Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet"

Transkript

1 Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport) Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg og markedsføring... 3 Bogføring i praksis (3 dg)... 4 Projektstyring og økonomi... 4 Løn og lovgivning... 5 Økonomistyring II... 6 Udvidet regnskab (3 dage)... 7 Virksomhedsbeskatning (3 dage) 8 1

2 Beskrivelse af de enkelte valgfag: International handel (import og eksport) Formålet med faget er, at eleven får kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter, således at eleven kan udføre de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel. Eleven skal: kende de gængse forhold i forbindelse med handelspolitik, herunder frihandel og told- og samhandelsunioner samt handelsrestriktioner, kende de almindelige former for told- og afgifter, kende Danmarks største samhandelspartnere, kende de forskellige forhold i en eksport- eller importaftale, og disses konsekvenser for pris, levering, ansvar, forsikring og sikkerhed (eksportkreditter), kende forholdene omkring remburs, kunne udfylde og kontrollere de forskellige typer af transport- og tolddokumenter, kunne skelne mellem»letter of intent«og ordre og beherske de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel. : Skriftlig kommunikation: Formålet med faget er, at eleven skal opnå kendskab til skriftlig kommunikation, således at eleven efterfølgende selvstændigt kan arbejde med skriftlig fremstilling, dispositions-principper og grafisk opstilling. Eleven skal kende en kommunikationsmodel omhandlende, hvem der kommunikerer (afsender), hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager), kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar for dette, kunne vurdere hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer en kommunikation og beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden k o r r e s p o n d a n c e. : 2

3 Kvalitet og service: Ugen er tilrettelagt med 6 lektioner over 5 sammenhængende dage. Ugens program veksler mellem teori, case arbejde i grupper, møder og præsentationer. Fagets formål er, at give kendskab til sammenhængen mellem kvalitet og service. Kurset indeholder indledningsvis en præcisering af begreberne kvalitet og service, arbejde med sammenhænge og konkrete opgaver i forbindelse med kvalitet og service i også virksomhedens kommunikation. Kurset sigter mod at udruste dig med en række værktøjer til analyse og kvalitetsudvikling af virksomhedens kvalitets- og serviceniveau, herunder fiskebensdiagrammer, formaliseret brainstorm og problemløsningsteknik. Kurset giver en god baggrund for forståelse for kvalitetsarbejdet i virksomheden. Du er efter kurset udrustet med en indgående viden om kvalitet og service og kan nu i din virksomhed bidrage med værktøjer og på denne måde være en aktiv medspiller i virksomhedens fortsatte udvikling af dens kvalitets- og serviceniveau. I relation til fagprøven giver indholdet af specialefaget Kvalitet og Service i høj grad dig bedre mulighed for at analysere problemstillinger, komme med løsninger og perspektivere (dvs. hvad betyder mine løsninger i fagprøven for mig selv, virksomheden, dens kunder og andre relationer). Kvalitet og Service er en uge, hvor du far kendskab til mange nye begreber, opnår muligheden for at overføre teori (om kvalitet og servicemanagement) på praktiske problemstillinger, får værktøjer, og lejligheden til, i h ø j grad at arbejde kreativt og problemløsende. : Salg og markedsføring: Ugen er tilrettelagt med 6 lektioner over 5 sammenhængende dage. Ugens program veksler mellem oplæg, case arbejde i grupper og præsentationer. Formålet med faget er, at eleven skal kende til salg- og markedsforhold inden for forskellige brancher, således at kursisten kan deltage i gennemførelsen af markedsanalyser, markedsbearbejdning og planlægning af salgskampagner. Salg og markedsføring er en ret kreativ uge. Du skal f.eks., efter et oplæg, udarbejde en operativ markedsføringsplan for et selvvalgt produkt på et selvvalgt marked. Herunder skal du vurdere en virksomheds muligheder og søge markedsoplysninger. Efter kurset kan du derfor deltage i markedsføringsplanlægning og markedsbearbejdning på det operative niveau i din virksomhed. Du lærer at få styr på alle trådene og samle ak t i v it et er n e i en detaljeret kampagneplan. Ugen byder også på et "minikursus" i grundlæggende salgsteknik for at give dig en bedre forståelse for salgsfunktionen, tilbudsgivning og mulighed for at medvirke i salgs- backup. Kurset er bestemt relevant for dig, der arbejder i en salgs- og/eller markedsføringsfunktion eller dig, der vil behandle din virksomheds salg eller markedsføring i din fagprøve. I relation til fagprøven er kurset også en god mulighed for dig, der vil levere et meget gennemarbejdet og detaljeret løsningsforslag, idet kurset arbejder med brugen af en detaljeret planlægningsmodel. : 3

4 Bogføring i praksis: Formålet er, at eleven kan anvende edb-baserede økonomistyrings- og regnskabssystemer til bogføring, samt at kunne anvende disse systemer til generering af relevante rapporter til analysebrug. Det forventes, at eleven efter kurset har opnået en overordnet viden omkring Elektroniske økonomistyringssystemer. Med baggrund i kurset forventes det, at eleven er i stand til at kunne foretage registreringer og udskrive diverse oplysninger. Kurset giver endvidere et kendskab til, hvilke andre informationer - udover registreringer man kan udtrække fra et almindeligt økonomistyringssystem. Undervisningen vil primært koncentrere sig om følgende punkter: Grundprincipper for elektronisk bogføring Kontoplaner i ø konomistyringssystemer Kontrolspor og transaktionsspor Elektroniske transaktioner og dokumentation Dækningsbidragsanalyser Budget og budgetopfølgning Nøgletal Diverse regnskabsrapporter Eleven forventes som minimum, at have et generelt kendskab til hvad EDB er, og hvordan det fungerer. Projektstyring og økonomi: 3 undervisningsdage Formålet er, at eleven opnår kendskab til, hvordan projektstyring foregår i det moderne erhvervsliv, hvilke dele af erhvervslivet, der anvender projektstyring og hvilke fordele/ulemper der fremkommer ved brug af projektstyring. Slutmålet er, at eleven opnår kendskab til, hvordan man styrer ø konomien i en virksomhed/afdeling, som udfører arbejdsopgaver, der nødvendiggør projektstyring af økonomien. Det forventes, at eleven efter kurset har opnået en viden om, hvad er projektstyring og økonomien heri og hvordan kan projektstyring med fordel bruges i hverdagen. Med udgangspunkt i den opnåede viden forventes eleven, at have opnået en forståelse for projektstyringens berettigelse og kunne foretage/medvirke ved opgørelser i en virksomhed med projekter. Undervisningen vil primært koncentrere sig om følgende punkter: Elementer i projektarbejde Planlægning af projekter Organisering af projekter i en organisation Styring og opfølgning på løbende projekter Samarbejdsformer ved projektstyring Projektledelse 4

5 Økonomisk styring af projekter Økonomisk kontrol af projekter Eleven forventes som minimum, at have gennemført fagene "økonomistyring for økonomielever, "Budgettering" og visse elementer fra "Regnskab og løn" eller andet af tilsvarende indhold og niveau. Det anbefales, at eleverne som minimum har 1 å rs praktisk beskæftigelse og derigennem opnået en viden omkring økonomiske betragtninger. Løn og lovgivning: Formålet er, at eleven efter endt kursus selvstændigt kan beregne og udbetale løn og gager. Der arbejdes med relevant lovgivning og overenskomst og arbejdes med at eleven får kendskab til de almindeligst forekommende edb-systemer, og kan vurdere fordele og ulemper ved de enkelte systemer. Ligeledes er formålet at eleven lærer at arbejde med beregning og opgørelse af feriepenge og søgne-/helligdagsbetaling. Derudover at indsamle og behandle data til brug for løn- og gageberegning, herunder standardoplysninger og variable oplysninger. Slutteligt, at eleven kan afstemme lønregnskabet samt foretage afstemning af en virksomhedsfinansbogføring ved årsafslutning og å rsopgivelse samt forestå integration mellem lønsystem og finanssystem. Undervisningen vil primært koncentrere sig om følgende punkter: Lovgivningen EDB-lønsystemer Ferie og feriepenge Løn- og gageberegning Afstemning Alle kan deltage dog er det en fordel af have kendskab til bogføringen og at kunne sammenholde denne m e d budgettet. Alle kan deltage dog er det en fordel af have kendskab til bogføringen og at kunne sammenholde denne m e d budgettet. Økonomistyring II: Eleven kan foretage afvigelsesberegninger på indirekte variable og indirekte faste omkostninger, ligesom, at eleven har kendskab til opdeling af en virksomhed i centre. Eleven har kendskab til opgørelse af interne afregningspriser. Eleven har kendskab til styring af multinationale selskaber via bl.a. transfer pricing. og fremefter Eleven kan foretage opgørelse af virksomhedens kvalitetsomkostninger, samtidig med viden om forebyggelse, behandling og helbredelse. Eleven har kendskab til koblingen mellem økonomistyring og ledelse. 5

6 Eleven har kendskab til Balanced Scorecard. Udvidet regnskab: Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til behandling af leasede genstande. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til opgørelse af igangværende arbejder efter produktionskriteriet. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til udarbejdelse af pengestrømsopgørelser. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til begrebet udskudt skat. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til metoder analyse af indtjeningsniveau/udvikling. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til LARS-F analyse. Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til knæk et regnskab. 3 undervisningsdage Virksomhedsbeskatning: Eleven har kendskab til virksomhedsskatteloven. Eleven har kendskab til de væsentlige elementer i kapitalafkastordningen, herunder Kapitalafkastgrundlag. Eleven kan foretage beregning af skat for personer som anvender kapitalafkastordningen. Eleven har kendskab til de væsentlige elementer i virksomhedsskatteordningen, herunder opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, hæverækkefølge og rentekorrektion. Eleven kan foretage beregning af skat for selvstændig erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen. Eleven har kendskab til fordele/ulemper ved de 3 beskatningsformer (PSL, VSO, KAO) så sammenligning kan foretages. Eleven har kendskab til konsekvenserne, hvis en person ophører med brugen af VSO. 3 undervisningsdage 6

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Kommunikation IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Privatøkonomi Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere