Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte"

Transkript

1 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

2 Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard Testrup, KL Camilla Treldal Jørgensen, KL Malene Vestergaard Sørensen, Danske Regioner Henrik Højrup Hansen, KTO Susanne Gerner Nielsen, BUPL Dorete Dandanell, AC Dorthe Storm Meier, DKK Ole Jensen, FOA Grafisk design: bille bjørn & ko Tryk: Jørn Thomsen A/S

3 Tryksag

4 Indhold Forord 7 1. Aftalens hovedelementer 8 2. Hvad er formålet med aftalen? 9 3. Hvem kan ansættes i en integrations- og oplæringsstilling? Målgruppe A Målgruppe B Målgruppe C Hvad skal der ske inden beslutningen om at oprette en integrations- og oplæringsstilling? Retningslinier i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Elementer, der kan indgå i drøftelsen i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Elementer, der kan indgå i drøftelsen på den enkelte arbejdsplads/institution Aftale med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation om oprettelse af en integrationsog oplæringsstilling Hvordan rekrutterer man en person til ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling? Stillingsopslag Rekruttering via jobcentre mv. 20

5 6. Hvordan aftales den konkrete ansættelse? Hvor længe kan man være ansat i en integrationsog oplæringsstilling? Hvad indebærer kravet om oplæring- og opkvalificering? Udviklingsplanen Kompetenceafklaring Hvilke muligheder er der for tilskud til opkvalificering? Støtte til opkvalificering Frikøb af en mentor og mentoruddannelse Hvilke muligheder er der for danskundervisning? Kommunalt tilbud om danskuddannelse Andre muligheder for danskundervisning Hvordan er løn- og ansættelsesforholdene? Arbejdstiden Løn og pension Øvrige ansættelsesvilkår 32 Bilag: 33 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 34

6

7 Forord KL, Amtsrådsforeningen og KTO har indgået en aftale om integrations- og oplæringsstillinger. Aftalen trådte i kraft den 1. april Formålet med aftalen er, at grupper med manglende danske sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan opnå beskæftigelse i kommuner, amter og regioner. Baggrunden er bl.a., at indvandrere og efterkommere generelt har sværere ved at finde beskæftigelse end andre. En person, der ansættes i en integrationsog oplæringsstilling, ansættes i en ordinær stilling, hvor der i op til et år indgår et opkvalificerings- og oplæringsforløb. Med aftalen på det kommunale, amtslige og regionale arbejdsmarked er der konkret fulgt op på den integrationsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i Kommuner, amter og regioner opfordres til løbende at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I tilknytning til indgåelsen af aftalen var parterne enige om at udarbejde denne vejledning. Vejledningen skal bidrage til at understøtte den konkrete anvendelse af aftalen i kommuner, amter og regioner. I vejledningen beskrives indholdet i aftalen, og der gives råd og eksempler på håndteringen af de forskellige spørgsmål, som ansættelse på integrations- og oplæringsvilkår giver anledning til, fx om udarbejdelse af udviklingsplan, rekruttering, samarbejde med offentlige myndigheder mv. Vejledningen er udarbejdet af repræsentanter for KL, Danske Regioner og KTO.

8 1. Aftalens hovedelementer Aftalen indeholder blandt andet følgende hovedelementer, som vil blive yderligere beskrevet i vejledningen. En person omfattet af aftalen ansættes i en ordinær stilling. Der er ikke knyttet et merbeskæftigelseskrav til stillingen. Aftale om etablering af integrations- og oplæringsstillinger, herunder den konkrete ansættelse, indgås mellem kommunen/ amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Der kan etableres deltidsansættelse på mindst 30 timer ugentligt. Der er en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitlig mindst 20 pct. af arbejdstiden. Den ansatte aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn for den tid der arbejdes, det vil sige i 80 pct. af den aftalte ugentlige arbejdstid. For ansættelsesforholdet gælder i øvrigt bestemmelserne i den relevante overenskomst eller organisationsaftale mv. Der udarbejdes ved ansættelsen en udviklingsplan, der beskriver arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver i forbindelse med oplæringsforløbet. Udviklingsplanen drøftes mellem kommunen/amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Senest efter 6 måneders ansættelse skal der følges op på udviklingsplanen. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg drøfter, med henblik på fastlæggelse af generelle retningslinier, rammer og principper for oplæringsforløbene. 8

9 2. Hvad er formålet med aftalen? At personer med manglende danske sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan opnå beskæftigelse på den enkelte kommunale, amtslige eller regionale arbejdsplads. Formålet med aftalen er endvidere at bidrage til opfyldelse af den fælles målsætning om at nydanskeres andel af de ansatte i kommuner/amter/regioner kommer til at afspejle arbejdsstyrkens sammensætning. I modsætning til løntilskudsjob, hvor indsatsen primært er rettet mod opkvalificering til arbejdsmarkedet generelt, er grundtanken, at integrations- og oplæringsstillingen primært er rettet mod opkvalificering til det konkrete job på arbejdspladsen. Aftalen er dermed et væsentligt supplement til de eksisterende muligheder i beskæftigelseslovgivningen. 9

10 3. Hvem kan ansættes i en integrationsog oplæringsstilling? Indvandrere og efterkommere, samt (alle) unge under 25 år, som ikke umiddelbart har de nødvendige kvalifikationer til at bestride en stilling fuldt ud, kan ansættes i integrations- og oplæringsstillinger. Ved vurderingen af, om en person er inden for en af hovedmålgrupperne, indgår en vurdering af, om den pågældende person kan forudsættes at opnå de nødvendige kvalifikationer efter ansættelse og oplæring i en periode i op til et år. For målgruppen som helhed gælder også, at personerne vil være kendetegnet ved manglende danskkundskaber og/eller manglende faglige kvalifikationer, ligesom målgruppens personkreds også ofte vil være kendetegnet ved at mangle arbejdspladserfaring. Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger har 3 målgrupper: A. Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse. B. Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. C. Unge under 25 år, herunder unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 10

11 Definitioner: En indvandrer: En person født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. En efterkommer: En person født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i Danmark, men er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Definitionerne svarer til definitionerne anvendt af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Målgruppe A Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse Personer i denne del af målgruppen kan både være født i Danmark eller være kommet til landet på et senere tidspunkt. Kendetegnende for personerne i denne del af målgruppen er, at de både har begrænsede danske sprogkundskaber og ingen eller en kort uddannelse. 11

12 Kort uddannelse: Ved en kort uddannelse forstås i denne aftale en erhvervsmæssig uddannelse af op til 18 måneders varighed. En uddannelse, der er normeret til 18 måneder eller mere, betragtes således i denne sammenhæng ikke som en kort uddannelse. Det er ikke afgørende, om uddannelsen betyder, at man ville kunne opnå beskæftigelse. Der kan fx være tale om et gennemført AMUkursus i eksempelvis madfremstilling institutionskøkkener. Uddannelsen kan være gennemført i det oprindelige hjemland eller i Danmark. Herudover kan der også være personer, som ikke har nogen formel dokumentation for, eller papir på deres kompetencer. Disse personers faglige kompetencer kan være opnået ved arbejdspladserfaring i det oprindelige hjemland, og/eller fra aktiveringsforløb i Danmark. Uanset om personens kompetencer baseres på et eller flere korte uddannelsesforløb, eller på kompetencer opnået på anden vis, har det ikke været tilstrækkeligt til at skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En del af udviklingsplanen for personer inden for denne del af målgruppen vil typisk indbefatte sprogundervisning, (efter)uddannelse målrettet det konkrete job, og forskellige tiltag på arbejdspladsen, som kan indføre personen i de konkrete opgaver og arbejdspladsens kultur. De konkrete opkvalificerings- og oplæringsbehov kan afdækkes ved kompetenceafklaring, jf. afsnit 8.1. og

13 Eksempler på personer i målgruppen Ayse er 30 år, født og opvokset i Tyrkiet, og kom til Danmark som 26 årig for at bo sammen med sin herboende ægtefælle. Inden Ayse rejste til Danmark, arbejdede hun i en mellemstor tyrkisk virksomhed med administrativt arbejde. Ayse havde ingen formelle kompetencer i forhold til at varetage jobbet, men havde tillært sig en lang række færdigheder. Selvom Ayse har gennemført sprogskole, har hun fortsat vanskeligt ved at begå sig på dansk. Senad er 52 år og kom til Danmark for 15 år siden som flygtning fra det tidligere Jugoslavien. Senad er oprindeligt uddannet vejarbejder, men har på trods af forskellige former for aktivering og kortere kurser ikke fået fodfæste på det danske arbejdsmarked. Senad synes, at det er vanskeligt at begå sig på dansk Målgruppe B Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Denne del af målgruppen har formelle kompetencer i form af enten en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse fra hjemlandet, men begrænsede danske sprogkundskaber. Visse uddannelser forudsættes vurderet inden de kan anvendes i Danmark. For en række personer inden for denne del af målgruppen har det imidlertid vist sig vanskeligt at få afprøvet deres færdigheder på det 13

14 danske arbejdsmarked. Det kan både skyldes egen usikkerhed på, om de formelle kompetencer fra hjemlandet kan stå distancen, og det kan også skyldes arbejdsgivers usikkerhed om, hvorvidt den pågældende persons færdigheder kan anvendes. Herudover kan manglende sproglig formåen også i denne sammenhæng være en barriere for adgang til arbejdsmarkedet på et niveau, der svarer til ens uddannelse fra hjemlandet. For en person fra denne del af målgruppen kan en integrations- og oplæringsstilling være en mulighed for at bruge sin uddannelsesbaggrund på det danske arbejdsmarked. En del af udviklingsplanen for disse personer vil være at afprøve eksisterende kompetencer i praksis. Herudover suppleres med relevant efter- og videreuddannelse, der gør vedkommende i stand til at bestride jobbet. De konkrete behov kan afdækkes ved kompetenceafklaring, jf. afsnit 8.1. og 8.2. Eksempel på person i målgruppen Fatima er 32 år og uddannet farmaceut i Egypten. Hun vil gerne bruge sin uddannelse i Danmark. Fatima har fået sin uddannelse vurderet af CVUU, Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser, der vurderer, at der mangler tre semestre for, at den svarer til en dansk farmaceutuddannelse. Siden Fatima kom til Danmark for 3 år siden, har hun arbejdet i et supermarked. Selvom hun har taget danskprøve 3, har hun det stadig svært med det danske sprog. 14

15 3.3. Målgruppe C Unge under 25 år, herunder unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Denne del af målgruppen omfatter alle under 25 år, som hverken er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er unge mennesker, som af den ene eller den anden årsag er faldet ud af det ordinære system. Den pågældende kan evt. allerede have gennemført et eller flere vejlednings- og aktiveringsforløb, som har forberedt dem til arbejdsmarkedet, men uden at det er lykkedes på den baggrund at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. En stilling med fokus på vejledning og oplæring, skal give den unge de kvalifikationer og kompetencer, som gør, at han/hun fuldt ud kan varetage jobbet. For personer inden for målgruppe C må udarbejdelse af en udviklingsplan ofte forudsætte en grundig kompetenceafklaring. Hvad er det der skal til, for at personen, der ansættes i stillingen, opnår de nødvendige kompetencer og kvalifikationer? Eksempel på person i målgruppen: Usman er 19 år og er født og opvokset i Danmark og har gået i dansk folkeskole. Efter folkeskolen har Usman på skift haft småjobs, været i aktiverings- og vejledningsforløb og været ledig, men han har ikke fået fodfæste på arbejdsmarkedet. 15

16 4. Hvad skal der ske inden beslutningen om at oprette en integrations- og oplæringsstilling? 4.1. Retningslinier i medindflydelsesog medbestemmelsesudvalg Der skal i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg ske en drøftelse af integrations- og oplæringsstillinger. Drøftelsen gennemføres med henblik på at fastlægge generelle retningslinier, rammer og principper for integrations- og oplæringsforløbene. Besluttes det på den enkelte arbejdsplads/institution, at der kan ske ansættelse af en medarbejder i en integrations- og oplæringsstilling, anbefales det endvidere, at ledelse og medarbejdere drøfter retningslinier for denne type ansættelse. Såfremt der på arbejdspladsen/institutionen er et samarbejdsudvalg, medindflydelseseller medbestemmelsesudvalg, er det hensigtsmæssigt, at drøftelsen gennemføres i dette forum. Hensigten med drøftelsen er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af en medarbejder på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger Elementer, der kan indgå i drøftelsen i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Har kommunen/amtet/regionen en målsætning for integrationsindsatsen på sine arbejdspladser? I hvilket omfang skal integrations- og oplæringsstillinger indgå i opfyldelsen af målsætningen? Hvor i kommunen/amtet/regionen, vil der mest hensigtsmæssigt kunne ansættes medarbejdere i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger? Skal der oprettes en central pulje til kompetenceudvikling/støtte til uddannelsesaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger? 16

17 Retningslinier/muligheder for at håndtere, at der ved ansættelse af personer i integrations- og oplæringsstillinger tages højde for evt. arbejdsmæssige konsekvenser for øvrige ansatte på arbejdspladsen. Hvordan er samspillet mellem kommunens/amtets/regionens øvrige personalepolitikker og ansættelse af personer i integrations- og oplæringsstillinger? Hvordan skal der i givet fald rekrutteres til integrations- og oplæringsstillinger. Via ordinær annoncering og/eller ved kontakt med visiterende myndigheder, og skal ledige stillinger på forhånd defineres til besættelse som integrations- og oplæringsstillinger? Elementer, der kan indgå i drøftelsen på den enkelte arbejdsplads/institution En stor del af den arbejdsplads-/institutionsrelaterede drøftelse vil tage udgangspunkt i de drøftelser, der har været i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Hvordan udmøntes de overordnede retningslinier, og er der særlige forhold, som gør sig gældende? Derudover vil der være en række helt jordnære spørgsmål, som kan drøftes på den enkelte arbejdsplads/institution. Her kan til eksempel nævnes: Skal pågældende have en kontaktperson/mentor, og hvem skal det i givet fald være? Kan der være forskellige roller, som kan inddrage flere kolleger, fx en med ansvar for kollegiale/sociale spørgsmål og en anden med fokus på faglighed etc.? Hvordan sikres i praksis variation mellem intern og ekstern oplæring? Retningslinier for modtagelse og introduktion af den nye medarbejder. Hvordan sikres at den udviklingsplan, der skal udarbejdes, er fyldestgørende og løbende bliver fulgt op og evalueret? 17

18 4.2. Aftale med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation om oprettelse af en integrations- og oplæringsstilling Idet aftalen om integrations- og oplæringsstillinger fraviger overenskomsternes almindelige bestemmelser f.s.v.a. regler om arbejdstid, løn mv., skal der indgås aftale med de forhandlingsberettigede organisationer ved etablering af integrations- og oplæringsstillingerne. Det følger således af aftalens 5, at Aftale om etablering af oplærings- og integrationsstillinger, herunder den konkrete ansættelse indgås mellem kommunen eller amtet og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Det indebærer, at inden der kan ske oprettelse af integrations- og oplæringsstillinger i kommunen/amtet/regionen, skal det aftales mellem kommunen/amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, at den konkrete stilling kan besættes/oprettes som en integrations- og oplæringsstilling. En sådan aftale kan have forskellig rækkevidde. Den kan fx indebære, at der i stillingsopslaget angives, at den pågældende stilling evt. kan besættes som en integrations- og oplæringsstilling. Også indholdet i en sådan aftale kan have forskellig karakter. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at der allerede i forbindelse med aftalen om oprettelse/besættelse af en stilling som en integrations- og oplæringsstilling, også er en drøftelse af kravene til fx kompetenceafklaring, udviklingsplan, hvordan der skal rekrutteres til stillingen mv. Formålet med allerede meget tidligt i forløbet at blive enige om kommunen/amtet/regionens, henholdsvis den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisations forudsætninger for at indgå aftaler om integrations- og oplæringsstillinger, er, at aftalen om den konkrete ansættelse derved primært kommer til at handle om, hvorvidt kandidaten er omfattet af målgruppen. 18

19 5. Hvordan rekrutterer man en person til ansættelse i en integrationsog oplæringsstilling? Stillingerne kan besættes efter samme metoder, som kommunen/ amtet/regionen i øvrigt anvender. Aftalen regulerer ikke spørgsmålet om, hvordan der kan/skal rekrutteres til integrations- og oplæringsstillinger, men spørgsmålet kan naturligt drøftes ved forhandlingen om oprettelse/besættelse af en stilling som en integrationsog oplæringsstilling Stillingsopslag Ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling kan ske ved stillingsopslag. Stillingsopslaget kan på forhånd have defineret, at stillingen skal besættes som en integrations- og oplæringsstilling eller forbeholdt dette som en mulighed, afhængig af ansøgerfeltet. I forbindelse med stillingsannoncen er det vigtigt at fremhæve, at der er tale om eller evt. kan blive tale om, at besætte stillingen som en integrations- og oplæringsstilling, og i den forbindelse fremhæve nogle af hovedelementerne i aftalen, som fx at der er tale om en ordinær ansættelse med særlig fokus på oplæring og opkvalificering af den ansatte. I henhold til forskelsbehandlingsloven må stillingsannoncen ikke udformes, så den kun henvender sig til én af de 3 målgrupper i aftalen, jf. afsnit

20 5.2. Rekruttering via jobcentre mv. En anden mulighed er at rekruttere via kommunerne, AF og andre aktører, som formidler ledige job. Den 1. januar 2007 samles kommunernes og AF s beskæftigelsesindsats i jobcentre. Det vil være naturligt at jobcentrene kontaktes ved rekruttering til en integrations- og oplæringsstilling. Fra jobcentrene vil kunne rekrutteres ledige personer, herunder personer der er i praktikforløb, aktivering eller lignende. 20

21 6. Hvordan aftales den konkrete ansættelse? Som beskrevet i afsnit 4.2. skal der med de forhandlingsberettigede organisationer indgås aftale ved etablering af integrations- og oplæringsstillingerne. Når det konkrete ansættelsesforhold skal etableres, skal der også indgås aftale mellem (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation og kommunen/amtet/regionen. Der skal med andre ord indgås to aftaler dels en principbeslutning om at besætte/oprette en stilling på integrations- og oplæringsvilkår, og dels en aftale om den konkrete person, der skal ansættes i stillingen. (Lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation kan i forbindelse med den konkrete ansættelse bl.a. medvirke til vurderingen af, om den person, der ønskes ansat i stillingen, er inden for målgruppen for en integrations- og oplæringsstilling, og hvad der er skitseret/planlagt i relation til fx kompetenceafklaring og udviklingsplan for den pågældende person. Er den person, der skal ansættes i integrations- og oplæringsstillingen ikke medlem af den forhandlingsberettigede organisation, er (lokale) repræsentanter for organisationen desuagtet på sædvanlig vis berettiget og forpligtet til at indgå i aftaledrøftelserne om den konkrete stilling med kommunen/amtet/regionen. Uanset personens medlemskab af den forhandlingsberettigede organisation, skal den konkrete aftale indgås mellem kommunen/amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for organisationen. 21

22 Henset til den centrale rolle som (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisationen spiller i forbindelse med etableringen af integrations- og oplæringsstillinger, vil det i mange situationer være hensigtsmæssigt, hvis organisationen stiller sig til rådighed, eksempelvis ved at tilbyde den ansatte en kontaktperson fra den faglige organisation. En sådan kontaktperson er et tilbud, som den ansatte kan benytte i større eller mindre grad, men som kan give den ansatte en resurseperson, som har kendskab til de vilkår, pågældende er ansat på. 22

23 7. Hvor længe kan man være ansat i en integrations- og oplæringsstilling? Man kan være ansat i op til et år på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger. Når oplæringsperioden i integrations- og oplæringsstillingen er udløbet, fortsætter den ansatte i stillingen, men på ordinære lønog ansættelsesvilkår. Ansættelsen på vilkår i henhold til aftalen kan således maksimalt vare et år, men kan også være af kortere varighed. Varigheden af den periode, hvor den pågældende skal være ansat på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger, indgår som et af flere spørgsmål, der skal forholdes til i forbindelse med indgåelse af den konkrete aftale om en integrations- og oplæringsstilling. Spørgsmålet om varigheden af ansættelsen på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger hænger nøje sammen med den konkrete persons forudsætninger og behov for oplæring og opkvalificering og den udviklingsplan for oplæringsforløbet, som skal udarbejdes i forbindelse med ansættelsen. 23

24 8. Hvad indebærer kravet om oplæringog opkvalificering? Grundstenen i aftalen er, at en person der ansættes i en integrationsog oplæringsstilling, via oplæring og opkvalificering forudsættes at opnå de kompetencer og kvalifikationer, som må forventes, når personen efterfølgende fortsætter i stillingen på ordinære vilkår. Derfor skal der ved ansættelsen udarbejdes en individuelt tilpasset udviklingsplan. Det er hensigtsmæssigt, at udviklingsplanen er udarbejdet inden den faktiske tiltræden, så både arbejdsgiveren og den ansatte fra første arbejdsdag kender indholdet af planen, men det kan i enkelte tilfælde være praktisk umuligt at have alle detaljer på plads inden stillingen tiltrædes. Under alle omstændigheder skal udviklingsplanen være udarbejdet hurtigst muligt efter tiltrædelsen Udviklingsplanen Udviklingsplanen drøftes mellem kommunen/amtet/regionen, den ansatte og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Det er vigtigt, at alle parter har en fælles forståelse af indholdet af og formålet med udviklingsplanen. Overordnede krav til indholdet af udviklingsplanen: beskrive konkrete mål for oplæringen og opkvalificeringen beskrive oplæringsforløbets arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver beskrive aktiviteternes varighed, omfang og indhold så præcist som muligt 24

25 Det fremgår af aftalen, at oplæring og opkvalificering skal forstås bredt. Det præcise indhold af den enkelte udviklingsplan er derfor ikke fastlagt i aftalen om integrations- og oplæringsstillinger. Dette giver mulighed for, at udviklingsplanen tager udgangspunkt i den konkrete situation og er tilpasset behovene hos den enkelte ansatte. Det er fleksibelt, hvordan man i løbet af oplæringsperioden fastlægger forholdet mellem arbejdstid og oplæring, så længe fordelingen gennemsnitligt i perioden er pct. Oplæringsdelen kan fx tilrettelægges sådan, at der bruges en fast dag om ugen, at der dagligt er afsat tid til oplæring og opkvalificering eller at oplæringsdelen i perioder strækker sig over flere dage, fx ved deltagelse i kurser og lign. Det er vigtigt, at fokus i udviklingsplanen er på den enkeltes behov for oplæring og opkvalificering i forhold til det konkrete job. Den ansatte forventes at kunne bestride det konkrete job fuldt ud på normale vilkår ved udløbet af perioden med oplæring og opkvalificering. Udviklingsplanen kan eksempelvis bestå af et eller flere af følgende elementer: ekstern uddannelse intern uddannelse på arbejdspladsen danskundervisning sidemandsoplæring føl- og mentorordninger Det anbefales, at der sker en kombination mellem flere af elementerne. 25

26 Der følges løbende op på udviklingsplanen af lederen, den ansatte, evt. mentor eller en eller flere kontaktpersoner, dog senest efter 6 måneders ansættelse. Hvis det er hensigtsmæssigt, fx hvis arbejdsopgaverne ændrer sig, foretages der i løbet af ansættelsesforholdet justeringer af udviklingsplanen. Mere grundlæggende ændringer forudsættes drøftet med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation Kompetenceafklaring For at den ansatte får det størst mulige udbytte af udviklingsplanen, vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage en kompetenceafklaring inden udviklingsplanen udarbejdes. Bruges den foretagne kompetenceafklaring ved udarbejdelsen af udviklingsplanen sikres det bedst muligt, at udviklingsplanens elementer bygger videre på de allerede erhvervede kompetencer. Har den ansatte tidligere været igennem et kompetenceafklaringsforløb, fx som en del af et introduktionsprogram, som kommunen tilbyder nyankomne udlændinge eller i AF-regi, kan der tages udgangspunkt i denne kompetenceafklaring, hvortil der lægges evt. senere erhvervede kompetencer. Kompetenceafklaringen kan foretages hos en række institutioner, der har forskellige tilbud og muligheder, men der er ikke nogle formkrav til kompetenceafklaringen. 26

27 Som eksempler på institutioner, der kan bistå med kompetenceafklaring forud for udarbejdelse af udviklingsplanen kan peges på: AMU-centrene tilbyder individuel kompetenceafklaring. I AMU-systemet findes beskrivelser af kompetencer, som knytter sig til forskellige fag og brancher. Se mere på AF/jobcentrene tilbyder kompetenceafklaring som led i en jobplan for ledige eller for modtagere af integrationsydelse Beskæftigelsesministeriets 5 regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Her kan man få nærmere vejledning og rådgivning om kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Se mere på og Hvilke muligheder er der for tilskud til opkvalificering? Støtte til opkvalificering Ved ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling er der mulighed for, at kommunen som myndighed kan bevilge tilskud til opkvalificering. Opkvalificeringen kan være alt lige fra et kørekort, danskundervisning til mere fagspecifikke kurser. Det er jobcentret, der vurderer mulighederne i beskæftigelses- og integrationslovgivningen for at yde tilskud til opkvalificering. 27

28 Frikøb af en mentor og mentoruddannelse Mange arbejdspladser har gode erfaringer med brugen af mentor. En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som tager hånd om den nye kollega i begyndelsen, så den nye medarbejder gradvist kan indgå på lige fod med de andre medarbejdere. En mentors opgaver kan være mange og forskellige. Den faglige sparring og støtte i forbindelse med udførelsen af opgaver er ofte det primære. Men mentoren kan også have en social funktion med at introducere og hjælpe den nye kollega til at blive en del af fællesskabet på arbejdspladsen. Generelt er det en betingelse i jobcentrets vurdering af muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, at mentorfunktionen er afgørende for, at stillingen kan varetages. En mentorfunktion kan også etableres uden støtte fra myndigheden. Herudover er der mulighed for, at myndigheden yder støtte til opkvalificering/uddannelse af mentoren. 28

29 8.4. Hvilke muligheder er der for danskundervisning? Kommunalt tilbud om danskuddannelse Udlændinge over 18 år har ret til at modtage et kommunalt tilbud om danskuddannelse i op til 3 år efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Målgruppen er udlændinge over 18 år med opholdstilladelse og cpr. nr. i Danmark. Danske statsborgere er, bortset fra enkelte særlige tilfælde, dermed som udgangspunkt ikke omfattet af loven. Danskuddannelserne udbydes som 3 danskuddannelser. Indplacering på en danskuddannelse sker på baggrund af deltagernes forudsætninger, herunder tidligere skolegang og uddannelse. Danskuddannelser udbydes af sprogcentre eller andre udbydere, som er godkendt af en kommune. Henvisning til danskuddannelse sker gennem bopælskommunen. For udlændinge, hvor uddannelsesretten på 3 år er opbrugt, har kommunen mulighed for at tilbyde yderligere undervisning, hvis uddannelsen ikke er afsluttet Andre muligheder for danskundervisning Forberedende Voksenuddannelse (FVU). Udbydes af VUC samt en række sprogcentre, oplysningsforbund, produktionsskoler mv. Almen Voksenuddannelse (AVU), hvor der er særligt Basis-forløb og Trin 1-forløb for fremmedsprogede. Udbydes af VUC. AMU-uddannelse i dansk som andetsprog. Udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler mv. 29

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL / KTO

Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL / KTO Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL / KTO Oktober 2011 2 Indholdsfortegnelse... 4 Forord og indledning... 4 1. Formål med aftalen... 5 1.1. Hvad er formålet med aftalen?... 5

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere