MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:"

Transkript

1 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor:

2 INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS OPKRÆVNINGER KONTINGENTER KONTAKT December

3 FORORD Dansk Golf Union (DGU) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). DGU's medlemmer er de fleste af landets golfklubber. DGU s formål er, som interesseorganisation for DGU s medlemmer, at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af mulighederne for udøvelse af alle DGU s aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. Her får du vejledning og oplysninger om forhold i forbindelse med medlemskabet af DGU. Du kan orientere dig om, hvordan medlemmer optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder samt, hvilke rettigheder og forpligtelser et medlemskab medfører. På danskgolfunion.dk finder du mange af DGU s services, og hjælp til ansøgning om medlemskab. Morten Backhausen Direktør, Dansk Golf Union 3

4 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION De følgende sider handler om, hvordan medlemskab af DGU kan opnås. Kravene, som stilles, er fastsat af DGU og DIF, med hensyntagen til golfspillet og fastholdelse af foreningsretlige og demokratiske principper. Der er tre medlemskategorier for medlemskab af DGU. Kategorierne er: Fuldgyldigt medlemskab Selskabsmedlemskab Begrænset medlemskab FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB Når den almennyttige golfklub opfylder alle betingelser for medlemskab, kan der ansøges om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU. En ansøgning skal desuden indeholde: Kopi af klubbens stiftende generalforsamlingsprotokollat. Kopi af vedtagne og underskrevne vedtægter. Kopi af lejeaftale og eventuelle andre aftaler som golfklubben har indgået med udlejer af banen, eksempelvis en administrationsaftale. Alle aftaler skal sendes i underskrevet version. Dokumentation for medlemsantal med mindst 50 aktive medlemmer. Dokumentation af banens længde. Skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar eller angivelse af, hvornår den bliver spilleklar. Bekræftelse på, at klubben har et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. SELSKABSMEDLEMSKAB Når et selskab opfylder alle betingelser for medlemskab, kan der ansøges om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU. En ansøgning skal desuden indeholde: Dokumentation for medlemsantal med mindst 50 aktive medlemmer. Bekræftelse på at selskabet har råderet over et golfan-læg. Dokumentation af banens længde. Skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar eller angivelse af, hvornår den bliver spilleklar. Bekræftelse på, at selskabet har et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Ved ansøgning om begrænset medlemskab udfyldes kun ansøgningsblanketten. OPTAGELSESPROCEDURE Det er en god idé, at kontakte DGU før stiftelsen af en klub og før ansøgning om et medlemskab. Her kan DGU evt. forhåndsgodkende klubbens vedtægter og lejeaftale/øvrige aftaler og sikre, at banen overholder kravene for medlemskab. Du finder forslag til vedtægter og andre aftaler på DGU s hjemmeside. DGU kan samtidig være behjælpelig med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse dokumenter, og vi anbefaler, at ansøgere er i løbende dialog med DGU i denne fase. Sagsbehandling for optagelse af en klub eller et selskab ligger mellem én til tre måneder inklusiv banebesøg. På de næste sider kan du se forskellige forpligtelser og rettigheder, der er knyttet op på hvert medlemskab. Ved optagelse som almennyttig golfklub godkender DGU i samarbejde med DIF, at klubbens vedtægter og eventuelle lejeaftale og øvrige aftaler med udlejer overholder reglerne for medlemskab af DGU, herunder DIF. Det er alene DGU, der godkender et medlemskab for sel-skaber og begrænset medlemskaber, og fastsætter med-lemsbetingelser for disse. 4

5 FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Fuldt medlemskab er forbeholdt danske almennyttige golfklubber. Medlemmerne skal altid overholde DGU s vedtægter og DIF s love. Golfklubben skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor en bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Der skal være mindst 50 aktive golfspillere i klubben. Klubbens vedtægter skal altid overholde reglerne for medlemskab af DGU og DIF. 16 i DGU s udkast til standardvedtægter medtages ukorrigeret i klubbens vedtægter. Klubben skal have rådighed over en spilleklar bane. DGU og DIF skal godkende enhver lejekontrakt samt administrationsaftale eller anden aftale, som indeholder rådighedsstruktur over golfbanen. Alle senere ændringer skal tillige godkendes. Der kan kun være én klub tilknyttet et baneanlæg. Golfklubben skal have et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere, der overholder de minimumskrav, som DGU har udarbejdet i samarbejde med Professional Golfers Association Denmark (PGA). Klubben og dens golfspillere har ret til at deltage i DGUturneringer eller andre åbne turneringer. Dette gælder dog ikke klubber med ni huller under meter og golfspillere med DGU-kort med anmærkning F (fleksibelt medlemskab). GENERELLE FORPLIGTELSER Klubben er forpligtet til at stille banen til rådighed, én dag hvert andet år, til en DGU turnering. Stiller klubben banen til rådighed for en turnering, som løber over to dage, har klubben varetaget sin forpligtelse for i alt fire år, inklusiv det år, hvor turneringen afvikles. Klubben skal tillade andre golfspillere med DGU-kort greenfeespil på golfbanen. DGU henstiller til, at retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort iagttages. (Se side 11). Deltagelse i DGU s holdturneringer indebærer, at klubbens egen bane skal stilles til rådighed til en holdturnering. Sportslige sanktioner, som golfspillere idømmes (fx overtrædelse af Amatørreglerne), skal kunne ankes til DGU s respektive udvalg (Amatør- og Ordensudvalget, Turnerings- og Regelkomitéen samt Handicp Komiteen) og herefter DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Disciplinære sanktioner som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes for overtrædelse af ordensregler og lignende, skal kunne indankes til DGU s Amatør- og Ordensudvalg og herefter DIF-idrættens Højeste Appelinstans. DIF's antidoping, antipædofili og matchfixing regler skal følges. GOLFBANEN For at klubben kan opnå et fuldt medlemskab af DGU, skal klubben have rådighed over en bane. Banen skal godkendes og rates af DGU. For banen gør det sig gældende, at den skal: Have mindst ni huller. Have mindst ét par 4 hul. Have en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst meter. En golfklub som alene har en banelængde mindre en meter for ni huller, kan kun udstede et DGU-kort med anmærkning F til sine medlemmer. Have mindst to sæt klart markerede teesteder (med forskellig længde). Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner, kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af syv mm eller derunder. Have afmærkning af teesteder, out of bounds, hazards, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag, der opfylder golfreglernes bestemmelser. Have en træningsbane. Være korrekt opmålt i henhold til United States Golf Association (USGA) retningslinjer for rating. 5

6 6 Være rated af DGU - i begyndelsen med midlertidig rating. I øvrigt, efter DGU s skøn, opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde. GOLFSPILLET Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU. Klubben skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinjer ved anvendelse af det af DGU fastsatte handicapsystem samt Course Rating og Slope systemet. GOLFREGLER Klubben og golfspillerne skal følge de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler. I Golfreglerne indgår blandt andet Amatørreglerne, og hvordan spillet skal afvikles. HANDICAPSYSTEMET Klubben og golfspillerne skal følge reglerne for handicap systemet, som det er udarbejdet af European Golf Association (EGA). Det er kun fuldgyldige medlemmer og selskaber, som opnår retten til at benytte handicapsystemet. Det indebærer blandt andet, at det er klubben eller selskabet der udsteder og regulerer golfspillernes handicap. Udlejeren af baneanlægget kan således ikke udstede handicap eller arrangere tællende turneringer. Golfklubberne er forpligtet til at nedsætte en lokal handicapkomité, som har myndighed til at regulere golfspillerens handicap. USGA COURSE RATING SYSTEM DGU skal tilse, at golfklubber som er fuldgyldige medlemmer af DGU, opnår retten til at benytte USGA Course Rating og Slope Rating. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Ret til møde-, tale- og stemmeret på DGU s Tema- og Repræsentantskabsmøde. Ret til deltagelse på DGU s Regionalmøder. Ret til rating af golfbanen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA Ret til at anvende Golf- og Amatørreglerne Ret til at tildele aktive golfspillere handicap i overensstemmelse med DGU s licensaftale Klubben har mulighed for at rekvirere eksemplarer af magasinet Dansk Golf. Klubben er forpligtet til at betale til DIF s kollektive forsikringer og DGU s ansvarsforsikring for golfspillere. MEDLEMSBETINGELSER FASTSAT AF DIF Almennyttige foreninger, der har medlemskab af DGU, skal også efterleve DIF s love. DIF's opbygning indebærer en forpligtelse til at sikre den folkelige foreningsretlige bevægelse, som er indeholdt i DIF s love, herunder at især lovregulativ I - 2 foreningsbegrebet - overholdes. Foreningsbegrebet og kravet om, at klubben skal være almennyttig indebærer, at klubben skal være en demokratisk forening stiftet på en stiftende generalforsamling, hvor hele den ansvarlige bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Klubbestyrelsen og udvalg i klubben skal være bemandet på demokratisk vis - ved valg eller ved den valgte bestyrelses nedsættelse af udvalgene. Ejer klubben ikke selv golfanlægget, men lejer dette, stilles der en række formelle krav til lejeaftalen og eventuelle andre aftaler, der bliver indgået mellem baneejer og golfklubben, idet disse ikke må tilsidesætte forenings-begrebet og klubbens demokratiske grundlag. Se næste side. Retten til at benytte ratingen tilkommer kun golfklubberne. 6

7 Vi har opstillet de mest fundamentale bestemmelser, som gælder for alle almennyttige klubber, der ønsker at opnå medlemskab af DGU og dermed DIF. En forening under DIF skal være demokratisk og almennyttig. Se i øvrigt lovregulativ I 2 om foreningsbegrebet. Det kontingent, som klubben opkræver, skal give adgang til golfspillet. Klubben skal være selvbestemmende og selvforvaltende. Klubben kan ikke i aftale eller i sine vedtægter aftale sig ud af DIF-reglerne, for eksempel ved at bestemme, at en udlejer af et golfanlæg kan bestemme størrelsen af kontingentet. Kontingentets størrelse kan udelukkende bestemmes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Et kontingent til klubben skal opkræves af klubben og skal altid indsættes direkte på klubbens konto. Greenfee og andre typer af indtægter, der eksisterer i en klub, skal altid fastsættes af generalforsamlingen eller bestyrelsen, og skal altid indsættes på klubbens konto. DIF anerkender, at der kan indgåes en selvstændig aftale om baneejers benyttelse af banen mod betaling af greenfee. Klubben skal have eneret til det lejede i den tid, klubben lejer golfanlægget. Det betyder, at hvis klubben lejer anlægget 365 dage om året, så kan udlejer ikke benytte sig af anlægget til sin egen selvstændige virksomhed. DIF anerkender ikke, at lejen er en fast procentdel af klubbens kontingent, idet dette strider mod DIF s princip om 100 % autonomi for klubben. DIF anerkender følgende former for lejebetaling: Fast beløb som evt. reguleres løbende, brugerfladeafgift, fast grundbeløb og procentdel leje af øvrige indtægter. Der foretages altid en konkret vurdering af det samlede aftalesæt. Kontingentet skal altid være momsfrit og må ikke deles op i for eksempel et momsfrit kontingent og en momspligtig spilleret. 7

8 BEGRÆNSET MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Klubber, selskaber, andre typer af virksomheder og organisationer, som beskæftiger sig med golf, men som ikke opfylder medlemsbetingelser for fuldt medlemskab, kan opnå begrænset medlemskab af DGU. Begrænset medlemskab giver følgende rettigheder: Ret til med én hertil befuldmægtiget person at deltage i og udtale sig på DGU's Repræsentantskabsmøde. Ret til at deltage i DGU s møder og kurser. Ret til at modtage DGU's information. Ret til at meddele klubbens medlemmer et handicap. Vær opmærksom på, at klubbens medlemmer ikke modtager DGU-kort. Det meddelte handicap er således kun et såkaldt klubhandicap. Ret til at købe DGU-publikationer. Ret til at modtage telefonisk rådgivning. Direkte omkostninger, for eksempel mødedeltagelse, udarbejdelse af dokumenter og rejser faktureres særskilt efter tidsforbrug. Mulighed for at rekvirere eksemplarer af magasinet Dansk Golf. SELSKABSMEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Selskabsmedlemmer i DGU har i det væsentlige samme rettigheder som ved fuldgyldigt medlemskab, bl.a. retten til at udstede DGU-kort. Der gælder således også de samme optagelsesprocedurer vedrørende golfbanen og golfspillet. Du kan i de efterfølgende afsnit læse om de områder, hvor rettighederne adskiller sig fra det fulde medlemskab. FORMEL INDFLYDELSE I DGU Selskabsmedlemmer får møde- og taleret på DGU's Tema- og Repræsentantskabsmøde og regionalmøderne, men ingen stemmeret. SPORT Golfspillere med fuldgyldigt aktiv spilleret til selskabets anlæg har ret til deltagelse i DGU s turneringer, når turneringen ikke er et Danmarksmesterskab. Golfspillere med spilleret til selskabets anlæg kan udtages til DGU s landshold. SELSKAB OG ANLÆG Der kan ikke optages et selskab på et anlæg, der i forvejen har en golfklub tilknyttet. Medlemskab med begrænsede rettigheder giver ikke ret til: At klubbens medlemmer modtager DGU-kort. At klubbens medlemmer automatisk har ret til at spille greenfee i andre klubber. At klubbens medlemmer kan deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer. At klubben har stemmeret på DGU's Repræsentantskabsmøde. At klubben omfattes af fællesforsikringerne hos DIF. DIF skal ikke godkende selskabsmedlemmer, og der skal ikke indsendes vedtægter, leje- eller administrationsaftaler. FORSIKRING Selskabsmedlemmer er omfattet af DGU s kollektive ansvarsforsikring for golfspillere og dermed opkræves betaling som for fuldt medlemskab. Selskabsmedlemmer er ikke omfattet af DIF s kollektive forsikringer. 8

9 DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT Medlemskab indebærer, at klubber og selskaber skal administrere DGU-kort udstedt af DGU, herunder at reglerne og retningslinjerne overholdes. Klubber og selskaber skal orientere golfspillerne om DGU-kortet og dets anvendelse, og er selv ansvarlige for, at DGU-kort kun udleveres til de berettigede golfspillere. GENERELT OM DGU-KORT Alle golfspillere, der er medlemmer af en golfklub eller et selskab under DGU er berettiget til at modtage et DGUkort, når golfspilleren har erhvervet sig enten et golfkørekort eller et handicap på maksimum 36. DGU har to former for DGU-kort: 1. TRADITIONELT DGU-KORT Alle golfspillere med et aktivt fuldgyldigt medlemskab af en golfklub, der har ni eller flere huller, og en banelængde på minimum meter for de ni huller, kan modtage et DGU-kort, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, seniorer, ægtepar med ægtefællemedlemskab, pensionister og studerende, såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme medlemsgruppe og alderskategori betaler. Der gælder dog følgende betingelser: Ægtefællemedlemsskab forudsætter, at man er gift eller samboende med samme adresse. For studerende kræves det, at de årligt kan fremvise gyldigt studiekort eller gyldig uddannelsesaftale og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse. For pensionister kræves det, at medlemmet er fyldt 65 år og ikke har erhvervsarbejde. 1. TRADITIONELT DGU-KORT 2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, som den enkelte klub eller selskab har rådighed over. Klubber der på tidspunktet for repræsentantskabsmødet i år 2010, havde mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, kan fremover maksimalt have det antal, som var meddelt i forbindelse med DGU s kontingentopkrævning i februar forud for repræsentantskabsmødet Personer der er berettiget til et traditionelt DGU-kort eller et DGU-kort med anmærkning F, er at anse som aktive spillere i henhold til DGU s vedtægter 4, stk. 3. Ved uindskrænkende rettigheder forstås, at klubben ikke må indføre tidsbegrænsninger eller spillebegrænsninger på baneanlægget eller give rabat på kontingentet. Fuldgyldige medlemmer har ret til at spille på hele golfanlægget i hele kalenderåret, uden nogen form for begrænsninger, dog med respekt for klubbens arrangementer. Rabat på kontingentet på et fuldgyldigt medlemskab giver alene ret til et DGU-kort med anmærkning F (digitalt registreret). 9 9

10 DGU-KORT GIVER DESUDEN RET TIL At deltage i DGU-turneringer og andre åbne turneringer. At spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (se side 5 - "Generelle forpligtelser"). 2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F (F=FLEKSIBEL) Alle andre former for medlemskategorier, der ikke opfylder betingelserne for fuldgyldigt medlemskab, samt golfspillere i klubber, som for ni huller er kortere end meter, modtager DGU-kort med anmærkning F (registreres digitalt), når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Et fleksibelt medlemskab skal give adgang til golf enten ved adgang til puttinggreen, driving range, par 3-bane, indspilsfaciliteter eller golfbanerne. DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til at deltage i DGU-turneringer (både hold- og individuelle DGU-turneringer). Klubberne har retten til at afvise golfspillere med et DGUkort med anmærkning F. LANGDISTANCEMEDLEMMER Langdistancemedlemmer får ikke udstedt et DGU-kort, da et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub, og dér har fået sit DGU-kort. ADMINISTRATION AF DGU-KORT DGU udsteder DGU-kort på baggrund af klubbernes indberetning. Klubben indberetter løbende via deres administrationssystem om, hvilke golfspillere, der er berettiget til DGU-kort. 10 DGU sørger for at udstede og fremsende DGU-kort. Kortene sendes til klubben, der videresender dem til de berettigede golfspillere. En golfspiller, der er medlem i flere klubber, vil kun modtage ét kort, og det er fra spillerens hjemmeklub, hvor vedkommende er aktivt medlem. Klubben, der udleverer DGU-kortet, kan betragte DGUkortet som medlemsbevis i klubben. Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. DGU udsteder kun ét gratis DGU-kort. Ved bortkomst af medlemskort kan erstatningskort bestilles mod betaling af gebyr, pt. 100 kr. 10

11 Klubben er, over for DGU og alle andre klubber, ansvarlig for, at kort udleveres i overensstemmelse med de gældende regler og kun til berettigede golfspillere. Udleverede DGU-kort skal derfor af klubben inddrives hos golfspillere, der ikke længere er berettiget til DGU-kort. DGU-kort skal forevises på forlangende. DGU-kortets nummer skal skrives i eventuel greenfeeprotokol sammen med golfspillerens navn og handicap. En klub har ret til at afvise greenfeespillere, der ikke har et gyldigt DGU-kort. 3. INTRODUKTIONSKORT Repræsentantskabet har besluttet, at introduktionskort skal gives til de personer, der gør en indsats for golfsporten. Introduktionskort kan bruges til golfspil i danske golfklubber under DGU, medmindre man i golfklubben har besluttet andet. Der findes to typer af introduktionskort, et DGU introduktionskort og et Nordisk introduktionskort. DGU INTRODUKTIONSKORT DGU Introduktionskortet er kun gældende hos danske golfklubber, som er medlem af DGU. Følgende personer modtager DGU introduktionskort: Indehavere af DGU's guldnål (gives livsvarigt). Indehavere af DGU s sølvnål (gives for 5 år). Fem bestyrelsesmedlemmer i klubber under DGU. Her er der mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget. Spillere i DGU s udviklingstrup og observationstrup. Personer som efter DGU's bestyrelses opfattelse gør en særlig indsats for golfsporten i Danmark, og som ikke kan henføres til andre kategorier. Landsholdsspillere med fysisk eller psykisk handicap DGU s frivillige. Sølvursmodtagere (gives for 5 år) For det tilfælde at golfklubben råder over to 18-hullers baner, må klubben godt begrænse introduktionskortet til kun at gælde den ene 18-hullers bane. NORDISK INTRODUKTIONSKORT Nordisk introduktionskort er gældende i golfklubber i Norden og Danmark, som er medlem af landenes respek-tive golfunioner. Følgende personer modtager Nordisk introduktionskort: DGU s og de nordiske golfunioners bestyrelses- og komitémedlemmer. DGU s og de nordiske golfunioners tidligere bestyrelsesformænd. Fastansat personale i DGU, DGU Erhverv og de nordiske golfunioner. Bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i klubber under DGU. Her er mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget. Elitespillere i DGU's og de nordiske golfunioners landsholdstrupper (A-trup, Junior-trup og pro-team). Golfjournalister udpeget af unionerne i de respektive nordiske lande. RETNINGSLINJER FOR KORTENES UDSTEDELSE OG ANVENDELSE Indehaveren af introduktionskort skal være aktivt medlem i en dansk golfklub for at kunne modtage og benytte kortet. Dog skal kortmodtagere udpeget af DGU, for eksempel DGU s frivillige, hæderstegnsmodtagere og DGU s ansatte have et fuldgyldigt aktivt medlemskab af en dansk golfklub. DGU anbefaler samtlige danske golfklubber at tillade indehavere af introduktionskortene frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden som er fra 1. april til 31. marts. De nordiske golfunioner anbefaler og henstiller til samtlige nordiske golfklubber at tillade indehavere af det Nordiske introduktionskort frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden. Hvis der spilles introduktionsrunder på samme bane mere end fem gange i gyldighedsperioden inddrages kortet. Indehaveren af kortet skal respektere alle lokale bestemmelser og begrænsninger i forhold til f.eks. handicap, tidsrum hvor der kan spilles, dress code m.v. Derfor er det en god idé at kontakte den enkelte klub før spil. Indehaveren skal før spil indskrive sig tydeligt i greenfeeprotokollen. Ved misbrug eller undladelse af at følge procedurerne for anvendelse af introduktionskort, har DGU ret til at inddrage kortet og påtale det over for kortindehaverens hjemmeklub. Hvis der i løbet af året sker en udskiftning af poster, der giver adgang til et kort, inddrager klubben kortet fra den afgående og indsender det til DGU. Klubben sletter det gamle kort og bestiller herefter nyt kort i klubbens administrationssystem til den nye på posten. 11

12 DANSK GOLF UNIONS OPKRÆVNINGER Alle DGU s faktureringer foregår elektronisk. Medlemmer er forpligtet til at orientere DGU om ændringer i mailadresser eller øvrige forhold, som er af betydning for fakturering. MEDLEMSKONTINGENT Medlemmer med fuldt medlemskab eller selskabsmedlemskab i DGU skal betale et årligt kontingent pr. aktiv golfspiller. Det årlige kontingent opkræves i fire rater i februar, april, august og november. Medlemmer med begrænset medlemskab betaler et årligt kontingent, som fastsættes af DGU's bestyrelse. Kontingentet opkræves ligeledes i fire rater. ANDRE OPKRÆVNINGER Ved bestilling af publikationer, kurser eller andet materiale fra DGU, udsteder DGU en elektronisk faktura til den klub, der foretager bestillingen. Klubber der indgår i en selskabskonstruktion, og hvor selskabet varetager administrationen for klubben, skal vedkommende, der bestiller materiale, gøre det klart for DGU, om det er klubben, selskabet eller en tredjepart, der foretager bestillingen. Publikationsbestilling af andre end DGU-medlemmer, sker ved henvendelse til DGU Erhverv A/S. FÆLLESFORSIKINGER Almennyttige klubber under DGU er obligatorisk omfattet at DIF s fællesforsikringer. Klubberne er derfor via deres medlemskab omfattet af en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, forsikring ved idrætsrejse, psykologisk krisehjælp og retshjælpsforsikring. DGU fakturerer fællesforsikringerne til golfklubberne i maj. Fakturering baseres på medlemsantallet pr. 30. september opgjort et år forud for faktureringsåret. Fakturaen udstedes til den enkelte golfklub, som hæfter for betaling. Medlemmer af DGU er desuden obligatorisk omfattet af den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere. Forsikringen dækker det ansvar en golfspiller måtte ifalde ved udøvelse af golfspillet. Forsikringen dækker al golfspil på en golfbane og anlæg, drevet af en foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af DGU. Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til en enhver anden tegnet ansvarsforsikring, fx spillerens privatansvarsforsikring samt klubbens og ejerens erhvervsansvarsforsikring. DGU fakturerer forsikringen til golfklubberne/selskabs medlemmerne i december. Fakturering baseres på klubbens/selskabets aktive medlemsantal pr. 30. september i faktureringsåret og udgør betaling af forsikringspræmien for kalenderåret forud. Fakturaen udstedes til den enkelte golfklub/selskab, som hæfter for betaling. 12

13 KONTINGENTER FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB OG SELSKABSMEDLEM- SKAB Kontingentet for klubber med fuldt medlemskab og selskabsmedlemmer fastsættes på Repræsentantskabsmødet og udgør pr. aktiv golfspiller: Senior 155 kr. pr. år Juniorer* 83 kr. pr. år Langdistancemedlemmer** 83 kr. pr. år Juniorer uden banetilladelse 27 kr. pr. år Tillæg for selskaber*** 30 kr. pr. år * Et medlem anses som junior til og med kalenderåret vedkommende fylder 18 år. ** Et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub. *** For selskabsmedlemmer opkræves yderligere 30 kr. pr. aktivt medlem (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud). BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Kontingent for klubber med begrænset medlemskab fastsættes af DGU's bestyrelse og udgør pt kr. pr. år. Konsulentbistand afregnes til en timepris på 975 kr. eksklusiv moms. KONTAKT Dansk Golf Union Brøndby Stadion Brøndby Tlf. : Mail : danskgolfunion.dk golf.dk TELEFONTID Alle hverdage

14 Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby t danskgolfunion.dk

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vejledning til overenskomst DANSK GOLF UNION. Vejledning til overenskomst. mellem baneejer/driftsselskab og klub. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

Vejledning til overenskomst DANSK GOLF UNION. Vejledning til overenskomst. mellem baneejer/driftsselskab og klub. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til overenskomst mellem baneejer/driftsselskab og klub H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor oktober 2008 H O V E D S P O N S O R Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde.

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde. 21. april Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til standardvedtægter H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor August 2008 H O V E D S P O N S O R Vejledning til vedtægter Om vejledningen Denne vejledning er skrevet som en vejledning

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave april 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab side 5 Begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

DGU indgår i løbet af vinteren et forløb med DIF med henblik på modernisering af DIF s regler.

DGU indgår i løbet af vinteren et forløb med DIF med henblik på modernisering af DIF s regler. 14. oktober 2010 Referat fra regionalmøderne afholdt i Sydsjællands Golfklub 4.oktober 2010 Fredericia Golf Club 5. oktober 2010 Brønderslev Golfklub 11. oktober 2010 Søren Clemmensen bød velkommen til

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold.

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold. 27. april Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus 31. august 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 20. august 2010 kl. 9.30 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Tom Holmberg THO Aase Møller-Hansen

Læs mere

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde samt Temamøde Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 25. og 26. marts 2011 24. februar 2011 Indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen 28. februar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding Mandag den 7. februar 2011 kl. 17.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH 1. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 25. marts 2011 kl. 15.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Ellen Margrethe Duus EMD Ib Dam Schultz IDS

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Velkommen til IGK Hvem er IGK Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca.

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Herved indkaldes til Horsens Golfklubs ekstraordinære generalforsamling Mandag den 06. december 2010 kl. 19.00 i Cafe Golfert, Silkeborgvej

Læs mere