Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag."

Transkript

1 STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen fra egn til egn, både hvad angår materialer og udformning. Bevaringsværdierne er blandt andet knyttet til de forskellige egnsvaritaioner og til de teknikker og materialer, som anvendes til tækning. Hvem tækker? Tækkefaget har en meget lang historie i Danmark, men det er først i 2000, at der er etableret en uddannelse som tækkemand indenfor det autoriserede uddannelsessystem. I 2011 findes to organiserede tækkemandslaug Jydsk Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug med i alt ca. 110 medlemmer. Man bør alligevel altid bede om referencer, før man entrerer med et tækkefirma. Egenskaber Et stråtag har både fortrin og ulemper. Et af de største fortrin er, at det er meget smukt i farve og stoflighed. Det er samtidig det mest fleksible tagmateriale, vi har. Det tilpasser sig nemt ujævne, skæve eller forskudte tagværker, så de ikke behøver kostbar eller uskøn opretning. Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. t virker i sig selv varmeisolerende (U-værdi 0,3-0,5 kwh/m2hk) og det holder tagværket tørt og sundt, hvis det er helt tæt, takket være en konstant, svag udluftning. En vejledende pris for et helt nyt stråtag på et almindeligt længehus med en enkelt kvist og skorsten, inklusive nedtagning af det eksisterende tag, oplægning af nye lægter, oprydning med mere koster i 2011 priser mellem kr. ts største ulempe er, at det brænder meget hurtigt, hvis der går ild i det. Det betyder både højere forsikringspræmier og dyre ekstraforanstaltninger til brandsikring. ne holder heller ikke så længe som andre tage. Sydsiderne nedbrydes hurtigst og holder erfaringsmæssigt ca år, mens nordsiderne holder ca år. Dette gælder for tækkerør. For langhalm (rughalm) er holdbarheden ca. det halve. Tagfladens hældning har også indflydelse på stråtagets levetid, idet hældninger under 45 grader slides hurtigere end stejlere tage. Dette er medvirkende til at gøre skotrenderne mellem to tagflader ekstra udsatte, fordi de både samler regnvandet og har en lavere hældning. Endelig skal det nævnes, at der er et vist vedligehold på stråtage, bl.a. fornyelse af mønningen (tagryggen). Tækkematerialer De tækkematerialer, der benyttes idag er for det meste tækkerør, sjældnere langhalm (rughalm)., der var et almindeligt materiale før i tiden. Symaterialet er hovedsagelig rustfrit 1 mm jerntråd. Sjældnere galvaniseret jerntråd, (der ikke kan anbefales, da det ruster hurtigere), kokostråd eller kobbertråd. Anvendes kokos, skal der tillige sys med jerntråd over redningsåbningerne. Tækkemetoder Der findes traditionelt to metoder at tække på: Bundne tage og syede tage. Ved bundne tage bindes og presses tækkematerialet fast til tagets lægter med kæppe, der er anbragt parallelt med lægterne. Oprindeligt har man anvendt meterlange, 1-2 cm tykke hassel- eller pilekæppe, hvilket stadig praktiseres på særlige bygninger, med i dag anvendes primært 4-5. mm. galvaniseret jerntråd som kæppe Bundet tag. 1

2 Ved syede tage syes tækkerørene direkte til lægterne, knippe for knippe, i een fortløbende syning. Bundet tag. Man skelner tillige mellem at sy eller binde ved gennemstikning eller med krumnål. Ved gennemstikning må en hjælper inde under taget stikke tækkenålen tilbage til tækkemanden, med krumnål kan han selv føre tråden ud til sig. Tidligere var gennemstikning mest almindelig, i dag bruges overvejende krumnål. I årtierne omkring 1900 sker der ændringer med tækketeknikken. De ældre traditioner forsvinder, vidjer og garn til at fastholde stråene afløses af jerntråd, og gamle skikke med tage af tang og lyng forlades. Ligeledes forsvinder den gamle raftetags konstruktion, hvor underlaget var simpelt opbygget som et slags fletværk. Også rygningerne ændres. Nye traditioner opstår, og mange steder blev tørv eller rygningstræer afløst af halm og trådnet. Egnsforskelle Der går en grænse ned gennem Danmark mellem disse to tækkemetoder. Bundne tage findes på Bornholm, Sjælland, Lolland-Falster, Østfyn, Samsø og Djursland. Resten af landet har syede tage. Næsten samme grænser findes mellem de to former for rygninger på stråtage, nemlig h.h.v. rygnings træer og rygningstørv. Udbredelsen af rygningstræer, også benævnt kragtræer (efter krag=holde/vederlag) eller ryttere, svarer stort set til udbredelsen af de bundne tage, som vist på illustrationen. På Loland-Falster og i Sønderjylland findes der en særlig variant efter påvirkning sydfra, nem lig den såkaldte Holstenske, eller Lollandske, rygning. Det skal meget anbefales, at man, når man bestiller et nyt stråtag, lægger vægt på, at egnstraditionerne følges, både med hensyn til tækkematerialer, tækkemetoder, mønningstyper samt andre detaljer som udhængets længde og form, taggavlens ud-formning (halvvalm, hevalm, rejst muret eller bræddebeklædt gavl) samt selve stråtagets afslutning ved gavlene. Er man i tvivl om disse detaljers lokale udformning, kan man forsøge at spørge på lokalmuseet. Herover: Tagskæg i lodret snit: A: bindingsværk; spær med udhængsskalke, afskæring vinkelret på tagfladen. B: bindingsværk; udhængslægte på iborede kanger - typisk på Bornholm, med lidt flader afskæring end A. C: bindingsværk; sugfjæl på bjælkeender, vandret afskæring. D: bindingsværk; muret gesims mellem bjælker, vandret afskæring. E: muret gesims, vandret afskæring. F: muret gesims (eller bindingsværk); en eller to rækker tagsten som tagskæg Herunder: Gavludhæng i lodret snit: A: muret gavl med gesims. B: bindingsværk med vindskede. C: trægavl med vindskede. Ved A, B og C gives stråene lidt spænd, ved at gesims eller vindskede er hævet nogle centimeter over lægterne. D, E og F: her holdes stråene indenfor vindskeden med tagfladen noget højere end vindskedens overkant. F er typisk på Bornholm. 2

3 Skruemetoden Indenfor de seneste årtier er der opstået en ny tækkemetode. Metoden går ud på, at man i stedet for at sy tækketråden rundt om lægten, skruer denne fast til oversiden af lægten med selvskærende skruer. Tråden strammes efterfølgende op til vandrette tækkekæppe, bestående af 6mm runde jernstænger. Både skruningen og stramningen sker med el-boremaskine. Kulturstyrelsen anbefaler normalt ikke denne metode til de fredede bygninger, da det vurderers at de oprindelige håndværks og konstruktionsmetoder er en væsentlig del af fredningsværdierne særligt ved åbne tagrum eller porte. Der er ikke væsentlig prisforskel, hvad enten man får det syet, bundet eller om man anvender skruemetoden. Kvalitetskrav Tækkerørene Rørene leveres i faste og bundne bundter, også kaldt kerrer, på omkring 60 cm i diame-ter i rodenden. Da der i øjeblikket er en vis mangel på tækkerør, på grund af en ret stor efterspørgsel, er der tit problemer med kvaliteten af rørene - især sidst på sæsonen. Som forbruger eller rådgiver bør man derfor altid foretage en stikprøvekontrol på et par kerrer, ved at sprætte dem op, og kontrollere kvaliteten. Tækkerørene skal være vinterfældede, et-årige sivrør, mellem cm lange. De skal være helt enslange, helt rette og rene rør, fri for blade. Rørene må ikke være det mindste rådne eller mugne og de skal være rensede for smulder og kortere, fjorgamle rørstumper. Nyhøstede tagrør samlet i kerrer. Foto: Arne Høi Langhalm Til lamghalmstækning benyttes nyhøstet rug - eller hvedehalm, der er modnet en uge og derefter langtærsket, helst i hånden. Stråene skal være ca. 125 cm lange uden mug, svamp eller smulder. De skal være fri for korn og kerner. Bindetråd Tækketråden skal være rustfri, blødgjort 1mm jerntråd. Der kan også benyttes kobbertråd eller kokosgarn. Galvaniseret (varmtforzinket) jerntråd må ikke anvendes som bindetråd i stråtage, da forzinkningen ikke holder tilstrækkeligt længe. Tækkekæppe Tækkekæppene skal traditionelt være 1-2 cm tykke pile- eller hasselkæppe, men andre smidige, retgroede og stærke træsorter som ask, eg m.fl. kan naturligvis også bruges. I dag anvendes også 3,5 5 mm galvaniseret rundjern eller rustfri rettet stang på min. 3,5 mm Da rigtige kæppe af naturmaterialer sagtens kan skaffes og sagtens kan holde, bør man helt fravælge erstatningsprodukter som elektrikerrør, kraftigt, galvaniseret hegnstråd eller sågar 6 mm tentorstår (armeringsjern til beton). De sidste er især uhensigtsmæssige fordi de er skarpkantede og kan ruste. Lægter Lægterne skal være minimum 1½ x 2 tommer (3,8 x 5,6 cm) og skal have afrundede kanter, så tråden ikke skal bukkes så skarpt. Oprindelig anvendte man granrafter, der var rettet af på to sider, som i dag benævnes finske lægter. Samme benævnelse anvendes også om almindelige lægter, der har rundede kanter de (Såkaldte Finske lægter af gran). Lægteafstanden skal rette sig efter stråenes længde. Til normale 125 cm lange strå er lægdeafstanden mellem cm. 3

4 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Kragtræer/rygtræer/ryttere Kragtræerne skal være af eg, ca cm lange, omkring 7,5 x 7,5 cm på siderne og helt fri for splintved. Kragtræerne skal være spejlkløvede, da disse erfaringsmæssigt holder dobbelt så længe som savede. De opadstikkende ender spidses til med økse. I toppen samles kragtræerne med en kraftig trædyvle af egetræ. Kragtræerne anbringes med ca cm. afstand. Mønningstørv Mønningstørv skal være engtørv, ca. 8 cm tykke, 25 cm brede og cm lange. De skal skæres med skrå kan- ter, enten trekantede eller rhombeformede, så de kan oplægges med overlæg for at hindre udtørring. De oplægges med græssiden nedad. Det færdige tag Et stråtag skal synes såvel fra forsiden som undersiden. Ind mod lægterne skal der være et såkaldt strølag, der sørger for at stråene holder sig uden på disse. Tykkelsen på stråtaget skal være min. 25 cm. - dog lidt tyndere op mod kippen. Ved bundne tage skal slidlaget over tækkekæppene være mindst 10 cm. Overfladen skal være ensartet og stramt banket op, uden partier med lange synlige stråender eller større områder skåret til med kniv. Bunter/ kerrer med h.h.v. grove eller fine strå skal blandes jævnt over hele taget. På ydersiden skal stråtaget følge husog tagformen, men samtidig have en Forskellige mønningstyper A: Mønning med tørv. B: Mønning med kragetræer. C: Mønning med halm eller lyng, fastholdt med galvaniseret net. D: Holstensk mønning. 4 helt jævn og opstrammet facon, uden lunker, bugler eller mindre ujævnheder. Det samme gælder ikke mindst tagskægget, der skal følge husets facon, og samtidig stå stramt med et kniv-skarpt tværsnit. Det må dog heller ikke være for snorlige. Tagskægget skal altid bestå af en hel kerre plus ca. en halv. Den nedre afslutning, det vil sige om det har en vandret, vinkelret eller en mellemting mellem disse, skal følge det lokale egnspræg. Hvor der er ekstra vindpåvirkninger ved gavle, tagskæg eller taggrater, skal tagmaterialet syes kraftigere fast. Det samme gælder ved inddækninger og sammenskæringer med andre materialer. Beskrivelse, pris og tilbud Man skal altid beskrive eller aftale præcist hvad en tilbudspris på en stråtækning indeholder, f.eks.: Tækkemanden banker stråtaget ensartet og stramt op med et klapbræt.

5 nedrivning og bortkørsel (inkl. afgifter) køb af materialer presenningsleje transport stilladser vejrligdage selve tækkemetoden tækkematerialerne, tækketråd og møndingstype murer- og tømrerarbejde (inddækninger, vindskeder, sternbrædder osv. særlige detaljer Særlige detaljer Ud over selve tækkemetoden, skal man være opmærksom på, at en lang række detaljer som tagryggen, tagskægget, gavlafslutning, skotrender, inddækninger ved skorstene, mure etc. samt kviste, tagvinduer m.m. kan udføres meget forskelligt fra tækkemand til tækkemand. Da mange af disse løsninger involverer andre fag, murer, tømrer, blikkenslager, kræves der en præcis aftale og koordinering mellem fagene, for at undgå misforståelser eller fordyrelser. Ofte vil tækkemanden arbejde fast sammen med en murer og en tømrer, med fast indarbejdede løsninger til følge. Dette kan give problemer i forhold til ønsker om andre udformninger, som skal aftales på forhånd. Som nævnt bør de løsninger og detaljer som er og har været gængse på den egn, bygningen ligger i, være rettesnor for udformningen, snarere end tækkemandens egne ideer. En redegørelse for de forskellige egnstypiske træk kan downloades på dansk tækemandslaug og Center for Bygingsbevaring i Raadvad (se link) Kviste. Kviste i stråtage er et ømt punkt. Alt for ofte udføres de for store og dominerende. Det er ikke ualmindeligt at skære hele kvistens lodrette front ud af et stort stykke krydsfiner, hvad der i høj grad skæmmer udseenet. Kvist i stråtag øjenbryn. En pæn stråtagskvist består højst af et 2-rammet vindue, helst med en halvrundet form. Kvisten må af tekniske og æstetiske grunde aldrig have lodrette sider. Kvistens stråtag og sider skal være jævnt afrundede og løbe smukt og jævnt ned i stråtaget. Tykkelsen må ikke være for kraftig. På siden af kvistvinduet sættes eventuelt supple rende brædder med fjer og not. Foran kvisten lægges 4-5 brædder på klink som afdækning. Kvistens tagflade skal altid holde sig under stråtagets mønningslinie, d.v.s m under tagryggen. Skotrende m.m. Indadgående skotrender ved tagsammenskæringer i selve stråtaget slides erfaringsmæssigt hurtigere end selve taget. Derfor skal retningen på stråene drejes med rundt i skotrenden, så de løber parallelt med denne i bunden. Tækkede tagflader på gård i Viby. Skotrender har traditionelt været tækkede som en blød overgang mellem tagfladerne. I nyere tid har der været 5

6 brugt egentlige skotrender af brædder med pap eller zink. Disse løsninger kan ikke anbefales, da de hverken er pæne eller holdbare. Skotrender af halm har dog ringe holdbarhed, men der kan så her bruges rør. Der synes ikke at være særlig gammel tradition for dækbrædder under skorstene og kviste, men de kan være nødvendige, hvis f.eks. udkragningen på en skorsten ikke er stor nok eller ligger for dybt i taget. Eksempler på inddækning ved skorsten. Vedligeholdelse og reparation Vedligeholdelse Vedligeholdelsen af et stråtag består dels i at holde taget nogenlunde fri for begroning af mos, lav etc., som vil holde på fugten, dels i at holde øje med og reparere mønningen. En halmmønning skal erfaringsmæssigt skiftes hvert år. En græstørvs-mønning holder ofte år Et gammelt trick til at hæmme eller hindre begroning på stråtage er at sy tynde strimler af zinkplade ind i taget lige under rygningen. Regnvandets udvaskning af zinksalte ud på stråtaget, holder mos og lav væk. Fugle, mus og smådyr skal også holdes væk fra stråtaget. Reparation Opståede huller i stråtaget eller kraftigt slid visse steder, lader sig let reparere med en partiel udskiftning af det berørte område. Det kan gøres fuldstændigt usynligt, bortset fra stråenes patina. Men hvis taget er ved at være tyndslidt, vil det ofte være en bedre ide, at udføre en nytækning af hele taget eller dele af det. Dels fordi reparationerne må udføres tynde, som det eksisterende tag, dels fordi repara tionerne normalt ikke kan genanvendes ved en nytækning - få år efter. LITTERATUR Litteratur Byggebogen, stråtage , Poul Kjærgaard; Kbh. 1949, N.N.F. Det levende tag, Jørgen Kaarup Jensen; DR Multimedie, 2004, en gennemgang af danske tækkemetoder, Allan Hjorth Rasmussen; Kbh før og nu, Fleming Grøfte; Raadvad Centeret 2002 (kan downloades på ) Tækkebogen, et stråtag bliver til, Jørgen Kaarup Jensen; Kbh Tækkevejledningen, Dansk Tækkemandslaug DVD Det levende tag, Jørgen Kaarup Jensen; DR Multimedie, 2004 Verdens Ældste tag, Jørgen Kaarup Jensen; Dansk Tækkemandslaug & Den Jydske Håndværkerskole, 2007 Links Foreningen Stråtag Dansk Tækkemandslaug Jysk Tækkemandslaug KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg og tegninger: Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a. Tegninger: Tegnestuen Kvisten. Fotos: Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet 6

7 Opdateret: December 2004 / Søren Vadstrup; arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring September 2011 / Arne Høi, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE BRANDSIKRING AF STRÅTAGE Stråtage anses normalt for det mest brandfarlige tagmateriale, vi har. Men i forhold til at langt de fleste husbrande opstår inde i huset, består den øgede brandrisiko ved stråtage

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

NR 2 JULI 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 2 JULI 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 2 JULI 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: 10 Dyrk stråtag Der var gang i plantning af elefantgræs til tækning sidst i maj, og medierne fulgte interesseret

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

FUNDAMENTER. Stenfundamenter. Slyngværker

FUNDAMENTER. Stenfundamenter. Slyngværker FUNDAMENTER I daglig tale betegner fundamentet den del af et hus, der er overgangen mellem jord og husets vægge. Fundamentets primære opgave er at give et stabilt underlag, der kan sikre huset mod skadelige

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Bonderøven som tækkemand Myter og fakta Nytænkning og ny tækning Hollændere hjælper japaner efter tsunami Afrikaner tækker på Djursland

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Tækkemand Fleming Grøfte klapper et meget specielt, buet tagskæg på Det Åndbare Hus hos Egen Vinding & Datter

Læs mere

FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER

FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER Føringsveje for el- installationer Ældre huse opført før 1900 er ofte født uden elinstallationer. Elektricitet til lys og kraft blev først indlagt i løbet af 1900-tallet

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 I forbindelse med Danmarks industrialisering og vandringen fra land til by i sidste halvdel af 1800-årene opstod et boligbyggeri i byerne af hidtil uset omfang. I løbet

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven.

Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den

Læs mere