Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag."

Transkript

1

2 2 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold Forord Indledning Affaldsplanens indhold Planlægning Indledning Skøn over fremtidige affaldsmængder i kommunen Vurdering af behov for nye indsamlingsordninger Beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af affald i kommunen, som kommunen indsamler eller anviser til behandling Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, kommunen indsamler Deponerings- og behandlingskapacitet, herunder behovet for yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder Planens økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser. Regnskabsprognose Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning og etablering af anlæg Nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer Regeringens Affaldsstrategi Strategi for Den nye affaldssektor EU s affaldsrammedirektiv lovgivning Batteribekendtgørelsen Afgiftsændringer Virksomheders adgang til genbrugspladser En vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet Idékatalog temaer/initiativer Indledning Oversigt over samtlige initiativer i Affaldsplan Tema 1 - Etageboliger... 18

3 3 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 2 Øget bevidsthed Tema 3 Farligt affald Tema 4 Erhvervsaffald Tema 5 Genbrugspladser Tema 6 Bioaffald Kortlægningsdel Opgørelse over mængder af affald, der produceres i kommunen Dagrenovation Genanvendeligt, fra indsamling og genbrugspladser Erhverv, på genbrugspladser Genbrugsbutik Deponi Flishugning af grenaffald Status på Affaldsplan Opgørelse over mængder af affald, der eksporteres fra eller importeres til kommunen Oversigt over og beskrivelse af indsamlings- og anvisningsordninger for affald Indsamling af dagrenovation Genbrugsbeholderen Indsamling af batterier og småt elektronik Indsamling af ting og sager til direkte genbrug Flishugning af grenaffald Genbrugspladser Ordning for hjemmekompostering af grønt køkkenaffald og haveaffald Medicin og klinisk risikoaffald Tømningsordning for fra olie- og benzinudskillere Anvisningsordning for øvrigt affald fra erhverv Oversigt og beskrivelse af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunen anvender eller anviser til Forbrændingskapacitet Deponeringskapacitet Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg som kommunen anvender eller anviser til Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på husholdninger og virksomheder Miljøscreening/-vurdering af planen Konklusion på screeningsskema... 39

4 4 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 1. Forord I Aabenraa Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem også selv om udfordringerne er globale. For nok er affaldsproblematikken verdensomspændende, men den er også national, regional og lokal. Det samme gælder løsningerne. Lokalt kan vi nemlig gøre en stor og afgørende forskel. Det er lokalt, at elementerne i regeringens affaldsstrategi skal udmønte sig i konkrete løsninger, og det er her, man skal se EU s mål for frasortering af emballage, batterier mv. blive til virkelighed. I Aabenraa Kommune overholder vi allerede nu de vigtigste målsætninger fra både EU og regeringens side. Vi kan altså se lidt længere frem. For vejen er stadig lang til den dag, hvor vi ikke længere taler om affald men udelukkende om vigtige ressourcer. Samtidig handler affaldshåndtering ikke kun om at skåne miljøet og servicere borgerne. Det handler også om arbejdspladser, vækst og økonomi. Det skal være rentabelt at genbruge affaldets ressourcer. Affaldshåndtering vil i fremtiden være et vækstområde, hvor de kommuner, der er gode til at udvikle nye løsninger og effektivt forvalte affaldet som ressourcer, vil have en enestående mulighed for at skabe vækst og nye grønne arbejdsplader i deres område. Det vil vi i Aabenraa Kommune, og det viser affaldsplanen for Den nye affaldsplan afløser Kommunens hidtidige affaldsplan Denne plan har sikret, at vi i Aabenraa Kommune har opnået gode resultater, som vi nu kan udvikle og bygge videre på. Affaldsplanen udstikker således de overordnede visioner for affaldshåndteringen i Aabenraa Kommune frem til 2024 med konkrete initiativer for perioden Herefter prioriteres initiativer for de sidste seks år. Tove Larsen / Niels Johannesen borgmester kommunaldirektør

5 5 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2. Indledning I Aabenraa Kommune er affald ikke bare affald det er en vigtig ressource, der har stor betydning for vores fælles miljø og fremtid. For faktum er, at presset på jordens naturlige ressourcer vokser samtidig med, at miljøet belastes af vores stigende forbrug. Heldigvis vokser vores evne til at udvikle nye og bæredygtige måder at håndtere vores affald på og begrænse ressourcespildet også. Vi bliver for hver dag dygtigere til at genindvinde, genanvende og genbruge. Aabenraa Kommunes Affaldsplan er vores plan for, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i vores affald bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt. Samtidig er affaldsplanen også vores vision og konkrete handlingsplan for, hvordan vi sikrer et højt serviceniveau for kommunens borgere, så hver enkelt af os let kan tage medansvar for naturens ressourcer. Affaldsplanen indeholder således rammerne for Aabenraa Kommunes affaldsplanlægning og bliver brugt som et styrings- og planlægningsværktøj. Den udstikker de mål, vi har sat os for affaldsområdet, og viser vejen dertil.

6 6 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 3. Affaldsplanens indhold Affaldsplanen består af to dele. Den, du nu sidder med, er den lange version, der indeholder detaljer og oplysninger om f.eks. lovgivningsmæssige rammer, direktiver, affaldshierarki, prognoser og kapacitet. Den lange version er tilgængelig på Aabenraa Kommunes hjemmeside. I den korte version kan du hurtigt danne dig overblik over henholdsvis visioner, konkrete initiativer i affaldsplanen samt kortlægning af affaldsmængder og -ordninger i kommunen. Den korte version er også tilgængelig på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

7 7 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 4. Planlægning 4.1. Indledning Aabenraa Kommune stiftede i 2010 selskabet Arwos, der siden har varetaget opgaverne på affaldsområdet. Arwos driver genbrugspladserne og deponiet og administrerer indsamlings ordningerne for affald. Aabenraa Kommune er myndighed på affaldsområdet og har derfor ansvaret for at udstede regulativer, udarbejde affaldsplaner samt tilsynsopgaver. Denne affaldsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos, da dens visioner og initiativer i overvejende grad skal udføres af Arwos. Affaldsplanens fokus er på ordninger for private, da erhvervsordningerne med den nuværende lovgivning med nogle få undtagelser er blevet udsat for fri konkurrence. Dette har bevirket at kommunen og Arwos ikke længere har adgang til præcis viden om affaldsmængderne fra erhverv. Udviklingen af affaldsordninger, affaldsmængder m.m. bliver i planperioden præget af, at der kommer til at ske en øget genanvendelse af bioaffald fra husholdningerne. Det forventes, at der om nogle få år vil komme en regulering af lovgivningen, der fremmer at den organiske del af dagrenovationen bioforgasses og genanvendes i stedet for at det brændes. De samlede affaldsmængder vil ikke stige væsentligt, men der vil ske en omfordeling, hvor anselige mængder materialer rykker op i affaldshierarkiet, som følge af at vi bliver bedre til at genanvende og udnytte flere af fraktionerne. Sagt på en anden måde er der nu og fremover ikke en simpel sammenhæng mellem affaldets mængde i tons og kubikmeter og affaldets miljømæssige og økonomiske belastninger. Udviklingen med øget genanvendelse og bedre udnyttelse af bioaffald vil underbygge, at vi følger affaldshierarkiet. Der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at afvige fra affaldshierarkiet, men da vil Arwos stræbe mod at dokumentere, at de individuelle løsninger ikke fører til højere miljøpåvirkninger. Dette gøres typisk ved at udføre livscyklusanalyser (LCA), som er videnskabeligt funderede Skøn over fremtidige affaldsmængder i kommunen Stigningen i affaldsmængderne gennem tiden har fulgt den økonomiske vækst, der ifølge Finansministeriet også i planperioden forventes at stige. Først efter 2030 forventes affaldsmængdernes stigning at blive frakoblet den økonomiske vækst. Generelt er der en væsentlig usikkerhed forbundet med affaldsmængdernes udvikling, og en økonomisk nedgang kan forventes at reducere mængderne i forhold til prognosen. Kommunen vurderer derfor, at de samlede affaldsmængder i Aabenraa Kommune vil være uændrede i planperiodens første 6 år.

8 8 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Miljøstyrelsens forventninger Overordnet set forventes affaldsmængderne for hele Danmark ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik fra 2009 at stige støt indtil ca. år 2030, hvor væksten vil aftage gradvist og efterfølgende ligge på et konstant niveau omkring 17,5 mio. tons/år. Det forventes desuden at genanvendelsen af husholdningernes dagrenovation vil øges fra de nuværende 17 % til 35 % i 2020, gennem øget genanvendelse af organisk affald, samt papir. Forventningen er bl.a. baseret på kommende EU regler, og en målsætning om at forbedre genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Det vurderes at en mængde på ca tons, der i dag går til forbrænding, vil blive genanvendt i stedet i Mængden af affald til deponering forventes at ligge på et nogenlunde konstant niveau. Kommunens forventninger Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er taget politiske beslutninger om øget genanvendelse af f.eks. den organiske del af dagrenovationen, er der stort nationalt og internationalt fokus på genanvendelsen af fosfor i organisk affald. Det skyldes bl.a. at fosfor forventes at blive en knap og dermed eftertragtet ressource i fremtiden. Det vurderes derfor, at der i fremtiden vil være en regulering af lovgivningen, med det formål at fremme den organiske del af dagrenovationen bioforgasses og genanvendes, i stedet for at det forbrændes Vurdering af behov for nye indsamlingsordninger Med de nuværende affaldsordninger opfylder Aabenraa Kommune i dag allerede regeringens og kommunens egne målsætninger for genanvendelse og det er derfor ikke planlagt at indføre nye affaldsordninger. Eksempelvis er der en husstandsindsamling af papir, som medfører, at en meget stor del af papiret allerede i dag indsamles. Aabenraa Kommune og Arwos følger udviklingen og lovgivningen nøje og behovet for nye affaldsordninger vurderes løbende. Dette vil formentlig betyde, at der skal vurderes på behovet for en indsamlingsordning for bioaffald fra husholdninger, hvilket fremgår af et af affaldsplanens initiativer. Som et af affaldsplanens andre initiativer vil der også blive udført en evaluering og et pilotprojekt for indsamling af farligt affald Beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af affald i kommunen, som kommunen indsamler eller anviser til behandling Der sker løbende ændringer i håndteringen og behandlingen af det affald, som Arwos indsamler eller anviser til behandling. Aftalerne om håndtering og behandling er løbende markedsudsat og sammensættes under hensyntagen til miljømæssige og økonomiske forhold.

9 9 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, kommunen indsamler Den nuværende aftale om afsætning af forbrændingsegnet affald til Sønderborg Kraftvarmeværk udløber i starten af planperioden. Den nye aftager forventes udpeget gennem et EU-udbud. Deponeringsaffald deponeres på deponiet v. Sønder Hostrup. Deponiet drives af Arwos. Have- og parkaffald fra private husholdninger neddeles på genbrugspladserne. Herefter afsættes grenaffald til biobrændsel og komposten afsættes til private husstande eller til jordforbedring hos landbrug. Da de øvrige affaldstyper udbydes løbende, er de behandlingsanlæg, som benyttes i planperioden ikke fastlagt. Derfor beskrives de enkelte modtageanlæg ikke i denne affaldsplan Deponerings- og behandlingskapacitet, herunder behovet for yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder Arwos Deponi A/S ved Sdr. Hostrup, har et restvolumen på m 3, hvilket dækker behovet meget langt ud over planperioden. I henhold til Regeringens Affaldsstrategi del 1, er der indtil 2016 tilstrækkelig forbrændingskapacitet i Syd- og Sønderjylland. Hvis der indføres separat indsamling og behandling af bioaffald fra husholdninger, skal der forinden foretages en vurdering af behandlingskapaciteten for den type affald. Separat indsamling og behandling af bioaffald vil bevirke en reduktion af behovet for forbrændingskapacitet. Behandlingskapaciteten for øvrige affaldsfraktioner såsom træ, papir, pap og plast m.v. findes på det private marked og erfaringsmæssigt har der ikke hidtil manglet behandlingskapacitet.

10 10 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Planens økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser. Regnskabsprognose Af tabel 1 fremgår de budgetterede indtægter og udgifter for planperioden. Der er i 2012 sket en gebyrnedsættelse. Nedsættelsen sker på baggrund af effektiviseringer og øgede indtægter fra genbrugsbutikker og genbrugspladser. I 2014 nedsættes taksten yderligere. Det skyldes bl.a. fald i udgifter til forbrænding af affald. Beløbene er angivet i mio. kr. Mio. kr Arwos Affald A/S Forventede indtægter v. butikker samt afsætning af affald 8,35 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Gebyrer 73,2 65,3 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 Forventede udgifter tildrift 59,7 57,4 57,5 59,5 68,5 68,5 68,5 Forventede udgifter til renovering, modernisering og nyanlæg 37,4 6,0 6,0 10,0 20,0 3,0 3,0 Arwos Deponi A/S Forventede indtægter Gebyrer deponi 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Gebyrer mellemdeponi 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Energiproduktion 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Forventede udgifter til drift Deponi og gasanlæg 2,9 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 Mellemdeponi 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Forventede udgifter til renovering, modernisering og nyanlæg deponi 0,39 1,9 Forventede udgifter til renovering, modernisering og nyanlæg mellemdeponi 0,39 2,0 Tabel 1: Budgetterede indtægter og udgifter for planperioden. Beløbene er angivet i mio. kr.

11 11 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Tema Initiativ Tidsplan Økonomi Udgifter til initiativer i planperioden I alt Etageboliger Dialog med boligforeninger x Adfærdsanalyse x x Pilotprojekt, forbedrede ordninger x x Øget bevidsthed Markedsdage x x x x Genbrugsworkshop x x x x Farligt affald Evaluering af nuværende ordninger x x Pilotprojekt x x x Erhvervsaffald Dialog med erhverv x x x Genbrugspladser Afklaring af renoveringsbehov x Kompostudleveringsanlæg x Bioaffald Bioaffaldsprojekt x x x Følge udvikling på lovgivningsområdet x x x x I alt fra Udgifter til renovering og investering i planperioden Eventuel investering i forbindelse med indsamling af bioaffald x x Arwos Affald A/S Pulje til renovering og modernisering af eksisterende anlæg x x x x Arwos Deponi A/S Optimering af gasanlæg x x Udvidelse af membran x Eftersortering x x I alt fra Tabel 2: Tidsplan og oversigt over forventede udgifter i planperioden for affaldsplanens initiativer samt renovering og modernisering af eksisterende anlæg.

12 12 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning og etablering af anlæg Der budgetteres med en pujle til renovering, modernisering og mindre maskiner og anlæg på en samlet sum af 24 mio. kr. i planperioden. Pulje til renovering af genbrugspladserne omfatter følgende: Genbrugspladserne i Kobro, Padborg og Kliplev trænger til modernisering og renovering. Faciliteter til mandskab og behandling af visse typer affald er forældet eller utilstrækkeligt. I forbindelse med renoveringen vil der blive taget hensyn til fremtidig driftsøkonomi og kundeservice. En stor del af genbrugspladsernes maskineri, komprimatorer og containere er nedslidt, og derfor skal der renoveres og investeres i nyt. Der vil blive investeret i maskiner og containere, som sikrer, at der transporteres mest muligt affald væk pr. container af hensyn til miljø og økonomi. Der er konstant fokus på effektiviseringer og genanvendelse af ressourcerne og det gør, at der skal være plads i budgettet til at iværksætte yderligere sortering og behandling af affaldet. I 2015 udløber kontrakten med Sønderborg Kraftvarmeværk. I den forbindelse skal behandlingen af dagrenovationen i udbud. Hvis affaldet fremover skal køres langt væk, er der behov for at omlaste affaldet inden transporten. I 2015 og 2016 forventes det, at der skal iværksættes en indsamling af bioaffald. Hvordan en sådan indsamling skal fungere, vides endnu ikke. Der budgetteres med 27 mio. kr. til eventuelle investeringer i indsamlingsmateriel, maskineri og eventuelt behandlingsanlæg til håndtering af både bioaffald og det resterende dagrenovationsaffald. Driftsudgifterne ændres i forbindelse med indførelse af indsamlingen af bioaffald, ligesom der også tages højde for en besparelse i forbindelse med, at der skal forbrændes markant mindre affald Nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer De nationale og internationale rammer for udarbejdelsen af denne affaldsplan består af affaldsstrategier fra den danske regering og EU samt flere bekendtgørelser, hvoraf de væsentligste præsenteres nærmere i dette afsnit Regeringens Affaldsstrategi Regeringens Affaldsstrategi er en videreførelse af Affaldsstrategi og forventes videreført med en ny national ressourcestrategi med virkning fra Det er ifølge den gældende strategi regeringens overordnede vision, at affaldshåndteringen på længere sigt skal sikre, at ingen ressourcer går til spilde. Der fokuseres på tre hovedområder: ressourcepolitik, klimapolitik samt beskyttelse af miljø og sundhed.

13 13 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Der er følgende indsatser i strategiens del 1: Ny målsætning om maksimalt 6 % deponering i Begrænse henkastet affald i naturen og i byerne. Aktiviteten organiseres i netværksorganisationen "Hold Danmark Rent". Gennemførelse af kapacitetsplan for forbrændingsanlæg fordelt på 6 affaldsregioner. Løbende vurdering af virkningen af afgifterne på forbrænding og deponering, for at understøtte affaldshierarkiet. Vejledende målsætning om indsamling af 45 % af de bærbare batterier i Der lægges op til, at det er en fælles indsats af alle aktører på affaldsområdet både myndigheder, borgere og virksomheder. Virksomheder og borgere skal tage ansvar for eget affald. Derudover nævnes, at miljøcentre og kommuners miljøtilsyn er et vigtigt element i at nå de fremtidige mål. Der er følgende indsatser i strategiens del 2: Fokus på at begrænse ressourcetab herunder fremme genbrug. a. Der skal udarbejdes en national affaldsforebyggelsesplan, som skal udarbejdes hvert 4. år. b. Derudover vil der være en landsdækkende informationskampagne rettet mod borgere. c. Kommunerne opfordres til at udvide genbrugsordninger eller samarbejde med velgørende og frivillige organisationer for at øge det direkte genbrug. d. Øget indsats for emballageminimering ved producenter og i virksomheder. Fremme af miljøeffektiv teknologi på affaldsområdet, herunder indsats for øget genanvendelse af erhvervsaffald a. Der lægges op til partnerskaber, der skal have fokus på miljøteknologisk innovation på udvalgte affaldsområder, hvor Miljøministeriet tager initiativ til at samle de relevante parter. b. Analyser af ressourcestrømme, LCA (Livs-Cyklus Analyse) og Miljø/Økonomi/Serviceanalyser kan anvendes, specielt til analyser vedr. deponeringsegnet affald, PVC og møllevinger. c. Initiativer omkring shredderaffald, som afventer resultater fra udviklingsprojekter. Der indføres et deponeringsforbud for shredderaffald i planperioden d. Initiativ omkring røggasrensningsprodukter. Gennemførelse af analyser af mulige behandlingsmetoder for røggasrensningsprodukter. e. Analyser af organisk affald, for at få et grundlag til fremtidige beslutninger. f. Analyser af lettere forurenet træaffald, for at vurdere om disse vil kunne brændes i fyringsanlæg. g. Der iværksættes en række initiativer vedr. bygge- og anlægsaffald, så man får en bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald. Der er specielt fokus på PCB, hvor der iværksættes et projekt, som skal afdække, hvor der er PCB. Kapacitetsplan for deponeringsanlæg En gennemgang af de enkelte regioner om mængder af affald til deponering. Det fremgår af udarbejdet rapport, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i region Syddanmark vedr. mineralsk affald frem til 2012, mens der er rigelig kapacitet vedr. blandet affald og farligt affald. Der opfordres til, at kommunerne tilstræber at genanvende ren og lettere forurenet jord ved bygge- og anlægsarbejder, så dette affald ikke tilføres deponeringsanlæg.

14 14 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Strategi for Den nye affaldssektor I denne strategi er præciseret hvorledes regeringen ønsker organiseringen omkring affaldshåndtering og erhverv skal fungere. De vigtigste elementer er implementeret både i Aabenraa Kommune og på nationalt niveau. De vigtigste elementer i Den nye affaldssektor er: a. Styrket konkurrence omkring genanvendeligt erhvervsaffald Virksomhederne får mulighed for frit at vælge mellem godkendte behandlingsanlæg og godkendte affaldsindsamlere, hvorfor genanvendeligt erhvervsaffald ikke fremover kan være omfattet af de kommunale regulativer. b. Udvidet brug af genbrugsstationerne Virksomhederne skal have mulighed for at anvende de kommunale genbrugsstationer mod betaling af gebyr. c. Brugerundersøgelser på genbrugspladser Kommunen skal gennemføre brugerundersøgelse på genbrugspladserne hvert 4. år, første gang i løbet af d. Effektiv service og administrativ forenkling Der skal være nye elektroniske ensartede affaldsregulativer. Der lanceres en ny affaldsmodel og lægges op til mere gennemsigtige renovationsgebyrer. Desuden fortsat adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. e. Elektronisk system for affaldsdata Affaldsdatasystemet vil indeholde oplysninger fra producenter, indsamlere og modtageanlæg. f. Innovation - nye teknologier til affaldsbehandling Målrettede tiltag for at styrke teknologiudviklingen på affaldsområdet. g. En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg Forbrændings- og deponeringsanlæg skal deltage i en årlig obligatorisk benchmarking EU s affaldsrammedirektiv lovgivning EU's Affaldsrammedirektiv er vedtaget i oktober 2008 og er efterfølgende implementeret i den danske affaldslovgivning. De vigtigste elementer i Affaldsrammedirektivet er: a. Hente- og bringeordninger i 2015 At der i medlemsstaterne fra 2015 skal etableres hente- eller bringeordninger for papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffald og lignende. b. Genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast Derudover skal medlemsstaterne fra 2020 genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffaldet. I relation til emballagedirektivet er der ligeledes fastsat krav om genanvendelse af emballagetyper som plast (22,5 %), træ (15 %) og metal (50 %) fra erhverv og husholdninger samlet. Miljøstyrelsen i Danmark har meldt ud, at det er erhverv, der bør stå for hovedparten af genanvendelsen. c. Separat indsamling af bioaffald (hvor dette er passende) At medlemsstaterne, hvis de finder det passende, skal indføre separat indsamling af bioaffald til kompostering eller bioforgasning. Kommissionen skal vurdere muligheden for at fastsætte krav til bioaffaldsbehandling samt kvalitetskriterier for kompost og bioforgasset materiale. d. Livscyklus-betragtninger At livscyklus-betragtninger (LCT - Life Cycle Thinking) er vigtige i relation til mulige afvigelser fra affaldshierarkiet.

15 15 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Batteribekendtgørelsen Batteribekendtgørelsen opdeler batterierne i tre kategorier, bærbare batterier, industribatterier og bilbatterier. Bærbare batterier udgør størstedelen af mængden i forbindelse med kommunernes affaldsplanlægning og tiltagene retter sig først og fremmest mod disse. De vigtigste elementer i batteribekendtgørelsen er: a. Batteriproducenter bærer det økonomiske ansvar At batteriproducenterne pålægges det økonomiske ansvar for indsamling af bærbare batterier samt informationskampagner om dette ved at pålægge 1 kg solgte batteri en afgift på 2,70 kr. Kommunen skal fortsat stå for indsamling og information, som skal finansieres af producenten. b. Lettilgængelige og borgernære ordninger At kommunerne er forpligtet til at etablere lettilgængelige og borgernære ordninger for bærbare batterier i borgernes nærhed. Kommunen skal videregive batterierne til producenten på ét sted, når der er indsamlet kg. Med "borgernær indsamling" menes der indsamling ved husstanden. c. Batterier genanvendes Udtjente batterier må ikke bortskaffes til forbrænding eller deponering. Genanvendelsessatser for batterier indeholdende blysyre og nikkelcadmium skal være på hhv. 65 % og 75 %. Andre typer af batterier skal have en genanvendelsessats på 50 %. Satsen beskriver effektiviteten ved genindvindingsprocessen og er ikke relateret til indsamlingsgraden ved affaldsordningerne Afgiftsændringer Der er i 2010/2011 gennemført en omlægning af affaldsafgifter for affald til forbrænding og deponering. Afgiften for forbrænding af affald er nu ikke pr. ton, men opgøres iht. afgifter på miljøafgifter mv. på det enkelte forbrændingsanlæg. Afgiften omfatter nu også deponering/forbrænding af farligt affald, som tidligere havde været afgiftsfritaget. Udover den faste affaldsafgift skal der også betales tillægsafgifter og øvrige afgifter afhængigt af affaldstype og behandlingsmetode Virksomheders adgang til genbrugspladser Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2013, skal virksomheder kunne benytte genbrugspladserne udenfor deres beliggenhedskommune, hvis de ønsker det. Denne mulighed er indført for alle genbrugspladser i Aabenraa Kommune.

16 16 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag En vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Danmarks og EUs lovgivning på affaldsområdet hviler på principperne i det såkaldte affaldshierarki. Det betyder, at den mindste miljøpåvirkning fra affaldshåndtering i de fleste tilfælde vil forekomme hvis affaldshåndtering sker i denne rækkefølge: 1) Affaldsforebyggelse 2) Forberedelse med henblik på genbrug 3) Genanvendelse 4) Anden nyttiggørelse (f.eks. energifremstilling ved afbrænding) 5) Bortskaffelse Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning, der viser at miljøpåvirkningen ved en lavere placeret metode vil være mindre, eksempelvis hvis det er bedre for miljøet at brænde en affaldstype i stedet for at genanvende den. Arwos vil anvende den videnskabelige metode for livscyklusvurdering når det vurderes at være hensigtsmæssigt og i øvrigt tage følgende hensyn ved udformning af affaldsordninger: miljømæssigt forsigtighedsprincip, teknisk anvendelighed, økonomisk bæredygtighed samt beskyttelse af ressourcer. Dette gælder også for affaldsplanens initiativer, som vil blive vurderet i forhold til ovenstående hensyn.

17 17 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 5. Idékatalog temaer/initiativer 5.1. Indledning Kommunen har defineret 3 visioner på affaldsområdet om minimering af miljøbelastning, forsvarlig ressourceforvaltning samt høj og målrettet service. For at realisere disse visioner er der udvalgt nogle konkrete initiativer indenfor 6 temaer Oversigt over samtlige initiativer i Affaldsplan Affaldsplanen har ikke bare direkte betydning for, hvilke tiltag der bliver iværksat på affaldsområdet. Succesen af disse tiltag afhænger lige så meget af hvordan de bliver modtaget af de enkelte kunder og forskellige kundegrupper. Derfor valgte Arwos og kommunen at inddrage både private og virksomheder i selve idefasen med en opfordring om at engagere sig i processen og byde ind med løsninger og forslag. Der er derfor blevet afholdt 2 workshops hvor et bredt udsnit af brugerne af Arwos affaldsordninger deltog. På disse workshops blev brugerne bedt om at komme med konkrete forslag til hvordan visionerne kunne opfyldes, eksempelvis fremtidige måder at håndtere, genbruge og bortskaffe affald på. Flere af forslagene kan ses i dette idékatalog, hvor de er blevet suppleret af initiativer, der også er vurderet som nødvendige for at fastholde og øge fokus på service, miljø og lønsomhed. En oversigt og tidsplan for affaldsplanens initiativer ses i tabel 3. Initiativlisten vil blive revideret i planperioden. Tema Initiativ Visioner Tidsplan Etageboliger 1.1 Dialog med boligforeninger x x x 1.2 Adfærdsanalyse x x x 1.3 Pilotprojekt, forbedrede ordninger x x x 2. Øget bevidsthed 2.1 Markedsdage x x x x x 2.2 Genbrugsworkshop x x x x x 3. Farligt affald 3.1 Evaluering af nuværende ordninger x x x x 3.2 Pilotprojekt x x x x 4. Erhvervsaffald 4.1 Dialog med erhverv x x x x 5. Genbrugspladser 5.1 Afklaring af renoveringsbehov x x x 5.2 Renovering af genbrugspladser x x x x 5.3Kompostudleveringsanlæg x x 6. Bioaffald 6.1 Bioaffaldsprojekt x x x x 6.2 Følge udvikling på lovgivningsområdet x x x x x Miljø Service Ressourcer Tabel 3: Oversigt og tidsplan for affaldsplanens initiativer med angivelse af hvilke visioner de enkelte initiativer underbygger.

18 18 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 1 - Etageboliger Tema 1 - Etageboliger Der er i alt ca antal boliger i etageejendomme i Aabenraa Kommune. Det er primært ved etageboliger, at der er identificeret et behov for at få optimeret de affaldsløsninger der er til rådighed for borgeren. Beboere og boligforeninger har i flere tilfælde selv bedt om andre og bedre løsninger på affaldssorteringen, som typisk foregår i affaldsrum eller affaldsgårde. Formålet med temaet er, at øge genanvendelsen ved etageboliger samt sikre korrekt indsamling af farligt affald. Initiativ 1.1 Dialog med boligforeninger Der tages kontakt til udvalgte boligforeninger med etageboliger i Herefter arrangeres workshops, møder m.v. med ejendomsfunktionærer, beboere m.v., hvor formålet er at brugerne selv kan komme med forslag til forbedring af de eksisterende ordninger. Økonomi: ,- kr. Initiativ 1.2 Adfærdsanalyse Gennemførelse af en bruger- og adfærdsanalyse i en udvalgt etageejendom i løbet af Økonomi: ,- kr. Initiativ Pilotprojekt Der udvælges én ejendom med etageboliger, hvor der udføres et pilotprojekt i løbet af Der skal efterfølgende gennemføres møder/brugerundersøgelser. Økonomi: ,- kr.

19 19 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 2 Øget bevidsthed Tema 2 Øget bevidsthed Borgerne skal bevidstgøres om mulighederne for at genbruge effekter, møbler m.v. Initiativ 2.1 Markedsdage Der afholdes markedsdage 1-2 gange årligt i tilknytning til Genbrugsbutik Aabenraa. Det kan f.eks. være information om ordninger, udstilling og fremstilling af ting udført af genbrugsmaterialer (tekstiler, træ, metal, plast). Økonomi: ,- kr. Initiativ 2.2 Genbrugsworkshop Der afholdes én genbrugsworkshop i Genbrugsbutik Aabenraa i 2014, og mellem 2-4 genbrugsworkshops i de følgende år. På genbrugsworkshops kan der f.eks. være fokus på: Upcycling f.eks. design af tasker ud fra genbrugsmaterialer. Møbel-hack og makeover. Økonomi: ,- kr.

20 20 Affaldsplan Del 2, baggrundsrapport. Forslag Tema 3 Farligt affald Tema 3 Farligt affald Med dette tema sættes fokus på det farlige affald, der ikke bliver indsamlet og afleveret gennem affaldsordningerne og derfor udgør en risiko mod miljøet og menneskers sundhed og helbred. I mange hjem findes der malings- og kemikalierester, som borgerne ikke har fundet en nem og sikker måde at aflevere. Samtidig ved vi, at problematiske lyskilder såsom sparepærer og lysstofrør ender i restaffaldet hvor de bliver et miljømæssigt problem når de afbrændes. Initiativerne sigter på at problemets størrelse og behovet for forbedring af ordningerne for farligt affald skal vurderes, hvilket blandt andet gøres gennem en undersøgelse af sammensætningen af restaffaldet fra dagrenovationen. Initiativ 3.1 Evaluering af nuværende ordninger Der skal i løbet af gennemføres en kortlægning og evaluering af de eksisterende ordninger, dels via genbrugspladser og via dagrenovationsordningen, hvor der udføres en undersøgelse af restaffaldets sammensætning. Herefter vil der evt. blive taget initiativ til en ændring af den eksisterende ordning, f.eks. bedre afleveringsmuligheder for f.eks. sparepærer, indsamlingsordning med speciel affaldsbil. Økonomi: ,- kr. Initiativ Pilotprojekt Der udvælges et eller flere begrænsede områder, hvor der udføres et pilotprojekt i løbet af Der skal efterfølgende gennemføres brugerundersøgelser. Økonomi: ,- kr.

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune Affaldsplan 2009-2012 01.01.2010 Affaldsplan 2009-2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2 EU-AFFALDSDIREKTIV 6 2.1 Affaldshierarkiet 6 3 NATIONAL AFFALDSREFORM 8 4 KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34 Affaldsplan 2009-2012 Odsherred Kommune Sept 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND FOR ODSHERRED KOMMUNES MÅL OG INITIATIVER... 4 2.1. RAMMERNE FOR AFFALDSOMRÅDET... 4 2.2. NATIONAL AFFALDSSTRATEGI

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 Målsætningsdel (Del 1) Esbjerg Kommune Forord... 3 1. Rammer for affaldsplanen i Esbjerg Kommune... 4 1.1 Ressourcestrategi for affald... 4 1.2 Regeringens Affaldsstrategi

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affaldsplan 2010-2021. Affaldsplan for Kolding Kommune 2010-2021

Affaldsplan 2010-2021. Affaldsplan for Kolding Kommune 2010-2021 Affaldsplan 2010-2021 Affaldsplan for Kolding Kommune 2010-2021 25 Indhold Forord 3 Statusdel 4 Fakta om Kolding Kommune 4 Love og regulativer 4 Kildesortering 4 Affaldsmængder 4 Indsamlingsordninger for

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Indholdsfortegnelse Få affald på dagsordenen i din kommune.................... side 3 Brug ideerne..............................

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Dette dokument indeholder en evaluering af Arbejdsgrundlag Nedenfor er de enkelte fokusområder og nuværende status opridset i samme rækkefølge, som temaerne

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013 Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Høringsudkast November 2013 Titel: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 - Høringsudkast Redaktion: Jette Skaarup Justesen og Lone

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Side 1 af 68 HØRINGSUDKAST TIL AFFALDSPLAN FOR AARHUS KOMMUNE 2015-2018 Side 2 af 68 Høringsudkast til Affaldsplan for Aarhus Kommune 2015-2018 Indledning Affald i Aarhus Aarhus Affaldsmål 2018 Initiativer

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 30. april 2014 Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Indledning Formålet med dette notat er at give en kort status over håndteringen af shredderaffald,

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere