Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers"

Transkript

1 Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Randers Kommunes beslutning om ikke på eget initiativ at genoptage sager om gensidig forsørgelsespligt Kasper Fuhr Christensen har rettet henvendelse til mig vedrørende Randers Kommunes byråds beslutning af 8. juni Af beslutningen fremgår det, at kommunen alene genoptager sager om gensidig forsørgelsespligt (hvor der ikke er sendt afgørelsesbrev til samleveren) på baggrund af eventuelle klager fra borgere og således ikke af egen drift. Jeg vedlægger en kopi af Kasper Fuhr Christensens klageskema af 17. september 2015 med bilag samt en kopi af mit brev af i dag til ham Dok.nr. 15/ /PH Bedes oplyst ved henvendelse + bilag Efter min gennemgang af Kasper Fuhr Christensens henvendelse med bilag har jeg besluttet af egen drift at indlede en undersøgelse i anledning af kommunens beslutning. Jeg henviser til 17, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, hvorefter jeg af egen drift kan tage sager op til undersøgelse. På den baggrund beder jeg kommunen om en udtalelse, jf. nærmere nedenfor. 1. Reglerne om gensidig forsørgelsespligt i 2 a - 2 c i aktivloven (lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015) blev indsat ved lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af bl.a. aktivloven. Det fremgår af lovbemærkningerne til reglerne, at afgørelser om gensidig forsørgelsespligt skal meddeles begge parter. Jeg henviser til bemærkningerne til 1, nr. 4, i lovforslag nr. 224 af 28. maj Ankestyrelsen har i principafgørelse udtalt, at en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt ikke har retsvirkning, før den er meddelt begge parter. Hvis en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt ikke er meddelt begge parter, er der således tale om en væsentlig retlig mangel, og retsvirkningen heraf er, at afgørelsen er ugyldig. Det betyder, at afgørelsen ikke kan håndhæves, og at der hvis betingelserne for hjælp efter aktivloven i øvrigt er opfyldte er ret til fuld hjælp, indtil der er truffet en ny afgørelse, der er meddelt begge parter.

2 På baggrund af den sagsfremstilling, der ligger til grund for byrådets beslutning af 8. juni 2015 (bilag til henvendelsen fra Kasper Fuhr Christensen), forstår jeg, at kommunen har taget Ankestyrelsens opfattelse (som den efterfølgende er kommet til udtryk i principafgørelsen) til efterretning. Kommunen har således genoptaget 3 sager, hvor der ifølge Ankestyrelsen var tale om ugyldige afgørelser på grund af manglende afgørelsesbrev til samleveren, og der er i disse sager sket efterbetaling til de berørte borgere på i alt ca kr. Kommunen har også genoptaget 15 sager på baggrund af klager fra borgere, og i 10 af disse sager (hvor der ikke var sendt afgørelsesbrev til samleveren) er afgørelserne blevet annulleret, og der er sket efterbetaling på i alt ca kr. Af sagsfremstillingen fremgår imidlertid følgende: Idet den beskrevne procedure, for håndtering af sagerne om gensidig forsørgelsespligt, har været af en sådan karakter, at afgørelserne generelt ville være gyldige ud fra den praksis, som Ankestyrelsen indtil videre har udmeldt, vurderes der ikke systematisk at være sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen. Jeg beder kommunen om at uddybe, hvad der menes med det anførte, herunder navnlig set i lyset af min ovennævnte forståelse af, at kommunen har taget Ankestyrelsens afgørelser til efterretning. 2. Et flertal af byrådet besluttede som nævnt den 8. juni 2015, at der kun skulle ske genoptagelse af sager efter eventuelle klager fra de berørte borgere, og at kommunen således ikke af egen drift genoptog sager med manglende afgørelsesbreve. Af sagsfremstillingen fremgår det, at sagsbehandlerne umiddelbart efter modtagelsen af den første afgørelse fra Ankestyrelsen om ugyldighed på grund af manglende afgørelsesbrev til samleveren løseligt gennemgik deres sager for at se, om der var sendt afgørelsesbreve til begge parter. På baggrund af denne gennemgang forventede kommunen, at der manglede afgørelsesbreve i ca. 110 sager. De borgere, der er berørt af disse sager, havde ikke selv (efterfølgende) rettet henvendelse til kommunen. Der er ikke i sagsfremstillingen eller byrådets beslutning taget stilling, hvorvidt kommunen måtte anses for forpligtet til på eget initiativ at genoptage sager, hvor der eventuelt var tale om ugyldige afgørelser på grund manglende meddelelse om afgørelsen til samleveren. Hvis en myndigheds retsanvendelse eller praksis er blevet underkendt, og der dermed er truffet ugyldige afgørelser, antages myndigheden normalt at være forpligtet til at genoptage allerede afgjorte sager af egen drift, hvis dette ikke 2/4

3 vil volde større vanskeligheder, f.eks. fordi det er forholdsvis ukompliceret at finde frem til de relevante sager. Hvis det er faktisk umuligt eller dog særdeles vanskeligt og overordentligt ressourcekrævende at finde frem til de relevante sager, bør myndigheden i stedet generelt informere offentligheden om borgernes mulighed for selv at rette henvendelse til myndigheden for at søge om at få deres tidligere afgjorte sager genoptaget. Dette kan f.eks. ske ved opslag på myndighedens hjemmeside. Jeg henviser til Jon Andersen og Karsten Loiborg m.fl., Forvaltningsret (2002), s. 383 og s. 946 ff., Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret (2013), side 270 f. og Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), side 279 f. Jeg må på baggrund af det anførte i sagsfremstillingen umiddelbart forstå, at Randers Kommune har identificeret eller har mulighed for at identificere de ca. 110 sager, hvori der formodes at være truffet ugyldige afgørelser. På den baggrund beder jeg Randers Kommune udtale sig om, hvorvidt kommunen i lyset af det ovenfor anførte må anses for forpligtet til at genoptage sagerne af egen drift, og om kommunen i givet fald vil omgøre beslutningen af 8. juni Se også punkt 4 nedenfor. 3. Af sagsfremstillingen fremgår det desuden, at en gennemgang af samtlige sager (de ca. 110 sager med formodede ugyldige afgørelser, går jeg ud fra) ville kræve et ressourceforbrug (to fuldtidsmedarbejdere i ca. to måneder) svarende til kr., og at en genoptagelse af de ca. 110 sager ville medføre en udgift på ca. 4,4 mio. kr. brutto og 2,2 mio. kr. netto. Jeg beder kommunen om at redegøre for, om oplysningerne om disse økonomiske udgifter blev tillagt vægt ved beslutningen af 8. juni 2015 om ikke at tage sagerne op af egen drift. I givet fald bedes kommunen forholde sig til, om dette var sagligt/lovligt. 4. Hvis Randers Kommune, jf. punkt 2 ovenfor, ikke mener sig forpligtet til at genoptage de tidligere afgjorte sager af egen drift, beder jeg kommunen om at forholde sig til, om den må anses for forpligtet til generelt at informere offentligheden om muligheden for at få sagerne genoptaget. Jeg beder om at modtage kommunens udtalelse senest den 30. november Med venlig hilsen 3/4

4 Kopi til: Kasper Fuhr Christensen Statsforvaltningen, Tilsynet 4/4

5 Skilleark Dokumentnummer: 15/

6 Kasper Fuhr Christensen Vestervold 17, Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Randers Kommunes beslutning om ikke på eget initiativ at genoptage sager om gensidig forsørgelsespligt I fortsættelse af mit brev af 22. september 2015 vender jeg hermed tilbage til din henvendelse i klageskema af 17. september 2015 med bilag. Du har rettet henvendelse til mig vedrørende Randers Kommunes byråds beslutning om, at kommunen ikke af egen drift skal genoptage en række sager om gensidig forsørgerpligt for papirløst samlevende, selv om ( ) forvaltningen vurderer, at der truffet ca. 110 ugyldige afgørelser på området Dok.nr. 15/ /PH Bedes oplyst ved henvendelse + bilag Du har vedlagt kopi af byrådets beslutningsreferat (fra møde i byrådet den 8. juni 2015), hvoraf det bl.a. fremgår, at de 110 afgørelser sigter til det antal sager, hvori kommunen forventer, at der ikke er sendt en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt til begge parter. Efter min gennemgang af din henvendelse med bilag har jeg besluttet af egen drift at indlede en undersøgelse i anledning af kommunens beslutning. Jeg vedlægger en kopi af mit brev af i dag til Randers Kommune. Når jeg har modtaget svar fra kommunen, hører du fra mig igen. Med venlig hilsen Kopi til: Randers Kommune, byrådet Statsforvaltningen, Tilsynet

7 Skilleark Dokumentnummer: 15/

8 From: Post Ombudsmanden Sent: 18. september :21:21 To: omr2_mail Cc: Subject: VS: {{FOM}}Udfyldt formular: Klageskema til Folketingets Ombudsmand ( Fra: Sendt: 17. september :34 Til: Post Ombudsmanden Emne: {{FOM}}Udfyldt formular: Klageskema til Folketingets Ombudsmand ( Formularen "Klageskema til Folketingets Ombudsmand" er blevet udfyldt med følgende data Dit navn Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd (Velfærdslisten) Adresse Vestervold 17, 5. Postnummer 8900 By Randers C Land Danmark Telefonnummer CPR-, udlændinge- eller personid-nummer Klager du på vegne af en anden? Nej Hvilken myndighed vil du klage over? Randers Kommune Hvis du kender myndighedens sags- eller journalnummer, så skriv det her: BY 15/149 Hvornår er den seneste afgørelse fra? 8. juni 2015 Står der i afgørelsen, hvem du kan klage til (klagevejledning)? Det står typisk i slutningen af brevet. Nej Hvad vil du klage over? Af bilag 1 fremgår, at et flertal i Randers Byråd den 6. juni 2015 besluttede, at Randers Kommune ikke skal genoptage behandlingen af en række sager om gensidig forsørgerpligt for papirløst samlevende, selv om det af sagsfremstillingen fremgår, at forvaltningen vurderer, at der er truffet ca. 110 ugyldige afgørelser på området. Det fremgår også af sagsfremstillingen, at forvaltningen vurderer, at de borgere, der er omfattet af de ugyldige afgørelser, tilsammen har ret til en efterbetaling på i alt ca. 4,4 millioner kroner. Det er min vurdering, at det følger af almindelige forvaltnings- og socialretlige grundsætninger, at en kommune har pligt til at genoptage behandlingen af en gruppe af sager, hvori kommunen ved, at der er begået fejl, der kan medføre ugyldighed. At de borgere, der er omfattet af de ugyldige afgørelser, ikke har klaget, antyder, at der er tale om en gruppe borgere, der formentlig ikke har ressourcer til at gøre deres ret gældende. Efter min vurdering skærper det kommunens pligt til at genoptage behandlingen af sagerne. Det er derfor min opfattelse, at Randers Kommunes beslutning af 6. juni 2015 om ikke at genoptage behandlingen af sagerne om gensidig forsørgerpligt for papirløst samlevende er i strid med gældende ret. Beskriv, hvad du vil klage over: Vedhæft bilag 1: pdf Vedhæft bilag 2: Vedhæft bilag 3: Vedhæft bilag 4: Vedhæft bilag 5:

9 Vedhæft bilag 6: Vedhæft bilag 7: Vedhæft bilag 8: Vedhæft bilag 9: Vedhæft bilag 10: Jeg sender også de relevante dokumenter på anden måde.

10 Skilleark Dokumentnummer: 15/

11 Gensidig forsørgerpligt RESUME Gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor en (eller begge) modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, blev indført pr. 1. januar 2014, som en del af kontanthjælpsreformen. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en række sager, hvor borgere har klaget over kommunernes afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt efter loven om aktiv socialpolitik. I kommunerne har der været stor usikkerhed om rækkevidden og konsekvenserne af Ankestyrelsens afgørelser, især i forhold til afgørelser, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, i hvilket omfang kommunerne er forpligtet til at efterbetale et beløb i kontanthjælp. Der redegøres i dette punkt for status på Randers Kommunes sagsbehandling af sager vedrørende afgørelser om gensidig forsørgelsespligt. Sagsfremstilling Indledning Der er tidligere fremsendt et notat den 24. marts 2015 samt 1. april 2015, hvori der er redegjort for lovgivningen vedrørende gensidig forsørgelsespligt samt en beskrivelse af Randers Kommunes retningslinjer for sagsbehandling før og efter principafgørelse fra Ankestyrelsen. Notaterne er tidligere drøftet på socialudvalgets møde d. 25. marts 2015 og beskæftigelsesudvalgets møde d. 8. april Det skal indledningsvist bemærkes, at det er Ydelseskontorets vurdering, at den generelle praksis, i forbindelse med behandling af afgørelser om gensidig forsørgelsespligt i Randers Kommune, er lovmedholdelig. Dette både i forhold til den faktiske vurdering af, hvorvidt parrene opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt, og i forhold til generel sagsbehandling af sagerne. Det er således Ydelseskontorets vurdering, at alle de borgere, der er blevet pålagt gensidig forsørgelsespligt, er omfattet af målgruppen herfor. Der er dog desværre sket sagsbehandlingsfejl i form af manglende afgørelsesbrev til samlever i nogle af sagerne. Herunder følger en aktuel status på Ydelseskontorets sagsbehandling af sagerne. Status på klagesager, hvor borgeren klagede primo 2014 i forbindelse med afgørelser om gensidig forsørgelsespligt Der blev kun påklaget 9 af de oprindelige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt, som blev truffet primo 2014 i forbindelse med kontanthjælpsreformen: 1 klage Ansøger har trukket klagen tilbage 3 klager Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelser 2 klager Afventer fortsat afgørelse fra Ankestyrelsen 3 klager Ankestyrelsen har afgjort, at afgørelserne er ugyldige på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever. Der er sket efterbetaling med henholdsvis kr , kr samt kr før skat i de 3 sager, hvor afgørelserne var ugyldige. I 2 ud af 3 sager er borgerne efterfølgende overgået til anden ydelse, som ikke er omfattet af gensidig forsørgelsespligt, hvorfor der ikke er grundlag for at træffe nye afgørelser fremadrettet. Status på klagesager, hvor borgerne har klaget primo 2015 over afgørelser fra primo 2014 Efter opmærksomheden i pressen og de sociale medier er der efterfølgende modtaget 15 klager. Borgerne har primært benyttet et brev, som har været lagt op på de sociale medier. Af dette brev fremgår det, at borgeren mener, at kommunen har foretaget fejlagtig sagsbehandling i deres sag om gensidig forsørgelsespligt, og at borgeren derfor forventer at få efterbetalt tilgodehavende penge. Borgerne anfægter således ikke afgørelsen om, at de er samlevende og omfattet af loven om gensidig forsørgelsespligt, men anfægter sagsbehandlingen i forbindelse med afgørelsen. Disse 15 klager er indgået for sent i forhold til ankefristen på 4 uger fra afgørelsen. Når en klage indkommer efter klagefristens udløb, skal kommunen straks indsende den til Ankestyrelsen uden at genvurdere sagen. Ankestyrelsen kan kun dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger særlige grunde, som berettiger en forlængelse af klagefristen. Samtidig har kommunen en ulovbestemt pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Ydelseskontoret har valgt ikke at videresende de for sent indgivne klager direkte til Ankestyrelsen. Dette med

12 baggrund i, at Ydelseskontoret af egen drift ønsker at genoptage klagesagerne, før en eventuel videresendelse til Ankestyrelsen. Idet der har været stor usikkerhed omkring hvilke sagsbehandlingsfejl, som vil kunne føre til ugyldighed, har Ydelseskontoret afventet klarere retningslinjer for dette. Ved modtagelsen af de 3 stadfæstede og de 3 omgjorte sager fra Ankestyrelsen vurderer Ydelseskontoret nu, at der er tilstrækkelig grundlag for gennemgang af de 15 sager. Sagerne gennemgås således for væsentlige sagsbehandlingsfejl. De 15 klager afgøres således: 5 klager: der vurderes ikke at være tale om væsentlige sagsbehandlingsfejl, som vil føre til ugyldighed. Klagerne videresendes til Ankestyrelsen med oplysning om, at sagen er genvurderet, og afgørelsen fastholdes. Ankestyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt der i den konkrete sag kan dispenseres for overskridelse af klagefristen. 10 klager: der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl i form af manglende afgørelsesbrev til samlever. Afgørelsen annulleres, og borgeren får efterbetalt det beløb, som er blevet trukket i perioden på grund af modregning af samlevers indtægter. Det bliver herefter vurderet, om der er grundlag for at træffe en ny afgørelse om samliv fremadrettet. Efterbetalingen i de 10 sager er på i alt brutto ca. kr Det bemærkes, at parrene i alle sagerne vurderes at opfylde betingelserne for afgørelser om gensidig forsørgelsespligt, og at der udelukkende er tale om sagsbehandlingsfejl i form af manglende afgørelsesbrev til samlever. Genoptagelse af sager af egen drift Ydelseskontoret har således valgt at genoptage og revurdere sagerne for de borgere, som har klaget på trods af, at deres klager er indkommet efter klagefristens udløb. Umiddelbart efter modtagelsen af første afgørelse fra Ankestyrelsen, som gøres ugyldig på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever, gennemgik sagsbehandlerne løseligt deres sager i forhold til, om der var sendt afgørelsesbreve til begge parter, som proceduren var beskrevet. To sagsbehandlere havde desværre konsekvent lavet denne fejl i deres afgørelser og udelukkende sendt afgørelsesbrev til ansøger. Af de øvrige 12 sagsbehandlere havde enkelte lavet få fejl. I alt forventes, at der er manglende afgørelsesbrev til samlever i ca. 110 sager. Ingen af disse borgere har rettet henvendelse til Randers Kommune i form af klage i forbindelse med afgørelsen tilbage i 2014 eller i forbindelse med fornyet debat i Idet den beskrevne procedure, for håndtering af sagerne om gensidig forsørgelsespligt, har været af en sådan karakter, at afgørelserne generelt ville være gyldige ud fra den praksis, som Ankestyrelsen indtil videre har udmeldt, vurderes der ikke systematisk at være sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen. STAR har rettet henvendelse til landets kommuner og bedt om en redegørelse vedrørende gensidig forsørgelsespligt. STAR anmoder om at få oplysninger om antal afgørelser om gensidig forsørgelsespligt i alt, antal genoptagne afgørelser som følge af fejl, heraf hvor mange der er hhv. fastholdt og ændret, antal klager videresendt til Ankestyrelsen, herunder antal omgjorte og stadfæstede sager, samt et overslag over omfanget af efterbetalte beløb, som følge af ugyldige afgørelser. STAR ønsker denne redegørelse senest den 20. maj KL har, i forlængelse af anmodningen fra STAR, i et brev til Ydelsescheferne oplyst, at anmodningen ikke i sig selv giver anledning til at gennemgå alle sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. KL anbefaler, at kommunerne udelukkende sender de oplysninger, der foreligger i kommunen, og hvis kommunen ikke har lavet systematiske fejl i sagerne, så er det alene dét, som kommunen skal svare STAR. Øvrige kommuners sagsbehandling Hverken i Ålborg, Odense, Århus eller Esbjerg kommuner er det truffet afgørelse om at gennemgå alle sager for eventuelle sagsbehandlingsfejl. Blandt andet Kalundborg, Skive og Norddjurs kommuner har valgt at kompensere i et vist omfang. ØKONOMI Anslået ressourceforbrug ved beslutning om genoptagelse af sager af egen drift Ydelseskontoret har som nævnt gennemgået og genvurderet de sager, som er gjort ugyldige af Ankestyrelsen og de klager, som er indgået for sent. Såfremt der træffes beslutning om at genoptage samtlige sager mht. vurdering af eventuelle sagsbehandlingsfejl, vurderes der at være et ressourceforbrug til sagsbehandling

13 svarende til 2 medarbejdere, på fuld tid, i ca. 2 måneder svarende til kr. Den tid vil fragå andre opgaver. Anslået udgift ved beslutning om gennemgang af samtlige sager En gennemgang af samtlige sager, hvor der ikke er klaget, vil antageligt afdække et antal sager, hvor afgørelsen vil blive vurderet ugyldig på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever. En gennemgang af 10 klagersager har medført en efterbetaling på ialt ca kr. Det anslås, at evt. sager med ugyldige afgørelser vil medføre en udgift på ca.110 sager x ca kr. = ca. brutto 4,4 mil kr., ca. netto 2,2 mil kr. efter statsrefusion INDSTILLING: Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, - at tage stilling til hvorvidt Randers Kommune: Af egen drift skal gennemgå samtlige sager for at identificere samt genoptage sager med eventuelle sagsbehandlingsfejl, som vurderes at føre til ugyldighed. Eller Alene skal genoptage sager ved eventuelle klager fra borgerne vedrørende gensidig forsørgelsespligt på trods af overskridelsen af ankefristen. Beskæftigelsesudvalget, 27. maj 2015, pkt. 56: Et enigt udvalg besluttede, at sagerne kun genoptages på baggrund af klage fra borger vedrørende gensidig forsørgerpligt. Afbud: Steen Bundgaard Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 20. maj 2015, pkt. 83: Et flertal af udvalget bestående af Kasper Fuhr Christensen, Jens Laursen, Charlotte B. Mølbæk og Mikael Firling Mouritsen besluttede, at forvaltningen af egen drift gennemgår samtlige sager. Et mindretal bestående af Christian Brøns, Christina Kjærsgaard og Susanne Ringe Sørensen undlod at stemme. Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 160: Sagen fremsendes til byrådets behandling. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark indstiller, at forvaltningen af egen drift skal gennemgå samtlige sager. Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard. BESLUTNING Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt med 25 stemmer for og 6 stemmer imod, således at der alene genoptages sager på baggrund af eventuelle klager fra borgere vedr. gensidig forsørgelsespligt. Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. imod. Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

14 Bagside Antal filer: 4

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer:

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om gensidig forsørgelsespligt

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om gensidig forsørgelsespligt Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Referat Møde: Byrådet Mødetid: 18. januar 2016kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Sagsnr: 00.01.00-K00-4-15

Læs mere

Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed. 4. juli 2016

Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed. 4. juli 2016 2016-33 Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed En kommune havde i godt 100 sager om gensidig forsørgelsespligt ikke meddelt afgørelsen til begge

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars

Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro

Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Redegørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Horsens Kommune Spørgsmål 1. Antal afgørelser i perioden 1. januar

Læs mere

Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Sagsnr. 16/6091 Aabenraa Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Sagsnr. 16/6091 Aabenraa Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Mette og Fedor Steeman Planetparken Rødding Flytning af Fjordskolen

Mette og Fedor Steeman Planetparken Rødding Flytning af Fjordskolen Mette og Fedor Steeman Planetparken 24 6630 Rødding Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere