YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET"

Transkript

1 YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter kvalitetsstandarden for rengøring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Lindehuset er en del af organisationen Viften Bo- og Aktivitetstilbud Midtfyn. Målgruppen Der er plads på tilbuddet til 12 borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for at bo i beskyttet bomiljø med en sovende nattevagt. Alle borgerne er mobile, dog kan der være brug for rollator eller andre personlige hjælpemidler. Alle borgerne har et verbalt sprog, omend i varierende grad. Der er stor diversitet blandt borgerne, fælles er dog, at alle har brug for støtte til sociale relationer. Nogle borgere udviser til tider en adfærd, der kan opleves som grænseoverskridende, hvorfor dette område har særligt fokus. Borgerne får udbetalt pension og de frekventerer forskellige dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Styrken ved et botilbud på Lindehuset Botilbuddet Lindehuset er kendetegnet ved, at borgergruppen rummer en stor mangfoldighed, og dermed varierer støttebehovet naturligvis også fra borger til borger. Trods den store diversitet i borgergruppen har de alle det til fælles, at de lever med store sociale udfordringer, hvorfor tilbuddet kan arbejde særdeles fokuseret på lige netop dette område. Fælles for alle borgere er også, at de ikke mestrer et liv i egen bolig og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø. Et miljø hvor en målrettet socialpædagogisk indsats vedligeholder og på områder hvor det er muligt - sætter fokus på udvikling af borgerens ressourcer. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en borger er inde i et regressivt forløb. For at synliggøre de forskellige ydelsesniveauer og dermed også den støtte, som den enkelte borger visiteres til, er disse opdelt i tre forskellige niveauer (moderat, stort/omfattende og fuldstændigt), hvor der sker en gradvis optrapning i støtteniveauet fra niveau til niveau. Støtten/ydelsen gives indenfor de listede områder i modellen nedenfor. For en uddybning af hvordan støtten udmønter sig mere konkret henvises der til ydelsesbeskrivelserne senere i dette dokument. I disse ydelsesbeskrivelser er det specificeret, hvordan støtten ydes ud fra borgernes individuelle støttebehov. Side 1 af 9

2 Borgerne modtager moderat fuldstændig støtte inden for følgende områder: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Samfundsliv Præcisering af støttebehov Det nærmere omfang af et moderat, stort/omfattende og et fuldstændigt støttebehov redegøres der for i de nedenfor listede ydelser. Det skal dog pointeres, at en borgers støttebehov kan variere en hel del mellem de enkelte områder. Eksempelvis kan en borger måske magte meget i forhold til praktiske gøremål og personlig pleje, men have så store udfordringer på det sociale område, at vedkommende ved visitation bliver placeret i den ydelsesgruppe, som har brug for enten stor/omfattende eller fuldstændig støtte. Støttebehovet på det sociale område vægter tungt i det samlede billede. De formulerede ydelsespakker er udarbejdede for at give området transparens, således at de bliver operationelle for både den visiterende myndighed og på leverandørniveauet, men de tilsidesætter ikke den individuelle vurdering af borgeren i visitationsprocessen. Yderligere skal det oplyses, at den individuelle støtte altid tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ressourcer og udfordringer, og at Lindehuset i den forbindelse og i samarbejde med borgeren tilrettelægger den/de socialpædagogiske indsatser på det niveau, som den enkelte borger magter og bedst kan profitere af. For de fleste af borgerne på Lindehuset vil støttebehovet være stort/omfattende, hvorfor denne ydelsespakke anses som tilbuddets primære ydelse. Der kan dog være borgere, som har et mindre støttebehov svarende til moderat eller andre med et større støttebehov svarende til fuldstændigt. Naturligvis kan der være en borger, som kommer ind i en positiv udviklingsspiral, således at denne eventuelt på sigt skal flyttes til et lavere støtteniveau; ligesom en borger kan komme ind i en regressiv fase, således at støttebehovet er stigende, hvorfor borgeren skal gå et niveau op i støtte. Borgere med et moderat støttebehov Borgere, der har et moderat støttebehov, formår at varetage mange af hverdagens opgaver selv. De har dog fortsat behov for at bo i et beskyttet miljø, hvor de kan modtage verbal guidning fra personalet, ligesom det kan være nødvendigt at tilbyde dem en genkendelig og individuelt tilrettelagt hverdag ud fra en socialpædagogisk tilgang. Side 2 af 9

3 Borgere med et stort og omfattende støttebehov Borgere med et stort/omfattende støttebehov har brug for personalets styrende støtte undervejs i udførelsen af hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at leve i et bomiljø, hvor der kan tages særlige hensyn og tilrettelægges individuelle, socialpædagogiske forløb. Borgere med et fuldstændigt støttebehov Borgere med et fuldstændigt støttebehov har brug for personalets fulde støtte for at kunne håndtere hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at bo i et særligt tilrettelagt bomiljø eventuelt under afskærmede forhold. Borgerne har endvidere brug for en særdeles høj grad af socialpædagogisk ekspertise, jf. kompleksiteten af deres udfordringer, for at få tilrettelagt deres individuelle, socialpædagogiske forløb i botilbuddet. r Praktiske opgaver i hjemmet - Hjælp og omsorg for andre - Praktiske opgaver - Indkøb - Madlavning - Rengøring og tøjvask Borgeren deltager aktivt i renholdelsen af egen bolig og behøver kun beskeden, f.eks. verbal støtte. Borgeren klarer i mindre omfang egne indkøb, men skal tilbydes støtte efter behov. Borgeren kan med nogen støtte tage del i madlavningen. Borgeren formår i et vist omfang, at betjene elektronisk udstyr, vaskemaskine m.m. Dog skal der ofte verbal guidning til. Borgeren har i det hele taget brug for moderat støtte til at varetage de almindelige dagligdags opgaver. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel struktur, således at borgeren orienterer sig efter denne i løbet af ugen og/eller i hverdagen. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt Og Borgeren har brug for støtte til rengøring af bolig. Evt. varetages al rengøring af anden leverandør. Borgeren har brug for omfattende støtte til indkøb. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Side 3 af 9

4 Borgeren tager kun i beskedent omfang del i madlavningen eller magter det slet ikke. Borgeren kan ikke uden hjælp betjene elektronisk udstyr. Borgeren har generelt brug for forskellige former for støtte til almindelige, dagligdags opgaver. Eksempelvis kan det være støtte via en meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver hverdagens forløb, eller at personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren i en funktion. Borgeren får klaret rengøring af sin bolig gennem anden leverandør udover kvalitetsstandarden jf. SEL 83 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren magter ikke at foretage indkøb. Borgeren tager slet ikke del i madlavningen, der helt varetages af andre. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til almindelige, dagligdags opgaver, idet vedkommende ikke selv magter disse. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter hverdagens gøremål. Eksempelvis sørger personalet for, at hverdagens gøremål bliver udført, og man sikrer sig borgerens deltagelse ved at vedkommende er til stede under aktiviteten, hvor dette er relevant. Egenomsorg - Af og påklædning - Vask - Kropspleje - Toiletbesøg - Drikke - Spise Borgeren har begrænset brug for støtte til af- og påklædning, idet vedkommende selv magter dette, eventuelt med en kortere verbal guidning. Borgeren klarer selv badning, eventuelt med kortere verbal og/eller visuel guidning. Borgeren har brug for nogen støtte til toiletbesøg og anden personlig pleje, eventuelt med påmindelser. Borgeren magter selv at fuldføre sine måltider, eksempelvis spise med kniv og gaffel. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til den personlige pleje. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel guidning til konkrete plejefunktioner, således at borgeren orienterer sig efter denne ved en aktivitet. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt og Borgeren har brug for mere end blot verbal støtte til af- og påklædning. Borgeren har brug for praktisk støtte til badning, eksempelvis at dosere sæbe, at blive skyllet og/eller tørret. Borgeren har brug for omfattende støtte til toiletbesøg og anden personlig hygiejne, eksempelvis Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens personlige plejebehov. Eksempelvis kan det være støtte via en udarbejdet og meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver forløbet af en personlig plejesituation, eller at Side 4 af 9

5 tørring og håndvask efter toiletbesøg, negleklipning, barbering m.m. Borgeren har brug for støtte til sine måltider, eventuelt ved at maden bliver skåret ud og/eller at vedkommende sidder tæt på personalet. personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren ved nogle af funktionerne i udførelsen. Borgeren har brug for en grad af støtte til af- og påklædning, hvor tøjet skal findes frem og vedkommende bliver klædt på eller af. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til badning, eksempelvis ved at blive vasket og tørret mm. Borgeren har brug for personalets praktiske hjælp til alt, hvad der vedrører toiletbesøg og anden personlig hygiejne. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til måltiderne, skal eventuelt spise afskærmet. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter den personlige pleje i hverdagen. Eksempelvis sørger personalet for, at den personlige pleje bliver udført og inddrager borgeren ved at fortælle verbalt om udførelsen. Socialt liv - Samspil og kontakt - Relationer - Sociale fælleskaber - Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter - Netværk Borgeren formår at socialisere sig med pårørende og/eller med ligesindede. Borgeren formår at tage kontakt til andre og at indgå i socialt samvær uden nogen form for væsentlig støtte. Borgeren kan i enkelte tilfælde opleve sociale misforståelser, hvor der er behov for personalets opmærksomhed. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder borgerens sociale formåen ved at opstille sociale rammer (kontekster), hvor borgeren selv kan bevæge sig rundt. og Borgeren formår ikke at socialisere sig alene ved egen hjælp og har brug for omfattende støtte til socialisering. Borgeren kan have brug for at blive skærmet i sociale situationer eksempelvis ved, at personalet hjælper med at sortere i stimuli. Borgeren kan i større omfang opleve sociale misforståelser ved socialt samvær. gives ved, at personalet har en tæt opmærksomhed overfor borgeren og støtter vedkommende til at opklare og forklare eventuelle sociale misforståelser. Borgeren formår stort set ikke nogen form for Støtten til udvikling og/eller vedlige- Side 5 af 9

6 socialisering uden støtte fra personalets side. Borgeren har behov for personalets skærpede opmærksomhed i sociale kontekster. Borgeren kan have en udadreagerende adfærd, som kræver en særlig socialpædagogisk håndtering samt afskærmning. Borgeren kan have helt særlige udfordringer på dette område, hvor der også er behov for at være opmærksom på borgerens adfærd i relation til andre borgere. hold gives ved, at der gives en øget støtte i sociale sammenhænge, ligesom der også kan arbejdes med afskærmning og andre socialpædagogiske indsatser, der sigter på at øge borgerens sociale ressourcer og/eller begrænse de sociale udfordringer. Sundhed - Helbredsforhold - Kostvaner og livsførelse - Medicinsk behandling Og Borgeren kan selv tage til læge og diverse behandlere evt. med støtte til at huske aftalen. Borgeren har almindelige kostvaner og kan klare sig med moderat verbal støtte. Borgeren har en forståelse for almindelig livsførelse, som f.eks. at spise fornuftigt og motionere, uden dog nødvendigvis at efterleve denne. Borgeren administrerer selv sin evt. medicin eller anden behandling. Borgeren kan tage til læge og evt. andre behandlere, hvis vedkommende har en personale med til at guide verbalt. Borgeren har et omfattende behov for verbal støtte fra personalet for at kunne opretholde fornuftige kostvaner. Det kan være hjælp til indkøb og mængder af indtag ved måltider m.m. Borgeren har en begrænset forståelse for betydningen af almindelig livsførelse og har derfor behov for personalets praktiske støtte til dette. Borgeren kan selv administrere sin medicin når personalet har doseret den og evt. lavet støttesystemer, som hjælper med at huske den. Borgeren skal have personale med til læge og evt. andre behandlere. Der skal evt. være særlige støttesystemer for at besøget kan gennemføres. Nogle behandlinger som f.eks. tandlægebesøg kan kun gennemføres i narkose. Borgeren har ingen forståelse for betydningen af almindelige kostvaner. Borgeren har evt. brug for, at adgang til fødevarer m.m. er begrænset udenfor mål- Støtten til udvikling og eller vedligehold gives ved at personalet er i dialog med borgeren om betydningen af at have fokus på egen sundhed. gives ved, at personalet hjælper borgeren med at tilrettelægge en hverdag evt. med forskellige støttesystemer, som gør det muligt for borgeren at leve et relativt sundt liv. gives ved, at personalet fuldstændigt strukturerer borgerens hverdag med henblik på at tilbyde borgeren muligheden for at leve et relativt sundt liv. Ydelsen/Støtten vil altid være individu- Side 6 af 9

7 tiderne. Borgeren skal evt. have støttesystemer for at undgå at spise ting som ikke er fødevarer. elt Borgeren har brug for personalets fuldstændige støtte til almindelig livsførelse. Borgeren har brug for støtte til alt vedr. indtag af medicin og anden form for behandling. Kommunikation - Forstå meddelelser - Fremstille meddelelser - Samtale - Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker - Kommunikationsmiddel Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis læse enkelte ord og formulerer sig verbalt. Borgeren magter at gøre sig forståelig og ytrer sine ønsker og behov. Borgeren forstår meddelelser fra andre og kan indgå i en vis form for dialog med personalet eller medbeboerne. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder de kommunikative kompetencer, eksempelvis gennem den daglige dialog med personalet. og Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis formulere sig verbalt. Borgeren kan i perioder have udfordringer i sin kommunikation, eksempelvis ved at forståelsesniveauet nedsættes. Borgeren anvender muligvis alternativ kommunikation som supplement for at gøre sig forståelig. Borgeren har behov for, at personalet anvender en tilpasset kommunikation, eksempelvis i form af visuelt materiale og/eller enkel og præcis sprogbrug for at opnå forståelse. Borgeren er særligt udfordret på det kommunikative område, har enten svært ved at gøre sig forståelig eller magter det ikke. Borgeren har svært ved at afkode andres kommunikation, og der kan ofte opstå misforståelser, hvis ikke der praktiseres en særlig opmærksomhed på området. Borgeren har svært ved at formulere egne ønsker og behov, eller magter det generelt ikke. Støtten til udvikling gives ved, at personalet har en særlig opmærksomhed på, at udvikle og/eller vedligeholde borgerens kommunikationsniveau, eksempelvis kan der være behov for at udarbejde særligt materiale eller anvendelse af tegn-til-tale. gives til borgeren ved, at der altid er en særlig opmærksomhed fra personalet på området og der gøres megen brug af alternativ kommunikation, herunder specialpædagogisk materiale. Side 7 af 9

8 Mobilitet - Gang og bevægelse - Ændre og opretholde kropsstilling - Bære, flytte og håndtere genstande - Færden med transportmidler Borgeren er mobil og kan enten selv færdes i det offentlige rum eller optrænes i dette via en socialpædagogisk tilgang. Borgeren formår at orientere sig i trafikken, og kan varetage egne behov. Borgeren kan færdes frit på Lindehusets areal. Borgeren formår at bevæge sig rundt på forskelligt terræn. gives eksempelvis ved trafiktræning eller træning i benyttelse af offentlige transportmidler, således at borgeren kan bevæge sig frit. og Borgeren er mobil og formår at bevæge sig frit rundt på Lindehusets egne arealer, men borgeren er ikke nødvendigvis trafiksikker. Borgeren har brug for stor støtte, ifald terrænet bliver ujævnt. Borgeren har brug for, at personalet er opmærksomt på vedkommendes færden og kan være behjælpeligt ved behov. gives ved, at personalet fastholder et opmærksomt blik på vedkommende og udvider dennes verden - hvis muligt. Borgeren er mobil, men kan også have mindre fysiske funktionsnedsættelser. Borgeren kan muligvis færdes frit i et trygt miljø (Lindehusets eget areal), men der kan også være behov for et fuldstændigt og øget fokus fra personalet side, idet vedkommende har en adfærd, som muligvis kan være til fare for borgeren selv eller andre. gives ved, at personalet arbejder socialpædagogisk med at minimere udfordringer i borgerens færden. Støtten gives også her ved at personalet bevarer en fortløbende øget opmærksomhed på borgerens færden. - Beskæftigelse - Bolig - Uddannelse - Privatøkonomi Samfundsliv Borgeren er med kun en smule støtte i stand til at Støtten til udvikling og/eller vedlige- Side 8 af 9

9 Og modtage et dagtilbud, f.eks. i form af hjælp til vækning. Borgeren kan selvstændigt eller med blot verbal støtte rydde op i sin bolig og varetage lettere rengøringsopgaver. Borgeren kan med moderat støtte som f.eks. hjælp til tilmelding gå til aktiviteter som f.eks. aftenskole. Borgeren varetager selv sin økonomi med nogen støtte fra personalet. Borgeren har brug for støtte for at være i stand til at modtage et dagtilbud. Det kan f.eks. være hjælp til at huske madpakke, til transport og til at overholde arbejdstiderne. Borgeren er ikke i stand til selv at holde sin bolig, men kan med praktisk støtte selv medvirke dertil. Borgeren har brug for personalets støtte ved deltagelse i evt. aktiviteter udover dagbeskæftigelsen. Borgeren har et stort behov for hjælp til økonomistyring, da vedkommende ikke selv kan fastholde det fornødne overblik. I det omfang borgeren er i stand til at modtage et dagtilbud, er det kun med fuldstændig støtte fra personalet. Borgeren kan ikke holde sin egen bolig og er kun i stærkt begrænset omfang i stand til at medvirke. Vedkommende køber evt. støtten af ekstern leverandør. Borgeren kan kun deltage i aktiviteter udover dagbeskæftigelsen, hvis vedkommende følges af pædagogisk personale. Borgeren har intet overblik over sin økonomi. hold gives ved, at personalet understøtter eller supplerer de af borgerens egne ressourcer, der gør vedkommende i stand til at mestre deltagelse i et dagtilbud og evt. aktiviteter, samt varetagelsen af egen bolig og økonomi. gives ved at fastholde og udvikle støttesystemer, som gør borgeren i stand til at modtage et dagtilbud og deltage i evt. aktiviteter derudover, og som giver borgeren mulighed for at varetage sin egen bolig og økonomi i det omfang, det er forsvarligt. gives ved at strukturere borgerens hverdag tydeligt og med støttesystemer, der gør det muligt for borgeren at modtage en eller anden form for dagtilbud (dette kan evt. være af varierende intensitet), samt mulighed for deltagelse i andre aktiviteter i de perioder borgeren magter det. Borgeren involveres ikke i egen økonomi, men kan evt. lejlighedsvis selv betale ved simple indkøb. Side 9 af 9

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL).

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Beskrivelse af tilbud Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Borgerne på tilbuddet modtager rengøring

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune Ydelseskatalog Psykiatri- og Handicapafdelingen Ikast-Brande Kommune 1 Indledning Dette ydelseskatalog er et værktøj for myndighed og udfører ved den indledende dialog om bevillinger til beboere på Ikast-Brande

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE

TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE BILAG 5 Socialpædagogisk Analyse WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BORGER 1... 3 2 BORGER 2... 8 3 BORGER 3...

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Servicedeklaration afd. Pegasus i Faaborg

Servicedeklaration afd. Pegasus i Faaborg Servicedeklaration afd. Pegasus i Faaborg Pegasus. Bo & Aktivitetscenter Pugesøvej 22-54 5600 Faaborg Telefon: 72 53 06 82 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk Lovgrundlag: Pegasus

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108

Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108 Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108 1. Formål, antal pladser og beskrivelse af de fysiske rammer Formålet er at tilbyde voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Ydelsespakkebeskrivelser Handicap og Psykiatri Gældende den 1. januar 2015 Ydelsespakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende og i botilbud sker i form at forskellige ydelsespakker.

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold. Indsatspakker 2014-15 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere