Notat om Cardsharing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Cardsharing"

Transkript

1 Dato: J.nr.: Sagsbehandler: EVE001 S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T B R YG G E R V A N G EN 5 5, K ØB E N HA V N Ø T E L E F ON F A X E - m ai l : sa o e a nk l. d k W eb: W eb: w ww. ri g s a dv o k at e n. d k w ww. p ol i ti. d k Notat om Cardsharing Notatet må fremlægges i retten Notatet vil løbende blive opdateret Indhold Definition: Cardsharing 2 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 3 Håndtering af sager om cardsharing Udbydere 7 Håndtering af sager om cardsharing Brugere 9 Retspraksis - Udbydere 10 Retspraksis Brugere 11 Bilag Retspraksis - Udbydere Retspraksis - Brugere

2 Definition: Cardsharing Definition (http://en.wikipedia.org/wiki/card_sharing, læst den 9. september 2013): Card sharing, also known as control word sharing, is a method of allowing multiple clients or digital television receivers to access a subscription television network with only one valid subscription card. This is achieved by electronically sharing a part of the legitimate conditional access smart card's output data, enabling all recipients to gain simultaneous access to scrambled DVB streams, held on the encrypted television network. Typically, a legitimate smart card is attached to a host digital television receiver, which is equipped with software to share the decrypted 64-bit "control word" key over a computer network, such as the Internet. Once a client receives this key, they can decrypt the encrypted content as though they were using their own subscription card. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 2 Kort fortalt: TV-signalerne sendes eksempelvis via satellit og kan nedtages med parabolantenne. Programmerne sendes i kodet form. Forbrugeren/modtageren skal derfor som nævnt anskaffe sig et specielt programkort for at kunne afkode signalet og dermed få mulighed for at se programmerne fra TV-signalerne. Det er teknisk muligt at lade et programkort afkode TVsignalerne for flere husstande på samme tidspunkt. Dette kaldes card sharing. Bortset fra Internet-TV (IP-TV) anvendes den såkaldte DVB (Digital Video Broadcasting) protokol fra 1998 til spredning af TV-signaler via Satellit (DVB-S), Terrestial (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). TV-signalerne kan udsendes ukrypteret (Free to Air) eller krypteret gennem Conditional Access (CA). Ved CA anvendes Smart Card, der styrer adgangen til signalet igennem en Set Top Box (STB) eller et interface modul (CI CAM). Sammen med det krypterede DVB-signal udsendes en ECM (Entitlement Control Message), der indeholder et CW (Control Word) hvert 2 til 10 sekund. Dette CW dekodes med en hemmelig nøgle, der findes i dekoderkortet, der returnerer en DCW (Decrypted Control Word), hvorefter STB en kan dekryptere tvsignalet indtil den næste ECM. Dekoderkortet indeholder information om hvilke TV-pakker, der er betalt for. Denne information opdateres med en EMM (Entitlement Management Message) på samme måde som ECM. Til Cardsharing anvendes en STB, hvori den medfødte programmering erstattes med en et Cardsharing-klientprogram eller en Carsharing-server-løsning. Cardsharing-serveren sender det indkommende ECM fra Cardsharing-klienten til dekoderkortet og returnerer en gyldig DCW til Cardsharing-klienten. I mere avancerede løsninger oploades DCW en til en Internetserver, der kan formidle såvel ECM og EMM.

3 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Der gælder på området Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access). Af direktivets præambel fremgår bl.a.: udbuddet af radio- og tv-spredningstjenester samt informationssamfundets tjenester på tværs af grænserne kan bidrage til - ud fra et individuelt synspunkt - at en grundlæggende rettighed som ytringsfriheden kan udøves fuldt ud, og - ud fra et kollektivt synspunkt - at traktatens mål virkeliggøres Af direktivets Artikel 4 Ulovlige handlinger fremgår: Medlemsstaterne forbyder på deres område følgende handlinger: a) fremstilling, import, distribution, salg, udlejning eller besiddelse af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed b) installation, vedligeholdelse eller udskiftning af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed c) brugen af kommerciel kommunikation med henblik på at fremme udbredelsen af ulovlige anordninger. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 3 Af direktivets Artikel 5 Sanktioner og retsmidler fremgår: 1. Sanktioner skal være effektive, afskrækkende og stå i et rimeligt forhold til den ulovlige handlings potentielle virkning. 2. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udbydere af beskyttede tjenester, hvis interesser berøres af en ulovlig handling som defineret i artikel 4 og udøvet på deres område, har adgang til passende retsmidler, herunder kan anlægge erstatningssag og opnå nedlæggelse af påbud eller forbud, eller anvendelse af andre foreløbige retsmidler og i givet fald anmode om, at ulovlige anordninger tages ud af erhvervsmæssig omsætning. Direktivet er implementeret i radio- og fjernsynsloven. Den gældende radio- og fjernsynslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Loven administreres af Kulturministeriet.

4 Lovens 91 lyder: Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt. Bestemmelsen var indeholdt i lov nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, der videreførte den tidligere lov nr af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed 75a. 75a blev indsat ved Lov nr af 29. december 1997 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Tvrettigheder til vigtige begivenheder og forbud mod piratdekodere). Den oprindelige formulering vedrørte alene erhvervsmæssige dispositioner, men ved lov nr. 446 af 31. maj 2000 om ændring af lov om radio- og fjernsynvirksomhed (.forbud mod privat besiddelse af piratdekodere m.v.) blev kravet om erhvervsmæssighed fjernet. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 4 Der fremgår følgende af bemærkningerne til lov nr. 446 af 31. maj 2000: Der blev i forbindelse med en ændring af radio- og fjernsynsloven pr. 1. januar 1997 indsat en bestemmelse i loven ( 75 a), hvorefter det ikke er tilladt i erhvervsmæssigt øjemed at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere og andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Fra betalings-tvselskaber, dekoderselskaber og andre rettighedshavere har der været fremsat ønske om en skærpelse af forbudet mod piratdekodere m.v. i form af forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. under henvisning til, at forbudet ikke har virket efter hensigten. For at få et overblik over problemets omfang anmodede Kulturministeriet i slutningen af 1998 Center for Teleinformation (CTI) om bl.a. at foretage en undersøgelse af erfaringerne med den gældende ordning. Det fremgår af undersøgelsen, at CTI med en række forbehold vurderer, at antallet af husstande med uautoriseret adgang til tv-programmer i juni 1998 sandsynligvis lå på ca , hvilket svarer til ca. 8 % af det samlede antal husstande i Danmark. Dette er en stigning i forhold til det estimerede antal i 1997, da forbudet blev indført. CTI mener, at antallet fortsat er stigende. Indførelse af et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. vil betyde, at alle led i omsætningskæden bliver ulovlige. Det helt centrale bliver imidlertid, at et sådant forbud derudover vil have en præventiv»signalværdi«i forhold til de husstande, som måtte overveje at anskaffe et piratdekodere m.v. På denne baggrund foreslås det, at der indføres et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v.

5 Overtrædelse af lovens 91 kan i henhold til lovens 94 straffes. Lovens 94 lyder: Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge i tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Efter straffelovens 299b, nr. 6 er strafferammen for særligt grove krænkelser fængsel i op til 6 år. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T De gældende strafferammer trådte i kraft den 1. januar 2009, jf. lov nr af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love (styrket indsats mod piratkopiering m.v.) 9. SIDE 5 I lov nr af 17. december 2002 lød 94: Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Såfremt overtrædelsen finder sted i erhvervsmæssigt øjemed, kan straffen stige til fængsel i indtil 6 måneder. Tilsvarende gælder udbredelse som nævnt i 91 i en videre kreds, selv om den ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Ved lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven ( forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.) blev 94 ændret til følgende formulering: Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 91. Under særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser. Stk , stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 omfatter - fremstilling - import - omsætning (herunder, salg, udlån, udlejning, installation af piratdekodere/programkort/andet udstyr) - besiddelse

6 - ændring (herunder opgradering, omprogrammering eller omkodning) af dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Udover egentlige piratdekodere og piratdekoderkort omfatter 91 også andet udstyr, herunder edb-programmel og lignende, som alene eller sammen med andet udstyr kan anvendes til uautoriseret dekodning eller eftergørelse af autoriserede dekoderkort. Bestemmelsen i 91 omfatter også omsætning af blanke dekoderkort sammen med anvisning om, hvordan kortene kan bruges på uautoriseret måde. Omsætning af større mængder blanke dekoderkort kan under visse omstændigheder også anses som omfattet af bestemmelsen. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 6

7 Håndtering af sager om cardsharing - Udbydere Udbydere af cardsharing-netværk kan sigtes for overtrædelse af straffelovens 299 b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91, jf. 94, stk. 2, ved i perioden på adressen, for at skaffe sig eller andre en uberettiget vinding og under særlig skærpende omstændigheder erhvervsmæssigt at have omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål er at give uautoriseret adgang til indholdet af...tvprogrammer, idet han udbød adgang til tv-pakkerne til en videre kreds og mod betaling. I forbindelse med tiltalerejsning vurderes om sagen efter sit omfang og karakter er omfattet af straffelovens 299b, nr. 6. Ved denne vurdering indgår - antallet af brugere i netværket - den periode netværket har været i funktion - værdien af de udbudte TV-pakker - det lidte tab - den opnåede vinding S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 7 Der henvises i denne forbindelse til foreliggende retspraksis: Der foreligger endnu kun en landsretsdom mod en udbyder (vedhæftede udbyderdom nr. 001). Dommen er også trykt som U Ø. T havde gjort sig skyldig i overtrædelse af 94, stk. 2, jf. 91, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed ved over en periode på 3 år og 10 måneder uden annoncering at have givet ca. 30 modtagere uautoriseret adgang til tv-programmer og at have modtaget kr. om året fra modtagerne af tv-programmerne, som selv havde taget kontakt til T. Der var ikke grundlag for at henføre forholdet under straffelovens 299 b, nr. 6. T idømtes 30 dages betinget fængsel. I flere utrykte byretsdomme er sammenlignelige sager afgjort med samme sanktion. I en utrykt dom af 31. januar 2013 afsagt af Retten i Sønderborg (vedhæftede udbyderdom nr. 003) blev en tiltalt dømt for omfattende overtrædelse af radioog fjernsynsloven. Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens 299b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91,jf. 94, stk. 2, ved at tiltalte i en periode, fra 2008 og frem til senest den 21. juli 2010, forsætligt, og for derigennem at skaffe

8 sig eller andre uberettiget vinding, og under særlig skærpende omstændigheder, havde gjort sig skyldig i overtrædelse af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed ved i erhvervsmæssigt øjemed at have besiddet, omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål var at give uautoriseret adgang til indholdet af kodede tv-programmer, idet tiltalte udbød adgang til tvpakkerne til en videre kundekreds på ikke under 300 personer, alt hvorved tiltalte modtog betaling fra kundekredsens enkelte personer med et årsgehyr på ca kr. samt et beløb på 500 kr, for optagelse i systemet og support. Retten fandt det bevist, at tiltalte, ved hjælp af cardsharing, uberettiget havde videreformidlet adgang til kodede tv-signaler til mindst 200 personer. Videre fandt retten det bevist, at tiltalte havde modtaget betaling for sine ydelser i et betydeligt omfang, hvorfor der havde været tale om erhvervsmæssige handlinger. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 8 Ved vurderingen af overtrædelsens karakter lagde retten vægt på værdien af de programpakker, der uberettiget var videreformidlet. Det var under sagen oplyst, at en stor tv-pakke kostede mellem og kr. Ud fra dette, og perioden cardsharingen havde fundet sted, fandt retten at kunne lægge til grund, at tiltalte havde videreformidlet adgang til kodede tv-kanaler af en værdi, der i hvert fald overstiger 1 mio. kr. På den baggrund fandt retten, at forholdet var omfattet af straffelovens 299b, nr. 6. Tiltalte blev herefter anset med fængsel i 1 år, hvoraf 3 måneder var ubetinget. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer. der uberettiget havde fået adgang til tv-pakkerne og værdien heraf. Baggrunden for at straffen delvist blev gjort betinget var navnlig forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere var relevant straffet. I en anden utrykt dom fra Retten i Sønderborg af 30. april 2013 (vedhæftede udbyderdom nr. 004) blev en medhjælper til domfældte i ovenstående dom dømt for et enkelt tilfælde af besiddelse og installation hos en enkelt kunde. Tiltalte havde et udbytte på kr. herved og handlingen blev af retten anset for erhvervsmæssigt. Straffen fastsat til en bøde på kr. Der vil ofte være grundlag for at nedlægge påstand om konfiskation af udbytte og redskaber anvendt ved kriminaliteten.

9 Håndtering af sager om cardsharing Brugere Købere af uautoriseret dekodningsudstyr gør sig skyldige i overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 94, stk. 1, jf. 91, allerede ved at have været i besiddelse af uautoriserede dekodere eller andet ulovligt dekodningsudstyr. Sigtelsen kan formuleres således: overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 94, stk. 1, jf. 91, ved i perioden på adressen at have været i besiddelse af og benyttet uautoriseret dekodningsudstyr, hvis formål var at give adgang til indholdet af kodede tv-programmer. Straffen for en køber vil være bøde. S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T Bødepraksis, som fastsat af Østre Landsret (U , 867 og 869 Ø), er: måneders brug: kr måneders brug: kr måneders brug: kr måneders brug: kr - Over 24 måneders brug: kr SIDE 9 Der er mulighed for halvering af bøden ved lav indkomst.

10 Retspraksis - Udbydere Udbyderdom nr Østre Landsrets ankedom af 22. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt, mand 46 år Gerningsperiode: 3 år og 10 måneder Brugere: Ca. 30 Udbytte: kr. om året Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: 30 dages betinget fængsel Konfiskation: Nej Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: Udbyderdom nr Retten på Bornholms dom af 22. maj 2012, utrykt Tiltalte: En tiltalt, Gerningsperiode: 3 år Brugere: Ikke opgjort Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: 30 dages betinget fængsel Konfiskation: Computer, Viasat-kort, Canal Digital-kort Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 10 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 31. januar 2013, utrykt Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 2 år Brugere: Mindst 200 Udbytte: Ikke opgjort, men betydeligt omfang Tab: Mere end 1 mio. kr. 299b, nr. 6: Ja Udmåling: 1 års fængsel, heraf 3 måneder ubetinget Konfiskation: 1 stk. A4 ark med frekvenser, 6 stk. servere henholdsvis Intel og Dell, 1 stk. faktura samt kundelister og indkøbslister udlæst fra computer Erstatning: Forbehold om senere påstand om erstatning Bemærkning: Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer, der uberettiget har fået adgang til Viasat og Canal Digital gennem tiltalte og værdien af de programpakker, der uberettiget er formidlet. Ved fastsættelse af den delvise ubetingede del af straffen lagde retten navnlig vægt på forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere er relevant forstraffet. Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 30. april 2013, utrykt Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: Ikke nærmere fastlagt, men kort tid Brugere: 1 Udbytte: kr. Tab: kr. 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Bøde kr. Konfiskation: Nej Erstatning: kr. Bemærkning: Tiltalte blev dømt for i et enkelt tilfælde at have medvirket til domfælde i Udbyderdom nr. 003 med at installere udstyr hos en bruger

11 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 7. juni 2013, utrykt Tiltalte: To tiltalte Gerningsperiode: 1 år Brugere: 55 Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Begge tiltalte 30 dages betinget fængsel Konfiskation: 3 CD ere og en USB-nøgle Erstatning: Udskudt til civilt søgsmål Bemærkning: Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt Tiltalte: Tre tiltalte Gerningsperiode: Mere end 4 år Brugere: 47 Udbytte: Ikke opgjort Tab: Ikke opgjort 299b, nr. 6: Nej Udmåling: Alle tiltalte 30 dages betinget fængsel Konfiskation: ,63 kr. Erstatning: Ikke omtalt Bemærkning: Ikke grundlag for tillægsbøde eller konfiskation af besparelse S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 11 Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt Tiltalte: To tiltalte Gerningsperiode: Ca. 3 år Brugere: 184 Udbytte: kr. for en tiltalts vedkommende, ikke opgjort for den andens vedkommende Tab: Forlig indgået under hovedforhandlingen. 299b, nr. 6: Ja Udmåling: En tiltalt fik 6 måneders betinget fængsel og en skattebøde på kr. En tiltalt fik 3 måneders betinget fængsel. Konfiskation: Diverse teknisk udstyr. Erstatning: Forlig indgået under sagen og resultatet indsat i dommen. Erstatning på kr. for en tiltalt kr. for den anden tiltalte. Bemærkning: Sagen omfattede også overtrædelse af skattelovgivningen Retspraksis - Brugere Brugerdom nr Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 11 måneder Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej Bemærkning: Østre Landsret dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: 1 dag Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej

12 Bemærkning: Bøden blev halveret fra kr. pga. lav indkomst Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø Tiltalte: En tiltalt Gerningsperiode: Ca. 24 måneder Tab: Ikke opgjort Bøde: kr. Konfiskation: Nej Erstatning: Nej Bemærkning: S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T SIDE 12

13 Bilag 1: Retspraksis - Udbydere

14 Udbyderdom nr Østre Landsrets ankedom af 22. november 2011, trykt U Ø

15

16

17

18

19 Udbyderdom nr Retten på Bornholms dom af 22. maj 2012, utrykt

20

21

22 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 31. januar 2013, utrykt

23

24

25

26 Udbyderdom nr Retten i Sønderborgs dom af 30. april 2013, utrykt

27

28

29 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 7. juni 2013, utrykt

30

31

32 Udbyderdom nr Retten i Holstebros dom af 16. september 2013, utrykt

33

34

35

36

37 Udbyderdom nr Retten i Hjørrings dom af 3. juni 2014, utrykt

38

39

40

41

42

43 Bilag 2: Retspraksis - Brugere

44 Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø

45

46

47

48

49 Brugerdom nr Østre Landsret dom af 28. november 2011, trykt U Ø

50

51

52

53 Brugerdom nr Østre Landsrets dom af 28. november 2011, trykt U Ø

54

55

56

57

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Strafferetlig forfølgning af varemærkekrænkelser

Strafferetlig forfølgning af varemærkekrænkelser Immaterialret 53.3 og 53.9 - Retspleje 321.1 og 34.1 - Strafferet 31.9. Strafferetlig forfølgning af varemærkekrænkelser I sager om fysiske kopiprodukter benytter varemærkeindehaveren sig traditionelt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S. J.nr. 16995. Vedr.: Klage over Nordsjællands Politis afgørelse af 3. juni 2014 (J.nr. 0900-83990-00159-14).

ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S. J.nr. 16995. Vedr.: Klage over Nordsjællands Politis afgørelse af 3. juni 2014 (J.nr. 0900-83990-00159-14). ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S K. L. N~METH OLE SIOETTY, M. A. SVEN HOUGAARD CLAUS HASTRUP KNUDSEN FRANTZ SIGERSTED-RASMUSSEN Statsadvokaten i København Kampmannsgade l 1604 København V Sendt på mail

Læs mere

23. april 2010. set fra en broadcasters synspunkt. Hanne Sønderby, TV 2 Jura

23. april 2010. set fra en broadcasters synspunkt. Hanne Sønderby, TV 2 Jura FEMR 23. april 2010 Den nye spillelov set fra en broadcasters synspunkt Hanne Sønderby, TV 2 Jura Lovens im plikationer for TV 2 Reklameområdet: Håndtering af af det det hidtidige hidtidige forbud forbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere