Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet?"

Transkript

1 Hvad er meningen med (innovation i) Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg Universitet #innovation

2 Agenda Hvilke krav om innovation er der i Hvad betyder innovation? Hvor kommer ordet og tankegangen fra? På hvilke niveauer kan innovation give mening i Hvilke innovationsforståelser strides om eleverne i Hvilke vanskeligheder er der i forhold til at kultivere innovationsevne? Hvad er meningen med (innovation i)

3 Krav om innovation i gymnaiset 1.Formålsparagraffen 2 stk. 4: Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. 2.Valgfaget innovation (B- og C-niveau) Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling i såvel nye som eksisterende virksomheder samt i offentlige og private organisationer. Endvidere er det formålet, at eleverne udvikler kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering ved anvendelse af metoder til gennemførelse af innovative projekter. Fokus er på opstart af nye virksomheder, på udvikling af nye forretningsområder i allerede eksisterende virksomheder og på socialt entreprenørskab i offentlige og private organisationer. Endelig er det formålet, at eleverne i team udvikler evnen til at kunne arbejde med innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. 3.Krav om variation af undervisningen, nye undervisningsformer og brug af it mv. 4.Effektivitetskrav til den offentlige sektor - innovativ skoleledelse og organisering 5.Forsøg - Projekt Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i region Hovedstaden ( ) - Innovation i AT (53 almene gymnasier )

4 Hvad betyder innovation? - kom med bud på 140 tegn på

5 Definition og historik Minimaldefinition Innovation = nytænkende forbedring af noget i verden => en ny og bedre verden. Implikationer - Innovation forudsætter hele tiden utilfredshed med eksisterende verden + imagination af ny og bedre verden - Vurdering af potentiel forbedring forudsætter en værdimålestok - Vurdering af nyhedsværdi forudsætter viden om den gamle verden og dens tænkemåder Ordet, begrebet og tankegangens historie - kort fortalt - De gamle, fx Platon, Aristoteles, Kong Fuzi, Mengzi, tænkte ikke i innovation - Med det moderne (1500 tallet) opstår innovationstankegangen og også ordet innovare. - I 1800/1900-tallet bruges ordet i videnskaber som antropologi, sociologi, psykologi og økonomi tallet: Den økonomisk-kommercielle anvendelse af ordet bliver dominerende, men ikke alenestående - Tre modernitetstendenser: a) den teknokapitalistiske, b) den menneske-frigørende, c) den forskningsafslørende.

6 Teknokapitalistisk innovation Menneske-frigørende innovation Forskningsafslørendeinnovation iphone Kvindefrigørelsen Relativitetsteorien

7 Innovation i gymnaiset Udvikling af elevernes innovative evne (evne til at skabe nytænkende forbedringer) - Igennem innovationsfaget - Igennem tværfaglig undervisning, fx AT og SO - Igennem den faglige undervisning i det hele taget - Igennem bestemte fag, fx A-niveau samfundsfag - nytænkende samfundsanalyser eller demokratiformer - Igennem ekstracurriculære aktiviteter Undervisningsinnovation - Inkrementel undervisningsinnovation - små løbende forbedringer af undervisningen (nannoinnovation) - Radikal undervisningsinnovation - nye undervisningsformer, nye fag og nye fagsamspil Skoleledelsesinnovation - Inkrementel innovation - de mange små nytænkende forbedringer af skolens drift og virke - Radikal innovation - nye organiserings- og ledelsesformer

8 Tre innovationsforståelser i gymnasiet 1) Den markedsorienterede 2) Den alment orienterede 3) Den fagligt orienterede NB: Fælles for alle tre er et fokus på at udvikle elevernes innovative evner

9 1. Den markedsrettede innovationsforståelse Mål-Middel overordnet set Hvorfor skal der arbejdes med innovation i Hvad betyder innovation i Hvordan skal innovation sættes i værk og ske i Hvor-når skal innovation ske i Hvilke aktører skal inddrages? Kommerciel handlekraft Skabe markeds-entreprenante elever gennem utraditionel undervisning Entreprenørskabsdiskurs Det globale marked og den internationale konkurrence kræver udvikling af elever med markeds-entreprenante evner Markedsinnovation Innovation betyder at omsætte kreativitet og nytænkning til nye salgbare produkter eller prototyper på et faktisk eller simuleret marked Fra ide til marked Gennem særlige forløb og teknikker, der understøtter proces fra kreativitet til produktudvikling til afsætning med fag som instrumenter I relation til marked I innovationsfag og tværfaglige forløb, i samarbejde med eksterne partnere (markedet) og gerne uden for skolen under konkurrencevilkår Gymnasierne og eksterne aktører Ud over lærerne og eleverne: eksterne aktører som opdragsgivere/rekvirenter, værdisættere, dommere. Målestok: markedsværdi.

10 2. Den alment orienterede innovationsforståelse Mål-Middel overordnet set Hvorfor skal der arbejdes med innovation i Hvad betyder innovation i Hvordan skal innovation sættes i værk og ske i Hvor-når skal innovation ske i Hvilke aktører skal inddrages? Civil handlekraft Skabe tænksomme elever gennem kritisk undervisning Verdensborgerdiskurs Samfundet og verdens globale tilstand (fx klima, sundhed) fordrer uddannelse af mennesker, der kan tænke nyt og alment på globalt og lokalt niveau Almen-etisk innovation Innovation betyder at nytænke og udvirke almene-offentlige-civile forbedringer gennem kritisk og etisk refleksion i relation til epokale nøgleproblemer Fra problem til løsning Gennem projektarbejde og tværfaglige forløb i relation til problemfelter som fx fattigdom, social uretfærdighed og demokrati - med fag som instrumenter I relation til alment problemfelt Gennem langsommelige og tidskrævende forløb i kontakt med omverden, hvis problemer erkendes, reflekteres og evt. løses Elever, lærere og berørte Ud over lærerne og eleverne: De aktører som er berørte af problematikken Målestok: almen-etisk forbedring

11 3. Den fagligt orienterede innovationsforståelse Mål-Middel overordnet set Hvorfor skal der arbejdes med innovation i Hvad betyder innovation i Hvordan skal innovation sættes i værk og ske i Hvor-når skal innovation ske i Hvilke aktører skal inddrages? Forskningsevne Skabe fagligt dygtige elever gennem undervisning, der går i dybden Talentskabsdiskurs Universiteterne kræver studerende, der kan tænke selvstændigt (dvs. innovativt) inden for fagområder, som de introduceres til i gymnasiet Faglig innovation Innovation betyder at fordybe sig i et fag og inden for dette tænke selvstændigt, nyt og anderledes - ud over, hvad der er gængs og sikker viden Fra basal til liminal viden I forlængelse af faglig viden og inden for fag arbejdes der i retning af liminal viden; de områder, hvor der er brug for ny viden, hvor der aktuelt diskuteres I fagets progression Som sidste led af af faglig progression og i tilknytning til forskningsmiljøer på universiteteterne Elever, lærere og faglige specialister Lærere og de dygtigste elever (med særlige forskningstalenter) i fag som de vælger på A-niveau + eksterne fagspecialister.

12 Afstemning Hvis du skal vælge at undervise i gymnasiet ud fra én af de tre innovationsforståelser - hvilken vil du så foretrække? 1) Den markedsorienterede? 2) Den alment orienterede? 3) Den fagligt orienterede? NB: Fælles for alle tre er et fokus på at udvikle elevernes innovative evner Stem på flisti.com/37875

13 Tre innovationsforståelser mere 4) Den brugerdrevne innovationsforståelse 5) Den anvendelsesorienterede innovationsforståelse 6) Den fagdidaktisk orienterede innovationsforståelse NB: Fælles for alle tre er et fokus på at nytænke og forbedre undervisningen + sekundært udvikle elevernes innovative evner

14 4. Den brugerdrevne innovationsforståelse Mål-Middel overordnet set Hvorfor skal der arbejdes med innovation i Hvad betyder innovation i Hvordan skal innovation sættes i værk og ske i Hvor-når skal innovation ske i Hvilke aktører skal inddrages? Behovsstyret undervisning Skabe relevant og nyttig undervisning gennem inddragelse af eleverne så de får en aktiv rolle Motivations- og ejerskabsskabsdiskurs For at få undervisningen til at blive spændende og ramme specifikke elever kræves, at eleverne inddrages i udviklingen af undervisningen Undervisningsinnovation At nytænke og forbedre undervisningen og de måder der læres på gennem inddragelse af af brugerne - eleverne - så de får ejerskab for undervisningen Fra feedback til forbedring Ved at lærerne eksperimenterer med ny undervisning, og hvor eleverne (markedet) giver feedback og bliver medudviklere af undervisningen I undervisningen Når der er behov for at udvikle ny undervisning, fx i forhold til it, nye læringsstile, Cooperative Learning m.m. Lærerne, eleverne og eksterne indslag Ud over lærerne og eleverne kan eksterne parter optræde som autentiske indslag, der skaber motivation, virkelighedskontakt og motivation

15 5. Den anvendelsesorienterede innovationsforståelse Mål-Middel overordnet set Hvorfor skal der arbejdes med innovation i Hvad betyder innovation i Hvordan skal innovation sættes i værk og ske i Hvor-når skal innovation ske i Hvilke aktører skal inddrages? Brugbar undervisning Skabe undervisning, der kan bruges gennem at eleverne hele tiden skal anvende det lærte Anvendelsesdiskurs Der er brug for, at eleverne lærer at anvende faglig viden og anvendelsen er desuden motiverende. Derfor må lærerne nyudvikle undervisningen. Anvendelsesinnovation At undervisningen nytænkes, så faglig viden ikke blot formidles, men anvendes på autentiske problemstillinger, hvor der fordres kreativ handlekompetence Fra tilegnelse til anvendelse Ved at der i forlængelse af forløb, hvor faglig viden tilegnes indlægges progression med retning mod anvendelse af den faglige viden I slutfaser af faglige forløb I enden af alle faglige forløb, store som små, så brugbarhedsaspektet træder tilstrækkelig tydeligt frem Lærere, elever og eksterne parter Lærerne udvikler innovative anvendelsesforløb; hvor eleverne skal finde ud af, hvordan den tilegnede faglige viden kan anvendes på virkelighedens aktører

16 6. Den fagdidaktiske innovationsforståelse Mål-Middel overordnet set Hvorfor skal der arbejdes med innovation i Hvad betyder innovation i Hvordan skal innovation sættes i værk og ske i Hvor-når skal innovation ske i Hvilke aktører skal inddrages? Faget innoveres Skabe innovation i faget gennem udfordring af stivnede fagforståelser Didaktiseringsdiskurs For at skabe udvikling i undervisningsfagene, så de kan bevare relevans ift. kravene om fagligt kvalificerede studerende på de videregående uddannelser Fagdidaktisk innovation Innovation betyder at skabe nytænkning ift. fagdidaktiske problemstillinger, fx udvikling af ny skriftlighed i fagene mv. Brug fag på nye måder Ved at løse utraditionelle opgaver med brug af fag og ved at bruge fag under utraditionelle betingelser. I undervisningsfagene I undervisningen og i fagdidaktiske diskussioner internt i fagene og på tværs af fagene. Faglærerne Faglærerne skal udvikle innovative løsninger på fagdidaktiske problemstillinger i samarbejde med faggruppen og på tværs af faggrupper

17 Afstemning 2 Hvis du skal vælge, hvordan vil du så være med til at innovere på undervisningen? 4) Gennem brugerdreven innovation? 5) Gennem at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret? 6) Gennem fagdidaktisk innovation? NB: Overvej hvilke af de tre former for undervisningsinnovation der vil være bedst til at udvikle elevernes innovative evner Stem på flisti.com/37877

18 7 vanskeligheder - tænk over det! 1. Hvad kan eleverne innovere på? Fx matematik? Fx samfundsanalyser? Fx: boldspil i idræt? Fx musik? Fx formel logik? Fx dansk lyrik? Fx en reklamekampagne? 2. Dilemma 1: det passende eller det brydende? 3. Dilemma 2: Skal eleverne lære at tænke og agere godt eller bedre (end andre)? 4. Er Innovationsevne en generel eller en specifik evne? (jf. kreativitetsdiskusisonen i 70 erne) 5. Skal eleverne skabe subjektive innovationer (fx lære andengradsligninger), partikulære innovationer (fx en ny lokal forbedring af bydel) eller almene innovationer (fx nyt og bedre brætspil i brætspilsdomænet?) 6. I hvilken grad er epistemisk relativ innovation i orden i (man laver en nytænkende forbedring af X uden fuld viden om det i almen forstand er nyt) 7. Kræver udvikling af elevers innovative evner en særlig pædagogik, en særlig læringsmetode? Eller kan man klare sig med traditionelle måder: Efterligning, sansning, fornuft, fantasi og dialog?

19 Enig - uenig?! Twitter: #innovation, #gymdage12

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium Hvorfor innovation? Innovation definition Innovation i gymnasiet Innovative processer Hvorfor innovation? Formålsparagraffen 1 stk. 4 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet Af rektor Jens Elsig, Struer Statsgymnasium, jel@stgym.dk) Projektet er et udviklingsprojekt mellem 7 gymnasiale uddannelser i Region Midt og en række lokale/regionale private og offentlige virksomheder

Læs mere

Innovation i Informationsteknologi

Innovation i Informationsteknologi Innovation i Informationsteknologi Lars Gaub - lg@aalkat-gym.dk - Aalborg Katedralskole Elisabeth Husum - eh@egaa-gym.dk - Egaa Gymnasium 24. april 2014 Måske havde Sid fra Toy Story fat i noget af det

Læs mere

Innovation i fysikundervisningen

Innovation i fysikundervisningen Innovation i fysikundervisningen Indhold: Forord (eller hvordan kan ordet innovation forstås?) Lidt mere om innovationsforståelser i stx At dreje fysikundervisningen mod mere innovation Innovativ drejning

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Innovationsfremmende naturfagsundervisning to udfordringer for vores felt

Innovationsfremmende naturfagsundervisning to udfordringer for vores felt 56 AKTUEL ANALYSE Innovationsfremmende naturfagsundervisning to udfordringer for vores felt Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Indledning: Hvorfor innovation?

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Når innovation og fagligt samspil saetter fag under pres - fagdidaktisk kommunikation i det danske gymnasium efter reformen i 2005 Nordidactica

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

metoder en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet 1 metoder indledning

metoder en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet 1 metoder indledning metoder en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet udgivet som led i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden 1 metoder

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3-2006 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere