Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2012"

Transkript

1 Klintholm kommunerne Affaldsplan Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010

2 Klintholm kommunerne Affaldsplan November 2009 Dokumentnr P Version 05 Udgivelsesdato 2 november 2009 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL CALN TOKH

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen 3 13 Data og kommunesammenlægning 4 14 Baggrund 4 2 Nationale rammer for affaldsplanen 6 21 Regeringens Affaldsstrategi Regeringens Affaldsstrategi Den nye affaldssektor 8 24 EU s affaldsrammedirektiv lovgivning 9 25 Anden relevant lovgivning 9 3 Kommunale rammer for affaldsplanen Temadag om affaldsplanlægning Miljøvurdering 11 4 Affaldssamarbejder Klintholm I/S Odense Nord Miljøcenter Motas FAKS Fejl! Bogmærke er ikke defineret 5 Mål og initiativer Overordnet målsætning Husholdninger - mål og initiativer Organisk affald Have-park affald Erhverv - Mål og initiativer Tværfagligt - mål og initiativer Henkastet affald Slamhåndtering 18 F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

4 2 6 Kortlægning behandlingsanlæg Forbrændingsanlæg Deponeringsanlæg 21 F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

5 3 1 Indledning 11 Kommuner Denne affaldsplan er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommunerne (her kaldet Klintholm kommunerne): Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune (Kerteminde Kommune) Kerteminde Kommune har udarbejdet og godkendt deres egen affaldsplan i efteråret 2008 I denne plan er der derfor alene medtaget relevante oplysninger og data for den gældende plan, således at det fremstår i sammenhæng med generelle tiltag for Klintholm I/S samarbejdet På initiativ af Chefgruppen (Chefer ansat i ejerkommunerne) blev det i efteråret 2008 besluttet at iværksætte arbejdet med en fælles affaldsplan finansieret af Klintholm I/S Samtidig blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af to medarbejder fra hver af kommunerne som repræsenterede henholdsvis myndighedsopgaven og driftsopgaven i kommunen Endvidere blev der indgået aftale med COWI A/S om teknisk rådgivning og bistand 12 Opbygning af affaldsplanen Affaldsplanen er generelt bygget op efter de retningslinjer der er givet i Miljøstyrelsens vejledning om udarbejdelse af kommunale affaldsplaner Dette betyder, at affaldsplanen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel Kortlægningsdel Kortlægningsdelen indeholder en oversigt over affaldsområdet i kommunen, herunder affaldsmængder, -ordninger, -behandlings- og bortskaffelsesanlæg samt udgifter til håndtering af affald F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

6 4 I kortlægningsdelen følges ligeledes op på målsætninger fra de foregående affaldsplaner Udviklingen i Kommunens affaldsmængder i den foregående planperiode gennemgås og der laves prognose for affaldsudviklingen i den kommende planperiode Målsætningsdelen Målsætningerne er udarbejdet så de bygger på Regeringens strategier Planlægningsdelen Affaldsplanen beskriver hvordan kommunens affald skal håndteres i planperioden - først og fremmest i perioden I planlægningsdelen beskrives bla hvilke nye initiativer der skal igangsættes, konsekvenserne af disse og en tidsplan herfor Planlægningen omfatter ligeledes oplysninger om behandlingsanlæg der skal anvendes og en tilhørende kapacitetsvurdering samt planens økonomiske konsekvenser for kommunens budget og renovationsgebyrernes størrelse 13 Data og kommunesammenlægning Kommunesammenlægningen den 1 januar 2007 betød at kommunernes udformning og størrelse blev ændret markant, og dette betyder at det reelt ikke er muligt at sammenholde data fra før og efter kommunesammenlægningen Denne affaldsplan vil derfor hovedsageligt indeholde data for 2007 og 2008 ISAG-tal er dog kun tilgængelige for 2007 Oplysninger om private husholdninger er generelt baseret på ISAG-data suppleret med kommunernes egne opgørelser i ét eller andet omfang Det fremgår af Del 2 for hver kommune, hvordan data er fundet Alle erhvervsmængder er alene baseret på ISAG-data 14 Baggrund Kommunerne skal iht affaldsbekendtgørelsen revidere affaldsplanen hvert 4 år, således at den omfatter en kortsigtet plan (år ) og en langsigtet plan (år ) Denne affaldsplan dækker derfor i alt perioden , en periode på 12 år, fordelt med4 år til den kortsigtede detaljerede plan og 8 år til den langsigtede og mere overordnede plan De tidligere affaldsplaner er udarbejdede i , omhandlende perioden , således at der skulle være foregået en revision af affaldsplanen i 2008 med virkning fra året 2009 Miljøministeriet forlængede i juni 2008 imidlertid fristen for udarbejdelse af en ny affaldsplan, da selve affaldsstrategien og affaldsbekendtgørelsen ikke kunne F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

7 5 ventes at være på plads før i løbet af 2009 Samtidigt blev det præciseret at de nye affaldsplaner skulle gælde perioden , vel vidende at de fleste affaldsplaner først ville blive udarbejdet i løbet af 2009 Denne affaldsplan er udarbejdet på baggrund af en kombination af Regeringens Affaldsstrategi og forslaget til Regeringens Affaldsstrategi , del 1 F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

8 6 2 Nationale rammer for affaldsplanen Der er nationale krav og rammer for affaldsplanen, som både fastlægger hvilke ting der skal være beskrevet i en affaldsplan - men også fastlægger regeringens ønsker for udvikling af affaldssektoren Disse rammer er først og fremmest fastlagt i følgende: Affaldsbekendtgørelse Regeringens Affaldsstrategi Regeringens Affaldsstrategi , del 1 Regeringens forslag til "Den nye affaldssektor" EU's Affaldsrammedirektiv samt emballagedirektivet 21 Affaldsbekendtgørelse Affaldsplanen skal udarbejdet iht Bekendtgørelse om affald, nr 1634 af 13/ , kaldet affaldsbekendtgørelsen Affaldsbekendtgørelsen i denne forbindelse retningslinjer for hvad der skal være i en affaldsplan 22 Regeringens Affaldsstrategi Regeringen udformede i 2003 en affaldsstrategi for den kommende planperiode og Miljøstyrelsen har meddelt kommunerne, at det fortsat er målsætningerne fra denne strategi, der danner grundlag for de kommende affaldsplaner De tre hovedelementer i strategien gik på: at forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affaldet at afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst at sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsindsamlingen og en mere effektiv affaldssektor F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

9 7 Affaldsstrategien fastlægger desuden sigtelinjer for affaldsbehandlingen i 2008 således at minimum 65 % af affaldet skal genanvendes, maksimum 9 % deponeres og resten forbrændes Der er desuden fastlagt sigtelinjer for enkelte affaldstyper 23 Regeringens Affaldsstrategi Regeringens Affaldsstrategi , del 1 samt organisering af den nye affaldssektor har været til høring i slutningen af 2008 Nedenfor er de to dokumenter beskrevet separat 231 Affaldsstrategi , Del 1 Strategien er en videreførelse af Affaldsstrategi Sigtelinjen for deponering af de samlede affaldsmængder er skærpet til 6 %, og der er fastsat en målsætning for indsamling af batterier til 45 % i 2012, hvilket er en tidsmæssig fremrykning i forhold til kravet i batteridirektivet Strategien indeholder fire emner: Den overordnede politik og prioritering på affaldsområdet En strategi for henkastet affald En kapacitetsplan for affaldsforbrænding En gennemgang af regelgrundlaget på affaldsområdet De vigtigste elementer i Affaldsstrategi , del 1 er: 1 At der fokuseres på tre hovedområder: ressourcepolitik, klimapolitik samt beskyttelse af miljø og sundhed 2 At der i 2012 er et vejledende mål om nationalt at indsamle 45 % af de bærbare batterier 3 At indsatsen skal styrkes for at begrænse henkastet affald i naturen og i byerne Aktiviteten organiseres i netværksorganisationen "Hold Danmark rent" 4 At der skal gennemføres en kapacitetsplanlægning for forbrændingsanlæg fordelt på 6 affaldsregioner 5 At den næste delstrategi forventes udsendt i slutningen af 2009 og vil indeholde udmeldinger om gennemførelse af den nye organisering af affaldssektoren (primært forbrænding og deponering) samt konsekvenser af EU's Affaldsrammedirektiv i det omfang, at de danske regler er besluttet F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

10 8 24 Den nye affaldssektor Punkterne 1-4 forventes implementeret fra den 1 januar 2010 mens punkt 5 og 6 forventes implementeret fra den 1 januar 2011 De vigtigste elementer i Den nye affaldssektor er: 1 Styrket konkurrence omkring genanvendeligt erhvervsaffald: Virksomhederne får mulighed for frit at vælge mellem godkendte behandlingsanlæg og godkendte affaldsindsamlere Det betyder bla at genanvendeligt erhvervsaffald ikke fremover kan være omfattet af de kommunale regulativer 2 Udvidet brug af genbrugsstationerne: Virksomhederne skal have mulighed for at anvende de kommunale genbrugsstationer til mindre mængder af affald - svarende til en husholdning Der skal opkræves gebyr - retningslinjen er at man som udgangspunkt skønner at ca 15 % af den modtagne affaldsmængde er fra erhverv Herefter vil nærmere analyse, brugerundersøgelser mv i den enkelte kommune kunne give oplysninger om den korrekte fordeling 3 Brugerundersøgelser på genbrugspladser Kommunen skal gennemføre brugerundersøgelse på genbrugspladserne hvert 4 år, første gang i løbet af 2010 Der vil blive udarbejdet en skabelon for brugerundersøgelserne til rådighed for kommunerne inden 1 januar Effektiv service og administrativ forenkling: Udkast til nye ensartede affaldsregulativer forventes at blive sendt i høring i sept 2009, således at de nye regulativer er færdige den 1 januar 2010 Kommunen kan herefter udarbejde egne regulativer efter paradigmet i løbet af første halvår 2010 Der lanceres en ny affaldsmodel og lægges op til mere gennemsigtige renovationsgebyrer Desuden fortsat adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver 5 Elektronisk system for affaldsdata: Der etableres et elektronisk system for affaldsdata, som fremover skal være det eneste system der indberettes affaldsdata til Systemet forventes at være klar til at indberette i den 1 april 2010 Affaldsdatasystemet vil indeholde oplysninger fra producenter, indsamlede og modtageanlæg, så kommunerne kan altså fra 1 januar 2010 ikke længere anmode om skrftlige transportørregistreringer 6 Innovation - nye teknologier til affaldsbehandling: Målrettede tiltag for at styrke teknologiudviklingen på affaldsområdet 7 En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg: Forbrændings- og deponeringsanlæg skal deltage i en årlig obligatorisk benchmarking, første gang baseret på 2010 data F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

11 9 25 EU s affaldsrammedirektiv EU's Affaldsrammedirektiv blev endeligt vedtaget i oktober 2008 De vigtigste elementer i Affaldsrammedirektivet er: 1 At der i medlemsstaterne fra 2015 skal etableres hente- eller bringeordninger for papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffald og lignende Derudover skal medlemsstaterne fra 2020 genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffaldet I relation til emballagedirektivet er der ligeledes fastsat krav om genanvendelse af emballagetyper som plast (22,5 %), træ (15 %) og metal (50 %) fra erhverv og husholdninger samlet Dette skulle i princippet være nået med udgangen af 2008 Miljøstyrelsen har meldt ud, at det er erhverv der bør stå for hovedparten af genanvendelsen 2 At hvis medlemsstaterne finder det passende, skal de indføre separat indsamling af bioaffald til kompostering eller bioforgasning Kommissionen skal vurdere muligheden for at sætte krav til bioaffaldsbehandling samt kvalitetskriterier for kompost og bioforgasset materiale Sidstnævnte svarer reelt til en færdiggørelse af bioaffaldsdirektivet, som har været sat i bero - men som netop er taget op igen 3 Livscyklus-betragtninger (LCT - Life Cycle Thinking) er vigtigt i relation til mulige afvigelser fra affaldshierarkiet 26 Anden relevant lovgivning 261 Batteribekendtgørelsen Forslag til batteribekendtgørelse har været til høring i november 2008 og har virkning fra 1 januar 2009 De vigtigste elementer i batteribekendtgørelsen er: 1 At batteriproducenterne pålægges det økonomiske ansvar for indsamling af bærbare batterier samt informationskampagner om dette ved at pålægge 1 kg solgte batteri en afgift på 2,70 kr Kommunen skal fortsat stå for indsamlingen og informationsdelen, som skal finansieres af producenten 2 At kommunerne er forpligtet til at etablere lettilgængelige og borgernære ordninger for bærbare batterier i borgernes nærhed Kommunen skal videregive batterierne til producenten på ét sted, når der er indsamlet 1000 kg Med "borgernær indsamling" menes der indsamling ved husstanden 3 At der laves aftaler mellem kommune og producent om fordeling af gebyrer samt andelen af batterier der tilbageleveres til den enkelte produ- F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

12 10 cent Producenten er herefter ansvarlig for håndtering af batterierne til korrekt og godkendt behandling 4 At udtjente batterier ikke efter 1 januar 2009 må bortskaffes til forbrænding eller deponering Fra den 1 januar 2010 skal genanvendelsesprocesser for batterier indeholdende blysyre og nikkelcadmium nå op på en effektivitet på hhv 65 % og 75 % Andre typer af batterier skal nå en genanvendelsessats på 50 % Der sættes ikke krav til hvor stor en andel der skal indsamles Batteribekendtgørelsen opdeler batterierne i tre kategorier: bærbare batterier, industribatterier og bilbatterier Ovenstående relaterer sig til de bærbare batterier som umiddelbart er dem der udgør størstedelen i forbindelse med kommunernes affaldsplanlægning 262 Afgiftsændringer Der er ultimo maj 2009 vedtaget en omlægning af affaldsafgifter for affald til forbrænding og deponering og afgiften kommer også til at omfatte farligt affald, som indtil nu har været afgiftsfritaget Pr 1 januar 2010 bliver det dyrere at deponere affald og forbrænding af farligt affald vil blive omfattet af afgifterne på sigt 263 Elektronik Elektronikskrot er omfattet af et producentansvar - så alt indsamlet elektronik samles på genbrugsstationen og bliver herefter afhentet og håndteret af en producentforening F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

13 11 3 Kommunale rammer for affaldsplanen I den kommunespecifikke del er de enkelte kommunale rammer, feks fra kommuneplanen, eller kontrakter mellem myndighed og forsyning specificeret 31 Temadag om affaldsplanlægning Der blev den 9 juni 2009 holdt en temadag om affaldsplanlægning i Klintholm samarbejdet, hvor politikere samt repræsentanter fra myndighed og forsyning i ejerkommunerne var samlet På temadagen blev der videregivet information om ny lovgivning og tendenser der får indflydelse på affaldsplanlægningen udfra 9 temaer Temaerne var: 1 Liberalisering og miljøtilsyn 2 Affaldsafgifter 3 Henkastet affald 4 Batterier 5 Forbrænding og brændsler 6 Organisk affald 7 Slam 8 Regionale samarbejder 9 CO 2 -neutral affaldsplan Hver kommune tilkendegav hvilke ønsker man havde for hvert område og der hvor ønskerne er sammenfaldende, er der så planlagt fælles tiltag Ellers er det tiltag, som hver kommune foretager individuelt eller i samarbejde med de kommuner der har samme ønsker til tiltag 32 Miljøvurdering Hver kommunen sørger for miljøvurdering af den samlede affaldsplan F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

14 12 4 Affaldssamarbejder Kommunerne indgår i 2009 i forskellige affaldssamarbejder, som det ses i oversigten herunder De enkelte affaldssamarbejder er beskrevet i de følgende punkter Affalds samarbejde Nyborg Kommune Faaborg- Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Klintholm Odense Nord Miljøcenter Motas FAKS 41 Klintholm I/S Klintholm er et interessentskab bestående af: Nyborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Svendborg Kommune Langeland Kommune Klintholm består først og fremmest af et deponi, både til deponeringsegnet affald og til særligt affald der skal i specieldepot Derudover råder Klintholm over et komposteringsanlæg samt jordbehandlingsanlæg Klintholm I/S forestår desuden, efter særlig aftale, udarbejdelse af affaldsplan, affaldsregulativer og information for kommunerne F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

15 13 42 Odense Nord Miljøcenter Odense Nord Miljøcenter ejes og drives af Odense Renovationsselskab, et aktieselskab stiftet af Odense Kommune Miljøcentret modtager og behandler affald fra kommuner der er tilknyttet anlægget Odense Nord Miljøcenter er først og fremmest et anlæg der håndterer affakd til deponering 43 Motas Motas I/S, (forkortelse af Modtagestation Syddanmark) et nyt selskab som afløser Modtagestation Fyn I/S og KOK I/S N Kommunerne i Klintholm-samarbejdet er tilsluttet Motas I/S indsamlingsordninger for farligt affald herunder klinisk risikoaffald og affald fra benzin- og olieudskillere Motas har modtageanlæg i Fredericia, hvor der modtages og sorteres farligt affald samt efterfølgende afsætning 44 RenoFyn i/s Reno Fyn I/S er et fælleskommunalt genbrugscenter for ejerkommuerne, (Nyborg-, Langeskov-, og Ørbæk kommune) hvor man samtidig med at løse miljømæssige opgaver også kunne løse jobtræningsopgaver Renofyn er oprettet i 1984, og har i dag anlæg der indsamler og behandler affald og genbrugsmaterialer fra såvel det private erhvervsliv samt fra offentlige F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

16 14 5 Mål og initiativer I denne del Del 1- er medtaget de fælles mål og initiativer som kommunerne i Klintholm samarbejdet er enige om Der har været afholdt en temadag i juni med deltagelse af repræsentanter for hver kommune myndighed og drift Efter dette temamøde er der arbejdet videre med de temaer, der blev drøftet og de nuværende mål og initiativer er udarbejdet på baggrund af disse temaer I de enkelte kommunes specielle del Del 2 vil disse fælles indgå i en kombination med kommunens andre mål 51 Overordnet målsætning Det er først og fremmest sigtelinjerne fra Regeringens Affaldsstrategi der er den overordnede målsætning for affaldsplanerne Den overordnede målsætning er at sikre, at min 65 % af affaldet genanvendes og max 6 % deponeres i Husholdninger - mål og initiativer 521 Batterier I Affaldsstrategi er målsætningen for en indsamling på 45 % fremrykket til at skulle opnås allerede i 2012, hvor Batteridirektivet har en målsætning om at nå 25 % i 2012 og 45 % i 2016 I kommunerne er der allerede ordninger for indsamling af batterier tæt ved husstanden eller ordningerne implementeres i løbet af 2009 Det vil derfor alene være information om ordninger og batteriers miljøbelastning der vil være i fokus fremover Mål: Mere viden om batterier og deres indvirkning på miljøet Initiativer Fælles: Informationskampagne om batterier x x x Arbejdsgruppe nedsættes i 2010 F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

17 15 53 Organisk affald Der indsamles ikke organisk affald ved husstanden i alle kommuner, pt er det udelukkende Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune I øvrige kommuner hjemmekomposteres affaldet i private haver eller det indsamles som en del af dagrenovationsordningen Der mangler generelt viden om hvordan indsamlingsordninger for organisk affald indvirker på miljø og økonomi Mål: Analysere indsamlingsløsninger for organisk affald Initiativer Fælles: Rapport med vurdering af miljø og økonomi for scenarier vedr indsamlingsløsninger x Fælles: Arbejdsgruppe vurderer rapporten og mulighederne for evt tiltag Set i sammenhæng med behandlingen af haveparkaffaldet jf initiativ 54 x Klintholm afholder udgifter til rapport i fælles-regi 54 Have-park affald Have-parkaffald indsamles for langt den største del på genbrugsstationerne og behandlingen er kompostering, som foregår dels centralt på Klintholm og dels på genbrugsstationerne På Klintholm komposteres en del sammen med det kildesorterede husholdningsaffald fra Kerteminde og Nyborg kommuner I de senere år er der flere undersøgelser som peger på at kompostering ikke er energioptimal behandling af det organiske affald Derfor har Klintholms bestyrelse vedtaget at have-parkaffaldet fremadrettet skal deles i en del for termiskbehandling og en del for biologiskbehandling Sidstnævnte kan være kompostering eller forgasning med efterfølgende kompostering Klintholm har derfor besluttet at indkøbe en nye maskine der kan sortere haveparkaffaldet, så der kommer en komposteringsdel og en brændselsdel F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

18 16 Mål: Bedre udnyttelse af ressourcer i have-park affald Initiativer Fælles: Oplæg til ny behandling for haveparkaffald, der sikrer et output til en biobehandlingsdel og en brændselsdel x Fælles: Gennemfører forsøg med bioforgasning af kildesorteret husholdningsaffald sammen med dele af have-parkaffaldet Fælles: Oplæg til fælles ordning for kommunernes have-parkaffaldsmængder som kan sikre optimal energimæssig udnyttelse x x Klintholm afholder udgifter til oplæg og forsøg i fælles-regi 55 Erhverv - Mål og initiativer 551 Affaldsminimering Med liberaliseringen af affaldssektoren bliver det genanvendelige affald fra erhverv givet frit og virksomhederne har mulighed for at anvende den kommunale genbrugsstation eller et godkendt anlæg mv For den kommunale myndighedsafdeling betyder det, at der kommer meget mere fokus på miljøtilsyn på affaldsområdet Her er det vigtigt at informere om hvordan affaldshåndteringen indvirker på miljøet og hvordan man kan håndtere affaldet bedst muligt Mål: Affaldsminimering Initiativer Fælles: Mere information til erhverv generelt x x x Arbejdsgruppe nedsættes i 2009 F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

19 Genbrugsstationer Den 1 januar 2010 skal erhverv have adgang til kommunens genbrugsstationer, mod betaling af et gebyr Mange håndværkere vil arbejde i flere kommuner og derfor kan det være hensigtsmæssigt at erhverv kan anvende genbrugsstationer i den kommune hvor der udføres arbejde, i stedet for at skulle tage affaldet med hjem til bopælskommunen Mål: Adgang til alle genbrugsstationer Initiativer Fælles: Retningslinjer og information for virksomheders anvendelse af "andre" og egne genbrugsstationer fastlægges x x 56 Tværfagligt - mål og initiativer 561 Børn og affald Det første grundelement i regeringens affaldsstrategi er at forebygge affaldsdannelsen Dette gøres først og fremmest ved at informere om hvordan man håndterer affaldet, så ressourcerne udnyttes bedst muligt inden selve affaldsbortskaffelsen Et vigtigt element er her indsatsen overfor børn og unge, så man får børneambassadører Indsatsen kan ske i børnehaver og skoler mv Mål: Mere viden om affaldshåndtering Initiativer Fælles: Projekt "Børn og affald" planlægges x Fælles: Informationsmateriale til skolebørn udarbejdes med udgangspunkt i skolemappen Det rene affald x Fælles: Projektet sættes i gang x x x Arbejdsgruppe nedsættes i 2010, bestående af repræsentanter fra forsyning/drift og evt repræsentanter fra skoler F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

20 18 57 Henkastet affald Dette er et forholdsvis nyt fokus i affaldsstrategien, som får stor betydning for kommunen Henkastet affald udgør et stigende problem og derfor har regeringen nedsat en netværksorganisation "Hold Danmark Rent", som skal indsamle, koordinere og fomidle indsatsen i Danmark Der er desuden peget på at kommunerne skal prioritere en høj renholdelsesstandard Mål: Færre steder med henkastet affald Initiativer Fælles: Erfaringsudveksling på tværs af kommunerne x x x x Fælles: Øget fokus på renholdelse på egne arealer og arealer hvor der indsamles affald Fælles: Samarbejde med Hold Danmark Rent om informationsmateriale mv (individuelle løsninger for hver kommune) x x x x x X Samarbejde med Hold Danmark Rent koster kr pr år, som afholdes af den enkelte kommune 58 Slamhåndtering I dag bortskaffes ca 50 % af spildevandsslammet fra kommunerne i Klintholm samarbejdet ved eksport til Tyskland hvor det forbrændes i specialanlæg eller kraftværker sammen med brunkul Derfor er der stor interesse for at finde en mere lokal og stabil løsning på bortskaffelsen af de spildevandsslam- mængder, som enten ikke kan eller ønskes bortskaffet til udspredning på landbrugsjord Bortskaffelse af slam er en opgave der hører til affaldshåndteringen Der skal ske en koordinering med spildevandsområdet, hvor der er tiltag i gang vedr slamhåndtering Mål: Langsigtet løsning for slamhåndtering Initiativer Fælles: Nedsættelse af et udvalg der skal se på mulighederne for at finde en løsning x x F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

21 19 6 Kortlægning behandlingsanlæg Iht Affaldsbekendtgørelsens 6, stk 3, skal affaldsplanen indeholde en beskrivelse af de deponerings- og forbrændingsanlæg som kommunen anviser affald til Det gøres samlet i dette afsnit, idet disse modtageanlæg er de samme for alle kommuner 61 Forbrændingsanlæg Det er ikke alle komuner der råder over egne forbrændingsanlæg, og disse kommuner har derfor i stedet indgået leveringsaftaler med Svendborg Kraftvarmeværk og Odense Kraftvarmeværk Oplysninger om affaldsmængder der er leveret til de enkelte anlæg samt evt leveringsaftaler mellem den enkelte kommune og forbrændingsanlægget fremgår af del 2 for den enkelte kommune Herudover er der ifølge ISAG-data leveret forbrændingsegnet affald til andre anlæg, men det er udelukkede mindre mængder, som antages at være fra erhverv Disse anlæg beskrives ikke i affaldsplanen, da det ikke er anlæg der anvises til 611 Odense Kraftvarmeværk Odense Kraftvarmeværk er drevet som et aktieselskab med Dong Energy Power A/S som eneaktionær Anlægget er placeret ved havnen Hovedaktiviteten på Odense Kraftvarmeværk er produktion af el og varme ved brug af brændbart affald som brændsel Det affaldsfyrede kraftvarmeværk har tre forbrændingslinier med kapaciteter på 2 x 8 ton affald pr time, henholdsvis 16 ton affald pr time F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

22 20 Tons / år Kilde: wwwdongenergycom vedr Odense Kraftvarmeværk Dagrenovation Storskrald Erhvervsaffald 612 Svendborg Kraftvarmeværk Svendborg Kraftvarmeværk ligger i Svendborg Kommune og er ejet af Svendborg Kommune Værket som det står i dag blev taget i drift i 1999 og er dimensioneret til at kunne afbrænde tons affald dagrenovation og storskrald Der er én ovn og den frembragte energi omsættes til el og fjernvarme Anlægget er godkendt efter Miljøbeskyttelsens kap 5 De primære leverandører af affald er Svendborg, Langelandog Nyborg kommuner Der modtages desuden affald fra affaldsselskabet KAVO og Noveren, hvor der er indgået en leveringsaftale på ton pr år Der er desuden brændt affald fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Ærø siden august 2007 F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

23 21 Indfyret affaldsmængde (ton) Dagrenovation Industriaffald Storskrald Klinisk risikoaffald I alt Deponeringsanlæg Kommunerne råder ikke selv over deponeringsanlæg, men kommunerne er interessenter i Klintholm I/S, som bla har et deponi Kommunerne har derfor kontraktmæssige rettigheder og pligter til at deponere affald på dette anlæg Derfor er derfor udelukkende dette anlæg der præsenteres her Der er kapacitet på Klintholm deponiet til langt ud over planperioden 621 Klintholm Klintholm deponeringsanlæg blev endeligt godkendt i 1981 af Fyns Amt Deponiet er placeret i kystzone ud til Storebælt I kommuneplanen er de specifikke rammer for arealanvendelsen angivet Klintholm I/S har en miljøgodkendt kapacitet til deponering af ca 1 mio m³ affald Hertil kommer at arealet kan udvides betydeligt inden for rammerne af regionplanens rammer Inden for de af Klintholm I/S ejede arealer er der etableret depot for restprodukter fra Kommune Kemi A/S behandling af farligt affald Aftalen med Kommunekemi er i 2004 blevet forlænget med yderligere 30 år Men da Klintholm I/S i 2003 købte yderligere 25 ha inden for Regionplanens rammer vil kontrakten ikke indskrænke kommunernes rådighed F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

24 22 Klintholm I/S har miljøgodkendelse af et specialdepot for særligt affald Depotet bliver kun anvendt til tungmetalforurenet jord med et maximalt indhold af stoffer, som fremgår af Fyns Amts kvalitetskriterier for rensning og anvendelse af jord Klintholm I/S driver følgende anlæg: Deponeringsanlæg til bortskaffelse af ikke genanvendeligt og ikke forbrændingsegnet affald Komposteringsanlæg til oparbejdning af grønt køkkenaffald (vegetabilsk dagrenovation) og haveaffald Jordbehandlingsanlæg til rensning af olieforurenet jord Modtage- og oparbejdningsanlæg for bygge- og anlægsaffald Specialdepot for tungmetalholdigt forurenet jord I oversigten herunder er mængderne som Klintholm selv har modtaget fra hver kommune Der kan være uoverensstemmelser mellem det der er angivet her og de mængder der er registeret i ISAG-data systemet Modtaget affaldsmængde (ton) Privat Erhverv Privat Erhverv Faaborg-Midfyn Kommune Kerteminde Kommune Nyborg Kommune Svendborg Kommune Langeland Kommune I alt Odense Nord Miljøcenter Odense Nord Miljøcenter ejes af Odense Kommune og drives af Odense Renovation A/S Anlægget er opført i 1994, da den gamle losseplads på Stige Ø lukkede ned Miljøcentret modtager og behandler affald fra kommuner der er tilknyttet anlægget I Klintholm samarbejdet er det Kerteminde og Faaborg-Midtfyn der leverer affald til anlægget Deponiet har et areal på 95 ha og kan rumme et volumen på ca 10 mio m 3 affald Restlevetiden er skønnet til ca 100 år Odense Nord Miljøcenter dækker i dag over følgende hovedaktiviteter: Kompostering af have-/parkaffald Kompostering af biomasse (slam fra spildevandsrensning) Rensning af olieforurenet jord Sortering af slagge fra affaldsforbrænding Mellemdeponering af muligt genanvendeligt affald Mellemdeponering af brændbart affald Deponering af asbestholdigt affald Deponering af shredderaffald Deponering af deponeringsegnet affald F:\Infrastruktur\Administration\Kladde\Helle Foged\affald\affaldsplan\Affaldsplan_Del 1_endelig vedtagetdoc

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel December 2010 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 December 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

Klintholm-kommunerne. Del 1 - fællesdel

Klintholm-kommunerne. Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009 2012 Del 1 - Fællesdel 1 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen

Læs mere

Forslag til Affaldsplan

Forslag til Affaldsplan Forslag til Affaldsplan 2009 2012 November 2009 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner Affaldsplanen er opdelt i to dele: Del 1: Indeholder fællesoplysninger

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009 2012 August 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner Affaldsplanen er opdelt i to dele: Del 1: Indeholder fællesoplysninger for alle Klintholm

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Assens Kommune Affaldsplan 2009-2012 Plan November 2009 Assens Kommune, Affaldsplan 2009-2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Fakta om Assens Kommune 3 1.2 Opbygning af

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse 12april 2010 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Nordfyns Kommune Affaldsplan 2014-2018 FORSLAG

Nordfyns Kommune Affaldsplan 2014-2018 FORSLAG Nordfyns Kommune Affaldsplan 2014-2018 FORSLAG Indholdsfortegnelse Forside 4 Indledning 5 Planens opbygning 6 Politik 7 Målsætninger 8 Målsætning 1 9 Målsætning 2 10 Økonomi 11 Ordninger 12 Affaldsordninger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport.

Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. 2 Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012

Affaldsplan 2010-2012 Affaldsplan 2010-2012 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning... 6 2.1 - Harmonisering af affaldsområdet... 8 2.2 - Forudgående borgerinddragelse... 8 2.2.1 - Brugerundersøgelsen... 8 2 - Baggrund... 8 2.2.2

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortlægning... 2 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 5 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Klintholm kommunerne Affaldsplan Del 2 - Nyborg Kommune

Klintholm kommunerne Affaldsplan Del 2 - Nyborg Kommune Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 2 - Nyborg Kommune December 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Affaldsplan I to dele 4 1.2 Opbygning af affaldsplanen 4 2 Information om kommunen

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere