YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET"

Transkript

1 YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter kvalitetsstandarden for rengøring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Lindehuset er en del af organisationen Viften Bo- og Aktivitetstilbud Midtfyn. Målgruppen Der er plads på tilbuddet til 12 borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for at bo i beskyttet bomiljø med en sovende nattevagt. Alle borgerne er mobile, dog kan der være brug for rollator eller andre personlige hjælpemidler. Alle borgerne har et verbalt sprog, omend i varierende grad. Der er stor diversitet blandt borgerne, fælles er dog, at alle har brug for støtte til sociale relationer. Nogle borgere udviser til tider en adfærd, der kan opleves som grænseoverskridende, hvorfor dette område har særligt fokus. Borgerne får udbetalt pension og de frekventerer forskellige dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Styrken ved et botilbud på Lindehuset Botilbuddet Lindehuset er kendetegnet ved, at borgergruppen rummer en stor mangfoldighed, og dermed varierer støttebehovet naturligvis også fra borger til borger. Trods den store diversitet i borgergruppen har de alle det til fælles, at de lever med store sociale udfordringer, hvorfor tilbuddet kan arbejde særdeles fokuseret på lige netop dette område. Fælles for alle borgere er også, at de ikke mestrer et liv i egen bolig og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø. Et miljø hvor en målrettet socialpædagogisk indsats vedligeholder og på områder hvor det er muligt - sætter fokus på udvikling af borgerens ressourcer. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en borger er inde i et regressivt forløb. For at synliggøre de forskellige ydelsesniveauer og dermed også den støtte, som den enkelte borger visiteres til, er disse opdelt i tre forskellige niveauer (moderat, stort/omfattende og fuldstændigt), hvor der sker en gradvis optrapning i støtteniveauet fra niveau til niveau. Støtten/ydelsen gives indenfor de listede områder i modellen nedenfor. For en uddybning af hvordan støtten udmønter sig mere konkret henvises der til ydelsesbeskrivelserne senere i dette dokument. I disse ydelsesbeskrivelser er det specificeret, hvordan støtten ydes ud fra borgernes individuelle støttebehov. Side 1 af 9

2 Borgerne modtager moderat fuldstændig støtte inden for følgende områder: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Samfundsliv Præcisering af støttebehov Det nærmere omfang af et moderat, stort/omfattende og et fuldstændigt støttebehov redegøres der for i de nedenfor listede ydelser. Det skal dog pointeres, at en borgers støttebehov kan variere en hel del mellem de enkelte områder. Eksempelvis kan en borger måske magte meget i forhold til praktiske gøremål og personlig pleje, men have så store udfordringer på det sociale område, at vedkommende ved visitation bliver placeret i den ydelsesgruppe, som har brug for enten stor/omfattende eller fuldstændig støtte. Støttebehovet på det sociale område vægter tungt i det samlede billede. De formulerede ydelsespakker er udarbejdede for at give området transparens, således at de bliver operationelle for både den visiterende myndighed og på leverandørniveauet, men de tilsidesætter ikke den individuelle vurdering af borgeren i visitationsprocessen. Yderligere skal det oplyses, at den individuelle støtte altid tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ressourcer og udfordringer, og at Lindehuset i den forbindelse og i samarbejde med borgeren tilrettelægger den/de socialpædagogiske indsatser på det niveau, som den enkelte borger magter og bedst kan profitere af. For de fleste af borgerne på Lindehuset vil støttebehovet være stort/omfattende, hvorfor denne ydelsespakke anses som tilbuddets primære ydelse. Der kan dog være borgere, som har et mindre støttebehov svarende til moderat eller andre med et større støttebehov svarende til fuldstændigt. Naturligvis kan der være en borger, som kommer ind i en positiv udviklingsspiral, således at denne eventuelt på sigt skal flyttes til et lavere støtteniveau; ligesom en borger kan komme ind i en regressiv fase, således at støttebehovet er stigende, hvorfor borgeren skal gå et niveau op i støtte. Borgere med et moderat støttebehov Borgere, der har et moderat støttebehov, formår at varetage mange af hverdagens opgaver selv. De har dog fortsat behov for at bo i et beskyttet miljø, hvor de kan modtage verbal guidning fra personalet, ligesom det kan være nødvendigt at tilbyde dem en genkendelig og individuelt tilrettelagt hverdag ud fra en socialpædagogisk tilgang. Side 2 af 9

3 Borgere med et stort og omfattende støttebehov Borgere med et stort/omfattende støttebehov har brug for personalets styrende støtte undervejs i udførelsen af hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at leve i et bomiljø, hvor der kan tages særlige hensyn og tilrettelægges individuelle, socialpædagogiske forløb. Borgere med et fuldstændigt støttebehov Borgere med et fuldstændigt støttebehov har brug for personalets fulde støtte for at kunne håndtere hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at bo i et særligt tilrettelagt bomiljø eventuelt under afskærmede forhold. Borgerne har endvidere brug for en særdeles høj grad af socialpædagogisk ekspertise, jf. kompleksiteten af deres udfordringer, for at få tilrettelagt deres individuelle, socialpædagogiske forløb i botilbuddet. r Praktiske opgaver i hjemmet - Hjælp og omsorg for andre - Praktiske opgaver - Indkøb - Madlavning - Rengøring og tøjvask Borgeren deltager aktivt i renholdelsen af egen bolig og behøver kun beskeden, f.eks. verbal støtte. Borgeren klarer i mindre omfang egne indkøb, men skal tilbydes støtte efter behov. Borgeren kan med nogen støtte tage del i madlavningen. Borgeren formår i et vist omfang, at betjene elektronisk udstyr, vaskemaskine m.m. Dog skal der ofte verbal guidning til. Borgeren har i det hele taget brug for moderat støtte til at varetage de almindelige dagligdags opgaver. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel struktur, således at borgeren orienterer sig efter denne i løbet af ugen og/eller i hverdagen. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt Og Borgeren har brug for støtte til rengøring af bolig. Evt. varetages al rengøring af anden leverandør. Borgeren har brug for omfattende støtte til indkøb. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Side 3 af 9

4 Borgeren tager kun i beskedent omfang del i madlavningen eller magter det slet ikke. Borgeren kan ikke uden hjælp betjene elektronisk udstyr. Borgeren har generelt brug for forskellige former for støtte til almindelige, dagligdags opgaver. Eksempelvis kan det være støtte via en meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver hverdagens forløb, eller at personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren i en funktion. Borgeren får klaret rengøring af sin bolig gennem anden leverandør udover kvalitetsstandarden jf. SEL 83 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren magter ikke at foretage indkøb. Borgeren tager slet ikke del i madlavningen, der helt varetages af andre. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til almindelige, dagligdags opgaver, idet vedkommende ikke selv magter disse. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter hverdagens gøremål. Eksempelvis sørger personalet for, at hverdagens gøremål bliver udført, og man sikrer sig borgerens deltagelse ved at vedkommende er til stede under aktiviteten, hvor dette er relevant. Egenomsorg - Af og påklædning - Vask - Kropspleje - Toiletbesøg - Drikke - Spise Borgeren har begrænset brug for støtte til af- og påklædning, idet vedkommende selv magter dette, eventuelt med en kortere verbal guidning. Borgeren klarer selv badning, eventuelt med kortere verbal og/eller visuel guidning. Borgeren har brug for nogen støtte til toiletbesøg og anden personlig pleje, eventuelt med påmindelser. Borgeren magter selv at fuldføre sine måltider, eksempelvis spise med kniv og gaffel. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til den personlige pleje. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel guidning til konkrete plejefunktioner, således at borgeren orienterer sig efter denne ved en aktivitet. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt og Borgeren har brug for mere end blot verbal støtte til af- og påklædning. Borgeren har brug for praktisk støtte til badning, eksempelvis at dosere sæbe, at blive skyllet og/eller tørret. Borgeren har brug for omfattende støtte til toiletbesøg og anden personlig hygiejne, eksempelvis Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens personlige plejebehov. Eksempelvis kan det være støtte via en udarbejdet og meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver forløbet af en personlig plejesituation, eller at Side 4 af 9

5 tørring og håndvask efter toiletbesøg, negleklipning, barbering m.m. Borgeren har brug for støtte til sine måltider, eventuelt ved at maden bliver skåret ud og/eller at vedkommende sidder tæt på personalet. personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren ved nogle af funktionerne i udførelsen. Borgeren har brug for en grad af støtte til af- og påklædning, hvor tøjet skal findes frem og vedkommende bliver klædt på eller af. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til badning, eksempelvis ved at blive vasket og tørret mm. Borgeren har brug for personalets praktiske hjælp til alt, hvad der vedrører toiletbesøg og anden personlig hygiejne. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til måltiderne, skal eventuelt spise afskærmet. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter den personlige pleje i hverdagen. Eksempelvis sørger personalet for, at den personlige pleje bliver udført og inddrager borgeren ved at fortælle verbalt om udførelsen. Socialt liv - Samspil og kontakt - Relationer - Sociale fælleskaber - Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter - Netværk Borgeren formår at socialisere sig med pårørende og/eller med ligesindede. Borgeren formår at tage kontakt til andre og at indgå i socialt samvær uden nogen form for væsentlig støtte. Borgeren kan i enkelte tilfælde opleve sociale misforståelser, hvor der er behov for personalets opmærksomhed. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder borgerens sociale formåen ved at opstille sociale rammer (kontekster), hvor borgeren selv kan bevæge sig rundt. og Borgeren formår ikke at socialisere sig alene ved egen hjælp og har brug for omfattende støtte til socialisering. Borgeren kan have brug for at blive skærmet i sociale situationer eksempelvis ved, at personalet hjælper med at sortere i stimuli. Borgeren kan i større omfang opleve sociale misforståelser ved socialt samvær. gives ved, at personalet har en tæt opmærksomhed overfor borgeren og støtter vedkommende til at opklare og forklare eventuelle sociale misforståelser. Borgeren formår stort set ikke nogen form for Støtten til udvikling og/eller vedlige- Side 5 af 9

6 socialisering uden støtte fra personalets side. Borgeren har behov for personalets skærpede opmærksomhed i sociale kontekster. Borgeren kan have en udadreagerende adfærd, som kræver en særlig socialpædagogisk håndtering samt afskærmning. Borgeren kan have helt særlige udfordringer på dette område, hvor der også er behov for at være opmærksom på borgerens adfærd i relation til andre borgere. hold gives ved, at der gives en øget støtte i sociale sammenhænge, ligesom der også kan arbejdes med afskærmning og andre socialpædagogiske indsatser, der sigter på at øge borgerens sociale ressourcer og/eller begrænse de sociale udfordringer. Sundhed - Helbredsforhold - Kostvaner og livsførelse - Medicinsk behandling Og Borgeren kan selv tage til læge og diverse behandlere evt. med støtte til at huske aftalen. Borgeren har almindelige kostvaner og kan klare sig med moderat verbal støtte. Borgeren har en forståelse for almindelig livsførelse, som f.eks. at spise fornuftigt og motionere, uden dog nødvendigvis at efterleve denne. Borgeren administrerer selv sin evt. medicin eller anden behandling. Borgeren kan tage til læge og evt. andre behandlere, hvis vedkommende har en personale med til at guide verbalt. Borgeren har et omfattende behov for verbal støtte fra personalet for at kunne opretholde fornuftige kostvaner. Det kan være hjælp til indkøb og mængder af indtag ved måltider m.m. Borgeren har en begrænset forståelse for betydningen af almindelig livsførelse og har derfor behov for personalets praktiske støtte til dette. Borgeren kan selv administrere sin medicin når personalet har doseret den og evt. lavet støttesystemer, som hjælper med at huske den. Borgeren skal have personale med til læge og evt. andre behandlere. Der skal evt. være særlige støttesystemer for at besøget kan gennemføres. Nogle behandlinger som f.eks. tandlægebesøg kan kun gennemføres i narkose. Borgeren har ingen forståelse for betydningen af almindelige kostvaner. Borgeren har evt. brug for, at adgang til fødevarer m.m. er begrænset udenfor mål- Støtten til udvikling og eller vedligehold gives ved at personalet er i dialog med borgeren om betydningen af at have fokus på egen sundhed. gives ved, at personalet hjælper borgeren med at tilrettelægge en hverdag evt. med forskellige støttesystemer, som gør det muligt for borgeren at leve et relativt sundt liv. gives ved, at personalet fuldstændigt strukturerer borgerens hverdag med henblik på at tilbyde borgeren muligheden for at leve et relativt sundt liv. Ydelsen/Støtten vil altid være individu- Side 6 af 9

7 tiderne. Borgeren skal evt. have støttesystemer for at undgå at spise ting som ikke er fødevarer. elt Borgeren har brug for personalets fuldstændige støtte til almindelig livsførelse. Borgeren har brug for støtte til alt vedr. indtag af medicin og anden form for behandling. Kommunikation - Forstå meddelelser - Fremstille meddelelser - Samtale - Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker - Kommunikationsmiddel Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis læse enkelte ord og formulerer sig verbalt. Borgeren magter at gøre sig forståelig og ytrer sine ønsker og behov. Borgeren forstår meddelelser fra andre og kan indgå i en vis form for dialog med personalet eller medbeboerne. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder de kommunikative kompetencer, eksempelvis gennem den daglige dialog med personalet. og Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis formulere sig verbalt. Borgeren kan i perioder have udfordringer i sin kommunikation, eksempelvis ved at forståelsesniveauet nedsættes. Borgeren anvender muligvis alternativ kommunikation som supplement for at gøre sig forståelig. Borgeren har behov for, at personalet anvender en tilpasset kommunikation, eksempelvis i form af visuelt materiale og/eller enkel og præcis sprogbrug for at opnå forståelse. Borgeren er særligt udfordret på det kommunikative område, har enten svært ved at gøre sig forståelig eller magter det ikke. Borgeren har svært ved at afkode andres kommunikation, og der kan ofte opstå misforståelser, hvis ikke der praktiseres en særlig opmærksomhed på området. Borgeren har svært ved at formulere egne ønsker og behov, eller magter det generelt ikke. Støtten til udvikling gives ved, at personalet har en særlig opmærksomhed på, at udvikle og/eller vedligeholde borgerens kommunikationsniveau, eksempelvis kan der være behov for at udarbejde særligt materiale eller anvendelse af tegn-til-tale. gives til borgeren ved, at der altid er en særlig opmærksomhed fra personalet på området og der gøres megen brug af alternativ kommunikation, herunder specialpædagogisk materiale. Side 7 af 9

8 Mobilitet - Gang og bevægelse - Ændre og opretholde kropsstilling - Bære, flytte og håndtere genstande - Færden med transportmidler Borgeren er mobil og kan enten selv færdes i det offentlige rum eller optrænes i dette via en socialpædagogisk tilgang. Borgeren formår at orientere sig i trafikken, og kan varetage egne behov. Borgeren kan færdes frit på Lindehusets areal. Borgeren formår at bevæge sig rundt på forskelligt terræn. gives eksempelvis ved trafiktræning eller træning i benyttelse af offentlige transportmidler, således at borgeren kan bevæge sig frit. og Borgeren er mobil og formår at bevæge sig frit rundt på Lindehusets egne arealer, men borgeren er ikke nødvendigvis trafiksikker. Borgeren har brug for stor støtte, ifald terrænet bliver ujævnt. Borgeren har brug for, at personalet er opmærksomt på vedkommendes færden og kan være behjælpeligt ved behov. gives ved, at personalet fastholder et opmærksomt blik på vedkommende og udvider dennes verden - hvis muligt. Borgeren er mobil, men kan også have mindre fysiske funktionsnedsættelser. Borgeren kan muligvis færdes frit i et trygt miljø (Lindehusets eget areal), men der kan også være behov for et fuldstændigt og øget fokus fra personalet side, idet vedkommende har en adfærd, som muligvis kan være til fare for borgeren selv eller andre. gives ved, at personalet arbejder socialpædagogisk med at minimere udfordringer i borgerens færden. Støtten gives også her ved at personalet bevarer en fortløbende øget opmærksomhed på borgerens færden. - Beskæftigelse - Bolig - Uddannelse - Privatøkonomi Samfundsliv Borgeren er med kun en smule støtte i stand til at Støtten til udvikling og/eller vedlige- Side 8 af 9

9 Og modtage et dagtilbud, f.eks. i form af hjælp til vækning. Borgeren kan selvstændigt eller med blot verbal støtte rydde op i sin bolig og varetage lettere rengøringsopgaver. Borgeren kan med moderat støtte som f.eks. hjælp til tilmelding gå til aktiviteter som f.eks. aftenskole. Borgeren varetager selv sin økonomi med nogen støtte fra personalet. Borgeren har brug for støtte for at være i stand til at modtage et dagtilbud. Det kan f.eks. være hjælp til at huske madpakke, til transport og til at overholde arbejdstiderne. Borgeren er ikke i stand til selv at holde sin bolig, men kan med praktisk støtte selv medvirke dertil. Borgeren har brug for personalets støtte ved deltagelse i evt. aktiviteter udover dagbeskæftigelsen. Borgeren har et stort behov for hjælp til økonomistyring, da vedkommende ikke selv kan fastholde det fornødne overblik. I det omfang borgeren er i stand til at modtage et dagtilbud, er det kun med fuldstændig støtte fra personalet. Borgeren kan ikke holde sin egen bolig og er kun i stærkt begrænset omfang i stand til at medvirke. Vedkommende køber evt. støtten af ekstern leverandør. Borgeren kan kun deltage i aktiviteter udover dagbeskæftigelsen, hvis vedkommende følges af pædagogisk personale. Borgeren har intet overblik over sin økonomi. hold gives ved, at personalet understøtter eller supplerer de af borgerens egne ressourcer, der gør vedkommende i stand til at mestre deltagelse i et dagtilbud og evt. aktiviteter, samt varetagelsen af egen bolig og økonomi. gives ved at fastholde og udvikle støttesystemer, som gør borgeren i stand til at modtage et dagtilbud og deltage i evt. aktiviteter derudover, og som giver borgeren mulighed for at varetage sin egen bolig og økonomi i det omfang, det er forsvarligt. gives ved at strukturere borgerens hverdag tydeligt og med støttesystemer, der gør det muligt for borgeren at modtage en eller anden form for dagtilbud (dette kan evt. være af varierende intensitet), samt mulighed for deltagelse i andre aktiviteter i de perioder borgeren magter det. Borgeren involveres ikke i egen økonomi, men kan evt. lejlighedsvis selv betale ved simple indkøb. Side 9 af 9

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE

TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE BILAG 5 Socialpædagogisk Analyse WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BORGER 1... 3 2 BORGER 2... 8 3 BORGER 3...

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet 1 Voksnhandicap og Socialpsykiatri Revideret 6. juli 2010 Pakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende brugere med udviklingshæmning,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold 1 of 5 Tendrup Møllevej Organisatoriske forhold Den 1. september 2013 åbner Botilbuddet Tendrup Møllevej i Hornslet. Botilbuddet er en del af Syddjurs Kommune v/ Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Boligerne

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere