Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune"

Transkript

1 Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013

2 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 10. marts En revideret version af Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 23. maj Vejledningen er udarbejdet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i juli Find flere oplysninger her:

3 Side 3...Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Formålet med ansættelse med løntilskud er, at styrke den lediges kvalifikationer med henblik på en hurtig indslusning på arbejdsmarkedet. Løntilskud må aldrig være en forudsætning for at varetage den ordinære drift. Aktivering i løntilskudsstillinger gives som led i en målrettet jobplan. Jobplanen angiver tillige, hvilke opkvalificerende foranstaltninger, der iværksættes i tilknytning til løntilskudsansættelsen (herunder f.eks. danskundervisning og ordinær uddannelse). Der udarbejdes altid en klar stillingsbeskrivelse for indholdet i løntilskudsstillingen. Den lokale tillidsrepræsentant skal godkende oprettelsen af alle løntilskudspladser og inddrages i alle løntilskudsansættelser. Hvis der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, inddrages en anden MEDrepræsentant eller fællestillidsrepræsentanten for området. Der skabes rammer for, at løntilskudsansatte kan mødes for netværksdannelse og erfaringsudveksling der kan støtte deres jobsøgning. På det enkelte arbejdssted gennemføres evalueringssamtale efter 1 måneds ansættelse med henblik på afklaring af kompetenceudviklingsbehov og fokus på jobsøgning. I den udstrækning at kompetenceudviklingsbehovet ikke kan varetages på den enkelte arbejdsplads, kan der rettes henvendelse til jobcenteret. Det henstilles, at varigheden af et løntilskudsforløb som udgangspunkt er 4 måneder. Kun med særlig begrundelse kan længere løntilskudsforløb bevilges. På det enkelte arbejdssted knyttes en mentor til den løntilskudsansatte. Mentoren skal bl.a. sikre en god modtagelse og introduktion på arbejdsstedet, samt løbende fastholde den løntilskudsansattes fokus på jobsøgning. Det henstilles, at for ansatte med en ugentlig arbejdstid på mindre end 37 timer gives der mulighed for at samle arbejdstiden, således at den løntilskudsansatte får sammenhængende tid til jobsøgning, fx en hel dag. Der er en klar klagevejledning for løntilskudsområdet, og der laves et årligt overblik over klageomfanget. Brugen af løntilskudsansættelse i Københavns Kommune drøftes årligt af ledere og tillidsrepræsentanter. I øvrigt opfyldes alle krav i lovgivningen og i aftalen om sociale kapitler mellem KL og KTO vedr. ansættelse med løntilskud. Der gennemføres årligt en evaluering dels af retningslinjerne for løntilskudsansættelse og dels af effekten af og tilfredsheden med løntilskudsansættelse.

4 Side 4... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Aktivering i løntilskudsstillinger gives som led i en målrettet jobplan. Jobplanen angiver tillige, hvilke opkvalificerende foranstaltninger der iværksættes i tilknytning til løntilskudsansættelsen (herunder f.eks. danskundervisning og ordinær uddannelse). Løntilskud skal bruges, når det kan bidrage til at få den ledige hurtigere i beskæftigelse. Jobcentret skal derfor i hvert enkelt tilfælde undersøge, om løntilskudsjob er den aktiveringsform, der bedst understøtter den lediges jobmål. Normalt vil et løntilskudsjob kunne stå alene som aktiveringstilbud. Der kan dog være en række situationer, hvor borgeren har brug for supplerende opkvalificering. Jobplanen skal derfor i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om der er brug for supplerende opkvalificering. Supplerende opkvalificering kan ske på flere måder: Supplerende opkvalificering kan ske gennem for-forløb før selve ansættelsen. Indholdet kan være danskundervisning, ordinær uddannelse eller anden vejledning eller opkvalificering. Supplerende opkvalificering kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og jobcentret ske gennem deltagelse i kurser sideløbende med ansættelsen i løntilskud. Ved ansættelse i kommunale løntilskudsstillinger vil løntilskudsmedarbejderen modtage den sædvanlige løn ved ansættelsen. Medarbejderen skal have fri til deltagelse i den del af undervisningen, der ligger i arbejdstiden. Jobcentret kan betale for uddannelsen til løntilskudsansatte i matchgruppe 1, når det er aftalt i jobplanen. For kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (personer med andre problemer udover ledighed) kan supplerende opkvalificering etableres. Det sker i en aftale mellem arbejdsgiveren og jobcentret, at den løntilskudsansatte sideløbende deltager i vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10. Medarbejderen får i denne situation orlov fra arbejdspladsen i den tid, hvor opkvalificeringen finder sted og modtager i stedet ydelse fra kommunen. Jobcentret vil i dette tilfælde kunne betale for uddannelse også til løntilskudsansatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Reglerne om supplerende opkvalificering ved løntilskudsansættelse findes i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr. 835 af 10/08/2012, 57 (se side 14).

5 Side 5...Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Der udarbejdes altid en klar stillingsbeskrivelse for indholdet i løntilskudsstillingen. Det er vigtigt, at arbejdsgiver har gennemtænkt indholdet i stillingen og drøftet dette med den løntilskudsansattes kommende kolleger, så der er fælles forståelse for formålet med løntilskudsansættelsen. Stillingsbeskrivelsen skal beskrive jobindhold og kravene til kvalifikationer. Når opgaverne i jobbet skal fastlægges, bør der tages udgangspunkt i: At løntilskudsmedarbejderen refunderes udenfor institutionens driftsbudget, og derfor ikke er en del af en institutions normering. At løntilskudsmedarbejderen ikke må være en betingelse for, at arbejdspladsens opgaver kan varetages indenfor de udmeldte driftsbudgetter, men jobfunktionerne kan godt være de samme som de, der normalt udføres på området. At jobfunktionerne er et supplement til den ordinære opgavevaretagelse defineret ud fra den aktuelle budgetramme. At jobfunktionerne kan etableres som følordning, opkvalificerende sidemandsoplæring m.v., men også kan etableres m.h.p. træning af mere selvstændig opgavevaretagelse. At kommunen er forpligtet til at etablere et antal løntilskudsstillinger ud fra en statslig udmeldt kvote, men at der samtidig sker en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Det vil sige, at løntilskudsordningen ikke må være et redskab der fortrænger ordinært ansatte, men er en almindelig del af Københavns Kommunes forpligtelse til at åbne op for støttede jobmuligheder for ledige i en periode.

6 Side 6... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Den lokale tillidsrepræsentant skal godkende oprettelsen af alle løntilskudspladser og inddrages i alle løntilskudsansættelser. Hvis der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, inddrages en anden MED-repræsentant eller fællestillidsrepræsentanten for området. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kræver, at en repræsentant for medarbejderne inddrages ved oprettelse og besættelse af løntilskudsstillinger. Medarbejderrepræsentanten skal påse, at alle regler overholdes, herunder at stillingen ligger ud over normeringen (merbeskæftigelseskravet), og at der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og medarbejdere i løntilskud (forholdstalskravet). KL og KTO s rammeaftale om det sociale kapitel kræver, at arbejdsgiver og lokale repræsentanter for de faglige organisationer forhandler om: Formålet med ansættelsen. Tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelsen og uddannelseselementer. Et særligt introduktionsbehov, herunder evt. mentorordning jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning. Antallet af løntilskudsansatte. Merbeskæftigelsesforudsætningerne. KL/KTO-aftalen omfatter kun dagpengemodtagere. Det vil dog være naturligt, at disse punkter drøftes i forbindelse med alle løntilskudsansættelser, herunder også ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsøgere. I Københavns Kommune sikres medarbejdernes indflydelse yderligere på følgende måde: Oprettelse af løntilskudsstillinger skal godkendes af en lokal tillidsrepræsentant. Godkendelsen sker ved underskrift af AB201. Ved ansættelse af en løntilskudsmedarbejder skal den lokale tillidsrepræsentant inddrages. Ved genbesættelse af stillinger skal det sikres, at stillingsindhold fortsat er i overensstemmelse med formålet for løntilskudsordningen. Såfremt der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, skal stillingen/ansættelsen godkendes af en anden medarbejder på arbejdspladsen. Samtidigt orienteres MED-udvalgsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant for det pågældende område. Der bør laves lokale aftaler om, hvem der godkender stillinger indenfor områder, hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant og hvem der godkender ved tillidsrepræsentantens fravær. Kravet om at tillidsrepræsentanten skal godkende oprettelsen af alle stillinger må ikke føre til, at løntilskudsstillingerne systematisk bliver blokeret på bestemte områder.

7 Side 7...Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Der skabes rammer for, at løntilskudsansatte kan mødes for netværksdannelse og erfaringsudveksling, der kan støtte deres jobsøgning. På det enkelte arbejdssted gennemføres evalueringssamtale efter 1 måneds ansættelse med henblik på afklaring af kompetenceudviklingsbehov og fokus på jobsøgning. I den udstrækning at kompetenceudviklingsbehovet ikke kan varetages på den enkelte arbejdsplads, kan der rettes henvendelse til jobcenteret. Jobcenter København etablerer i løbet af 2013 jobsøgningsworkshops. Formålet med jobsøgningsworkshops er at give løntilskudsansatte inspiration til jobsøgning samt mulighed for at danne netværksgrupper, hvor de løntilskudsansatte selvstændigt kan støtte hinanden. Der vil blive arrangeret forskellige jobsøgningsworkshops for forskellige typer af ledige. Eksempelvis en jobsøgningsworkshop for akademikere og en for ufaglærte. A-kasser, faglige organisationer og erhvervsorganisationer inviteres til at bidrage med oplæg og informationer på disse jobsøgningsworkshops. Det er frivilligt for løntilskudsansatte, om de vil deltage. Lederen har pligt til at indkalde den løntilskudsansatte til en evalueringssamtale efter 1 måneds ansættelse. Samtalen holdes på samme måde som den samtale, der afholdes med ordinært ansatte medarbejdere efter 2-3 måneders ansættelse. I samtalen deltager lederen og medarbejderen. Under samtalen drøfter lederen og den løntilskudsansatte, hvilke mål han/hun arbejder på at nå, og om den ansatte har behov for kompetenceudvikling. Lederen og den ansatte drøfter endvidere hvilke konkrete aktiviteter, kompetenceløft og eventuelle ændringer i jobindholdet, der vil kunne understøtte den løntilskudsansattes jobmål. Hvis kompetenceudviklingsbehovet ikke i tilstrækkelig grad kan understøttes af arbejdspladsen, kan der rettes henvendelse til jobcenteret. Hvis den løntilskudsansatte er opmærksom på områder, hvor han/ hun har brug for arbejdspladsens hjælp til jobsøgning, kan han/ hun fremføre det ved evalueringssamtalen. Lederen skal under samtalen være særligt opmærksom på, om der er noget arbejdspladsen kan gøre, for at støtte den løntilskudsansattes jobsøgning. Lederen kan tage initiativ til, at der udarbejdes et referat fra samtalen, men der er ikke noget krav herom.

8 Side 8... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Det henstilles, at varigheden af et løntilskudsforløb som udgangspunkt er 4 måneder. Kun med særlig begrundelse kan længere løntilskudsforløb bevilges. Ansættelse med løntilskud skal være med til at give den ledige kompetencer og kvalifikationer, som kan bidrage til at hjælpe den ledige i et ordinært job. Løntilskudsansættelsen skal dog ikke fastholde den ledige i et støttet job længere end højst nødvendigt. Varigheden af et løntilskudsforløb bør derfor som udgangspunkt være 4 måneder. I særlige tilfælde kan jobkonsulenten bevilge en længere løntilskudsansættelse. Dette kan for eksempel være, hvis den ledige har en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Længden af en løntilskudsansættelse er naturligvis altid underlagt de gældende lovgivningsmæssige rammer på området, og afhænger bl.a. af om den ledige er dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager. Det henstilles, at for ansatte med en ugentlig arbejdstid på mindre end 37 timer gives der mulighed for at samle arbejdstiden, således at den løntilskudsansatte får sammenhængende tid til jobsøgning, fx en hel dag. Ansatte med løntilskud skal stå til rådighed for ordinært arbejde og være aktivt jobsøgende under ansættelsen. For løntilskudsansatte med en ugentlig arbejdstid på mindre end 37 timer, kan jobsøgningen understøttes yderligere ved at arbejdstiden tilrettelægges, således at der er sammenhængende tid til jobsøgning. For løntilskudsansatte med en ugentlig arbejdstid på 32 timer kan arbejdstiden eksempelvis samles på fire dage, således at der er en hel dag om ugen til jobsøgning. Løntilskudsansatte med en ugentlig arbejdstid på mindre end 37 timer er bl.a. dimittender og mange kontanthjælpsmodtagere, afhængig af kontanthjælpsmodtagerens individuelle ydelse. På det enkelte arbejdssted knyttes en mentor til den løntilskudsansatte. Mentoren skal bl.a. sikre en god modtagelse og introduktion på arbejdsstedet, samt løbende fastholde den løntilskudsansattes fokus på jobsøgning. For at støtte den løntilskudsansatte knyttes der på det enkelte arbejdssted en mentor til personen. Mentoren er en fast tilknyttet kontaktperson og skal sikre en god modtagelse og introduktion på arbejdsstedet. Derudover skal mentoren løbende støtte den løntilskudsansatte i spørgsmål af både faglig og social karakter. Mentoren skal endvidere sikre den løntilskudsansattes løbende fokus på jobsøgning under forløbet herunder understøtte muligheden for jobsøgning i arbejdstiden og andre generelle tiltag for at hjælpe med jobsøgningen. Ved behov vil det herudover også være muligt at få bevilget en mentor via LAB-loven (jf. Lov om en aktiv beskæftigelseindsats). Ønske herom skal rettes til Jobcentret.

9 Side 9...Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud Der er en klar klagevejledning for løntilskudsområdet og der laves et årligt overblik over klageomfanget. Brugen af løntilskudsansættelse i Københavns Kommune drøftes årligt af ledere og tillidsrepræsentanter. Hvis den ledige er utilfreds med jobplanen eller indholdet i løntilskudsansættelsen, kan borgeren klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen sendes til Center for Driftsunderstøttelse i Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Klagerne kan fx dreje sig om, at den ledige ikke mener, at han/hun bør være i en løntilskudsansættelse, eller at der ikke er givet den nødvendige supplerende uddannelse i forbindelse med ansættelsen. Mindst en gang om året drøftes brugen af løntilskudsansættelse i Københavns Kommunes Centrale Samarbejdsorgan, CSO. Drøftelsen finder sted inden udgangen af april måned i forbindelse med offentliggørelse af den årlige evaluering af løntilskudsanvendelsen i kommunen. Spørgsmål om hvorvidt merbeskæftigelseskrav og forholdstalskrav er overholdt påses af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Uenighed, som ikke kan løses lokalt, kan afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 835 af 10/08/2012, 67. Hvis en medarbejder eller en tillidsrepræsentant vurderer, at løntilskudsordningen udnyttes i strid med de gældende Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune, kan dette indberettes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Inklusion og Beskæftigelse, Bernstorffsgade 17, 1, 1592 København V, bif.kk.dk. Forvaltningen vil indhente udtalelser fra tillidsrepræsentanterne og ansættelsesmyndigheden til belysning af, om ansættelsen er sket i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil én gang årligt lave en oversigt over klager vedr. løntilskud indsendt til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og indberetninger vedr. retningslinjerne til Center for Inklusion og Beskæftigelse. Oversigten vil indgå i den årlige evaluering.

10 Side Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud I øvrigt opfyldes alle krav i lovgivningen og i aftalen om sociale kapitler mellem KL og KTO vedr. ansættelse med løntilskud. Ved oprettelse af løntilskudsjob skal kommunen opfylde følgende krav: Merbeskæftigelseskravet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsætter, at ansatte med løntilskud skal være udover den normering, som det aktuelle budget fastsætter. Forholdstalskravet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsætter, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik på arbejdspladsen. Med rimeligt forhold menes, at der må ansættes én med løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 5 ordinære ansatte, hvis virksomheden har mellem 1 og 50 ansatte - og herudover én løntilskudsansat for hver 10 ordinære ansatte. En medarbejderrepræsentant skal medvirke ved oprettelsen af løntilskudsstillingen og påse at merbeskæftigelses- og forholdstalskravet er opfyldt. Det fremgår af loven. For dagpengemodtagere skal arbejdsgiver og lokale repræsentanter for de faglige organisationer som følge af KL/KTO-aftalen yderligere forhandle om Formålet med ansættelsen Tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelsen og uddannelseselementer Et særligt introduktionsbehov, herunder evt. mentorordning jf. Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning Antallet af løntilskudsansatte Merbeskæftigelsesforudsætningerne Der gennemføres årligt en evaluering dels af retningslinjerne for løntilskudsansættelse og dels af effekten af og tilfredsheden med løntilskudsansættelse. Evalueringen af løntilskudsordningen omfatter en kvantitativ opgørelse over antallet af løntilskudsstillinger fordelt på forvaltninger. Der udarbejdes en opgørelse over klager vedr. løntilskudsforløb i Københavns Kommune indgivet til enten Beskæftigelsesankenævnet eller til Center for Inklusion og Beskæftigelse. Opgørelsen omfatter antal af klager, opgørelse over de væsentligste klagetyper og Beskæftigelsesankenævnets og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering af klagerne. Der udarbejdes endvidere en effektanalyse, hvor løntilskudsplacering i Københavns Kommune sammenlignes med andre aktiveringsformer. Endelig udarbejdes en repræsentativ undersøgelse af tilfredsheden med ansættelse i løntilskud blandt løntilskudsmedarbejdere i Københavns Kommune. Evalueringen udarbejdes hvert år i 1. kvartal med henblik på drøftelse i det Centrale Samarbejdsorgan i april måned. KL/KTO-aftalen omfatter kun dagpengemodtagere. Det vil dog være naturligt, at disse punkter drøftes i forbindelse med alle løntilskudsansættelser.

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune april 2011 Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Udgivet af BUPL Fyn Bornholmsgade 1 5000 Odense C Tlf.: 3546 5830 www. Bupl.dk Maj 2011 AKTIVERING MED MENING HVORDAN BIDRAGER DU SOM TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

EVALUERING AF LØNTILSKUD I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012

EVALUERING AF LØNTILSKUD I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012 EVALUERING AF LØNTILSKUD I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Marts 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Bilag 12 til MED aftalen

Bilag 12 til MED aftalen NOTAT HR-Centret Bilag 12 til MED aftalen 17-09-2016 Retningslinjer vedr. ansættelser på særlige vilkår Det er Hovedudvalgets opgave at aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Indhold og perspektiv i aktiveringen

Indhold og perspektiv i aktiveringen april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Indhold og perspektiv i aktiveringen Medarbejder repræsentanternes rollei hovedmed-udvalget INDHOLD OG PERSPEKTIV I AKTIVERINGEN informationspjece til medarbejderrepræsentanterne

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

8. november Bilag 1. Sagsnr

8. november Bilag 1. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 1. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens tilsyn med administration af virksomheds-praktik

Læs mere

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker 2015-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG/ELLER LØNTILSKUDSANSÆTTELSE... 3 FORMÅLET MED AFTALEN... 4 ARBEJDSGANGEN MED

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

I KØBENHAVNS KØBENHAVNS KOMMUNE

I KØBENHAVNS KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF EVALUERING AF LØNTILSKUD I LØNTILSKUD KØBENHAVNS KOMMUNE I KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1 Indholdsfortegnelse EVALUERING AF LØNTILSKUD

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

RETNINGSLINJE FOR STILLINGSOPSLAG OG ANSÆTTELSESUDVALG

RETNINGSLINJE FOR STILLINGSOPSLAG OG ANSÆTTELSESUDVALG RETNINGSLINJE FOR STILLINGSOPSLAG OG ANSÆTTELSESUDVALG RETNINGSLINJE FOR STILLINGSOPSLAG OG ANSÆTTELSESUDVALG FORMÅL Formålet med Retningslinje for stillingsopslag og ansættelsesudvalg er, at Odense Kommune

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Praktikker & løntilskud

Praktikker & løntilskud Praktikker & løntilskud Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: En forudsætning for at få flere ledige i job er, at Odense Kommune skal indgå og sikre et forpligtende samarbejde med virksomhederne.

Læs mere

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser 1 Kvalitetsstandarder vedr. virksomhedspraktik og løntilskuds - pladser til afklaring og opkvalificering af ledige Standard nr. 5 Vejledning til testvirksomhederne Virksomhedspraktik Løntilskudsansættelser

Læs mere

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering)

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sammenhængende forløb for dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) med særlig risiko for

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Seniorjob i Ikast-Brande Kommune. Version 2,0

Seniorjob i Ikast-Brande Kommune. Version 2,0 Seniorjob i Ikast-Brande Kommune Version 2,0 April 2019 1 Seniorjob ordningen generelt Personer der har ret til efterløn og hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år før efterlønsalderen, har ret til

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige):

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige): Skabelon Formål. Partnerskabsaftalen mellem (xxx Virksomhed) og Jobcenter Viborg tager udgangspunkt i et fælles ønske om at sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft samt styrke borgernes mulighed for

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter

Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter Resumé LBR bad på mødet den 19.04.2010 Beskæftigelse undersøge muligheden for at iværksætte et projekt om klasseassistenter i én eller flere skoler. 04-11-2010

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Grundlag for al handicapindsats

Grundlag for al handicapindsats Dagens temaer: Grundprincipper & centrale begreber for dansk indsats Lovgrundlag & oversigt over kompenserende muligheder Hjælpemidler Personlig assistance Isbryderordningen Fortrinsadgang Mentor Grundlag

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Denne plan er oprettet onsdag den 1. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Jobmål Mål Rengøring, ejendomsservice og renovation For at jeg kan nå mit

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere