Notat om Cardsharing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Cardsharing"

Transkript

1 Dato: J.nr.: Sagsbehandler: EVE001 S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T B R YG G E R V A N G EN 5 5, K ØB E N HA V N Ø T E L E F ON F A X E - m ai l : sa o e a nk l. d k W eb: W eb: w ww. ri g s a dv o k at e n. d k w ww. p ol i ti. d k Notat om Cardsharing Notatet må fremlægges i retten Notatet vil løbende blive opdateret Indhold Definition: Cardsharing 2 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 3 Håndtering af sager om cardsharing Udbydere 7 Håndtering af sager om cardsharing Brugere 9 Retspraksis - Udbydere 10 Retspraksis Brugere 11 Bilag Retspraksis - Udbydere Retspraksis - Brugere

2 Definition: Cardsharing Definition (http://en.wikipedia.org/wiki/card_sharing, læst den 9. september 2013): Card sharing, also known as control word sharing, is a method of allowing multiple clients or digital television receivers to access a subscription television network with only one valid subscription card. This is achieved by electronically sharing a part of the legitimate conditional access smart card's output data, enabling all recipients to gain simultaneous access to scrambled DVB streams, held on the encrypted television network. Typically, a legitimate smart card is attached to a host digital television receiver, which is equipped with software to share the decrypted 64-bit "control word" key over a computer network, such as the Internet. Once a client receives this key, they can decrypt the encrypted content as though they were using their own subscription card. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 2 Kort fortalt: TV-signalerne sendes eksempelvis via satellit og kan nedtages med parabolantenne. Programmerne sendes i kodet form. Forbrugeren/modtageren skal derfor som nævnt anskaffe sig et specielt programkort for at kunne afkode signalet og dermed få mulighed for at se programmerne fra TV-signalerne. Det er teknisk muligt at lade et programkort afkode TVsignalerne for flere husstande på samme tidspunkt. Dette kaldes card sharing. Bortset fra Internet-TV (IP-TV) anvendes den såkaldte DVB (Digital Video Broadcasting) protokol fra 1998 til spredning af TV-signaler via Satellit (DVB-S), Terrestial (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). TV-signalerne kan udsendes ukrypteret (Free to Air) eller krypteret gennem Conditional Access (CA). Ved CA anvendes Smart Card, der styrer adgangen til signalet igennem en Set Top Box (STB) eller et interface modul (CI CAM). Sammen med det krypterede DVB-signal udsendes en ECM (Entitlement Control Message), der indeholder et CW (Control Word) hvert 2 til 10 sekund. Dette CW dekodes med en hemmelig nøgle, der findes i dekoderkortet, der returnerer en DCW (Decrypted Control Word), hvorefter STB en kan dekryptere tvsignalet indtil den næste ECM. Dekoderkortet indeholder information om hvilke TV-pakker, der er betalt for. Denne information opdateres med en EMM (Entitlement Management Message) på samme måde som ECM. Til Cardsharing anvendes en STB, hvori den medfødte programmering erstattes med en et Cardsharing-klientprogram eller en Carsharing-server-løsning. Cardsharing-serveren sender det indkommende ECM fra Cardsharing-klienten til dekoderkortet og returnerer en gyldig DCW til Cardsharing-klienten. I mere avancerede løsninger oploades DCW en til en Internetserver, der kan formidle såvel ECM og EMM.

3 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Der gælder på området Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access). Af direktivets præambel fremgår bl.a.: udbuddet af radio- og tv-spredningstjenester samt informationssamfundets tjenester på tværs af grænserne kan bidrage til - ud fra et individuelt synspunkt - at en grundlæggende rettighed som ytringsfriheden kan udøves fuldt ud, og - ud fra et kollektivt synspunkt - at traktatens mål virkeliggøres Af direktivets Artikel 4 Ulovlige handlinger fremgår: Medlemsstaterne forbyder på deres område følgende handlinger: a) fremstilling, import, distribution, salg, udlejning eller besiddelse af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed b) installation, vedligeholdelse eller udskiftning af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed c) brugen af kommerciel kommunikation med henblik på at fremme udbredelsen af ulovlige anordninger. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 3 Af direktivets Artikel 5 Sanktioner og retsmidler fremgår: 1. Sanktioner skal være effektive, afskrækkende og stå i et rimeligt forhold til den ulovlige handlings potentielle virkning. 2. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udbydere af beskyttede tjenester, hvis interesser berøres af en ulovlig handling som defineret i artikel 4 og udøvet på deres område, har adgang til passende retsmidler, herunder kan anlægge erstatningssag og opnå nedlæggelse af påbud eller forbud, eller anvendelse af andre foreløbige retsmidler og i givet fald anmode om, at ulovlige anordninger tages ud af erhvervsmæssig omsætning. Direktivet er implementeret i radio- og fjernsynsloven. Den gældende radio- og fjernsynslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Loven administreres af Kulturministeriet.

4 Lovens 91 lyder: Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt. Bestemmelsen var indeholdt i lov nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, der videreførte den tidligere lov nr af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed 75a. 75a blev indsat ved Lov nr af 29. december 1997 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Tvrettigheder til vigtige begivenheder og forbud mod piratdekodere). Den oprindelige formulering vedrørte alene erhvervsmæssige dispositioner, men ved lov nr. 446 af 31. maj 2000 om ændring af lov om radio- og fjernsynvirksomhed (.forbud mod privat besiddelse af piratdekodere m.v.) blev kravet om erhvervsmæssighed fjernet. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 4 Der fremgår følgende af bemærkningerne til lov nr. 446 af 31. maj 2000: Der blev i forbindelse med en ændring af radio- og fjernsynsloven pr. 1. januar 1997 indsat en bestemmelse i loven ( 75 a), hvorefter det ikke er tilladt i erhvervsmæssigt øjemed at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere og andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Fra betalings-tvselskaber, dekoderselskaber og andre rettighedshavere har der været fremsat ønske om en skærpelse af forbudet mod piratdekodere m.v. i form af forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. under henvisning til, at forbudet ikke har virket efter hensigten. For at få et overblik over problemets omfang anmodede Kulturministeriet i slutningen af 1998 Center for Teleinformation (CTI) om bl.a. at foretage en undersøgelse af erfaringerne med den gældende ordning. Det fremgår af undersøgelsen, at CTI med en række forbehold vurderer, at antallet af husstande med uautoriseret adgang til tv-programmer i juni 1998 sandsynligvis lå på ca , hvilket svarer til ca. 8 % af det samlede antal husstande i Danmark. Dette er en stigning i forhold til det estimerede antal i 1997, da forbudet blev indført. CTI mener, at antallet fortsat er stigende. Indførelse af et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. vil betyde, at alle led i omsætningskæden bliver ulovlige. Det helt centrale bliver imidlertid, at et sådant forbud derudover vil have en præventiv»signalværdi«i forhold til de husstande, som måtte overveje at anskaffe et piratdekodere m.v. På denne baggrund foreslås det, at der indføres et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v.

5 Overtrædelse af lovens 91 kan i henhold til lovens 94 straffes. Lovens 94 lyder: Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge i tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Efter straffelovens 299b, nr. 6 er strafferammen for særligt grove krænkelser fængsel i op til 6 år. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T De gældende strafferammer trådte i kraft den 1. januar 2009, jf. lov nr af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love (styrket indsats mod piratkopiering m.v.) 9. SIDE 5 I lov nr af 17. december 2002 lød 94: Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Såfremt overtrædelsen finder sted i erhvervsmæssigt øjemed, kan straffen stige til fængsel i indtil 6 måneder. Tilsvarende gælder udbredelse som nævnt i 91 i en videre kreds, selv om den ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Ved lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven ( forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.) blev 94 ændret til følgende formulering: Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Under særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 omfatter - fremstilling - import - omsætning (herunder, salg, udlån, udlejning, installation af piratdekodere/programkort/andet udstyr) - besiddelse

6 - ændring (herunder opgradering, omprogrammering eller omkodning) af dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Udover egentlige piratdekodere og piratdekoderkort omfatter 91 også andet udstyr, herunder edb-programmel og lignende, som alene eller sammen med andet udstyr kan anvendes til uautoriseret dekodning eller eftergørelse af autoriserede dekoderkort. Bestemmelsen i 91 omfatter også omsætning af blanke dekoderkort sammen med anvisning om, hvordan kortene kan bruges på uautoriseret måde. Omsætning af større mængder blanke dekoderkort kan under visse omstændigheder også anses som omfattet af bestemmelsen. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 6

7 Håndtering af sager om cardsharing - Udbydere Udbydere af cardsharing-netværk kan sigtes for overtrædelse af straffelovens 299 b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91, jf. 94, stk. 2, ved i perioden på adressen, for at skaffe sig eller andre en uberettiget vinding og under særlig skærpende omstændigheder erhvervsmæssigt at have omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål er at give uautoriseret adgang til indholdet af...tvprogrammer, idet han udbød adgang til tv-pakkerne til en videre kreds og mod betaling. I forbindelse med tiltalerejsning vurderes om sagen efter sit omfang og karakter er omfattet af straffelovens 299b, nr. 6. Ved denne vurdering indgår - antallet af brugere i netværket - den periode netværket har været i funktion - værdien af de udbudte TV-pakker - det lidte tab - den opnåede vinding S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 7 Der henvises i denne forbindelse til foreliggende retspraksis: Der foreligger endnu kun en landsretsdom mod en udbyder (vedhæftede udbyderdom nr. 001). Dommen er også trykt som U Ø. T havde gjort sig skyldig i overtrædelse af 94, stk. 2, jf. 91, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed ved over en periode på 3 år og 10 måneder uden annoncering at have givet ca. 30 modtagere uautoriseret adgang til tv-programmer og at have modtaget kr. om året fra modtagerne af tv-programmerne, som selv havde taget kontakt til T. Der var ikke grundlag for at henføre forholdet under straffelovens 299 b, nr. 6. T idømtes 30 dages betinget fængsel. I flere utrykte byretsdomme er sammenlignelige sager afgjort med samme sanktion. I en utrykt dom af 31. januar 2013 afsagt af Retten i Sønderborg (vedhæftede udbyderdom nr. 003) blev en tiltalt dømt for omfattende overtrædelse af radioog fjernsynsloven. Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens 299b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91,jf. 94, stk. 2, ved at tiltalte i en periode, fra 2008 og frem til senest den 21. juli 2010, forsætligt, og for derigennem at skaffe

8 sig eller andre uberettiget vinding, og under særlig skærpende omstændigheder, havde gjort sig skyldig i overtrædelse af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed ved i erhvervsmæssigt øjemed at have besiddet, omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål var at give uautoriseret adgang til indholdet af kodede tv-programmer, idet tiltalte udbød adgang til tvpakkerne til en videre kundekreds på ikke under 300 personer, alt hvorved tiltalte modtog betaling fra kundekredsens enkelte personer med et årsgehyr på ca kr. samt et beløb på 500 kr, for optagelse i systemet og support. Retten fandt det bevist, at tiltalte, ved hjælp af cardsharing, uberettiget havde videreformidlet adgang til kodede tv-signaler til mindst 200 personer. Videre fandt retten det bevist, at tiltalte havde modtaget betaling for sine ydelser i et betydeligt omfang, hvorfor der havde været tale om erhvervsmæssige handlinger. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 8 Ved vurderingen af overtrædelsens karakter lagde retten vægt på værdien af de programpakker, der uberettiget var videreformidlet. Det var under sagen oplyst, at en stor tv-pakke kostede mellem og kr. Ud fra dette, og perioden cardsharingen havde fundet sted, fandt retten at kunne lægge til grund, at tiltalte havde videreformidlet adgang til kodede tv-kanaler af en værdi, der i hvert fald overstiger 1 mio. kr. På den baggrund fandt retten, at forholdet var omfattet af straffelovens 299b, nr. 6. Tiltalte blev herefter anset med fængsel i 1 år, hvoraf 3 måneder var ubetinget. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer. der uberettiget havde fået adgang til tv-pakkerne og værdien heraf. Baggrunden for at straffen delvist blev gjort betinget var navnlig forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere var relevant straffet. I en anden utrykt dom fra Retten i Sønderborg af 30. april 2013 (vedhæftede udbyderdom nr. 004) blev en medhjælper til domfældte i ovenstående dom dømt for et enkelt tilfælde af besiddelse og installation hos en enkelt kunde. Tiltalte havde et udbytte på kr. herved og handlingen blev af retten anset for erhvervsmæssigt. Straffen fastsat til en bøde på kr. Der vil ofte være grundlag for at nedlægge påstand om konfiskation af udbytte og redskaber anvendt ved kriminaliteten.

9 Håndtering af sager om cardsharing Brugere Købere af uautoriseret dekodningsudstyr gør sig skyldige i overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 94, stk. 1, jf. 91, allerede ved at have været i besiddelse af uautoriserede dekodere eller andet ulovligt dekodningsudstyr. Sigtelsen kan formuleres således: overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 94, stk. 1, jf. 91, ved i perioden på adressen at have været i besiddelse af og benyttet uautoriseret dekodningsudstyr, hvis formål var at give adgang til indholdet af kodede tv-programmer. Straffen for en køber vil være bøde. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T Bødepraksis, som fastsat af Østre Landsret (U , 867 og 869 Ø), er: måneders brug: kr måneders brug: kr måneders brug: kr måneders brug: kr - Over 24 måneders brug: kr SIDE 9 Der er mulighed for halvering af bøden ved lav indkomst.

10 Retspraksis - Udbydere Udbyderdom nr Østre Landsrets ankedom af 22. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt, mand 46 år Gerningsperiode: 3 år og 10 måneder Brugere: Ca. 30 Udbytte: kr. om året Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: 30 dages betinget fængsel Konfiskation: Nej Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: Udbyderdom nr Retten på Bornholms dom af 22. maj 2012, utrykt Tiltalte: En tiltalt, Gerningsperiode: 3 år Brugere: Ikke opgjort Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: 30 dages betinget fængsel Konfiskation: Computer, Viasat-kort, Canal Digital-kort Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 10 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 31. januar 2013, utrykt Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 2 år Brugere: Mindst 200 Udbytte: Ikke opgjort, men betydeligt omfang Tab: Mere end 1 mio. kr. 299b, nr. 6: Ja Udmåling: 1 års fængsel, heraf 3 måneder ubetinget Konfiskation: 1 stk. A4 ark med frekvenser, 6 stk. servere henholdsvis Intel og Dell, 1 stk. faktura samt kundelister og indkøbslister udlæst fra computer Erstatning: Forbehold om senere påstand om erstatning Bemærkning: Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer, der uberettiget har fået adgang til Viasat og Canal Digital gennem tiltalte og værdien af de programpakker, der uberettiget er formidlet. Ved fastsættelse af den delvise ubetingede del af straffen lagde retten navnlig vægt på forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere er relevant forstraffet. Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 30. april 2013, utrykt Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: Ikke nærmere fastlagt, men kort tid Brugere: 1 Udbytte: kr. Tab: kr. 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Bøde kr. Konfiskation: Nej Erstatning: kr. Bemærkning: Tiltalte blev dømt for i et enkelt tilfælde at have medvirket til domfælde i Udbyderdom nr. 003 med at installere udstyr hos en bruger

11 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 7. juni 2013, utrykt Tiltalte: To tiltalte Gerningsperiode: 1 år Brugere: 55 Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Begge tiltalte 30 dages betinget fængsel Konfiskation: 3 CD ere og en USB-nøgle Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt Tiltalte: Tre tiltalte Gerningsperiode: Mere end 4 år Brugere: 47 Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Alle tiltalte 30 dages betinget fængsel Konfiskation: ,63 kr. Erstatning: Ikke omtalt Bemærkning: Ikke grundlag for tillægsbøde eller konfiskation af besparelse S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 11 Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt Tiltalte: To tiltalte Gerningsperiode: Ca. 3 år Brugere: 184 Udbytte: kr. for en tiltalts vedkommende, ikke opgjort for den andens vedkommende Tab: Forlig indgået under hovedforhandlingen. 299b, nr. 6: Ja Udmåling: En tiltalt fik 6 måneders betinget fængsel og en skattebøde på kr. En tiltalt fik 3 måneders betinget fængsel. Konfiskation: Diverse teknisk udstyr. Erstatning: Forlig indgået under sagen og resultatet indsat i dommen. Erstatning på kr. for en tiltalt kr. for den anden tiltalte. Bemærkning: Sagen omfattede også overtrædelse af skattelovgivningen Retspraksis - Brugere Brugerdom nr Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 11 måneder Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej Bemærkning: Østre Landsret dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 1 dag Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej

12 Bemærkning: Bøden blev halveret fra kr. pga. lav indkomst Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: Ca. 24 måneder Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej Bemærkning: S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 12

13 Bilag 1: Retspraksis - Udbydere

14 Udbyderdom nr Østre Landsrets ankedom af 22. november 2011, trykt U Ø

15

16

17

18

19 Udbyderdom nr Retten på Bornholms dom af 22. maj 2012, utrykt

20

21

22 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 31. januar 2013, utrykt

23

24

25

26 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 30. april 2013, utrykt

27

28

29 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 7. juni 2013, utrykt

30

31

32 Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt

33

34

35

36

37 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 3. juni 2014, utrykt

38

39

40

41

42

43 Bilag 2: Retspraksis - Brugere

44 Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø

45

46

47

48

49 Brugerdom nr Østre Landsret dom af 28. november 2011, trykt U Ø

50

51

52

53 Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø

54

55

56

57

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager Europaudvalget EU-note - E 40 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 15. februar 2007 EU-konsulenttjenesten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet Velkommen til 17:00-17:10 Velkomst 17.10-18.00 Oplæg og spørgsmål 18.00 18.30 Pause og spisning 18.30-19.00 Steamning af TV 19.00-20.00 Spørgsmål samt ordet er frit

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere