19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt"

Transkript

1

2 Referat Møde: Byrådet Mødetid: 18. januar 2016kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Sagsnr: K Resumé Folketingets ombudsmand har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd om kommunens håndtering af sager om gensidig forsørgerpligt jfr. lov om social aktivpolitik Kapitel 1a om forsørgerpligt for samlevende. Baggrunden for henvendelsen beskrives i sagsfremstillingen. Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at forvaltningen anbefaler, at kommunen genoptager de tidligere afgjorte sager, som er behæftet med sagsbehandlingsfejl, som efter en konkret væsentlighedsvurdering må medføre, at afgørelsen er ugyldig. Det anbefales, at byrådet i sit svar til Ombudsmanden henholder sig til det udarbejdede notat. Sagsfremstilling Ombudsmanden har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd om kommunens håndtering af sager om gensidig forsørgerpligt jfr. lov om social aktivpolitik Kapitel 1a om Forsørgerpligt for samlevende. Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Sagens baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet i notatet. Det anbefales, at byrådet i sit svar til Ombudsmanden henholder sig til det udarbejdede notat. I relation til genoptagelsesvurderingen forelå på tidspunktet for byrådets beslutning brev til kommunerne af 26. marts 2015 fra KL om kommunernes afgørelser om gensidig forsørgelsespligt vedhæftet sagen. I relation til spørgsmålet om kommuneres pligt til generelt at genoptage sager om gensidig forsørgelsespligt forelå ikke en anbefaling hertil. KL henviste til Ankestyrelsens oplysninger på styrelsens hjemmeside om, hvad kommunerne skal gøre i tilfælde af, at kommunen modtager klager over afgørelser om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor klagefristen er overskredet, og hvor borgeren mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl. Ankestyrelsen havde beskrevet, at kommunerne har pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Kommunen har fulgt Ankestyrelsens henstilling og har genoptaget sager som er påklaget indenfor eller efter klagefristens udløb. Af sagsfremstillingen den 8. juni 2015 fremgår, at kommunen har fulgt Ankestyrelsens henstilling og har genoptaget sager, for så vidt angår sager som er påklaget indenfor eller efter klagefristens udløb. Kommunen har således ved byrådets behandling af sagen taget de tilkendegivelser Ankestyrelsen var fremkommet med på det pågældende tidspunkt til efterretning. Efter byrådets beslutning 8. juni 2015 har Ankestyrelsen truffet principafgørelser vedrørende virkninger af manglende partshøring og meddelelse af afgørelse til såvel ansøger samt dennes samlever.

3 Byrådet 18. januar 2016 kl. 16:00 Referat Randers Kommune Side2af6 På baggrund af disse principafgørelser anbefaler forvaltningen jfr. notatet vedhæftet, at byrådet ændrer beslutningen af 8. juni 2015 og beslutter at genoptage de allerede identificerede ca. 110 sager af egen drift, hvor afgørelsen ikke er meddelt begge parter, og omgør afgørelserne, hvis der er sagsbehandlingsfejl af nævnte karakter, som vurderes at medføre at afgørelsen er ugyldig. Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v. Forvaltningen vurderer, at en fornyet sagsbehandling vil medføre merudgifter i størrelsesordnen kr. til administration samt merudgifter til kontanthjælp svarende til godt 4. mio. kr. før statsrefusion(2 3mio.kr.afhængigafrefusionsprocenten).Detmåunderstreges,atderertaleom etskønmedenvisusikkerhed,daindholdetideenkeltesagerikkekendes. Indstilling: Forvaltningen indstiller til byrådet via beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget, at byrådet i sit svar til Ombudsmanden henholder sig til det udarbejdede notat, der er vedlagt sagen og at byrådet ændrer beslutningen af 8. juni 2015 og beslutter at genoptage de allerede identificerede ca. 110 sager af egen drift, hvor afgørelsen ikke er meddelt begge parter, og omgør afgørelserne, hvis der er sagsbehandlingsfejl af nævnte karakter, som vurderes at medføre at afgørelsen er ugyldig. Beskæftigelsesudvalget, 15. december 2015, pkt. 139: Indstilles tiltrådt. Fraværende: Helle Dahl Skøtt Økonomiudvalget, 11. januar 2016, pkt. 20: Indstilles tiltrådt. Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Torben Hansen. Beslutning Tiltrådt.

4 Byrådet 18. januar 2016 kl. 16:00 Referat Randers Kommune Side2af6 Et ændringsforslag(vedlagt) fra Velfærdlisten blev forkastet med 3 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Velfærdslisten, Bjarne Overmark og Jens Laursen. Det konservative Folkeparti og Kim Kristensen undlod at stemme. Velfærdslistens ændringsforslag var sålydende: Velfærdslisten foreslår, at indstillingens 1. at erstattes af: Byrådet finder, at det udarbejdede notat er mangelfuldt, idet: 1. RandersKommuneikkevedstår,atbyrådetalleredepåsitmødeden8.juni2015burdehave besluttet at genoptage de ca. 110 sager af egen drift, hvilket byrådet burde have gjort, idet det allerede fulgte af principafgørelse og den almindelige forvaltningsret, at en bebyrdende afgørelse ikke kan få retsvirkning, før den er meddelt sagens parter, hvorfor henvisningen til principafgørelse alene har til formål at fungere som en håndvask for forvaltningen, 2. Randers Kommune ikke vedstår, at medlemmer af byrådet lagde vægt på oplysningerne om de økonomiske udgifter forbundet med en genoptagelse af sagerne, hvilket fremgår af lydoptagelserne af byrådsmødet den 8. juni 2015, 3. RandersKommunebørmeddele,atmanvilundersøge,ihvilketomfangmanharundladtat partshøre sagens parter i forbindelse med afgørelser om gensidig forsørgerpligt, hvorfor kommunen vil vendetilbagemedetsvarpå,ommanogsåvurderer,atkommunenafegendriftharpligttilat genoptage behandlingen af et antal sager som følge af manglende partshøring. Bilag BrevfraKLaf26.marts2015 Notat om håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Brev fra ombudsmanden vedr. Randers Kommunes beslutning om ikke på eget initiativ at genoptage sager om gensidig forsørgelsespligt

5 Byrådet 18. januar 2016 kl. 16:00 Referat Randers Kommune Side2af6

6 Kommunernes afgørelser om gensidig forsørgerpligt Ankestyrelsen har i en principafgørelse (49-14) og i en række andre afgørelser taget stilling til kommunernes afgørelser om gensidig forsørgerpligt for to samlevende, hvor en (eller begge) modtager kontanthjælp (eller uddannelseshjælp). Ankestyrelsen har taget stilling til et antal sager, som i varierende omfang har været behæftet med sagsbehandlingsfejl. I nogle sager har Ankestyrelsen erklæret afgørelserne ugyldige, mens andre afgørelser er blevet stadfæstet. Der er i kommunerne stor usikkerhed om rækkevidden og konsekvenserne af Ankestyrelsens afgørelser, især i forhold til afgørelser, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, i hvilket omfang kommunerne er forpligtet til at efterbetale et beløb i kontanthjælp i tilfælde, hvor Ankestyrelsen har erklæret kommunens afgørelse om gensidig forsørgerpligt ugyldig eller i sager, der kan sammenlignes hermed. Ankestyrelsen har ikke udtrykkeligt taget stilling til dette spørgsmål. Den 26. Marts 2015 Sags ID: SAG Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/9 KL har ved brev af 16. marts anbefalet kommunerne ikke at efterbetale en eventuel ydelse, før KL har afsluttet undersøgelsen af rækkevidden af Ankestyrelsens afgørelser. KL har derfor udarbejdet denne redegørelse, der består af en beskrivelse af gældende regler, deres implementering og KL s vurdering af betydningen af forskellige typer af sagsbehandlingsfejl. 1a. Lovgivningen om gensidig forsørgerpligt Den gensidige forsørgerpligt for samlevende er et element i kontanthjælpsreformen, som blev gennemført med lov nr. 894 af 4. juli 2013 og som trådte i kraft den 1. januar 2014, dog for 2014 kun med halv virkning.

7 Med Folketingets vedtagelse af lov nr af 27. december 2014 ophæves den gensidige forsørgelsespligt med virkning fra den 1. januar Ligesom 2014 bliver 2015 et overgangsår, hvor den gensidige forsørgelsespligt har halv virkning. Både lovtekst (lov om aktiv socialpolitik 98a) og de tilhørende bemærkninger (lovforslag L 224 i folketingsåret ) viser meget klart, at det har været afgørende for lovgiver, at sager om gensidig forsørgerpligt for samlevende så vidt det overhovedet er muligt skal afgøres på et objektivt grundlag. I bemærkningerne til lovforslag L 224 er det foldet ud, hvordan betingelserne for at fastslå gensidig forsørgerpligt skal håndteres. Der fremgår bl.a. følgende: Hvis ansøgeren eller modtageren angiver sig som samlevende, og samboen bekræfter dette ved kommunens partshøring herom, kan kommunen umiddelbart betragte de to personer som samlevende og derved fastslå gensidig forsørgelsespligt. (s.42) Hvis ansøgeren, jf. ovenfor, anses for samlevende, er ansøgers sambo part i sagen, og kommunen skal skriftligt meddele ansøgerens sambo, hvilke oplysninger kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af. Samboen anmodes heri om at afgive en udtalelse, jf. forvaltningslovens 19. Partshøringen bør indeholde oplysning om, hvad forsørgelsespligten indebærer, fx at hver af de samlevende får pligt til at overlade den anden part tilstrækkeligt til, at denne kan få fyldestgjort sit behov i fornødent omfang. (s. 43) Hvis de oplysninger, der danner grundlag for afgørelsen om samliv, ikke bestrides af de to, afgørelsen retter sig imod, træffer kommunen afgørelse om, at parret har forsørgelsespligt over for hinanden, og hjælpen vil fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt blive beregnet efter disse bestemmelser. Afgørelsen meddeles de to parter og ledsages af en klagevejledning. Det fremgår, at lovforslagsbemærkningerne er skrevet ud fra en forudsætning om pligt til partshøring, som ikke i alle tilfælde følger allerede af forvaltningslovens 19, samt en pligt til at meddele afgørelsen til begge parter. Bemærkningerne forudsætter også, at der i sagsbehandlingen foregår en skriftlig kommunikation med ansøger og samlever, hvilket der på kontanthjælpsområdet ikke er tradition for. Den daværende Arbejdsmarkedsstyrelse udsendte den 8. juli 2013 en Orienteringsskrivelse om vedtagelsen af kontanthjælpsreformen, som dels blot henviser til forarbejderne til lovændringen og ellers i det væsentlige 2

8 består af to pjecer, en vedr. unge og en vedr. voksne. I pjecen vedr. voksne er der følgende tekst: Gensidig forsørgelsespligt: Med kontanthjælpsreformen sker der ændringer i, hvem der har pligt til at forsørge hvem. De regler, der hidtil har været gældende for gifte, gælder fremover også for samlevende par, der har et samliv af ægteskabslignende karakter. Man har som udgangspunkt pligt til at forsørge sin partner, hvis man har en indtægt eller formue af en vis størrelse, og begge parter er mindst 25 år. Udover en ikke specificeret henvisning til lovbemærkningerne er der således ikke op til implementeringen af kontanthjælpsreformen udsendt nærmere vejledning om håndtering af sagerne om gensidig forsørgerpligt. Den nødvendige vurdering af spørgsmålet om gensidig forsørgerpligt kan på grundlag af lovbemærkningerne med fordel foretages i tre trin: Trin 1 Kommunen skal tage stilling til, om 5 objektive betingelser er opfyldte, jf. lov om aktiv socialpolitik (LAS) 2b, stk. 1, hvor kravene i forhold til de to samlevende er, at: 1) de begge er fyldt 25 år, 2) de begge er ugifte, 3) de har fælles bopæl, 4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, 5) de ikke er søskende. Om de 5 betingelser er opfyldte, skal alene afgøres ved opslag i registre. Hvis én af de 5 betingelser ikke er opfyldt, kan der ikke være tale om gensidig forsørgerpligt, og sagen skal lukkes uden yderligere sagsbehandling. Trin 2 Hvis de 5 betingelser er opfyldte, skal kommunen tage stilling til, om én af tre andre objektive betingelser er opfyldte, jf. LAS 2b, stk. 2: 1) ansøgeren og samboen har et fælles barn, 2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP eller 3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 3 måneder. Om én af de 3 betingelser er opfyldt, skal alene afgøres ved opslag i registre. Der har dog indtil videre ikke været tilvejebragt den forudsatte mulighed for registeropslag vedr. notering som samlevende i ATP. 3

9 Hvis ingen af de 3 betingelser er opfyldt, kan der kun være tale om gensidig forsørgerpligt, hvis der er tale om et samliv af ægteskabslignende karakter, jf. trin 3. Trin 3 Til forskel fra de to første trin med en ren objektiv konstatering skal spørgsmålet, om der er tale om et samliv af ægteskabslignende karakter (jf. LAS 2b, stk. 3) afgøres efter en konkret vurdering, hvori der kan indgå skønsmæssige elementer. Hvis der i sagen foreligger en erklæring fra de to samboende parter om, at de anser sig som samlevende, kan kommunen dog umiddelbart lægge dette til grund og fastslå gensidig forsørgerpligt. Uanset omstændighederne i den enkelte sag skal kommunen i sin sagsbehandling overholde de gældende krav til sagsbehandlingen, herunder forvaltningslovens krav om partshøring og begrundelse. Orienteringsskrivelse af 2. marts Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udsendt en skrivelse med nærmere orientering om reglerne om samlivsvurdering. Orienteringsskrivelsen gennemgår betingelserne svarende til det anførte om en vurdering i tre trin. Skrivelsen gengiver formuleringen fra lovforslagsbemærkningerne om betydningen af en samlivserklæring, jf. ovenfor. Den indeholder derudover bl.a. følgende betragtninger: Partshøring er en forvaltningsretlig garantiforskrift, der ved manglende overholdelse kan medføre, at afgørelsen er ugyldig og dermed ikke får retsvirkning, såfremt partshøring i den konkrete sag kunne have betydning for sagsoplysningen og dermed sagens udfald. Hvis en afgørelse er ugyldig, skal parterne stilles som om afgørelsen ikke var truffet. En afgørelse, om at et par skal anses for samlevende og derfor har gensidig forsørgelsespligt efter lov om aktiv socialpolitik, skal for at have virkning meddeles til dem, afgørelsen vedrører - dvs. til både ansøgeren og samleveren. Afgørelsen har derfor ikke virkning førend den er meddelt til begge parter, hvilket vil sige, at den ikke kan håndhæves, og at der i kontanthjælpssystemet ikke kan beregnes uddannelses- eller kontanthjælp med gensidig forsørgelsespligt for samlevende, førend såvel ansøger som samlever har fået afgørelsen meddelt. 1b. Implementering af reglerne om gensidig forsørgerpligt Implementeringen af reglerne om gensidig forsørgerpligt i januar 2014 var ensbetydende med et stort pres på kommunernes administration. 4

10 Der skulle tages stilling til forholdene for borgere for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt der var tale om gensidig forsørgerpligt. Kommuner havde imidlertid kun ca. 3 uger til denne opgave, da Arbejdsmarkedsstyrelsen havde slået fast, at der ikke var adgang til at foretage registeropslag før de nye reglers ikrafttræden den 1. januar. De relevante oplysninger skulle indtastes i det it-system, som beregner kontanthjælp (KMD-aktiv) nogle dagen inden udgangen af januar. Mange kommuner har dog forinden udsendt orienteringsbreve til borgerne om de nye regler. Det har efter kommunernes vurdering mærkbart reduceret antallet af henvendelser om forståelsen af de nye regler. Flere kommuner har, evt. i forlængelse af en sådan generel orientering, udsendt standardbreve til berørte kontanthjælpsmodtagere for at opfylde forpligtelsen til partshøring. Ankestyrelsen har i sin principafgørelse (49-14) bl.a. tilkendegivet følgende vedr. partshøring: partshøringsbrev, der sendes som en masseforsendelse det vil sige enslydende breve, der sendes til forskellige adresser, vil ikke kunne opfylde kravet i forvaltningslovens 19, stk. 1. De typiske sagsgange i kommunerne kan beskrives således: Kommunen udsender en orienteringsskrivelse til borgere, som potentielt er omfattet af de nye regler om gensidig forsørgerpligt. Disse breve blev typisk sendt ud før loven trådte i kraft 1. jan og havde alene til formål at orientere om de nye regler. Kommunen undersøger, om borger og samlever opfylder de objektive kriterier i LAS 2b stk. 1 og 2 (jf. trin 1 og 2 ovenfor). Hvis ja sendes parthøring og efterfølgende afgørelse. Kommunen udsender samlivserklæringer til borgere og samlever, som skal returneres i underskrevet stand. Hvis borger og samlever erklærer, at de er samlevende sendes en afgørelse om gensidig forsørgerpligt til begge parter. Hvis borger og samlever ikke erklærer, at de er samlevende, vurderer kommunen efter LAS 2b stk. om parternes forhold kan anses for at have ægteskabslignende karakter. Hvis ja undes parthøring og efterfølgende en afgørelse til begge parter. Med til billedet hører, at kontanthjælpsområdet har en administrativ tradition for uformel sagsbehandling med begrænset brug af skriftlig kommunikation og afgørelser. 2a. KL s vurdering af betydningen af sagsbehandlingsfejl i forskellige typer sager Hvis kommunen ikke har overholdt de gældende krav til sagsbehandlingen, opstår spørgsmålet, hvilke konsekvenser det skal have. 5

11 Om betydningen af sagsbehandlingsfejl kan henvises til følgende: Man kan måske mere forsigtigt udtrykke retsstillingen på den måde, at hvis sagsbehandlingsfejl efter en generel vurdering ikke kan antages at påvirke afgørelsens indhold (ordensskrift), vil afgørelsen trods fejlen være gyldig. Hvis derimod fejlen efter en generel vurdering kan antages at påvirke afgørelsens indhold (garantiforskrift), bevirker det, at afgørelsen bliver ugyldig, medmindre det kan antages, at fejlen i det konkrete tilfælde har været uden betydning. Denne retsstilling kan betegnes som en modificeret generel væsentlighedsvurdering. Den kombinerer således den generelle og konkrete væsentlighedsvurdering, jf. Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret Sagsbehandling 7. udg., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, side Ankestyrelsen har i drøftelsen med KL tilkendegivet, at Ankestyrelsen i sine afgørelser i overensstemmelse hermed har foretaget en konkret væsentlighedsvurdering. Ifølge Ankestyrelsen er der således ikke sager, hvor en kommunes afgørelse er erklæret ugyldig alene på grund af en formel mangel fx vedr. partshøring. Materielt korrekte afgørelser, som er behæftet med sagsbehandlingsfejl Der er sager, hvor kommunen helt korrekt efter de objektive betingelser i LAS 2 b, stk. 1 og stk. 2, har truffet afgørelse om, at ansøger og dennes samlever anses for samlevende. Hertil kommer et stort antal sager med gensidig forsørgerpligt, som er truffet på grundlag af de objektive betingelser i LAS 2 b, stk. 1, og hvor der foreligger en samlivserklæring, eller evt. en anden tilkendegivelse fra parterne om samliv. Et ikke ubetydeligt antal af disse afgørelser er behæftet med forskellige sagsbehandlingsfejl, som imidlertid ikke har medført et forkert resultat. Der kan være tale om fejl i form af manglende eller ukorrekt partshøring, manglende begrundelse eller manglende klagevejledning. Ud fra de kommunale eksempler KL har modtaget, drejer det sig bl.a. om følgende situationer: 1) Sager, hvor alle betingelserne i LAS 2 b, stk. 1, er opfyldt, og én af betingelserne i LAS 2 b, stk. 2 er opfyldt, men der er ikke sket partshøring eller partshøringen har været mangelfuld 2) Sager, hvor alle betingelserne i LAS 2 b, stk. 1, er opfyldt, og der foreligger en af begge parter underskreven samlivserklæring, men der er ikke sket partshøring eller partshøringen har været mangelfuld 3) Afgørelser, som ikke er forsynet med klagevejledning eller med korrekt begrundelse 6

12 4) Sager, hvor betingelserne i LAS 2 b, stk. 1, er opfyldt, og hvor det ser ud til, at kommunen ikke udtrykkeligt har konstateret, om betingelserne i LAS 2 b, stk. 2 er opfyldt, men i stedet har truffet afgørelse på grundlag af en samlivserklæring. Det er KL s vurdering, at sager, hvor de objektive betingelser i LAS 2 b, stk. 1, for at fastslå forsørgerpligt var opfyldt på tidspunktet for kommunens afgørelse om gensidig forsørgerpligt, kombineret med enten én af betingelserne i LAS 2 b, stk. 2 eller en samlivserklæring underskrevet af begge parter, ikke er behæftet med mangler, der er konkret væsentlige. Sådanne afgørelser bør derfor efter KL s opfattelse ikke betragtes som ugyldige. Manglende klagevejledning alene har kun den konsekvens, at klagefristen på de fire uger suspenderes. I de tilfælde, hvor en sagsbehandlingsfejl konkret ikke har haft betydning for afgørelsen, kan kommunen efter KL s opfattelse lægge til grund, at afgørelsen kan fastholdes som gyldig (forudsat, at den er meddelt begge parter). Der bør på given foranledning gøres et notat i sagen om denne vurdering. Afgørelse om forsørgerpligt, der er behæftet med konkret væsentlige sagsbehandlingsfejl I de tilfælde, hvor en afgørelse er behæftet med sagsbehandlingsfejl, skal der foretages en konkret vurdering af, om fejlen er konkret væsentlig med den virkning, at afgørelsen er ugyldig. I så fald skal parterne stilles, som om afgørelsen ikke var truffet. I denne vurdering må indgå samtlige foreliggende omstændigheder i sagen, herunder i hvilket omfang parterne gennem den samlede sagsbehandling har været fuldt oplyst om sagens faktiske oplysninger, der er af væsentlig betydning for afgørelsen. Det forudsættes også, at parterne gennem sagsbehandlingen er gjort bekendt med retsvirkningerne af afgørelsen om gensidig forsørgerpligt. Konsekvensen er, at der ses bort fra den gensidige forsørgerpligt for tiden indtil kommunen evt. træffer en ny, korrekt afgørelse om gensidig forsørgerpligt. Udgangspunktet er nemlig, at det kræver klar hjemmel, hvis en myndighed skal træffe bebyrdende afgørelser over for borgeren med tilbagevirkende kraft 1. Der er ikke i LAS hjemmel til at træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt med tilbagevirkende kraft. 7

13 Skal kommunen efterbetale kontanthjælp? Da der ikke er hjemmel til at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, vil kommunerne i de sager, som er behæftet med konkret væsentlige mangler der medfører, at afgørelserne må betragtes som ugyldige, være forpligtet til at efterbetale differencen mellem den reducerede kontanthjælp og den kontanthjælp, som ansøgeren ville have fået, såfremt der ikke var truffet afgørelse om forsørgelsespligt for ansøgerens samlever. Det betyder, at der skal ske efterbetaling af kontanthjælp med det beløb, som ansøgeren måned for måned efter de aktuelt gældende forhold er berettiget til. Kommunerne skal i den forbindelse være opmærksomme på, at hvis ansøger ikke længere opfylder betingelserne for at få kontanthjælp, fx fordi ansøgeren har fået arbejde, vil kommunen skulle lade dette indgå i den nye afgørelse, og det vil herefter få betydning for beregningen af det beløb, der skal efterbetales Efter KL s opfattelse vil kommunen som udgangspunkt have adgang til statsrefusion af de beløb, som skal efterbetales, i det omfang en kontanthjælpsmodtager efter en konkret vurdering har retskrav på at få et beløb efterbetalt. KL er i dialog med STAR om dette spørgsmål. 2b. I hvilket omfang har kommunerne pligt til af egen drift at genoptage sager? Ankestyrelsens principafgørelse og efterfølgende afgørelser rejser spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne af egen drift har pligt til at genoptage sager, der er behæftet med mangler som må antages at medføre ugyldighed. Ankestyrelsen har på Ankestyrelsens hjemmeside oplyst følgende vedrørende spørgemålet om, hvad kommunen skal gøre i tilfælde af, at kommunen modtager klager over afgørelser om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor klagefristen er overskredet, og hvor borgeren mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl: Hvis en klage indkommer efter klagefristens udløb, skal kommunen efter retssikkerhedsbekendtgørelsens 10, stk. 3, straks indsende den til Ankestyrelsen uden at genvurdere sagen. Ankestyrelsen kan kun dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger særlige grunde, som berettiger en forlængelse af klagefristen. 1 jf. Juristen nr. 5/6, 2011, Ugyldige afgørelser i socialretten af lektor ph.d Trine Schult og lektor ph.d. John Klausen, Juridisk Institut, Aalborg Universitet (vil være fint, hvis vi kan finde en anden reference også) 8

14 Kommunen har samtidig en ulovbestemt pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl ved afgørelsen af en sag, er der en formodning for, at afgørelsen er påvirket af fejlen og dermed ugyldig. Kommunen skal dog konkret vurdere i den enkelte sag, om fejlen herunder eventuelt manglende partshøring - har været af væsentlig betydning for afgørelsen. 2c. Hvad skal kommunerne gøre i de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om ugyldighed og hjemvisning? Ankestyrelsen har i principafgørelse og i en række efterfølgende sager truffet afgørelse om at hjemvise kommunens afgørelse og samtidig truffet afgørelse om, at kommunens afgørelse er ugyldig. Medmindre andet fremgår af Ankestyrelsens afgørelse, betyder det, at kommunens afgørelse er ugyldig fra det tidspunkt, hvor retsvirkningerne af kommunens afgørelse indtrådte. Det betyder, at parterne (ansøger og samlever) skal stilles som om kommunens afgørelse om gensidig forsørgerpligt ikke var truffet. Kommunen skal træffe en ny korrekt afgørelse om gensidig forsørgerpligt i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i STAR s orienteringsskrivelse af 2. marts Det indebærer, at den nye korrekte afgørelse om gensidig forsørgerpligt først vil få virkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt såvel ansøger som samlever. Der vil således ikke være mulighed for at træffe afgørelse om gensidig forsørgerpligt med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Kommunen skal foretage efterbetaling af kontanthjælp med det beløb, som ansøgeren måned for måned efter de aktuelt gældende forhold er berettiget til, jf. ovenfor side 8. Flere kommuner har peget på nogle afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor det ser ud til, at kommunens afgørelse er erklæret ugyldig, selvom afgørelsen var materielt korrekt, den er meddelt begge parter og hvor der umiddelbart ikke synes at være konkret væsentlige sagsbehandlingsfejl. Kommunen har i den situation mulighed for at gå i dialog med Ankestyrelsen med henblik på at få oplyst baggrunden for afgørelsen, og eventuelt anmode Ankestyrelsen om genoptagelse af sagen. En anmodning om genoptagelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning En eventuel prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse ved domstolene har heller ikke opsættende virkning. 9

15 Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer: K Skrevet af: Ulla Marcus Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: Sendes til: Byrådet Ombudsmanden har ved brev af 4. november 2015 anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen til ombudsmanden om byrådets beslutning 8. juni 2015, (sag. nr. 149). Baggrund Gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor en eller begge parter modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, blev indført d. 1. januar 2014, som en del af kontanthjælpsreformen. På byrådsmødet den 8. juni 2015 redegjorde forvaltningen for status på Randers Kommunes sagsbehandling af sager vedrørende afgørelser om gensidig forsørgelsespligt. Af sagsfremstillingen til byrådssagen den 8. juni i 2015 fremgår, at den generelle praksis i forbindelse med behandling af afgørelser om gensidig forsørgelsespligt i Randers Kommune var lovlig. Dette gælder både i forhold til den faktiske vurdering af, hvorvidt parrene opfyldte betingelserne for at være omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt, og i forhold til den generelle sagsbehandling af sagerne. Alle de borgere, der var blevet pålagt gensidig forsørgelsespligt, var omfattet af målgruppen. Imidlertid var der desværre sket en sagsbehandlingsfejl i form af manglende udsendelse af afgørelsesbreve til samleverne i nogle af sagerne. Umiddelbart efter modtagelsen af første afgørelse fra Ankestyrelsen, som gøres ugyldig på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever, gennemgik sagsbehandlerne deres sager i forhold til, om der var sendt afgørelsesbreve til begge parter, som beskrevet i kommunens procedure. To sagsbehandlere havde desværre konsekvent lavet denne fejl i deres afgørelser og udelukkende sendt afgørelsesbrev til ansøger. Af de øvrige 12 sagsbehandlere havde enkelte lavet få fejl. I alt forventes, at der er manglende afgørelsesbrev til samlever i ca. 110 sager. Idet den beskrevne procedure, for håndtering af sagerne om gensidig forsørgelsespligt, har været af en sådan karakter, at afgørelserne generelt ville være gyldige ud fra den praksis, som Ankestyrelsen indtil videre har udmeldt, vurderes der ikke systematisk at være sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen. Med dette menes, at afgørelserne generelt er hånderet korrekt. Det er således 1

16 kommunens opfattelse, at alle de borgere, der var blevet pålagt gensidig forsørgelsespligt, er omfattet af målgruppen. Der er dog sket sagsbehandlingsfejl i nogle af sagerne (jfr. beskrivelsen ovenfor om ca. 110 sager, hvor to sagsbehandlere og enkelte øvrige sager ikke har sendt afgørelsesbrev til begge parter.) Kommunen har således ikke generelt eller systematisk lavet sagsbehandlingsfejl i sagerne om gensidig forsørgelsespligt. I langt de fleste tilfælde har kommunen meddelt afgørelsen til begge, men der er som nævnt ovenfor ca. 110 sager, hvor der ikke er sendt afgørelsessager til begge parter. Forvaltningen indstillede til byrådet at tage stilling til, hvorvidt kommunen af egen drift skulle gennemgå samtlige sager eller alene genoptage sager ved klager fra borgerne. Et flertal i byrådet besluttede 8. juni 2015 at genoptage sager, hvis der kom klager fra borgere vedrørende gensidig forsørgelsespligt. I relation til genoptagelsesvurderingen forelå på tidspunktet for byrådets beslutning brev til kommunerne af 26. marts 2015 fra KL om kommunernes afgørelser om gensidig forsørgelsespligt, som vedhæftes. I relation til spørgsmålet om kommuneres pligt til generelt at genoptage sager om gensidig forsørgelsespligt forelå ikke en anbefaling hertil. KL henviste til Ankestyrelsens oplysninger på styrelsens hjemmeside om, hvad kommunerne skal gøre i tilfælde af, at kommunen modtager klager over afgørelser om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor klagefristen er overskredet, og hvor borgeren mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl. Ankestyrelsen havde beskrevet, at kommunerne har pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Af sagsfremstillingen den 8. juni 2015 fremgår, at kommunen har fulgt Ankestyrelsens henstilling og har genoptaget sager, for så vidt angår sager som er påklaget indenfor eller efter klagefristens udløb. Kommunen har således ved byrådets behandling af sagen taget de tilkendegivelser Ankestyrelsen var fremkommet med på det pågældende tidspunkt til efterretning. I sagsfremstillingen oplystes det, at 9 borgere havde påklaget den trufne afgørelse inden for klagefristen. Ankestyrelsen havde behandlet disse klager. Efter opmærksomhed i pressen og de sociale medier havde kommunen modtaget yderligere 15 klager efter klagefristens udløb. Ydelseskontoret havde valgt at genoptage og revurdere disse sager, selvom klagerne var indkommet efter klagefristens udløb. Ydelseskontoret gennemgik og genvurderede således de sager, der var gjort ugyldige af Ankestyrelsen og desuden de klager, som var indgået for sent. På byrådsmødet 8. juni 2015 blev byrådet gjort bekendt med det anslåede ressourceforbrug, hvis Ydelseskontoret skulle genoptage samtlige sager om gensidig forsørgelsespligt med hensyn til vurdering af eventuelle sagsbehandlingsfejl. Hertil kom også et anslået beløb til efterbetaling i sager med ugyldige afgørelser. 2

17 Forvaltningen redegør i det følgende for regelgrundlaget, herunder en vurdering af om kommunen må anses forpligtet til at genoptage tidligere afgjorte sager af egen drift eller generelt informere offentligheden om muligheden for at få en sag genoptaget. Regelgrundlag - tilbagekaldelsesgrundsætning Ombudsmanden anmoder kommunen udtale sig om, hvorvidt kommunen må anses forpligtet til at genoptage sagerne af egen drift, og om kommunen i givet fald vil omgøre beslutningen af 8. juni 2015, og hvis kommunen ikke mener sig forpligtet til at genoptage de tidligere afgjorte sager af egen drift, anmodes om at kommunen forholder sig til, om den må anses forpligtet til generelt at informere offentligheden om muligheden for at få sagerne genoptaget. I forhold til spørgsmålet om, hvornår en kommune er forpligtet til at omgøre en afgørelse af egen drift når myndighedens praksis underkendes (til gunst for borgeren) af en højere administrativ myndighed gælder følgende: Der bør i vurderingen af om kommunen bør genoptage sagerne af egen drift lægges vægt på to kriterier 1. For det første om forvaltningens tidligere retsanvendelse eller praksis har været udtryk for en mere eller mindre klar ulovlighed (om der i den ene ende af skalaen er truffet ugyldige afgørelser eller har været tale om en uforsvarlig og efter omstændighederne erstatningspådragende forvaltning), eller der i den anden ende af skalaen har været tale om en undskyldelig retsvildfarelse eller et valg mellem to for så vidt lige gode retsopfattelser). Og for det andet om en genoptagelse af sagerne af egen drift vil volde større eller mindre administrative vanskeligheder (om det i den ene ende af skalaen vil være faktisk umuligt eller dog særdeles vanskeligt og overordentligt ressourcekrævende at finde frem til de relevante sager, eller det i den anden ende af skalaen vil være forholdsvis ukompliceret på baggrund af de oplysninger og de registreringssystemer myndigheden har, at finde frem til sagerne). Vurdering Efter byrådets beslutning 8. juni 2015 har Ankestyrelsen truffet principafgørelser vedrørende partshøring og meddelelse af afgørelse til såvel ansøger samt dennes samlever: Sag nr og Partshøring I Principafgørelse (7. juli 2015) tilkendegav Ankestyrelsen følgende: Hvis kommunen ikke har partshørt parterne, det vil sige både ansøger og sambo, forud for en afgørelse om samliv, er der en formodning for, at afgørelsen er påvirket af manglen. Afgørelsen er ugyldig, medmindre det konkret kan afkræftes, at manglen har påvirket afgørelsens resultat. 1 Citat fra Forvaltningsret af Jon Andersen mfl., 2. udgave s. 946 ff. 3

18 Det skal derfor konkret vurderes i den enkelte sag, om den manglende partshøring har været af væsentlig betydning for afgørelsen. Hvis denne konkrete vurdering fører til, at manglen ikke kan anses for at have haft væsentlig betydning for afgørelsen i sagen, medfører den manglende partshøring normalt ikke, at kommunens afgørelse er ugyldig. Det er kommunens vurdering, at der ikke er sket systematiske fejl i sagerne vedr. gennemførelse af partshøring. Det fremgår tillige af Ankestyrelsens principafgørelse nævnt ovenfor, at det skal konkret vurderes i den enkelte sag, om manglende partshøring har været af væsentlig betydning for afgørelsen. Hvis denne konkrete vurdering fører til, at manglen ikke kan anses for at have haft væsentlig betydning for afgørelsen i sagen, medfører den manglende partshøring normalt ikke, at kommunens afgørelse er ugyldig. Ankestyrelsen har ikke i kommunens sager, som har været forelagt styrelsen vedr. sagsbehandlingsfejl, omgjort sager begrundet i partshøringsfejl. På baggrund af ovenstående vurderes, at kommunen ikke er forpligtet til af egen drift at tage sager op til vurdering af partshøringsfejl. Meddelelse af afgørelser I principafgørelse (7. juli 2015) fastslog Ankestyrelsen, Meddelelse af afgørelsen er en grundlæggende betingelse for, at afgørelsen kan få retsvirkning efter sit indhold. Afgørelsen kan ikke håndhæves, før såvel ansøger som samlever har fået afgørelsen meddelt. Det betyder, at kommunen ikke kan beregne hjælpen til ansøgeren på grundlag af samleverens indtægter eller formue, før afgørelsen er meddelt begge parter. Kommunens afgørelse om samliv og gensidig forsørgelsespligt har ikke retsvirkning, før den er meddelt begge parter. Både modtager af hjælp og sambo er part i sagen, og kommunens afgørelse har retsvirkning over for begge parter. Derfor skal kommunen meddele afgørelsen individuelt til begge parter. Meddelelse af afgørelsen er en grundlæggende betingelse for, at afgørelsen kan få retsvirkning efter sit indhold. I relation til meddelelse til begge parter er konstateret, at kommunen ikke generelt har meddelt afgørelser til begge parter. Kommunen har i ca. 110 sager alene meddelt afgørelsen til ansøgeren og ikke dennes samlever. På baggrund af principafgørelse og tilbagekaldelsesgrundsætningen beskrevet ovenfor vurderes, at kommunen har pligt til, i de sager hvor kommunen ikke har meddelt afgørelsen til begge parter, at genoptage sagerne af egen drift. I overvejelserne indgår, at det ikke vurderes forbundet med betydelige administrative vanskeligheder at gennemgå sagerne. Der lægges 4

19 her vægt på, at det er oplyst at to medarbejdere på to måneder kan fremfinde sagerne svarende til kr. Forvaltningen anbefaler således at byrådet ændrer beslutningen af 8. juni 2015 og beslutter at genoptage de allerede identificerede ca. 110 sager af egen drift, hvor afgørelsen ikke er meddelt begge parter, og omgør afgørelserne, hvis der er sagsbehandlingsfejl af nævnte karakter, som vurderes at medføre, at afgørelsen er ugyldig. 5

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer:

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed. 4. juli 2016

Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed. 4. juli 2016 2016-33 Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed En kommune havde i godt 100 sager om gensidig forsørgelsespligt ikke meddelt afgørelsen til begge

Læs mere

Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers

Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om gensidig forsørgelsespligt

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om gensidig forsørgelsespligt Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Sagsnr. 16/6091 Aabenraa Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Sagsnr. 16/6091 Aabenraa Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars

Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro

Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Redegørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Horsens Kommune Spørgsmål 1. Antal afgørelser i perioden 1. januar

Læs mere

K ommunernes afgørelser om g e n s idig forsørgerpligt

K ommunernes afgørelser om g e n s idig forsørgerpligt K ommunernes afgørelser om g e n s idig forsørgerpligt Ankestyrelsen har i en principafgørelse (49-14) og i en række andre afgørelser taget stilling til kommunernes afgørelser om gensidig forsørgerpligt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt

Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Krav til sagsbehandling

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Rettevejledning til AO om Lilleskolen

Rettevejledning til AO om Lilleskolen Rettevejledning til AO om Lilleskolen 1. Formelle mangler ved kommunens afgørelse 1.1. Myndighedsinhabilitet Storborg Kommune er både ansøger og kompetent myndighed efter byggeloven. Der foreligger derfor

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere