1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne."

Transkript

1 Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) ESB-sekretariatet o Ebbe S. Hargbøl (ESH) o Lajla Pedersen (LAP) Afbud o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS) o Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (AST) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) August 2014 Referat af ESB-styregruppemøde 26. august 2014 kl på Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. 2. Godkendelse af dagsorden evt. tilføjelse af punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Økonomi (pr. primo august) Styregruppen godkendte den økonomiske oversigt. LAP nævnte, at vi skal være opmærksomme på, at budgettet overskrides pga., at regnskabet jf. tidligere beslutninger i styregruppen fremadrettet skal opgøres pr. 31. december, således at regnskabet følger kalenderåret. Budget 2015 fastlægges på styregruppens møde i oktober 2014 og godkendes på årsmødet i marts

2 4. Eftertanker fra strategi- og visionsdag Styregruppen fandt oplægget fra Anders Vind interessant og det var en god præsentation af emnet og interessant at høre, hvad kommissionen havde haft af tanker. Dog er det opfattelsen, at EUD-reformen har overhalet og aktuelt overskygger kommissionens rapport. Det var overraskende, at det er matchet mellem elever og praktiksteder, der opleves som et problem. Relationskompetencen er det primære ift. at de unge får en praktikplads, og Rosenthaleffekten - det fænomen, at en persons forventninger til en andens præstationer har en tendens til at blive opfyldt. Undersøgelser har påvist, at fx læreres positive eller negative forventninger (deres bias, forudindtagethed) over for de forskellige elever i en skoleklasse har indvirkning på elevernes præstationer uanset deres potentialer for at lære. SG foreslog, at der udarbejdes en flyer, som gør opmærksom på ESB-netværkets temadage. Flyeren skal uddeles, der hvor medlemsskolernes kontaktpersoner kommer eksempelvis på konferencer, temadage, møder mv. samt centrale steder på medlemsskolerne. Flyerens tekst kunne være noget i retning af: Side 1: Deltag i ESB-netværkets temadage Viden, Inspiration, Erfaringsudveksling og Dialog Højaktuelle vedkommende temaer for ledere, kvalitets- og HR-medarbejdere på ungdomsuddannelserne side 2: Oplysning om Dato for temadagen, i overskriftsform orientering om temaet og gæstetalere. Styregruppen beslutter, at SG kontakter en grafiker for at høre om pris mv. og at styregruppen får tilsendt et oplæg til flyeren inden styregruppemødet i oktober, hvor den finpudses og herefter er klar til tryk. Temadatoer og -emner for 2015 skal aftales på styregruppemøde i oktober 2014 og ESH clearer med Jan Christensen, UB hvilke temadage der skal være fælles. 5. Evaluering af samarbejdet med UB (herunder antallet af fælles temadage) ESH oplever, at samarbejdet fungerer fint, og at de afholdte temadage har fungeret fint. ESH og JC afholder planlægningsmøder før hver fælles temadag og aftaler indholdet, oplægsholdere mv. Styregruppen oplever, at det er vigtigt, at der aftales fælles overordnede rammer for temadagene, således at grænsen mellem oplægsholder og facilitator holdes adskilt. Det besluttes, at oplægget fortsat er to fælles ESB/UB-temadage og to ESB-temadage. 6. Temadag Styregruppen har tidligere overvejet at ændre temaet Reformarbejde til noget andet, da der i forvejen er mange konferencer/temadage. ESH foreslog på idé fra JC/UB - et tema vedr. implementering af lov om arbejdstid men styregruppen besluttede, at dette tema henhører på skolerne. 2

3 Følgende temaer blev nævnt: Medarbejdertrivsel. Kvalitetsbekendtgørelsen kvalitetsmålinger kvalitetsarbejdet generelt på skolerne. Handlingsplan (HPØG). Hvordan skal de 8 indikatorer implementeres i skolernes kvalitetsplaner? VIS Kvalitet Nyt fra ministeriet.. Ud fra ovenstående besluttede styregruppen, at temaet den 11. november 2014 er Kvalitetsarbejdet ifm. EUD-reform. ESH følger som udvalgsmedlem - arbejdet tæt i DELs Effekt og Evalueringsudvalg, og den 10. september 2014 er der møde med ministeriet. Styregruppen drøftede også, hvordan kvalitetsarbejdet er organiseret på de enkelte skoler og under hvilke former, da det fremadrettet vil være forskelligt, hvilke målgrupper temadagene henvender sig til det være sig medarbejdere, der arbejder med kvalitet, HRpersonale mv. 7. EUX-undersøgelse (Igangsættelse eller?) ESB-netværket har tidligere forsøgt at gennemføre en EUX-undersøgelse men der var ikke opbakning hertil blandt medlemsskolerne og spørgsmålet er om EUX-undersøgelsen skal tilbydes skolerne ifm. den ordinære ETU-2014 her i efteråret Da der ikke har været efterspørgsel efter EUX-spørgerammen beslutter styregruppen at EUX-spørgerammen indtil videre hviler, og at denne kan tages op igen, hvis der kommer ønske herom fra medlemsskolerne. 8. Lederforeninger og EUD-reform a) DE-Ls effekt- og evalueringsudvalg (EEU) ESH havde fremsendt oplæg fra EEU Handleplaner for bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under udvalget. Oplægget lægger op til, at der fremover ikke skal udarbejdes selvstændige Handlingsplaner for øget gennemførelse (HPØG), men at HPØGs dataefterlysninger og indsatsområder indgår som en del af skolernes årlige kvalitetsplan (der indgår i skolernes årsrapport). EEU havde bedt om udvalgsmedlemmernes eventuelle tilbagemelding på oplægget, og styregruppen benyttede lejligheden til at diskutere oplægget. Styregruppens tilbagemeldinger: Oplægget er konstruktivt og visionært og lægger op til et tæt samarbejde med UVM om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde. 3

4 Efterlysninger: Der er ingen selvstændige mål og indikatorer for gennemførelse og karakterer / løfteevne kan ikke ses på EUD-skoler endnu. Det er usikkert, om dette er en del af HPØG. Hvordan kan gennemførelsestal indtænkes (og ikke kun fuldførelsesprocenter)? Hvordan kan HTX/HHX skal indtænkes i oplægget? Kan det være med overgangsfrekvenser til videregående uddannelser og data på beskæftigelsesfrekvenser? Hvordan er sammenhængen mellem rapporterne indenfor de forskellige områder på skolen med skolens årsrapport. b) Danske SOSU-skoler ESH orienterede om, Danske SOSU-skoler ikke har en plads i DELs effekt- og evalueringsudvalg. 9. VTU ERFA-dag Der var mange deltagere, og Ennova fremlagde resultatet af forårets undersøgelse. Ennova har henover sommeren arbejdet videre med udvikling af Dash-boardet mv. De styregruppemedlemmer der deltog på ERFA-mødet havde følgende kommentarer: Der mangler ERFA- og videnudveksling mellem skolerne og også drøftelser af hvilke processer, der foregår rundt omkring på skolerne, da det er helt op til den enkelte skole, hvordan der følges op på resultaterne mv. og derfor vil det være hensigtsmæssigt at afholde en erfaringsudvekslingsdag, hvor skolerne med hinanden deler deres erfaringer med værktøjet og deres processer på skolerne. Der kan måske udarbejdes en lille demo-film med ført hånd på Dash-boardet, der viser det nye værktøj og forklarer, hvad værktøjet kan mv. Ny VTU-prismodul styregruppen drøftede oplægget fra Ennova, og det blev aftalt, at styregruppen melder tilbage til ESB-sekretariatet v/lap senest torsdag den 28. august med eventuelle spørgsmål / kommentarer, som LAP meddeler Ennova fredag den 29. august. Hvis der ikke kommer tilbagemeldinger fra styregruppen betragtes oplægget til den ny VTU-prismodul som godkendt og dette meddeles Ennova. LAP hører også Ennova, om VTU-spørgeskemaet kan besvares på eksempelvis smart phones, og hvordan brugerfladen er. YA oplyser, at hun har eksperimenteret med Survey Xact på smart phones, og der er brugerfladen designmæssigt i orden ligesom den er brugervenlig. 4

5 10. Status på ny spørgerammer Der eksisterer følgende nye frivillige tillægsmoduler til ETU-2014 disse indskrives i spørgerammerne og udsendes af Ennova primo september 2014: Vejledning EUD-grundforløb Vejledning EUD-hovedforløb Styregruppen drøftede, om der også skal nedsættes en arbejdsgruppe som ser på udarbejdelsen af en vejledningsspørgeramme til gymnasie-etuen. Der foreligger pt. 3 spørgsmål, som tidligere er udarbejdet. (spørgsmålene udsendes til styregruppen med referatet). Det aftales derfor, at styregruppemedlemmer melder tilbage med evt. deltagere til arbejdsgruppe HTX HF EUX, og at ESH drøfter evt. deltagelse fra UB med JC. De 3 spørgsmål skal også vedlægges til HF-spørgerammen. ESH meddeler dette til Ennova. AVU/FVU-spørgerammen er godkendt og der er ligeledes udviklet en særlig spørgeramme på 10 spørgsmål til ordblinde, som også er godkendt. 11. Ennova og udviklingskoncepter på spørgerammer Anders Filtenborg har ideer til, hvordan forskellige undersøgelser kan samkøres det bliver præsenteret på et møde den 29. september SS gør opmærksom på, at det måske er spild af ressourcer at afholde mødet førend der er meldt ud fra UVM, hvad der skal ske i fremtiden i forhold til EUD-reformen og elevtrivselsundersøgelser. ESH kontakter AF og drøfter aflysning af mødet. 12. Nyt fra sekretariatet MTU-revisionsgruppe mødes den 4. september 2014 Nicolai Malbek fra Ennova præsenterer en ide til, hvordan spørgerammen kan gøres mere skolerettet. SG gør opmærksom på, at der har været stor fokus på MTU fra gymnasier og VUC/HF-skoler i forbindelse med en artikel i Magisterbladet og at det er vigtigt, at Ennova indtænker denne problemstilling i en evt. ny spørgeramme. Hjemmeside der har henover sommeren været problem med at tilgå de pdf.dokumenter som ESB-sekretariatet lægger op på hjemmesiden. Problemet er nu løst, men LAP foreslår, at det måske er tiden at få en ny hjemmeside og en leverandør, som kan varetage de tekniske problemstillinger bagved hjemmesiden, når der opstår fejl. Den daglige driftmæssige opdatering skal fortsat varetages af ESB-sekretariatet. Men der har længe været et ønske, at hjemmesiden bliver mere dynamisk. Det aftales derfor, at ESH/LAP udarbejder et oplæg til, hvad vi har af ønsker til en kravspecifikation i første omgang. Dette drøftes på styregruppemødet i oktober. 5

6 13. Eventuelt Ingen bemærkninger. Godkendt af ESB-styregruppen den 5. september Referent Lajla Pedersen ESB-sekretariatet Tlf Mail: 6

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere