1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015."

Transkript

1 Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS) ESB-sekretariatet o Ebbe S. Hargbøl (ESH) o Lajla Pedersen (LAP) Afbud o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) Januar 2015 Referat af ESB-styregruppemøde 26. januar 2015 kl på Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts Godkendelse af dagsorden evt. tilføjelse af punkter ESH orienterede om tilføjede punkter dels under pkt. 3 og 6. Dagsorden med tilføjelser blev godkendt. 3. Økonomi (pr. 31. december 2014) Regnskab 2014 Styregruppen godkendte regnskabet for 2014 med få ændringer. Budget 2015 ( ) Budget 2015 blev godkendt med få ændringer. Betaling for temadage/konferencer mv. Styregruppen besluttede følgende: Afhængigt af prisen på oplægsholdere til en temadag/konference er det op til ESBsekretariatet at fastsætte en pris inden for følgende interval: kr. 500,- og op til kr. 800,- for temadage/konferencer kr. 400,- for de faste møde (ETU, MTU mv.) 1

2 4. Årlig temakonference herunder Valg til styregruppen/fu YA og MS ønsker ikke genvalg og der skal derfor findes to nye kandidater samt suppleanter til både SOSU, teknisk/merkantil og VUC. Sekretariatet har udsendt opfordring til medlemsskolerne for at finde eventuelle nye kandidater. Specialundervisningsinstitutioner er ikke repræsenteret i styregruppen. Det aftales derfor, at ESH kontakter specialundervisningsinstitutionerne for at opfordre til, at de benytter deres legitime plads i styregruppen. Samarbejdet mellem erhvervsskolerne og specialskolerne bliver særligt aktuelt ift. den kommende EUD-reform, hvor alle institutioner skal samarbejde på flere niveauer end tidligere. ESH hører samtidig specialskolerne hvis ikke de ønsker eller formår at besætte deres plads i styregruppen deres holdning til, at deres plads går på skift mellem de andre skoleformer. (Skal tiltrædes af årsmødet i marts!) Kontingentfastsættelse for 2015/2016 Det besluttes, at styregruppen vil anbefale til årskonference, at ESB-kontingentet forbliver uændret i 2015/2016. Revision af retningslinjer herunder Det blev besluttet, at den nye ESB-styregruppe, som sammensættes til årskonferencen og ESB-sekretariatet i løbet af de kommende måneder skal udarbejde et forslag til revision af retningslinjer. Der lægges op til at ændre ESB-retningslinjerne til formelle vedtægter herunder bl.a. skolesammensætning i styregruppen/fu. Foreløbige tilkendegivelser på deltagelse i program. UVM kommer og holder oplæg/orienterer om de fire klare mål ift. kvalitetsarbejdet i EUD-reformen. K&T holder oplæg om dialogbaseret tilsyn og tilsynsplan 2014/2015. Der mangler en oplægsholder til programmet og følgende forslag blev nævnt: Evt. oplæg om EQUAVET DEA generation next Livsfarlig ledelse, Christian Ørsted Svend Brinkmann (SB) Stå fast et opgør med tidens udviklingstvang Det blev aftalt, at ESH kontakter Svend Brinkmann med henblik på oplæg til årskonference/årsmøde. 2

3 5. EUD-reform a) Seneste nyt fra DE-Ls Effekt- og Evalueringsudvalg (EEU) og samarbejdet med UVM v / ESH Der er udarbejdet en folder om reformimplementering til skolebestyrelsers arbejde. Ekspertgruppen er i gang med arbejdet om den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Referencegruppen (som består af interesseorganisationer og repræsentanter for de to kvalitetsnetværk) er indkaldt til møde den 6. februar for at blive orienteret om ekspertgruppens arbejde. Effekt og evalueringsudvalget har møde igen den 3. marts. b) Status på skolernes arbejde i reformudviklingen På forskellig vis er der store udfordringer på skolerne ifm. EUD-reformen - nedenstående er korte kommentarer fra styregruppen: Reformarbejdet er i gang det er en stor forandring for SOSU-skolerne at gå fra at være overvejende voksenuddannelse til en ungeuddannelse. Dimensioneringsaftale-/ramme er opløst og der er et forhandlingsarbejde i gang med KL. De tosprogede elever er en udfordring ift. reformen, da de skal have 02 i dansk for at blive optaget og skal optages på GF2. Tidligere har der været specielle 40-ugers forløb til de tosprogede elever. Grundforløb kan ikke længere øremærkes til tosprogede elever. På SDE arbejdes der meget med KPI er i forhold til reformens fire mål. KPI er bliver formentlig også omdrejningspunktet for selvevaluering på SDE. HPØG skolerne afventer udsendelse af skabelon, som er varslet til at komme ultimo februar. Læringskonsulent kurser (Skoleudvikling i Praksis, SIP) ingen af styregruppens medlemmer har deltaget i kurserne men på foreløbige meldinger fra flere deltagere vurderer man, at kurserne ikke har været særlige gode eller relevante. 6. Trivselsundersøgelser spørgerammer a) ETU kravspecifikationer På baggrund af et kursus hos Rambøll om Quick Quest+ har YA drøftet nye kravspecifikationer, så det blev lettere for skolerne at importere filer i Survey Xact. Ennova har ovenstående i deres log til ETU-2015 LAP har undersøgt hos Ennova, hvor mange skoler, der selv indsamler data. Ud af de 55 medlemsskoler der har været med i ETU2014, har 24 af dem selv indsamlet data, mens de resterende 31 har samlet data ind via Ennova. Det er primært erhvervsskolerne, der samler ind selv, mens de fleste SOSU og VUC skoler/centre samler ind via Ennova. 3

4 b) ETU ændring vedr. APV mail fra Pernille Damgaard, SDE ETU-spørgerammen påtænkes at blive revideret så snart der ligger en klar udmelding fra UVM om rammer for og indhold i en obligatorisk/central ETU. En udmelding ligger formentlig klar inden sommerferien, og det aftales, at ESB-sekretariatet indkalder en ETU-arbejdsgruppe til et møde, når de centrale krav ligger klar. c) Orientering om / drøftelse af ny ETU ny prismodel (rabatter) for skoler, der bestiller mange afdelingsrapporter. ESH har drøftet ovenstående med Ennova, der gerne vil se på muligheden i løbet af foråret. Gymnasievejledningsspørgerammen (som frivilligt tillægsmodul til ETUen) er ved at være på trapperne. 7. Status på temadage og orientering om/opsamling på andre arrangementer: a) Effektive møder Temadag hvor UddannelsesBenchmark inviteres der er en udgift på kr ,- til oplægsholder programmet er næsten færdigt og udsendes hurtigst muligt. b) Arbejdsgruppe om SKP-center-evalueringer Der var meget videndeling på mødet men der var ikke basis for at udarbejde en fælles ESB-/UB-spørgeramme til ETU på SKP. Der kommer en rapport fra EVA i maj 2015 om evalueringen SKP-centrene. Konklusionen fra mødet var, at SKP-centrene opfordrer til/ønsker, at EVA afholder en konference, når deres rapport er offentliggjort, og orienterer om resultaterne. Flere skoler er villige til at stille op med workshops. Praktikplads-potentiale og benchmarking af erhvervsskolerne (se især kapitel 4.0: Benchmarking af skoler ) c) AMU-audit-konference Der er mange teknisk- og merkantile skoler, der er indgået i auditfællesskaber lokalt eller regionalt. K&T fremlagde, hvor mange og hvilke tilsynssager, der har været i 2014 (Sagerne er færre og mindre end i 2013). VTU-spørgerammen kan evt. tilpasses som ramme for virksomhedstilfredsmålingerne på AMU. (Revision af Vis kvalitet ). Der er nye reviderede AMU-tjeklister disse er godkendt/verificeret af K&T. Samarbejde under VEU-centre fungerer tilfredsstillende og deltagerne er begyndt at bruge hinanden og udveksler erfaringer og viden. 4

5 Fine oplæg og godt at UVM var repræsenteret. d) ETU-opfølgning /oplæg af Poul Aarøe Pedersen Meget fin præsentation fra Ennova v. Anders Filtenborg tog udgangspunkt i elevernes tilfredshed med feedback og sammenhænge mellem skole/praktik. En pointe i oplægget var, at en manglende feedback-kultur på skolerne som sådan også afspejler sig i elevernes rating af spørgsmålet (AF henviste til Ennovas medarbejdertilfredsmålinger på tværs af brancher, hvor undervisningssektoren scorer lavest på medarbejdernes tilfredshed med nærmeste leders feedback på indsats m.m.). Efterfølgende et lidt provokerende oplæg fra Poul Aarøe Pedersen om at den økonomiske og kvantitative tænkning efterhånden er blevet så dominerende, at alle væsentlige spørgsmål bliver reduceret til et spørgsmål om tal. Hvor uddannelsespolitikerne tidligere opstillede abstrakte indholds- og læringsmål, opstiller de i dag konkrete resultatmål. Om uddannelserne er en succes eller en fiasko, kan man tælle sig til. De eksterne ESB-samarbejdspartnere var inviteret og der var repræsentation fra Danske SOSU Skoler, DE-L og NCE/Metropol. e) Workshopdag om UVM-databaser Der er rigtig mange tilmeldinger i alt 68 deltagere. Vi skal måske overveje at afholde et så stort arrangement over 2 dage, specielt når der er tale om workshop, hvor deltagerne skal bruge pc. 8. Nyt fra sekretariatet og nyt fra medlemsskolerne MTU-2015 tilmeldinger pt.: 7 VUC ere, 6 SOSU skoler og 14 teknisk/merkantile skoler. Status redelegering hjemmeside Redelegeringen er gået nogenlunde smertefrit der er et par enkelte features som ikke fungerer optimalt, som i den gamle version, men ellers fungerer siden fint, og der er god support fra RedWeb. 9. Eventuelt Ingen bemærkninger Referent: Lajla Pedersen ESB-sekretariatet Tlf Mail: Godkendt af ESB-styregruppen den 30. januar

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere