Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger"

Transkript

1 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006

2 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Fax Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag: Umloud untd Tryk: Thomas A. Grafisk Oplag: Pris: 40 kr. ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og på 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 7 Kapitel 1. Målgrupper Målgruppe 1, Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse Målgruppe 2, Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Målgruppe 3, Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse Målgruppe 4, Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Kapitel 2. Ansættelsesforhold Arbejdstid, løn og pension Tidsbegrænsede stillinger Arbejdsfunktioner Merbeskæftigelse Kapitel 3. Rekruttering Stillingsannoncen Eksempel på fremgangsmåde ved ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger Gode råd til ansættelsesproceduren og jobsamtalen Kapitel 4. Udviklingsplan og oplæring Hvad skal en udviklingsplan indeholde? Mål for oplæring Samspillet mellem oplæring og arbejde Opfølgning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder Oplæring Kompetenceafklaring Mulige typer af oplæringsforløb

4 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger 4.5 Danskundervisning Kontaktperson/mentor Kapitel 5. Roller Ledelsens rolle Samarbejdsudvalgets rolle Tillidsrepræsentantens rolle Visiterende myndigheders rolle Samarbejdsaftale med visiterende myndighed Kapitel 6. Tilskud Tilskud til oplæring Tilskud til mentorordning Bilag 1 Cirkulære om aftale om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Bilag 2 Eksempler på stillingsopslag Se bagsideflappen for oversigt over muligheder for undervisning i dansk for forskellige målgrupper. 4

5 Forord Forord En relativt stor andel af etniske minoriteter og unge danskere har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller kan ikke komme i gang i uddannelsessystemet. Der er hermed en øget risiko for marginalisering af disse grupper, eftersom erfaringen viser, at integration bedst lykkes på arbejdspladserne i en kombination af arbejdspladserfaring og opkvalificering. Dette er baggrunden for aftalen af 27. juni 2005 om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) i staten. Formålet med aftalen er at medvirke til, at personer med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan få arbejdspladserfaring og oplæringsforløb, der kan ruste dem bedre til at søge ordinær beskæftigelse eller inspirere dem til at gå i gang med ordinære uddannelsesforløb. Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger kan ses i forlængelse af aftalen om Socialt kapitel og er endnu et redskab i integrationsarbejdet, der siden midten af 1990 erne har været et indsatsområde for Personalestyrelsen og CFU. Aftalen er desuden et led i bestræbelsen på at motivere de statslige arbejdspladser til at ansætte ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Mangfoldighed blandt medarbejderne og en bred vifte af kompetencer og erfaringer giver bedre forudsætninger for at levere god service til borgere og virksomheder og betyder samtidig, at arbejdspladsen bliver bedre i stand til at omstille sig. Derfor skal den enkelte arbejdsplads finde styrken i den enkelte medarbejders kompetencer og anvende dem bedst muligt. Alle har noget særligt at bidrage med uanset køn, alder, familiemæssig status, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring, etnisk oprindelse, arbejdsevne eller andre forskelle. 5

6 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Vi håber derfor, at vejledningen også kan bidrage til at understøtte den brede indsats for at betragte forskellighed som en ressource. København den 1. februar 2006 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Lisbeth Lollike Peter Waldorff 6

7 Indledning Indledning Denne vejledning har til formål at understøtte de statslige institutioner i brugen af aftalen om integrations- og oplæringsstillinger. Aftalen blev indgået den 27. juni 2005 af på den ene side Finansministeriet og på den anden side Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation, Overenskomstansattes Centralorganisation og Akademikernes Centralorganisation. Vejledningen er udarbejdet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Nedenstående figur giver et overblik over hvilke delelementer, der indgår i oprettelsen af integrations- og oplæringsstillinger. Etablering af en integrations- og oplæringsstilling 7

8 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Læsevejledning Kapitel 1 beskriver målgruppen for integrations- og oplæringsstillingerne. Kapitel 2 gør rede for løn- og ansættelsesvilkår. Kapitel 3 gennemgår rekrutteringsmuligheder, herunder stillingsopslag, og giver gode råd til ansættelsesproceduren. Kapitel 4 gør rede for udformning af udviklingsplanen og kravene til oplæring. Kapitel 5 præsenterer de roller, som ledelsen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og evt. visiterende myndigheder har. Kapitel 6 fortæller om mulighederne for tilskud. Bilag 1 er cirkulære om aftale om oplæring på særlige vilkår (integrationsog oplæringsstillinger). Bilag 2 er en række eksempler på stillingsopslag. Bagsideflappen viser en oversigt over muligheder for undervisning i dansk for forskellige målgrupper. 8

9 Kapitel 1 Kapitel 1 Målgrupper Integrations- og oplæringsstillingerne retter sig mod etniske minoriteter og unge med dansk baggrund, som ikke har de kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet. Fælles for hele gruppen er manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kvalifikationer, hvortil ofte kommer manglende arbejdspladserfaring. Der er fire målgrupper for integrations- og oplæringsstillinger: 1. Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse. 2. Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. 3. Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse. 4. Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. I det følgende uddybes beskrivelsen af de fire målgrupper, og der gives eksempler på mulige kandidater. 1.1 Målgruppe 1 Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse Personer i denne målgruppe kan enten være født og opvokset i Danmark eller være kommet her til landet i en sen alder. Kendetegnende for dem er en begrænset sproglig formåen og ingen eller kort uddannelse. Den korte, formelle uddannelse kan være taget i Danmark eller i hjemlandet. Personerne inden for målgruppen kan imidlertid have faglige kompetencer i form af uformel uddannelse, arbejdsmarkedserfaring fra hjemlandet 9

10 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger og/eller erfaring fra aktiveringsforløb i Danmark kompetencer, der ikke har været tilstrækkelige til at skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Eksempler på personer fra målgruppen: Fatma, 40 år Fatma kom til Danmark i 2000 fra Tyrkiet. Hun har ingen formel uddannelse fra hjemlandet, men har arbejdet som receptionist i 10 år i Tyrkiet, og før det hjalp hun til i et familieejet landbrug. Hun har gået på sprogskole i Danmark, men har stadig svært ved det danske sprog både skriftligt og mundtligt. Fatma har været i aktivering flere gange, bl.a.i detailhandelen og senest i en servicefunktion i et ministerium. Ahmed, 20 år Ahmed er født og opvokset i Danmark. Hans forældre er fra Pakistan. Ahmed har gået i dansk folkeskole, men har gennem skolegangen haft svært ved skriftlig dansk. Ahmed har taget et vagtkursus, men trods kurset er det ikke lykkedes for Ahmed at få arbejde. 1.2 Målgruppe 2 Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Personer i målgruppen har en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse fra hjemlandet. Det kan være vanskeligt for dem at få afprøvet, vist eller dokumenteret, hvilke kompetencer og ressourcer de har i forhold til de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. Manglende sproglig formåen kan også være en barriere. For denne gruppe kan integrations- og oplæringsstillinger skabe mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En ansættelse kan bidrage til at give inspiration og viden om egne kompetencer, afprøvet i praksis. Spørgsmålet om, hvordan man kan anvende sine kompetencer på arbejdsmarkedet, kan blive afklaret, ligesom ansættelsen vil lette vurderingen af behovet for eventuelt at tage supplerende uddannelse. 10

11 Kapitel 1 Ismail, 50 år Ismail er landskabsarkitekt med 15 års arbejdserfaring fra Iran. Han kom til Danmark for 5 år siden som kurdisk flygtning. Ismail er stadig ved at lære det danske sprog og er i tvivl, om han kan anvende sine kompetencer i Danmark. Han har søgt forskellige typer arbejde, også uden for sit fagområde, men har ikke fået noget. Kedia, 27 år Kedia har en mellemlang uddannelse inden for regnskab og administrativt arbejde. Hun har arbejdet 4 år i den offentlige forvaltning i Pakistan, inden hun blev familiesammenført til Danmark. Kedia har boet i Danmark i 1 år og er stadig på sprogskole for at lære dansk. Hun har søgt arbejde, men har ikke kunnet få noget. 1.3 Målgruppe 3 Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse Målgruppen omfatter unge med anden etnisk baggrund, som hverken har fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det er unge, som har forsøgt sig med forskellige job eller forsøgt sig på forskellige uddannelser, men som er droppet ud af systemet. Tæt vejledning i en reel stilling med tilhørende oplæring kan give de unge flere kvalifikationer, inspiration og motivation til at begynde på en uddannelse eller mod på videre jobsøgning. Hassan, 20 år Hassan er født og opvokset i Danmark og har gået i dansk folkeskole. Hans forældre er fra Irak. Hassan har påbegyndt en erhvervsuddannelse, men droppede ud igen efter blot 2 måneder på grund af manglende motivation. Hassan er arbejdsløs og har været i flere aktiverings- og vejledningsforløb, men han har ikke fået fodfæste på arbejdsmarkedet. 11

12 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Sarah, 18 år Sarah er opvokset i Danmark med forældre fra Pakistan. Sarah har hverken stiftet bekendtskab med uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Hun har ringe viden om egne kompetencer, ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og ringe viden om mulighederne for at få det. 1.4 Målgruppe 4 Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Denne målgruppe omfatter unge med dansk baggrund, som hverken er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er unge mennesker, som er faldet ud af det ordinære system, eventuelt efter flere vejlednings- og aktiveringsforløb. Integrations- og oplæringsstillinger kan give de unge mennesker en viden og opkvalificering, der giver dem et bedre grundlag for at træffe beslutning om uddannelsesretning eller jobønsker. Peter, 21 år Peter har ikke siden folkeskolen haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Han har flere gange forsøgt at komme i gang med en erhvervsuddannelse, men er hver gang faldet fra. Herefter har han været tilknyttet et vejledningsværksted, der skulle skabe større motivation og viden om, hvad vej han vil gå, men det har ikke bragt ham nærmere en afklaring. Susanne, 18 år Susanne er enlig mor. Efter folkeskolen og en tidlig graviditet hun ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller et arbejde. Hun har kontakt med vejledningssystemet (UUV), men er fortsat uafklaret. 12

13 Kapitel 2 Kapitel 2 Ansættelsesforhold Integrations- og oplæringsstillingerne følger den relevante overenskomst/ organisationsaftale for det pågældende område. Der er dog visse fravigelser, som bliver præciseret i det følgende. 2.1 Arbejdstid, løn og pension Lønnen forudsætter beskæftigelse svarende til gennemsnitlig 80 pct. af 37 timer ugentligt. Stk. 2. Der er derudover en forpligtigelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitligt 20 pct. af 37 timer. Stk. 3. Den ansatte kan ikke pålægges over-/merarbejde. (Aftalens 5) Integrations- og oplæringsstillingerne kan på grund af deres særlige karakter kun opslås på fuld tid. Den ansatte arbejder i gennemsnit 80 pct. af 37 timer om ugen. Den enkelte institution betaler tilsvarende 80 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn ekskl. centralt aftalte rådighedstillæg. Der indbetales overenskomstmæssig pension af lønnen. De resterende 20 pct. af arbejdstiden skal anvendes til oplæring og opkvalificering. Se kapitel 4. Fordelingen pct. er gennemsnitlig i ansættelsesperioden. Det er således fleksibelt, hvordan man over tid tilrettelægger forholdet mellem arbejdstid og oplæring. Oplæringen kan f.eks tilrettelægges som en fast dag om ugen, som løbende oplæring på daglig basis eller som intensive kurser, der strækker sig over flere dage. Det afgørende er at sikre den gennemsnitlige fordeling 80/20 over den samlede ansættelsesperiode. 13

14 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Ansatte under 18 år Ansatte under 18 år aflønnes med 60 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Oplæringselementet skal være i fokus i jobbeskrivelsen, men der foretages ikke en formel opdeling mellem oplæring og arbejdstid, som for ansatte på 18 år eller derover. 2.2 Tidsbegrænsede stillinger Ansættelsen er tidsbegrænset op til 1 år, og udløber uden særligt varsel til den aftalte dato. (Aftalens 7) Da en integrations- og oplæringsstilling er en tidsbegrænset ansættelse i højst 1 år, skal ansættelsesperiodens længde fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Det anbefales, at ansættelsesperioden ikke gøres for kort. Ansættelsesperioden må være af en vis varighed for at sikre kvalitet i arbejdserfaringen og opkvalificeringen af den ansatte. 2.3 Arbejdsfunktioner Integrations- og oplæringsstillinger kan omfatte alle typer af stillingskategorier og arbejdsfunktioner i staten. Det kan være administrative medarbejdere, betjente, skovarbejdere, servicemedarbejdere, fuldmægtige, laboranter, værkstedsarbejdere osv. Nogle eksempler på mulighederne og mangfoldigheden i brugen af stillingerne kunne være: Mehmet, IT-medarbejder Mehmet er 45 år og ansat som IT-medarbejder i et direktorat. De daglige arbejdsopgaver er drifts- og digitaliseringsopgaver inden for IT-området, bistand fra IT-enheden til brugerne og deltagelse i digitaliseringsprojekter. 14

15 Kapitel 2 Samara, økonom Samara er 32 år og ansat som økonom i en styrelse. Hun arbejder dagligt i styrelsens markedskontor, hvor hun sammen med de øvrige økonomer udarbejder økonomiske analyser til brug for tilsynet på teleområdet. Hun er også med til at føre regnskabsmæssigt tilsyn med teleselskaberne. Anders, sandblæser Anders er 23 år og ansat som sandblæser i et driftscenter under en styrelse. Arbejdsopgaverne omfatter daglig vedligeholdelse af sandblæsningsanlæg, deltagelse i tilsyn med varmeanlæg, klargøring af emner til sandblæsning og diverse arbejde efter instruktion. 2.4 Merbeskæftigelse ( ) Det er en forudsætning for aftalen, at eksisterende arbejdspladser ikke erstattes af integrations- og oplæringsstillinger.( ) (Fra cirkulæret om aftalen, Generelle bemærkninger) Det er et krav, at stillingerne skal medføre en forøgelse af antallet af beskæftigede hos arbejdsgiveren. Det betyder, at der ved oprettelse af en integrations- og oplæringsstilling skal være tale om en merbeskæftigelse i forhold til institutionens normale beskæftigelse. Eksempelvis kan man ikke erstatte en fratrådt medarbejder eller en medarbejder på barsel med en ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling. 15

16 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger 16

17 Kapitel 3 Kapitel 3 Rekruttering Som udgangspunkt gælder de almindelige opslagsregler, jf. Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV), kap. 17. Heraf fremgår det blandt andet, at stillingsopslag skal lægges ind i Arbejdsmarkedsstyrelsens jobdatabase, hvorfra de automatisk overføres til Der er imidlertid flere muligheder, når det gælder rekruttering til integrations- og oplæringsstillinger. Det er for det første muligt at rekruttere personer direkte gennem en visiterende myndighed 1 eller private aktører, der formidler ledige i job. Man kan som institution selv rette henvendelse for at høre, om der skulle være ledige med den jobprofil, man ønsker. Eller man kan få en uopfordret henvendelse fra en visiterende myndighed eller en privat aktør. Læs mere om visiterende myndigheder i afsnit 5.4. En anden mulighed er at få kendskab til en egnet kandidat gennem et ordinært stillingsopslag. En kandidat fra ansøgerbunken kan vise sig at være mere egnet til en integrations- og oplæringsstilling end til et job på ordinære vilkår. I så fald kan man oprette en integrations- og oplæringsstilling til den pågældende. Endelig kan man ansætte en person i en integrations- og oplæringsstilling i forlængelse af et praktikforløb, aktivering eller lign. Det kunne være i en situation, hvor institutionen har overvejet at fastansætte den pågældende men skønner, at der forinden er behov for yderligere opkvalificering. Her kan en ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling udvide og forlænge et allerede igangværende forløb. 1 Ved visiterende myndigheder forstås kommuner, AF og andre aktører, som formidler ledige i job. Den 1. januar 2007 overgår kommuners og AF s beskæftigelsesindsats til jobcentre. 17

18 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger 3.1 Stillingsannoncen Det er vigtigt at skrive tydeligt i selve stillingsannoncen, at der er tale om en integrations- og oplæringsstilling, og at den er på særlige vilkår. Herudover er det væsentligt at beskrive jobindhold og muligheder for opkvalificering samt præcisere, hvem der er den samlede målgruppe for stillingen. Ifølge forskelsbehandlingsloven må stillingsannoncen ikke udformes sådan, at den kun henvender sig til bestemte af de fire underkategorier i målgruppen. Se eksempler på stillingsopslag i bilag Eksempel på fremgangsmåde ved ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger I det følgende gives et eksempel på, hvordan en integrations- og oplæringsstilling kan blive oprettet og besat. 1. SU drøfter rammer og principper for integrations- og oplæringsstillinger og indstiller, at der oprettes en/flere stillinger. Se kapitel Institutionen overvejer hvilke opgaver, der kunne være relevante, og hvilke faglige og personlige kompetencer, der er påkrævet. Spørgsmålet drøftes med den relevante tillidsrepræsentant. Herefter udformes et stillingsopslag efter aftale med tillidsrepræsentanten. 3. Institutionen henvender sig til en visiterende myndighed og drøfter stillingsindholdet. 4. Den visiterende myndighed finder to interesserede og egnede personer fra målgruppen og præsenterer arbejdsindholdet for de pågældende. 5. Institutionen møder de pågældende til en samtale og drøfter forventninger, betingelser og kompetencer med dem. Institutionen beslutter at ansætte den ene person. 18

19 Kapitel 3 6. Den konkrete ansættelse aftales med den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, aftales ansættelsen med den forhandlingsberettigede organisations lokale afdeling. 7. Herefter udarbejder institutionen en udviklingsplan for den nyansatte. Se mere herom i kapitel Gode råd til ansættelsesproceduren og jobsamtalen Personer i målgruppen for integrations- og oplæringsstillingerne kan være atypiske i forhold til de medarbejdere, institutionen sædvanligvis ansætter. Det skal institutionen være opmærksom på, når ansættelsesproceduren fastlægges. Gode råd til ansættelsesproceduren 1. Fastsæt minimumskrav til stillingen og tydeliggør dem i stillingsopslaget, over for eventuelt visiterende myndigheder, over for ansættelsesudvalget og over for kandidater til samtale. 2. Vær opmærksom på i ansættelsesudvalget, at I kan få andre typer af ansøgere og/eller ansøgninger, end I er vant til. 3. Vær opmærksom på, at en person med manglende erhvervserfaring og/eller uddannelse kan have svært ved at udfylde et CV. En samtale kan derfor være en forudsætning for at kunne vurdere den pågældendes kompetencer. 4. Ved udvælgelsen til jobsamtalen og ved ansættelsen bør I lægge vægt på den pågældendes motivation, kompetencer og udviklingspotentiale. Under jobsamtalen skal institutionen ligeledes være opmærksom på, at det er en særlig målgruppe. 19

20 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Gode råd til jobsamtalen 1. Fortæl klart og tydeligt, hvad en integrations- og oplæringsstilling går ud på. 2. Vær opmærksom på, at folk med dansk som andet sprog ikke altid kan udtrykke sig nuanceret og ikke opfatter alle nuancer. 3. Vær opmærksom på, at manglende sproglig formåen ikke er udtryk for manglende formåen generelt. 4. Forklar evt. spørgsmål yderligere og fortæl, hvad der menes med spørgsmålene. 5. Saml løbende op på, hvordan ansættelsesudvalget opfatter det, ansøgeren siger. Herved sikrer I jer, at I forstår hinanden. 6. Undgå kulturspecifikke spørgsmål, som ikke har relevans. 20

21 Kapitel 4 Kapitel 4 Udviklingsplan og oplæring Når en person bliver ansat i en integrations- og oplæringsstilling, skal der udarbejdes en udviklingsplan for jobindhold og opkvalificering. For at afstemme forventningerne skal udviklingsplanen udarbejdes af den ansatte og institutionen i fællesskab, og der skal løbende følges op på den. Det er vigtigt, at udviklingsplanen er individuelt tilpasset i forhold til den enkeltes forudsætninger, og at den justeres løbende i forhold til den udvikling, som den pågældende gennemgår under ansættelsen. Se afsnit 4.4 om kompetenceafklaring. Formålet med udviklingsplanen 1. At sikre, at der er reelle oplærings- og udviklingsmuligheder under ansættelsen, og at der evalueres løbende. 2. At sikre fokus på fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder 3. At sikre grundlag for evaluering og opfølgning i løbet af ansættelsen og ikke mindst ved ansættelsens ophør. 4.1 Hvad skal en udviklingsplan indeholde? Som udgangspunkt skal en udviklingsplan som minimum indeholde: mål for oplæringen (se mere om oplæringen i afsnit 4.3) en beskrivelse af samspillet mellem oplæring og arbejde opfølgning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder I det følgende beskrives indholdet i de enkelte punkter nærmere. 21

22 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Mål for oplæringen Det er en god ide at skelne mellem overordnede mål for oplæringen og mere konkrete mål. De overordnede mål vedrører ønsker fra medarbejderen, der rækker ud over den tidsbegrænsede integrations- og oplæringsstilling, og spørgsmålet om, hvorledes institutionen har mulighed for at understøtte disse ønsker under ansættelsen. Overordnede mål for medarbejderen kunne således være at få et større kendskab til arbejdsmarkedet, at øge muligheden for efterfølgende beskæftigelse eller uddannelse, og at få et større kendskab til egne ressourcer og kompetencer. De konkrete mål drejer sig om medarbejderens ønsker og udviklingsmuligheder i forhold til det specifikke job og mulighederne for udvikling og oplæring i tilknytning hertil. Det kunne f.eks. være mål om at blive klogere på egne kompetencer i forhold til det specifikke arbejde, at få større selvtillid, selvværd og motivation og at blive bedre til at samarbejde. Det kunne også være mål om at få bedre IT-kundskaber og blive bedre til at skrive og tale dansk Samspillet mellem oplæring og arbejde Det er vigtigt, at udviklingsplanen så præcist som muligt beskriver, hvad institutionen og den ansatte opfatter som oplæringsaktiviteter (indhold), og hvordan aktiviteterne tænkes tilrettelagt i løbet af hele perioden (omfang og varighed). Samtidig er det vigtigt, at planen løbende justeres i forhold til, hvad der viser sig at være relevante oplæringsaktiviteter for den pågældende medarbejder og at nye opgaver, krav og ansvar bygger oven på allerede erhvervede kompetencer, således at der bliver progression i udviklingsplanen. 22

23 Kapitel 4 Herunder ses et eksempel på, hvordan oplæringsaktiviteterne kan beskrives i begyndelsen af et ansættelsesforløb. Oplæringsaktivitet Indhold Varighed og omfang Intro-dage Fokus på staten som 2 dage arbejdsplads Fokus på den pågældende institution Kontaktfunktion ved medarbejder Evaluering/coaching af kontaktperson og chef Sprogskole (eksternt) Regnskabskursus (eksternt) Internt kursus i projektledelse Vejledningsforløb på uddannelsesinstitution Sociale spørgsmål ifm. arbejdspladsen Faglige spørgsmål Arbejdspladsrelaterede spørgsmål Evaluering og coaching i sociale, faglige og arbejdsrelaterede spørgsmål. Fokus på mundtlig og skriftlig dansk Fokus på excell og budget Fokus på planlægning, projektskabeloner og budgetrammer. Fokus på kompetenceafklaring samt fremadrettede uddannelsesmuligheder Ca. 3 timer om ugen fordelt over hele ugen. Justeres efter behov. Evalueres månedligt. 3 timer månedligt den første mandag i måneden. 3 timer ugentligt hver fredag formiddag fra Tre dages kursus To dages træning 1-dags kursus varetaget af personalefunktionen 1 dags træning 4 dage fordelt over et år. Planen justeres, når de løbende evalueringer viser, at der er behov for det, f.eks. fordi den ansatte afslører særlige kompetencer eller gennemgår en hurtigere udvikling i jobbet, end man havde forudset Opfølgning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder Der skal til slut gennemføres en evaluering af oplæringsforløbet for den enkelte. Det anbefales allerede tidligt i ansættelsesforløbet at skitsere en proces og tidsramme for hvem, der skal stå for den afsluttende evalue- 23

24 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger ring, og hvornår og hvordan det finder sted. Det anbefales også at have løbende evalueringer og opfølgningssamtaler, men det er særligt vigtigt, at der sættes tid af til en endelig evaluering. Evalueringen skal være fremadrettet, så den kan understøtte den ansatte i en videre proces enten i forhold til arbejdsmarkedet eller i forhold til uddannelsessystemet. Det kan imidlertid være en fordel at dele den op i to: En konkret evaluering i forhold til det faktiske forløb og en fremadrettet evaluering, der peger mod fremtidige muligheder. I den konkrete evaluering skal der tages stilling til, om de planlagte oplæringsaktiviteter er gennemført, og om man har nået udviklingsplanens konkrete målsætninger. Det samlede udbytte skal vurderes, ligesom det skal vurderes, hvorfor alt eventuelt ikke er gået som planlagt. Den fremadrettede evaluering skal omfatte en samlet kompetencevurdering af den pågældende og en samlet vurdering af de fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder set på baggrund af udviklingsplanens overordnede målsætninger. I forhold til den fremadrettede evaluering kan det være en god ide at involvere eventuelle visiterende myndigheder, fordi de har en særlig kompetence i at vurdere fremadrettede muligheder. Man kan ligeledes med fordel inddrage uddannelsesinstitutioner for at få bidrag såvel til kompetencevurderingen som til vejledning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Evalueringen kan foregå både skriftligt og mundtligt og planlægges og gennemføres i et samspil mellem den ansatte, ledelsen og kontaktpersonen/mentoren. Se i øvrigt afsnit 4.6 om kontaktperson/mentor. SU drøfter efterfølgende arbejdspladsens erfaringer med henblik på evt. at justere principper og rammer for stillingerne. 24

25 Kapitel Oplæring Der er ikke fastlagt bestemte indholdsmæssige krav til oplæringsdelen i integrations- og oplæringsstillingerne. Den enkelte institution har metodefrihed og dermed mulighed for at tilrettelægge den oplæring, der er brug for i den enkelte ansættelse. 2 Det kan eksempelvis være ekstern uddannelse, praktik, arbejdspladsintern uddannelse, intern rokering med forskellige arbejdsopgaver og kolleger, opgaver med voksende ansvar eller kompleksitet, sprogundervisning, mentorordninger osv. Det anbefales at kombinere to eller flere af elementerne, idet man holder sig for øje, at den ansatte bør opnå en række kompetencer, der vil forbedre vedkommendes muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet og/eller mulighed for at begynde på en uddannelse. 4.3 Kompetenceafklaring Det anbefales, at den nyansatte medarbejders kompetencer afklares inden udviklingsplanen udarbejdes. Kompetenceafklaringen skal tjene til at målrette det individuelle oplæringsforløb. Kompetenceafklaring kan foretages af en række institutioner, der har forskellige tilbud og muligheder. Formålet med afklaringen har derfor stor betydning for, hvor man skal henvende sig: AMU-centrene og erhvervsskolerne tilbyder Individuel kompetenceafklaring (IKA)". I AMU-systemet findes beskrivelser af kompetencer, som knytter sig til de forskellige fag og brancher. IKA tager udgangspunkt i disse beskrivelser. Vurderingen af kompetencerne vil således ske i forhold til et bestemt fag eller en bestemt branche eller et bestemt jobområde. IKA henvender sig særligt til faglærte og ufaglærte grupper. Afklaringen kan tilrettelægges med en varighed på mellem ½ dag og 2 uger afhængigt af behovet. Forløbet kan omfatte studie- og uddannelsesvejledning, prak- 2 Ved tilrettelæggelsen af et oplæringsforløb kan man evt. finde inspiration i den måde, hvorpå man plejer at tilrettelægge udviklingsplaner for elever. 25

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige INTRODUKTION OG OPBYGNING s. 5 INTRODUKTION OG OPBYGNING PRÆSENTATION

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere