Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabet Enjoy Limfjorden"

Transkript

1 Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres af turistcheferne og ledes af en repræsentant for direktionen i formandskommunen At administrationskommunen er lig med formandskommunen At Viborg Kommune inviteres til at deltage i samarbejdet At hver kommune bidrager med kr. svarende til i alt kr. til grundfinansiering af sekretariatsbetjening At der udarbejdes en årlig handleplan, der fastlægger mål og indsatsområder. Status De 4 kommuner Struer, Skive, Holstebro og Lemvig samarbejder i 2013/14 sammen omkring projekt Enjoy Limfjorden, der har til formål at brande Limfjorden og herunder kommunerne i Enjoy Limfjorden. Målsætningen for dette samarbejde er: at der samlet i de 4 kommuner skal være genereret en samlet vækst efter 4 år på godt 9 % svarende til kr. 150 mio. i form af omsætningsstigninger via flere overnatninger og højere

2 døgnforbrug. Denne stigning vil alt andet lige medføre skabelsen af 110 nye arbejdspladser. Projektet startede officielt medio januar 2013 som et mersalgsprojekt finansieret med grøn vækst midler/regionale midler og kommunal medfinansiering. Det er bl.a. lykkedes projektgruppen (projektleder og turistchefer) at få klargjort en række kampagner rettet mod feriegæsterne i sommeren Projektet stopper formelt med udgangen af I forhold til de opgivne måltal for registrerede overnatninger for 2013 (minus feriehus overnatninger, da disse tal ikke kendes endnu) er der sket en vækst på ca. 3.5 % i antallet af registrerede overnatninger. En fremgang på knap 3.5 %, der bl.a. (vores postulat) kan tilskrives såvel nye markedsføringsindsatser som en koordinering mellem de forskellige turistaktører i Enjoy Limfjorden. Endvidere skal bemærkes, at dette tal også ligger lidt over gennemsnittet blandt de andre kommuner i Region Midt. Det er således lykkedes på relativ kort tid at få skabt grundlaget for én destination omkring Limfjorden og få brandet Enjoy Limfjorden. Den fortsatte organisering og finansiering Regeringen fremlagde i januar 2014 Vækstplan for dansk turisme. I denne fremgår, at Danmark over de seneste år har tabt omsætning på turisme, og at der skal et øget fokus på at dansk turisme skal være kvalitetsturisme at væksten i storby og erhvervsturismen skal øges at kyst og naturturismen skal udvikles og en bedre organisering af turismeindsatsen. Det er opfattelsen, at Enjoy Limfjorden vil kunne bidrage i vores området til at understøtte målsætningerne og de initiativer, som regeringen har fremlagt, bl.a. med henblik på at få skabt flere arbejdspladser i turismeerhvervet. Enjoy Limfjorden har i sin korte levetid har bevist sit værd med hensyn til at skabe vækst, samarbejde på tværs af kommunale skel, opbygge netværk etc.,

3 hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte dette projekt og måske endda udvide kredsen af samarbejdspartnere. Bl.a. skal Viborg Kommune tilbydes plads i fællesskabet. Lemvig og Holstebro kommuner er samtidig med i partnerskabet blandt de 11 Vestkystkommuner, hvor det forventes at Enjoy Limfjorden vil kunne profitere af den viden og samtidig, at der skabes synergi mellem de to partnerskaber om udviklingen af kyst og naturturisme. Der vurderes ikke at være noget modsætningsforhold i de to partnerskaber. Enjoy Limfjorden har udviklet sig fra et projekt til et partnerskab med et forpligtende samarbejde mellem de fire kommuner. En organisering og finansiering af et fortsat samarbejde kan tage udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået i henholdsvis Enjoy Limfjorden og Netværk Limfjorden. En fortsættelse af Enjoy Limfjorden vil kræve, at der er såvel politisk commitment, reel vilje til samarbejde som en kommunal forankring herunder en vilje til at sikre en basisøkonomi til et mindre sekretariat med koordinator og mulighed for indskudskapital i projekter. Når vi ser nærmere på erfaringerne fra samarbejdet i Netværk Limfjorden, kan det konkluderes, at det desværre ikke lykkedes at skabe et fælles fodslag mellem de involverede Limfjordskommuner. En af grundene kan måske tilskrives, at de forskellige kommuners fokus indenfor turistområdet er for forskelligt. Der er meget firkantet et fokus på de markedsføringsaktiviteter, der sker gennem Visit Nordjylland (primært Vestkysten) fra kommuner beliggende nord for Limfjorden, mens kommunerne syd for fjorden har større fokus på Limfjorden. Dette har medført, at der var forskellige dagsordener i spil, hvorfor samarbejdet havde vanskelige vilkår. Med Enjoy Limfjorden kan vi konstatere, at der er etableret et godt samarbejde og partnerskab mellem de fire kommuner Skive, Struer, Holstebro og Lemvig. Det gode samarbejde kan tilskrives følgende forhold: Et fælles referencepunkt at samarbejde om Limfjorden. En projektorganisering med fuldtidsansat projektleder og projektmedarbejder, der har kunnet arbejde på tværs af kommunerne og ikke var bundet af andre kommunale driftsog udviklingsopgaver. En forankring i en primær kommune (Struer) mht. styring af økonomi og daglig ledelse og af projektet. Sidst, men ikke mindst har der været den fornødne økonomi til såvel at udvikle nye produkter som til at skabe en markant national og international markedsføring.

4 Vi foreslår, at disse kommuner plus evt. Viborg Kommune indgår i et fortsat partnerskab om Enjoy Limfjorden. Med Enjoy Limfjorden er der taget udgangspunkt i det stedbundne potentiale, f.eks. med Limfjorden som Europas bedste sejlervand og Nordeuropas spisekammer, der kan bane vejen for vækst og udvikling indenfor turisterhvervet. Dette vil kunne skabes i partnerskabet og herigennem en fortsat udvikling af Limfjorden som en destination. Organisering Der etableres en styregruppe, som det kendes fra Enjoy Limfjorden, men med færre deltagere. Det er et udtrykt ønske at gøre organisationen mest mulig fleksibel, hvor de lokale turistbureauer har en direkte indflydelse på og er medansvarlige for beslutningerne, således Enjoy Limfjorden understøtter og virker koordinerende for kommunernes turiststrategier. Styregruppen foreslås derfor at bestå af samarbejdskommunernes turistchefer, koordinatoren for Enjoy Limfjorden og med formand udpeget af formandskommunens direktion. De respektive turistchefer vil sammen med koordinator udarbejde oplæg og sørge for at implementere vedtagne strategier og handlingsplaner. For at skabe det fornødne politiske commitment og engagement i kommunerne, forpligtes Enjoy Limfjorden til en gang årligt at fremlægge dels en status på det forgangne år og udarbejde en turismehandleplan, med mål og indsatsområder. På baggrund af de gode erfaringer mht. til placering og forankring af projektsekretariat, ønskes den model som bruges i dag, videreført. Det vil sige, at Struer Kommune står for styring af økonomi og afrapportering af denne. Sekretariatet placeres hos Struer Egnens Turistforening og koordinator refererer dagligt til turistchefen i Struer. Finansiering Hver kommune har indbetalt et beløb årligt til Enjoy Limfjorden og til Netværk Limfjorden. Enjoy Limfjorden har i projektperioden modtaget kr. pr. kommune pr. år svarende til i alt 1,5 mio. kr. og til Netværk Limfjorden har medlemsskabet været fastsat til kr. pr. kommune.

5 Finansiering af Enjoy Limfjorden pr. år fra 1. januar 2015: 4 kommuners bidrag á kr. kr Limfjordsfortællinger, indtægter kr Sekretariatsfunktion farvandsafmærkning kr Nye projektmidler (måltal) kr Dette beløb danner basis for ansættelse af en koordinator og drift af sekretariatsfunktionen for Enjoy Limfjorden. For at kunne videreføre de resultater, der allerede er opnået, er det særdeles vigtigt, at der fremskaffes økonomiske midler til såvel udvikling som markedsføring af turistindsatserne i vores område (de 4 5 kommuner). En af koordinatorens opgaver bliver således at skabe fundraising i forhold til den vedtagne handleplan og samtidig at byde ind på turistprojekter 1, der kan være med til at generere midler til Enjoy Limfjorden. Her vil midlerne, der er afsat, kunne anvendes som en væsentlig medfinansiering, hvilket betyder, at der for hver krone kommunerne lægger bliver skabt en markedsføringsværdi, som overgår udgifterne. Fælles brand Opfattelsen af Limfjorden skal være positiv på nærmarkederne. Derfor samarbejder Enjoy Limfjorden sekretariatet med turistaktører i de 4 kommuner om at koordinere og fokusere indsatsen på udvalgte målgrupper og dette sker via en fælles branding platform. Denne fælles branding platform sker også i erkendelse af, at en turist ikke besøger en kommune men et område. For gæsten er det totaloplevelsen af hele området, der betyder noget. Vi ønsker derfor at vise gæsterne, at der er nok at opleve i Limfjordslandet til en eller flere ugers ferie. 1 Som eksempel kan gives Cykelprojektet som Netværk Limfjorden har fået skaffet midler til og som Struer Kommune har sagt ja til at varetage den økonomiske styring af.

6 Det kræver markedsføringsmateriale, som går ud over de enkelte kommuners område, og som er målrettet specifikke målgrupper. Vi er af den opfattelse, at når der tales om branding af områder i dette tilfælde Limfjorden og de 4 kommuner skal fokus være rettet mod såvel processen som vores fælles værdisæt. Vi er meget bevidste om, at en brandingproces kun kan fungere, hvis vi er i stand til at implementere vores værdier. Værdier i forhold til Enjoy Limfjorden er: 1. Roligt det uberørte, ikke overrendte, åndehul, pusterum 2. Ægte, autentisk, antitivoliseret, troværdig og ikke opfundet til lejligheden 3. Underspillet, beskedent, stolte med stille, imødekommende 4. Nært, tæt på naturen, tæt på kulturen, tæt på historien og tæt på hinanden 5. Varieret, her findes mange forskellige typer af oplevelser og aktiviteter. Vi har ud fra ovenstående lanceret en fælles branding platform med både en fælles brandinghistorie, autentiske farver fra områdets natur og kendetegn, grafiske virkemidler og fælles værdier. Det giver en base for en fælles selvforståelse og et fælles udtryk i markedsføring af området. Netværkssamarbejde Vi diskuterer disse år i turismesektoren hvilke kompetencer skal vi kunne rumme/have for at være gearet til fremtidens turistudfordringer. Når man taler udvikling af kompetencer, taler vi også ressourcer. Hvad skal vi bekoste for at opnå en specialviden = kompetencer? Vi kan optimere vores ressourcer ved i stedet at anvende vores netværk her forstået som relevante turismeaktører i de 4 kommuner. Netværkssamarbejdet vil således kunne bidrage til kvalitetsudviklingen af vores tilbud til turisterne i vores område, da vi i højere grad vil kunne opnå kritisk masse til at gennemføre forskellige forløb. Der er f.eks. kompetencer fordelt på de fire bureauer, som kan komme i spil, når de arbejder sammen. Et eksempel er cykelruten i de fire kommuner med bagagetransport. I Struer Kommune tilbyder de at være ansvarlig for kortet. I Skive har de til gengæld en person, der vil stå som ansvarlig for bagagetransport. I Holstebro er der kontakt til en person, der vil cykelteste ruten og i Lemvig har de erfaringerne fra og kontakten til Panorama projektet. Hver for sig var det ikke blevet til noget, men sammen har vi skabt et koncept, der forhåbentlig kan forøge antallet af besøgende. Arbejdsgrupper på tværs er etableret og giver denne synergi effekt.

7 Et andet godt eksempel på dette netværkssamarbejde er sommerens filmoptagelser med TVkokken Tareq Tayler. Fødevareturisme er in. Der er gæster og penge i det. Hver for sig har vi nogle aktører, som gør det rigtig godt. Sammen havde vi grundlag til at blive valgt til at repræsentere region Midt i Tareq Taylors Nordic Cookery, som på BBC Lifestyle bliver sendt i 114 lande med over 80 mio. seere. Limfjordsfortællinger har været en udfordring for nogle turistbureauer at finde nok fortællere til Limfjordsfortællinger. Nu bliver der arrangeret et møde på tværs, så man kan hjælpe hinanden med at finde på ideer til Limfjordsfortællinger ikke bare på dansk, men nu også på tysk. Limfjordsfortællingerne videreføres i regi af Enjoy Limfjorden og gerne med aktører fra de nordlige limfjordskommuner. Kommunikation/markedsføring Aktørerne i de forskellige kommuner nyder godt af, at der er etableret et velfungerende samarbejde om den fælles markedsføring af vores område. Udover at have flere ressourcer til markedsføring kan vi også begynde at arbejde med nye kommunikationsplatforme som eks. sociale medier. 1+1 = 3 Når aktører og/eller turistbureauer bidrager til kampagner, kan det blive til mange penge for den enkelte. Især Visit.dk s kampagner, men også andre markedsføringskanaler har stordriftsfordele, der betyder at 1 krone fra bureauerne og 1 krone fra partnerskabet tilsammen kan købe markedsføring til 3 gange den enkeltes bidrag. Så vil det også være interessant for de enkelte aktører at byde ind i samarbejdet om markedsføring. Presse Ved at udsende fælles pressemeddelelser spares der ressourcer og nyhederne bliver kvalificeret og kommer dermed længere ud.

8 Sociale medier Det er en udfordring for bureauerne at optimere brugen af de sociale medier. Med initiativ fra en medarbejder, er der oprettet en tværgående pressegruppe, hvor ideer til synergi i den elektroniske markedsføring tages op. Det er også her ny viden, som et af bureauerne er kommet i besiddelse af, kommer fællesskabet til gode. Det betyder, at den enkelte kommunes markedsføring kommer ud i et større område, og det enkelte bureau ikke selv behøver at producere alt til deres nyhedsstrøm. Hjemmeside I stedet for at udarbejde en ny hjemmeside, arbejdes der på at justere Visitlimfjorden.com, hvor de relevante pakker vil kunne findes og bookes. Når Netværk Limfjorden realiserer beslutningen om at lukke vil indholdet fra denne hjemmeside blive flyttet til bl.a. Enjoy Limfjorden.com. Bookingsystem De pakker, der bliver udviklet i arbejdsgrupperne, vil blive markedsført gennem Oplevelsesbooking, som vi satser på bliver den nationale bookingportal. Det er en udfordring at få aktørerne til at lægge deres produkter og pakker ind. Ved at samle de gode historier om effekten af bookingsystemet, vil det give mere inspiration til at komme i gang. Vi har inviteret til hinandens uddannelsesdage, så alle får bedre muligheder for at deltage. I det fælles bookingsystem vil vi kunne lave linkforslag til lignende produkter indenfor de fire kommuner. Dermed bliver områdets oplevelser og overnatningsmuligheder nemmere for gæsterne at finde og booke. Fælles billeddatabase Der er brugt ressourcer på at sortere de fire bureauers billeder, så der bliver overblik over, hvad vi har der kan bruges til markedsføring. Mange af billederne har for ringe en kvalitet eller er irrelevante i motivet, og det giver en masse ekstra arbejde hver gang medarbejderne skal finde billeder til markedsføring. Nu bliver det de bedste billeder, der er tilbage, så vi får et overblik over, hvad vi tilsammen har, og hvad vi skal have suppleret op til næste sæson. En sådan kvalitets billedsamling er mange penge værd.

9 Konklusion Vores anbefaling er, at der nu i regi af Netværk Limfjordens nedlukning med udgangen af 2014, nu startes på at få skabt grundlaget for en videreførelse af Enjoy Limfjorden, idet vi skønner, at vi på ganske kort tid har bevist værdien af et tværkommunalt samarbejde i form af vækst, udvikling af branding platform, skabelse af netværk og igangsætning af en række koordinerede og fokuserede turistindsatser overfor udvalgte målgrupper samt at vi i fællesskab når længere sammen end hver for sig. Tidsplan Marts Maj Juni September Oplæg præsenteres for økonomiudvalgene i Holstebro, Struer og Lemvig og særskilt præsentation for Skive Kommune Byrådene i de 4/5 kommune godkender oplægget og den dermed forbundne økonomi Projektorganisation fastlægges, stillingtagen til fremtidig ansættelse af koordinator Handleplan 2015 for Enjoy Limfjorden fremlægges til godkendelse Claus Damgaard Formand for projekt Enjoy Limfjorden Kommunaldirektør Struer Kommune

10

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere