Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag."

Transkript

1

2 2 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold Forord Indledning Affaldsplanens indhold Planlægning Indledning Skøn over fremtidige affaldsmængder i kommunen Vurdering af behov for nye indsamlingsordninger Beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af affald i kommunen, som kommunen indsamler eller anviser til behandling Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, kommunen indsamler Deponerings- og behandlingskapacitet, herunder behovet for yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder Planens økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser. Regnskabsprognose Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning og etablering af anlæg Nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer Regeringens Affaldsstrategi Strategi for Den nye affaldssektor EU s affaldsrammedirektiv lovgivning Batteribekendtgørelsen Afgiftsændringer Virksomheders adgang til genbrugspladser En vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet Idékatalog temaer/initiativer Indledning Oversigt over samtlige initiativer i Affaldsplan Tema 1 - Etageboliger... 18

3 3 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 2 Øget bevidsthed Tema 3 Farligt affald Tema 4 Erhvervsaffald Tema 5 Genbrugspladser Tema 6 Bioaffald Kortlægningsdel Opgørelse over mængder af affald, der produceres i kommunen Dagrenovation Genanvendeligt, fra indsamling og genbrugspladser Erhverv, på genbrugspladser Genbrugsbutik Deponi Flishugning af grenaffald Status på Affaldsplan Opgørelse over mængder af affald, der eksporteres fra eller importeres til kommunen Oversigt over og beskrivelse af indsamlings- og anvisningsordninger for affald Indsamling af dagrenovation Genbrugsbeholderen Indsamling af batterier og småt elektronik Indsamling af ting og sager til direkte genbrug Flishugning af grenaffald Genbrugspladser Ordning for hjemmekompostering af grønt køkkenaffald og haveaffald Medicin og klinisk risikoaffald Tømningsordning for fra olie- og benzinudskillere Anvisningsordning for øvrigt affald fra erhverv Oversigt og beskrivelse af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunen anvender eller anviser til Forbrændingskapacitet Deponeringskapacitet Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg som kommunen anvender eller anviser til Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på husholdninger og virksomheder Miljøscreening/-vurdering af planen Konklusion på screeningsskema... 39

4 4 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 1. Forord I Aabenraa Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem også selv om udfordringerne er globale. For nok er affaldsproblematikken verdensomspændende, men den er også national, regional og lokal. Det samme gælder løsningerne. Lokalt kan vi nemlig gøre en stor og afgørende forskel. Det er lokalt, at elementerne i regeringens affaldsstrategi skal udmønte sig i konkrete løsninger, og det er her, man skal se EU s mål for frasortering af emballage, batterier mv. blive til virkelighed. I Aabenraa Kommune overholder vi allerede nu de vigtigste målsætninger fra både EU og regeringens side. Vi kan altså se lidt længere frem. For vejen er stadig lang til den dag, hvor vi ikke længere taler om affald men udelukkende om vigtige ressourcer. Samtidig handler affaldshåndtering ikke kun om at skåne miljøet og servicere borgerne. Det handler også om arbejdspladser, vækst og økonomi. Det skal være rentabelt at genbruge affaldets ressourcer. Affaldshåndtering vil i fremtiden være et vækstområde, hvor de kommuner, der er gode til at udvikle nye løsninger og effektivt forvalte affaldet som ressourcer, vil have en enestående mulighed for at skabe vækst og nye grønne arbejdsplader i deres område. Det vil vi i Aabenraa Kommune, og det viser affaldsplanen for Den nye affaldsplan afløser Kommunens hidtidige affaldsplan Denne plan har sikret, at vi i Aabenraa Kommune har opnået gode resultater, som vi nu kan udvikle og bygge videre på. Affaldsplanen udstikker således de overordnede visioner for affaldshåndteringen i Aabenraa Kommune frem til 2024 med konkrete initiativer for perioden Herefter prioriteres initiativer for de sidste seks år. Tove Larsen / Niels Johannesen borgmester kommunaldirektør

5 5 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2. Indledning I Aabenraa Kommune er affald ikke bare affald det er en vigtig ressource, der har stor betydning for vores fælles miljø og fremtid. For faktum er, at presset på jordens naturlige ressourcer vokser samtidig med, at miljøet belastes af vores stigende forbrug. Heldigvis vokser vores evne til at udvikle nye og bæredygtige måder at håndtere vores affald på og begrænse ressourcespildet også. Vi bliver for hver dag dygtigere til at genindvinde, genanvende og genbruge. Aabenraa Kommunes Affaldsplan er vores plan for, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i vores affald bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt. Samtidig er affaldsplanen også vores vision og konkrete handlingsplan for, hvordan vi sikrer et højt serviceniveau for kommunens borgere, så hver enkelt af os let kan tage medansvar for naturens ressourcer. Affaldsplanen indeholder således rammerne for Aabenraa Kommunes affaldsplanlægning og bliver brugt som et styrings- og planlægningsværktøj. Den udstikker de mål, vi har sat os for affaldsområdet, og viser vejen dertil.

6 6 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 3. Affaldsplanens indhold Affaldsplanen består af to dele. Den, du nu sidder med, er den lange version, der indeholder detaljer og oplysninger om f.eks. lovgivningsmæssige rammer, direktiver, affaldshierarki, prognoser og kapacitet. Den lange version er tilgængelig på Aabenraa Kommunes hjemmeside. I den korte version kan du hurtigt danne dig overblik over henholdsvis visioner, konkrete initiativer i affaldsplanen samt kortlægning af affaldsmængder og -ordninger i kommunen. Den korte version er også tilgængelig på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

7 7 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 4. Planlægning 4.1. Indledning Aabenraa Kommune stiftede i 2010 selskabet Arwos, der siden har varetaget opgaverne på affaldsområdet. Arwos driver genbrugspladserne og deponiet og administrerer indsamlings ordningerne for affald. Aabenraa Kommune er myndighed på affaldsområdet og har derfor ansvaret for at udstede regulativer, udarbejde affaldsplaner samt tilsynsopgaver. Denne affaldsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos, da dens visioner og initiativer i overvejende grad skal udføres af Arwos. Affaldsplanens fokus er på ordninger for private, da erhvervsordningerne med den nuværende lovgivning med nogle få undtagelser er blevet udsat for fri konkurrence. Dette har bevirket at kommunen og Arwos ikke længere har adgang til præcis viden om affaldsmængderne fra erhverv. Udviklingen af affaldsordninger, affaldsmængder m.m. bliver i planperioden præget af, at der kommer til at ske en øget genanvendelse af bioaffald fra husholdningerne. Det forventes, at der om nogle få år vil komme en regulering af lovgivningen, der fremmer at den organiske del af dagrenovationen bioforgasses og genanvendes i stedet for at det brændes. De samlede affaldsmængder vil ikke stige væsentligt, men der vil ske en omfordeling, hvor anselige mængder materialer rykker op i affaldshierarkiet, som følge af at vi bliver bedre til at genanvende og udnytte flere af fraktionerne. Sagt på en anden måde er der nu og fremover ikke en simpel sammenhæng mellem affaldets mængde i tons og kubikmeter og affaldets miljømæssige og økonomiske belastninger. Udviklingen med øget genanvendelse og bedre udnyttelse af bioaffald vil underbygge, at vi følger affaldshierarkiet. Der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at afvige fra affaldshierarkiet, men da vil Arwos stræbe mod at dokumentere, at de individuelle løsninger ikke fører til højere miljøpåvirkninger. Dette gøres typisk ved at udføre livscyklusanalyser (LCA), som er videnskabeligt funderede Skøn over fremtidige affaldsmængder i kommunen Stigningen i affaldsmængderne gennem tiden har fulgt den økonomiske vækst, der ifølge Finansministeriet også i planperioden forventes at stige. Først efter 2030 forventes affaldsmængdernes stigning at blive frakoblet den økonomiske vækst. Generelt er der en væsentlig usikkerhed forbundet med affaldsmængdernes udvikling, og en økonomisk nedgang kan forventes at reducere mængderne i forhold til prognosen. Kommunen vurderer derfor, at de samlede affaldsmængder i Aabenraa Kommune vil være uændrede i planperiodens første 6 år.

8 8 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Miljøstyrelsens forventninger Overordnet set forventes affaldsmængderne for hele Danmark ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik fra 2009 at stige støt indtil ca. år 2030, hvor væksten vil aftage gradvist og efterfølgende ligge på et konstant niveau omkring 17,5 mio. tons/år. Det forventes desuden at genanvendelsen af husholdningernes dagrenovation vil øges fra de nuværende 17 % til 35 % i 2020, gennem øget genanvendelse af organisk affald, samt papir. Forventningen er bl.a. baseret på kommende EU regler, og en målsætning om at forbedre genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Det vurderes at en mængde på ca tons, der i dag går til forbrænding, vil blive genanvendt i stedet i Mængden af affald til deponering forventes at ligge på et nogenlunde konstant niveau. Kommunens forventninger Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er taget politiske beslutninger om øget genanvendelse af f.eks. den organiske del af dagrenovationen, er der stort nationalt og internationalt fokus på genanvendelsen af fosfor i organisk affald. Det skyldes bl.a. at fosfor forventes at blive en knap og dermed eftertragtet ressource i fremtiden. Det vurderes derfor, at der i fremtiden vil være en regulering af lovgivningen, med det formål at fremme den organiske del af dagrenovationen bioforgasses og genanvendes, i stedet for at det forbrændes Vurdering af behov for nye indsamlingsordninger Med de nuværende affaldsordninger opfylder Aabenraa Kommune i dag allerede regeringens og kommunens egne målsætninger for genanvendelse og det er derfor ikke planlagt at indføre nye affaldsordninger. Eksempelvis er der en husstandsindsamling af papir, som medfører, at en meget stor del af papiret allerede i dag indsamles. Aabenraa Kommune og Arwos følger udviklingen og lovgivningen nøje og behovet for nye affaldsordninger vurderes løbende. Dette vil formentlig betyde, at der skal vurderes på behovet for en indsamlingsordning for bioaffald fra husholdninger, hvilket fremgår af et af affaldsplanens initiativer. Som et af affaldsplanens andre initiativer vil der også blive udført en evaluering og et pilotprojekt for indsamling af farligt affald Beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af affald i kommunen, som kommunen indsamler eller anviser til behandling Der sker løbende ændringer i håndteringen og behandlingen af det affald, som Arwos indsamler eller anviser til behandling. Aftalerne om håndtering og behandling er løbende markedsudsat og sammensættes under hensyntagen til miljømæssige og økonomiske forhold.

9 9 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, kommunen indsamler Den nuværende aftale om afsætning af forbrændingsegnet affald til Sønderborg Kraftvarmeværk udløber i starten af planperioden. Den nye aftager forventes udpeget gennem et EU-udbud. Deponeringsaffald deponeres på deponiet v. Sønder Hostrup. Deponiet drives af Arwos. Have- og parkaffald fra private husholdninger neddeles på genbrugspladserne. Herefter afsættes grenaffald til biobrændsel og komposten afsættes til private husstande eller til jordforbedring hos landbrug. Da de øvrige affaldstyper udbydes løbende, er de behandlingsanlæg, som benyttes i planperioden ikke fastlagt. Derfor beskrives de enkelte modtageanlæg ikke i denne affaldsplan Deponerings- og behandlingskapacitet, herunder behovet for yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder Arwos Deponi A/S ved Sdr. Hostrup, har et restvolumen på m 3, hvilket dækker behovet meget langt ud over planperioden. I henhold til Regeringens Affaldsstrategi del 1, er der indtil 2016 tilstrækkelig forbrændingskapacitet i Syd- og Sønderjylland. Hvis der indføres separat indsamling og behandling af bioaffald fra husholdninger, skal der forinden foretages en vurdering af behandlingskapaciteten for den type affald. Separat indsamling og behandling af bioaffald vil bevirke en reduktion af behovet for forbrændingskapacitet. Behandlingskapaciteten for øvrige affaldsfraktioner såsom træ, papir, pap og plast m.v. findes på det private marked og erfaringsmæssigt har der ikke hidtil manglet behandlingskapacitet.

10 10 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Planens økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser. Regnskabsprognose Af tabel 1 fremgår de budgetterede indtægter og udgifter for planperioden. Der er i 2012 sket en gebyrnedsættelse. Nedsættelsen sker på baggrund af effektiviseringer og øgede indtægter fra genbrugsbutikker og genbrugspladser. I 2014 nedsættes taksten yderligere. Det skyldes bl.a. fald i udgifter til forbrænding af affald. Beløbene er angivet i mio. kr. Mio. kr Arwos Affald A/S Forventede indtægter v. butikker samt afsætning af affald 8,35 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Gebyrer 73,2 65,3 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 Forventede udgifter tildrift 59,7 57,4 57,5 59,5 68,5 68,5 68,5 Forventede udgifter til renovering, modernisering og nyanlæg 37,4 6,0 6,0 10,0 20,0 3,0 3,0 Arwos Deponi A/S Forventede indtægter Gebyrer deponi 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Gebyrer mellemdeponi 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Energiproduktion 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Forventede udgifter til drift Deponi og gasanlæg 2,9 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 Mellemdeponi 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Forventede udgifter til renovering, modernisering og nyanlæg deponi 0,39 1,9 Forventede udgifter til renovering, modernisering og nyanlæg mellemdeponi 0,39 2,0 Tabel 1: Budgetterede indtægter og udgifter for planperioden. Beløbene er angivet i mio. kr.

11 11 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Tema Initiativ Tidsplan Økonomi Udgifter til initiativer i planperioden I alt Etageboliger Dialog med boligforeninger x Adfærdsanalyse x x Pilotprojekt, forbedrede ordninger x x Øget bevidsthed Markedsdage x x x x Genbrugsworkshop x x x x Farligt affald Evaluering af nuværende ordninger x x Pilotprojekt x x x Erhvervsaffald Dialog med erhverv x x x Genbrugspladser Afklaring af renoveringsbehov x Kompostudleveringsanlæg x Bioaffald Bioaffaldsprojekt x x x Følge udvikling på lovgivningsområdet x x x x I alt fra Udgifter til renovering og investering i planperioden Eventuel investering i forbindelse med indsamling af bioaffald x x Arwos Affald A/S Pulje til renovering og modernisering af eksisterende anlæg x x x x Arwos Deponi A/S Optimering af gasanlæg x x Udvidelse af membran x Eftersortering x x I alt fra Tabel 2: Tidsplan og oversigt over forventede udgifter i planperioden for affaldsplanens initiativer samt renovering og modernisering af eksisterende anlæg.

12 12 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning og etablering af anlæg Der budgetteres med en pujle til renovering, modernisering og mindre maskiner og anlæg på en samlet sum af 24 mio. kr. i planperioden. Pulje til renovering af genbrugspladserne omfatter følgende: Genbrugspladserne i Kobro, Padborg og Kliplev trænger til modernisering og renovering. Faciliteter til mandskab og behandling af visse typer affald er forældet eller utilstrækkeligt. I forbindelse med renoveringen vil der blive taget hensyn til fremtidig driftsøkonomi og kundeservice. En stor del af genbrugspladsernes maskineri, komprimatorer og containere er nedslidt, og derfor skal der renoveres og investeres i nyt. Der vil blive investeret i maskiner og containere, som sikrer, at der transporteres mest muligt affald væk pr. container af hensyn til miljø og økonomi. Der er konstant fokus på effektiviseringer og genanvendelse af ressourcerne og det gør, at der skal være plads i budgettet til at iværksætte yderligere sortering og behandling af affaldet. I 2015 udløber kontrakten med Sønderborg Kraftvarmeværk. I den forbindelse skal behandlingen af dagrenovationen i udbud. Hvis affaldet fremover skal køres langt væk, er der behov for at omlaste affaldet inden transporten. I 2015 og 2016 forventes det, at der skal iværksættes en indsamling af bioaffald. Hvordan en sådan indsamling skal fungere, vides endnu ikke. Der budgetteres med 27 mio. kr. til eventuelle investeringer i indsamlingsmateriel, maskineri og eventuelt behandlingsanlæg til håndtering af både bioaffald og det resterende dagrenovationsaffald. Driftsudgifterne ændres i forbindelse med indførelse af indsamlingen af bioaffald, ligesom der også tages højde for en besparelse i forbindelse med, at der skal forbrændes markant mindre affald Nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer De nationale og internationale rammer for udarbejdelsen af denne affaldsplan består af affaldsstrategier fra den danske regering og EU samt flere bekendtgørelser, hvoraf de væsentligste præsenteres nærmere i dette afsnit Regeringens Affaldsstrategi Regeringens Affaldsstrategi er en videreførelse af Affaldsstrategi og forventes videreført med en ny national ressourcestrategi med virkning fra Det er ifølge den gældende strategi regeringens overordnede vision, at affaldshåndteringen på længere sigt skal sikre, at ingen ressourcer går til spilde. Der fokuseres på tre hovedområder: ressourcepolitik, klimapolitik samt beskyttelse af miljø og sundhed.

13 13 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Der er følgende indsatser i strategiens del 1: Ny målsætning om maksimalt 6 % deponering i Begrænse henkastet affald i naturen og i byerne. Aktiviteten organiseres i netværksorganisationen "Hold Danmark Rent". Gennemførelse af kapacitetsplan for forbrændingsanlæg fordelt på 6 affaldsregioner. Løbende vurdering af virkningen af afgifterne på forbrænding og deponering, for at understøtte affaldshierarkiet. Vejledende målsætning om indsamling af 45 % af de bærbare batterier i Der lægges op til, at det er en fælles indsats af alle aktører på affaldsområdet både myndigheder, borgere og virksomheder. Virksomheder og borgere skal tage ansvar for eget affald. Derudover nævnes, at miljøcentre og kommuners miljøtilsyn er et vigtigt element i at nå de fremtidige mål. Der er følgende indsatser i strategiens del 2: Fokus på at begrænse ressourcetab herunder fremme genbrug. a. Der skal udarbejdes en national affaldsforebyggelsesplan, som skal udarbejdes hvert 4. år. b. Derudover vil der være en landsdækkende informationskampagne rettet mod borgere. c. Kommunerne opfordres til at udvide genbrugsordninger eller samarbejde med velgørende og frivillige organisationer for at øge det direkte genbrug. d. Øget indsats for emballageminimering ved producenter og i virksomheder. Fremme af miljøeffektiv teknologi på affaldsområdet, herunder indsats for øget genanvendelse af erhvervsaffald a. Der lægges op til partnerskaber, der skal have fokus på miljøteknologisk innovation på udvalgte affaldsområder, hvor Miljøministeriet tager initiativ til at samle de relevante parter. b. Analyser af ressourcestrømme, LCA (Livs-Cyklus Analyse) og Miljø/Økonomi/Serviceanalyser kan anvendes, specielt til analyser vedr. deponeringsegnet affald, PVC og møllevinger. c. Initiativer omkring shredderaffald, som afventer resultater fra udviklingsprojekter. Der indføres et deponeringsforbud for shredderaffald i planperioden d. Initiativ omkring røggasrensningsprodukter. Gennemførelse af analyser af mulige behandlingsmetoder for røggasrensningsprodukter. e. Analyser af organisk affald, for at få et grundlag til fremtidige beslutninger. f. Analyser af lettere forurenet træaffald, for at vurdere om disse vil kunne brændes i fyringsanlæg. g. Der iværksættes en række initiativer vedr. bygge- og anlægsaffald, så man får en bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald. Der er specielt fokus på PCB, hvor der iværksættes et projekt, som skal afdække, hvor der er PCB. Kapacitetsplan for deponeringsanlæg En gennemgang af de enkelte regioner om mængder af affald til deponering. Det fremgår af udarbejdet rapport, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i region Syddanmark vedr. mineralsk affald frem til 2012, mens der er rigelig kapacitet vedr. blandet affald og farligt affald. Der opfordres til, at kommunerne tilstræber at genanvende ren og lettere forurenet jord ved bygge- og anlægsarbejder, så dette affald ikke tilføres deponeringsanlæg.

14 14 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Strategi for Den nye affaldssektor I denne strategi er præciseret hvorledes regeringen ønsker organiseringen omkring affaldshåndtering og erhverv skal fungere. De vigtigste elementer er implementeret både i Aabenraa Kommune og på nationalt niveau. De vigtigste elementer i Den nye affaldssektor er: a. Styrket konkurrence omkring genanvendeligt erhvervsaffald Virksomhederne får mulighed for frit at vælge mellem godkendte behandlingsanlæg og godkendte affaldsindsamlere, hvorfor genanvendeligt erhvervsaffald ikke fremover kan være omfattet af de kommunale regulativer. b. Udvidet brug af genbrugsstationerne Virksomhederne skal have mulighed for at anvende de kommunale genbrugsstationer mod betaling af gebyr. c. Brugerundersøgelser på genbrugspladser Kommunen skal gennemføre brugerundersøgelse på genbrugspladserne hvert 4. år, første gang i løbet af d. Effektiv service og administrativ forenkling Der skal være nye elektroniske ensartede affaldsregulativer. Der lanceres en ny affaldsmodel og lægges op til mere gennemsigtige renovationsgebyrer. Desuden fortsat adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. e. Elektronisk system for affaldsdata Affaldsdatasystemet vil indeholde oplysninger fra producenter, indsamlere og modtageanlæg. f. Innovation - nye teknologier til affaldsbehandling Målrettede tiltag for at styrke teknologiudviklingen på affaldsområdet. g. En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg Forbrændings- og deponeringsanlæg skal deltage i en årlig obligatorisk benchmarking EU s affaldsrammedirektiv lovgivning EU's Affaldsrammedirektiv er vedtaget i oktober 2008 og er efterfølgende implementeret i den danske affaldslovgivning. De vigtigste elementer i Affaldsrammedirektivet er: a. Hente- og bringeordninger i 2015 At der i medlemsstaterne fra 2015 skal etableres hente- eller bringeordninger for papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffald og lignende. b. Genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast Derudover skal medlemsstaterne fra 2020 genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffaldet. I relation til emballagedirektivet er der ligeledes fastsat krav om genanvendelse af emballagetyper som plast (22,5 %), træ (15 %) og metal (50 %) fra erhverv og husholdninger samlet. Miljøstyrelsen i Danmark har meldt ud, at det er erhverv, der bør stå for hovedparten af genanvendelsen. c. Separat indsamling af bioaffald (hvor dette er passende) At medlemsstaterne, hvis de finder det passende, skal indføre separat indsamling af bioaffald til kompostering eller bioforgasning. Kommissionen skal vurdere muligheden for at fastsætte krav til bioaffaldsbehandling samt kvalitetskriterier for kompost og bioforgasset materiale. d. Livscyklus-betragtninger At livscyklus-betragtninger (LCT - Life Cycle Thinking) er vigtige i relation til mulige afvigelser fra affaldshierarkiet.

15 15 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Batteribekendtgørelsen Batteribekendtgørelsen opdeler batterierne i tre kategorier, bærbare batterier, industribatterier og bilbatterier. Bærbare batterier udgør størstedelen af mængden i forbindelse med kommunernes affaldsplanlægning og tiltagene retter sig først og fremmest mod disse. De vigtigste elementer i batteribekendtgørelsen er: a. Batteriproducenter bærer det økonomiske ansvar At batteriproducenterne pålægges det økonomiske ansvar for indsamling af bærbare batterier samt informationskampagner om dette ved at pålægge 1 kg solgte batteri en afgift på 2,70 kr. Kommunen skal fortsat stå for indsamling og information, som skal finansieres af producenten. b. Lettilgængelige og borgernære ordninger At kommunerne er forpligtet til at etablere lettilgængelige og borgernære ordninger for bærbare batterier i borgernes nærhed. Kommunen skal videregive batterierne til producenten på ét sted, når der er indsamlet kg. Med "borgernær indsamling" menes der indsamling ved husstanden. c. Batterier genanvendes Udtjente batterier må ikke bortskaffes til forbrænding eller deponering. Genanvendelsessatser for batterier indeholdende blysyre og nikkelcadmium skal være på hhv. 65 % og 75 %. Andre typer af batterier skal have en genanvendelsessats på 50 %. Satsen beskriver effektiviteten ved genindvindingsprocessen og er ikke relateret til indsamlingsgraden ved affaldsordningerne Afgiftsændringer Der er i 2010/2011 gennemført en omlægning af affaldsafgifter for affald til forbrænding og deponering. Afgiften for forbrænding af affald er nu ikke pr. ton, men opgøres iht. afgifter på miljøafgifter mv. på det enkelte forbrændingsanlæg. Afgiften omfatter nu også deponering/forbrænding af farligt affald, som tidligere havde været afgiftsfritaget. Udover den faste affaldsafgift skal der også betales tillægsafgifter og øvrige afgifter afhængigt af affaldstype og behandlingsmetode Virksomheders adgang til genbrugspladser Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2013, skal virksomheder kunne benytte genbrugspladserne udenfor deres beliggenhedskommune, hvis de ønsker det. Denne mulighed er indført for alle genbrugspladser i Aabenraa Kommune.

16 16 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag En vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Danmarks og EUs lovgivning på affaldsområdet hviler på principperne i det såkaldte affaldshierarki. Det betyder, at den mindste miljøpåvirkning fra affaldshåndtering i de fleste tilfælde vil forekomme hvis affaldshåndtering sker i denne rækkefølge: 1) Affaldsforebyggelse 2) Forberedelse med henblik på genbrug 3) Genanvendelse 4) Anden nyttiggørelse (f.eks. energifremstilling ved afbrænding) 5) Bortskaffelse Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning, der viser at miljøpåvirkningen ved en lavere placeret metode vil være mindre, eksempelvis hvis det er bedre for miljøet at brænde en affaldstype i stedet for at genanvende den. Arwos vil anvende den videnskabelige metode for livscyklusvurdering når det vurderes at være hensigtsmæssigt og i øvrigt tage følgende hensyn ved udformning af affaldsordninger: miljømæssigt forsigtighedsprincip, teknisk anvendelighed, økonomisk bæredygtighed samt beskyttelse af ressourcer. Dette gælder også for affaldsplanens initiativer, som vil blive vurderet i forhold til ovenstående hensyn.

17 17 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 5. Idékatalog temaer/initiativer 5.1. Indledning Kommunen har defineret 3 visioner på affaldsområdet om minimering af miljøbelastning, forsvarlig ressourceforvaltning samt høj og målrettet service. For at realisere disse visioner er der udvalgt nogle konkrete initiativer indenfor 6 temaer Oversigt over samtlige initiativer i Affaldsplan Affaldsplanen har ikke bare direkte betydning for, hvilke tiltag der bliver iværksat på affaldsområdet. Succesen af disse tiltag afhænger lige så meget af hvordan de bliver modtaget af de enkelte kunder og forskellige kundegrupper. Derfor valgte Arwos og kommunen at inddrage både private og virksomheder i selve idefasen med en opfordring om at engagere sig i processen og byde ind med løsninger og forslag. Der er derfor blevet afholdt 2 workshops hvor et bredt udsnit af brugerne af Arwos affaldsordninger deltog. På disse workshops blev brugerne bedt om at komme med konkrete forslag til hvordan visionerne kunne opfyldes, eksempelvis fremtidige måder at håndtere, genbruge og bortskaffe affald på. Flere af forslagene kan ses i dette idékatalog, hvor de er blevet suppleret af initiativer, der også er vurderet som nødvendige for at fastholde og øge fokus på service, miljø og lønsomhed. En oversigt og tidsplan for affaldsplanens initiativer ses i tabel 3. Initiativlisten vil blive revideret i planperioden. Tema Initiativ Visioner Tidsplan Etageboliger 1.1 Dialog med boligforeninger x x x 1.2 Adfærdsanalyse x x x 1.3 Pilotprojekt, forbedrede ordninger x x x 2. Øget bevidsthed 2.1 Markedsdage x x x x x 2.2 Genbrugsworkshop x x x x x 3. Farligt affald 3.1 Evaluering af nuværende ordninger x x x x 3.2 Pilotprojekt x x x x 4. Erhvervsaffald 4.1 Dialog med erhverv x x x x 5. Genbrugspladser 5.1 Afklaring af renoveringsbehov x x x 5.2 Renovering af genbrugspladser x x x x 5.3Kompostudleveringsanlæg x x 6. Bioaffald 6.1 Bioaffaldsprojekt x x x x 6.2 Følge udvikling på lovgivningsområdet x x x x x Miljø Service Ressourcer Tabel 3: Oversigt og tidsplan for affaldsplanens initiativer med angivelse af hvilke visioner de enkelte initiativer underbygger.

18 18 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 1 - Etageboliger Tema 1 - Etageboliger Der er i alt ca antal boliger i etageejendomme i Aabenraa Kommune. Det er primært ved etageboliger, at der er identificeret et behov for at få optimeret de affaldsløsninger der er til rådighed for borgeren. Beboere og boligforeninger har i flere tilfælde selv bedt om andre og bedre løsninger på affaldssorteringen, som typisk foregår i affaldsrum eller affaldsgårde. Formålet med temaet er, at øge genanvendelsen ved etageboliger samt sikre korrekt indsamling af farligt affald. Initiativ 1.1 Dialog med boligforeninger Der tages kontakt til udvalgte boligforeninger med etageboliger i Herefter arrangeres workshops, møder m.v. med ejendomsfunktionærer, beboere m.v., hvor formålet er at brugerne selv kan komme med forslag til forbedring af de eksisterende ordninger. Økonomi: ,- kr. Initiativ 1.2 Adfærdsanalyse Gennemførelse af en bruger- og adfærdsanalyse i en udvalgt etageejendom i løbet af Økonomi: ,- kr. Initiativ Pilotprojekt Der udvælges én ejendom med etageboliger, hvor der udføres et pilotprojekt i løbet af Der skal efterfølgende gennemføres møder/brugerundersøgelser. Økonomi: ,- kr.

19 19 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 2 Øget bevidsthed Tema 2 Øget bevidsthed Borgerne skal bevidstgøres om mulighederne for at genbruge effekter, møbler m.v. Initiativ 2.1 Markedsdage Der afholdes markedsdage 1-2 gange årligt i tilknytning til Genbrugsbutik Aabenraa. Det kan f.eks. være information om ordninger, udstilling og fremstilling af ting udført af genbrugsmaterialer (tekstiler, træ, metal, plast). Økonomi: ,- kr. Initiativ 2.2 Genbrugsworkshop Der afholdes én genbrugsworkshop i Genbrugsbutik Aabenraa i 2014, og mellem 2-4 genbrugsworkshops i de følgende år. På genbrugsworkshops kan der f.eks. være fokus på: Upcycling f.eks. design af tasker ud fra genbrugsmaterialer. Møbel-hack og makeover. Økonomi: ,- kr.

20 20 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 3 Farligt affald Tema 3 Farligt affald Med dette tema sættes fokus på det farlige affald, der ikke bliver indsamlet og afleveret gennem affaldsordningerne og derfor udgør en risiko mod miljøet og menneskers sundhed og helbred. I mange hjem findes der malings- og kemikalierester, som borgerne ikke har fundet en nem og sikker måde at aflevere. Samtidig ved vi, at problematiske lyskilder såsom sparepærer og lysstofrør ender i restaffaldet hvor de bliver et miljømæssigt problem når de afbrændes. Initiativerne sigter på at problemets størrelse og behovet for forbedring af ordningerne for farligt affald skal vurderes, hvilket blandt andet gøres gennem en undersøgelse af sammensætningen af restaffaldet fra dagrenovationen. Initiativ 3.1 Evaluering af nuværende ordninger Der skal i løbet af gennemføres en kortlægning og evaluering af de eksisterende ordninger, dels via genbrugspladser og via dagrenovationsordningen, hvor der udføres en undersøgelse af restaffaldets sammensætning. Herefter vil der evt. blive taget initiativ til en ændring af den eksisterende ordning, f.eks. bedre afleveringsmuligheder for f.eks. sparepærer, indsamlingsordning med speciel affaldsbil. Økonomi: ,- kr. Initiativ Pilotprojekt Der udvælges et eller flere begrænsede områder, hvor der udføres et pilotprojekt i løbet af Der skal efterfølgende gennemføres brugerundersøgelser. Økonomi: ,- kr.

Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport.

Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. 2 Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024. Den korte udgave

Affaldsplan 2013-2024. Den korte udgave Affaldsplan 2013-2024 Den korte udgave forslag forord Affaldet er vores fælles ressourcer globalt og lokalt I Aabenraa Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget

Læs mere

Affaldsplan Restprodukter som ressource. del 1 - Den korte udgave

Affaldsplan Restprodukter som ressource. del 1 - Den korte udgave Affaldsplan 2013-2024 Restprodukter som ressource del 1 - Den korte udgave forord Affaldet er vores fælles ressourcer globalt og lokalt I Aabenraa Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Nordfyns Kommune Affaldsplan 2014-2018 FORSLAG

Nordfyns Kommune Affaldsplan 2014-2018 FORSLAG Nordfyns Kommune Affaldsplan 2014-2018 FORSLAG Indholdsfortegnelse Forside 4 Indledning 5 Planens opbygning 6 Politik 7 Målsætninger 8 Målsætning 1 9 Målsætning 2 10 Økonomi 11 Ordninger 12 Affaldsordninger

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Assens Kommune Affaldsplan 2009-2012 Plan November 2009 Assens Kommune, Affaldsplan 2009-2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Fakta om Assens Kommune 3 1.2 Opbygning af

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel December 2010 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 December 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

NATUR, MILJØ OG TRAFIK AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2019 FORSLAG VEDTAGET AF ODSHERRED BYRÅD DEN XX.YY 2014

NATUR, MILJØ OG TRAFIK AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2019 FORSLAG VEDTAGET AF ODSHERRED BYRÅD DEN XX.YY 2014 NATUR, MILJØ OG TRAFIK AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2019 FORSLAG VEDTAGET AF ODSHERRED BYRÅD DEN XX.YY 2014 Affaldsplan 2014-2019 1 INDHOLD KOMMUNENS RAMMER, VISIONER OG MÅL FOR AFFALDSOMRÅDET 4 Vision

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere