YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET"

Transkript

1 YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter kvalitetsstandarden for rengøring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Lindehuset er en del af organisationen Viften Bo- og Aktivitetstilbud Midtfyn. Målgruppen Der er plads på tilbuddet til 12 borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for at bo i beskyttet bomiljø med en sovende nattevagt. Alle borgerne er mobile, dog kan der være brug for rollator eller andre personlige hjælpemidler. Alle borgerne har et verbalt sprog, omend i varierende grad. Der er stor diversitet blandt borgerne, fælles er dog, at alle har brug for støtte til sociale relationer. Nogle borgere udviser til tider en adfærd, der kan opleves som grænseoverskridende, hvorfor dette område har særligt fokus. Borgerne får udbetalt pension og de frekventerer forskellige dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Styrken ved et botilbud på Lindehuset Botilbuddet Lindehuset er kendetegnet ved, at borgergruppen rummer en stor mangfoldighed, og dermed varierer støttebehovet naturligvis også fra borger til borger. Trods den store diversitet i borgergruppen har de alle det til fælles, at de lever med store sociale udfordringer, hvorfor tilbuddet kan arbejde særdeles fokuseret på lige netop dette område. Fælles for alle borgere er også, at de ikke mestrer et liv i egen bolig og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø. Et miljø hvor en målrettet socialpædagogisk indsats vedligeholder og på områder hvor det er muligt - sætter fokus på udvikling af borgerens ressourcer. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en borger er inde i et regressivt forløb. For at synliggøre de forskellige ydelsesniveauer og dermed også den støtte, som den enkelte borger visiteres til, er disse opdelt i tre forskellige niveauer (moderat, stort/omfattende og fuldstændigt), hvor der sker en gradvis optrapning i støtteniveauet fra niveau til niveau. Støtten/ydelsen gives indenfor de listede områder i modellen nedenfor. For en uddybning af hvordan støtten udmønter sig mere konkret henvises der til ydelsesbeskrivelserne senere i dette dokument. I disse ydelsesbeskrivelser er det specificeret, hvordan støtten ydes ud fra borgernes individuelle støttebehov. Side 1 af 9

2 Borgerne modtager moderat fuldstændig støtte inden for følgende områder: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Samfundsliv Præcisering af støttebehov Det nærmere omfang af et moderat, stort/omfattende og et fuldstændigt støttebehov redegøres der for i de nedenfor listede ydelser. Det skal dog pointeres, at en borgers støttebehov kan variere en hel del mellem de enkelte områder. Eksempelvis kan en borger måske magte meget i forhold til praktiske gøremål og personlig pleje, men have så store udfordringer på det sociale område, at vedkommende ved visitation bliver placeret i den ydelsesgruppe, som har brug for enten stor/omfattende eller fuldstændig støtte. Støttebehovet på det sociale område vægter tungt i det samlede billede. De formulerede ydelsespakker er udarbejdede for at give området transparens, således at de bliver operationelle for både den visiterende myndighed og på leverandørniveauet, men de tilsidesætter ikke den individuelle vurdering af borgeren i visitationsprocessen. Yderligere skal det oplyses, at den individuelle støtte altid tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ressourcer og udfordringer, og at Lindehuset i den forbindelse og i samarbejde med borgeren tilrettelægger den/de socialpædagogiske indsatser på det niveau, som den enkelte borger magter og bedst kan profitere af. For de fleste af borgerne på Lindehuset vil støttebehovet være stort/omfattende, hvorfor denne ydelsespakke anses som tilbuddets primære ydelse. Der kan dog være borgere, som har et mindre støttebehov svarende til moderat eller andre med et større støttebehov svarende til fuldstændigt. Naturligvis kan der være en borger, som kommer ind i en positiv udviklingsspiral, således at denne eventuelt på sigt skal flyttes til et lavere støtteniveau; ligesom en borger kan komme ind i en regressiv fase, således at støttebehovet er stigende, hvorfor borgeren skal gå et niveau op i støtte. Borgere med et moderat støttebehov Borgere, der har et moderat støttebehov, formår at varetage mange af hverdagens opgaver selv. De har dog fortsat behov for at bo i et beskyttet miljø, hvor de kan modtage verbal guidning fra personalet, ligesom det kan være nødvendigt at tilbyde dem en genkendelig og individuelt tilrettelagt hverdag ud fra en socialpædagogisk tilgang. Side 2 af 9

3 Borgere med et stort og omfattende støttebehov Borgere med et stort/omfattende støttebehov har brug for personalets styrende støtte undervejs i udførelsen af hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at leve i et bomiljø, hvor der kan tages særlige hensyn og tilrettelægges individuelle, socialpædagogiske forløb. Borgere med et fuldstændigt støttebehov Borgere med et fuldstændigt støttebehov har brug for personalets fulde støtte for at kunne håndtere hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at bo i et særligt tilrettelagt bomiljø eventuelt under afskærmede forhold. Borgerne har endvidere brug for en særdeles høj grad af socialpædagogisk ekspertise, jf. kompleksiteten af deres udfordringer, for at få tilrettelagt deres individuelle, socialpædagogiske forløb i botilbuddet. r Praktiske opgaver i hjemmet - Hjælp og omsorg for andre - Praktiske opgaver - Indkøb - Madlavning - Rengøring og tøjvask Borgeren deltager aktivt i renholdelsen af egen bolig og behøver kun beskeden, f.eks. verbal støtte. Borgeren klarer i mindre omfang egne indkøb, men skal tilbydes støtte efter behov. Borgeren kan med nogen støtte tage del i madlavningen. Borgeren formår i et vist omfang, at betjene elektronisk udstyr, vaskemaskine m.m. Dog skal der ofte verbal guidning til. Borgeren har i det hele taget brug for moderat støtte til at varetage de almindelige dagligdags opgaver. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel struktur, således at borgeren orienterer sig efter denne i løbet af ugen og/eller i hverdagen. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt Og Borgeren har brug for støtte til rengøring af bolig. Evt. varetages al rengøring af anden leverandør. Borgeren har brug for omfattende støtte til indkøb. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Side 3 af 9

4 Borgeren tager kun i beskedent omfang del i madlavningen eller magter det slet ikke. Borgeren kan ikke uden hjælp betjene elektronisk udstyr. Borgeren har generelt brug for forskellige former for støtte til almindelige, dagligdags opgaver. Eksempelvis kan det være støtte via en meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver hverdagens forløb, eller at personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren i en funktion. Borgeren får klaret rengøring af sin bolig gennem anden leverandør udover kvalitetsstandarden jf. SEL 83 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren magter ikke at foretage indkøb. Borgeren tager slet ikke del i madlavningen, der helt varetages af andre. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til almindelige, dagligdags opgaver, idet vedkommende ikke selv magter disse. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter hverdagens gøremål. Eksempelvis sørger personalet for, at hverdagens gøremål bliver udført, og man sikrer sig borgerens deltagelse ved at vedkommende er til stede under aktiviteten, hvor dette er relevant. Egenomsorg - Af og påklædning - Vask - Kropspleje - Toiletbesøg - Drikke - Spise Borgeren har begrænset brug for støtte til af- og påklædning, idet vedkommende selv magter dette, eventuelt med en kortere verbal guidning. Borgeren klarer selv badning, eventuelt med kortere verbal og/eller visuel guidning. Borgeren har brug for nogen støtte til toiletbesøg og anden personlig pleje, eventuelt med påmindelser. Borgeren magter selv at fuldføre sine måltider, eksempelvis spise med kniv og gaffel. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til den personlige pleje. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel guidning til konkrete plejefunktioner, således at borgeren orienterer sig efter denne ved en aktivitet. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt og Borgeren har brug for mere end blot verbal støtte til af- og påklædning. Borgeren har brug for praktisk støtte til badning, eksempelvis at dosere sæbe, at blive skyllet og/eller tørret. Borgeren har brug for omfattende støtte til toiletbesøg og anden personlig hygiejne, eksempelvis Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens personlige plejebehov. Eksempelvis kan det være støtte via en udarbejdet og meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver forløbet af en personlig plejesituation, eller at Side 4 af 9

5 tørring og håndvask efter toiletbesøg, negleklipning, barbering m.m. Borgeren har brug for støtte til sine måltider, eventuelt ved at maden bliver skåret ud og/eller at vedkommende sidder tæt på personalet. personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren ved nogle af funktionerne i udførelsen. Borgeren har brug for en grad af støtte til af- og påklædning, hvor tøjet skal findes frem og vedkommende bliver klædt på eller af. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til badning, eksempelvis ved at blive vasket og tørret mm. Borgeren har brug for personalets praktiske hjælp til alt, hvad der vedrører toiletbesøg og anden personlig hygiejne. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til måltiderne, skal eventuelt spise afskærmet. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter den personlige pleje i hverdagen. Eksempelvis sørger personalet for, at den personlige pleje bliver udført og inddrager borgeren ved at fortælle verbalt om udførelsen. Socialt liv - Samspil og kontakt - Relationer - Sociale fælleskaber - Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter - Netværk Borgeren formår at socialisere sig med pårørende og/eller med ligesindede. Borgeren formår at tage kontakt til andre og at indgå i socialt samvær uden nogen form for væsentlig støtte. Borgeren kan i enkelte tilfælde opleve sociale misforståelser, hvor der er behov for personalets opmærksomhed. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder borgerens sociale formåen ved at opstille sociale rammer (kontekster), hvor borgeren selv kan bevæge sig rundt. og Borgeren formår ikke at socialisere sig alene ved egen hjælp og har brug for omfattende støtte til socialisering. Borgeren kan have brug for at blive skærmet i sociale situationer eksempelvis ved, at personalet hjælper med at sortere i stimuli. Borgeren kan i større omfang opleve sociale misforståelser ved socialt samvær. gives ved, at personalet har en tæt opmærksomhed overfor borgeren og støtter vedkommende til at opklare og forklare eventuelle sociale misforståelser. Borgeren formår stort set ikke nogen form for Støtten til udvikling og/eller vedlige- Side 5 af 9

6 socialisering uden støtte fra personalets side. Borgeren har behov for personalets skærpede opmærksomhed i sociale kontekster. Borgeren kan have en udadreagerende adfærd, som kræver en særlig socialpædagogisk håndtering samt afskærmning. Borgeren kan have helt særlige udfordringer på dette område, hvor der også er behov for at være opmærksom på borgerens adfærd i relation til andre borgere. hold gives ved, at der gives en øget støtte i sociale sammenhænge, ligesom der også kan arbejdes med afskærmning og andre socialpædagogiske indsatser, der sigter på at øge borgerens sociale ressourcer og/eller begrænse de sociale udfordringer. Sundhed - Helbredsforhold - Kostvaner og livsførelse - Medicinsk behandling Og Borgeren kan selv tage til læge og diverse behandlere evt. med støtte til at huske aftalen. Borgeren har almindelige kostvaner og kan klare sig med moderat verbal støtte. Borgeren har en forståelse for almindelig livsførelse, som f.eks. at spise fornuftigt og motionere, uden dog nødvendigvis at efterleve denne. Borgeren administrerer selv sin evt. medicin eller anden behandling. Borgeren kan tage til læge og evt. andre behandlere, hvis vedkommende har en personale med til at guide verbalt. Borgeren har et omfattende behov for verbal støtte fra personalet for at kunne opretholde fornuftige kostvaner. Det kan være hjælp til indkøb og mængder af indtag ved måltider m.m. Borgeren har en begrænset forståelse for betydningen af almindelig livsførelse og har derfor behov for personalets praktiske støtte til dette. Borgeren kan selv administrere sin medicin når personalet har doseret den og evt. lavet støttesystemer, som hjælper med at huske den. Borgeren skal have personale med til læge og evt. andre behandlere. Der skal evt. være særlige støttesystemer for at besøget kan gennemføres. Nogle behandlinger som f.eks. tandlægebesøg kan kun gennemføres i narkose. Borgeren har ingen forståelse for betydningen af almindelige kostvaner. Borgeren har evt. brug for, at adgang til fødevarer m.m. er begrænset udenfor mål- Støtten til udvikling og eller vedligehold gives ved at personalet er i dialog med borgeren om betydningen af at have fokus på egen sundhed. gives ved, at personalet hjælper borgeren med at tilrettelægge en hverdag evt. med forskellige støttesystemer, som gør det muligt for borgeren at leve et relativt sundt liv. gives ved, at personalet fuldstændigt strukturerer borgerens hverdag med henblik på at tilbyde borgeren muligheden for at leve et relativt sundt liv. Ydelsen/Støtten vil altid være individu- Side 6 af 9

7 tiderne. Borgeren skal evt. have støttesystemer for at undgå at spise ting som ikke er fødevarer. elt Borgeren har brug for personalets fuldstændige støtte til almindelig livsførelse. Borgeren har brug for støtte til alt vedr. indtag af medicin og anden form for behandling. Kommunikation - Forstå meddelelser - Fremstille meddelelser - Samtale - Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker - Kommunikationsmiddel Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis læse enkelte ord og formulerer sig verbalt. Borgeren magter at gøre sig forståelig og ytrer sine ønsker og behov. Borgeren forstår meddelelser fra andre og kan indgå i en vis form for dialog med personalet eller medbeboerne. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder de kommunikative kompetencer, eksempelvis gennem den daglige dialog med personalet. og Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis formulere sig verbalt. Borgeren kan i perioder have udfordringer i sin kommunikation, eksempelvis ved at forståelsesniveauet nedsættes. Borgeren anvender muligvis alternativ kommunikation som supplement for at gøre sig forståelig. Borgeren har behov for, at personalet anvender en tilpasset kommunikation, eksempelvis i form af visuelt materiale og/eller enkel og præcis sprogbrug for at opnå forståelse. Borgeren er særligt udfordret på det kommunikative område, har enten svært ved at gøre sig forståelig eller magter det ikke. Borgeren har svært ved at afkode andres kommunikation, og der kan ofte opstå misforståelser, hvis ikke der praktiseres en særlig opmærksomhed på området. Borgeren har svært ved at formulere egne ønsker og behov, eller magter det generelt ikke. Støtten til udvikling gives ved, at personalet har en særlig opmærksomhed på, at udvikle og/eller vedligeholde borgerens kommunikationsniveau, eksempelvis kan der være behov for at udarbejde særligt materiale eller anvendelse af tegn-til-tale. gives til borgeren ved, at der altid er en særlig opmærksomhed fra personalet på området og der gøres megen brug af alternativ kommunikation, herunder specialpædagogisk materiale. Side 7 af 9

8 Mobilitet - Gang og bevægelse - Ændre og opretholde kropsstilling - Bære, flytte og håndtere genstande - Færden med transportmidler Borgeren er mobil og kan enten selv færdes i det offentlige rum eller optrænes i dette via en socialpædagogisk tilgang. Borgeren formår at orientere sig i trafikken, og kan varetage egne behov. Borgeren kan færdes frit på Lindehusets areal. Borgeren formår at bevæge sig rundt på forskelligt terræn. gives eksempelvis ved trafiktræning eller træning i benyttelse af offentlige transportmidler, således at borgeren kan bevæge sig frit. og Borgeren er mobil og formår at bevæge sig frit rundt på Lindehusets egne arealer, men borgeren er ikke nødvendigvis trafiksikker. Borgeren har brug for stor støtte, ifald terrænet bliver ujævnt. Borgeren har brug for, at personalet er opmærksomt på vedkommendes færden og kan være behjælpeligt ved behov. gives ved, at personalet fastholder et opmærksomt blik på vedkommende og udvider dennes verden - hvis muligt. Borgeren er mobil, men kan også have mindre fysiske funktionsnedsættelser. Borgeren kan muligvis færdes frit i et trygt miljø (Lindehusets eget areal), men der kan også være behov for et fuldstændigt og øget fokus fra personalet side, idet vedkommende har en adfærd, som muligvis kan være til fare for borgeren selv eller andre. gives ved, at personalet arbejder socialpædagogisk med at minimere udfordringer i borgerens færden. Støtten gives også her ved at personalet bevarer en fortløbende øget opmærksomhed på borgerens færden. - Beskæftigelse - Bolig - Uddannelse - Privatøkonomi Samfundsliv Borgeren er med kun en smule støtte i stand til at Støtten til udvikling og/eller vedlige- Side 8 af 9

9 Og modtage et dagtilbud, f.eks. i form af hjælp til vækning. Borgeren kan selvstændigt eller med blot verbal støtte rydde op i sin bolig og varetage lettere rengøringsopgaver. Borgeren kan med moderat støtte som f.eks. hjælp til tilmelding gå til aktiviteter som f.eks. aftenskole. Borgeren varetager selv sin økonomi med nogen støtte fra personalet. Borgeren har brug for støtte for at være i stand til at modtage et dagtilbud. Det kan f.eks. være hjælp til at huske madpakke, til transport og til at overholde arbejdstiderne. Borgeren er ikke i stand til selv at holde sin bolig, men kan med praktisk støtte selv medvirke dertil. Borgeren har brug for personalets støtte ved deltagelse i evt. aktiviteter udover dagbeskæftigelsen. Borgeren har et stort behov for hjælp til økonomistyring, da vedkommende ikke selv kan fastholde det fornødne overblik. I det omfang borgeren er i stand til at modtage et dagtilbud, er det kun med fuldstændig støtte fra personalet. Borgeren kan ikke holde sin egen bolig og er kun i stærkt begrænset omfang i stand til at medvirke. Vedkommende køber evt. støtten af ekstern leverandør. Borgeren kan kun deltage i aktiviteter udover dagbeskæftigelsen, hvis vedkommende følges af pædagogisk personale. Borgeren har intet overblik over sin økonomi. hold gives ved, at personalet understøtter eller supplerer de af borgerens egne ressourcer, der gør vedkommende i stand til at mestre deltagelse i et dagtilbud og evt. aktiviteter, samt varetagelsen af egen bolig og økonomi. gives ved at fastholde og udvikle støttesystemer, som gør borgeren i stand til at modtage et dagtilbud og deltage i evt. aktiviteter derudover, og som giver borgeren mulighed for at varetage sin egen bolig og økonomi i det omfang, det er forsvarligt. gives ved at strukturere borgerens hverdag tydeligt og med støttesystemer, der gør det muligt for borgeren at modtage en eller anden form for dagtilbud (dette kan evt. være af varierende intensitet), samt mulighed for deltagelse i andre aktiviteter i de perioder borgeren magter det. Borgeren involveres ikke i egen økonomi, men kan evt. lejlighedsvis selv betale ved simple indkøb. Side 9 af 9

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere