Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl Håndværkerhusets Foredragssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal"

Transkript

1 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl Håndværkerhusets Foredragssal 1. Generalforsamlingen, hvor kun 7 medlemmer deltog, valgte på formandens forslag Caspar Steffensen som dirigent med akklamation. Caspar takkede for valget, og kunne erklære generalforsamlingen lovligt varslet og indkaldt. Den udsendte dagsorden blev godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, Jørgen Elsøe Jensen, som på bestyrelsens vegne aflagde følgende beretning. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsen består af syv medlemmer, formand Jørgen Elsøe Jensen, næstformand Bo Vagnby, kasserer Preben H. Rasmussen, samt Svend Erik Hansen, Gunnar Munk Jørgensen, Pernille Nymann Jensen og Aage Riis-Petersen. Suppleanter er Erik Iversen og Andreas Meier. Sidste år blev Aage Riis-Petersen samt Pernille Nymann Jensen genvalgt. Samtidig blev Svend Erik Hansen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har holdt seks ordinære møder siden sidste generalforsamling. Medlemsforhold: Foreningen har et ret stabilt medlemstal på ca. 50 Hjemmeside: Svend Erik Hansen har påtaget sig opgaven at modernisere foreningens hjemmeside. Dette arbejde er nu færdigt, og hjemmesiden er et betydeligt aktiv, som Svend Erik vedligeholder. Arrangementer: Sidste års Ros og Ris-prisuddeling foregik 20. juni på Utzoncentret. Rosprisen gik til nedrivningen af den tidligere terminalbygning og kommunens visioner for den midterste del af havnefronten, mens ris-prisen gik til A. Enggaard for helhedsplanen for Østre Havn, som den blev publiceret i Nordjyske Stiftstidende 17. februar Godt 30 medlemmer af foreningen og af Håndværkerhuset deltog. Arkitekt Lars Thiis fra arkitektfirmaet CUBO bad om ordet og beklagede sig over foreningens valg af ris-kandidat. Vi inviterede ham til at komme og fortælle om planerne for byggeriet. Det skete 4. november. Bygningskulturens Dag blev afholdt sidst i september. Temaet var velfærdssamfundets bygninger, og foreningen arrangerede en bustur til udvalgte steder i byen med karakteristisk og interessant byggeri fra denne periode, C.A.C. Motorrenoveringsfabrik, Sønderbro Skole og tidstypisk socialt boligbyggeri byggeri ved Ravnkildevej i Aalborg øst. Efter turen var foreningen vært for et let traktement, og Erik Iversen viste eksempler på noget af det

2 fremtrædende byggeri fra denne periode andre steder i landet. Debatdeltagelse: Foreningen har gjort indsigelse mod det planlagte parkeringshus på Kastetvej 4 og fik en fyldig omtale i Nordjyske efter indsigelsesfristens udløb 10. august. Indsigelsen førte ikke til en opgivelse af planerne, i stedet blev P-husets arkitektur ændret. Hasseris Å: Hasserisstuerne har udsendt et skrift om Hasseris Å, som kan findes på vores hjemmeside. Foreningen tog derefter kontakt til Danmarks Naturfredningsforening for at udarbejde en ideskitse til åens genopretning og tilgængeliggørelsen af dens kulturlandskab. Kommunen har svaret positivt tilbage, men vil bearbejde sagen yderligere, inden den inviterer os til møde. Foreningen finder, at det er vigtigt at samarbejde med de andre aktører, som grænser op til vores arbejdsområde, og samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening har været forbilledligt. Fredning af Arne Jacobsens CMC Motor renoveringsfabrik i Aalborg: Den 20. november indstillede Det Særlige Bygningssyn Arne Jacobsens fabriksbygning på Riihimäkivej 3 til fredning. Der er høringsfrist til 15. april 2009, og senest tre måneder efter denne dato vil Kulturarvsstyrelsen beslutte, om bygningen skal fredes. Rådet anbefaler forskellige mindre ændringer af den nuværende tilstand, men som jeg ser det, kan fredningen forventes at gå igennem. Vores forening tog initiativet til at overtale ejeren til fredning, så det er en stor tilfredsstillelse, at det ser ud til at lykkes. Bestyrelsen regner med, at der kan udgives et skrift om bygningen, arkitekten og virksomheden. Det bliver udgivet i 2010 i samarbejde med Hasserisstuerne. Holbergkvarteret: Hasserisstuerne står også bag et skrift om Holbergkvarteret, som udgives inden jul i år. Bo Vagnby, Erik Iversen, stadsarkivar Jens Topholm og flere står bag arbejdet, der fokuserer på Jacob Blegvads rolle som arkitekt. Jeg regner med, at skriftet kan tilgå medlemmerne af vores forening. Kvægtorvet: Foreningen vil stå som udgiver af en bog om Kvægtorvet. Vi har skaffet kr. fra Margot og Thorvald Dreyers fond og , fra Realdania. Aalborg kommune har bidraget med Der er indgået aftale med Selskabet for Aalborgs Historie om at de historiske undersøgelser udgives som Aalborgbogen Arkivarbejdet vil gå i gang i løbet af dette år. Kvægtorvet kan ikke forventes at stå genopført i de nye omgivelser før tidligst i Det større bogprojekt, der fokuserer mere på bygningen, må derfor afvente færdiggørelsen af det omfattende byggeri af musikhuset og Kvægtorvet. Foreningen har skrevet til de fonde, Thorvald og Margot Dreyers Fond og Realdania, der har ydet støtte til projektet, og bedt dem om at tage stilling til den nye tidshorisont. Dreyers fond bad derefter om at få det bevilgede og udbetalte beløb tilbage. Det kan forventes igen at blive stillet til rådighed, når projektet skal realiseres. Landsforeningen og kulturmiljøråd: Udgivelsen af skrifter kan være med til at fremme vores forenings mål, som jo er at udbrede kendskabet til og interessen for æstetiske og historiske værdier ved bygninger, bybilleder, landskaber, have- og parkanlæg. Men det giver os ikke umiddelbart flere medlemmer. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, 2

3 som vi er tilknyttet, har det samme problem. Landsforeningen er kommet ind i en mere rolig periode efter adskillige år med ledelsesmæssige og økonomiske problemer. Landsforeningen anbefaler sine medlemsforeninger, at de tager initiativ til, at der oprettes kommunale bygningsbevaringsråd iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. I 2007 fik kommunerne overdraget ansvaret for udpegning af værdifulde kulturmiljøer, og kommunerne skal iflg. Planloven opstille retningslinier for sikring af de kulturhistoriske bevaringsværdier i kommunen. Oprettelsen af et bygningsbevaringsråd er også under drøftelse her i kommunen, og foreningen forventer, at det kan oprettes inden for en overskuelig fremtid. Det bør først og fremmest rette sig mod de mange bevaringsværdige bygninger og deltage i sagsbehandlingen. Landsforeningen har ret i, at vi bør være meget mere opmærksomme på denne store gruppe af ejere, og målrette vores virksomhed, så vi kan fremstå som en slags fagforening for dem. A-Forum: Foreningen er repræsenteret i A-Forum, et samarbejdsorgan i kommunen om arkitekturpolitik. Erik Iversen sidder som vores repræsentant. Erik Iversen har også repræsenteret foreningen i en International arkitektur- og byggeworkshop, arrangeret af arkitektur og design. Jeg vil overlade beretningen om arkitekturforum til ham. Erik Iversen oplyste, at Arkitektur Forum hidtil har ligget i Aalborg Kommunes regi. Nu ønskes det frigjort, og vil indledningsvis blive indplaceret i Utzon Centret, hvor der vil blive ansat en person til at varetage arbejdet. Repræsentanter for A-Forum har været på studiebesøg ved CopenhagenX, som også har besøgt Aalborg. A-Forum vil fremover bære navnet AalborgXchange. Den nye organisation skal forestå events, lave projekter, skabe debat osv. AalborgXchange er en del af Aalborgs arkitekturpolitik. 3. Debat om bestyrelsens beretning Svend Erik Hansen foreslog, at foreningens web-adresse anføres på vort brevpapir, hvilket alle bifaldt. det blev også foreslået, at årets Ris & Ros kandidater præsenteres på hjemmeside, og at vi i fremtiden overvejer om afstemningen kan foregå via hjemmesiden. Erik Iversen takkede for det fine udfald af fredningen af Arne Jacobsens CAC motorrenoveringsfabrik. Dette er en milepæl i vor forenings historie. Erik spurgte også om foreningen, inspireret af udviklingen omkring ArkitekturForum til en organisation der fokuserer på omstilling, projekter og underholdning, også i højere grad skal fokusere på arrangementer. Det gode fremmøde til Bygningskulturens dag kunne pege i den retning. I den forbindelse foreslog Caspar Steffensen, et arrangement, hvor vi i samarbejde med Håndværkerhuset besøger Eternitfabrikken, hvor arbejdet med de flotte tømmerkonstruktioner fra Kvægtorvet foregår. Efter denne debat, blev formandens beretning godkendt. 3

4 4. Regnskab 2008, budget 2009 Kasserer Preben Højmark Rasmussen forelagde regnskab for 2008, revideret og godkendt af foreningens valgte revisor, rådmand Preben Pedersen. Budgettet for 2009 balancer med ca kr. og et forventet overskud på 9 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskab og budget. 5. Valg af årets Ros og Ris vindere I lighed med tidligere år, var der nomineret tre prisvindere inden for hver kategori. de nominerede forslag kan ses på foreningens hjemmeside på adressen: www. byogland-aalborg.dk RIS kandidater: Bikuben Fondens for høje kollegiebyggeri ved Utzon Centret; grundejer Lars Dyrskjødts kamp for at hans Villa York i Hasseris kan få lov at fravige lokalplanen for området; nedrivningen af en af de markante direktørboliger på Kastetvej til fordel for et parkeringshus; forsyningsvæsenets beslutning om at der ved alle ejendomme skal opstilles plastickontainere foran husene til indsamling af papir. ROS kandidater: Nyt spir på ejendommen på hjørnet af Louise Plads/Danmarksgade; renoveringen af ejendommen på hjørnet af Søndergade/Løkkegade; Ole Færch for historien om Hasseris Å; nedrivningen af et kommunalt pissoir ved Vestbyens Nærbanestation så den bagvedliggende smukke bygning igen kommer til sin ret. Da kun bestyrelsens medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, og da bestyrelsen har foretaget indstillingerne, blev det besluttet, at opfordre alle medlemmer til at stemme pr. . Resultatet af afstemningen forelå ikke ved udarbejdelsen af dette referat. 6. Indkomne forslag Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 7. Valg af formand Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt med akklamation. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Bo Vagnby, Preben Højmark Rasmussen, Gunnar Munk Jørgensen og Andreas Meier blev valgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen. Caspar Steffensen blev nyvalgt som suppleant. Valg som revisor Preben Pedersen og Caspar Steffensen blev genvalgt som revisorer 9. Beretning fra Fonden til Bevaring af Gamle Aalborg Huse Erik Iversen aflagde beretning på fondens vegne. (i) Man er sammen med Nordjyllands Historiske Museum i gang med at lave en registrant af ældre huse i Aalborg. Den viden, om gadenet og bygninger, der fremkommer som resultat af arbejdet vil blive gjort offentlig tilgængelig (ii) Sammen med Historisk Museum arbejder fonden med at lave en *Arkitekturguide for børn. Hensigten er, at børn selv skal lære at se og kunne registrerer huse og bygninger. 10. Eventuelt Der var ingen kommentarer eller bemærkninger under dette punkt. 4

5 Aalborg - årets arkitekturkommune 2008 Stadsarkitekt Knud Tranholm fortalte om, hvorfor Aalborg er blevet udpeget som vinder af prisen som årets arkitekturby, og om hvilken betydning dette kan få for kommunens arkitekturpolitik var første gang, at prisen uddeltes; nomineringen er blevet foretaget af kulturministeren, Dansk Arkitektur Center og Akademisk Arkitektforening. Prisen er bl.a. givet for kommunens satsning på omdannelse af havnefronten. Knud Tranholms inspirerende præsentation omfattede følgende temaer: - Kulturarven - Bæredygtighed - Højhuse - Omdannelse af havne- og industriområder Knud fokuserede i sin fremstilling vægt på selve planprocessen, idet han betonede, at denne i højere og højere grad udgør en vigtig parameter i byplanlægning og byomdannelse. Foredraget var en velillustreret og inspirerende præsentation af den omfattende palet af mange forskellige projekter, som er undervejs i Aalborg i disse år. Efter dette indlæg takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, hvorefter formanden bød på en forfriskning. Referat udarbejdet af Bo Vagnby den 6. april Referat godkendt af dirigent Caspar Steffensen den 8. april 2008 og indlagt i Foreningens protokol. h:\dok\bygnings & landskabskultur\generalforsamling 2009.doc 5

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Generalforsamling i Svaneke 2010. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009 2010 Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 BERETNING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26-03-2015 Generalforsamling den 18. marts 2014 Årets første arrangement fandt sted den 18. marts, hvor vi holdt generalforsamling.

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 30 28. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts 2015 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere