Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte"

Transkript

1 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

2 Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard Testrup, KL Camilla Treldal Jørgensen, KL Malene Vestergaard Sørensen, Danske Regioner Henrik Højrup Hansen, KTO Susanne Gerner Nielsen, BUPL Dorete Dandanell, AC Dorthe Storm Meier, DKK Ole Jensen, FOA Grafisk design: bille bjørn & ko Tryk: Jørn Thomsen A/S

3 Tryksag

4 Indhold Forord 7 1. Aftalens hovedelementer 8 2. Hvad er formålet med aftalen? 9 3. Hvem kan ansættes i en integrations- og oplæringsstilling? Målgruppe A Målgruppe B Målgruppe C Hvad skal der ske inden beslutningen om at oprette en integrations- og oplæringsstilling? Retningslinier i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Elementer, der kan indgå i drøftelsen i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Elementer, der kan indgå i drøftelsen på den enkelte arbejdsplads/institution Aftale med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation om oprettelse af en integrationsog oplæringsstilling Hvordan rekrutterer man en person til ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling? Stillingsopslag Rekruttering via jobcentre mv. 20

5 6. Hvordan aftales den konkrete ansættelse? Hvor længe kan man være ansat i en integrationsog oplæringsstilling? Hvad indebærer kravet om oplæring- og opkvalificering? Udviklingsplanen Kompetenceafklaring Hvilke muligheder er der for tilskud til opkvalificering? Støtte til opkvalificering Frikøb af en mentor og mentoruddannelse Hvilke muligheder er der for danskundervisning? Kommunalt tilbud om danskuddannelse Andre muligheder for danskundervisning Hvordan er løn- og ansættelsesforholdene? Arbejdstiden Løn og pension Øvrige ansættelsesvilkår 32 Bilag: 33 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 34

6

7 Forord KL, Amtsrådsforeningen og KTO har indgået en aftale om integrations- og oplæringsstillinger. Aftalen trådte i kraft den 1. april Formålet med aftalen er, at grupper med manglende danske sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan opnå beskæftigelse i kommuner, amter og regioner. Baggrunden er bl.a., at indvandrere og efterkommere generelt har sværere ved at finde beskæftigelse end andre. En person, der ansættes i en integrationsog oplæringsstilling, ansættes i en ordinær stilling, hvor der i op til et år indgår et opkvalificerings- og oplæringsforløb. Med aftalen på det kommunale, amtslige og regionale arbejdsmarked er der konkret fulgt op på den integrationsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i Kommuner, amter og regioner opfordres til løbende at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I tilknytning til indgåelsen af aftalen var parterne enige om at udarbejde denne vejledning. Vejledningen skal bidrage til at understøtte den konkrete anvendelse af aftalen i kommuner, amter og regioner. I vejledningen beskrives indholdet i aftalen, og der gives råd og eksempler på håndteringen af de forskellige spørgsmål, som ansættelse på integrations- og oplæringsvilkår giver anledning til, fx om udarbejdelse af udviklingsplan, rekruttering, samarbejde med offentlige myndigheder mv. Vejledningen er udarbejdet af repræsentanter for KL, Danske Regioner og KTO.

8 1. Aftalens hovedelementer Aftalen indeholder blandt andet følgende hovedelementer, som vil blive yderligere beskrevet i vejledningen. En person omfattet af aftalen ansættes i en ordinær stilling. Der er ikke knyttet et merbeskæftigelseskrav til stillingen. Aftale om etablering af integrations- og oplæringsstillinger, herunder den konkrete ansættelse, indgås mellem kommunen/ amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Der kan etableres deltidsansættelse på mindst 30 timer ugentligt. Der er en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitlig mindst 20 pct. af arbejdstiden. Den ansatte aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn for den tid der arbejdes, det vil sige i 80 pct. af den aftalte ugentlige arbejdstid. For ansættelsesforholdet gælder i øvrigt bestemmelserne i den relevante overenskomst eller organisationsaftale mv. Der udarbejdes ved ansættelsen en udviklingsplan, der beskriver arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver i forbindelse med oplæringsforløbet. Udviklingsplanen drøftes mellem kommunen/amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Senest efter 6 måneders ansættelse skal der følges op på udviklingsplanen. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg drøfter, med henblik på fastlæggelse af generelle retningslinier, rammer og principper for oplæringsforløbene. 8

9 2. Hvad er formålet med aftalen? At personer med manglende danske sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan opnå beskæftigelse på den enkelte kommunale, amtslige eller regionale arbejdsplads. Formålet med aftalen er endvidere at bidrage til opfyldelse af den fælles målsætning om at nydanskeres andel af de ansatte i kommuner/amter/regioner kommer til at afspejle arbejdsstyrkens sammensætning. I modsætning til løntilskudsjob, hvor indsatsen primært er rettet mod opkvalificering til arbejdsmarkedet generelt, er grundtanken, at integrations- og oplæringsstillingen primært er rettet mod opkvalificering til det konkrete job på arbejdspladsen. Aftalen er dermed et væsentligt supplement til de eksisterende muligheder i beskæftigelseslovgivningen. 9

10 3. Hvem kan ansættes i en integrationsog oplæringsstilling? Indvandrere og efterkommere, samt (alle) unge under 25 år, som ikke umiddelbart har de nødvendige kvalifikationer til at bestride en stilling fuldt ud, kan ansættes i integrations- og oplæringsstillinger. Ved vurderingen af, om en person er inden for en af hovedmålgrupperne, indgår en vurdering af, om den pågældende person kan forudsættes at opnå de nødvendige kvalifikationer efter ansættelse og oplæring i en periode i op til et år. For målgruppen som helhed gælder også, at personerne vil være kendetegnet ved manglende danskkundskaber og/eller manglende faglige kvalifikationer, ligesom målgruppens personkreds også ofte vil være kendetegnet ved at mangle arbejdspladserfaring. Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger har 3 målgrupper: A. Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse. B. Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. C. Unge under 25 år, herunder unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 10

11 Definitioner: En indvandrer: En person født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. En efterkommer: En person født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i Danmark, men er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Definitionerne svarer til definitionerne anvendt af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Målgruppe A Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse Personer i denne del af målgruppen kan både være født i Danmark eller være kommet til landet på et senere tidspunkt. Kendetegnende for personerne i denne del af målgruppen er, at de både har begrænsede danske sprogkundskaber og ingen eller en kort uddannelse. 11

12 Kort uddannelse: Ved en kort uddannelse forstås i denne aftale en erhvervsmæssig uddannelse af op til 18 måneders varighed. En uddannelse, der er normeret til 18 måneder eller mere, betragtes således i denne sammenhæng ikke som en kort uddannelse. Det er ikke afgørende, om uddannelsen betyder, at man ville kunne opnå beskæftigelse. Der kan fx være tale om et gennemført AMUkursus i eksempelvis madfremstilling institutionskøkkener. Uddannelsen kan være gennemført i det oprindelige hjemland eller i Danmark. Herudover kan der også være personer, som ikke har nogen formel dokumentation for, eller papir på deres kompetencer. Disse personers faglige kompetencer kan være opnået ved arbejdspladserfaring i det oprindelige hjemland, og/eller fra aktiveringsforløb i Danmark. Uanset om personens kompetencer baseres på et eller flere korte uddannelsesforløb, eller på kompetencer opnået på anden vis, har det ikke været tilstrækkeligt til at skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En del af udviklingsplanen for personer inden for denne del af målgruppen vil typisk indbefatte sprogundervisning, (efter)uddannelse målrettet det konkrete job, og forskellige tiltag på arbejdspladsen, som kan indføre personen i de konkrete opgaver og arbejdspladsens kultur. De konkrete opkvalificerings- og oplæringsbehov kan afdækkes ved kompetenceafklaring, jf. afsnit 8.1. og

13 Eksempler på personer i målgruppen Ayse er 30 år, født og opvokset i Tyrkiet, og kom til Danmark som 26 årig for at bo sammen med sin herboende ægtefælle. Inden Ayse rejste til Danmark, arbejdede hun i en mellemstor tyrkisk virksomhed med administrativt arbejde. Ayse havde ingen formelle kompetencer i forhold til at varetage jobbet, men havde tillært sig en lang række færdigheder. Selvom Ayse har gennemført sprogskole, har hun fortsat vanskeligt ved at begå sig på dansk. Senad er 52 år og kom til Danmark for 15 år siden som flygtning fra det tidligere Jugoslavien. Senad er oprindeligt uddannet vejarbejder, men har på trods af forskellige former for aktivering og kortere kurser ikke fået fodfæste på det danske arbejdsmarked. Senad synes, at det er vanskeligt at begå sig på dansk Målgruppe B Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Denne del af målgruppen har formelle kompetencer i form af enten en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse fra hjemlandet, men begrænsede danske sprogkundskaber. Visse uddannelser forudsættes vurderet inden de kan anvendes i Danmark. For en række personer inden for denne del af målgruppen har det imidlertid vist sig vanskeligt at få afprøvet deres færdigheder på det 13

14 danske arbejdsmarked. Det kan både skyldes egen usikkerhed på, om de formelle kompetencer fra hjemlandet kan stå distancen, og det kan også skyldes arbejdsgivers usikkerhed om, hvorvidt den pågældende persons færdigheder kan anvendes. Herudover kan manglende sproglig formåen også i denne sammenhæng være en barriere for adgang til arbejdsmarkedet på et niveau, der svarer til ens uddannelse fra hjemlandet. For en person fra denne del af målgruppen kan en integrations- og oplæringsstilling være en mulighed for at bruge sin uddannelsesbaggrund på det danske arbejdsmarked. En del af udviklingsplanen for disse personer vil være at afprøve eksisterende kompetencer i praksis. Herudover suppleres med relevant efter- og videreuddannelse, der gør vedkommende i stand til at bestride jobbet. De konkrete behov kan afdækkes ved kompetenceafklaring, jf. afsnit 8.1. og 8.2. Eksempel på person i målgruppen Fatima er 32 år og uddannet farmaceut i Egypten. Hun vil gerne bruge sin uddannelse i Danmark. Fatima har fået sin uddannelse vurderet af CVUU, Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser, der vurderer, at der mangler tre semestre for, at den svarer til en dansk farmaceutuddannelse. Siden Fatima kom til Danmark for 3 år siden, har hun arbejdet i et supermarked. Selvom hun har taget danskprøve 3, har hun det stadig svært med det danske sprog. 14

15 3.3. Målgruppe C Unge under 25 år, herunder unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Denne del af målgruppen omfatter alle under 25 år, som hverken er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er unge mennesker, som af den ene eller den anden årsag er faldet ud af det ordinære system. Den pågældende kan evt. allerede have gennemført et eller flere vejlednings- og aktiveringsforløb, som har forberedt dem til arbejdsmarkedet, men uden at det er lykkedes på den baggrund at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. En stilling med fokus på vejledning og oplæring, skal give den unge de kvalifikationer og kompetencer, som gør, at han/hun fuldt ud kan varetage jobbet. For personer inden for målgruppe C må udarbejdelse af en udviklingsplan ofte forudsætte en grundig kompetenceafklaring. Hvad er det der skal til, for at personen, der ansættes i stillingen, opnår de nødvendige kompetencer og kvalifikationer? Eksempel på person i målgruppen: Usman er 19 år og er født og opvokset i Danmark og har gået i dansk folkeskole. Efter folkeskolen har Usman på skift haft småjobs, været i aktiverings- og vejledningsforløb og været ledig, men han har ikke fået fodfæste på arbejdsmarkedet. 15

16 4. Hvad skal der ske inden beslutningen om at oprette en integrations- og oplæringsstilling? 4.1. Retningslinier i medindflydelsesog medbestemmelsesudvalg Der skal i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg ske en drøftelse af integrations- og oplæringsstillinger. Drøftelsen gennemføres med henblik på at fastlægge generelle retningslinier, rammer og principper for integrations- og oplæringsforløbene. Besluttes det på den enkelte arbejdsplads/institution, at der kan ske ansættelse af en medarbejder i en integrations- og oplæringsstilling, anbefales det endvidere, at ledelse og medarbejdere drøfter retningslinier for denne type ansættelse. Såfremt der på arbejdspladsen/institutionen er et samarbejdsudvalg, medindflydelseseller medbestemmelsesudvalg, er det hensigtsmæssigt, at drøftelsen gennemføres i dette forum. Hensigten med drøftelsen er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af en medarbejder på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger Elementer, der kan indgå i drøftelsen i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Har kommunen/amtet/regionen en målsætning for integrationsindsatsen på sine arbejdspladser? I hvilket omfang skal integrations- og oplæringsstillinger indgå i opfyldelsen af målsætningen? Hvor i kommunen/amtet/regionen, vil der mest hensigtsmæssigt kunne ansættes medarbejdere i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger? Skal der oprettes en central pulje til kompetenceudvikling/støtte til uddannelsesaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger? 16

17 Retningslinier/muligheder for at håndtere, at der ved ansættelse af personer i integrations- og oplæringsstillinger tages højde for evt. arbejdsmæssige konsekvenser for øvrige ansatte på arbejdspladsen. Hvordan er samspillet mellem kommunens/amtets/regionens øvrige personalepolitikker og ansættelse af personer i integrations- og oplæringsstillinger? Hvordan skal der i givet fald rekrutteres til integrations- og oplæringsstillinger. Via ordinær annoncering og/eller ved kontakt med visiterende myndigheder, og skal ledige stillinger på forhånd defineres til besættelse som integrations- og oplæringsstillinger? Elementer, der kan indgå i drøftelsen på den enkelte arbejdsplads/institution En stor del af den arbejdsplads-/institutionsrelaterede drøftelse vil tage udgangspunkt i de drøftelser, der har været i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Hvordan udmøntes de overordnede retningslinier, og er der særlige forhold, som gør sig gældende? Derudover vil der være en række helt jordnære spørgsmål, som kan drøftes på den enkelte arbejdsplads/institution. Her kan til eksempel nævnes: Skal pågældende have en kontaktperson/mentor, og hvem skal det i givet fald være? Kan der være forskellige roller, som kan inddrage flere kolleger, fx en med ansvar for kollegiale/sociale spørgsmål og en anden med fokus på faglighed etc.? Hvordan sikres i praksis variation mellem intern og ekstern oplæring? Retningslinier for modtagelse og introduktion af den nye medarbejder. Hvordan sikres at den udviklingsplan, der skal udarbejdes, er fyldestgørende og løbende bliver fulgt op og evalueret? 17

18 4.2. Aftale med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation om oprettelse af en integrations- og oplæringsstilling Idet aftalen om integrations- og oplæringsstillinger fraviger overenskomsternes almindelige bestemmelser f.s.v.a. regler om arbejdstid, løn mv., skal der indgås aftale med de forhandlingsberettigede organisationer ved etablering af integrations- og oplæringsstillingerne. Det følger således af aftalens 5, at Aftale om etablering af oplærings- og integrationsstillinger, herunder den konkrete ansættelse indgås mellem kommunen eller amtet og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Det indebærer, at inden der kan ske oprettelse af integrations- og oplæringsstillinger i kommunen/amtet/regionen, skal det aftales mellem kommunen/amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, at den konkrete stilling kan besættes/oprettes som en integrations- og oplæringsstilling. En sådan aftale kan have forskellig rækkevidde. Den kan fx indebære, at der i stillingsopslaget angives, at den pågældende stilling evt. kan besættes som en integrations- og oplæringsstilling. Også indholdet i en sådan aftale kan have forskellig karakter. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at der allerede i forbindelse med aftalen om oprettelse/besættelse af en stilling som en integrations- og oplæringsstilling, også er en drøftelse af kravene til fx kompetenceafklaring, udviklingsplan, hvordan der skal rekrutteres til stillingen mv. Formålet med allerede meget tidligt i forløbet at blive enige om kommunen/amtet/regionens, henholdsvis den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisations forudsætninger for at indgå aftaler om integrations- og oplæringsstillinger, er, at aftalen om den konkrete ansættelse derved primært kommer til at handle om, hvorvidt kandidaten er omfattet af målgruppen. 18

19 5. Hvordan rekrutterer man en person til ansættelse i en integrationsog oplæringsstilling? Stillingerne kan besættes efter samme metoder, som kommunen/ amtet/regionen i øvrigt anvender. Aftalen regulerer ikke spørgsmålet om, hvordan der kan/skal rekrutteres til integrations- og oplæringsstillinger, men spørgsmålet kan naturligt drøftes ved forhandlingen om oprettelse/besættelse af en stilling som en integrationsog oplæringsstilling Stillingsopslag Ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling kan ske ved stillingsopslag. Stillingsopslaget kan på forhånd have defineret, at stillingen skal besættes som en integrations- og oplæringsstilling eller forbeholdt dette som en mulighed, afhængig af ansøgerfeltet. I forbindelse med stillingsannoncen er det vigtigt at fremhæve, at der er tale om eller evt. kan blive tale om, at besætte stillingen som en integrations- og oplæringsstilling, og i den forbindelse fremhæve nogle af hovedelementerne i aftalen, som fx at der er tale om en ordinær ansættelse med særlig fokus på oplæring og opkvalificering af den ansatte. I henhold til forskelsbehandlingsloven må stillingsannoncen ikke udformes, så den kun henvender sig til én af de 3 målgrupper i aftalen, jf. afsnit

20 5.2. Rekruttering via jobcentre mv. En anden mulighed er at rekruttere via kommunerne, AF og andre aktører, som formidler ledige job. Den 1. januar 2007 samles kommunernes og AF s beskæftigelsesindsats i jobcentre. Det vil være naturligt at jobcentrene kontaktes ved rekruttering til en integrations- og oplæringsstilling. Fra jobcentrene vil kunne rekrutteres ledige personer, herunder personer der er i praktikforløb, aktivering eller lignende. 20

21 6. Hvordan aftales den konkrete ansættelse? Som beskrevet i afsnit 4.2. skal der med de forhandlingsberettigede organisationer indgås aftale ved etablering af integrations- og oplæringsstillingerne. Når det konkrete ansættelsesforhold skal etableres, skal der også indgås aftale mellem (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation og kommunen/amtet/regionen. Der skal med andre ord indgås to aftaler dels en principbeslutning om at besætte/oprette en stilling på integrations- og oplæringsvilkår, og dels en aftale om den konkrete person, der skal ansættes i stillingen. (Lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation kan i forbindelse med den konkrete ansættelse bl.a. medvirke til vurderingen af, om den person, der ønskes ansat i stillingen, er inden for målgruppen for en integrations- og oplæringsstilling, og hvad der er skitseret/planlagt i relation til fx kompetenceafklaring og udviklingsplan for den pågældende person. Er den person, der skal ansættes i integrations- og oplæringsstillingen ikke medlem af den forhandlingsberettigede organisation, er (lokale) repræsentanter for organisationen desuagtet på sædvanlig vis berettiget og forpligtet til at indgå i aftaledrøftelserne om den konkrete stilling med kommunen/amtet/regionen. Uanset personens medlemskab af den forhandlingsberettigede organisation, skal den konkrete aftale indgås mellem kommunen/amtet/regionen og (lokale) repræsentanter for organisationen. 21

22 Henset til den centrale rolle som (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisationen spiller i forbindelse med etableringen af integrations- og oplæringsstillinger, vil det i mange situationer være hensigtsmæssigt, hvis organisationen stiller sig til rådighed, eksempelvis ved at tilbyde den ansatte en kontaktperson fra den faglige organisation. En sådan kontaktperson er et tilbud, som den ansatte kan benytte i større eller mindre grad, men som kan give den ansatte en resurseperson, som har kendskab til de vilkår, pågældende er ansat på. 22

23 7. Hvor længe kan man være ansat i en integrations- og oplæringsstilling? Man kan være ansat i op til et år på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger. Når oplæringsperioden i integrations- og oplæringsstillingen er udløbet, fortsætter den ansatte i stillingen, men på ordinære lønog ansættelsesvilkår. Ansættelsen på vilkår i henhold til aftalen kan således maksimalt vare et år, men kan også være af kortere varighed. Varigheden af den periode, hvor den pågældende skal være ansat på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger, indgår som et af flere spørgsmål, der skal forholdes til i forbindelse med indgåelse af den konkrete aftale om en integrations- og oplæringsstilling. Spørgsmålet om varigheden af ansættelsen på vilkår i henhold til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger hænger nøje sammen med den konkrete persons forudsætninger og behov for oplæring og opkvalificering og den udviklingsplan for oplæringsforløbet, som skal udarbejdes i forbindelse med ansættelsen. 23

24 8. Hvad indebærer kravet om oplæringog opkvalificering? Grundstenen i aftalen er, at en person der ansættes i en integrationsog oplæringsstilling, via oplæring og opkvalificering forudsættes at opnå de kompetencer og kvalifikationer, som må forventes, når personen efterfølgende fortsætter i stillingen på ordinære vilkår. Derfor skal der ved ansættelsen udarbejdes en individuelt tilpasset udviklingsplan. Det er hensigtsmæssigt, at udviklingsplanen er udarbejdet inden den faktiske tiltræden, så både arbejdsgiveren og den ansatte fra første arbejdsdag kender indholdet af planen, men det kan i enkelte tilfælde være praktisk umuligt at have alle detaljer på plads inden stillingen tiltrædes. Under alle omstændigheder skal udviklingsplanen være udarbejdet hurtigst muligt efter tiltrædelsen Udviklingsplanen Udviklingsplanen drøftes mellem kommunen/amtet/regionen, den ansatte og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Det er vigtigt, at alle parter har en fælles forståelse af indholdet af og formålet med udviklingsplanen. Overordnede krav til indholdet af udviklingsplanen: beskrive konkrete mål for oplæringen og opkvalificeringen beskrive oplæringsforløbets arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver beskrive aktiviteternes varighed, omfang og indhold så præcist som muligt 24

25 Det fremgår af aftalen, at oplæring og opkvalificering skal forstås bredt. Det præcise indhold af den enkelte udviklingsplan er derfor ikke fastlagt i aftalen om integrations- og oplæringsstillinger. Dette giver mulighed for, at udviklingsplanen tager udgangspunkt i den konkrete situation og er tilpasset behovene hos den enkelte ansatte. Det er fleksibelt, hvordan man i løbet af oplæringsperioden fastlægger forholdet mellem arbejdstid og oplæring, så længe fordelingen gennemsnitligt i perioden er pct. Oplæringsdelen kan fx tilrettelægges sådan, at der bruges en fast dag om ugen, at der dagligt er afsat tid til oplæring og opkvalificering eller at oplæringsdelen i perioder strækker sig over flere dage, fx ved deltagelse i kurser og lign. Det er vigtigt, at fokus i udviklingsplanen er på den enkeltes behov for oplæring og opkvalificering i forhold til det konkrete job. Den ansatte forventes at kunne bestride det konkrete job fuldt ud på normale vilkår ved udløbet af perioden med oplæring og opkvalificering. Udviklingsplanen kan eksempelvis bestå af et eller flere af følgende elementer: ekstern uddannelse intern uddannelse på arbejdspladsen danskundervisning sidemandsoplæring føl- og mentorordninger Det anbefales, at der sker en kombination mellem flere af elementerne. 25

26 Der følges løbende op på udviklingsplanen af lederen, den ansatte, evt. mentor eller en eller flere kontaktpersoner, dog senest efter 6 måneders ansættelse. Hvis det er hensigtsmæssigt, fx hvis arbejdsopgaverne ændrer sig, foretages der i løbet af ansættelsesforholdet justeringer af udviklingsplanen. Mere grundlæggende ændringer forudsættes drøftet med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation Kompetenceafklaring For at den ansatte får det størst mulige udbytte af udviklingsplanen, vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage en kompetenceafklaring inden udviklingsplanen udarbejdes. Bruges den foretagne kompetenceafklaring ved udarbejdelsen af udviklingsplanen sikres det bedst muligt, at udviklingsplanens elementer bygger videre på de allerede erhvervede kompetencer. Har den ansatte tidligere været igennem et kompetenceafklaringsforløb, fx som en del af et introduktionsprogram, som kommunen tilbyder nyankomne udlændinge eller i AF-regi, kan der tages udgangspunkt i denne kompetenceafklaring, hvortil der lægges evt. senere erhvervede kompetencer. Kompetenceafklaringen kan foretages hos en række institutioner, der har forskellige tilbud og muligheder, men der er ikke nogle formkrav til kompetenceafklaringen. 26

27 Som eksempler på institutioner, der kan bistå med kompetenceafklaring forud for udarbejdelse af udviklingsplanen kan peges på: AMU-centrene tilbyder individuel kompetenceafklaring. I AMU-systemet findes beskrivelser af kompetencer, som knytter sig til forskellige fag og brancher. Se mere på AF/jobcentrene tilbyder kompetenceafklaring som led i en jobplan for ledige eller for modtagere af integrationsydelse Beskæftigelsesministeriets 5 regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Her kan man få nærmere vejledning og rådgivning om kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Se mere på og Hvilke muligheder er der for tilskud til opkvalificering? Støtte til opkvalificering Ved ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling er der mulighed for, at kommunen som myndighed kan bevilge tilskud til opkvalificering. Opkvalificeringen kan være alt lige fra et kørekort, danskundervisning til mere fagspecifikke kurser. Det er jobcentret, der vurderer mulighederne i beskæftigelses- og integrationslovgivningen for at yde tilskud til opkvalificering. 27

28 Frikøb af en mentor og mentoruddannelse Mange arbejdspladser har gode erfaringer med brugen af mentor. En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som tager hånd om den nye kollega i begyndelsen, så den nye medarbejder gradvist kan indgå på lige fod med de andre medarbejdere. En mentors opgaver kan være mange og forskellige. Den faglige sparring og støtte i forbindelse med udførelsen af opgaver er ofte det primære. Men mentoren kan også have en social funktion med at introducere og hjælpe den nye kollega til at blive en del af fællesskabet på arbejdspladsen. Generelt er det en betingelse i jobcentrets vurdering af muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, at mentorfunktionen er afgørende for, at stillingen kan varetages. En mentorfunktion kan også etableres uden støtte fra myndigheden. Herudover er der mulighed for, at myndigheden yder støtte til opkvalificering/uddannelse af mentoren. 28

29 8.4. Hvilke muligheder er der for danskundervisning? Kommunalt tilbud om danskuddannelse Udlændinge over 18 år har ret til at modtage et kommunalt tilbud om danskuddannelse i op til 3 år efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Målgruppen er udlændinge over 18 år med opholdstilladelse og cpr. nr. i Danmark. Danske statsborgere er, bortset fra enkelte særlige tilfælde, dermed som udgangspunkt ikke omfattet af loven. Danskuddannelserne udbydes som 3 danskuddannelser. Indplacering på en danskuddannelse sker på baggrund af deltagernes forudsætninger, herunder tidligere skolegang og uddannelse. Danskuddannelser udbydes af sprogcentre eller andre udbydere, som er godkendt af en kommune. Henvisning til danskuddannelse sker gennem bopælskommunen. For udlændinge, hvor uddannelsesretten på 3 år er opbrugt, har kommunen mulighed for at tilbyde yderligere undervisning, hvis uddannelsen ikke er afsluttet Andre muligheder for danskundervisning Forberedende Voksenuddannelse (FVU). Udbydes af VUC samt en række sprogcentre, oplysningsforbund, produktionsskoler mv. Almen Voksenuddannelse (AVU), hvor der er særligt Basis-forløb og Trin 1-forløb for fremmedsprogede. Udbydes af VUC. AMU-uddannelse i dansk som andetsprog. Udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler mv. 29

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Efter trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration pr. april 2016 Den Offentlige Gruppe Indledning Ved udgangen af 2014 var der, ifølge FN s flygtningeorganisation,

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling Aftale om kompetenceudvikling KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. mål...

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1 Aftale om kompetenceudvikling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.31 Side 1 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Formål... 3 4. Hovedudvalget... 4 5. Udviklingsmål...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 031-2016 Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere