1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf * *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk"

Transkript

1 Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Kristina Birch Kristensen, TEC (KBK) o Katarina Held, Erhvervsskolen Nordsjælland (KH) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Roemer, SOSU C (OR) o Peter Madsen, SOPU (PM) o Gitte Jensen, CSV Kolding (GJ) Afbud: ESB-sekretariatet o Ebbe S. Hargbøl (ESH) o Lajla Pedersen (LAP) o Lisbeth Jensen, CSU Egedammen, Hillerød (LJ) April 2015 Referat af ESB-styregruppemøde 9. april 2015 kl på Syddansk Erhvervsskole, Munke Mose Alle 9, 5000 Odense C 1. Velkommen til nye styregruppemedlemmer og præsentation af styregruppens medlemmer. ESH bød velkommen til mødet og herefter en kort præsentation af den nye styregruppe. Styregruppen er i den kommende periode bredt repræsenteret af medlemsskolerne i hele landet og er fuldtallig repræsenteret af alle skoleformer i ESB-netværket. Styregruppen er de folkevalgte og ESB-sekretariatet varetager den daglige drift af ESB-netværket. Dagsorden til styregruppemøderne tematiseres, således at punkter som er relevante for hele styregruppen ligger sidst på dagsordenen. ESH gennemgik de allerede planlagte mødedatoer og foreløbig fastholdes alle de planlagte møder. Da 8 styregruppemedlemmer kommer fra Sjælland, foreslår ESH at enkelte møder afholdes på Sjælland. 1

2 Det aftales derfor, at møderne den 3. juni 3015 og den 9. december 2015 flyttes til SOSU Sjælland i Ringsted, Selandia Park 8, 4100 Ringsted. Styregruppemødet den 9. september 2015 afholdes i Odense. 2. Konstituering af Forretningsudvalg (FU) FU blev konstitueret som følger: VUC Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland SOSU Sanne Sandal, SOSU Sjælland Teknisk-/merkantil Heidi B. Nielsen, CELF Katarina Held, Erhvervsskolen Nordsjælland Specialundervisning Gitte Jensen, CSV Kolding FUs møder med lederforeningerne ESH orienterede om, at der ikke afholdes separate møder mellem DEL og ESBnetværket, da ESB-netværket er repræsenteret i DELs Effekt- og Evalueringsudvalg (EEU). Følgende møder med de øvrige lederforeningerne blev aftalt: Møde med Danske SOSU-skoler 11. maj 2015 ESH aftaler nærmere med Danske SOSU-skoler. Møde med VUC-lederforeningen 8. oktober 2015 ESH aftaler nærmere med VUC-lederforeningen. Begge ovenstående møder forsøges afholdt på lederforeningernes sekretariater eller på en medlemsskole i hovedstaden. 3. Godkendelse af dagsorden evt. tilføjelse af nye punkter Dagsorden godkendt ESH tilføjede et punkt under Eventuelt vedr. en kort evaluering af styregruppemødet, da det er første gang den nye styregruppe afholder møde. 4. Økonomi regnskab godkendt på årskonferencen den 5. marts 2015 Det foreliggende regnskab blev godkendt på årskonferencen. KH spurgte ind til, hvordan medlemskontingentet er sammensat blandt andet på baggrund af, at Produktionsskolerne (herunder den Kombinerede Ungdomsuddannelse som er for de elever, som ikke kan tage en almindelig erhvervsuddannelse) kunne have interesse i ESB-netværket. ESH undersøger lovgivning for Produktionsskolerne, og hvordan de er organiseret netværksmæssigt. 2

3 5. Drøftelse af revision af ESB-netværkets retningslinjer Den afgående styregruppe har foreslået, at den nye styregruppe skal se på en revision af ESB-netværkets retningslinjer med nutidige briller, da de foreliggende retningslinjer er udarbejdet i Der lægges op til at ændre ESB-retningslinjerne til formelle vedtægter herunder bl.a. skolesammensætning i styregruppen/fu. De reviderede retningslinjer skal endelig godkendes på den næste årlige temakonference. Hvad skal revisionsgruppens kommissorium være? Det aftales, at revisionsgruppen nedsættes, og at den udarbejder oplæg til ændring af retningslinjer til foreløbig godkendelse i styregruppen, og at retningslinjerne endeligt vedtages på den årlige temakonference i marts Revisionsgruppens deadlines Oplægget skal ligge klart til styregruppemødet den 9. december 2015 Nedsættelse af revisionsgruppe Der skal nedsættes en revisionsarbejdsgruppe, som udarbejder oplæg til styregruppegodkendelse. Revisionsgruppen består af følgende: Peter Madsen, SOPU Katarina Held, Erhvervsskolen Nordsjælland Lisbeth Jensen, CSU Egedammen, Hillerød Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland Lajla Pedersen, ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl, ESB-sekretariatet Første møde aftales til den 28. maj 2015 på HF & VUC Nordsjælland, Milnersvej 40 SGY sørger for bestilling af lokale og forplejning. ESH kontakter Lisbeth Jensen, CSD Egedammen for at høre om LJ vil deltage i revisionsarbejdet. 6. Årshjul 2015 aktiviteter Temadage i 2014 (herunder ESB/UB-aftaler) ESH gennemgik årshjul og orienterede kort om nedenstående: a) 24. marts: Gode, effektive og værdiskabende møder God og inspirerende temadag, og udgiften til oplægsholder er godt givet ud. Et par af styregruppemedlemmer deltog på kurset og de syntes også at temadagen var meget relevant. 3

4 b) 20. maj: Unge og UV-miljø Temadagen er flyttet til afholdelse i København pga. oplægsholdernes mulighed for at deltage. c) 27. august: Kvalitetssystemer nedenstående er korte kommentarer/ideer til dagen som temaarbejdsgrundlag for ESH: Dagen er fortsat i planlægningsfasen, men ESH har blandt andet kontakt til Pernille Hjermov fra EVA. SGY foreslog, at temadagen skal belyse rammerne for, hvorledes et kvalitetssystem kan sættes op på en skole, og ideer til hvordan skolerne kan komme i gang. Skolefolk skal inviteres ind til at fortælle, hvordan man arbejder med kvalitetssystem på egen skole. KH foreslår, at Poul Skov, lektor DPU evt. kan være oplægsholder. MR forslår, at dagen også skal give bud på, hvad der rører sig lige nu i forhold til kvalitetsudvikling. Eventuel inspiration fra Haldor Topsøe som kunne give et bud på: Historisk perspektiv, guru, erhvervslivets tilknytning, det gode eksempel på kvalitetssystem, de nyeste vinde også internationalt. Deltagere: Kvalitetsmedarbejdere-/ledere og evt. andre interessenter herunder evt. produktionsskoler (jf. pkt. 4). Temadagen kan evt. deles op i to seancer. MR foreslår også, at EVA giver et bud på, hvad der er et godt kvalitetssystem. OR gør opmærksom på, at kvalitetsarbejdet/systemet også skal give mening for underviserne på den enkelte skole. Det er det efterfølgende arbejde med, hvad der ligger bagved tallene, der er interessant, og dét skolerne skal følge op på. Skolerne skal huske at definere kvalitet inden man kan vide, hvad man skal måle på. Det er udbredt, at underviserne tager en dialog med eleverne i forhold UV-evaluering. d) 10. november: Effektiv kommunikation ESH har en løs aftale med Jakob Sønderskov, Attractor, som der evt. kan arbejdes videre med. Forslag til ekstra temadag i efteråret ( SKP-center-evaluering ) Forslaget blev drøftet, men det aftales, at vi afventer indtil videre. 4

5 Forslag til ERFA-dag om: Datatræk herunder repræsentation fra STIL og evt. en skolerepræsentant. Temadagen kunne indeholde følgende elementer: Timeforbrug, karakterer, gennemsnitskarakter på EUD, skemalægning, udskriftsmuligheder mv. Deltagere kan evt. være skemalæggere, controllere, kvalitetsmedarbejdere-/ledere m.fl. Dagen forsøges planlagt som en todelt session teori & praksis, ESH arbejder videre med sagen og inddrager evt. STIL og Uddata mhp. evt. ERFA-dag i efteråret. 7. Drøftelse af og orientering om ETU/VTU/MTU: Det skal cleares med lederforeningerne, at der igangsættes en revision af spørgerammerne. Arbejdsgruppen kan evt. nedsættes som tidligere, eller der kan findes nye deltagere. Det besluttes, at ESB-sekretariatet arbejder videre med sammensætningen af arbejdsgruppen. Ennova inddrages i revisionsarbejdet. SGY foreslår, at medlemsskolerne forinden revisionen inddrages i processen, og at repræsentanterne fra de forskellige skoleformer melder tilbage til ESBsekretariatet. ETU Det er tidligere besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kigge på revision af ETU-spørgerammen dels ift. obligatoriske spørgsmål fra UVM og antallet af spørgsmål. Der er 32 modelspørgsmål som er vigtig for at kunne benchmarke tilbage i tid. Som konsekvens af diskussionen under pkt. 8 a) stilles revision af ETU en foreløbig i bero, og det afventes, hvordan skolerne typisk ønsker de obligatoriske spørgerammer (ETU og VTU) teknisk gennemført og hvordan de forholder sig til fortsat benchmarking og -rapporter. VTU Ingen bemærkninger. MTU Rapporten kommer i april ESB-sekretariatet finder i samarbejde med Ennova en dato for MTU-præsentation. Dagen planlægges (som ETU-præsentationen i januar 2015), hvor der blev diskuteret spændende tendenser, input til indsatsområder og mulighed for at dele viden og erfaringer skolerne imellem. 5

6 8. EUD-reform a) Nyt fra UVMs Referencegruppe (obligatoriske centrale spørgerammer). Med EUD-reformen blev det besluttet, at der skal være obligatoriske ETU- og VTUspørgerammer, og i den forbindelse har UVM haft nedsat en ekspertgruppe og en referencegruppe, hvori SSA, HBN og ESH deltager. Der blev orienteret om og drøftet: Hvad er Referencegruppen og dens opgaver? Referencegruppen har afholdt 2 møder for at klæde ekspertgruppen på. Sidste og tredje møde afholdes i uge 16. Ennova og ESB-netværket (ligesom Aspekt og UddannelsesBenchmark) har været til møder med Ekspertgruppen, hvor de har orienteret om nuværende spørgerammer og dataindsamling. Ekspertgruppen har anbefalet, og UVM besluttet, at der kun indberettes data én gang årligt. Det er opfattelsen blandt ESB-medlemmer i Referencegruppen, at der er gjort et godt stykke arbejde ift. de obligatoriske ETU-spørgsmål. Til gengæld var der lidt uklarhed ift. VTU-spørgsmålene, og hvornår dataindsamlingen skal gennemføres. Der er uklarhed om, hvorvidt skolerne kan samle ind løbende gennem hele året og kun afrapportere en gang årligt til UVM. Disse problemstillinger afklares formentlig ved det sidste møde. Foreløbig er antallet af spørgsmål i den obligatoriske spørgeramme som følger: 13 ETU-spørgsmål 16 VTU-spørgsmål Konsekvenser af centrale spørgerammer (herunder oplæg fra Ennova om tekniske og økonomiske konsekvenser) Tekniske: UVM ønsker at få data i et bestemt format. MR opfordrer til, at ESB-sekretariatet undersøger Quest, som Aarhus Købmandsskole anvender. Det aftales, at MR undersøger nærmere, og foreløbig dato til møde herom aftales til den 13. maj 2015 i Odense. Endvidere aftales det, at EUD-repræsentanter i styregruppen - afholder et møde med Ennova for at aftale blandt andet teknikaliteter (herunder kriterier vedr. indsamling og levering af data ift. de skoler, der selv indsamler data) og forskellige prismodeller. ESH undersøger om, Ennova har mulighed for at deltage den 3. juni 2015 til styregruppemødet om formiddagen. 6

7 Økonomiske : Styregruppen beslutter, at ESB-netværkets udviklingspulje ikke skal dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af de UVM-obligatoriske ETU- og VTU-spørgerammer. Det er skolerne selv, der må have denne udgift. (Denne beslutning set i lyset af, at VUC ere og Specialundervisningsinstitutioner gennem udviklingspuljen ikke skal betale for pålagte opgaver til erhvervsskolerne). Den økonomiske udmelding fra Ennova er, at der vil være en samlet merudgift i forbindelse med de kommende undersøgelseskrav til skolerne på ca. kr b) Fremtidige handlingsplaner Orientering om fremtidige handlingsplaner v/ebbe (Møde med UVM). MindLap (UVMs konsulentfirma) afholder interviews om hidtidige erfaringer og de fremtidige arbejde med HPØG. Mercantec, København TS, Kold College, SOSU Fyn er de ESB-medlemsskoler, som bliver interviewet. I det omtalte møde med UVM blev det foreslået, at der evt. nedsættes et Reformimplementeringspanel, der skal følge implementeringen af EUDreformen på skolerne. 9. Nyt fra sekretariatet Ingen bemærkninger 8. Eventuelt Evaluering fra de nye styregruppemedlemmer: Interessant at være med i maskinrummet. Meget nærværende og godt møde. Godt med mange styregruppemedlemmer. Referent Lajla Pedersen ESB-sekretariatet Tlf Mail: Godkendt af ESB-styregruppen den 17. april

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl. 09.30 15.15 på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C

Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl. 09.30 15.15 på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C Deltagere: ESB-styregruppen o Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland (AH) o Anne Albertsen, Tech College Aalborg (AA) o Karen Jespersen, SOSU Aarhus (KJ) o Kirsten Habekost, VUC Vestegnen (KH) o

Læs mere

ESB-sekretariatet. Nyt fra. Arbejdsgrupper. Nr. 2 2014, 2. kvartal Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen. Fra vores helt egen verden

ESB-sekretariatet. Nyt fra. Arbejdsgrupper. Nr. 2 2014, 2. kvartal Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen. Fra vores helt egen verden På sommerferie midt i reformforberedelser! Så står en sommerferie igen lige for døren, og vi skal for en stund have rystet EUD-reformforberedelserne af os. ESB-netværket er sammen med UddannelsesBenchmark

Læs mere

Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015

Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015 Notat fra ESB-netværkets årlige temakonference Torsdag d. 5. marts 2015 Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkommen til ESB-netværkets temakonference

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Bedre evaluering af undervisning

Bedre evaluering af undervisning Bedre evaluering af undervisning Inspirationsoplæg med spørgeramme og koncept til skolernes arbejde med undervisningsevaluering Som en del af Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket s samarbejde etablerede

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere