Referat. Regionsbestyrelsesmøde 20. august For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen"

Transkript

1 Referat Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Stine Jørgensen, Agnes Holst, Henrik Lauridsen, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Louise Søllingvrå Madsen, Pia Westhoff, Janus Pill Christensen. Afbud: Maria Bjørnlund Rømer Sted: Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Aarhus. Kl : Punkt 1-6 Kl : Pause (7) Kl : Punkt 8-9 Kl : Frokost (10) Kl : Punkt Forklaring af forkortelser: (D) = Drøftelse (O) = Orientering (B) = Beslutning

2 Regionsbestyrelsesmøde 1) Kl Valg af ordstyrer (B) Der vælges en ordstyrer til dagens møde. Louise Madsen valgt som ordstyrer til formiddag og Stine Jørgensen efter frokost. 2) Kl Opdateret mødekalender for 2015 (O) Efter opgørelse af doodle er regionsbestyrelsesmødet d.12 oktober uge 42 er flyttet til tirsdag den 27. oktober uge 44. Orientering givet. 3) Kl Uddannelsesmesse i Nørre Nissum (O) Sanne og Stine orienterer om arbejdet for omkring uddannelsesmessen. Program vedlagt i Bilag 1. Sanne er i kontakt med Sille Frydendal fra sekretariatet, der er projektleder på Børneområdet og sammen er lørdag udvalgt til at være den mest meningsfulde dag at deltage i Folkemødet for uddannelse. Der arbejdes på at medbringe en motorik-tjener af Louise Hervig der kan give visuelt indtryk og opmærksomhed på messen. Undervisningsministeren og formanden for Skole og Forældre samt BUPL-formand deltager lørdag d. 12/9, derfor er det mest oplagt at vælge denne dag. Der spørges til dagsordenen på messen, da der lægges op til bredere uddannelsesdebat. Sanne fremfører at det er vigtigt at præsentere fysioterapeut-indslag som fungerende sideløbende i løbet af uddannelserne. Det fremføres at lærere og pædagoger deltager, og derfor gælder det om at plante idéen om fysioterapeuter i folkeskolen hos fremtidige kollegaer. Således er planen at påvirke på alle niveauer: politikere, skoleledere, lærere og forældre. Ruben og Sanne deltager lørdag. Sanne eftersender pakke om børneområdet, der er udarbejdet af sekretariatet. 4) Kl /12

3 Opfølgning på Folkemødet (D) Opfølgning på Folkemødet: Hvad kan bestyrelsen tage med i dens videre arbejde. Det konkrete forslag om inddeling i arbejdsgrupper behandles under punkt 6. Bestyrelsen evaluerede Folkemødets deltagelse debatter, og udbyttet af både konference og seminar. Bestyrelsen berettede generelt om stort udbytte af såvel konferencen som den efterfølgende deltagelse i debatterne på Folkemødet. Set-uppet var meget inkluderende, hvilket gjorde det nemmere at deltage. Folkemødet var en platform, der gav mange chancer for deltagelse og dialog, og derfor perfekt til at øve sig og opbygge momentum. Forberedelsen på konferencen hjalp undervejs i debatterne, der kvalificerede deltagelsen. Janus spurgte til antallet af debatter der var udvalgt til hver gruppe, og bestyrelsen tilkendegav at udvalget var overskueligt, selvom det var bredt. Undervejs var det også nemt at vælge nye relevante arrangementer til. Udvælgelsen af debatterne kom naturligt når man stod i forummet. Der præsenterede sig mange muligheder for politikerkontakt, der førte til mange succesfulde dialoger undervejs, og kvaliteten i konferencens oplæg viste sig, også i debatter der ikke var forberedte. Folkemødets arbejde skal følges op lokalt, både fordi der kan gives mange luftige løfter undervejs, men også for at bygge videre på den legitimitet der er givet fra f.eks. borgmestre. Der efterspørges pjecer på forskellige områder, ikke kun ift. mere træning mindre kniv, således at der til næsten hvert debattema kunne videregives specifikke pjecer om netop det område. Vita berettede om hvordan hun efterfølgende havde lavet et oplæg på arbejdspladsen, der var meget gavnligt, og hvor det nemt peges ud hvad der var kommet ud af Folkemødet. Oplægget havde været meget succesfuldt og mødte stor ros, hvilket ledte til en opfordring til at andre kunne følge eksemplet. Bestyrelsen diskuterede at sådanne oplæg således både fungerede som retfærdiggørelse af at bevillige tid til foreningsarbejde, men også som information fra en repræsentant for fagforeningen ift. hvad der fås for kontingentet. Kræftens Bekæmpelses-teltet skal forberedes bedre næste år evt. med skiftende foreninger, hvor der er forberedt oplæg/stand, så det bliver et happening hvert sted fremfor vagter som i år. Forespørgsel ved forskellige patientforeninger næste år. Men rollen skal også gennemtænkes: Der skal præsenteres fysioterapis kvalitet og ikke individuel behandling men der vil ofte være henvendelser alligevel. Stande må ikke lænke foreningen til at være stationær, der skal være forskellige events, f.eks. foreslås motoriktræning for børn ved lærerforeningen som oplagt event. 3/12

4 Bestyrelsen berettede således om et udbytterigt Folkemøde, hvor debatlysten og den indledende politiker-kontakt nu kan følges op lokalt. Samtidigt kan stort set samme set-up videreføres til en evt. næste gang, med små ændringer ift. deltagelse ved diverse stande. 5) Kl Diskussion af bestyrelsesarbejdet (D) Bestyrelsen drøfter med udgangspunkt i Janus oplæg på Folkemødet med skalaen fra bestyrelse i boligforening til erhvervsbestyrelse prioriteringen af koordination og arbejde uden for bestyrelsesmøderne. Drøftelsen kan fungere som grundlag for beslutningen om nedsættelsen af arbejdsgrupper og deres arbejdsbyrde. Der fremførtes forskellige pointer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet: Fra flere sider blev det foreslået at (gen)indføre politiker-besøg/møde ved næsten hvert regionsbestyrelsesmøde, både for at præsentere de fysioterapeutiske interesser og som øvelse i dialog. Konsekvensen bliver at regionsbestyrelsesmøder kan ligge mindre centralt end Silkeborg, hvilket bestyrelsen accepterer. Samtidig pointerer dele af bestyrelsen at regionsbestyrelsens brede geografi kan udnyttes, så regionsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i møder i nærhed adresse/arbejdssted, med lokale politikere, mindre foreningsmøder osv. hvis Sanne giver besked. Bestyrelsen fremfører at det er vigtigt med afslutning af punkter undervejs og med færre opfølgninger. Foreningens generelle holdning til konkrete områder kan med fordel bringes mere ind i diskussionerne og klargøres fremadrettet. Arbejdsgruppe-inddeling møder opbakning, for at sætte bestyrelsens ressourcer i spil. Men afklaring er er også vigtig ift. at en arbejdsgruppe er enig om arbejdsintensitet. Central melding om hvilke konkrete politikere der kan spørges om hvad og hvorfor. Allerede strategiplanens opdeling i regionale punkter om med procesmål er meget behjælpelige. Kompetenceudviklende kurser ift. arbejdsgruppe-emne, evt. blot dialog/møde med relevante projektleder. FTF-kurser kan evt. også betales af arbejdsplads. Det pointeres at RBmedlemmernes egen arbejdserfaring skal bringes i spil. Materialet fra sekretariatet har været et stykke tid undervejs, hvilket der fremover kan gives mere klare udmeldinger omkring deadlines osv.. Pakken om Børneområde er klar nu og eftersendes. Pakkerne kan fungere som udgangspunkt for arbejdsgrupperne og understøtte deres arbejde. Forskellige projektledere kan også deltage i regionsbestyrelsesmøder. Introduktion til det centrale sekretariatet for nye bestyrelsesmedlemmer er undervejs. 6) Kl /12

5 Beslutning om nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper med forskelligt fokus (B) På Folkemødet blev det foreslået at nedsætte forskellige arbejdsgrupper med hver deres hovedfokus. Hvis muligt kan enkelte grupper fastsættes på mødet, mens der også vil være mulighed for at nedsætte flere på næstkommende møde. Fokusområder kan muligvis vælges ud fra ny orientering om prioritering af strategiplanens punkter i centrale og regionale punkter. - Børneområdet: Fys. ind i folkeskolen i anledning af reformen - Lægepraksis: Fys. ind hos praktiserende læger Uddelegering: Gruppernes kompetence besluttes. Grupperne skal ikke fremlægge alt til den samlede bestyrelses beslutning? Bestyrelsen nedsatte 7 arbejdsgrupper der er fungerende fra dette møde. Områderne blev udvalg ud fra interesse samt eftersendt bilag om Strategiplanens absolut regionale opgaver. Sanne gjorde det klart at denne uddelegering forudsætter tilbagemeldinger i tvivlstilfælde. Bestyrelsen besluttede at arbejdsgrupperne har selvstændig kompetence til politiker-kontakt o.lign. således at hver enkelt beslutning ikke skal godkendes på følgende regionsbestyrelsesmøde, da pointe med uddelegeringen dermed vil gå tabt. Bestyrelsen inddelte sig i følgende grupper (projektleder iflg. Strategiplan angivet i parantes): Hverdagsrehabilitering (Sille Frydendal) Kirsten, Pia Fysioterapeuter i lægepraksis (Gurli Petersen & Sille Frydendal) Agnes, Stefan, Ruben, (SU - Henrik) Børneområdet (Sille Frydendal) Vita, Mille, Stine, Louise, Maria Nye job via Beskæftigelsesreform (Rene Andreasen) Vita, Kirsten Kvalitet i vederlagsfri (Gurli Petersen) Maria, Henrik Muskel- og ledsygdomme (René Andreasen) (Agnes) Arrangementsgruppe Vita, Ruben ift. søge ikke fys-jobs blandt studerende Næste opfølgning på gruppernes arbejde aftales til at være på december-mødet. 5/12

6 7) Kl Pause 8) Kl Arrangementer i efteråret 2015 (O) Sanne og Stine orienterer om arbejdet med at arrangere de aftale arrangementer i efteråret Stine har etableret kontakt og aftalt oplæg: dato d. 22. og 24. september. App-oplæg er etableret, men ingen oplægsholdere inden for psykiatri havde mulighed. Bestyrelsen byder ind med nye forslag til anden del af oplægget. Oplægsholder fra fagkongres: fra Horsens Boksesize (Lone Langvad), motivation og fastholdelse af psykiatriske patienter i forløb. Fagfestival: Thomas Maribo + Susan. Der bydes ind med et alternativt oplæg: Alex Grosen fra region syd om mentalisering rettet mod psykiatriske patienter. Der afholdes psykiatrikonference 22. og 24. september, hvilket er uheldigt ift. planlagte oplæg, der dog ikke kan ændres på nuværende tidspunkt. Camilla Johansen tidligere behandlet på mødet 8. april (punkt 6, s.5), kunne evt. bringes i spil til den 22. og 24. om ikke-konkluderbare rygpatienter. Stine og Sanne fastsætter næste oplæg bestyrelsen melder ind med forslag. Formidling omkring 22. og 24. september snart som teaser. 9) Kl (FLYTTES TIL NÆSTE MØDE 27. oktober) Arrangementer i foråret 2016 (D) Drøftelse af mulige arrangementer i foråret Arrangement om Børneområdet i forår Punktet genoptages til oktober-mødet. 10) Kl Frokost 11) Kl /12

7 Grundlæggende sundhedsydelser diskuteres (D) Hovedbestyrelsen har lagt op til en decentral diskussion af hvad bestyrelsen anser for grundlæggende sundhedsydelser. Vedhæftede oplæg (Bilag 2) læses inden mødet. Bestyrelsen delte sig op i grupper for at flere medlemmer kunne komme til orde på kortere tid. Diskussionerne centrerede sig om definitionen af grundlæggende sundhedsydelser med det udgangspunkt at disse skulle friholdes fra brugerbetaling. Synspunkterne tog bl.a. udgangspunkt i lighthouse-modellen fra notatet (bilag 2), der inddeler sundheds- markedet op i 4 områder: forebyggelse af sygdom, behandling af sygdom, genopbygning af helbred og forbedring af helbred. Som udgangspunkt fremlagde grupperne forskellige holdninger til rimeligheden af gratis ydelser inden for alle behandlingsscenarier. Her blev der taget udgangspunkt i behandlings ved eksempelvis ekstremsportsulykker, hvor der blev overvejet om forsikringsordninger var et fair krav i sådanne situationer. Efter tilkendegivelser omkring at ressourcesvage skal aldrig betale, blev der overvejende tilkendegivet at akut-behandlinger på sygehuse aldrig skulle være brugerbetalte. Oplægs-notatet præsenterer en WHO-definition af sundhed der også inkluderer social velvære, hvilket blev problematiseret ift. at hver enkelt individs bedømmelse af egen situation skal medtages, og at definitionen på sundhed således bliver meget krævende. Bestyrelsen fremfører at definitionsspørgsmålet ikke er lige til, og at det er svært at opsætte klare skel. Hvad der er en grundlæggende sundhedsydelse kan således også svært opdeles efter hvornår kontakten med sundhedsvæsnet er f.eks. at det første kontaktled er den grundlæggende sundhedsydelse, da det ofte vil være den praktiserende læge, som gatekeeper til det videre sundhedsvæsen. Undervejs i diskussionen identificeres 2 overordnede tendenser inden for sundhedsdebatten og sundhedsvæsnet, der begge til dels ses som problematiske: For det første berettes der om en stor kræver-mentalitet fra patient-siden fremfor fokus på hvilke behov fagpersonale vurderer som relevante. I dette spørgsmål fremhæves det som vigtigt at sundhedsydelser skal vurderes af fagpersonale, og behandlinger ikke kræves af patient. For det andet ses det som problematisk at der i stigende grad i sundhedsdebatten peges på årsager som betragtes som patientens egen skyld til at der eksempelvis skal behandles. Det problematiske består i at det er umuligt at tage højde for mange ikkeselvforskyldte faktorer såsom genetisk disponering overfor bestemte sygdomme osv.. Dette argument taler for en friholdelse af hele behandlingsdelen for brugerbetaling, mens dele af forebyggelsesdelen således stadig kan opdeles, men skellet er svært at sætte. 7/12

8 Forebyggelses-delen bringes igen i spil, da ydelser i denne del med stor fornuft kan ses som grundlæggende, hvis de er med til at skabe besparelser i behandling, hvilket jo netop er formålet med forebyggelse. Det fremføres at hospitalsbehandlinger er grundlæggende sundhedsydelser, mens evt. brugerbetaling kun kan komme på tale i det kommunalt. Et indspark problematisere at selvom genoptræning er gratis, hvilket er positivt for borgere og fysioterapeuter som fag, så er det ikke gratis i praksis, når der ifbm. sparerunder ikke er mulighed for behandling, men kun screening og vurdering. Dermed ændres behandlingsparadigmet, som fysioterapien er en del af. Kan det så kaldes grundlæggende sundhedsydelse? Det fremføres at hvis alt i praksissektoren skal betegnes som grundlæggende sundhedsydelser, så arbejdes der igen med en meget krævende definition. Mange af de patienter der mødes i praksissektoren tilkendegiver nemlig i forvejen at ydelserne er billigere end de havde forestillet sig. Vederlagsfri fysioterapi kan umuligt bringes i spil som brugerbetaling ift. patientforening. Der blev fremført at strategi og politik skal adskilles ift. at politikken er principiel, mens strategien tager økonomisk virkelighed med i betragtning ift. hvordan politikken kan gennemføres. HB-medlemmerne i regionsbestyrelsen tilkendegiver afslutningsvist at selvom emnet ikke er helt ligetil har de har fået nye inputs at tage med videre i HB-diskussionen. 12) Kl Forretningsorden studerende i bestyrelsen (D+B) Skal studerende have observatørpost i bestyrelsen skal forretningsordenen ændres. Bestyrelsen beslutter om forretningsordenen ændres således at de studerende mulighed for observatørposter, med valg på skolerne. Bestyrelsen diskuterede ændringen før votering. Begge skoler skal repræsenteres, da skolerne ikke er synkroniseret og ved ikke nødvendigvis hvad der foregår på den anden. De studerende skal være forbundet i råd på skolerne, så bestyrelsesarbejdet kommer helt ud at leve på skolerne. De studerende skal være de samme, og være medlem. Der tages kontakt til DSR (FYS-DSR Holstebro + FEMUR Aarhus). De studerende vælger selv valgform, længde og udpegningsmetode valg kan ikke dikteres. Bestyrelsen vedtager enstemmigt at forretningsordenen ændres således at 1 repræsentant fra hver uddannelsesinstitution i regionen kan sendes til at deltage i regionsbestyrelsens møder som observatør, dvs. uden stemmeret men med taleret. 13) Kl /12

9 (Flyttet til ) Tildeling af midler til konkret medlemsarrangement (B) Ansøgning (bilag 3) godkendes eller afvises af bestyrelsen. Arrangementet er i Silkeborg om sansemotorik. Bestyrelsen tilkendegiver at prisoverslaget er for stort Bestyrelsen melder tilbage at foreningen giver den centralt fastsatte takst. Der findes ud af hvad ergoterapeutforeningen har givet. Takst centralt: AC + lokaleleje. Der gives halvdelen, hvis ergo har givet tilsvarende. Skrives eksplicit: Åbent for alle. Næste gang: AC-takster skrives på vejledningen for ansøgningen af midler til arrangementer på hjemmesiden og i dokumentet. 14) Kl Beslutning om prioritering af næste regionale generalforsamling (B) Med udgangspunkt i evalueringen fra seneste møde besluttes hvordan næste generalforsamling skal tilrettelægges. Beslutning om evt. prioritering af midler til et oplæg med kendis-faktor, samt beslutning om oplæg til at fremme en politisk debat om foreningens retning. De korte evalueringsskemaer fra seneste møde er vedhæftet igen (Bilag 4). Bestyrelsen diskuterede hvor stor kendis-faktor er nødvendigt til næste GF, om foreningsformand Tina skulle ud, samt workshops, lokaler og konkrete deltagelsesmål. Det skal besluttes om der skal afsættes flere midler til landskendt oplægsholder. Bestyrelsen tilkendegiver at en vis kendis-faktor ville være relevant, men at B.S.-typen ikke er aktuel. Dog skal oplægget have en vis underholdningsvinkling fremfor at være meget fagtungt. Der skal lægges op til fagpolitisk debat, og forhåndsdefinerede spørgsmål der besvares interaktivt af deltagerne kunne skabe en sådan deltagelse (click-teknologi). Stimulation af debat er udfordringen. Beretningen deles ud til flere bestyrelsesmedlemmer, så det ikke blot er formandens opgave, hvormed der kan gives et bredere billede af bestyrelsens arbejdsår. Derudover vil journalistudgiften, der i år var betragtelig kunne spares. Ansøgningsworkshoppen kunne gentages. Samtidigt kunne endnu en workshop beskæftige sig med hvordan man søger job der ikke står fysioterapeut på. Disse workshop kunne køre parallelt med Tinas oplæg/dialog for at tiltrække nyuddannede og studerende. Formanden skal komme med, både med oplæg evt. kort, men dialog med medlemmerne kan også trække folk til. Det indskydes at Tina vil gerne på arbejdspladsbesøg i nær fremtid. 9/12

10 Det besluttes at der budgetteres med en landskendt oplægsholder (ikke fra forening), der stadig ikke er på B.S.Christiansen-niveau. På GF kunne en kort og god opsamling fra de forskellige arbejdsgrupper omkring deres arbejdsopgaver ligeledes bringes i spil. Enten kommer formand Tina ud og skaber oplæg til debat eller dialog ellers laves der forskellige workshops. Målet for antal deltagere er 100 detaljere. Fælles fremlæggelse af beretningen, som udarbejdes af bestyrelsesmedlemmerne. Derudover prioriteres at finde gode rammer ift. lokale, oppyntning og hjælp til arrangerement af busser til studerende, samt kampagne op til GF. 15) Kl Orientering fra formanden (O) Praksisplan for praktiserende i regionen er næsten på plads i SU, der mangler næste udspil. Indskrænkelse af ydernumre i region midt blev forslået. Holdtræningsydelse inden for vederlagsfri fys. skal fremmes. Anbefalinger fra praksisplanen er gode at læse for bestyrelsesmedlemmerne (linkes af Sanne). Der foreslås at sende link ud til ansatte i praksissektor med praksisplanen. Selvstændige fys. enhed i Risskov er lukket. Både i Risskov og på Bispebjerg er der stor forskningskapacitet, og i Risskov mistes derfor en stor kapacitet og meget kompetence. Argumenterne om nedlæggelsen centrerer sig omkring at centralisering giver besparelse. Der skal følges op med spørgsmål. Tidl. Studentermedarbejder ansættes centralt, og overtager delvist Janus plads, bl.a. med fokus på psykiatri ift. FT s prioritering af psykiatri, der sandsynligvis ikke udmøntes. Sanne skriver læserbreve om manglende genansættelse af medarbejdere trods besparelserne først træder i kraft 1/1 2016, der nu også sker på regionsniveau, selvom det før mest har været en kommunal uskik. Favrskov Kommune sparer kr. på fysioterapi i folkeskolen, hvilket der er skrevet debatindlæg imod. Samtidigt skal der følges op på hvilke tilbud der eksisterer allerede nu. Spørgsmål er om det kun rammer normalbørn-område eller også PPR. Sanne har været til regionsformandsmøde i Skagen, hvor der var inspiration fra Socialrådgiverforening, blandt andet med udsendelse af pakker med forskellige indsatsområder. Sanne afslutter sin FTF-uddannelse 21/8, der med tværfaglighed har givet nye perspektiver på fagpolitik. 10/12

11 Folkemødet 2016: Samme feriecenter er booket, men en central budgetopfølgning der kommer i efteråret skal gennemses før endelig beslutning om konference+seminar-sammenlægning på Bornholm skal gentages. 16) Kl Orientering fra bestyrelsen (O) Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, i Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende del af bestyrelsen hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. Hovedbestyrelsen behandler ny hovedorganisation hvilket også kunne drøftes på regionsbestyrelsesniveau. Indtil videre er spg. omkring TR- MED- praksissektor osv. blevet stillet. Hvis de store forbund i LO stemmer det ned, bliver muligheden irrelevant på kongressen. Optag på fysioterapeut-uddannelsen er til drøftelse på HB, og kan evt. diskuteres på senere RB-møder. Tina har udtalt at optaget ikke skal øges, men foreningen har ikke officiel holdning om nedsættelse af optag. Spar1519 påvirker forskelligt på forskellige afdelinger, og ydereligere besparelser forventes ikke, bortset fra hvis budgetforventninger ikke holder. 17) Kl Formidling (D) Arbejdsgrupperne formidles evt. én af gangen med tilknyttede holdningspapirer. Billeder Ændringer i forretningsordenen: Studerende får observatørposter i bestyrelsen. Diskussion af grundlæggende sundhedsydelser. September-arrangementerne. Spar1519-ramte afdelinger er vendt på mødet. 18) Kl Eventuelt (O) 11/12

12 Janus laver opfølgning efter hvert møde, og står til rådighed for oplæg ved kommende møder, hvis det har bestyrelsens interesse. Punkter til kommende møder Fusion drøftes inden kongres. Budgetopfølgning Nørre Nissum 12/12

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby Dagsorden Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 For referat: Frederikke B. Lyngby Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer,

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober 2016 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Vita Kathrine Bisgaard, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar For referat: Mathias Nielsen

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar For referat: Mathias Nielsen Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 09. februar 2017 For referat: Mathias Nielsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Mille

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt.

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt. Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato for møde: 16. 08. 2012 kl. 16.00-18.00 Sted Medborgerhuset Silkeborg Bindslevs plads 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00

Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00 Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00 Mødet afholdes på Sofiendalsvej. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 Lone Guldbæk afbud. Der skal tages billede af Lars,

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen.

Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen. Referat Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 9. december 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat Referat til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Janus Pill Christensen, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15.

TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 til 9.00 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent: Lene Birk Nielsen 3. Godkendelse af dagsorden. Ingen ændringer 4. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat til mø ato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 19. maj 2010 kl. 14.00-19.00

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat af Regionsbestyrelsesmøde Start: torsdag den 16. april 2009 kl. 9.00-16.30

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015.

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde, Onsdag d. 27. august kl. 14.00 til 19.00 Til stede:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 22. august For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Regionsbestyrelsesmøde 22. august For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 22. august 2016 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Mille

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

4-5. april 2014. Studentermedarbejder

4-5. april 2014. Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 4-5. april 2014 Sted Danhostel Silkeborg Vandrehjem Åhavevej 55 8600 Silkeborg Ordstyrer: Regionsbestyrelsesmedlem For

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 2 2. Opfølgning

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september

Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september 1. Nyt bestyrelsen imellem 2. Opsamling på regionskonferencen og forslag til konferencen i 2011 3. Verserende sager Mundtlig status på VF sager i Rebild, Mariagerfjord

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 8. september 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 8. september 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 8. september 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

, kl

, kl Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Syddanmark Dato for møde: 3.6. 2013, kl. 13-17.30 For referat: Dato: Esther Skovhus 10.6. 13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 7. januar kl. 14-19.00 Sted:

Læs mere

11. 04. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

11. 04. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 11. 04. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal (ind i gården, indgang

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Bestyrelsesmøde Region Hovedstaden, Referat 24.01.12 Dagsorden 1) Velkommen og formalia... 1 2) Politisk interessevaretagelse... 1 3) Dialogmøde 9.maj V/ Charlotte Larsen og Børge Bo Hansen... 2 4) Konference

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 Tilstede: Bente, Ulla, Helle, Tonni, Annette, Birthe, Lisbeth, Lene, Marianne og Tina. Afbud: Vibeke og Birgitte. Referent: Helle Dagsorden:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) VIA-DSR møde Sted: Lokale B337 Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødedato: 20. september 2016 Deltagere Thai, Andreas, Cristian, Mindagus, Inge Stine Rossen Møller, Studenterkoordinator som referent Gæster Elvir

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook.

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland Dato for møde: 20. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 13. september 2013 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen(fra

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008

Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 Tilstede: 31 deltagere Pkt. 1. Velkomst. Regionsformand Lise Hansen bød velkommen og opfordrede alle til at stemme ved næstformandsvalget.

Læs mere

kl Marie Trads Studentermedarbejder

kl Marie Trads Studentermedarbejder Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 06. 09. 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Arbejdsmiljøcentret A/S Engelsholmvej 26 8940 Randers SV Ordstyrer: Louise Søllingvraa

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere