ESB-sekretariatet. Nyt fra. Arbejdsgrupper. Nr , 2. kvartal Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen. Fra vores helt egen verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESB-sekretariatet. Nyt fra. Arbejdsgrupper. Nr. 2 2014, 2. kvartal Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen. Fra vores helt egen verden"

Transkript

1 På sommerferie midt i reformforberedelser! Så står en sommerferie igen lige for døren, og vi skal for en stund have rystet EUD-reformforberedelserne af os. ESB-netværket er sammen med UddannelsesBenchmark kommet tæt på reformprocessen i forhold til kvalitetsudvikling og trivselsmålinger i et tæt samarbejde med Danske Erhvervsskoler-Lederne og ministeriet. Ligeledes har vi igen gennem lederforeningen fået mulighed for at sætte vores præg på lovarbejdet i høringsprocesserne. Endnu mangler der at komme konkrete udmeldinger fra ministeriet på kvalitetsområdet, der jo blandt andet indbefatter obligatoriske, centralt udmeldte elevtrivselsundersøgelser. Styregruppen, forretningsudvalget og sekretariatet er på sporet og har som en anden sporhund færd for byttet forude! Kom bar du! Følg med i de nyeste EUD-reformudviklinger (tidsplaner, spørgsmål og svar, de faglige udvalgs rolle og arbejde, overblik m.m.) Fra vores helt egen verden Arbejdsgrupper EUX-arbejdsgruppe Gruppens arbejde (tillægsspørgeramme til ETU en om særligt specifikke EUX-spørgsmål om bl.a. studiekompetence og balancen mellem praktisk og teoretisk undervisning) blev færdiggjort og styregruppegodkendt i marts. Herefter var det meningen, at ESB-netværkets medlemsskoler med EUX-uddannelser i samarbejde med Ennova - blev tilbudt at gennemføre en undersøgelse med gående elever. Arbejdsgruppen (som bestod af Erik Engel TEC, Yvonne Andersen og Lise-Lotte Godtmark Syddansk Erhvervsskole, og Thomas Groth Københavns Tekniske Skole) vurderede, at en repræsentativ undersøgelse ville kunne afholdes med udgangen af april, eftersom EUX-skolerne havde mange 1. hovedforløbselever gående. En forudgående afsøgning af, hvor mange medlemsskoler der udbyder EUX (med større eller mindre volumen) viste, at potentielt omkring 25 skoler kunne deltage i undersøgelsen. Desværre viste det sig, at kun to skoler i alt meldte tilbage...at de ikke ønskede at deltage! (Nogle enkelte skoler har siden foretaget undersøgelsen internt). Det er sekretariatets opfattelse, at den manglende tilslutning til undersøgelsen skyldes, at mange af EUXskolerne kører med en så lav volumen af EUX-elever, at undersøgelsen ikke vil have den store validitet, og at anstrengelserne dermed ikke står mål med udbyttet? Styregruppen besluttede på sit møde i maj, at EUX-skolerne skal tilbuddet igen i efteråret. Arbejdsgruppe til spørgeramme om Vejledning på EUD-hovedforløb Endnu en spørgeramme er lige på trapperne! Mange skolers ønske om, også at få en spørgeramme om vejledning på hovedforløbet, er ved at blive færdiggjort. (I forvejen eksisterer én på grundforløbet). Arbejdsgruppen, som har bestået af Kristine Skriver Larsen, SOSU Sjælland, Finn Kanstrup Hansen, Selandia CEU, Leo Kim Andersen, SDE og Lisbeth Randeris, SOPU har netop afsluttet arbejdet. Gruppens udfordringer 1

2 har, ligesom med grundforløbsspørgerammen, været at få formuleret spørgsmål, der dækker hele spektret af vejlednings- og hjælpefunktioner på tværs af EUD og SOSU. Sekretariatet får efter samarbejde med Ennova meldt en spørgeramme ud til godkendelse i styregruppen. Spørgerammen som er et frivilligt tillægsmodul til ETU en forventes klar kort efter sommerferien. Arbejdsgruppe til revision af AVU/FVU/OBU-spørgerammer (Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenuddannelse og Ordblindeundervisning) Trivselsspørgerammen, som er særligt tilknyttet VUC på voksenområdet, blev ikke revideret i 2013, som de øvrige ETU-spørgerammer. En sådan revision har nu fundet sted med arbejdsgruppemedlemmerne Lars Bjerg Nielsen, Herning HF & VUC, Lotte Holdgaard Byman, Københavns VUC, Hanne Legaard og Jimmy Zander Hagen, VUC Roskilde, Jan Havrelund, Nordvestsjælland VUC og Signe Gylling, HF og VUC Nordsjælland. (SOSU-området var blevet tilbudt en plads også, men kunne ikke stille deltager). Det har været en afklarende fordel, at Ennova har deltaget i gruppens arbejde allerede fra 2. møde i maj, så der bl.a. kunne skabes klarhed over, hvor faldgruber ligger i forhold til at sammenligne med tidligere foretagne undersøgelser (såkaldte modelspørgsmål), ligesom det spørgetekniske kan deles med eksperterne fra første færd. Arbejdsgruppens største udfordring har været, om der skulle udarbejdes en særlig kort og lav-lix - spørgeramme - for ordblindeområdet. Antallet af ordblindekursister er meget forskelligt de enkelte VUCer imellem, og man gennemfører undervisningen og holdsammensætter ordblindekursisterne meget forskelligt. Udfordringen landede på efter en styregruppeafgørelse at der nu ligger en revideret generel spørgeramme for hele området, og at den enkelte skole derudover kan vælge at bruge en særlig OBUspørgeramme til dens ordblindekursister. Der er således frit-valgs-mulighed for, hvordan man ønsker af få svar på ordblindekursisters trivselsevaluering. Både den større generelle og ordblindespørgerammen forventes klar kort efter sommerferien. Arbejdsgruppe om mindre revision af MTU Fra flere medlemsskolers side har der været ønske om, at foretage et par småjusteringer af MTUspørgerammen. Bl.a. har det været ønsket, at signalere en form for definition på begrebet mobning, så resultatet af undersøgelsen på dette område giver større validitet, og eventuelle fejlfortolkninger af hvad mobning er, kan minimeres. Ligeledes har det været ønsket, at der kan indarbejdes større graduering i de forskellige ledelseslag, medarbejderen skal evaluere på. Gruppen sammensættes og mødes med Ennova primo september, så justeringer kan være indarbejdet i 2015-udgaven af MTU. Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser VTU 2014 Det efterhånden ikke så nye VTU-koncept er her i foråret blevet testet og benchmarket med stor succes! Således har 19 ud af de 21 deltagende skoler anvendt vores nye koncept. Besvarelsesprocenten har været meget høj sammenlignet med undersøgelsen i % besvarelse (2935 virksomheder af de 6966 mulige) er en fremragende opbakning!, som Nicolai Malbek fra Ennova udtrykte det på opsamlings- og 2

3 ERFA-dagen , hvor (desværre kun) 14 aktive, kommenterende og spørgelystne deltagere var mødt frem. Lidt taget på sengen blev forsamlingen og sekretariatet gjort opmærksom på, at VTU-undersøgelserne faktisk holder 10 års jubilæum i år, hvilket selvfølgelig gav Nicolai og hans kollega Henrik Madsen Raben anledning til at tegne historiske perspektiver på fremlæggelsen, bl.a. med følgende: Virksomhedernes over-all -tilfredshed med skolesamarbejdet er gennem perioden gået fra ca. 63 til 71 indexpoint. Stigningen kraftigst de seneste 4 år. Skolernes samlede omdømme er steget fra hhv. 65 til ca. 71 indexpoint. Omvendt fandt Ennova det også interessant, at virksomhederne siden 2010 finder det vanskeligere at få det antal elever, de har behov for (2010: Index 86 på tekniske 2014: Index 77 på tekniske-/79 på SOSUskoler). Et endnu mere interessant synspunkt er det, at virksomhederne i de to seneste målinger 2012 og i år, finder det vanskeligere, at få kvalificerede elever. På udsagnet Det er nemt at få kvalificerede elever? giver virksomhederne således i indexpoint på tekniske skoler og i år 56 på tekniske- og 53 på SOSU-skoler! Et spændende resultat set i lyset af praktikpladsmangel og skolernes større indsatser overfor hhv. gruppen af svage elever og udbygningen af talentspor! Nicolai Malbek fra Ennova fremlægger 10 års-resultater.og aktive, spørgelystne deltagere På trods af stor succes med det nye VTU-koncept forestår der stadig småtilretninger og forbedringer. De højt prioriterede af disse vil på baggrund af erfaringstilbagemeldinger fra skolerne og på opsamlingsdagens diskussioner blive foretaget af Ennova frem til september måned. Skolerne opfordres til stadig at sende erfaringer med VTU-konceptet til sekretariatet, der samler input til en 3. ERFA-dag med afholdelse i efteråret (Sekretariatet er opmærksom på evt. udviklinger i EUDreformen, der kan have indflydelse på fremtidige VTUer!). Tidsplan for VTU : Timing Aktivitet Juni, juli og august 2014 Videreudvikling af VTU-værktøjet. 1. september maj 2016 Næste VTU periode igangsættes og der foretages Løbende dataindsamling og automatisk rapportering. Maj 2016 Benchmarkingundersøgelse og dybdegående analyse 3

4 Prismodeller kan rekvireres i sekretariatet eller hos Ennova. Forretningsudvalget holdt i dette kvartal møde på Syddansk Erhvervsskole i Vejle d. 28. april se referat på Styregruppen holdt i dette kvartal møde på Syddansk Erhvervsskole i Odense d. 21. maj se referat på Fra vores samarbejde med omverdenen EUD-reformen på kvalitetsområdet Allerede i marts blev ESB-netværket (ligesom UddannelsesBenchmark) - sammen med repræsentanter fra medlemsskolerne - inviteret til et samarbejde om kvalitetsopgaver i forhold til EUD-reformen hos Danske Erhvervsskoler Lederne. Det var reformtekstens afsnit om obligatoriske elevtrivselsundersøgelser, der var på dagsordenen, forud for et efterfølgende introducerende møde med repræsentanter fra UVMs Kvalitetsog Tilsynsstyrelse (KTS). Mødets formål var bl.a., at præsentere KTS repræsentanter for det ETU-arbejde, der allerede gennem en lang årrække gennemføres på netværkenes medlemsskoler samt at diskutere trivselsindikatorer i forhold til reformens kvalitetsmålsætninger og opfyldelse. Mødet blev afholdt i en positiv ånd med KTSs tilkendegivelse af, at man på reformens kvalitetsområde vil samarbejde i et tæt parløb med skolernes organisationer og netværk. DE-L har efterfølgende nedsat en kvalitetsmålingsgruppe, der er forankret i DE-Ls bestyrelse, og som skal være erhvervsskolernes og UVMs sparringspartner i forhold til udvikling og implementering af kvalitetsmålinger i reformen. Gruppen har derudover en koordinerende rolle i forhold til kvalitetsmålinger af sektoren generelt. Gruppen afholder sit første møde d. 1. juli, og fra ESB-netværket indgår følgende i gruppen: Tøger Kyvsgaard, Københavns TS, Mette Selchau, Mercantec, Lars Michael Madsen, Tradium samt ESB-netværkets konsulent. og Danske SOSU-skoler og sekretariatsleder i Danske SOSU-skoler Helle Magh har holdt introduktions- og samarbejdsrelateret møde d. 25. marts. Arbejdsgruppe til inspirationsspørgeramme om Undervisningsevaluering I 1. kvartals Sekretariatsnyt omtalte vi den netværkstværgående gruppe (ESB/UB), der skal arbejde med en spørgeramme om Undervisningsevaluering. (Fra ESB-netværket deltager Eva Lie Bendixen, Selandia CEU Peter Madsen, SOPU Ann-Sophie Gadegaard, VUC Vestegnen Lone Juul Bilde, Kold College). 4

5 Gruppen holdt sit 1. møde d. 5. maj, hvor den fik sporet sig ind på, hvad dens kommissorium og arbejdsfelt er. Næste møde afholdes d. 30. juni, hvor der udveksles egen skoles spørgerammer og gennemførelsespraksis på evaluering af undervisning og tages stilling til konkret forslag til spørgeramme. Endelig vil der blive taget stilling, om gruppen skal udarbejde et katalog til medlemsskoler med kvalitativt orienterede metoder som supplement til opfølgning på resultater fra elevernes svar i spørgeskemaundersøgelsen. Temadag 2. april - Feedback I fællesskab med UddannelsesBenchmark afholdt vi temadag på Rosborg Gymnasium med omkring 30 deltagere. På temadagen ville vi gerne have svar på hvilken evalueringskultur, der kendetegner vores kvalitetsarbejde, og hvor vi vil hen med kvalitetsarbejdet med udgangspunkt i, hvordan feedback hænger sammen med evalueringskulturen? Dette sidste spørgsmål kom Preben Olund Kirkegaard fra University College Nordjylland med nogle utroligt spændende bud på! Preben Olund Kirkegaard University College Nordjylland om læringsfællesskaber. Preben Olund Kirkegaard introducerede ligeledes et værktøj, så undervisere kan evaluere sin undervisning af de lærende, med andre ord forholdet mellem opgave og læringsudbytte. Følgende eksempler på spørgsmål fra værktøjet illustrerer metoden: Hvad bad jeg de lærende gøre?, Hvad var opgaven (jeg satte dem til)?, Hvilken hjælp fik de for at komme videre?, Hvad kan der arbejdes videre med? og Er ny viden sammenlignelig eller forskellig fra tidligere viden?. 5

6 Rikke Sørup fra EVA gav nogle gode bud på evalueringskulturens betydning for skolernes samlede kvalitetsarbejde, bl.a. med udgangspunkt i Joharivinduets modsætningspar. Der blev hermed lagt op til gruppedebatter med identifikation af, hvor vores respektive skoler står i dag i forhold til evalueringskultur, og nok så vigtigt, hvor vil vi gerne hen? Rikke Sørup EVA om evalueringskulturer. Se dias på Temadag 13. maj - Transfer Forårshalvårets 2. temadag igen i fællesskab med UddannelsesBenchmark havde Transfer på programmet. Temadagen blev afholdt i Odense med 25 meget entusiastiske deltagere. Entusiasmen blev skabt gennem deltagernes medinddragelse og vedligeholdt af en veloplagt Bent Gringer, chefkonsulent i Kompetencesekretariatet. Det var skolernes undervisere, der som leverandør af kerneydelsen undervisning og deres ledere, der var sat fokus på. Og oven i dette, hvordan man som medarbejder og leder kan skabe transfer, så organisationen styrkes. Temaer, der er lavthængende i forhold til EUD-reformens krav om forstærkede indsatser på lærernes kompetenceløft og ledelses- og skoleudvikling. 6

7 Bent Gringer Kompetencesekretariatet om skabelse af udvikling. Temadagens deltagere blev godt udfordret. Bl.a. blev de fulgt hjem med følgende temaer til refleksion og bearbejdelse på deres skoler: - Hvad har du brug for af kompetencer og kompetenceudvikling for at komme videre på jobbet, i afdelingen, i organisationen eller helt udenfor arbejdslivet? - Hvad skal du og andre gøre for at få mere transfer fra og effekt af din efteruddannelse i forhold til kollegernes og organisationens læring og praksis? Masser at tænke over! Signe Gylling (i forgrunden) HF og VUC Nordsjælland og styregruppen. Se dias på 7

8 Samarbejde med KTS om revision af Vis Kvalitet ESB-netværket har sammen med UddannelsesBenchmark indledt et samarbejde med Kvalitets og Tilsynsstyrelsen om revision af evalueringsværktøjet Vis Kvalitet på AMU-området. Netværkene er blevet inviteret til at sparre med KTS på værktøjet som sådan, dets form og især på hvilke spørgsmål - vedrørende undervisningen - skolerne finder det relevant at kursisterne skal svare på. Første møde blev afholdt d. 5. juni, og gennem gensidig inspiration blev det aftalt, at KTS arbejder videre med et koncept for afholdelse af evaluering samt konkrete forslag til spørgerammer til kursisterne. På baggrund af forslaget til koncept samt spørgerammer foreslås skolerne at diskutere disse lokalt blandt lærergrupper og øvrige, og på et møde efter sommerferien sammen med KTS at fastlægge endelige ny evaluering af AMU-undervisningen. Nyt koncept samt spørgerammer forventes at kunne sættes i værk omkring årsskiftet. Aktiviteter i efteråret 2014 Temadage (fælles med UddannelsesBenchmark) 10. september: EUD-reform 11. november: Tema endnu ikke fastsat (forslag er velkomne!). Årlig temakonference er rykket til marts 2015 (jf. temamøde-beslutning i 2013) For årets arrangementer, arbejdsgrupper, mødevirksomhed og løbende eksterne konferencer med links se Årshjul 2014 på hjemmesiden. Referater, materialer m.m. kan altid rekvireres hos sekretariatet. Med disse ord ønsker Lajla Pedersen og Ebbe Schou Hargbøl en fortrinlig sommer og hilsner med på gensyn. 8

Bedre evaluering af undervisning

Bedre evaluering af undervisning Bedre evaluering af undervisning Inspirationsoplæg med spørgeramme og koncept til skolernes arbejde med undervisningsevaluering Som en del af Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket s samarbejde etablerede

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015

Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015 Notat fra ESB-netværkets årlige temakonference Torsdag d. 5. marts 2015 Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkommen til ESB-netværkets temakonference

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere