Nordfyns Kommune. Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Affaldsplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Handleplaner Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden HANDLEPLAN 9 Husholdninger: 11 Dagrenovation 12 Haveaffald 14 Emballageaffald - Papir og pap 16 Emballageaffald - Glas 18 Emballageaffald - Plast 20 Emballageaffald - Jern og metal 22 Farligt affald 24 Erhverv: 27 Emballageaffald 28 Imprægneret træ 32 PVC 34 Farligt affald 36 Tværgående initiativer: 39 Genbrugsplads og nærgenbrugspladser 40 Information, herunder vidensdeling 42 Kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene 44 Affaldsforebyggelse 46 Krav til behandling af affaldet 48 5 PLANENS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 50 6 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN 51 BILAG Bilag 1 Prognose- og kortlægningsdel Side 1

3 Forord FORORD Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk, men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke må gå tabt. For fremtiden bliver udfordringen derfor at begrænse tabet af ressourcer mest muligt og at gøre det på en måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi. Hensigten med affaldsplanen er også at mindske miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse af affaldet. er den første affaldsplan for Nordfyns Kommune, der under kommunalreformen i 2007 blev sammenlægningskommune for de tidl. Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner. Affaldsplanen indeholder planer for, hvordan vi i Nordfyns Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Grontmij Carl Bro har været konsulent på opgaven. er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. xx.yy Side 3

4 1 Indledning 1 INDLEDNING Denne affaldsplan er den første, efter at Nordfyns Kommune er blevet dannet ved en sammenlægning af de tidligere Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner i Affaldsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Affaldsplanen udarbejdes uden en national udmelding og strategi for den kommende planperiode Miljøstyrelsen har meldt ud til kommunerne, at en national strategi forventes senest ultimo Hvorvidt fristen for kommunernes affaldsplaner udskydes, er ikke udmeldt (marts 2008). Nordfyns Kommune har valgt at udarbejde affaldsplanen på trods af, at der ikke foreligger en opdateret national strategi. Kommunen ønsker inden 2009 at have vedtaget en samlet affaldsplan for den nye storkommune. På baggrund af ovenstående tager denne affaldsplan afsæt i at videreføre initiativerne fra den sidste planperiode og regeringens affaldsstrategi , herefter kaldet affaldsstrategien, hvor bæredygtighed er i centrum. Tre fokusområder var centrale i affaldsstrategien: Forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald Sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke stiger i takt med den økonomiske vækst Mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Derudover tager kommunen udgangspunkt i udspil til regeringsgrundlag, hvor det nævnes, at den nye affaldsstrategi vil fokusere på: at modernisere affaldsbehandlingen at øge kvaliteten og effektiviteten i affaldsordninger at forbedre den måde vi anvender ressourcerne på at arbejde for øget genanvendelse af erhvervsaffald, herunder emballage, via information at øge fleksibiliteten i forhold til anvendelsen af genbrugspladser. Kommunens mål bygger på affaldshierarkiet, der som første prioritet har affaldsforebyggelse, dernæst genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse og til sidst, hvis andet ikke er muligt, deponering. Forholdet til EU EU s miljøpolitik fastlægges i miljøhandlingsprogrammer som udmøntes i en række tematiske strategier, hvor særligt to har betydning for affaldsområdet: Tematisk strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematisk strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse. Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygge på livscyklusvurderinger (LCA), som har fokus på: At undgå dannelsen af affald Mest mulig genanvendelse Reducering af påvirkninger fra affaldshåndteringen. I den forbindelse er affaldsrammedirektivet under revision. Direktivet skal fremover indeholde standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Affaldsrammedirektivet er under politisk behandling i EU, hvilket forventes færdig i 2009, hvorefter Danmark har 2 år til at implementere direktivet. Direktivet vil således få konsekvenser for kommunerne fra ca Side 4

5 1 Indledning Affaldsplanen som værktøj Denne affaldsplan er et værktøj for Nordfyns Kommune i planlægningen og prioriteringen af det daglige arbejde på affaldsområdet. Affaldsplanen dækker perioden og indeholder konkrete initiativer for de første 4 år. Et vigtigt element i affaldsplanen er tids- og aktivitetsplanen, der viser, hvornår de forskellige opgaver er planlagt at blive iværksat. Handleplanen beskriver de initiativer, der sættes i værk for at kunne gennemføre initiativerne i affaldsplanen. Endelig indeholder affaldsplanens bilag 1 affaldskortlægning, affaldsprognose, beskrivelse af affaldsordninger etc. Dette skal bl.a. sikre, at vi i Nordfyns Kommune har tilstrækkelig behandlings- og deponeringskapacitet til rådighed gennem hele planperioden. Side 5

6 2 Affaldsplanens opbygning 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING Nordfyns Kommunes affaldsplan består af 2 dele, som vist i figur 1 nedenfor: en hovedplan og et bilag. Under figuren er nærmere beskrevet, hvad affaldsplanen indeholder. Figur 1 Affaldsplanens opbygning. HOVEDPLAN Forord Indledning Målsætninger Tidsplan Handleplan Hvilke krav skal vi opfylde Perspektiver Hvad er planen Konsekvenser for miljøet Tidsramme for initiativet Hvor står vi Hvor kommer vi hen Status Prognose Illustration BILAG 1 Prognose Målopfyldelse Ordningsstatus Affaldskortlægning Hovedplan Denne del af affaldsplanen er hovedplanen. Her findes bl.a. kommunens målsætninger og en samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. Hovedplanen indeholder handleplan, hvori affaldsplanens enkelte initiativer er beskrevet detaljeret. Beskrivelserne er udformet som et opslagsværk og indeholder informationer om: - Hvilke initiativer der er tale om - Hvilke krav der skal opfyldes - Hvor vi står i dag - Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) - Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Opslagsværket er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Side 6

7 2 Affaldsplanens opbygning Bilag 1 Prognose- og kortlægningsdel Bilag 1 indeholder detaljerede prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapacitet, planens økonomiske konsekvenser, målopfyldelse, status for affaldsordninger og en kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Rekvirering Affaldsplanen findes på kommunens affaldshjemmesider for hhv. husholdninger og erhverv: En trykt udgave af affaldsplanen med bilag kan fås ved henvendelse til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø. Side 7

8 3 Nordfyns Kommunes målsætninger 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden I det følgende er Nordfyns Kommunes målsætninger for planperioden beskrevet. Nordfyns Kommune vil i planperioden sætte fokus på en miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse via følgende delmål: I Affaldsforebyggelse Første prioritet i affaldshierarkiet er affaldsforebyggelse, hvilket også er Nordfyns Kommunes udgangspunkt for målene på affaldsområdet. Holdningsbearbejdning er centralt i den forbindelse og er også en langsigtet strategi, idet det tager tid for os mennesker at ændre adfærd. Kommunen vil i den forbindelse benytte informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse over for såvel borgere som virksomheder. Desuden vil kommunen fremme brugen af undervisningsmateriale, der har fokus på affaldsforebyggelse. Derudover vil kommune sætte fokus på direkte genbrug. 3.2 Handleplaner II Øge kvaliteten og effektiviteten i affaldsordninger Kommunen vil arbejde for øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene, når der vælges løsninger på affaldsområdet. Det gælder f.eks. ved udbud af affaldsindsamlingen og godkendelsesarbejde. Derudover er der fokus på kvalitet ved drift og vedligehold af kommunens indsamlings- og anvisningsordninger. Mængderne til genanvendelse skal øges, og det skal være lettere at komme af med affaldet. Miljøpåvirkningen ved håndteringen af affaldet skal mindskes. III Forbedre den måde vi anvender ressourcerne på og modernisere affaldsbehandlingen For at udnytte ressourcerne i affaldet vil Nordfyns Kommune først og fremmest tage initiativer til at fremme genanvendelsen. Dernæst skal energiindholdet i affaldet udnyttes. Affaldet skal sorteres i flere fraktioner for at øge genanvendelsen. De skadelige miljøvirkninger, som affaldet forårsager (fra vugge til grav) - herunder i forbindelse med genanvendelsesfasen - skal mindskes. Affald er en ressource, der skal udnyttes. Kommunen vil stille krav til de behandlingsanlæg, kommunen benytter. Valget af behandlingsform skal i højere grad fokusere på at reducere den samlede miljøbelastning og tabet af ressourcer. Kommunen vil informere borgere og virksomheder om kommunens affaldsordninger og vigtigheden af at sortere affaldet korrekt. I samarbejde med kommunens miljøafdeling skal der arbejdes på at højne virksomhedernes affaldssortering og genanvendelse. Samarbejde med brancheråd om information om affaldssortering og genanvendelse overvejes. De målsætninger, Nordfyns Kommune har fastlagt i affaldsplanens første fire år, udmøntes i handleplaner. Handleplanerne er beskrevet i kapitel 4, som er affaldsplanens opslagsværk. 3.3 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Målsætningerne for perioden er en videreførelse af målsætningerne for perioden , herunder fortsat udvikling og optimering af affaldshåndteringen. Ligeledes vil fokus fortsat være på sammenhængene mellem miljø og økonomi, når der vælges løsninger på affaldsområdet. En øget effektivisering af organiseringen på affaldsområdet vil også være en central målsætning. Side 8

9 4 HANDLEPLAN De målsætninger, der er opstillet i kapitel 3, søges opfyldt ved at iværksætte en række handleplaner, som er beskrevet detaljeret i dette kapitel. I kommunens handleplaner videreføres nogle af de hidtidige aktiviteter på affaldsområdet, herunder de aktiviteter, der udsprang af regeringens seneste affaldsstrategi Kommunens initiativer i affaldsplanen er opdelt i tre hovedgrupper: 1. Initiativer rettet mod husholdninger 2. Initiativer rettet mod erhverv, herunder også særlige sektorer 3. Tværgående initiativer. De initiativer i affaldsplanen, som iværksættes på baggrund af implementeringen af EUdirektiver, er bindende, f.eks. sortering af emballageaffald til genanvendelse. Kommunen har planlagt en øget informationsindsats om affaldsordningerne og affaldssortering. Side 9

10 Husholdninger: Side 11

11 Dagrenovation Omfatter: Affald, der naturligt forekommer i husholdninger, herunder organisk og vegetabilsk dagrenovation Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver Genanvendelsen af dagrenovation kan øges, og der skal i de kommende år især sættes fokus på øget sortering og indsamling af plast- og metalemballager. Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at affaldsplanen skal redegøre for planer for genanvendelse af emballageaffald dette er en følge af forpligtigelserne i EU s emballagedirektiv. Sigtelinje i affaldsstrategien: 20 % genanvendelse af dagrenovationen 80 % forbrænding. Hvor står vi? Status Grundejere kan frasortere komposteringsegnet affald til hjemmekompostering. Udgifter til kompostbeholder betales af grundejeren. Grundejere må kun kompostere vegetabilsk materiale. Affald af tilberedt mad må ikke hjemmekomposteres. Side 12

12 Dagrenovation Husholdninger Hvad er planen? Kommunen planlægger at sætte fokus på øget genanvendelse af affald, der indgår i dagrenovationens restaffald. Der er især fokus på emballageaffald, hvilket fremgår af initiativerne under beskrivelsen om emballageaffald. Hjemmekompostering Hjemmekompostering af organisk affald skal opprioriteres. Dette skal tydeliggøres gennem øget information - både direkte til borgerne, men også ved inddragelse af skoler, institutioner m.fl. Konsekvenser for miljøet Øget genanvendelse er en fordel for miljøet, der henvises til opslag om papir/pap, glas og plast for en uddybning heraf. Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af dagrenovation (restaffald og affald til hjemmekompostering) forventes at udgøre 1 % pr. år. Emballageaffald fra husholdningerne ventes at stige med 1,5 % pr. år. Dagrenovationsmængderne vil dermed stige til ca tons i Grundet den forventede højere vækst for emballageaffald vil denne fraktion i løbet af planperioden få en større og større andel. I 2012 forventes det, at der bliver indsamlet ca tons emballage fra husholdningerne. Emballagemængderne er dermed forholdsvis små sammenlignet med dagrenovationsmængderne. Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden Forventet udvikling i mængden af dagrenovation og emballageaffald fra husholdninger ton Dagrenovation Plast Glas Papir og pap Dagrenovation Side 13

13 Haveaffald Omfatter: Grene, blade, afklip etc. Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er sigtelinjen 95 % genanvendelse af haveaffald. Lokal- og hjemmekompostering kan fortsat være en god idé og er en hensigtsmæssig behandlingsform til udnyttelse af affaldets gødningsindhold. Hvor står vi? Status Indsamlingen af haveaffald i Nordfyns Kommune består af en bringeordning til kommunens tre genbrugspladser. Haveaffald kan ligeledes hjemmekomposteres sammen med vegetabilsk køkkenaffald. Side 14

14 Haveaffald Husholdninger Hvad er planen? Med henblik på at øge genanvendelsen vil Nordfyns Kommune fortsætte med at opfordre borgere i kommunen til at hjemmekompostere haveaffald eller aflevere til kommunens genbrugspladser. Øget information og kompostkampagne skal understøtte indsatsen. Konsekvenser for miljøet Hjemmekompostering er en fordel for miljøet, idet der spares transport til behandlingsanlæg. Tidsramme for initiativer Informationsindsatsen forventes løbende i planperioden Kompostkampagne forventes afholdt i 2. kvartal Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af haveaffald forventes at udgøre 0,5 % pr. år. Dermed vil haveaffaldsmængderne stige til ca tons i Forventet udvikling i mængden af indsamlet haveaffald ton Haveaffald Side 15

15 Emballageaffald - Papir og pap Omfatter: Aviser, papir, pap, adresseløse forsendelser mv. Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver Sigtelinjen i affaldsstrategien er 60 % genanvendelse af genanvendeligt papir- og papaffald fra husholdninger for hele landet. Papir- og pappotentialet for Nordfyns Kommune er af Miljøstyrelsen i 2006 fastsat til tons årligt. Hvor står vi? Status Indsamlingen af papir i Nordfyns Kommune består af en bringeordning til kommunens 68 nærgenbrugspladser. På nærgenbrugspladserne er der opstillet igloer/bobler til papir. Papir og pap kan også bringes til kommunens tre genbrugspladser. Side 16

16 Emballageaffald Papir og pap Husholdninger Hvad er planen? Med henblik på at øge genanvendelsen og udnytte ressourcerne i affaldet vil Nordfyns Kommune øge indsatsen for indsamling af papir- og papemballage. Kommunen vil følge udviklingen i genanvendelsesprocenten, og vil hvis den er nedadgående - overveje husstandsindsamling af papir. Kommunen vil prioritere at informere om indsamlingsordningerne og sorteringskravene for at øge niveauet i indsamlingen. Konsekvenser for miljøet Miljømæssig forbedring. Genvinding af papir sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Miljøvurderinger viser 1, at genanvendelse af papir frem for forbrænding vil være en miljømæssig fordel. Krav om begrænsning af udledning af CO 2 vil øge incitamentet til at genvinde papiret frem for at forbrænde det. Hvor kommer vi hen? Tidsramme for initiativet Indsatsen forventes løbende i planperioden Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af papir og papemballage forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Fremskrivningen grundet den generelle vækst vil give en stigning i indsamlede papir- og papmængder, således at der i 2012 forventes at blive indsamlet ca tons fra husholdningerne, hvilket ligger under det potentiale på tons årligt, der er udmeldt fra Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens estimering af papir- og pappotentialerne i Nordfyns Kommune er sammenholdt med de indsamlede mængder i figurerne til højre. Anslået mængde-potentiale, der yderligere kan indsamles Undersøgelser peger på, at 10 % af det affald en gennemsnitlig husstand smider i dagrenovationsbeholderen, er papir/pap. Det anslås, at der ved en optimering af ordningerne kan indsamles ca. 70 % heraf. For Nordfyns Kommune betyder det et uudnyttet genanvendelsespotentiale på ca. 455 tons papir/pap/år. En optimering af ordningen, f.eks. en husstandsindsamling af papir og pap, vil forventeligt betyde, at merpotentialet kan blive indsamlet. Der er i fremskrivningerne ikke kalkuleret med merpotentialet. Forventet udvikling i mængden af indsamlet papir- og papemballage sammenholdt med potentialet ton Papir og pap Indsamlet Potentiale 1 Miljøprojekt 1057, 2006 Side 17

17 Emballageaffald - Glas Omfatter: Flasker, emballageglas Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver Sigtelinjen i affaldsstrategien er 80 % genanvendelse af glasemballage. Ved genanvendelse af glas og genbrug af hele glasflasker reduceres energiforbruget i forhold til produktionen af nyt glas. I affaldsstrategien er målet at fastholde niveauet i indsamlingen af glas. Hvor står vi? Status Indsamlingen af glas og flasker i Nordfyns Kommune er en bringeordning til kommunens 68 nærgenbrugspladser. På nærgenbrugspladserne er der opstillet igloer/bobler til glas og flasker. Glas og flasker kan også bringes til kommunens tre genbrugspladser. Side 18

18 Emballageaffald - Glas Husholdninger Hvad er planen? Med henblik på fortsat at optimere ordningen, herunder øgning af genanvendelsen og udnyttelse ressourcerne i affaldet, vil Nordfyns Kommune fortsat optimere ordningen og øge kvaliteten og kvantiteten af glasindsamlingen. Kommunens bobler sikrer en skånsom indsamlingsmetode, og der er allerede i dag en lav skårprocent. Kommunen vil sikre, at flaskebremser på boblerne vedligeholdes. Ligeledes vil kommunen overveje at opstille flere bobler. Konsekvenser for miljøet En miljømæssig fordel. Ved skånsom indsamlingsmetode vil andelen af hele flasker øges, da indsamling af hele flasker til direkte genbrug miljømæssigt er en fordel frem for indsamling af skår. Ved genbrug og genanvendelse spares der energi i forhold til produktion af nyt glas. Der spares ca. 4 gange så meget ikke-fornybar energi ved genbrug frem for ved genanvendelse. Tidsramme for initiativer Indsatsen forventes løbende i planperioden Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af glasemballage forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Anslået mængde-potentiale, der yderligere kan indsamles Undersøgelser peger på, at der i gennemsnit smides ca. 8 kg pr. indbygger pr. år ud med dagrenovationen. Det anslås, at der ved en optimering af ordningerne kan indsamles ca. 40 % heraf. For Nordfyns Kommune betyder det et uudnyttet genanvendelsespotentiale på ca. 87 tons glas/år. Der er i fremskrivningerne ikke kalkuleret med merpotentialet. Fremskrivningen grundet den generelle vækst vil give en stigning i indsamlede glasmængder, således at der i 2012 forventes at blive indsamlet ca. 269 tons fra husholdningerne. Forventet udvikling i mængden af indsamlet glas ton Glas Side 19

19 Emballageaffald - Plast Omfatter: Plastdunke og -flasker, polyethylenfolie (PE-folie), for eksempel indpakningsfolie/plastruller/transportsække Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver Sigtelinjen i affaldsstrategien er at øge genanvendelsen af plastemballage til 22,5 %. Dette er et generelt mål, det gælder ikke kun for husholdninger. Plastaffald er en ikke-fornybar ressource, som kan udnyttes bedre, end tilfældet er i dag. Emballager, der er nemme at tømme for indhold, er miljømæssigt fornuftige at genanvende. Hvor står vi? Status Plastemballage kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Der sorteres i syv fraktioner. Kommunen følger løbende genanvendelsen heraf. Side 20

20 Emballageaffald - Plast Husholdninger Hvad er planen? Med henblik på at øge genanvendelsen og udnytte ressourcerne i affaldet vil Nordfyns Kommune øge indsatsen for indsamling af plastemballage på genbrugspladserne. Dette skal gøres via informationskampagne og sorteringsvejledning samt bedre skiltning på genbrugspladserne. Konsekvenser for miljøet Genanvendelse af plast giver en væsentlig energimæssig besparelse. Et detaljeret livscyklusstudie 2 viser, at det energimæssigt kun kan betale sig at indsamle det rene plastaffald fra husholdninger. Hvis plasten skal vaskes inden indsamling, vil energiforbruget blive højere end ved forbrænding. Det er energibesparelsen på ikke-fornybare energikilder, der er betydelig. Tidsramme for initiativer Indsatsen forventes løbende i planperioden Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af plastemballage forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Der vil dermed blive indsamlet ca. 12 tons plast fra husholdningerne i Forventet udvikling i mængden af indsamlet plastemballage ton 20 Plast Miljøstyrelsen, 2002 Side 21

21 Emballageaffald - Jern og metal Omfatter: For eksempel emballager af stål, jern og aluminium Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver Jern- og metalemballager udgør en ressource, som ikke udnyttes tilstrækkeligt. Øget genanvendelse vil spare energi- og metalressourcer. Reduktion af jern og metaller i husholdningsaffaldet vil reducere fastbrændingen i ovnene på affaldsforbrændingsanlæggene og øge genanvendelsesmulighederne for forbrændingsslagger. Målet er i affaldsstrategien 50 % genanvendelse af jern- og metalemballager. Dette er et generelt mål, det gælder ikke kun for husholdninger. Hvor står vi? Status Metalemballage kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Der sorteres i otte jern- og metalfraktioner. Side 22

22 Emballageaffald - Jern og metal Husholdninger Hvad er planen? Med henblik på at øge genanvendelsen og udnytte ressourcerne i affaldet vil Nordfyns Kommune øge indsatsen for indsamling af jern- og metalemballage på genbrugspladserne. Dette skal gøres via informationskampagne og sorteringsvejledning samt bedre skiltning på genbrugspladserne. Konsekvenser for miljøet Øget genanvendelse af jern og metal vil spare råstoffer og energi. Næsten alt (resterende efter forbrændingen) jern og visse metaller frasorteres allerede i dag fra forbrændingsanlæggenes slagger og går til genanvendelse i udlandet. Ligeledes er der en miljøfordel ved genanvendelse frem for forbrænding, da en betydelig del af metallet kan tabes ved forbrændingen og omdannes til slagger og aske. Oprensning af forbrændingsjern belaster miljøet. Transporten ved indsamlingen kan indvirke i mindre grad på miljøforholdene. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges igangsat i Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Der foreligger ikke særskilte data om indsamlet jernog metalemballage, hvorfor der ikke er lavet nogen fremskrivning for denne fraktion. Side 23

23 Farligt affald Omfatter: For eksempel batterier, asbest, lysstofrør og lavenergipærer, olie- og benzinprodukter, maling, spraydåser m. restindhold, fotovæsker Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er sigtelinjen: Optimeret økonomisk og miljømæssig behandling af farligt affald Øget genanvendelse af farligt affald Udnytte energi- og råvareressourcerne i imprægneret træ. Midlerne hertil er, at der skal udarbejdes en strategi for farligt affald og udvikles nye behandlingsmetoder. Kommunernes rolle er i henhold til affaldsstrategien at informere om de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Hvor står vi? Status Indsamlingen af farligt affald i Nordfyns Kommune består af en bringeordning til kommunens tre genbrugspladser. Batterier kan endvidere afleveres til flere butikker herunder apoteker, skoler og biblioteker. Side 24

24 Farligt affald Husholdninger Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil øge informationen til borgerne om den kommunale ordning for farligt affald. Der sættes fokus på vigtigheden af, at farligt affald håndteres separat fra andet affald, og på indholdet af farlige stoffer i affaldet. Der udformes en særskilt informationsplan for farligt affald. Ordningen vurderes løbende med henblik på evt. optimering af såvel indsamlingen og sorteringen som information til borgerne, herunder: Overveje mulighederne for etablering af husstandsindsamling af farligt affald. Kommunen afventer nye udmeldinger fra Miljøstyrelsen om indsamling af batterier, før der tages nye initiativer til indsamling af batterier. Forventeligt bliver der i planperioden stillet krav om indsamling af alle typer af batterier. Konsekvenser for miljø Særskilt indsamling og genanvendelse af farligt affald er en stor miljømæssig fordel. Farligt affald må ikke smides i dagrenovationen, men kun behandles på anlæg til modtagelse af farligt affald. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af farligt affald forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Der vil dermed blive indsamlet ca. 80 tons farligt affald fra husholdningerne i Forventet udvikling i mængden af farligt affald ton 100 Farligt affald Side 25

25 Erhverv: Side 27

26 Emballageaffald Omfatter: Emballager af for eksempel plast, træ, metal Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er sigtelinjen: Minimum 60 % genanvendelse af papir- og papemballage, 22,5 % genanvendelse af plastemballage, 50 % genanvendelse af metalemballage, 80 % genanvendelse af glasemballage, 15 % genanvendelse af træemballage dette er en følge af EU s emballagedirektiv Målene er generelle mål og gælder ikke kun for erhverv. Genanvendelsesmålet for plastemballager forventes primært opfyldt ved indsamling af transportemballager fra erhverv, hvilket skal styrkes kraftigt. Emballageaffaldet udgør vigtige ressourcer, som bør genanvendes. Genbrug af store plastdunke fra industrivirksomheder bør ud fra en miljø-økonomisk vurdering sikres. I statsligt regi forventes gennemført regler, der kræver, at store dunke sorteres til genbrug og genanvendelse. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune anviser emballageaffald fra erhverv til godkendt modtageanlæg. De nærmere regler for yderligere håndtering af affaldet fremgår af anvisningslisten i regulativet for erhvervsaffald. Erhverv kan mod betaling benytte genbrugspladserne. Side 28

27 Emballageaffald Erhverv Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil højne indsatsen generelt for at få en bedre indsamling af emballageaffald fra erhverv. Dette gøres bl.a. ved at: Gennemføre informationskampagne målrettet mod industri-, handels- og servicevirksomheder Igangsætte kampagne om affaldshåndteringen internt på kommunale institutioner Foretage tilsyn og vejlede og informere om ordningerne. Nordfyns Kommune vil følge og forholde sig til de statslige udmeldinger om, hvorledes målet i emballagedirektivet på 55 % kan nås. Papir og pap: Kommunen vil løbende informere om ordninger og sorteringskrav for papir og pap fra erhverv. Dette med henblik på at øge niveauet i papirindsamlingen. Derudover afventer kommunen eventuelle udspil fra Miljøstyrelsen, om der er behov for en yderligere indsats vedr. emballage af papir og pap. Glas: Emballageglas fra erhverv anvises fortsat til genanvendelse, og der informeres om ordningen. Plast: Kommunen vil stille krav om udsortering af plastemballage og anvise det til genanvendelse, herunder store plastdunke - og andre plastbeholdere (for eksempel tromler og palletanke) fra industri, handel mv. Kommunen vil prioritere informationskampagner og øget tilsyn med, at plastemballage håndteres til genanvendelse. Kommunen vil stille krav om en øget udsortering af transportemballagefolie fra industri, byggeri, handel mv. til genanvendelse. Kommunen vil prioritere tilsynet med, at transportemballage af plast indsamles til genanvendelse, og informere herom. Kommunen vil gennemføre 2 årlige kampagner rettet mod landbrug og gartnerier. Jern- og metalemballage: Kommunen vil anvise jern- og metalemballageaffald fra erhverv til genanvendelse og informere herom. Træemballage: Kommunen vil anvise træemballage til genanvendelse, herunder genanvendelse af paller. Der informeres herom. Konsekvenser for miljøet Papir og pap: Miljømæssig forbedring. Genvinding af papir sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Miljøvurderinger viser 3, at genanvendelse af papir frem for forbrænding vil være en miljømæssig fordel. Krav om begrænsning af udledning af CO 2 vil øge incitamentet til at genvinde papiret frem for at forbrænde det. Glas: En miljømæssig fordel. Ved skånsom indsamlingsmetode vil andelen af hele flasker øges, da indsamling af hele flasker til direkte genbrug miljømæssigt er en fordel frem for indsamling af skår. Ved genbrug og genanvendelse spares der energi i forhold til produktion af nyt glas. Der spares ca. 4 gange så meget ikke-fornybar energi ved genbrug frem for ved genanvendelse. Plast: Genanvendelse af plast giver en væsentlig energimæssig besparelse. Et detaljeret livscyklusstudie 4 viser, at det energimæssigt kun kan betale sig at indsamle det rene plastaffald fra husholdninger. Hvis plasten skal vaskes inden indsamling, vil energiforbruget blive højere end ved forbrænding. Det er energibesparelsen på ikke-fornybare energikilder, der er betydelig. Jern og metal: Øget genanvendelse af jern og metal vil spare råstoffer og energi. Næsten alt (resterende efter forbrændingen) jern og visse metaller frasorteres allerede i dag fra forbrændingsanlæggenes slagger og går til genanvendelse i udlandet. Ligeledes er der en miljøfordel ved genanvendelse frem for forbrænding, da en betydelig del af metallet kan tabes ved forbrændingen og omdannes til slagger og aske. Oprensning af forbrændingsjern belaster miljøet. Transporten ved indsamlingen kan indvirke i mindre grad på miljøforholdene. Træemballage: Miljømæssig fordel idet der spares ressourcer. 3 Miljøprojekt 1057, Miljøstyrelsen, 2002 Side 29

28 Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges i Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af emballageaffald forventes at udgøre 1,5 % pr. år. De samlede mængder emballage fra erhverv vil dermed stige til ca tons i Der bør tages forbehold for glasmængderne, idet disse er baseret på meget høje indberettede data fra Sandsynligvis vil glasmængderne være lavere end her angivet. Forventet udvikling i mængden af emballage fra erhverv ton Emballage Jern og metal Plast Glas Papir og pap Side 30

29 Imprægneret træ Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver Sigtelinjen i affaldsstrategien er at udnytte energi- og råvareressourcerne i imprægneret træ. Imprægneret træ, som indeholder bl.a. arsen, må ikke forbrændes, neddelt kreosotbehandlet træ kan lovligt forbrændes på godkendte anlæg. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune anviser emballageaffald fra erhverv til deponering. De nærmere regler for yderligere håndtering af affaldet fremgår af anvisningslisten i regulativet for erhvervsaffald. Erhverv kan mod betaling benytte genbrugspladserne. Side 32

30 Imprægneret træ Erhverv Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil sikre, at imprægneret træ sorteres i overensstemmelse med behandlingsmulighederne. Der afventes statslig udmelding om nye behandlingsmuligheder, før der tages initiativ til en anden håndtering af imprægneret træ. De miljømæssige og økonomiske forhold undersøges p.t. Initiativer vedr. imprægneret træ blev igangsat i sidste planperiode. Nordfyns Kommune vil styrke indsatsen for sortering af imprægneret træ ved at: Informeret om anvisningsordningen Føre tilsyn indeholdende information og vejledning om ordningerne. Konsekvenser for miljøet Det er en miljømæssig fordel, at sikre at imprægneret træ sorteres i overensstemmelse med behandlingsmulighederne og dermed sikre at det ikke forbrændes. Neddelt kreosotbehandlet træ kan dog lovligt forbrændes på anlæg der har godkendelse hertil. Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af imprægneret træ forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Forventet udvikling i mængden af imprægneret træ ton Imprægneret træ Side 33

31 PVC Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal genanvendeligt PVC sorteres til genanvendelse og ikke genanvendeligt PVC sorteres til deponi. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune anviser genanvendeligt PVC til genanvendelse og ikke-genanvendeligt PVC til deponi. Erhverv kan mod betaling benytte genbrugspladserne. Side 34

32 PVC Erhverv Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil sikre, at PVC sorteres i overensstemmelse med behandlingsmulighederne. Kommunen vil styrke indsatsen for sortering af PVC ved at: Informere om anvisningsordningen Føre tilsyn og informere og vejlede om ordningerne. Konsekvenser for miljøet Det er en fordel for miljøet at sikre at PVC sorteres i overensstemmelse med lovkrav og behandlingsmuligheder, således at det sikres, at PVC ikke tilføres forbrændingsanlæg. Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af PVC forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Der vil dermed blive indsamlet ca. 5,961 tons PVC fra erhverv i Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Forventet udvikling i mængden af PVC ton PVC Side 35

33 Farligt affald Omfatter: For eksempel blybatterier, organiske og uorganiske forbindelser, olieaffald, shredderaffald, støvende asbest, klinisk risikoaffald og røggasaffald Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er sigtelinjen: Optimeret økonomisk og miljømæssig behandling af farligt affald Øget genanvendelse af farligt affald Udnytte energi- og råvareressourcerne i farligt affald. Midlerne hertil er, at der skal udarbejdes en strategi for farligt affald og udvikles nye behandlingsmetoder. Kommunernes rolle er i henhold til affaldsstrategien at informere om de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Ozonlagsnedbrydende stoffer Der skal i henhold til EU-forordningen om ozonlagsnedbrydende stoffer, så vidt det er muligt, gennemføres regler om særskilt behandling af produkter, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer. Dette vil især gælde præisolerede fjernvarmerør. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune anviser farligt affald fra erhverv til godkendt modtageanlæg. De nærmere regler for yderligere håndtering af affaldet fremgår af anvisningslisten i regulativet for erhvervsaffald. Erhverv kan mod betaling benytte genbrugspladserne. Se også opslag om genbrugspladser. Side 36

34 Farligt affald Erhverv Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil sikre, at farligt affald sorteres ved kilden fra samtlige erhverv i kommunen. Indsatsen skal styrkes ved at: Foretage tilsyn, informere og vejlede om ordningerne. Konsekvenser for miljøet Særskilt indsamling og genanvendelse af farligt affald er en stor miljømæssig fordel. Farligt affald må kun behandles på anlæg til modtagelse af farligt affald. Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Den generelle vækst i mængden af farligt affald forventes at udgøre 1,5 % pr. år. Der vil dermed blive indsamlet ca. 139 tons farligt affald fra erhverv i Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Forventet udvikling i mængden af farligt affald ton Farligt affald Side 37

35 Tværgående initiativer: Side 39

36 Genbrugspladser Tværgående initiativer Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er der fokus på indsamling af storskrald. Genanvendelsen af storskrald skal øges, bl.a. ved at forbedre de eksisterende ordninger, herunder udsortering af storskraldet i flere genanvendelige affaldsfraktioner på genbrugspladserne. Storskrald er bl.a. indbo, jern og metal etc. Sigtelinjerne i affaldsstrategien for behandlingen af storskrald er: 25 % genanvendelse, 50 % forbrænding, 25 % deponering. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune har tre bemandede genbrugspladser. Genbrugspladserne er velfungerende og bruges ofte af kommunens borgere. Der kan i øjeblikket afleveres 34 forskellige affaldsfraktioner på genbrugspladserne. Der etableret bytte- og genbrugscentral på genbrugspladserne med henblik på at fremme det direkte genbrug og dermed fremme affaldsforebyggelse. På nærgenbrugspladserne omlastes glas og flasker samt papir og pap fra kommunens 68 nærgenbrugspladser, jf. også opslag om disse fraktioner. Erhvervskunder kan benytte genbrugspladserne mod betaling. Side 40

37 Genbrugspladser Tværgående initiativer Hvad er planen? Kommunens genbrugspladser er velfungerende. Kommunen arbejde løbende på at optimere ordningerne. Dette skal ske ved til stadighed at vedligeholde og udbygge pladserne med henblik på at: Øge genanvendelsen Minimere affaldsmængden til deponi Sikre rene fraktioner Give borgerne en god service Optimere indsamlingen af plastemballage ved bedre sortering Overveje 2 rene træfraktioner Opdatere genbrugspladserne ved planer for nye WEEE-fraktioner Overveje frasortering af flamingo til salg som isoleringsmateriale Overveje en udvidelse af pladsen i Bogense vedr. komposteringsdel. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Hvor kommer vi hen? Fremskrivning Emballageaffald og farligt affald fremskrives med 1,5 %, haveaffald med 0,5 % og storskrald med 2,1 % årligt. Mængderne på genbrugspladserne forventes dermed at stige stødt i planperioden, således at der i 2012 bliver indsamlet ca tons affald. Forventet udvikling i mængden af affald fra genbrugspladserne ton Genbrugsplads Specialbehandling Deponering Forbrænding Genanvendelse Behandlingen af affaldsmængderne fra genbrugspladserne ventes at være stabil, således at der i 2012 vil blive genbrugt 76 %, forbrændt 11 %, deponeret 13 % og specialbehandlet 0 %. Sigtelinjerne i affaldsstrategien for behandling af storskrald vil dermed blive nået Forventet udvikling i behandlingen af affald fra genbrugspladserne % Genbrugsplads Specialbehandling Deponering Forbrænding Genanvendelse Side 41

38 Information, herunder vidensdeling Tværgående initiativer Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er der fokus på information og vidensdeling som et middel til at opnå strategiens mål og sigtelinjer. Vidensdeling er et centralt virkemiddel for aktørerne, når affaldsstrategien skal gennemføres. Informationer kan støtte og medvirke til at opfylde strategiens forskellige elementer. Relevant information skal gøres tilgængelig for aktørerne via internettet og andre medier. Hvor står vi? Status Kommunen har løbende informeret borgere og virksomheder om kravene til affaldshåndteringen. Side 42

39 Information, herunder vidensdeling Tværgående initiativer Hvad er planen? Kommunen vil i planperioden gøre en særlig indsats på informationsområdet. Der skal til borgerne løbende informeres om affaldsordninger og affaldssortering ved konkret at: Udarbejde Affaldshåndbog, der indeholder sorteringsvejledninger og renovationskalender mv. Informere om sammenhængen mellem borgernes forbrug og de stigende affaldsmængder. Informere om ordningerne for farligt affald. Borgerne skal generelt have bedre information om de kommunale ordninger og feedback på deres indsats. Fremme brugen af informations- og undervisningsmateriale om sammenhængen mellem forbrug og affald. Sætte fokus på direkte genbrug i de kommunale informationskampagner. Kommunen vil ligeledes i planperioden gøre en særlig indsats i forhold til vidensdeling ved at: Affaldsplanen lægges på internettet såvel i høringsperioden, som når den endelig udgives. Herved søges at nå ud til en bredere kreds af brugere: Borgere, interesseorganisationer, virksomheder, brancheforeninger mv., som kan give feedback til kommunen via hjemmesiden. Fortsætte med at udbygge kommunens hjemmeside, således at ovennævnte brugerkreds løbende kan trække informationer ud om kommunens affaldsordninger, planer og initiativer på miljø- og affaldsområdet. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Side 43

40 Kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene Tværgående initiativer Hvilke krav skal vi opfylde? I affaldsstrategien er der fokus på kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene. Miljøstyrelsen vil i de kommende år udvikle de økonomiske beregningsmodeller, som skal anvendes til at gennemføre miljøøkonomiske vurderinger af fremtidige initiativer på affaldsområdet. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune har kvalitet i affaldshåndteringen og mest miljø for pengene i tankerne ved administration af kommunens ordninger. Eksempelvis bliver priser og miljøkrav nøje undersøgt inden bortskaffelse af affald fra genbrugspladserne. Side 44

41 Kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene Tværgående initiativer Hvad er planen? Udbud og kørselsruter At kommunen i forbindelse med udbud af affaldsordninger vil sætte fokus på service, miljø og pris. Kommunen vil have fokus på kontraktopfølgning, således at kommunen sikrer sig, at kravene i udbudsmaterialet overholdes. Miljøgodkendelser At forbedre miljøgodkendelserne som følge af gennemførelsen af EU s IPPC-direktiv (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), hvor affaldsdelen er opprioriteret (ved godkendelse af listevirksomhed). At prioritere virksomhedernes affaldshåndtering ved virksomhedstilsyn. At undersøge mulighederne for at etablere affaldsbørser for virksomheder. At sætte fokus på at fortsætte og styrke brancheorienterede tiltag - f.eks. kampagner målrettet mod specifikke affaldsfraktioner, herunder emballageaffald (papir, pap og plast) mv. Behandling af affaldet Arbejde videre med kravene til behandling af affald i forbindelse med modtageaftaler. Optimering af affaldsordninger At vurdere mulighederne for at optimere eksisterende og igangsætte nye affaldsordninger for både husholdninger og erhverv, både vedr. pris, miljøforhold, service mv., samt afvente udvikling af et værktøj for miljøøkonomiske beregninger fra Miljøstyrelsen. Kommunale indkøb At arbejde for at skærpe miljøkravene ved kommunale indkøb. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Side 45

42 Affaldsforebyggelse Tværgående initiativer Hvilke krav skal vi opfylde? Perspektiver I affaldsstrategien er der fokus på affaldsforebyggelse. Affaldsforebyggelse er det højest prioriterede. Herefter følger genanvendelse samt anden nyttiggørelse, herunder forbrænding med energiudnyttelse. Endelig skal det affald, der ikke kan behandles på anden måde, deponeres. I statsligt regi vil der blive igangsat: Informationskampagne om sammenhængen mellem forbrug og affald Udarbejdelse af undervisningsmateriale om ressourceforbrug og affaldsforebyggelse Information om farligt affald. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune har gennem forskellige informationskampagner fremhævet affaldsforebyggelse som essentiel. Side 46

43 Affaldsforebyggelse Tværgående initiativer Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil iværksætte tiltag til affaldsforebyggelse. Initiativerne er tæt forbundet med informationsaktiviteter, jf. dette bilags afsnit om information. Kommunen vil vejlede og motivere virksomheder og borgere til affaldsforebyggelse, for virksomhedernes vedkommende bl.a. i forbindelse med det kommunale godkendelses- og tilsynsarbejde, herunder motivere handels- og servicevirksomheder til i højere grad at bruge genanvendelige transportemballager. Kommunen vil arbejde for at forbedre eksisterende genbrugsordninger, herunder udbygge muligheden for direkte genbrug på samt arbejde for at der oprettes genbrugsbutikker. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Side 47

44 Krav til behandling af affaldet Tværgående initiativer Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Kommunerne kan i henhold til affaldsbekendtgørelsen stille krav til affaldets behandling. Perspektiver Der er fokus på kvalitet i affaldsbehandlingen i affaldsstrategien. Nyttiggørelse af affald I affaldsstrategien er der fokus på nyttiggørelse af affaldet med henblik på at sikre, at der kun i fremtiden deponeres affald, som det ud fra en miljømæssig vurdering er hensigtsmæssigt og forsvarligt at deponere. Deponering I affaldsstrategien er der fokus på, at mængden af affald til deponering begrænses mest muligt. Hvor står vi? Status Nordfyns Kommune indgår aftaler med modtageanlæg og overvåger, at kvaliteten i affaldsbehandlingen opfylder gældende lovgivning og kommunens mål for affaldsbehandlingen i affaldsplanen. Side 48

45 Krav til behandling af affaldet Tværgående initiativer Hvad er planen? Nordfyns Kommune vil i sit affaldsplanarbejde medvirke til at sikre, at de genanvendte materialer har en høj kvalitet, og at behandlingen belaster miljøet mindst muligt. Når der er taget stilling til, at en affaldsfraktion skal sorteres med henblik på en særlig behandling, vil kommunen stille krav til kvaliteten af affaldets behandling. Nyttiggørelse af affald Nordfyns Kommune vil til stadighed undersøge mulighederne for at genanvende eller nyttiggøre affaldet med henblik på at sikre, at der kun i fremtiden deponeres affald, som det ud fra en miljømæssig vurdering er hensigtsmæssigt og forsvarligt at deponere. Deponering Nordfyns Kommune vil i sin planlægning være opmærksom på, hvilke affaldstyper der i fremtiden kan/ikke kan anvises til deponering. Dette skal ses i sammenhæng med de positivlister, som alle deponeringsanlæg vil være forpligtet til at følge, når godkendelsesmyndigheden har meddelt enten vilkår (nye anlæg) eller påbud (bestående anlæg) herom. Tidsramme for initiativer Initiativer planlægges løbende i planperioden Side 49

46 5 Planens økonomiske konsekvenser 5 PLANENS ØKONOMISKE KONSEKVENSER Dette afsnit indeholder de forventede økonomiske konsekvenser, som stigningen i affaldsmængderne og befolkningstallet, samt gennemførelsen af de ventede initiativer vil medføre i planperioden. Prognosen for 2020 er usikker. Tabel 1 Regnskabsprognose. Nordfyns Kommune. Kr. Udgifter Fælles formål Renovation Behandling (genbrugspladser) Olie- og kemikalieaffald mv Renovation i alt Indtægter Fælles formål Renovation Behandling (genbrugspladser) Olie- og kemikalieaffald mv Renovation i alt Side 50

47 6 Tids- og aktivitetsplan 6 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN Tidsplan.xls Side 51

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 Affaldsplan 2005 Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 5 3 NÆSTVED KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 7 3.1 Næstved Kommunes målsætninger

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere