REPRÆSENTANTSKABSMØDE Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012"

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde

2 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24. marts 2012 Indkaldelsen indeholder følgende materialer: Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde 2012 Indhold på Temamødet Dagsorden for DGU s ordinære repræsentantskabsmøde Årsberetning 2011 inkl. regnskab 2011, budget 2012 og overslag 2013 Medlemsstatistik pr. 30. september 2011 inklusive stemmer pr. klub er Indeholdt i årsberetningen Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Selskabsmedlemskab i Dansk Golf Union Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ingen kontingentopkrævning i 2. og 4. kvartal 2012 fremsat af Aarhus Aadal Golf Club Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag Valg af suppleanter til bestyrelsen Orientering til de delegerede på repræsentantskabsmødet Mødet vil være åbent for pressen med mindre forsamlingen konkret vedtager anderledes. Med venlig hilsen Dansk Golf Union Søren Clemmensen Formand 2

3 Indholdsfortegnelse Side: Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde Temamøde... 5 Repræsentantskabsmøde...7 Årsberetning 2011 inkl. regnskab 2011, budget 2012 og overslag Medlemsstatistik pr. 30. september 2011 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen...vedlagt Forslag fra bestyrelsen...10 Forslag 1 Selskabsmedlemskab i Dansk Golf Union Forslag fra klubberne...14 Forslag 2 Ingen kontingentopkrævning i 2. og 4. kvartal Valg af suppleanter til bestyrelsen...17 Orientering

4 Program for Temamøde Fredag 23. marts Registrering v/receptionen. Sandwich, øl/vand uden for kongressalen Temamøde i kongressalen Ca Buffet i restauranten og socialt samvær Program for Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag 24. marts Registrering og kaffe/the uden for kongressalen Repræsentantskabsmøde i kongressalen Ca Frokostbuffet i restauranten kaffe/the uden for kongressalen Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet Kaffe/the og kage uden for kongressalen Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet 4

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Temamøde 5

6 Program for Temamøde 1. del kl Kl kl kl Registrering v/receptionen Velkomst v/søren Clemmensen Kommende lovgivning for pesticider på golfbaner v/seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Skov og Landskab, Københavns Universitet og kontorchef Sonja Canger, Miljøstyrelsen Pause 2. del Kl Kl Kl Nyt EGA Handicapsystem v/formand Søren Clemmensen Generel orientering fra DGU v/direktør Morten Backhausen Natmad og socialt samvær Mødet er åbent for alle deltagere i repræsentantskabsmødet. Derudover kan andre interes serede fra klubbernes bestyrelser melde sig i den udstrækning, der er plads. Vel mødt. 6

7 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Repræsentantskabsmøde 7

8 Dagsorden for Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 24. marts ) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af advokat John Korsø Jensen. 2) Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer Medlemsstatistik pr. 30. september 2011 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen. 3) Bestyrelsens beretning Bestyrelsens skriftlige beretning er indeholdt i årsberetningen. 4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Selskabsmedlemskab i Dansk Golf Union - fremsat af DGU s bestyrelse Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ingen kontingentopkrævning i 2. og 4. kvartal fremsat af Aarhus Aadal Golf Club Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag. 5) Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget og kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende år samt overslag for det kommende år Regnskab med budget er indeholdt i årsrapporten. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU er uændret. 8

9 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VALG TIL BESTYRELSEN På valg til bestyrelsen er: Ib Dam Schultz, Ribe Golf Klub, som genopstiller Aase Møller-Hansen, Alssund Golfklub, som genopstiller Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bjarne Winther, Furesø Golfklub, (1. suppleant) modtager ikke genvalg Jakob Thomsen, The Scandinavian Golf Club (2. suppleant) modtager genvalg - CV vedlagt som bilag A Jesper Billund, Sindal Golfklub - CV vedlagt som bilag B Helge Adam Møller, Sydsjællands Golfklub Mogenstrup CV vedlagt som bilag C Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant: Jakob Thomsen, The Scandinavian Golf Club (1. suppleant) 7) Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet Deloitte. 8) Valg af medlemmer og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget På valg til udvalget er: Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub, som genopstiller Valg af suppleant til udvalget: Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant adv. Dan B. Larsen, Varde Golfklub, som genopstiller. 9) Eventuelt 9

10 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Forslag fra bestyrelsen 10

11 Forslag 1 fremsat af bestyrelsen Vedrørende dagsordenens punkt 4 Forslag 1 fremsat af bestyrelsen Bestyrelsen fremsender til repræsentantskabets afgørelse følgende: Forslag om oprettelse af ny begrænset medlemskabskategori i Dansk Golf Union for selskaber. Sel skaber kan med denne medlemskabskategori få adgang til DGU s organisation og ydelser, men ikke få demokratisk indflydelse. Baggrund: Nærværende forslag er et resultat af arbejdet i den arbejdsgruppe, der blev nedsat efter repræsentantskabsmødet i Arbejdsgruppen fik til opgave at se på muligheden for, at selskaber, der driver golfbane i Danmark, kan blive medlem i DGU. Kommissorium for arbejdsgruppen kan ses her: danskgolfunion.dk/om-dgu/organisation/bestyrelse/bestyrelsens-opslagstavle Arbejdsgruppen har bestået af: Lars Peter Wilhelmsen, direktør, The Scandinavian Golf Club Peter Arendorff, formand, Foreningen Private Golfbaner Preben Aaen, formand, Himmerland Golf Klub Klaus Gundertofte, formand, Ishøj Golfklub Bjarne Winther, bestyrelsesmedlem, Dansk Golf Union Søren Clemmensen, formand, Dansk Golf Union Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union Arbejdsgruppen har afholdt tre møder og har i enighed fremsat nedenstående forslag, som DGU s bestyrelse nu fremsætter til repræsentantskabets afgørelse. Selskabsmedlemskab i Dansk Golf Union Formel indflydelse i DGU Møde- og taleret på Repræsentantskabsmødet, men ingen stemmeret Møde- og taleret på Regionalmøder Selskab & anlæg Selskabet skal som minimum have tilknyttet 50 aktive golfspillere med spilleret til anlægget. Selskabet skal råde (eje/leje) over en spilleklar golfbane og fremvise behørig dokumentation herfor Selskabet skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte Golfregler. Det indebærer, at selskabets Lokale Regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være selskabet, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige Lokale Regler er undtaget fra DGU s godkendelseskrav Kun ét selskab kan være tilknyttet et baneanlæg Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, som det enkelte selskab har rådighed over 11

12 Banen skal opfylde følgende krav: o Have mindst 9 huller o Have en samlet længde fra gult teested for 9 huller på mindst 1375 meter. o Have mindst 2 sæt klart markerede teesteder o Have fairwayarealer, som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder o Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under nor male sommerkonditioner kan klippes i en højde af 7 mm eller derunder o Afmærkning af teesteder, hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende samt hulkopper og flag skal opfylde golfreglernes bestemmelser samt være godkendt af DGU o Have en træningsbane o Være rated af DGU - i starten med en midlertidig rating o Banen skal i øvrigt - efter DGU s skøn - opfylde de spillemæssige krav for en golfbane Forsikring Omfattet af DGU s kollektive ansvarsforsikring og dermed betaling, men ikke omfattet af DIF s kollektive forsikringer Sport Golfspillere med fuldgyldigt aktiv spilleret til selskabets anlæg har ret til deltagelse i DGU s turneringer, når turneringen ikke er et DIF-Danmarksmesterskab Golfspillere med spilleret til selskabets anlæg kan udtages til DGU s landshold Selskabets overholdelse af gensidighedsprincippet: 1. Selskabet er forpligtet til at stille banen til rådighed én dag hvert andet år. Stiller selskabet banen til rådighed for en turnering, som løber over to dage, har selskabet varetaget sin forpligtelse for i alt fire år, inklusiv det år, hvor turneringen afvikles 2. Selskabet skal tillade andre golfspillere med DGU-kort greenfeespil på golfbanen 3. DGU henstiller til, at retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort iagttages Sportslige sanktioner som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes (fx overtrædelse af Amatørregler) skal kunne indankes til DGU s respektive udvalg (Amatør- og Ordensudval get, Turneringskomiteen og Handicap- og Course Rating Komiteen) Disciplinære sanktioner, som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes for overtræ delse af ordensregler og lignende, skal kunne indankes til DGU s Amatør- og Ordensudvalg DIF s antidoping- og anti-pædofiliregler finder anvendelse Selskabet skal forpligte hver enkelt golfspiller til at være omfattet af idrættens appelsystem samt antidoping og antipædofili-regler Selskabet forpligter sig til ikke at afholde en større turnering i overensstemmelse med 3, stk. 5 i DGU s vedtægter uden forinden at sikre sig, at DGU har sanktioneret den pågældende turnering 12

13 DGU s licensaftaler Selskabet har ret til at tildele golfspillere med spilleret til selskabet et handicap (EGA s handicapsystem) Ret til at anvende Golf- og Amatørreglerne samt Ret til rating af golfbanen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA Selskabet skal overholde reglerne for henholdsvis EGA s handicapsystem, Golf- og Amatørreglerne samt USGA s ratingsystem Selskabet skal regulere handicap for golfspillere, med spilleret til golfanlægget, i henhold til DGU s retningslinjer ved anvendelse af EGA s fastsatte handicapsystem samt USGA Course Rating og Slope system Administrativt Selskabet har ret til at rekvirere DGU-kort, når betingelserne for udstedelse er opfyldt. Selskabets bestyrelse har ret til at modtage maksimalt seks DGU-Introduktionskort og et Nordisk Introduktionskort. Formanden for bestyrelsen modtager det Nordiske introduktions kort. Introduktionskort udstedes kun, når selskabet iagttager retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort Selskabet har ret til deltagelse i DGU s kurser, ret til køb af DGU s publikationer, samt mulighed for rådgivning og bistand fra DGU Golfspillere med spilleret modtager pr. husstand et eksemplar af magasinet Dansk Golf Selskabet skal overholde DGU s vedtægter, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale Overholde forpligtelserne og kravene til udstedelse af DGU-kort Selskabet betaler for DGU-medlemskabet (Kontingent fastsat af DGU s repræsentantskab + den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud) Selskabet har et IT-administrationssystem, som kan kommunikere med DGU s IT-administrationssystem Selskabet skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere. Det er op til det enkelte selskab at vurdere, hvem der skal undervise nye golfspillere i at kunne opnå golfkørekortets krav, og hvem der kan godkende de opnåede færdigheder jf. kravene i golfkørekortet. Det anbefales, at der er adgang til træning hos en PGA-uddannet træner. Golfkørekortet skal udstedes i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat af PGA og DGU Kontingent Pris pr. golfspiller pr. år: Voksne kr. 152,00 Juniorer* kr. 81,00 Juniorer uden banetilladelse kr. 25,00 Fleks medlemmer kr. 152,00 Øvrigt pr. medlem pr. år kr. 30,00 (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud som reguleres) * Et medlem anses som junior til og med kalenderåret vedkommende fylder 18 år. 13

14 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Forslag fra klubberne 14

15 Forslag 2 15

16 Bestyrelsens kommentarer til forslag 2: Bestyrelsens kommentarer til forslaget fra Aarhus Aadal Golf Club. Klubben har foreslået, at der i 2012 ikke opkræves kontingent til Dansk Golf Union i andet og fjerde kvar tal. Det svarer til et indtægtstab på 11,3 mio. kr., hvorefter egenkapitalen pr. 1. januar 2012 på 11,5 mio. kr. stort set er opbrugt. Det får også negativ indflydelse på driften, idet der ikke længere er indtægter fra den del af egenkapitalen, som er bundet i obligationer og aktier. Bestyrelsen har i flere år tilkendegivet, at der bør være en egenkapital i størrelsesordenen 10 mio.kr., og dette synspunkt understøttes af de statsautoriserede revisorer Deloitte, som i et notat dateret den 14. februar 2012 skriver, at de på det foreliggende grundlag ikke anbefaler et kapitalberedskab, hvor egenka pitalen udgør mindre end et niveau på ca t.kr., hvilket ikke har ændret sig, fra vi snakkede om det for nogle år siden. Bestyrelsen er sig naturligvis bevidst, at egenkapitalen ved slutningen af regnskabsåret 2011 var 1,5 mio. kr. højere end det ønskede beløb, og derfor er der ikke kalkuleret med kontingentforhøjelse i 2012 og 2013, ligesom der i de nævnte år er budgetteret med driftsmæssige underskud på henholdsvis kr. og kr. Vi er altså i gang med at bruge af egenkapitalen, fordi den for øjeblikket er større end nødvendigt. Usikkerheden om fremtiden, ikke mindst hvad angår muligheden for at opnå sponsorater, herunder et hovedsponsorat, gør, at vi ikke går med tanker om at nedbringe egenkapitalen til under 10 mio. kr. Heller ikke usikkerheden om medlemssituationen gør situationen lettere. Vi har budgetteret med en frem gang i 2012 på medlemmer, og det tror vi stadig på, men samtidig kan vi konstatere, at medlems tallet falder i flere europæiske lande. Derfor kan vi ikke støtte det fremlagte forslag, som fjerner egenkapitalen helt i løbet af én sæson. 16

17 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Valg af suppleanter til bestyrelsen 17

18 Bilag A Jakob Thomsen Profil Født 1970, opvokset i Jylland, juridisk/økonomisk kombinations uddannelse, er gift og bor i Hørsholm med 2 børn, mellemleder i en stor dansk finansiel virksomhed, spillet golf i 35 år, hcp. 1 Hvad jeg kan bidrage med Det har været spændende og lærerigt at tage del i bestyrelsesarbejdet de seneste 3 år, med fokus på det samlede golfdanmarks forhold og interesser, samt udvikling herfor. På det personlige og relationsmæssige plan har det været en fornøjelse. Mine primære kompetencer er overordnet forretningsforståelse (herunder kombinationen af virksomhedsrelaterede økonomi-, jura-, risiko- og ledelsesforhold). Jeg har desuden indsigt i og personlige relationer til udøvere m.v. inden for elitesporten og ungdomsrækkerne Erhvervserfaring Underwriting Chef (DK + Norge) Ansvarlig (bestand og lønsomhed) for Trygs portefølje af div. ansvarsforsikringer, fortrinsvis til større erhvervsvirksomheder samt rådgivere indenfor de liberale erhverv i Norge og Danmark. Ledelsesansvar for afdeling på 19 personer, placeret i hhv Ballerup, Bergen samt Oslo. Deltagelse i diverse interne ledelsesgrupper Underwriting og produktudviklingschef (DK) Ansvarlig (bestand og lønsomhed) for Trygs portefølje af bilforsikringer til flådekunder og større erhvervsvirksomheder. Ledelsesansvar for afdeling på 33 personer Uddannelse etc Kontinuerlig lederuddannelse primært interne lederuddannelser i Nordea/Tryg-regi Aalborg Universitet: Cand.merc.jur. (afgangseksamen 97) 18

19 Interesser og sportslige resultater Familien og venner, golf og sport i almindelighed. Frivilligt arbejde i DGU s Turneringskomité, Suppleant i DGU s bestyrelse siden 2009 Medlem i The Scandinavian. Tidligere medlem af Aalborg, Søllerød, Holstebro, Odense og Hvide Klit golfklubber samt Peninsula GCC, Melbourne. 10-dobbelt dansk mester for hold og europamester for klubhold som del af Aalborg Golf Klubs hold i elitedivisionen. Holdet modtog i 1999 sportsjournalisternes den gyldne golfbold Sølvmedalje ved individuelt EM Mid-amateur 2006 (spillere over 35 år) Familie Gift med Ea, 2 børn (Kristina på 8 år og Alexander på 6 år) 19

20 Bilag B 20

21

22 Bilag C 21

23

24 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Orientering 22

25 Orientering til de delegerede på Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde Opmærksomheden henledes på DGU s vedtægter 4, som indebærer, at repræsen tantskabet består af bestyrelsens medlemmer samt højst to befuldmægtigede repræ sentanter for hver af de klubber, der er optaget med fuldt medlemskab af DGU. Delegerede er repræsentantskabet, DGU s udvalgs- og komitémedlemmer samt ansatte, de af DGU inviterede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. Taleret på repræsentantskabsmødet har repræsentantskabet, med mindre bestyrel sen tillader, at andre delegerede får ordet. Der udarbejdes en liste med navnene på repræsentantskabet. Listen overdrages i kopi til dirigenten, når denne er valgt. DGU s sekretariat DGU s sekretariat oprettes i foyeren ved Kongressalen. Lørdag i perioden fra kl Fredag vil sekretariatet være ved receptionen fra kl Her udleveres ved ankomst deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesedler, som der skal kvitteres for. Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden repræsentantskabsmødets start lørdag kl for at: blive registreret som værende til stede få udleveret kuvert med stemmesedler Indkvartering Ved ankomst (check ind fra kl ) checkes ind i receptionen. Ved afrejsen (check ud senest kl ) bedes venligst betalt for ekstraydelser, såsom telefon, minibar, roomservice og lignende, som ikke er inkluderet i prisen. Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check ud. 23

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor: INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 1 TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde: I år afholdes ovenstående på

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor: INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE 2015 Hovedsponsor: SIDE 2 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 23. februar 2015 DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- SKABSMØDE SAMT

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor: 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor: dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere