Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn..."

Transkript

1 Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011

2 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...5 Uanmeldt tilsyn...6 Tilsynsdagen...6 Tilsynsrapport...7 Procedure ved tilsyn med resultatet godkendt tilsyn...7 Procedure ved tilsyn på kommunale tilbud med resultatet ikke godkendt...7 For private tilbud med resultatet ikke godkendt...7 Årsberetning...8 Bilag Tilsynsenhedens Kvalitetsmål til brug for tilsyn...9 Bilag Vurdering af tilbuddets samlede niveau...12 Bilag Taksonomi der anvendes i rapporten til beskrivelse af det observerede niveau

3 Indledning Organisatorisk er Tilsynsenheden forankret i Staben i Børn og Unge, således at der opnås størst mulig uvildighed i forhold til den enkelte driftsafdeling og de enkelte tilbud. Herning Kommune har en lovmæssig forpligtigelse til at føre tilsyn med de tilbud, der er omfattet af tilsynsforpligtigelsen. Tilsynene udføres enten som anmeldte eller uanmeldte besøg. Denne tilsynsmanual er en beskrivelse af, hvordan tilsynene i Herning Kommune gennemføres. Manualen har desuden til formål, at sikre tilbuddene en ensartet metode i gennemførelse af tilsyn og at skabe mulighed for kontrol, kvalitetsudvikling, læring og sammenlignelighed. Tilsynsenheden udfører myndighedsopgaver. Det betyder, at udover de lovpligtige tilsyn har tilsynsenheden også pligt og kompetence til at foretager uanmeldte tilsynsbesøg. Dette kan være på baggrund af en konkret henvendelse til Tilsynsenheden om mistænkelige eller kritisable forhold. Tilsynsenheden vil i alle tilfælde vurdere hvorvidt der skal gennemføres yderligere tilsynsbesøg. Tilsynsenheden fører tilsyn med dag og døgn tilbud indenfor følgende fagområder: Børn og Unge - Dagtilbud - Specialtilbud Social, Sundhed og beskæftigelse - Handicap og Psykiatri - Beskæftigelse - Sundhed og ældre Private tilbud - opholdssteder for børn/unge samt botilbud for voksne. Tilsynsenheden er organiseret således, at hver tilsynsførende primært har ansvar for at føre tilsyn med et afgrænset tilbudsområde. Den enkelte tilsynsførende varetager også håndtering af magtanvendelse og værgemålsager inden for eget ansvarsområde. Ansvarsområderne er fordelt således: Konstitueret Afdelingsleder for Tilsynsenheden Pia Strandbygaard, mobil til Sundhed og Ældre: Tilsyn Tilsyn med udviklingshæmmede med dom til tilsyn. Tilsynsførende, Dorte Noesgaard, mobil tlf Handicap og psykiatri og Beskæftigelse: Tilsyn, magtanvendelse og værgemål Tilsyn med udviklingshæmmede med dom til tilsyn. Tilsyn med private opholdssteder for børn/unge, private botilbud for voksne og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandling af ansøgning om oprettelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Tilsynsførende, Else Hansen, mobil tlf Dagtilbud for børn, Specialtilbud: Tilsyn, magtanvendelse, værgemål 2

4 Tilsyn med udviklingshæmmede med dom til tilsyn. Administrativ Tilsynsførende, Joan Dahl Nørgaard mobil tlf Økonomi omkring godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder for børn/unge, private botilbud for voksne og private behandlingstilbud for stofmisbrugere Magtanvendelser og værgemål på voksen området Lovgrundlag for tilsyn I følge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 har kommunen pligt til, at føre tilsyn med egne tilbud. Herudover gennemføres tilsynet med hjemmel i Servicelovens 151: plejeboligbebyggelser jf. 192, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder. Tilsyn med Dagtilbud for børn og Døgntilbud for børn og unge har desuden hjemmel i henholdsvis, Dagtilbudsloven 5 og Serviceloven 148a. Tilsyn med godkendte private opholdssteder for børn og unge har hjemmel i Serviceloven 142,143 og 144 og 148a Tilsynsfrekvens Kommunale døgninstitutioner/tilbud på voksenområdet Ny lov pr foreskriver, at der min. skal foretages 1 uanmeldt tilsyn om året i plejeboligbebyggelser jf. 192, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder. Desuden skal der ikke udarbejdes rapport og årsrapport og dermed er der heller ikke høring i hverken Ældreråd eller bruger-pårørende råd. Der er, visse boliger på handicap og psykiatriområdet med plejehjemslignende forhold, hvor der skal føres uanmeldt tilsyn svarede til plejehjemsområdet. På disse tilbud /institutioner vil der ligeledes blive udført 1 uanmeldt tilsyn. På døgninstitutioner for børn og unge, der er omfattet af Servicelovens 66 stk.6 er der pr. 1/ krav om mindst et uanmeldt besøg. På øvrige voksentilbud/institutioner dag og døgn, beskæftigelse, specialtilbud/institutioner og daginstitutioner for børn er der hverken krav om, hyppighed eller formkrav. Derfor vil der blive ført 1 anmeldt tilsyn hvert andet år. Private daginstitutioner. Der er ikke krav om hyppighed eller formkrav. Derfor vil der blive ført 1 anmeldt tilsyn om året. Private botilbud/institutioner og opholdssteder Her er der lovkrav om 1 uanmeldt, 1 godkendelse af budgetter og gennemgang af regnskaber. Her føres på baggrund af politisk godkendelse i Herning kommune 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn + 1 godkendelse af budgetter og 1 gennemgang af regnskaber 3

5 Formål Overordnet har tilsynet til formål, at føre kontrol med hvordan kommunens opgaver løses på sociale områder, herunder sikre at lovgivningen overholdes, og at borgere som ikke selv fuldt ud er i stand til at tage vare på egen tilværelse beskyttes mod magtanvendelse, misbrug og udnyttelse. At kontrollere, om borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om hvordan tilbuddene løser kommunale opgaver. At afdække potentielle udviklingsområder som tilbuddenes ledelse og medarbejdere kan arbejde videre med. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Herning Kommunes hjemmeside. Metode Tilsynet har fokus på tre overordnede aspekter. Det er kontrolaspektet, kvalitetsaspektet og læringsaspektet. Kontrolaspektet skal sikre, at tilbuddene overholder gældende lovgivning og at tilbuddet det enkelte sted er i overensstemmelse med det grundlag, kommunalbestyrelsen har vedtaget med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi. Kvalitetsaspektet skal sikre, at tilbuddet anvender gode faglige standarder i dets ydelser og opgaveløsning. Målet er at sikre, at der fastholdes en basiskvalitet, der lever op til det udmeldte serviceniveau. Den fagligkvalitet i tilbuddet vurderes også gennem borgernes og de pårørendes oplevelser af tilbuddets opgaveløsning. Læringsaspektet sætter fokus på, at rammer og ydelser løbende udvikles i takt med borgernes behov og gældende målsætninger, herunder faglig-personale- og organisationsudvikling. Dette sker gennem dialog på selve tilsynsdagen, hvor tilsynsførende kan komme med vejledning, rådgivning og medvirke i faglig sparring. Tilsynet har fokus på 2 hovedområder, som er: 1. Kerneydelsen, som vedr. borger og faglighed. 2. Organisation, som vedr. ledelse, personale og arbejdsmiljø. Tilsynet gennemføres med udgangspunkt i følgende centrale temaer. Omsorg og indflydelse Fysiske rammer Samarbejde med pårørende 4

6 Aktiviteter udvikling og træning Sikkerhed for borgerne Faglig kvalitet og metode Håndtering af personfølsomme oplysninger Sundhedsfremme og forebyggelse Medicinhåndtering Uddannelse og udvikling Ledelse, personale og arbejdsmiljø Målsætning og værdier Instrukser og procedurer Håndtering af fejl og utilsigtede hændelser Tilsynsenheden har beskrevet overordnede kvalitetsmål for de områder der er opmærksomhed på i tilsynet og som vil danne baggrund for tilsynets vurderinger. Tilsynsenhedens kvalitetsmål tager udgangspunkt i følgende: Regler og retningslinjer, der er fastsat i loven. Det er blandt andet i Serviceloven, Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Sundhedsstyrelsens vejledninger, m.fl. De politiske mål i kommunen for de forskellige driftsområder Driftsafdelingernes mål, kvalitetsstandarder, politikker, retningslinjer og værdier Faglige standarder, retningslinjer og værdier En gang årligt vil alle tilbud modtage et spørgeskema. De tilbud der modtager tilsyn det år skal indsende det besvarede skema til Tilsynsenheden, øvrige kan bruge skemaet til egen kontrol. Besvarelserne vil indgå i tilsynets vurdering af tilbuddet. Tilsynet gennemføres som en kombination af dialog og observationer med henblik på, indsamling af data, som er nødvendige for at målet med tilsynet kan opnås. For at kunne gennemføre et tilsyn, er der behov for adgang til oplysninger om en udvalgt rækker borgere. Tilsynsenheden er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven 27 og regler om at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens 32. Desuden giver Persondataloven tilsynsmyndigheden adgang til de oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre tilsynet. FVL 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når 1) den, oplysningen angår, har givet samtykke, 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, 3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller Stk. 4 Videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Anmeldt tilsyn 5

7 Det primære sigte med det anmeldte tilsyn er kontrolaspektet, kvalitetsaspektet og læringsaspektet gennem dialog. Tilsynet anmelder og aftaler dato og tidspunkt om det kommende tilsyn med lederen af tilbud min. en uge før besøget. Lederen skal synliggøre over for borgerne og pårørende at der foretages tilsyn den givne dato. Lederen kan blive bedt om at finde materiale frem til den dag tilsynet kommer. Det er afgørende for at tilsynsbesøget kan gennemføres så effektivt som muligt at det ligger klar til tilsynsbesøgets start. Det aftales med lederen hvilke borgere Tilsynet ønsker at se dokumentationen på. Det planlagte kan fraviges på selve tilsynsdagen, hvis Tilsynet finder det nødvendigt. Hvis der er borgere, pårørende eller personale, der ønsker at samtale med tilsynsførende, kan man møde op på dagen i det tidsrum tilsynet er anmeldt til indtil en ½ time før sluttidspunktet. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på selve dagen, da kan man kontakte tilsynet på telefon i ugen op tilsynet. Tilsynsførende vil i forbindelse med tilsynet have brug for et mindre lokale, hvor der kan samtales indbyrdes, og hvor samtaler med leder, personale, pårørende og evt. borgerne enkeltvis kan foregå. Hvis lederen ikke har mulighed for at deltage på tilsynsdagen, snakkes der med souschef eller stedfortræder. Det aftales med lederen hvornår der er mulighed for en kort telefonisk tilbagemelding. Uanmeldt tilsyn Det primære formål med et uanmeldt tilsyn er kontrolaspektet, derudover vægtes kvalitetsaspektet og læringsaspektet højt. Et uanmeldt tilsyn uden for det planlagte kan ske på baggrund af en henvendelse fra borgere, pårørende, personale, ledere, eller andre der oplever, at tilbuddets forpligtigelser ikke efterkommes eller ved forekomst af omsorgssvigt og kritisable forhold fundet under et tilsyn. Tilsynsenheden vurder, hvorvidt henvendelsen kræver at der gennemføres et uanmeldt tilsyn. Tilsynsdagen Tilsynet har et overordnet fokuspunkt ud over kvalitetsmålene, i 2011 er det Personale kompetencer. Derudover kan der på baggrund af sidste års tilsyn og indsatsområder i forvaltningerne være særlig fokusområder for det enkelte tilbud eller område Tilsynet forventes som udgangspunkt at tage ca. 4 timer. I tilsynet kan følgende indgå. Gennemgang af udvalgte materialer og dokumentation Observation af fysiske rammer m.m. Observationer og/eller samtaler med de borgere der er udvalgt og tilhørende personale. Hvis der ud over de valgte personer er borgere, pårørende og personalemedlemmer, der ønsker samtale med tilsynet, gives der mulighed for det. Samtale med lederen 6

8 Foreløbig tilbagemelding til leder og mindst et personale Tilsynsrapport Tilsynsrapporten er et udtryk for Tilsynsenhedens vurderinger og kontrol på tilbuddet, på en bestemt dag og på et bestemt tidspunkt. Rapporten indeholder en konklusion på tilsynet, med en vurdering af tilbuddets samlede niveau, som varierer fra ingen bemærkninger til mangler og kritisable forhold.(bilag 2) For at kunne beskrive det observerede niveau er der udarbejdet en Taksonomi som anvendes i rapporterne og som er med til at gøre det mere gennemskueligt for læseren. (bilag3) Rapporten kan indeholde henstillinger og vejledning. Der kan stilles krav om udarbejdelse af handleplaner med henblik på genopretning af mangler og kritisable forhold. Kritisable forhold vil altid være fulgt af krav om udarbejdelse af handleplan og en tidsfrist. Procedure ved tilsyn med resultatet godkendt tilsyn Tilsynsrapporten sendes til udtalelse hos lederen af tilbuddet senest 10 arbejdsdage efter tilsynsbesøget. Lederen har herefter 10 arbejdsdage til at afgive bemærkninger om faktuelle forhold. Kun faktuelle fejl og mangler, herunder forståelsesmæssige forhold vil blive korrigeret. Den endelige tilsynsrapport sendes 10 arbejdsdage efter modtagelse af bemærkninger til lederen af tilbuddet. Tilsynsrapporterne er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside. Når tilsynsrapporten er godkendt og der evt. foreligger en handlingsplan, lægges tilsynsrapporterne løbende på hjemmesiden. Tilbuddene er selv ansvarlige for, at tilsynsrapporterne også er tilgængelige på tilbuddet, så vidt det er muligt på tilbuddets egen hjemmeside. Procedure ved tilsyn på kommunale tilbud med resultatet ikke godkendt For kommunale tilbud og tilbud med driftsoverenskomst med Herning kommune Ved mangelfulde forhold sender Tilsynsenheden den endelig tilsynsrapporten til orientering hos driftschefen Ved kritisable forhold sender Tilsynsenheden straks orientering til driftschefen. Driftschefen sørger for eventuel orientering af det politiske niveau. Ved konstaterede kritisable forhold er lederen af tilbuddet ansvarlig for at der inden 10 arbejdsdage dage, fra modtagelse af den endelige rapport, udarbejdes en handleplan, som sendes til driftschefen og Tilsynsenheden. Lederen af tilbuddet er ansvarlig for opfølgning på baggrund af tilsynsrapporterne, Senest 60 arbejdsdage efter en evt. handlingsplan er udarbejdet, sender Lederen af tilbuddet en orientering til driftschefen om, hvorledes der er fulgt op på handlingsplanen. For private tilbud med resultatet ikke godkendt 7

9 Ved kritisable forhold sender Tilsynsenheden straks orientering til bestyrelsesformanden. Ved konstaterede kritisable forhold er Bestyrelsen af tilbuddet ansvarlig for at der inden 10 arbejdsdage, fra modtagelse af den endelige rapport, udarbejdes en handleplan, som sendes til Tilsynsenheden, samt bestyrelsesformanden for Ved konstaterede mangler sender Tilsynsenheden den endelig tilsynsrapporten til orientering hos bestyrelsesformanden. Bestyrelsen af tilbuddet er ansvarlig for opfølgning på baggrund af tilsynsrapporterne, Senest 60 arbejdsdage efter en evt. handlingsplan er udarbejdet, sender Bestyrelsen af tilbuddet en orientering til Tilsynsenheden om, hvorledes der er fulgt op på handlingsplanen. Tilsynsenheden kan vælge at orientere det politiske udvalg Årsberetning En gang årligt afgiver Tilsynsenheden en samlet Årsberetning over Tilsynsenhedens samlede ansvarsområde. Her vil der fremgå generelle betragtninger på baggrund af tilsynene både overordnet og for inden for hvert fagområde. Årsberetningen forelægges de relevante politiske udvalg og lægges på Herning Kommunes hjemmeside under Tilsynsenheden. 8

10 Bilag 1. Tilsynsenhedens Kvalitetsmål til brug for tilsyn Borger Kvalitetsmål: Omsorg og indflydelse. At miljøet er tilpasset målgruppens behov således at der opstår et anerkendende, positivt, omsorgsfuldt samvær At forventninger afstemmes. Borgeren inddrages ligeværdigt og er medbestemmende At støtten, omsorgen og den praktisk hjælp ses som værdig, nærværende og meningsfuld. Og er tilrettelagt ud fra borgerens evne til at forvalte egen tilværelse At personalet viser professionalisme og faglig dygtighed og anvende evidensbaseret tilgang Kvalitetsmål: Fysiske rammer At de fysisk rammer herunder boligforhold, de tilhørende fællesarealer og udendørsarealer opfylder borgerens behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp Kvalitetsmål: Samarbejde med pårørende At de pårørende/værgen inddrages i henhold til lovgivningen At forventninger til gensidig information afstemmes At forventninger til serviceydelser afklares At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed Kvalitetsmål: Aktiviteter, udvikling og træning At aktiviteterne understøtter borgerens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder At aktiviteterne er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har behov for Kvalitetsmål: Sikkerhed for borgerne At ulykker forebygges At procedurer og regler vedr. magtanvendelse er kendte At borgerne ikke udsættes for vold og krænkende adfærd At borgere der ikke er habile til at varetage egne personlige og/eller økonomiske interesser tilbydes en værge At borgerens økonomi håndteres forsvarligt At klager over tilbuddet behandles konstruktivt Faglighed: 9

11 Kvalitetsmål: Faglig kvalitet og metode At dokumentationen for den helhedsorienterede omsorg er ajourført og tilgængelig. At dokumentationen indeholder beskrivelse af behov, den planlagte indsats, mål og evaluering At der kan redegøres for de faglige mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov At der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren eks. forvaltningen, praktiserende læge, sundhedsplejerske, psykiater, PPR, visitation, konsulenter, terapeuter m.v. Kvalitetsmål: Håndtering af personfølsomme oplysninger At tavshedspligten overholdes At regler om videregivelse af oplysning overholdes, og der handles uden borgerens samtykke At følsomme oplysninger opbevares korrekt Kvalitetsmål: Sundfremme og forebyggelse At der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse At hygiejnestandarden er af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for risiko. Det gælder personlig hygiejne, fysiske rammer og udstyr Kvalitetsmål: Medicinhåndtering At personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen At der dokumenteres således at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes At medicinhåndtering foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise Kvalitetsmål: Uddannelse og udvikling At der gennemføres personaleudviklingssamtaler og der foreligger kompetence udviklingsplaner for de ansatte At den enkelte har mulighed for at deltage på efteruddannelse og kurser mm. At nyt personale sikres relevant introduktion til arbejdsstedet, arbejdsforholdene og de borgerrelaterede opgaver At personalet sikres oplæring ved nye ukendte opgaver Organisation: Kvalitetsmål: Ledelse, personale og arbejdsmiljø At der er opmærksomhed på fokusområder fra styrelser og politiske niveauer At personalet får opgaver og ansvar svarende til deres kompetencer At ledelsen sikrer sig information om kvaliteten i de ydelser, borgerne modtager fra tilbuddet 10

12 At personalesammensætning matcher målgruppen At der foreligger formaliseret samarbejde mellem ledelse og personalet i form af personalemøder og MED- møder At der er sikkerhedsrepræsentation og tillidsrepræsentant i tilbuddet At der udarbejdes APV og handleplan At der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe sygefraværet Kvalitetsmål: Målsætning og værdier At Herning Kommunes værdier er kendte At der reflekteres over målsætninger og værdier At man er loyale overfor beslutninger Kvalitetsmål: Instrukser og procedurer At der foreligger relevante instrukser og procedure At disse er opdaterede og kendte af personalet Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl og utilsigtede hændelser At tilbuddet indberetter til databasen for utilsigtede hændelser At der er egen refleksion over de opståede hændelser At Personalet deltager i møder vedr. de indberettede hændelser At borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbnet og ærligt 11

13 Bilag 2. Vurdering af tilbuddets samlede niveau 1. Godkendt uden bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under tilsynet lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsmål og alment faglig standard. 2. Godkendt med få bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under tilsynet på 1-2 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsmål eller almen faglig standard. Der er udviklingsmæssige potentialer, som tilbuddet kan handle på. Der gives 1-2 henstillinger 3. Godkendt med bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet fungerer tilfredsstillende. Det observerede under tilsynet på 3-4 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, værdier, kvalitetsmål, rutiner og/eller almen faglig standard. Der er udviklingsmæssige potentialer, som tilbuddet kan handle på. Der gives 3-4 henstillinger. 4. Ikke godkendt på grund af mangler Dette betyder, at det observerede under tilsynet på 5-6 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, værdier, kvalitetsmål, rutiner og/eller almen faglig standard. Tilbuddet skal udarbejde en tids - og handlingsplan til genopretning på de områder, der er mangler på. Kopi af handlingsplanen skal tilsendes Tilsynsenheden og driftschefen / bestyrelsen indenfor 10 dage efter modtagelse af den foreløbige rapport. Tilsynsenheden orienterer tilbuddets nærmeste overordnede leder og anbefaler støtte til løsning af mangler. 5. Ikke godkendt på grund af kritisable forhold Dette betyder, at det observerede under tilsynet på over 6 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, værdier, kvalitetsmål, rutiner og/eller almen faglig standard. Tilbuddet skal udarbejde tids - og handlingsplan til genopretning. Kopi af handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden og driftschefen/bestyrelsen 10 dage efter modtagelse af den foreløbige tilsynsrapport. Placering i denne kategori kan også ske i tilfælde, hvor der konstateres omsorgssvigt over for borgeren. Tilsynet vil komme med henstillinger. Der foretages et opfølgningstilsynsbesøg. Tilsynet orienterer straks driftschefen/bestyrelsen og anbefaler, at driftsafdelingen/bestyrelsen foretager en nærmere undersøgelse af forholdene med det formål at iværksætte foranstaltninger, der kan rette op på mangler og kritisable forhold. Tilsynet kan komme med råd og vejledninger, hvor der er potentielle udviklingsmuligheder under alle kategorier. Tilsynet kan foretage opfølgningsbesøg eller skærpet tilsyn, hvor der vurderes nødvendigt. 12

14 Taksonomi der anvendes i rapporten til beskrivelse af det observerede niveau Listen er ikke udtømmende men retningsgivende Bilag 3 Yderst eller meget tilfredsstillende Indgående Udmærket Kombinere Detaljeret Redegøre Godt/fint Vurdere Identificere Sammenligne Præcist Reflektere Bevidst Tilfredsstillende Demonstrere Forstår Forklare Løse Middel Kompetent Viden Udføre Give eksempler Anvende Relevant Ikke eller jævnt tilfredsstillende Mindre godt Usikker Kendskab Definere Beskrive Jævnt tilfredsstillende Netop acceptabel Mangler Overfladisk Overordnet 13

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere