VISION Byggeri med mening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION 2020. Byggeri med mening"

Transkript

1 VISION 2020 Byggeri med mening

2 Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave Elektronisk udgave Design og tryk: Manipulation.as Trykt i Danmark, januar 2006 [trykkeriet A/S] Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax

3 Visionen Byggeri med mening indeholder tre overordnede perspektiver: Brugeren, samfundet og byggesektoren. Visionens logo består af tre ringe, der symboliserer de tre perspektiver. Ringene visualiserer, hvilken rolle brugerne har i fremtidens byggeri. Brugeren er i centrum og omsluttes af byggesektoren, der lever af at opfylde brugernes behov. Samfundet omgiver brugerne og byggesektoren, og sektoren spiller en væsentlig rolle i samfundsudviklingen.

4 Visionsfigur rea l i serer UDFORDRI NG ER i r e s VISION: Byggeri med mening k o n k r e t i s e AMBITION ER m e d f ø r e r

5 Hvorfor en vision? Dansk byggeri bliver i de kommende år udfordret på mange fronter. Stigende krav fra kunder og brugere og et marked med hastigt voksende international konkurrence vil øge både muligheder og risici for byggeriets virksomheder. På den baggrund inviterede Erhvervs- og Byggestyrelsen os 20 ledere fra byggeriet og tilgrænsende erhverv til at formulere en samlet vision for fremtidens byggeri. Visionsgruppen består bl.a. af repræsentanter fra bygherrer, investorer, långivere, fonde, rådgivere, entreprenører, byggevarerproducenter, ejendomsmæglere, driftsselskaber samt forskere inden for byggeri og Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). Visionen, som vi præsenterer i denne publikation, er essensen af en komprimeret proces, som vi gennemførte på fire intense samlinger. Vi ved, at byggeriet i dag står overfor en række praktiske og konkrete problemstillinger, der driller i dagligdagen. Men det er nødvendigt at fokusere på den lange bane, hvis vi skal være stærke i fremtiden. Ideen med en fælles vision er at rette blikket fremad og fokusere på udfoldelsen af de betydelige potentialer, som byggeriet indeholder. Vi håber, at visionen kan sætte en ny samlet dagsorden for byggeriet og udgøre grundlaget for den strategiske planlægning i sektorens virksomheder og organisationer. Endelig bør visionen inspirere politikere og myndigheder i forbindelse med tilpasning af initiativer og lovgivning. Vi opfordrer alle i byggeriet til at bruge visionen som udgangspunkt for en konstruktiv dialog. En dialog i organisationerne, mellem virksomhederne og internt blandt medarbejderne. Skal visionen realiseres bør alle uanset deres rolle inden for byggeriet have mulighed for at drøfte, hvordan de kan bidrage. I visionen fremlægger vi vores konkrete ambitioner for Vi præsenterer også bud på de udfordringer, der skal tages hånd om, hvis ambitionerne skal opfyldes. At oversætte udfordringerne til konkrete initiativer kræver, at virksomheder, organisationer og myndigheder aktivt tager ansvar. Markedskræfterne vil gøre deres, men skal visionen opfyldes kræver det, at alle hver især vurderer, hvor og hvordan man kan bidrage til udviklingen. I det følgende præsenterer vi kort tankerne bag visionen og introducerer dens tre perspektiver brugerne, samfundet og byggesektoren. Vi skruer tiden frem til 2020 og giver vores bud på byggeriet. Herefter følger tre kapitler, hvor vi mere indgående beskriver hvert af de tre perspektiver. Første kapitel omhandler brugerne, andet kapitel samfundet og tredje kapitel byggesektoren selv. God læse- og arbejdslyst!

6 BYGGERIETS VISION De kommende års store udfordringer for dansk byggeri opstår som følge af den demografiske udvikling, ændringer i samfundets værdier, skift i brugernes behov, nye teknologiske muligheder og den stigende globalisering. Aspekter der alle bidrager til et kraftigt innovations- og prispres i markedet. Desuden står byggeriet over for en række mere velkendte udfordringer. Der er stadig for mange fejl og mangler i byggeriet, og produktivitetsudviklingen har i en længere årrække ikke just været prangende. Hertil kommer uhensigtsmæssige processer og en organisering, som ikke altid tyder på, at alle arbejder i samme retning. Det overordnede svar på byggeriets udfordringer er, at sektorens virksomheder og ansatte i stadig stigende grad kræver mening af alle de produkter og processer, som de er involveret i. Derved kan skabes en udvikling, hvor kun det mest værdifulde overlever. Visionen for dansk byggeri er derfor at stræbe efter: B y g g e r i m e d m e n i n g Byggeri med mening er det pejlemærke, som byggeriets virksomheder og ansatte til stadighed bør arbejde hen imod. Fra långiver til bygherre til arkitekt til håndværker. Byggeri med mening er et konkret bud på, hvordan byggesektoren ved at arbejde meningsfyldt kan blive mere værdifuld for den enkelte bruger og for samfundet som helhed. Byggeri med mening kan have mange perspektiver. I det følgende giver vi et billede af, hvordan vi håber byggeriet ser ud i 2020 ud fra tre perspektiver: Bruger, samfund og byggesektor. Hvad er meningen? Mening kan være en holdning til tingene. Mening kan være opfattelsen af andres handlinger. Meningen kan være det formål, nogen ønsker at opnå med en handling. Når noget giver mening vil det oftest være præget af fornuft, sammenhæng og rimlighed.

7 BYGGERI MED MENING Byggeri med mening for brugerne I 2020 har byggeriet taget et tigerspring i forhold til brugerne. Byggeriet har sit udgangspunkt i individet og er internationalt førende, når det gælder opfyldelse af brugernes erkendte og ikkeerkendte behov. Byggeri skaber stadig højere værdi og livskvalitet for brugerne. Byggeri med mening betyder fokus på de samlede behov. Hvad enten de er praktiske, følelsesmæssige eller åndelige. Byggeri med mening er byggeri, hvor du føler, du hører til. Fleksibilitet i byggeriet giver mening for brugerne. I familierne, hvor børn kommer til, vokser op og flytter hjemmefra, kan boligen nemt tilpasses de skiftende behov. Til børnefamilierne bygges boliger, der hjælper med at få en presset hverdag til at hænge sammen. Og hvis man ikke ønsker at flytte, når man bliver ældre, kan huset også klare det. Til virksomhederne bygges ejendomme, der fremmer kreativitet, hvor medarbejderne trives og virksomhedskulturen blomstrer. Omgivet af intelligente materialer der selv står for en væsentlig del af vedligeholdelsen og driften. Byggeri med mening er bygninger, der fortæller og skaber historier. Byggeriet er i høj grad en del af oplevelsesøkonomien, og bygherrer og brugere anvender i stadig højere grad bygninger til at udtrykke deres identitet. Både i erhvervslivet og i fritids- og privatlivet. Et fejlfrit byggeri af høj kvalitet er forudsætningen for byggeri med mening. I 2020 er der for længst kommet orden i byggeriets maskinrum. Byggeri med mening for samfundet I 2020 går byggesektoren forrest i løsningen af sociale, sundheds- og energimæssige udfordringer i samfundet. Dansk byggeri bidrager til sammenhængskraft og er en central faktor for både trivsel og konkurrenceevne i samfundet. Byggeri med mening skaber rammerne for det gode samfund. opmærksom på de eksisterende bygninger, der selvsagt udgør langt den største del af bygningsmassen. Byggeriet er effektivt og står stærkt internationalt. Sektoren binder ikke mere af den sparsomme arbejdskraft, end den berettiger til. Derfor er produktiviteten høj og byggeriets samlede udenrigshandel er på niveau med industrien generelt. Evnen til at skabe rammer for det gode liv er en vigtig styrke for byggeriets virksomheder i en tid, hvor næsten alt kan kopieres globalt. Byggeri med mening for samfundet er en sektor, der arbejder på tværs for at skabe innovation. Derfor afsøger byggeriets virksomheder konstant mulighederne for samarbejde med virksomheder fra andre sektorer. Byggeri med mening for byggesektoren I 2020 er byggeriets image særdeles stærkt, og sektorens virksomheder er blandt de mest populære for nyuddannede jobsøgende. På alle niveauer er der særdeles gode muligheder for personlig udvikling. Byggeri med mening er byggeprocesser, hvor den gensidige tillid hersker, og misforståelserne er små. Det er byggeri, hvor samarbejde er i højsædet, hvor design og produktion ikke længere er to forskellige verdener, og hvor bygherren vælger, om han ønsker at være involveret i processen eller ej. Tværgående modulopbyggede uddannelser og fælles aflønningsformer bidrager til det gode samarbejde på byggepladserne. I 2020 understøtter det styrkede samarbejde i byggeriet også udviklingen af systemleverancer. Langt de fleste byggevirksomheder deltager i udviklingen af systemleverancer, og det har forbedret byggeriets kvalitet og produktivitet. Danske byggevirksomheder har selv en mening og viser gennem deres handlinger, hvor de står. Byggeriet skaber grundlag for kontakt og fællesskab mellem mennesker af forskellige oprindelse og fra forskellige sociale lag. Byggeri med mening for samfundet er byggeri, der fungerer som samlingspunkt. Byggeri med mening for samfundet er også et byggeri, der styrker sundheden og minimerer energiforbruget. Sektoren er særlig

8 1. BYGGERI MED MENING FOR BRUGERNE I 2020 er brugernes meninger og oplevelser omdrejningspunktet for byggeriets produkter og processer. Derfor er man i stand til at kombinere og opfylde en mangfoldighed af behov fra funktionelt design til ønsker om oplevelse og personlig udvikling. Byggeriets virksomheder har i samarbejde udviklet metoder, der effektivt kan kortlægge den enkelte brugers behov både de erkendte og ikke-erkendte. Byggeriet kan med stor træfsikkerhed opføre eller opgradere bygninger, så de imødekommer og ofte overgår brugernes forventninger. Den oplevede kvalitet omfatter i 2020 også faktorer som bygningernes emotionelle register og brugernes mulighed for kreativ udfoldelse. Brugernes oplevelse af mening og dermed deres behov ændrer sig konstant. Derfor arbejder byggeriets virksomheder tæt sammen med samfundsvidenskaben, fremtidsforskere og markedsanalytikere. Man er god til at identificere de nye tendenser, så ændrede behov hurtigt kan omsættes til meningsfuldt design. De skiftende behov adresserer byggeriet også med bygninger, der har en enestående høj fleksibilitet. De kan hurtigt tilpasses nye behov og giver samtidig mulighed for, at brugeren kan sætte sit personlige præg på sine fysiske omgivelser. Det store fokus på brugernes meninger og behov har kun været mulig fordi de grundlæggende ting i byggesektoren er i orden. Fejl og mangler i byggeriet giver ikke mening heller ikke i Brugerne forventer, at der er orden i byggeriets maskinrum. Systematisk brugerinddragelse Byggeriets virksomheder bør i fremtiden tage helt anderledes udgangspunkt i brugernes og bygherrernes behov. Og det gælder både de erkendte, såvel som de endnu ikkeerkendte behov hos brugerne og uanset om vi snakker om arbejdspladsen, boligen eller et sygehus Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 2006 I 2020 har byggeriets virksomheder en ny og dyb forståelse for brugernes adfærd og behov. Danske byggevirksomheder er eksperter i brugerdrevet innovation og har stor succes med at udvikle og anvende redskaber, der systematisk kan analysere bygherrens og brugernes erkendte og ikke-erkendte behov. Resultat er en såkaldt behovsprofil samt konkrete forslag til design, indretning og installationer. På den baggrund kan byggeriets virksomheder gå i tæt dialog med både bygherre og brugere før bygningen designes. Det er særlig vigtigt i mere komplekse projekter som udviklingen af hospitaler, bycentre og kulturhuse, hvor funktion, æstetisk og etik skal gå op i en højere enhed for et væld af forskellige brugere.

9 Erfaringer har vist, at det ikke er let at følge udviklingen i brugernes stadig skiftende behov. Derfor har mange af byggeriets virksomheder ansat psykologer, it-ingeniører og adfærdsforskere på netværksbasis til at følge udviklingen i samfundstendenser og specifikke fagområder, så metoderne hele tiden er på forkant. Danske byggevirksomheder har sikret sig en international førerposition, fordi de har udviklet et meget tæt samarbejde med forskningsverdenen. Udvikling af viden og produkter er integreret. Succeskriteriet for forskningsresultater er, at de er direkte omsættelige til nye produkter eller service i byggevirksomhederne. Det er en win-win situation. Virksomhederne deltager i forskningen og investerer også selv betydelige summer. Forskerne får ny inspiration fra det tætte samarbejde med virksomhederne og ser deres forskning anvendt i praksis. Det tætte forhold mellem virksomheder og forskere åbner nye økonomiske muligheder for begge parter. Ambition for 2020 Danske byggevirksomheder er internationalt førende, når det gælder identifikation og opfyldelse af brugernes erkendte og ikke-erkendte behov. Byggeri med høj fleksibilitet og stor fantasi Byggeriets funktionalitet skal være større. Ikke bare i praktisk forstand. Byggeriet skal også give brugerne oplevelser, følelser og værdifællesskaber. Og så skal det give brugerne lyst til at udfolde deres kreativitet Per Feldthaus, Arkitema, 2006 I 2020 er bygninger både stramt funktionelle, ekstremt fleksible og stærkt fantasifulde i deres indretning. Brugerne efterspørger i stadig stigende grad muligheden for at sætte deres personlige fingeraftryk. Det handler om individuelle ønsker til design og kvalitet. Men også om brugernes komfort og mulighed for løbende at tilpasse bygningen til klima samt sæsonvariable behov for dagslys og frisk luft. De bygninger, der først sælges eller udlejes, er dem, der giver brugerne størst mulighed for at forme produktet bygninger der sætter brugerne i førersædet i deres eget liv. På arbejdspladsen er nybyggeriet så fleksibelt, at de fleste virksomheder udelukkende flytter, fordi de har vokseværk. De fleste nye erhvervsbygninger kan hurtigt indrettes efter øjeblikkelige

10 behov. Faktisk kategoriseres den overvejende del af nybyggeriet i Danmark som High Flex i den mærkningsordning, som Danmark var det første land i EU til at indføre. Men det er evnen til at kombinere de funktionelle og mere kreative eller følelsesmæssige behov, som for alvor har gjort danske byggevirksomheder efterspurgte, når der leveres nybyggeri og større renoveringsopgaver verden over. I 2020 forstår danske byggefolk simpelthen at designe byggeri, der giver brugerne fornemmelsen af at høre til. Dansk byggeri kan f.eks. levere hjem, der tilpasser sig årstiden. Om sommeren åbnes bygningen, så brugerne får middelhavsstemning med indre gårdhaver. Om vinteren lukker huset sig om sig selv og skaber en varm hyggelig atmosfære. Til kreative virksomheder og kulturinstitutioner leveres byggeri, der bringer de ansatte tæt på hinanden og skaber den ønskede virksomhedskultur. Til sundhedsvæsnet bygges hospitaler og sundhedsklinikker, der udstråler omsorg til stor hjælp for både ansatte, patienter og deres pårørende. I 2020 sætter erhvervsbyggeriet også brugerens mulighed for at udleve sin skaberkraft i fokus. Virksomheder verden over er overbevidste om, at deres dansk udviklede bygninger giver større overskud både blandt medarbejderne og på bundlinien. Dansk byggeri er fødselshjælper for brugernes produktivitet, fantasi og kreativitet. Ambition for 2020 Dansk designede bygninger er internationalt anerkendt for både at være funktionelle, fleksible og kreativitetsfremmende. Intelligent byggeri uden fejl og mangler Øget brug af IKT og udvikling af fælles standarder vil medføre bedre kommunikation på tværs af byggeriet og dermed færre fejl. Potentialet i IKT er enormt, og det skal vi udnytte offensivt Ingelise Bogason, Birch & Krogboe, 2006 For at kunne opfylde brugernes mangfoldige behov må det grundlæggende arbejde være i orden. I 2020 afleveres de fleste byggerier derfor uden nævneværdige fejl og mangler. Kvaliteten har nået et niveau, hvor også mindre byggevirksomheder markedsfører sig med et europæisk kvalitetsmærke for byggeri. Karakterbøger er udbredt overalt i sektoren for man kan ikke opnå kvalitetsmærket uden en god karakterbog. Karakterbøgerne og kvalitetsmærket betyder, at det er nemt at fravælge de mindre gode byggevirksomheder. Det har ryddet grundigt op i sektoren. Den massive anvendelse af IKT i et fælles sprog udgør en af krumtapperne for forbedringen af byggeriets processer og er den vigtigste enkeltårsag til det drastiske fald i omfanget af fejl og mangler. Alle har adgang til internettet og til et fælles projektweb med de nyeste og opdaterede tegninger og modeller. Samtidig har satsningen inden for udvikling og anvendelse af IKT i byggematerialer og bygninger givet danske byggevirksomheder en stærk position både på hjemmemarkedet og i udlandet. I 2020 er brugernes efterspørgsel efter intelligente bygninger med et væld af funktioner målrettet alle tænkelige og utænkelige behov steget voldsomt. Blandt andet fordi intelligente bygninger både giver oplevelser og bidrager til en bedre økonomi i bygningsdriften. Byggeriet identificerede tidligt særlige nicheområder, man ville satse på inden for indlejret IKT. Men førerpositionen er også opnået gennem uddannelse og standardisering. Byggeriets aktive deltagelse i standardiseringsarbejdet for de teknologiske platforme har været vigtig. Endvidere har byggeriet haft stor nytte af de strategiske samarbejder og fælles fora, der er etableret blandt andet med forskningsinstitutionerne. Køb af byggeydelser er også blevet nemmere eller normaliseret om man vil. Byggeriets almindelige standardvilkår for aftaler er forenklet væsentligt, og almindelige forbrugeres rettigheder er blevet styrket betydeligt ved uoverensstemmelser. Ambition for 2020 Der er ingen fejl og mangler i byggeriet, og intelligente bygninger giver brugerne utallige muligheder for at opfylde deres behov. 10

11 Udfordringer Byggeriets virksomheder skal styrke evnen til at adressere brugernes behov. Det nødvendiggør tættere samarbejde med forskningsverdenen og ansættelse af helt nye kompetencer f.eks. antropologer og psykologer. De nødvendige uddannelses- og forskningsmæssige rammer skal udvikles, så danske byggevirksomheder kan skabe unik værdi og oplevelse for brugerne f.eks. ved brug af IKT. Juridiske barrierer for mere fleksibelt byggeri skal identificeres og fjernes. Byggesektoren skal identificere og fjerne årsagerne til fejl og mangler. Kunderne skal have fuld garanti. Byggeriets virksomheder og forskningsinstitutioner bør etablere strategiske samarbejder til udvikling og indførelse af IKT i byggeriet. Større bygherrer bør stille krav om anvendelse af indlejret IKT i byggematerialer og bygningsdele. Intelligente byggematerialer kan styrke byggeprocessen, bidrage til at opfylde brugernes behov samt styrke bygningens driftsøkonomi. 11

12 2. BYGGERI MED MENING FOR SAMFUNDET I 2020 er dansk byggeri kendt for sin åbenhed overfor omverdenen. Mange danske byggevirksomheder klarer sig godt, men konkurrencen er hård også på hjemmemarkedet, hvor udenlandske virksomheder konkurrerer på lige fod med danske. Den åbne konkurrence inden for byggeriet har medført, at sektorens udenrigshandel er på niveau med den øvrige industri og produktiviteten i byggeriet vokser hurtigere, end det er set tidligere. I udlandet er danske byggevirksomheder kendt for deres høje niveau af viden, engagement og kreativitet. Herhjemme taler man om, hvordan byggeriet har tilpasset sig globaliseringen og særligt arbejdskraftens frie bevægelighed. Byggeriet er blevet en sektor, som andre kan lære af, når det handler om at klare sig i den stigende internationale konkurrence. Byggeriet åbner sig også mod virksomheder fra andre sektorer. Faktisk er det svært at definere, hvor grænserne for byggesektoren egentlig går. I takt med det stadig større omfang af samlede bygge- og driftskontrakter leder service- og ejendomsadministrationsvirksomheder et betydeligt antal af de større byggeprojekter. Ligeledes har en række IKT-virksomheder deres primære markedsområde på udviklingen af intelligente byggeløsninger og materialer til det hastigt voksende marked. En af årsagerne til dansk byggeris stærke internationale konkurrenceevne er også, at sektoren gennem en årrække har udviklet en stærk bæredygtighedsprofil. Både de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter bliver dokumenteret, når dansk byggeri udvikler nye processer og produkter. En åben, udadvendt og konkurrencedygtig byggesektor I en stadig mere globaliseret verden skal vi ikke lukke os inde. I stedet skal byggeriet forsøge at udnytte globaliseringen offensivt og se de muligheder, der byder sig. Konkurrencen fra udenlandske byggevirksomheder vil blive stadig stærkere. Jo tidligere vi kommer i gang med at tilpasse os, jo bedre vil vi stå i fremtiden Søren Ulslev, NCC, 2006 I 2020 er dansk byggeri en integreret del af den globale byggesektor. Der samarbejdes på kryds og tværs over landegrænser og danske byggevirksomheder er populære partnere. At dansk byggeri tidligt besluttede sig for at byde konkurrencen velkommen, har gjort virksomhederne stærke. I alle sektorens delbrancher findes virksomheder, som er førende på den internationale scene. Byggevirksomhedernes konkurrenceevne er skabt gennem en kombination af specialisering, kreativitet og indgående forståelse for brugernes adfærd og behov. Byggeriets konkurrenceevne baserer sig også på veluddannet arbejdskraft på alle niveauer. Når de andre er billigere, er vi bedre. En høj faglig kompetence udgør alene det nødvendige grundlag. 12

13 Byggeuddannelserne har udviklet de unges kompetencer i takt med den stigende internationalisering af sektoren. Der er etableret kurser på alle niveauer for at øge byggesektorens konkurrenceevne. Der er identificeret særlige kompetencer, som danske byggefolk specialiseres i og brandes på. Rådgivere, entreprenører, driftsfolk alle har fundet deres egne nicher. Nogle af de aspekter, der vægtes på alle uddannelserne, er innovation, alliancedannelse, samarbejdsformer, kundeservice samt kommunikation med brugerne. Danske byggefolk opfattes som en dyr mærkevare mange steder i verden men de er deres løn værd, fordi de skaber unik værdi for bygherre og bruger. Ikke at lønnen er det altafgørende mere. Mulighed for personlig udvikling og selvrealisering er det, der tiltrækker og fastholder de dygtigste folk i dansk byggeri. Ligesom danske byggevirksomheder ofte arbejder uden for landets grænser, engageres udenlandske byggevirksomheder og byggefolk også i Danmark. Både til små og store opgaver. Bygherren vælger udenlandske byggevirksomheder, når det giver mening i forhold til hans behov. Det samme gælder byggematerialer. Vareimporten til byggeriet er således steget betydeligt. En del af importen stammer dog fra danskejede og dansk udviklede husfabrikker rundt om i Østersøregionen. Ambition for 2020 Dansk byggeri er internationaliseret. Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft og handlen med udlandet er omfattende i alle dele af værdikæden. Alle delbrancher i byggeriet har flere virksomheder, der er førende på den internationale scene. Innovation med nye partnere Hvis vi ikke fornyer den måde vi organiserer os på, får vi svært ved at konkurrere i fremtiden. Vi trænger til friske input fra andre sektorer folk der gør tingene på en anden måde. Det kan bidrage til den nødvendige effektivisering af vores processer og udvikling af vores produkter, så de matcher kundernes behov Kristian Kreiner, Center for Ledelse i Byggeriet, 2006 En stærk innovationsevne er i stigende grad nødvendig for, at byggeriet kan klare sig i den internationale konkurrence. Nye ideer kommer ofte med inspiration udefra, og byggeriets virksomheder samarbejder derfor i stort omfang med virksomheder fra andre sektorer. I 2020 etableres alliancer, hvor samarbejde kobles med økonomiske investeringer fra alle involverede parter. Alle byggevirksomheder, der indgår i konsortier, tager deres del af risikoen og belønningen. Samtidig suger de ansatte viden til sig gennem netværksorganisering. Det har gjort virksomhedernes grænser flydende og mere fleksible. 13

14 IKT-virksomheder er ofte alliancepartnere. De udvikler den teknologi, der styrker byggeriets processer og forbedrer kommunikationen mellem de mange parter i et byggeprojekt. Endvidere samarbejder mange materialeproducenter med IKT-virksomheder, når det gælder produktudviklingen. Bygninger skal være intelligente og indeholde en mængde nye funktioner og muligheder til glæde for både brugere og driftsherrer. Alliancer med rådgivnings- og livsstilsvirksomheder, der er eksperter i systematisk opsamling af brugeres erfaringer, ønsker og behov, har også været en vigtig brik i den stærke position, som mange danske byggevirksomheder har på det internationale marked. Livsstilsvirksomhederne spiller tæt sammen med byggeriets egne brugereksperter. I 2020 er det i stigende grad også blevet eftertragtet at danne alliancer med store professionelle kunder. Konsortier bestående af virksomheder på tværs af byggeriets værdikæde har specialiseret sig i eksport af totalkoncepter bl.a. til byudviklingsprojekter i Kina. En af de væsentligste alliancer er dog mellem byggeriets virksomheder og forskningsverdenen. En række små virksomheder har gennem netværksdeltagelse med forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet opnået en stærk international markedsposition og stor vækst de seneste år. Ambition for 2020 De fleste af byggeriets virksomheder indgår alliancer med forskningsinstitutioner og virksomheder fra andre sektorer for at styrke innovationen. Byggeriet er blandt de sektorer, der har flest vækstvirksomheder. Byggeri der bidrager til et bedre samfund Byggeri spiller en meget stor rolle i samfundets sociale og miljømæssige udvikling for ikke at tale om samfundets økonomi. Byggeriet bør i fremtiden bidrage endnu mere til en positiv samfundsudvikling. Kan byggeriet blive grundpillen i et rigt samfund som det danske, vil der ikke være grænser for udlandets interesse for vores produkter Henrik Enegaard Skaanderup, Kuben, 2006 I 2020 er byggeriet en integreret del af løsningen af de samfundsmæssige udfordringer, og byggesektorens engagement i den generelle samfundsudvikling er blevet positivt modtaget i befolkningen. Det er den almindelige opfattelse hos bygherrer og brugere, at byggeri skal være bæredygtigt for at give mening. Der fokuseres både på de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtighedsbegrebet. Al byggeri udvikles med fokus på sundhed for brugerne. Det er en selvfølge, at bygninger er sunde at opholde sig i, uden at der er gået på kompromis med komforten. Byggeriet har således medvirket til at mindske stress og antallet af sygedage på danske arbejdspladser. Byggeriets fokus på sundhed har sågar spillet en vigtig rolle i den øgede gennemsnitlige levetid i befolkningen. Energi har også i en årrække været et højt prioriteret indsatsområde for byggeriet. I 2006 blev næsten halvdelen af Danmarks energiforbrug brugt i bygningsmassen. Denne andel er faldet drastisk, og i 2020 er Danmark det førende land med hensyn til lavt energiforbrug i bygningsmassen. En alliance på tværs af byggeriet har endda lanceret et energiproducerende hus. Udviklingen er ikke kommet af sig selv. Danske byggevirksomheder har i årevis lært danske forbrugere til at tænke langsigtet. Det giver ingen mening at bygge godt og fejlfrit til en fornuftig pris, hvis bygninger bruger meget energi og er dyre at vedligeholde. Det meste byggeri opføres således på baggrund af totaløkonomiske aftaler, der bl.a. inkluderer energiforbruget over bygningens levetid. Det er dog indsatsen over for den eksisterende bygningsmasse og de energiorienterede renoveringspakker, som sektoren har udviklet, der gør den store forskel. Pludselig er det blevet nemt for folk at købe en energimæssig opgradering til deres bolig. Det er bare et spørgsmål om at vælge, hvilket klassificeringsniveau man ønsker at være på. 14

15 Byggeriet påtager sig ligeledes en vigtig samfundsmæssig rolle på det sociale område. Ud over at opfylde den enkelte brugers behov tilfredsstiller byggeriet omgivelsernes æstetiske behov gennem høj arkitektonisk kvalitet. Byggeriet skaber grundlag for fællesskab og øger den fælles livskvalitet. Det giver mening for os alle. Også integration af flygtninge og indvandrere og integration mellem forskellige socialgrupper er et vigtigt fokusområde. Byggeriets virksomheder har brug for folk fra alle sociale lag og nationaliteter, og den sociale interaktion er i stigende grad centralt i design og placering af bygninger i bymiljøet. En del danske byggevirksomheder har endda svært ved at følge med den stigende internationale efterspørgsel efter deres ekspertise i, hvordan man undgår ghettodannelse. Sidst men ikke mindst frigør byggeriets stadige jagt på mere effektive processer og nye produkter ressourcer i alle dele af den danske økonomi. Ambition for 2020 Byggeriet går forrest i løsningen af sociale, sundheds- og energimæssige udfordringer i samfundet. Udfordringer For at styrke byggeriets internationale konkurrenceevne i fremtiden bør sektoren arbejde for større åbenhed og mobilitet på det internationale arbejdsmarked samt nedbrydelse af handelsbarrierer. Byggeriets virksomheder bør etablere alliancer med virksomheder fra andre sektorer for at styrke proces- og produktinnovationen. Byggeriets virksomheder bør prioritere og dokumentere sociale og miljømæssige aspekter i deres proces- og produktudvikling. Dette indebærer bl.a. fokus på sundhed, energi og samhørighed. Større bygherrer bør afkræve de projekterende totaløkonomiske beregninger, som kombinerer prisen for opførelse, drift og vedligeholdelse, når byggeprojekter udbydes. Interne budgetteringsprocedurer hos bygherrerne bør understøtte denne tankegang. Byggeriets virksomheder bør sammen med forskningsinstitutioner udvikle en ny potentiel eksportsucces: Det energiproducerende hus (CO2 neutralt). 15

16 3. BYGGERI MED MENING FOR BYGGESEKTOREN I 2020 er byggeriets virksomheder nogle af de mest eftertragtede arbejdspladser i Danmark. Og det er vel og mærke på et arbejdsmarked, hvor konkurrencen om de små årgange og de bedste folk bliver stadig stærkere. Det gode image er ikke kommet af sig selv. En konstant og stædig indsats for at styrke byggeriets processer og produkter har givet pote. I udlandet er dansk byggeri kendt for sine samarbejdsevner. Byggefolk fra hele verden kommer til Danmark for at finde ud af, hvorfor kunderne er så tilfredse, hvorfor byggeriets virksomheder arbejder så godt sammen, og hvorfor næsten alt byggeri er uden fejl og mangler. Andre landes byggesektorer er også interesseret i den danske brancheorganisering. Efter dannelsen af den fælles brancheorganisation har byggeriet oplevet fordelene ved at have ét formaliseret netværk, der koordinerer, inspirerer og bidrager til erfaringsudveksling på tværs. Byggeriet har satset på nye processer samt indkøbs- og samarbejdsformer. Mange beslutninger er rykket frem i processen, så design og produktion hænger sammen. Man har flyttet en stor del af byggeriet fra byggepladsen til mere kontrollerede forhold i indendørs produktions- og samlehaller. Herhjemme er det blevet populært at bo og arbejde i bygninger, der er sammensat af industrielt producerede moduler. Det er lykkedes byggesektoren at vise, at de modulopbyggede bygninger både er individuelt tilpassede, fleksible og prismæssigt meget konkurrencedygtige. Systemleverancerne giver ikke alene mulighed for at levere billigt byggeri i store mængder men også at kæle for dem, der ønsker særlig designet byggeri i den dyrere ende. En populær og samlet sektor Vi kommer i kamp om de små årgange på arbejdsmarkedet. I sådan en situation er et godt image et must. Problemstillingen er måske endda særlig relevant for byggeriet Michael K. Rasmussen, Velux, 2006 I 2020 er byggeriets image fremragende. Mange års arbejde med at styrke kvaliteten og effektiviteten i sektoren har båret frugt. Det gode image har gjort byggeriet til en af de mest populære sektorer at arbejde i. Det har styrket byggeriets rekrutteringssituation markant. To af byggesektorens virksomheder er således blandt de 10 mest populære arbejdspladser blandt nyuddannede jobsøgende. At byggeriets virksomheder er så populære skyldes ikke kun høj kundetilfredshed og positiv omtale af sektorens produkter og services i befolkningen. Det handler i lige så høj grad om, at man som medarbejder i byggeriets virksomheder har særdeles gode muligheder for personlig udvikling. Det faktum, at byggesektoren har slået sig sammen i én organisation, har uden tvivl bidraget til det positive image. Man har nu en væsentlig større gennemslagskraft end byggeriets organisationer tidligere havde hver for sig både over for omverdenen og internt i sektoren. Den konsekvente indgriben overfor medlemsvirksomheder, der ikke lever op til sektorens egne fastsatte standarder for kvalitet og code of conduct, har været et vigtigt element i udviklingen. 16

17 Ambition for 2020 Byggeriets image er stærkt, og byggeriets virksomheder er blandt de mest populære blandt nyuddannede jobsøgende. Tværgående uddannelser og holdånd i byggeriet Faggrænser og mangel på respekt for hinandens arbejde er nogle af de største hindringer for effektivitet og kvalitet i byggeriet. I større nybyggerier og renoveringsprojekter er selvstyrende enheder normen. De komplekse byggeopgaver kræver konstant læring fra hinanden. Kombinationen af specialister og byggefolk med de brede grunduddannelser fordrer stadig mere samarbejde. Også udviklingen af nye aflønningsformer har spillet en vigtig rolle i det gode samarbejde. Fælles aflønningsformer baseret på én overenskomst anvendes overalt i de større byggerier. Ambition for 2020 Byggeriets uddannelser er tværgående og modulopbyggede. Der kommer kun én håndværker til mindre renoveringsopgaver i private hjem. I 2020 siger vi til hinanden: Hvorfor var det så svært, og hvorfor tog det så lang tid at finde melodien til den rigtige team spirit i organisationerne og på byggepladsen Ib Henrik Rønje, Sjælsø Gruppen, 2006 I 2020 er der holdånd i byggeriet. Det frigør ressourcer, så der kan produceres mere og bedre på kortere tid. Manglende koordination var tidligere et væsentligt problem. Nye håndværkeruddannelser, omfattende kontinuerlig opgradering af kompetencer samt nye organiserings- og aflønningsformer har ændret dette. Håndværkeruddannelserne har integreret kompetencer fra det, der engang hed tømrere, murere, VVS ere og elektrikere på en grunduddannelse. Det har givet større forståelse mellem de forskellige retninger, og samtidigt har specialiseringen på overbygningen sikret, at de unges faglige kompetencer er i top. Forskellige uddannelsesinstitutioner i landet profilerer sig også med specialisering efter specifikke bygningsdele f.eks. kan man uddanne sig til vådrumstekniker. For dem, der ikke ønsker at specialisere sig, er der også et arbejdsmarked. Grunduddannelserne er rigeligt gode til det store marked for mindre renoveringsopgaver i private hjem. Den almindelige dansker sætter pris på de nye håndværkere. Endelig kan familien Nielsen få det personlige forhold til deres håndværker, de længe har ønsket sig. Til langt de fleste mindre opgaver er det således kun én håndværker, der kommer ud til kunden. Nye indkøbsformer med fokus på tillid og totaløkonomi Byggeri med mening bør både fokusere på maksimal tillid i byggeprocessen og en god bundlinie på lang sigt Michael Nielsen, ISS Facility Services, 2006 I 2020 køber bygherren ind på nye måder. Hvilken indkøbsform, bygherren vælger, afhænger primært af, hvilken grad af involvering han ønsker. Når bygherrer ønsker et minimum af involvering i byggeprocessen, køber han et produkt. Det er som at købe en bil du ved, hvad du får med alle garantier inkluderet. Bygherren indgår uden større bekymringer sådanne handler, for bag produktet ligger et længerevarende strategisk samarbejde mellem de involverede byggevirksomheder. Det er således snarere reglen end undtagelsen, at de involverede virksomheder igennem værdikæden har arbejdet sammen tidligere. Det med at vælge nye partnere hver gang er passé derfor er tilliden stor og misforståelserne små. Den enkelte byggevirksomhed indgår i ét strategisk samarbejde, når det handler om at bygge skoler og et andet, når opgaven er renovering af boliger. Opgaven definerer, hvilken af virksomhedens strategiske samarbejder der aktiveres. Bygherrerne er godt tilfredse med det stærke samarbejde internt i de strategiske netværk. Det 17

18 giver byggeri af høj kvalitet, og den hårde konkurrence om opgaverne mellem de bydende strategiske netværk giver en god pris. Særligt i større byggerier er det almindeligt, at bygherren tænker i totaløkonomi og supplerer den samlede entreprise med en driftskontrakt. Dermed får bygherren både afdækket sin risiko i byggeog driftsfasen, og konsortierne konkurrerer ikke bare på opførelse men også på vedligehold, energiforbrug m.m. Det er derfor, man snakker om, at huslejen er bundlinien i de større udbud. Mange bygherrer vælger dog at være mere involveret i processen f.eks. fordi han ønsker at påvirke processen, ikke helt er klar på sine ønsker til byggeriet, eller fordi han ønsker læring i sin egen organisation. I disse tilfælde er tidlig partnering den dominerende samarbejdsform. Den tidlige involvering af parterne i byggesagen mærkes tydeligt gennem større tillid, færre ændringer i løbet af byggeprocessen samt en bedre bundlinie. Ambition for 2020 I alle byggeprojekter er tilliden mellem parterne stor og misforståelserne små. Opførelse og drift udbydes ofte samlet i større byggeprojekter. Systemleverancer gennem velfungerende samarbejde På trods af de utallige fordele som findes ved at vælge systemleverancer, er det svært at bryde igennem på markedet. Potentialet er enormt, men det kræver mere samarbejde på tværs i sektoren og en omfattende formidlingsindsats overfor kunderne Carsten Hoeck, Rockfon, 2006 den er skabt som systemleverance. Produkterne kan hurtigt omstilles til den enkelte brugers behov, og det har for alvor sat gang i efterspørgslen herhjemme. Også på den professionelle side har systemleverancer slået igennem. Når de store virksomheder skal have bygget nyt, sker det på baggrund af funktionskrav og hele systemleverancen vurderes samlet. Ambition for 2020 De fleste byggevirksomheder har deltaget i udviklingen af systemleverancer. Udfordringer Byggeriets virksomheder bør reorganisere byggeprocesserne for at styrke sektorens image gennem højere kvalitet og effektivitet til den rette pris. De uddannelsesmæssige rammer skal styrkes ved integration af kompetencer på grunduddannelser og specialisering på overbygningen. Alle større bygherrer bør understøtte udviklingen af nye samarbejdsformer som f.eks. strategisk partnering ved at kræve disse anvendt i markant omfang. Producenter af systemleverancer må overbevise markedet om de økonomiske og kvalitetsmæssige fordele. Samtidig bør større bygherrer tilrettelægge udbud, så det er muligt at byde med systemleverancer. Byggeriet bør arbejde for at etablere én ny samlende brancheorganisation, der kan skabe fælles retning og retningslinjer samt styrke sektorens gennemslagskraft og image. I 2020 har byggeriet udviklet markedet for systemleverancer, og det har øget kvaliteten og produktiviteten i sektoren. Systemleverancer udvikles gennem strategiske partnerskaber mellem virksomheder på tværs af byggeriets værdikæde og virksomheder i andre sektorer. Det handler i lige så høj grad om procesinnovation som produktinnovation med hvem og hvordan samarbejder man bedst? På trods af de store forventninger til systemleverancer har det taget mange år at udvikle markedet herhjemme. Men barrierer inden for udbudsformer og traditionelle fagopdelinger er overvundet i Systemleverancer er i første omgang blevet udviklet til større udenlandske markeder. Her har byggevirksomhederne opnået vigtige erfaringer og videreudviklet koncepterne, og det har vist danskerne, at man godt kan få en skræddersyet bolig, selvom om 18

19

20 V I S I O N S G R U P P E M E D L E M M E R N E Søren Ulslev, adm. direktør NCC Michael Kragh Rasmussen, corp. brand & communication manager, Velux Per Bager, projektleder, Elindco Jørn Boklund, direktør, Bravida Danmark Michael Nielsen, direktør, ATP Ejendomme Michael Nielsen, divisionsdirektør, ISS Facility Services Kristian Kreiner, professor, Center for ledelse i byggeriet Kurt Albæk, adm. direktør, Seniorpartner, Sadolin & Albæk Ingelise Bogason, adm. direktør, Birch & Krogboe Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Inst. (Århus Universitet) Hans Peter Svendler Nielsen, direktør, Fonden Real Dania Peter Engberg Jensen, koncerndirektør, Nykredit Ib Henrik Rønje, adm. direktør, Sjælsø gruppen Henrik Enegaard Skaanderup, adm. direktør, Kuben Rasmus Bech Hansen, strategy director, Kontrapunkt Carsten Hoeck, salgsdirektør, Rockfon Peter Henningsen, direktør MT Højgaard Per Feldthaus, adm. direktør, Arkitema Lone Møller Sørensen, direktør, SBi Henning Steensig, konst. direktør, Erhvervsog Byggestyrelsen

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ledelse af processer i

Ledelse af processer i Tilbagespil fra LU-kursusdag Ledelse af processer i Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed i fremtidens ungdomsskole LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl.

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. 15-18 i København Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere