Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19."

Transkript

1 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand Andreas Meiers opfordring Svend Erik Hansen som ordstyrer med akklamation. Formanden, Jørgen Elsøe Jensen havde meldt afbud til generalforsamlingen pga. sygdom. Svend Erik takkede for valget, og erklærede generalforsamlingen lovligt varslet og indkaldt. Den udsendte dagsorden blev godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til næstformanden Andreas Meier, som på formandens vegne aflagde følgende bestyrelsesberetning. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsen består af otte medlemmer, formand Jørgen Elsøe Jensen, næstformand Andreas Meier, kasserer Preben H. Rasmussen, sekretær Bo Vagnby samt Preben Pedersen, Gunnar Munk Jørgensen, Pernille Nymann Jensen og Aage Riis-Petersen. Suppleanter er Erik Iversen og Caspar Steffensen. Formanden har meddelt bestyrelsen, at han på grund af sygdom og arbejdspres ønsker at frasige sig formandshvervet. Det er imidlertid ikke lykkedes at finde en anden formand så Jørgen Elsøe er villig til at fortsætte under det klare vilkår, at han vil uddelegere arbejdsopgaver til bestyrelsen.. Bestyrelsen har afholdt seks ordinære møder og drøftet følgende: Medlemsforhold: Foreningen ligger ret konstant på ca. 50 medlemmer. Et par af årets markante sager har givet foreningen nye medlemmer, mens andre er udgået ved dødsfald. Kulturmiljøråd: Foreningen har henvendt sig til Teknisk Udvalgs medlemmer og bedt om, at udvalget drøfter muligheden for at oprette et Bygningsbevaringsråd i kommunen med henvisning til Lov om Bygningsfredning, bestemmelser i Planloven og til støttemuligheder gennem Kulturministeriet. Det kommende Bygningsbevaringsråd skal rådgive i sager om kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Der foreligger endnu ingen reaktion fra Teknisk Udvalg, men vi forventer, at sagen bliver taget op inden længe. Løbende sager Planerne om at nedrive stuehuset til Mariendals Mølle medførte en del offentlig debat sidste forår. Foreningen var særdeles aktiv i den anledning, og stuehuset står der endnu, men spørgsmålet er, hvad der sker på længere sigt. Det samme kan siges om de planer for at nedrive den fredede ejendom, Postgården, som er indeholdt i Regionsrådets og kommunens forslag til kommune- og lokalplan for det nye universitetshospital. Også denne sag har kastet temmelig megen debat af sig, uden at sagen dermed har fundet nogen afgørelse. Bo Vagnby

2 har lavet foreningens officielle indsigelse, som peger på det centrale punkt, at ønsket om nedrivning ikke bunder i nogen form for saglighed, men på et postulat. For nylig er Kvægtorvets genopbygning igen blevet bragt til debat. Planlægningen for musikhusområdet bærer fortsat præg af mangel på fasthed, som det har gjort gennem hele forløbet. Nu er det for meget byggeri i nærheden af Kvægtorvet og fraværet af parkeringspladser, der sætter spørgsmålstegn ved genopførelsen. Også i denne sag har foreningen givet sig til kende sammen med en del andre, men lige som i de øvrige større sager, er der endnu ikke nogen afklaring. Det gælder endvidere også for de ikke fredede bygninger til Godthåb Hammerværk, hvor en entreprenant ejer har taget sagen i egen hånd og nedrevet og ombygget uden forudgående tilladelse. Kommunen arbejder på at få en lokalplan gjort færdig for området, men det burde man jo have gjort for længe siden og med behørig hensyn til de store bevaringsværdier. Bestyrelsen finder det i højeste grad beklageligt, at de offentlige myndigheder udviser en så omfattende mangel på evne til at forstå værdien af fortidens kulturspor, hvad enten de er af lokal eller landsdækkende betydning. Desuden finder vi det yderst problematisk, at der i argumentationen for nedrivning ikke gives sagligt holdbare begrundelser. Bevaringssagen står i en vanskelig situation i denne del af landet, hvad der er med til at understrege behovet for, at der nedsættes et Bygningsbevaringsråd i kommunen, og også meget gerne et kulturmiljøråd i Regionen. Foreningen har også været inde om debatten om udformningen af Budolfi Plads. Vi håber, at vores synspunkter bliver hørt. Skrift om arkitekt Ejnar Packness Hasserisstuerne har fået Erik Iversen til at skrive en større bog om Ejnar Packness. Arbejdet gik i gang for et lille års tid siden. Hasserisstuerne har budgetteret med kr. og har pt. tilsagn om med forventning om, at hele det budgetterede beløb bliver indsamlet ved fondsstøtte og forsalg. Når bogen udkommer, er det meningen, at FBL i Aalborg aftager et antal eksemplarer og bruger dem i sin medlemspleje. De nærmere vilkår er dog endnu ikke aftalt. Hjemmeside Bestyrelsen har drøftet muligheden af en mere aktiv hjemmeside, og der arbejdes på sagen. Vi mener, at det er af stor betydning, at vi har en aktiv hjemmeside, og at der også må sættes tid og penge af til en sådan. Bygningskulturens Dag Arrangementet er blevet nedlagt og erstattet af en såkaldt Verdenskulturdag. Det er ikke blevet nogen succes, og foreningen har ikke afholdt nogen sociale arrangementer for medlemmerne i det forløbende år ud over Ros og Ris arrangementet. Ros og Ris prisen Årets rospris gik til Nordkraft (Anne Dorte Krogh) Årets ris-pris gik til 2

3 Planerne om at nedrive stuehuset til Mariendals Mølle (John Bo Nielsen). Prisoverrækkelsen fandt sted på Nordkraft. Årsmøde 2013 Foreningen har meldt sig som vært ved landsforeningens årsmøde i 2013, og landsforeningen har takket ja til indbydelsen. Disse årsmøder trækker temmelig mange af landsforeningens medlemmer til sig, og der er blevet en tradition for et større arrangement over tre dage med officiel modtagelse, generalforsamling, ledsagerture, middag med dans og yderligere rundvisning, så afholdelsen kræver en omfattende planlægning. Den igangsættes nu i foråret. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Debat om bestyrelsens beretning Rasmus Valbjørn efterlyste status vedr. Kvægtorvet, hvor Svend-Aage Jakobsen (der er arkitekt for de nye ejere af Kvægtorvet) redegjorde for de tanker, der har været fremme i pressen om enten at flytte huset eller helt at opgive renoveringen af bygningen. Debatten var affødt af, at der er planer om at opføre en toetagers parkeringskælder under Kvægtorvet (240 pladser). En evt. flytning vil dreje sig om 5-7 meter mod nord, anslået pris ca. 10 mio. kr. Preben Pedersen gjorde opmærksom på, at en flytning, der kan medføre yderligere kommunale udgifter, må anses for at være en politisk kontroversiel sag. Svend-Aage gjorde opmærksom på, at mursten og tømmer fra bygningen opbevares på Eternitfabrikken. Hvis Kvægtorvet skal flyttes, kræver det en ny lokalplan. Svend-Aage gjorde opmærksom på, at de nuværende ejere af Kvægtorvet er forpligtede til at genopføre huset i henhold til en deklaration købsdokumentet. Rasmus Valbjørn spurgte om foreningen har en officiel mening om Kvægtorvet (bevaring eller nedrivning). Det har foreningen ikke endnu! Efter denne debat, blev formandens beretning godkendt. 3. Regnskab 2010, budget 2011 Kasserer Preben Højmark Rasmussen forelagde regnskab for 2010, revideret og godkendt af foreningens valgte revisorer, Caspar Steffensen og Svend Erik Hansen. Budgettet for 2011 balancerer med ca kr., mens regnskabet for 2010 udviser et overskud på ca kr. Rasmus Valbjørn spurgte, om foreningen har mistet medlemmer siden kontingentjusteringen og om der forventes indtægter fra Fonden til Bevaring af Gamle Aalborghuse. Mht. Fonden er der taget højde for dette under RIS & ROS priser. Andreas Meier foreslog, at 1/3 af overskuddet skal øremærkes til nye aktiviteter. Efter nogen debat om foreningens vanskeligheder med at tiltrække yngre medlemmer, blev det vedtaget først at finde ud af hvad eller hvilke nye aktiviteter, der kan være tale om. Herefter kan vi beslutte bevillingens størrelse. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskab og budget. 4. Valg af årets Ros og Ris vindere I år var der nomineret fire prisvindere inden for hver kategori. RIS kandidater: Manglende vedligeholdelse af gadebelægninger i Aalborg Midtby; den nye sygehusplans forslag om ophævelse og efterfølgende nedrivning af Postgården i Aalborg Øst; planerne om udvidelse af Hotel Hvide Hus i Kildeparken; fjernelse af mur i Danmarksgade i et bevaringsværdigt bygningsanlæg fra

4 ROS kandidater: Placering af flyttede kunstværker i det offentlige rum ved Nørresundby Havnefront; processen og forarbejdet ifm. en ny plan for Budolfi Plads; restaureringen af Frits Kochs kiosk og indretning af Gabels Torv; ombygningen og apteringen af Nyhavnsgade. Afstemningen faldt ud til fordel for Frits Kochs kiosk og Gabels Torv til bagdel for planerne om udvidelse af Hvide Hus. Priserne overrækkes ved en begivenhed senere på foråret. 5. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 6. Valg af formand Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt med akklamation, med forbehold som nævnt i indledningen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Andreas Meier, Preben H. Rasmussen, Gunnar Munk Jørgensen og Bo Vagnby blev alle genvalgt. 8. Valg af revisor Svend Erik Hansen blev valgt som revisor for foreningen, mens Caspar Steffensen blev valgt som revisorsuppleant. 9. Beretning fra Fonden til Bevaring af Gamle Aalborg Huse Erik Iversen deltog ikke i årets generalforsamling, hvorfor der ikke blev aflagt beretning om årets aktiviteter. 10. Eventuelt Svend-Aage Jakobsen henviste til DR s radiokampagne om at lokalsamfund, foreninger o.a. nominerer steder, hvor der kan opstilles en skulptur. Svend-Aage foreslog, med henvisning til forfatteren Thit Jensen gamle idé, at opstille en skulpturgruppe foran Aalborghus Slot. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen tager sagen op. Der er deadline i maj Efter generalforsamlingen præsenterede Aalborgs nye stadsarkitekt, Peder Baltzer Nielsen sine visioner om Aalborgs fremtid, og hans syn på foreningens forslag om at oprette et Bygningsbevaringsråd i Aalborg. Han udtrykte også konstruktive bemærkninger årets RIS & ROS forslag. Peder Baltzers tanker vandt gehør i forsamlingen, og der udspandt sig en god diskussion om flere af de forhold, som oplægget præsenterede. En hel del af indholdet af hans oplæg, kan læses i artiklen Aalborg er den seje lille storby i Politiken søndag 3. april Stadsarkitekten anerkendte, at kommunen har modtaget et brev fra foreningen om oprettelse af et Bygningsbevaringsråd, og gjorde opmærksom på, at sagen ikke har været behandlet politisk endnu. Efter en drøftelse af foreningens forslag, var der enighed om, at det kunne være en fordel at tale om et regionalt Kulturmiljøråd, idet andre byer i Nordjylland også kunne have fordel ved at drøfte sager i et rådgivende organ. Preben Pedersen udtrykte foreningens glæde for den positive tilgang til sagen, og gav udtryk for, at vi gerne bidrager med positive råd i den anledning. Andreas Meier udtrykte foreningens tak til stadsarkitekten for det inspirerende oplæg. Han udtalte også tak til de fremmødte. Herefter erklærede dirigenten generalforsamling for afsluttet. 4

5 Referat udarbejdet af Bo Vagnby den 5. april Referat godkendt af dirigent Svend Erik Hansen og herefter indlagt i Foreningens protokol. h:\dok\bygnings & landskabskultur\referat generalforsamling 2011.doc 5

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere