Afdækning af situationen i Myretuen, Broby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækning af situationen i Myretuen, Broby"

Transkript

1 Dagtilbud-børn Floravej 17a, 5750 Ringe Tlf Afdækning af situationen i Myretuen, Broby Den 22. august overtog ny leder Lissi Beier sammen med en særligt udvalgt personalegruppe institutionen Myretuen. To af fagsekretariatets pædagogiske konsulenter har i den forgangne måned været tæt knyttet til institutionen for at understøtte arbejdet med at bygge den nye institution op. I det følgende redegøres kort for de forhold, som konsulenter, ledelse og medarbejdere har afdækket med fokus på at beskrive, hvilke opgaver og pædagogiske tiltag, der er behov for at iværksætte fremadrettet i institutionen. Konklusionen er, at Der er behov for at skabe stimulerende fysiske læringsmiljøer for børnene, hvor de forskellige rums funktion og læringsmuligheder er tydelige og hvor legetøj, møbler og indretning indbyder børnene til leg og læring Der er behov for at skabe en fast hverdagsstruktur bestående af genkendelige rutiner, rytmer og normer for adfærd, herunder skabe tillid blandt børnene til de voksnes regulering af børnenes adfærd Der forestår et stort arbejde med at vurdere og iværksætte indsatser for børn med behov for en fokuseret pædagogisk indsats. Der vurderes at være en alvorlig pukkel i form af usystematiske, utilstrækkelige indsatser og manglende inddragelse af forældre, tværfaglige samarbejdspartnere, overlevering af oplysninger til skole, mv. Der forestår et arbejde med at etablere systematikker omkring forældresamarbejde, herunder valg til ny forældrebestyrelse Der er behov for at iværksætte en del bygningsvedlighold, idet bygningen er utilstrækkeligt vedligeholdt, bla. har ventilationsanlægget været ude af drift i lang tid med risiko for skimmelsvamp til følge Sagsid A Kontakt Helga Skovmand Eriksen Dir. tlf mail Telefontid Mandag 08:00-12:00 13:00-15:00 Tirsdag 13:00-15:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 13:00-17:30 Fredag 8:00-12:00 Disse opgaver kalder på ledelseskompetencer ifht. design af systematikker og strukturer samt medarbejderkompetencer ifht. skriftliggørelse af pædagogiske iagttagelser, herunder skriftlig kommunikation med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Disse kompetencer vurderes at være til stede i institutionen med den aktuelle bemanding. Side 1

2 Læringsmiljøer Der er i dag høje forventninger til dagtilbud om at understøtte børns udvikling, trivsel og læring. I Faaborg-Midtfyn Kommune er de nationale forventninger omsat til politikker via Udviklingsstrategien, Den Sammenhængende Børnepolitik, Handleguiden, og senest Kvalitetsstandarden for dagtilbud fra juni Den nationale og lokale dagsorden er, at dagtilbud skal bevæge sig fra væresteder til læresteder og der findes en række understøttende dokumenter og vejledninger fra bla. Socialministeriet, KL, mfl. der giver gode råd til, hvilke pædagogiske overvejelser, man skal gøre sig omkring indretning af de fysiske rum i institutionen således at de understøtter børnenes læring indenfor de 6 læreplanstemaer. Ud fra et barneperspektiv skal institutionens fysiske miljø vække barnets nysgerrighed på læring indenfor de 6 læreplanstemaer og stimulere barnet til aktiviteter (både voksenstyrede og egeninitierede aktiviteter) der fører til læring. Det betyder fx, at legetøj skal være attraktivt og tilgængeligt så barnet kan nå det og tage det frem uden hjælp fra voksne. Samtidig skal der være materialer og indretning, der støtter de voksne i målrettede voksenstyrede aktiviteter, fx hånddukker til arbejdet med børnenes sociale kompetencer, musikinstrumenter til træning af børnenes (sproglige) rytmesans, osv. Status er, at Myretuens fysiske rammer er gode ude og inde og rummer mange muligheder. Da kommunen overtog institutionen den 22. august fremstod alle rum imidlertid meget slidte, mange materialer var i stykker og i en del rum var der et helt uacceptabelt niveau af materialer til børnene. Fx var der i et læringsrum med temaet konstruktionsleg, hvor der sædvanligvis er LEGO, FLEXITRAX togbane, JOVO byggebrikker osv. overhovedet ingen materialer til børnene ud over et bord og 4 små stole. Et rum indrettet til drama var aflåst og utilgængeligt for børnene. Meget legetøj stod på hylder børnene ikke kunne nå. Alle spil og puslespil manglede brikker. En del af legepladsen var afspærret, så børnene ikke havde adgang til sansehave, højbede og blomsterkummer med sommerblomster. Efter en fælles arbejdsdag for det nye personale søndag den 24. august er der ryddet op i alle rum og slidte og mangelfulde materialer er kørt væk. En del nye materialer er hentet op fra kælderen og hvert eneste rum er indrettet med en særlig funktion og en særlig aldersgruppe for øje. Legepladsen er åbnet op, så alle områder er tilgængelige for børnene. Dette er blevet positivt bemærket fra flere forældre. Nu forestår der et omfattende arbejde med at udforme en egentlig læreplan, dvs. beskrive, hvordan institutionen omsætter kommunens fælles læringsmål til praksis via rummenes nye funktioner og måden, rummene bliver brugt på, de aktiviteter, der gennemføres, og hvordan børnenes udbytte af aktiviteterne dokumenteres og evalueres. Den skriftlige pædagogiske læreplan er lovpligtig og skal bidrage til at fastholde en koordineret forståelse af den pædagogiske praksis i institutionen og løbende afstemme forventninger med forældrene om det pædagogiske tilbud, institutionen giver deres børn frem mod skolestart. Side 2

3 Hverdagsstrukturer De pædagogiske aktiviteter i institutionen tager udgangspunkt i en pædagogisk struktur. Myretuen har tidligere været garderobeopdelt, hvor børnene har været knyttet til en bestemt børnegruppe med udgangspunkt i deres garderobeplads. En række af de samlende aktiviteter har været gennemført i garderoben, hvor børnene har siddet klemt inde i deres garderobeplads med meget lidt bevægelsesfrihed. Det forekommer konsulenter, leder og personale, at børnene virker uvante med at dagen udover garderobeaktiviteten indeholder en fast struktur. Der er megen faren planløst rundt og børnene virker uvante med, at de voksne har en plan med, hvor børnene skal være hvornår. Den pædagogiske struktur skal skabe tryghed for børnene via faste rutiner og rytmer. En fast struktur skaber desuden fundamentet for, at væsentlige normer for adfærd kan indlæres uden voldsom voksenregulering som fx skæld ud. Ved at gentage en bestemt struktur trænes børnene i at styre sig selv i den kendte struktur, hvilket er en nødvendig udvikling hen i mod skolestart, hvor voksenreguleringen er meget mindre end i børnehaven. Et eksempel på dette er spisesituationen, hvor børnene samles i små grupper med faste voksne omkring deres frokostmadpakke. Børnene har været vant til, at de kunne spise af deres madpakke hele formiddagen. Det forekommer konsulenter, leder og personale, at mange børn har et unaturligt stort fokus på deres madpakke i løbet af formiddagen, taget i betragtning, at der tilbydes frugt til alle børn. Tilsvarende er der meget lidt koncentration omkring den fælles spisesituation, og der er ikke etableret fælles normer for adfærd i spisesituationen. Det forekommer konsulenter, ledere og personale, at børnene generelt virker uvante med en nænsom voksenregulering og børnene fortæller om mange regler, de er nervøse for at overtræde i hverdagen. Der er eksempler på, at børnene i en unaturlig grad tilbageholder følelsesmæssige reaktioner, når de fx slår sig. Der er behov for at skabe tillid blandt børnene til de voksnes regulering af børnenes adfærd på en anerkendende og guidende måde. Dette arbejde skal ske via en fast dagsstruktur og faste daglige rutiner og i kraft af de voksnes professionelle relationsarbejde med børnene. På den baggrund er der iværksat en struktur, hvor børnene er inddelt i små grupper og fordelt i institutionens forskellige rum med faste voksne. Der er planlagt aktiviteter for hver gruppe hver eneste dag og der er faste aftaler om, hvordan institutionen åbner og lukker, hvilke rum er åbne hvornår, hvornår skal vi være ude/inde, hvordan skal vi sidde ved bordet og spise, hvordan skal jeg reagere når de voksne siger noget til mig uden at skælde ud, osv. Den forestående opgave består i at træne børnene i den nye struktur og ad den vej skabe en helt ny institutionskultur, hvor børnene dannes til at være trygge, indrestyrede og selvregulerende børn, der er klar til at starte i skole. Side 3

4 Børn med særlige behov Der er de senere år vedtaget en række reformer på det sociale område, der øger forventningerne til dagtilbuds tidlige, forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune er disse forventninger udtrykt i såvel Den Sammenhængende Børnepolitik som Handleguiden og administrativt er der udarbejdet en del støttemateriale såsom årshjul, skabeloner, osv. Når et barn falder i trivsel er der i Faaborg-Midtfyn Kommune en grundlæggende forventning om, at institutionen iværksætter et systematisk arbejde, hvor forældrene inddrages med det samme. Alle forældre har krav på at vide, at institutionen er bekymret for deres barns udvikling og at man gør sig nogle tanker om, hvad der kan være brug for at sætte i værk, sådan at indsatser i institution og hjem er koordinerede og kan supplere hinanden. Det står på nuværende tidspunkt klart, at der er en større gruppe af børn i Myretuen, der har sproglige vanskeligheder. Organiseringen af sprogarbejdet har været utilstrækkelig, fx har sprogarbejdet tidligere været varetaget af en nyuddannet medarbejder. Der er desuden børn med andre typer af vanskeligheder, herunder plejeanbragte børn, der ikke er iværksat tilstrækkelige indsatser omkring. Det forekommer konsulenter, leder og medarbejdere, at gruppen af børn med særlige behov er overraskende stor, og det har ikke været muligt at finde tilstrækkeligt og acceptabelt materiale i institutionen, der beskriver indsatserne omkring arbejdet med børnene. Der har ikke været afholdt de pligtige lokalmøder, og der foreligger ikke tiltrækkelig dokumentation for det tværfaglige samarbejde, der eventuelt har været. Det kan desuden konstateres, at de udlagte støtteressourcer til børn med behov for støtte i institutionen ikke har været anvendt til støtte, trods et tydeligt behov for dette. Det forestående arbejde vil have fokus på at klarlægge børnenes udviklingsbehov i samarbejde med forældrene, hvilket kalder på et intensiveret forældresamarbejde i en periode. Herefter skal der etableres understøttende sprogarbejde, samarbejde med høre-tale konsulent osv. Der er desuden børn med andre typer af vanskeligheder og udfordringer, som skal afdækkes, og der skal iværksættes de rette tiltag for hvert enkelt barn i et tæt samarbejde med de tværfaglige ressourcepersoner. Det står klart, at der har været en utilstrækkelig overlevering af oplysninger om børn med særlige behov i forbindelse med skolestart. Flere forældre har henvendt sig siden kommunen overtog institutionen og har påpeget en mangelfuld overlevering af oplysninger. For den kommende skolegruppe (2015) skal der hurtigst muligt iværksættes de vedtagne procedurer for vurdering af skoletilbud og der skal etableres et systematisk samarbejde med de modtagende skoler om børnenes behov for understøttelse. Side 4

5 Tilsvarende skal der etableres et systematisk samarbejde med dagplejen om de børn, institutionen modtager for at sikre, at institutionen så tidligt som muligt bliver opmærksom på behovet for at iværksætte tidlige indsatser. Forældresamarbejde Dagtilbudsloven lægger meget vægt på samarbejdet med forældrene om det enkelte barn. Det forudsættes, at institutionen har et systematisk forældresamarbejde, dvs. faste systematikker for, hvornår der holdes forældresamtaler og hvordan. Status er, at disse systematikker ikke har været tilstrækkelige i Myretuen. Der er således en række eksempler på forældre, der løbende har gjort opmærksom på, at de fandt behov for en snak om deres barns udvikling, uden at der blev handlet på det fra institutionens side. Tilsvarende er der eksempler på sager, hvor der har været afholdt samtaler, men hvor institutionen ikke har fulgt op. I en enkelt sag har institutionen vurderet, at barnets behov for en særlig indsats ophørte samtidig med, at barnets kontaktpædagog fratrådte sin stilling. Alle børn har krav på, at det fagprofessionelle personale løbende forholder sig til barnets udvikling og trivsel og går i dialog med forældrene om det. Der forestår et arbejde med at etablere en struktur for dette løbende forældresamarbejde, herunder antallet af forældresamtaler, forældre/stuemøder, mv. samt ikke mindst håndtere den pukkel af forældresamtaler, der mangler at blive gennemført. Herudover er der krav om, at institutionen vælger en forældrebestyrelse efter Dagtilbudslovens 14. En forældrebestyrelse i en kommunal institution har væsentligt anderledes kompetencer end i en selvejende institution, og der er således behov for at skabe nye kulturer for samarbejdet mellem leder og forældrebestyrelse i den nye institution. Der er planlagt forældremøde i september måned, bl.a. med dette formål. Bygningsvedligehold mv. Myretuen har til huse i en kommunal bygning, og det er kommunens byggeafdeling Kommunale Bygninger, der varetager den udvendige vedligeholdelse. I modsætning til de kommunale aftaleholdere har de selvejende institutioner i den eksisterende driftsaftale fra 2012 selv ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, og det kan konstateres, at dette ikke er løst på forsvarlig vis. Der er foretaget en bygningsgennemgang fra Kommunale Bygninger, og som det mest presserende er der iværksat reparation af bygningens ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene i institutionen har været ude af drift i meget lang tid (9-10 måneder). Der skal udskiftes motorer for at få dem i drift igen. Da anlæggene har ligget stille så længe, er det nødvendigt at undersøge og evt. rense for skimmelsvamp. Endvidere konstateres, at hoveddøren er interimistisk repareret med tape o.lign. efter et indbrud i foråret. Der er iværksat udskiftning af nøgler mv. til institutionen, sådan at der kommer styr på, hvem der har adgang til institutionen. Side 5

6 Bygningen fremstår generelt nedslidt indvendigt og der er behov for at se nærmere på maling af indvendige vægge, gulvbelægning og belysning (belysningen i en række læringsrum virker slet ikke). Der er iværksat et tæt samarbejde med Intern Service (pedellen) om småreparationer, bortskaffelse af affald, mv. men der forestår en egentlig renoveringsopgave indvendigt, der skal planlægges og gennemføres. Der er ligeledes ikke lovlige arbejdsmiljørigtige møbler til personalet, der fortsat sidder ved lave børneborde. Arbejdsmiljølovgivningen kræver borde og stole i voksenhøjde, hvor børnenes stole så er tilpasset denne bordhøjde. Dette er en opgave der må løses på kort sigt. Side 6

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere