Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag."

Transkript

1 STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen fra egn til egn, både hvad angår materialer og udformning. Bevaringsværdierne er blandt andet knyttet til de forskellige egnsvaritaioner og til de teknikker og materialer, som anvendes til tækning. Hvem tækker? Tækkefaget har en meget lang historie i Danmark, men det er først i 2000, at der er etableret en uddannelse som tækkemand indenfor det autoriserede uddannelsessystem. I 2011 findes to organiserede tækkemandslaug Jydsk Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug med i alt ca. 110 medlemmer. Man bør alligevel altid bede om referencer, før man entrerer med et tækkefirma. Egenskaber Et stråtag har både fortrin og ulemper. Et af de største fortrin er, at det er meget smukt i farve og stoflighed. Det er samtidig det mest fleksible tagmateriale, vi har. Det tilpasser sig nemt ujævne, skæve eller forskudte tagværker, så de ikke behøver kostbar eller uskøn opretning. Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. t virker i sig selv varmeisolerende (U-værdi 0,3-0,5 kwh/m2hk) og det holder tagværket tørt og sundt, hvis det er helt tæt, takket være en konstant, svag udluftning. En vejledende pris for et helt nyt stråtag på et almindeligt længehus med en enkelt kvist og skorsten, inklusive nedtagning af det eksisterende tag, oplægning af nye lægter, oprydning med mere koster i 2011 priser mellem kr. ts største ulempe er, at det brænder meget hurtigt, hvis der går ild i det. Det betyder både højere forsikringspræmier og dyre ekstraforanstaltninger til brandsikring. ne holder heller ikke så længe som andre tage. Sydsiderne nedbrydes hurtigst og holder erfaringsmæssigt ca år, mens nordsiderne holder ca år. Dette gælder for tækkerør. For langhalm (rughalm) er holdbarheden ca. det halve. Tagfladens hældning har også indflydelse på stråtagets levetid, idet hældninger under 45 grader slides hurtigere end stejlere tage. Dette er medvirkende til at gøre skotrenderne mellem to tagflader ekstra udsatte, fordi de både samler regnvandet og har en lavere hældning. Endelig skal det nævnes, at der er et vist vedligehold på stråtage, bl.a. fornyelse af mønningen (tagryggen). Tækkematerialer De tækkematerialer, der benyttes idag er for det meste tækkerør, sjældnere langhalm (rughalm)., der var et almindeligt materiale før i tiden. Symaterialet er hovedsagelig rustfrit 1 mm jerntråd. Sjældnere galvaniseret jerntråd, (der ikke kan anbefales, da det ruster hurtigere), kokostråd eller kobbertråd. Anvendes kokos, skal der tillige sys med jerntråd over redningsåbningerne. Tækkemetoder Der findes traditionelt to metoder at tække på: Bundne tage og syede tage. Ved bundne tage bindes og presses tækkematerialet fast til tagets lægter med kæppe, der er anbragt parallelt med lægterne. Oprindeligt har man anvendt meterlange, 1-2 cm tykke hassel- eller pilekæppe, hvilket stadig praktiseres på særlige bygninger, med i dag anvendes primært 4-5. mm. galvaniseret jerntråd som kæppe Bundet tag. 1

2 Ved syede tage syes tækkerørene direkte til lægterne, knippe for knippe, i een fortløbende syning. Bundet tag. Man skelner tillige mellem at sy eller binde ved gennemstikning eller med krumnål. Ved gennemstikning må en hjælper inde under taget stikke tækkenålen tilbage til tækkemanden, med krumnål kan han selv føre tråden ud til sig. Tidligere var gennemstikning mest almindelig, i dag bruges overvejende krumnål. I årtierne omkring 1900 sker der ændringer med tækketeknikken. De ældre traditioner forsvinder, vidjer og garn til at fastholde stråene afløses af jerntråd, og gamle skikke med tage af tang og lyng forlades. Ligeledes forsvinder den gamle raftetags konstruktion, hvor underlaget var simpelt opbygget som et slags fletværk. Også rygningerne ændres. Nye traditioner opstår, og mange steder blev tørv eller rygningstræer afløst af halm og trådnet. Egnsforskelle Der går en grænse ned gennem Danmark mellem disse to tækkemetoder. Bundne tage findes på Bornholm, Sjælland, Lolland-Falster, Østfyn, Samsø og Djursland. Resten af landet har syede tage. Næsten samme grænser findes mellem de to former for rygninger på stråtage, nemlig h.h.v. rygnings træer og rygningstørv. Udbredelsen af rygningstræer, også benævnt kragtræer (efter krag=holde/vederlag) eller ryttere, svarer stort set til udbredelsen af de bundne tage, som vist på illustrationen. På Loland-Falster og i Sønderjylland findes der en særlig variant efter påvirkning sydfra, nem lig den såkaldte Holstenske, eller Lollandske, rygning. Det skal meget anbefales, at man, når man bestiller et nyt stråtag, lægger vægt på, at egnstraditionerne følges, både med hensyn til tækkematerialer, tækkemetoder, mønningstyper samt andre detaljer som udhængets længde og form, taggavlens ud-formning (halvvalm, hevalm, rejst muret eller bræddebeklædt gavl) samt selve stråtagets afslutning ved gavlene. Er man i tvivl om disse detaljers lokale udformning, kan man forsøge at spørge på lokalmuseet. Herover: Tagskæg i lodret snit: A: bindingsværk; spær med udhængsskalke, afskæring vinkelret på tagfladen. B: bindingsværk; udhængslægte på iborede kanger - typisk på Bornholm, med lidt flader afskæring end A. C: bindingsværk; sugfjæl på bjælkeender, vandret afskæring. D: bindingsværk; muret gesims mellem bjælker, vandret afskæring. E: muret gesims, vandret afskæring. F: muret gesims (eller bindingsværk); en eller to rækker tagsten som tagskæg Herunder: Gavludhæng i lodret snit: A: muret gavl med gesims. B: bindingsværk med vindskede. C: trægavl med vindskede. Ved A, B og C gives stråene lidt spænd, ved at gesims eller vindskede er hævet nogle centimeter over lægterne. D, E og F: her holdes stråene indenfor vindskeden med tagfladen noget højere end vindskedens overkant. F er typisk på Bornholm. 2

3 Skruemetoden Indenfor de seneste årtier er der opstået en ny tækkemetode. Metoden går ud på, at man i stedet for at sy tækketråden rundt om lægten, skruer denne fast til oversiden af lægten med selvskærende skruer. Tråden strammes efterfølgende op til vandrette tækkekæppe, bestående af 6mm runde jernstænger. Både skruningen og stramningen sker med el-boremaskine. Kulturstyrelsen anbefaler normalt ikke denne metode til de fredede bygninger, da det vurderers at de oprindelige håndværks og konstruktionsmetoder er en væsentlig del af fredningsværdierne særligt ved åbne tagrum eller porte. Der er ikke væsentlig prisforskel, hvad enten man får det syet, bundet eller om man anvender skruemetoden. Kvalitetskrav Tækkerørene Rørene leveres i faste og bundne bundter, også kaldt kerrer, på omkring 60 cm i diame-ter i rodenden. Da der i øjeblikket er en vis mangel på tækkerør, på grund af en ret stor efterspørgsel, er der tit problemer med kvaliteten af rørene - især sidst på sæsonen. Som forbruger eller rådgiver bør man derfor altid foretage en stikprøvekontrol på et par kerrer, ved at sprætte dem op, og kontrollere kvaliteten. Tækkerørene skal være vinterfældede, et-årige sivrør, mellem cm lange. De skal være helt enslange, helt rette og rene rør, fri for blade. Rørene må ikke være det mindste rådne eller mugne og de skal være rensede for smulder og kortere, fjorgamle rørstumper. Nyhøstede tagrør samlet i kerrer. Foto: Arne Høi Langhalm Til lamghalmstækning benyttes nyhøstet rug - eller hvedehalm, der er modnet en uge og derefter langtærsket, helst i hånden. Stråene skal være ca. 125 cm lange uden mug, svamp eller smulder. De skal være fri for korn og kerner. Bindetråd Tækketråden skal være rustfri, blødgjort 1mm jerntråd. Der kan også benyttes kobbertråd eller kokosgarn. Galvaniseret (varmtforzinket) jerntråd må ikke anvendes som bindetråd i stråtage, da forzinkningen ikke holder tilstrækkeligt længe. Tækkekæppe Tækkekæppene skal traditionelt være 1-2 cm tykke pile- eller hasselkæppe, men andre smidige, retgroede og stærke træsorter som ask, eg m.fl. kan naturligvis også bruges. I dag anvendes også 3,5 5 mm galvaniseret rundjern eller rustfri rettet stang på min. 3,5 mm Da rigtige kæppe af naturmaterialer sagtens kan skaffes og sagtens kan holde, bør man helt fravælge erstatningsprodukter som elektrikerrør, kraftigt, galvaniseret hegnstråd eller sågar 6 mm tentorstår (armeringsjern til beton). De sidste er især uhensigtsmæssige fordi de er skarpkantede og kan ruste. Lægter Lægterne skal være minimum 1½ x 2 tommer (3,8 x 5,6 cm) og skal have afrundede kanter, så tråden ikke skal bukkes så skarpt. Oprindelig anvendte man granrafter, der var rettet af på to sider, som i dag benævnes finske lægter. Samme benævnelse anvendes også om almindelige lægter, der har rundede kanter de (Såkaldte Finske lægter af gran). Lægteafstanden skal rette sig efter stråenes længde. Til normale 125 cm lange strå er lægdeafstanden mellem cm. 3

4 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Kragtræer/rygtræer/ryttere Kragtræerne skal være af eg, ca cm lange, omkring 7,5 x 7,5 cm på siderne og helt fri for splintved. Kragtræerne skal være spejlkløvede, da disse erfaringsmæssigt holder dobbelt så længe som savede. De opadstikkende ender spidses til med økse. I toppen samles kragtræerne med en kraftig trædyvle af egetræ. Kragtræerne anbringes med ca cm. afstand. Mønningstørv Mønningstørv skal være engtørv, ca. 8 cm tykke, 25 cm brede og cm lange. De skal skæres med skrå kan- ter, enten trekantede eller rhombeformede, så de kan oplægges med overlæg for at hindre udtørring. De oplægges med græssiden nedad. Det færdige tag Et stråtag skal synes såvel fra forsiden som undersiden. Ind mod lægterne skal der være et såkaldt strølag, der sørger for at stråene holder sig uden på disse. Tykkelsen på stråtaget skal være min. 25 cm. - dog lidt tyndere op mod kippen. Ved bundne tage skal slidlaget over tækkekæppene være mindst 10 cm. Overfladen skal være ensartet og stramt banket op, uden partier med lange synlige stråender eller større områder skåret til med kniv. Bunter/ kerrer med h.h.v. grove eller fine strå skal blandes jævnt over hele taget. På ydersiden skal stråtaget følge husog tagformen, men samtidig have en Forskellige mønningstyper A: Mønning med tørv. B: Mønning med kragetræer. C: Mønning med halm eller lyng, fastholdt med galvaniseret net. D: Holstensk mønning. 4 helt jævn og opstrammet facon, uden lunker, bugler eller mindre ujævnheder. Det samme gælder ikke mindst tagskægget, der skal følge husets facon, og samtidig stå stramt med et kniv-skarpt tværsnit. Det må dog heller ikke være for snorlige. Tagskægget skal altid bestå af en hel kerre plus ca. en halv. Den nedre afslutning, det vil sige om det har en vandret, vinkelret eller en mellemting mellem disse, skal følge det lokale egnspræg. Hvor der er ekstra vindpåvirkninger ved gavle, tagskæg eller taggrater, skal tagmaterialet syes kraftigere fast. Det samme gælder ved inddækninger og sammenskæringer med andre materialer. Beskrivelse, pris og tilbud Man skal altid beskrive eller aftale præcist hvad en tilbudspris på en stråtækning indeholder, f.eks.: Tækkemanden banker stråtaget ensartet og stramt op med et klapbræt.

5 nedrivning og bortkørsel (inkl. afgifter) køb af materialer presenningsleje transport stilladser vejrligdage selve tækkemetoden tækkematerialerne, tækketråd og møndingstype murer- og tømrerarbejde (inddækninger, vindskeder, sternbrædder osv. særlige detaljer Særlige detaljer Ud over selve tækkemetoden, skal man være opmærksom på, at en lang række detaljer som tagryggen, tagskægget, gavlafslutning, skotrender, inddækninger ved skorstene, mure etc. samt kviste, tagvinduer m.m. kan udføres meget forskelligt fra tækkemand til tækkemand. Da mange af disse løsninger involverer andre fag, murer, tømrer, blikkenslager, kræves der en præcis aftale og koordinering mellem fagene, for at undgå misforståelser eller fordyrelser. Ofte vil tækkemanden arbejde fast sammen med en murer og en tømrer, med fast indarbejdede løsninger til følge. Dette kan give problemer i forhold til ønsker om andre udformninger, som skal aftales på forhånd. Som nævnt bør de løsninger og detaljer som er og har været gængse på den egn, bygningen ligger i, være rettesnor for udformningen, snarere end tækkemandens egne ideer. En redegørelse for de forskellige egnstypiske træk kan downloades på dansk tækemandslaug og Center for Bygingsbevaring i Raadvad (se link) Kviste. Kviste i stråtage er et ømt punkt. Alt for ofte udføres de for store og dominerende. Det er ikke ualmindeligt at skære hele kvistens lodrette front ud af et stort stykke krydsfiner, hvad der i høj grad skæmmer udseenet. Kvist i stråtag øjenbryn. En pæn stråtagskvist består højst af et 2-rammet vindue, helst med en halvrundet form. Kvisten må af tekniske og æstetiske grunde aldrig have lodrette sider. Kvistens stråtag og sider skal være jævnt afrundede og løbe smukt og jævnt ned i stråtaget. Tykkelsen må ikke være for kraftig. På siden af kvistvinduet sættes eventuelt supple rende brædder med fjer og not. Foran kvisten lægges 4-5 brædder på klink som afdækning. Kvistens tagflade skal altid holde sig under stråtagets mønningslinie, d.v.s m under tagryggen. Skotrende m.m. Indadgående skotrender ved tagsammenskæringer i selve stråtaget slides erfaringsmæssigt hurtigere end selve taget. Derfor skal retningen på stråene drejes med rundt i skotrenden, så de løber parallelt med denne i bunden. Tækkede tagflader på gård i Viby. Skotrender har traditionelt været tækkede som en blød overgang mellem tagfladerne. I nyere tid har der været 5

6 brugt egentlige skotrender af brædder med pap eller zink. Disse løsninger kan ikke anbefales, da de hverken er pæne eller holdbare. Skotrender af halm har dog ringe holdbarhed, men der kan så her bruges rør. Der synes ikke at være særlig gammel tradition for dækbrædder under skorstene og kviste, men de kan være nødvendige, hvis f.eks. udkragningen på en skorsten ikke er stor nok eller ligger for dybt i taget. Eksempler på inddækning ved skorsten. Vedligeholdelse og reparation Vedligeholdelse Vedligeholdelsen af et stråtag består dels i at holde taget nogenlunde fri for begroning af mos, lav etc., som vil holde på fugten, dels i at holde øje med og reparere mønningen. En halmmønning skal erfaringsmæssigt skiftes hvert år. En græstørvs-mønning holder ofte år Et gammelt trick til at hæmme eller hindre begroning på stråtage er at sy tynde strimler af zinkplade ind i taget lige under rygningen. Regnvandets udvaskning af zinksalte ud på stråtaget, holder mos og lav væk. Fugle, mus og smådyr skal også holdes væk fra stråtaget. Reparation Opståede huller i stråtaget eller kraftigt slid visse steder, lader sig let reparere med en partiel udskiftning af det berørte område. Det kan gøres fuldstændigt usynligt, bortset fra stråenes patina. Men hvis taget er ved at være tyndslidt, vil det ofte være en bedre ide, at udføre en nytækning af hele taget eller dele af det. Dels fordi reparationerne må udføres tynde, som det eksisterende tag, dels fordi repara tionerne normalt ikke kan genanvendes ved en nytækning - få år efter. LITTERATUR Litteratur Byggebogen, stråtage , Poul Kjærgaard; Kbh. 1949, N.N.F. Det levende tag, Jørgen Kaarup Jensen; DR Multimedie, 2004, en gennemgang af danske tækkemetoder, Allan Hjorth Rasmussen; Kbh før og nu, Fleming Grøfte; Raadvad Centeret 2002 (kan downloades på ) Tækkebogen, et stråtag bliver til, Jørgen Kaarup Jensen; Kbh Tækkevejledningen, Dansk Tækkemandslaug DVD Det levende tag, Jørgen Kaarup Jensen; DR Multimedie, 2004 Verdens Ældste tag, Jørgen Kaarup Jensen; Dansk Tækkemandslaug & Den Jydske Håndværkerskole, 2007 Links Foreningen Stråtag Dansk Tækkemandslaug Jysk Tækkemandslaug KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg og tegninger: Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a. Tegninger: Tegnestuen Kvisten. Fotos: Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet 6

7 Opdateret: December 2004 / Søren Vadstrup; arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring September 2011 / Arne Høi, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

KONSTRUKTION DET ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK

KONSTRUKTION DET ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK KONSTRUKTION DET ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK VED AT SAMMENHOLDE DET GÆNGSE ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK MED KONSTRUKTIONERNE PÅ HØRHAVE- GÅRDEN FÅR MAN EN IDE OM, HVORDAN GÅRDEN PASSER IND I TID OG STED. PÅ SAMME MÅDE

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

3 34 348 348.9 348.91 blad l

3 34 348 348.9 348.91 blad l 3 34 348 348.9 348.91 blad l kanstru ktianer tage tagdækning diverse l A A. '-..L 40 91. Soo 60 0 30 0 1 20 0 til dens egen rygning og mindst 1,5 D bred, skal der over hver udgangsdør anbringes et jerngitter

Læs mere

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Tækkeudtryk før og nu. Stråtage før og nu. Tækkeordbogen 2003. 1 bundt Bundt Knippe Kerre Neg Dukke Dok rør Tagneg

Tækkeudtryk før og nu. Stråtage før og nu. Tækkeordbogen 2003. 1 bundt Bundt Knippe Kerre Neg Dukke Dok rør Tagneg Tækkeordbogen 2003 Betegnelser for rør og halm i bundter med en omkreds på 60 cm. I dag er et bundt altid 60 cm (19 20 cm i diameter) i omkreds målt ved rodende. Leveres i dag i en rulle. Omkring 1900

Læs mere

STATUS 21. juli 2011 Stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård

STATUS 21. juli 2011 Stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård STATUS 21. juli 2011 Stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård Melstedgårds facade mod vej juni 2011. Denne statusrapport er udarbejdet af ark.maa. Niels-Holger Larsen, for Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme,

Læs mere

MELSTEDGÅRD STRÅTAGE

MELSTEDGÅRD STRÅTAGE MELSTEDGÅRD STRÅTAGE Vestre længe, februar 2016 mod vej og mod gård. Status Februar 2016 Fremtidige arbejder 2016-2017 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE KOMMUNALE EJENDOMME NIELS-HOLGER LARSEN FEBRUAR 2016 INDLEDNING

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE BRANDSIKRING AF STRÅTAGE Stråtage anses normalt for det mest brandfarlige tagmateriale, vi har. Men i forhold til at langt de fleste husbrande opstår inde i huset, består den øgede brandrisiko ved stråtage

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9064 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Stråtaget på boligens vinkel mod gård er i meget dårlig forfatning, ligesom der er problemer ved udbygning

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Byg EN HOBBIT HULE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HOBBIT HULE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HOBBIT HULE Byg EN HOBBIT HULE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv-otte dobbelt-lektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

Byg selv dine huse.. En plantegning er også vigtig så du kan se placeringen af vinduer og døre

Byg selv dine huse.. En plantegning er også vigtig så du kan se placeringen af vinduer og døre Du begynder med at skaffe originale tegninger og billeder I dette tilfælde bygges Køge Gl.Stationsbygning og billeder og tegninger hentes på Lokalhistorisk museum De originale tegninger måles op og skaleres

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FORELÆSNINGENS STRUKTUR TØMMERVÆRK Begrebsdefinition og grundlæggende

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER 20 RUMMTR BRÆND PÅ BAR 9 KVADRATMTR 38 Tekst og foto: eert Mørk. Tegning: hristian Raun ør Det Selv 14/2002 Her har du plads til flere års brænde Brændet ligger både tørt og luftigt i fotografen eert Mørks

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood Syning af sprayhood Side 1 Indhold: 1. Valg af fremstillings metode 1. 2. 3. 4. Sprayhood fremstilles efter eksisterende model Sprayhood fremstilles efter gammel sprayhood Sprayhood fremstilles efter måltagning

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Brandsikring af stråtage

Brandsikring af stråtage 29-05-2013 Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B. Vestergaard, Brandteknisk Rådgiver ved DBI. Nye byggemetoder

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere