Prospekt Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )"

Transkript

1 Børsprospekt 2007

2

3

4 Børsprospekt 2007

5 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lov om værdipapirhandel mv., OMX Den Nordiske Børs København A/S regelsæt og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 vedrørende krav til prospekter. Prospektet er undergivet dansk ret. Udbud af stk. Aktier a nominelt DKK 100,00 til kurs 103,50 pr. Aktie Prospektet er udarbejdet i forbindelse med et offentligt udbud i Danmark ( Udbuddet ) af stk. nye Aktier a nominelt DKK 100,00 (de Udbudte Aktier ; medmindre andet fremgår af sammenhængen, omfatter denne betegnelse desuden eventuelle yderligere Aktier (som defineret nedenfor), der tegnes i henhold til Udvidelsesadgangen (som defineret nedenfor)) i Deltaq a/s ( Deltaq eller Selskabet ) til DKK 103,50 pr. Aktie (som defineret nedenfor) ( Tegningskursen ) samt optagelse af Aktierne (som defineret nedenfor) til notering på OMX Den Nordiske Børs København A/S ( OMX Den Nordiske Børs København ). Forud for Udbuddet består Selskabets aktiekapital af stk. Aktier (som defineret nedenfor) a nominelt DKK 100,00. Selskabets eksisterende aktier (de Eksisterende Aktier ) og de Udbudte Aktier benævnes samlet Aktierne. Selskabet kan, baseret på efterspørgsel, i samråd med SEB Enskilda Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (herefter SEB Enskilda ) udvide Udbuddet til at omfatte yderligere op til stk. nye Aktier a nominelt DKK 100,00 til DKK 103,50 pr. Aktie ( Udvidelsesadgangen ). Udbuddet gennemføres som et fastkursudbud, hvor kursen er fastsat til DKK 103,50 pr. Aktie a nominel værdi DKK 100,00. Kursen er i princippet sat til pari, da investorer skyder penge i et selskab uden aktiviteter. Kursen er fastsat til DKK 103,50 pr. Aktie for at dække omkostninger ved etablering og emission. Aktierne har ikke været handlet offentligt før Udbuddet. Aktierne er søgt optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København under symbolet DELTAQ. Første handelsdag for Aktierne forventes at være fredag den 28. september Efter betaling af Tegningskursen vil de Udbudte Aktier blive udstedt og tildelt gennem Værdipapircentralen A/S. Udstedelse og notering er betinget af OMX Den Nordiske Børs Københavns godkendelse af spredningen. De Udbudte Aktier vil blive tegnet i en midlertidig fondskode, som efter registrering af Selskabets kapitalforhøjelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil blive sammenlagt med den fortsættende fondskode. Notering af Selskabets Udbudte Aktier og Eksi-

6 07 Prospekt 2007 sterende Aktier vil således kun ske i én fondskode (fortsættende fondskode). De Udbudte Aktier får samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. SEB Enskilda agerer som finansiel rådgiver (den Finansielle Rådgiver ) i forbindelse med børsnoteringen af Deltaq a/s og modtager i denne forbindelse honorarer fra Deltaq a/s (se mere herom i afsnittet Tegningsbetingelser ). Ingen personer er bemyndiget til at afgive oplysninger eller udtalelser i forbindelse med børsnoteringen af Deltaq a/s, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt. Afgivelse af sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Deltaq a/s eller den Finansielle Rådgiver, som er uden ansvar herfor. Publiceringen af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Deltaq a/s virksomhed, dets aktiver og passiver eller noget andet forhold efter Prospektdatoen, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen. Væsentlige ændringer i oplysningerne i dette Prospekt, som måtte indtræde eller blive konstateret mellem tidspunktet for Prospektets godkendelse og første noteringsdag, vil blive offentliggjort som supplement hertil i henhold til gældende love og regler. Udleveringen af Prospektet er i visse retsområder begrænset ved lov. Selskabet har ikke truffet og vil ikke træffe foranstaltninger til at registrere eller kvalificere eller på anden måde søge om tilladelse til et offentligt udbud i andre retsområder end Danmark. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med børsnoteringen af Deltaq a/s og tegning af de Udbudte Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe Selskabets Aktier i noget retsområde over for nogen person, i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i det pågældende retsområde. Prospektet må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan. Potentielle investorer opfordres til at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige forhold, der måtte være relevante i forbindelse med investering i aktier i Deltaq a/s. Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at investering i Aktierne indebærer en risiko og bør nøje overveje de faktorer, der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i dette Prospekt.

7 08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 09 Resumé 13 Risikofaktorer 19 Tidsplan og finanskalender 26 Udbuddet i hovedpunkter 27 Baggrunden for noteringen og anvendelse af provenu 30 Markedet for kapitalfonde i Danmark 32 Deltaq a/s 42 Managementaftalen 54 Ledelse 56 Aktiekapital og ejerforhold 67 Øvrige oplysninger 73 Regnskabsmæssige oplysninger 76 Tegningsbetingelser 99 Beskatning 104 Definitioner og ordforklaringer 110 Vedtægter for Deltaq a/s 113 Managementaftale mellem Deltaq a/s og Deltaq Management a/s 119 Rådgivere 158 Tegningsblanket 159

8 09 Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. Vi erklærer, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Flemming Lindeløv er professionelt bestyrelsesmedlem, Bruno Riis-Nielsen er administrerende direktør, John Korsø Jensen er advokat, Lars Funder er direktør, og Mogens N. Skov er administrerende direktør. Direktion Lars Funder, Direktør København, den 30. august 2007 Bestyrelse Flemming Lindeløv, Formand Bruno Riis-Nielsen, Næstformand John Korsø Jensen Lars Funder Mogens N. Skov

9 10 Deltaq Revisorernes erklæring Åbningsbalance pr. 25. maj 2007 Ledelsen af Deltaq a/s har udarbejdet åbningsbalance for Selskabet pr. 25. maj 2007 i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer revideret åbningsbalancen. Vi har i forbindelse hermed forsynet åbningsbalancen med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, se mere herom i afsnittet Regnskabsmæssige oplysninger. Regnskab for perioden 25. maj juni 2007 Ledelsen af Deltaq a/s har udarbejdet regnskab for Selskabet for perioden fra Selskabets stiftelse den 25. maj 2007 til den 30. juni 2007 i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer revideret det af ledelsen aflagte regnskab for perioden 25. maj juni Vi har i forbindelse hermed forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, se mere herom i afsnittet Regnskabsmæssige oplysninger. Forventninger til resultatet for perioden fra selskabets stiftelse den 25. maj 2007 til den 31. december 2007 Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer foretaget en gennemgang af ledelsens forventninger til resultatet for perioden fra selskabets stiftelse den 25. maj 2007 til den 31. december Vi har i forbindelse hermed afgivet revisorerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger, se mere herom i afsnittet Regnskabsmæssige oplysninger. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder OMX Den Nordiske Børs København A/S og Finanstilsynets regler. Selskabets ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet samt præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger (RS

10 11 Ansvar og erklæringer 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og påset, at disse er korrekt uddraget og gengivet fra den af os reviderede åbningsbalance pr. 25. maj 2007 og det af os reviderede regnskab for perioden 25. maj juni Konklusion I henhold til OMX Den Nordiske Børs København A/S regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Deltaq a/s, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat, som angivet i åbningsbalancen pr. 25. maj 2007 og regnskabet for perioden 25. maj juni 2007, er indeholdt i Prospektet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. København, den 30. august 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor (medlem af FSR) søren Strandby Statsautoriseret revisor (medlem af FSR)

11 12 Deltaq Den Finansielle Rådgivers erklæring I vores egenskab af Finansiel Rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige fra Deltaq a/s og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 30. august 2007 SEB Enskilda Corporate Finance Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

12 13 Resumé Resumé Dette afsnit er et sammendrag af de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt i dette Prospekt. Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i Selskabet som beskrevet i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostninger i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Baggrund for notering Formålet med at etablere og børsnotere Deltaq a/s er at tilbyde en bred kreds af investorer mulighed for at investere direkte i en kapitalfond gennem et børsnoteret investeringsselskab. I Danmark har mange investorer hidtil kun i meget begrænset omfang haft adgang til investeringer i kapitalfonde på grund af de ofte meget høje minimumsinvesteringskrav. Målsætningen for Selskabet er over en investeringscyklus at kunne skabe et attraktivt afkast til investorerne gennem investeringer i, udvikling og afhændelse af mindre og mellemstore danske virksomheder. Ved en notering på OMX Den Nordiske Børs København opnår Selskabet en løbende prisfastsættelse og et marked for Selskabets Aktier. Henset til Selskabets investeringsstrategi og formål er det Bestyrelsens vurdering, at Selskabet er velegnet for investorer med en relativt lang investeringshorisont som f.eks. investorer, der ønsker at anvende pensionsmidler til investering. Markedet for kapitalfonde i Danmark Kapitalfonde (se definition af kapitalfond i afsnittet Markedet for kapitalfonde i Danmark ) er baseret på den private ejerskabsform, dvs. som oftest ikke-børsnoteret ejerskab, som er den ældste og i Danmark mest udbredte ejerskabsform. Kapitalfonde er blevet særdeles aktive i det danske marked. Kapitalfondene med dansk oprindelses egenkapitalinvesteringer udgjorde således DKK 2,7 milliarder i 2006 (kilde: EVCA yearbook 2007). Moderne kapitalfonde karakteriseres ved, at en kapitalfond med kapitaltilsagn fra en række investo-

13 14 Deltaq rer investerer i en række porteføljevirksomheder med henblik på at skabe afkast. Investeringerne finansieres typisk med en høj grad af fremmedkapital. Kapitalfonde, som gennemfører denne type virksomhedskøb, kaldes buy-out kapitalfonde. Buy-out kapitalfondene forsøger ofte at videreudvikle virksomhederne med henblik på at optimere afkastet på investeringen ved et efterfølgende salg. Afkastet forventes at overstige det potentielle afkast, som en given investor i fonden ville have kunnet opnå ved alternative investeringer. Buy-out kapitalfonde struktureres typisk via bindende investeringstilsagn fra investorerne. Tilsagnene konverteres løbende i kapitalfondens levetid til indbetalinger i forbindelse med, at fonden gennemfører investeringer, samt til dækning af transaktionsomkostninger og generelle omkostninger. Buy-out kapitalfonde oprettes normalt som såkaldte closed-end kapitalfonde, hvor det står skrevet i kapitalfondens vedtægter, at fonden afvikles efter normalt op til 12 år med mulighed for et par års forlængelse. Closed-end kapitalfonde er forskellige fra investeringer i almindelige aktier eller investeringsforeninger, da disse forventes at fortsætte i ubegrænset tid. Closed-end kapitalfonde er struktureret således, at investorerne ved kapitalfondens afslutning får udbetalt de resterende værdier i kapitalfonden, og kapitalfonden ophører herefter med at eksistere. Buy-out kapitalfonde anvender normalt redskaber som aktivt ejerskab til at udvikle porteføljevirksomhederne samt finansiering med fremmedkapital til at maksimere kapitalfondens afkast på investeringer i porteføljevirksomheder. Aktivt ejerskab betegner situationen, hvor ejer og ledelse ikke er sammenfaldende, men ejeren/ejerne alligevel deltager aktivt i driften og udviklingen af virksomheden. Buy-out kapitalfondenes evne og mulighed for at maksimere afkastet af investeringerne i porteføljevirksomhederne skabes af en kombination af den beslutningskraft, som det private majoritetsejerskab giver, samt kapitalfondenes adgang til kapitalmarkederne, herunder specielt finansiering med fremmedkapital. Adgangen til kapitalmarkederne bevirker, at kapitalfondene har mulighed for løbende at optimere kapitalstrukturen i porteføljevirksomhederne. Yderligere kan buy-out kapitalfondene drage nytte af et managementselskabs kompetencer samt netværk af rådgivere og branchespecialister til at udvikle porteføljevirksomhederne. Kombinationen af ovenstående faktorer er væsentlig i forhold til at skabe afkast til investorerne bag kapitalfonden. Det er forholdsvist kompliceret at beregne afkastet af en kapitalfond uden direkte indsigt i kapitalfondens porteføljeinvesteringer. Dette hænger sammen med både praktiske og tekniske forhold. De praktiske forhold er hovedsageligt relateret til, at kapitalfonde investerer gennem privat ejerskab

14 15 Resumé og dermed ikke er underlagt samme oplysningsforpligtelser som børsnoterede selskaber. Derfor er oplysninger om porteføljevirksomhederne ikke offentligt tilgængelige, hvorfor det ofte i praksis er vanskeligt at indsamle den nødvendige information til at foretage afkastberegninger. Dertil kommer de tekniske forhold, som primært hænger sammen med den tidsmæssige forskydning mellem tidspunktet, hvor investorer afgiver deres kapitaltilsagn, og realiseringen af investeringerne. Baseret på Thomson Venture Economics database over europæiske kapitalfonde kan det poolede afkast pr. år (poolede afkast beregnes ved, at alle kapitalfonde samles, og det samlede afkast herpå beregnes) for europæiske buy-out kapitalfonde i perioden beregnes til 14,4% årligt, mens det poolede afkast for buy-out kapitalfonde med kapitaltilsagn på op til USD 200 millioner, og som dermed må antages at have fokus på investeringer i mindre virksomheder, er på 11,1% årligt, hvilket er lavere end det samlede tal for buy-out kapitalfondene. Rettes fokus på Nordeuropa, er det poolede afkast for samtlige nordeuropæiske kapitalfonde på 12,0% årligt i perioden , mens det poolede afkast for de rene buy-out kapitalfonde er på 21,4% årligt, hvilket er betydeligt højere. De nordeuropæiske fonde med kapitaltilsagn på op til USD 200 millioner har realiseret et årligt afkast på 16,2%, hvilket er lavere end for samtlige nordeuropæiske buy-out kapitalfonde, men bedre end de generelle afkast i kapitalfonde i Nordeuropa. Deltaq a/s Deltaqs grundlæggende forretningsmodel er baseret på at investere i majoritetsposter i mindre og mellemstore danske virksomheder (defineret som virksomheder med en årlig omsætning på ca. DKK millioner), da der blandt mindre og mellemstore danske virksomheder er efterspørgsel efter kapital til at kunne gennemføre generationsskifte. Over en ejerperiode på ca. 3-7 år udvikles de opkøbte virksomheder for efterfølgende at blive afhændet. Den grundlæggende idé bag at børsnotere Deltaq er at tilbyde private og institutionelle investorer en mulighed for at investere direkte i en kapitalfond gennem et børsnoteret selskab og dermed få adgang til den potentielle værdiskabelse ved investeringer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Deltaqs mål er at give aktionærerne et attraktivt afkast på linie med det, der historisk er genereret i kapitalfonde. Deltaqs forretningsmodel er baseret på en sædvanlig kapitalfondskonstruktion, hvor værdiskabelsen ligger i videreudvikling af veldrevne og velindtjenende virksomheder og en løbende optimering af kapitalstrukturen. Forretningsmodellen

15 16 Deltaq er forankret i et nationalt netværk af aktionærer og andre forretningspartnere, der giver Deltaq direkte adgang til virksomheder, der potentielt står over for generations- eller ejerskifte, samt giver Deltaq adgang til ressourcer og kompetencer til udvikling af porteføljevirksomhederne. Deltaq etableres som et investeringsselskab baseret på samme filosofi som i de såkaldte close-end fonds og forventes således at have en levetid på år. Deltaq forventer at investere i op til i alt 15 porteføljevirksomheder, og porteføljen forventes opbygget over de første 7 år efter Udbuddet. Deltaqs investeringer i porteføljevirksomheder vil oftest være over en ejerperiode på ca. 3-7 år, hvor porteføljevirksomheden udvikles for efterfølgende at blive afhændet. Udvikling kan f.eks. bestå i yderligere tilkøb af konkurrerende eller komplementerende virksomheder og dermed medvirke til branchekonsolidering og/eller optimering af virksomhedens drift. Deltaq vil investere i virksomheder, der potentielt kan deltage i branchekonsolideringer. Deltaqs fokus er fortrinsvist på etablerede industrivirksomheder, men kan også være investeringer i handels- og servicevirksomheder. Herudover er det et element i forretningsmodellen, at Deltaq er opportunistisk med hensyn til hvilke virksomheder, der investeres i. Dog vil Deltaq ikke investere i deciderede venture eller seed investeringer. Deltaq vil søge at sprede investeringerne over flere forskellige brancher for at diversificere porteføljen af virksomheder og dermed mindske afhængigheden af udviklingen i enkelte brancher eller markeder. Deltaq investerer udelukkende som majoritetsaktionær i porteføljevirksomhederne og betinger sig således bestemmende indflydelse og kontrol over porteføljevirksomhederne. Der fokuseres på virksomheder, der er beliggende i Danmark, men Deltaq kan investere i virksomheder, som har aktiviteter og f.eks. produktion og salgsselskaber uden for Danmark. Det er Deltaqs målsætning at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 15% til investorerne. Eftersom Deltaq forventer at opbygge sin portefølje af virksomheder over de første 7 år efter Udbuddet, forventes afkastet sandsynligvis de første år efter Udbuddet at være lavere end 15% på grund af Deltaqs placeringer af overskudslikviditet i pengemarkederne. Fokus for Deltaqs investeringer vil typisk være virksomheder, der er kendetegnet ved positive pengestrømme og en relativt lav kapitalbinding. Primært fokus vil være på virksomheder med organisk vækstpotentiale, og som strategisk passer ind i planlagte branchekonsolideringer. Der vil kun i begrænset omfang blive tale om investeringer i rekonstruktioner og turnarounds.

16 17 Resumé Til at gennemføre, administrere og varetage Deltaqs investeringer i porteføljevirksomhederne har Deltaq ingået aftale med Deltaq Management. Deltaq Management vil blive honoreret efter følgende vilkår. Det er aftalt mellem Deltaq og Deltaq Management, at Deltaq Management modtager et todelt honorar bestående af en fast del ( Management Fee ) svarende til 2% pr. år af det af Deltaq efter noteringen på OMX Den Nordisk Børs København i 2007 opnåede samlede tegningsbeløb, af det tegningsbeløb, der er modtaget af Deltaq i forbindelse med stiftelse og efterfølgende kapitaludvidelse, samt af eventuelle fremtidige kapitaludvidelser, samt en variabel del ( Performance Fee ) på 20% af afkastet udover et præferenceafkast beregnet som CIBOR (1 måned) + 3,5% pr. år ( Hurdle Rate ) af Selskabets realiserede investeringer efter alle omkostninger, der påløber for Deltaq. Hurdle Rate kan uanset ovenstående ikke blive mindre end 5% pr. år eller større end 10% pr. år. Såfremt Deltaqs kapitalgrundlag udvides yderligere, skal en sådan forøgelse medregnes ved beregningen af det fremtidige Management Fee. Management Fee betales halvårligt forud. Performance Fee udbetales kun, hvis de realiserede investeringer samlet set som minimum har givet et afkast på Hurdle Rate inklusive alle omkostninger. Performance Fee beregnes, hver gang en investering realiseres, samt ved udgangen af hvert kalenderår, således at det oparbejdede Performance Fee passiveres i årsrapporten. Risikofaktorer Potentielle investorer bør som led i deres overvejelser om, hvorvidt de skal investere i Aktier i Deltaq, nøje vurdere afsnittet Risikofaktorer. Risikofaktorerne er gengivet her i resuméform. Markedsrisici n Mangel på investeringsmuligheder for Selskabet. n Mangel på fremmefinansiering i forbindelse med investeringer i porteføljevirksomheder. n Konkurrence og ændrede markedsforhold. n Fejlslagne investeringer. n Lang investeringshorisont for Selskabet. n Stigende renteniveau. n Ændringer i nuværende lovgivningsmæssige og skattemæssige regler i forhold til Selskabet. Portefølje- og investeringsrisici n Risiko for at porteføljevirksomhederne ikke kan opfylde deres forpligtelser. n Risiko i forhold til udvikling af ny strategi for porteføljevirksomhederne eller konsolidering. n Mangler og fejlvurderinger i due diligence undersøgelser på konkrete investeringer. Risiko forbundet med drift af porteføljevirksomheder n Efterspørgslen efter porteføljevirksomhedernes produkter/ydelser. n Øget konkurrence på porteføljevirksomhedernes markeder.

17 18 Deltaq n Opsigelser af kontrakter med porteføljevirksomheder. n Integrationsproblemer i forbindelse med tilkøb af virksomheder i porteføljevirksomhederne. n Udsving i valutakurser. n Ændringer i nuværende lovgivningsmæssige og skattemæssige regler i forhold til porteføljevirksomhederne. Selskabsrisici (Deltaq og Deltaq Management) n Afhængigheden af nøglemedarbejdere. n Strategi for Deltaq. n Track record for Deltaq og Deltaq Management. n Risiko ved dagsværdiopgørelse af porteføljevirksomhederne. n Placering af overskudslikviditet. Risici der knytter sig til Selskabets aktier n Udviklingen i aktiemarkedet. n Generelle markedsrisici. n Ineffektiv handel med Aktierne i Deltaq. Oversigt over Udbuddet Deltaq udbyder stk. Aktier a nominelt DKK 100,00 til kurs DKK 103,50 i Selskabet gennem et offentligt udbud i Danmark. Udbuddet kan udvides med yderligere op til stk. Aktier a nominelt DKK 100,00 til kurs DKK 103,50 (Udvidelsesadgangen). Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 279,5 millioner, hvis Udvidelsesadgangen ikke udnyttes, og DKK 383,0 millioner, hvis Udvidelsesadgangen udnyttes fuldt ud. Der er i forbindelse med Udbuddet ingen restriktioner vedrørende afhændelse af Selskabets Eksisterende Aktier. Udbuddet forløber med en to ugers tegningsperiode fra mandag den 10. september 2007 til fredag den 21. september 2007 kl (dansk tid) begge dage inklusive, dog med mulighed for tilbagekaldelse samt at lukke Udbuddet før tid. Der er i forbindelse med Udbuddet intet minimumsudbud, da noteringen forventes gennemført uanset tegning, med forbehold for OMX Den Nordiske Børs Københavns godkendelse af Aktiernes spredning. Ved overtegning kan tildelingen reduceres i samråd med den Finansielle Rådgiver. For nærværende består aktionærkredsen bag Deltaq af danske pengeinstitutter, institutionelle investorer og ledelsen. Forventninger til fremtiden Under de i Prospektet andetsteds nævnte forudsætninger for Selskabets forventninger til resultat for regnskabsåret 2007, der slutter den 31. december 2007, forventes et mindre, positivt resultat før skat i niveauet DKK 4 millioner.

18 19 Risikofaktorer Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer en risiko. Dette afsnit skitserer et antal risikofaktorer, som kan have indflydelse på Deltaqs fremtidige aktiviteter, driftsresultat og økonomiske situation. Således vil kursen på Aktierne kunne falde, og aktionærerne kan miste hele eller en del af deres investering. De nævnte risikofaktorer udgør ikke en udtømmende beskrivelse af de risici, som Deltaqs aktionærer er udsat for, men er udtryk for de risici, som Ledelsen vurderer er særligt væsentlige for Selskabet. Det er ikke muligt gennem analyse at kvantificere, i hvor stort omfang hver enkelt risikofaktor potentielt kan påvirke Selskabet, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Andre risici, som Selskabet på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller ikke for nærværende vurderer som væsentlige, kan imidlertid også få negativ virkning på Selskabets drift og udvikling. De nævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter størrelse eller sandsynlighed. Beskrivelsen af risikofaktorer bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af Prospektet. Risikofaktorerne kan inddeles i fem overordnede kategorier: n Markedsrisici n Portefølje- og investeringsrisici n Risiko forbundet med drift af porteføljevirksomheder n Selskabsrisici (Deltaq og Deltaq Management) n Risici der knytter sig til Selskabets aktier Prospektet indeholder endvidere fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici og generel usikkerhed. Selskabets faktiske resultater kan afvige i mere eller mindre væsentlig grad fra det, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn, som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Selskabet er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Markedsrisici Mangel på investeringsmuligheder for Selskabet Der er risiko for, at der ikke vil være tilstrækkeligt med attraktive og tilgængelige virksomheder i Selskabets definerede investeringssegment (se mere herom i afsnittet Deltaq a/s ), som Selskabet kan købe. Dette kan få den konsekvens, at den samlede kapital, som konkurrerer om de samme investeringsmuligheder, presser prisen på de relevante virksomheder op og dermed reducerer mulighederne for at skabe et attraktivt afkast. Dette forhold kan have en negativ påvirkning på Selskabets indtjening og kan påvirke kursen på Aktierne. Mangel på fremmedfinansiering i forbindelse med investeringer i porteføljevirksomheder Der er risiko for, at det ikke vil være muligt at opnå den ønskede grad af fremmedfinansiering

19 20 Deltaq til potentielle investeringer i porteføljevirksomheder. Uanset at Deltaq ikke forventer en høj grad af fremmedfinansiering, vil dette kunne få den konsekvens, at Selskabet ikke kan fremmedfinansiere investeringerne så meget som forventet, hvorfor egenkapitalinvesteringerne bliver højere. Dette forhold kan have en negativ påvirkning på Selskabets indtjening og kan påvirke kursen på Aktierne. Konkurrence og ændrede markedsforhold Deltaq fokuserer primært på markedet for mindre og mellemstore danske virksomheder (se definitionen heraf i afsnittet Deltaq a/s ), idet indledende analyser har indikeret, at dette marked er attraktivt for en kapitalfond af Deltaqs størrelse. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der ikke fra eksisterende fonde eller nye fonde vil blive rettet yderligere fokus på samme segment som Deltaq, hvilket vil kunne øge konkurrencen. Øget konkurrence vil kunne påvirke Selskabets indtjening negativt og kan påvirke kursen på Aktierne. Fejlslagne investeringer Der er en risiko for, at Selskabet og potentielle finansieringskilder i porteføljevirksomhederne vil blive påvirket økonomisk negativt, hvis én eller flere af Selskabets investeringer mislykkes som følge af, at det/de opkøbte virksomheder ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser over for deres finansieringskilder. Dette forhold kan påvirke Selskabets muligheder for at foretage investeringer fremover samt at opnå fremmedfinansiering i porteføljevirksomhederne. Desuden kan dette have en negativ påvirkning på Selskabets indtjening og kan påvirke kursen på Aktierne. Lang investeringshorisont for Selskabet Der er risiko for, at Selskabet ikke vil være i stand til at opnå tilstrækkeligt attraktive muligheder for at afhænde porteføljevirksomhederne inden for Selskabets levetid (se mere herom i afsnittet Deltaq a/s ). Dette vil f.eks. kunne blive situationen, hvis kapitalmarkederne oplever en generel afmatning, eller hvis prisniveauet på virksomheder generelt falder. Disse forhold kan have en negativ påvirkning på Selskabets indtjening og kursen på Aktierne. Stigende renteniveau Et stigende renteniveau udgør en potentiel risiko for Selskabet. Dette skyldes, at en del af forretningsmodellen for Selskabet er at finansiere porteføljevirksomhederne med en relativt høj grad af fremmedkapital til en lavere rente end det afkast, Selskabet forventer at skabe på den investerede kapital i porteføljevirksomhederne gennem driften. Stigende renteniveauer vil dermed kunne medføre, at Selskabet bliver mindre konkurrencedygtigt i forhold til potentielle industrielle købere af konkrete virksomhedsemner, samt at Selskabets afkast på investeringerne i portefølje-

20 21 Risikofaktorer virksomhederne påvirkes negativt af høje løbende finansieringsomkostninger. Dette forhold kan have en negativ påvirkning på Selskabets indtjening og kursen på Aktierne. Ændringer i nuværende lovgivningsmæssige og skattemæssige regler Fremtidige juridiske, skattemæssige og lovmæssige ændringer kan påvirke Selskabet ugunstigt, hvilket kan få en negativ effekt på Selskabets indtjening og kursen på Aktierne. Portefølje- og investeringsrisici Risiko for at porteføljevirksomhederne ikke kan opfylde deres forpligtelser Selskabet vil investere i en række porteføljevirksomheder, hvori der forventes/planlægges en relativt høj andel af fremmedkapital. Dette kan medføre en risiko for, at enkelte porteføljevirksomheder ikke kan klare deres forpligtelser over for finansieringskilderne. Sker dette, er der risiko for, at Selskabet må enten (i) påtage sig porteføljevirksomhedens forpligtelser eller (ii) må foretage en nedskrivning af den konkrete porteføljevirksomhed som følge af, at denne ikke kan honorere sine forpligtelser over for sine finansieringskilder. Selskabet vil dog som udgangspunkt ikke optage finansiering i porteføljevirksomheder, som Selskabet direkte eller indirekte hæfter for. Ovenstående forhold kan have en negativ påvirkning på både Selskabets indtjening samt kursen på Aktierne. Risiko i forhold til udvikling af ny strategi eller konsolidering Selskabet vil i forbindelse med investeringer i porteføljevirksomheder udvikle porteføljevirksomhedens strategi samt så vidt muligt medvirke til branchekonsolideringer inden for porteføljevirksomhedernes brancher. I forbindelse med udviklingen af ny strategi kan der være risiko for, at markedet udvikler sig anderledes end antaget, hvorfor den udviklede strategi ikke skaber de forventede/ønskede resultater. Dette kan bevirke, at porteføljevirksomheden ikke udvikler sig og leverer resultater som forventet, hvilket kan påvirke værdien af porteføljevirksomheden. Branchekonsolidering kan vise sig vanskelig at gennemføre, ligesom Selskabets porteføljevirksomhed kan blive forbigået i konsolideringen. Endvidere vil der i forbindelse med konsolideringer være en vis implementeringsrisiko ved sammenlægning af organisationer. Ovenstående forhold kan alle have en negativ påvirkning på både Selskabets indtjening samt kursen på Aktierne. Mangler og fejlvurderinger i due diligence undersøgelser på konkrete investeringer Selskabets due diligence undersøgelser af porteføljevirksomheder i forbindelse med investering vil, selv om de er disciplinerede og gennemfø-

Børsprospekt 2007. www.global-reports.com

Børsprospekt 2007. www.global-reports.com Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde.

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Børsnotering 2007 02 Deltaq Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Det er Deltaqs mission at

Læs mere

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007 Deltaq a/s Investering i generations- og ejerskifter Børsnotering 2007 Roadshow præsentation September 2007 1 Indhold 1. Introduktion 2. Sådan skaber Deltaq værdi 3. Organisation - holdet bag Deltaq 4.

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere