Notat om Cardsharing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Cardsharing"

Transkript

1 Dato: J.nr.: Sagsbehandler: EVE001 S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T B R YG G E R V A N G EN 5 5, K ØB E N HA V N Ø T E L E F ON F A X E - m ai l : sa o e a nk l. d k W eb: W eb: w ww. ri g s a dv o k at e n. d k w ww. p ol i ti. d k Notat om Cardsharing Notatet må fremlægges i retten Notatet vil løbende blive opdateret Indhold Definition: Cardsharing 2 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 3 Håndtering af sager om cardsharing Udbydere 7 Håndtering af sager om cardsharing Brugere 9 Retspraksis - Udbydere 10 Retspraksis Brugere 11 Bilag Retspraksis - Udbydere Retspraksis - Brugere

2 Definition: Cardsharing Definition (http://en.wikipedia.org/wiki/card_sharing, læst den 9. september 2013): Card sharing, also known as control word sharing, is a method of allowing multiple clients or digital television receivers to access a subscription television network with only one valid subscription card. This is achieved by electronically sharing a part of the legitimate conditional access smart card's output data, enabling all recipients to gain simultaneous access to scrambled DVB streams, held on the encrypted television network. Typically, a legitimate smart card is attached to a host digital television receiver, which is equipped with software to share the decrypted 64-bit "control word" key over a computer network, such as the Internet. Once a client receives this key, they can decrypt the encrypted content as though they were using their own subscription card. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 2 Kort fortalt: TV-signalerne sendes eksempelvis via satellit og kan nedtages med parabolantenne. Programmerne sendes i kodet form. Forbrugeren/modtageren skal derfor som nævnt anskaffe sig et specielt programkort for at kunne afkode signalet og dermed få mulighed for at se programmerne fra TV-signalerne. Det er teknisk muligt at lade et programkort afkode TVsignalerne for flere husstande på samme tidspunkt. Dette kaldes card sharing. Bortset fra Internet-TV (IP-TV) anvendes den såkaldte DVB (Digital Video Broadcasting) protokol fra 1998 til spredning af TV-signaler via Satellit (DVB-S), Terrestial (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). TV-signalerne kan udsendes ukrypteret (Free to Air) eller krypteret gennem Conditional Access (CA). Ved CA anvendes Smart Card, der styrer adgangen til signalet igennem en Set Top Box (STB) eller et interface modul (CI CAM). Sammen med det krypterede DVB-signal udsendes en ECM (Entitlement Control Message), der indeholder et CW (Control Word) hvert 2 til 10 sekund. Dette CW dekodes med en hemmelig nøgle, der findes i dekoderkortet, der returnerer en DCW (Decrypted Control Word), hvorefter STB en kan dekryptere tvsignalet indtil den næste ECM. Dekoderkortet indeholder information om hvilke TV-pakker, der er betalt for. Denne information opdateres med en EMM (Entitlement Management Message) på samme måde som ECM. Til Cardsharing anvendes en STB, hvori den medfødte programmering erstattes med en et Cardsharing-klientprogram eller en Carsharing-server-løsning. Cardsharing-serveren sender det indkommende ECM fra Cardsharing-klienten til dekoderkortet og returnerer en gyldig DCW til Cardsharing-klienten. I mere avancerede løsninger oploades DCW en til en Internetserver, der kan formidle såvel ECM og EMM.

3 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Der gælder på området Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access). Af direktivets præambel fremgår bl.a.: udbuddet af radio- og tv-spredningstjenester samt informationssamfundets tjenester på tværs af grænserne kan bidrage til - ud fra et individuelt synspunkt - at en grundlæggende rettighed som ytringsfriheden kan udøves fuldt ud, og - ud fra et kollektivt synspunkt - at traktatens mål virkeliggøres Af direktivets Artikel 4 Ulovlige handlinger fremgår: Medlemsstaterne forbyder på deres område følgende handlinger: a) fremstilling, import, distribution, salg, udlejning eller besiddelse af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed b) installation, vedligeholdelse eller udskiftning af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed c) brugen af kommerciel kommunikation med henblik på at fremme udbredelsen af ulovlige anordninger. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 3 Af direktivets Artikel 5 Sanktioner og retsmidler fremgår: 1. Sanktioner skal være effektive, afskrækkende og stå i et rimeligt forhold til den ulovlige handlings potentielle virkning. 2. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udbydere af beskyttede tjenester, hvis interesser berøres af en ulovlig handling som defineret i artikel 4 og udøvet på deres område, har adgang til passende retsmidler, herunder kan anlægge erstatningssag og opnå nedlæggelse af påbud eller forbud, eller anvendelse af andre foreløbige retsmidler og i givet fald anmode om, at ulovlige anordninger tages ud af erhvervsmæssig omsætning. Direktivet er implementeret i radio- og fjernsynsloven. Den gældende radio- og fjernsynslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Loven administreres af Kulturministeriet.

4 Lovens 91 lyder: Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt. Bestemmelsen var indeholdt i lov nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, der videreførte den tidligere lov nr af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed 75a. 75a blev indsat ved Lov nr af 29. december 1997 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Tvrettigheder til vigtige begivenheder og forbud mod piratdekodere). Den oprindelige formulering vedrørte alene erhvervsmæssige dispositioner, men ved lov nr. 446 af 31. maj 2000 om ændring af lov om radio- og fjernsynvirksomhed (.forbud mod privat besiddelse af piratdekodere m.v.) blev kravet om erhvervsmæssighed fjernet. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 4 Der fremgår følgende af bemærkningerne til lov nr. 446 af 31. maj 2000: Der blev i forbindelse med en ændring af radio- og fjernsynsloven pr. 1. januar 1997 indsat en bestemmelse i loven ( 75 a), hvorefter det ikke er tilladt i erhvervsmæssigt øjemed at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere og andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Fra betalings-tvselskaber, dekoderselskaber og andre rettighedshavere har der været fremsat ønske om en skærpelse af forbudet mod piratdekodere m.v. i form af forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. under henvisning til, at forbudet ikke har virket efter hensigten. For at få et overblik over problemets omfang anmodede Kulturministeriet i slutningen af 1998 Center for Teleinformation (CTI) om bl.a. at foretage en undersøgelse af erfaringerne med den gældende ordning. Det fremgår af undersøgelsen, at CTI med en række forbehold vurderer, at antallet af husstande med uautoriseret adgang til tv-programmer i juni 1998 sandsynligvis lå på ca , hvilket svarer til ca. 8 % af det samlede antal husstande i Danmark. Dette er en stigning i forhold til det estimerede antal i 1997, da forbudet blev indført. CTI mener, at antallet fortsat er stigende. Indførelse af et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. vil betyde, at alle led i omsætningskæden bliver ulovlige. Det helt centrale bliver imidlertid, at et sådant forbud derudover vil have en præventiv»signalværdi«i forhold til de husstande, som måtte overveje at anskaffe et piratdekodere m.v. På denne baggrund foreslås det, at der indføres et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v.

5 Overtrædelse af lovens 91 kan i henhold til lovens 94 straffes. Lovens 94 lyder: Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge i tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Efter straffelovens 299b, nr. 6 er strafferammen for særligt grove krænkelser fængsel i op til 6 år. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T De gældende strafferammer trådte i kraft den 1. januar 2009, jf. lov nr af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love (styrket indsats mod piratkopiering m.v.) 9. SIDE 5 I lov nr af 17. december 2002 lød 94: Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Såfremt overtrædelsen finder sted i erhvervsmæssigt øjemed, kan straffen stige til fængsel i indtil 6 måneder. Tilsvarende gælder udbredelse som nævnt i 91 i en videre kreds, selv om den ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Ved lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven ( forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.) blev 94 ændret til følgende formulering: Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Under særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 omfatter - fremstilling - import - omsætning (herunder, salg, udlån, udlejning, installation af piratdekodere/programkort/andet udstyr) - besiddelse

6 - ændring (herunder opgradering, omprogrammering eller omkodning) af dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Udover egentlige piratdekodere og piratdekoderkort omfatter 91 også andet udstyr, herunder edb-programmel og lignende, som alene eller sammen med andet udstyr kan anvendes til uautoriseret dekodning eller eftergørelse af autoriserede dekoderkort. Bestemmelsen i 91 omfatter også omsætning af blanke dekoderkort sammen med anvisning om, hvordan kortene kan bruges på uautoriseret måde. Omsætning af større mængder blanke dekoderkort kan under visse omstændigheder også anses som omfattet af bestemmelsen. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 6

7 Håndtering af sager om cardsharing - Udbydere Udbydere af cardsharing-netværk kan sigtes for overtrædelse af straffelovens 299 b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91, jf. 94, stk. 2, ved i perioden på adressen, for at skaffe sig eller andre en uberettiget vinding og under særlig skærpende omstændigheder erhvervsmæssigt at have omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål er at give uautoriseret adgang til indholdet af...tvprogrammer, idet han udbød adgang til tv-pakkerne til en videre kreds og mod betaling. I forbindelse med tiltalerejsning vurderes om sagen efter sit omfang og karakter er omfattet af straffelovens 299b, nr. 6. Ved denne vurdering indgår - antallet af brugere i netværket - den periode netværket har været i funktion - værdien af de udbudte TV-pakker - det lidte tab - den opnåede vinding S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 7 Der henvises i denne forbindelse til foreliggende retspraksis: Der foreligger endnu kun en landsretsdom mod en udbyder (vedhæftede udbyderdom nr. 001). Dommen er også trykt som U Ø. T havde gjort sig skyldig i overtrædelse af 94, stk. 2, jf. 91, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed ved over en periode på 3 år og 10 måneder uden annoncering at have givet ca. 30 modtagere uautoriseret adgang til tv-programmer og at have modtaget kr. om året fra modtagerne af tv-programmerne, som selv havde taget kontakt til T. Der var ikke grundlag for at henføre forholdet under straffelovens 299 b, nr. 6. T idømtes 30 dages betinget fængsel. I flere utrykte byretsdomme er sammenlignelige sager afgjort med samme sanktion. I en utrykt dom af 31. januar 2013 afsagt af Retten i Sønderborg (vedhæftede udbyderdom nr. 003) blev en tiltalt dømt for omfattende overtrædelse af radioog fjernsynsloven. Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens 299b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91,jf. 94, stk. 2, ved at tiltalte i en periode, fra 2008 og frem til senest den 21. juli 2010, forsætligt, og for derigennem at skaffe

8 sig eller andre uberettiget vinding, og under særlig skærpende omstændigheder, havde gjort sig skyldig i overtrædelse af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed ved i erhvervsmæssigt øjemed at have besiddet, omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål var at give uautoriseret adgang til indholdet af kodede tv-programmer, idet tiltalte udbød adgang til tvpakkerne til en videre kundekreds på ikke under 300 personer, alt hvorved tiltalte modtog betaling fra kundekredsens enkelte personer med et årsgehyr på ca kr. samt et beløb på 500 kr, for optagelse i systemet og support. Retten fandt det bevist, at tiltalte, ved hjælp af cardsharing, uberettiget havde videreformidlet adgang til kodede tv-signaler til mindst 200 personer. Videre fandt retten det bevist, at tiltalte havde modtaget betaling for sine ydelser i et betydeligt omfang, hvorfor der havde været tale om erhvervsmæssige handlinger. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 8 Ved vurderingen af overtrædelsens karakter lagde retten vægt på værdien af de programpakker, der uberettiget var videreformidlet. Det var under sagen oplyst, at en stor tv-pakke kostede mellem og kr. Ud fra dette, og perioden cardsharingen havde fundet sted, fandt retten at kunne lægge til grund, at tiltalte havde videreformidlet adgang til kodede tv-kanaler af en værdi, der i hvert fald overstiger 1 mio. kr. På den baggrund fandt retten, at forholdet var omfattet af straffelovens 299b, nr. 6. Tiltalte blev herefter anset med fængsel i 1 år, hvoraf 3 måneder var ubetinget. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer. der uberettiget havde fået adgang til tv-pakkerne og værdien heraf. Baggrunden for at straffen delvist blev gjort betinget var navnlig forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere var relevant straffet. I en anden utrykt dom fra Retten i Sønderborg af 30. april 2013 (vedhæftede udbyderdom nr. 004) blev en medhjælper til domfældte i ovenstående dom dømt for et enkelt tilfælde af besiddelse og installation hos en enkelt kunde. Tiltalte havde et udbytte på kr. herved og handlingen blev af retten anset for erhvervsmæssigt. Straffen fastsat til en bøde på kr. Der vil ofte være grundlag for at nedlægge påstand om konfiskation af udbytte og redskaber anvendt ved kriminaliteten.

9 Håndtering af sager om cardsharing Brugere Købere af uautoriseret dekodningsudstyr gør sig skyldige i overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 94, stk. 1, jf. 91, allerede ved at have været i besiddelse af uautoriserede dekodere eller andet ulovligt dekodningsudstyr. Sigtelsen kan formuleres således: overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 94, stk. 1, jf. 91, ved i perioden på adressen at have været i besiddelse af og benyttet uautoriseret dekodningsudstyr, hvis formål var at give adgang til indholdet af kodede tv-programmer. Straffen for en køber vil være bøde. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T Bødepraksis, som fastsat af Østre Landsret (U , 867 og 869 Ø), er: måneders brug: kr måneders brug: kr måneders brug: kr måneders brug: kr - Over 24 måneders brug: kr SIDE 9 Der er mulighed for halvering af bøden ved lav indkomst.

10 Retspraksis - Udbydere Udbyderdom nr Østre Landsrets ankedom af 22. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt, mand 46 år Gerningsperiode: 3 år og 10 måneder Brugere: Ca. 30 Udbytte: kr. om året Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: 30 dages betinget fængsel Konfiskation: Nej Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: Udbyderdom nr Retten på Bornholms dom af 22. maj 2012, utrykt Tiltalte: En tiltalt, Gerningsperiode: 3 år Brugere: Ikke opgjort Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: 30 dages betinget fængsel Konfiskation: Computer, Viasat-kort, Canal Digital-kort Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 10 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 31. januar 2013, utrykt Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 2 år Brugere: Mindst 200 Udbytte: Ikke opgjort, men betydeligt omfang Tab: Mere end 1 mio. kr. 299b, nr. 6: Ja Udmåling: 1 års fængsel, heraf 3 måneder ubetinget Konfiskation: 1 stk. A4 ark med frekvenser, 6 stk. servere henholdsvis Intel og Dell, 1 stk. faktura samt kundelister og indkøbslister udlæst fra computer Erstatning: Forbehold om senere påstand om erstatning Bemærkning: Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer, der uberettiget har fået adgang til Viasat og Canal Digital gennem tiltalte og værdien af de programpakker, der uberettiget er formidlet. Ved fastsættelse af den delvise ubetingede del af straffen lagde retten navnlig vægt på forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere er relevant forstraffet. Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 30. april 2013, utrykt Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: Ikke nærmere fastlagt, men kort tid Brugere: 1 Udbytte: kr. Tab: kr. 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Bøde kr. Konfiskation: Nej Erstatning: kr. Bemærkning: Tiltalte blev dømt for i et enkelt tilfælde at have medvirket til domfælde i Udbyderdom nr. 003 med at installere udstyr hos en bruger

11 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 7. juni 2013, utrykt Tiltalte: To tiltalte Gerningsperiode: 1 år Brugere: 55 Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Begge tiltalte 30 dages betinget fængsel Konfiskation: 3 CD ere og en USB-nøgle Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt Tiltalte: Tre tiltalte Gerningsperiode: Mere end 4 år Brugere: 47 Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Alle tiltalte 30 dages betinget fængsel Konfiskation: ,63 kr. Erstatning: Ikke omtalt Bemærkning: Ikke grundlag for tillægsbøde eller konfiskation af besparelse S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 11 Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt Tiltalte: To tiltalte Gerningsperiode: Ca. 3 år Brugere: 184 Udbytte: kr. for en tiltalts vedkommende, ikke opgjort for den andens vedkommende Tab: Forlig indgået under hovedforhandlingen. 299b, nr. 6: Ja Udmåling: En tiltalt fik 6 måneders betinget fængsel og en skattebøde på kr. En tiltalt fik 3 måneders betinget fængsel. Konfiskation: Diverse teknisk udstyr. Erstatning: Forlig indgået under sagen og resultatet indsat i dommen. Erstatning på kr. for en tiltalt kr. for den anden tiltalte. Bemærkning: Sagen omfattede også overtrædelse af skattelovgivningen Retspraksis - Brugere Brugerdom nr Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 11 måneder Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej Bemærkning: Østre Landsret dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 1 dag Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej

12 Bemærkning: Bøden blev halveret fra kr. pga. lav indkomst Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: Ca. 24 måneder Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej Bemærkning: S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 12

13 Bilag 1: Retspraksis - Udbydere

14 Udbyderdom nr Østre Landsrets ankedom af 22. november 2011, trykt U Ø

15

16

17

18

19 Udbyderdom nr Retten på Bornholms dom af 22. maj 2012, utrykt

20

21

22 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 31. januar 2013, utrykt

23

24

25

26 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 30. april 2013, utrykt

27

28

29 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 7. juni 2013, utrykt

30

31

32 Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt

33

34

35

36

37 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 3. juni 2014, utrykt

38

39

40

41

42

43 Bilag 2: Retspraksis - Brugere

44 Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø

45

46

47

48

49 Brugerdom nr Østre Landsret dom af 28. november 2011, trykt U Ø

50

51

52

53 Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø

54

55

56

57

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet.

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet. Af rettens (anonymiserede) kendelse vedrørende skyldsspørgsmålet, hvor den 30-årige mand er benævnt T1, og den 21-årige mand er benævnt T2, fremgår følgende: K E N D E L S E Indledning Efter bevisførelsen,

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse Hadforbrydelser RM 2/2011 revideret 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Sager om straffelovens 266 b 2.1.1. Skal der indledes

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere