INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd. 2014 og 2015"

Transkript

1 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resultatmål Budget Aktivitetsbudget (DRG) Ledelse Kvalitet Rammer for afdelingen Mission Vision Målsætninger... 3 KMA s mål Faglig profil for afdelingen Organisationsdiagram Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Beskrivelse af afdelingens opgaver og kerneydelser... 6 Opgavevaretagelse Strategiske udviklingsområder Hospitalets Udviklingsplan Afdelingens aktiviteter og milepæle

2 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og Resultatmål Budget I kr. Budget 2014 Status Lønninger Øvrig drift Nettobudget i alt Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser med merforbrug til følge samt i tilfælde heraf at fremkomme med forslag til kompenserende tiltag mhp. budgetoverholdelse Aktivitetsbudget (DRG) Aktivitetsmål Budget 2014 Status DRG-produktionsværdi (1.000 DRG kr.) Ikke relevant. Aktivitet opgøres i antal analyser og klinisk aktivitet samt produktion af substrater Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser i afdelingens DRG- produktionsværdi Ledelse Mål 2014 Status Sygefravær Afdelingen har et samlet sygefravær på 4,2%. På baggrund af en bekymrende stigning i sygefraværet i løbet af 2013 vil der være særlig fokus på dette område i Afdelingen har et mål om at reducere sygefraværet med 1% til 3,2% Trivsel OP Svarpct. Min. 85% Trivsel OP Der udarbejdes inden okt handleplaner for de udvalgte hospitalsspecifikke indsatsområder Inspektorbesøg Ingen genbesøg i Kvalitet Mål 2014 Status Faglighed Antibiotikaovervågning Se under Faglighed Flow a) Overvågning og monitorering af transporttider Standard i forbindelse med praksisprøver max. 2 hverdage, 95% overholdelse. Vedr. hospitalsprøver henvises til Flow - 2

3 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 b) Overvågning og monitorering af svartider Overholdelse af afdelingens servicemål ifølge prøvevejledning Brugertilfredshed a) interviewundersøgelse, praktiserende læger Se under Brugertilfredshed b) hospitalsafdelinger 2. Rammer for afdelingen 2.1. Mission At yde klinisk mikrobiologisk service til hospitaler og primærsektor i Region Hovedstaden, planlægningsområde Midt og Nord, til gavn for patientbehandlingen for disse borgere. Området omfatter klinisk mikrobiologisk diagnostik af patientprøver, rådgivning om diagnostik og behandling, infektionshygiejne, forskning, udvikling, uddannelse samt fremstilling af dyrkningssubstrater på internationalt anerkendt kvalitetsniveau 2.2. Vision KMA vil offensivt være med til at sikre, at patienterne i Region Hovedstaden får et optimalt patientforløb og behandles rationelt for infektionssygdomme, samtidig med at Danmark bevarer sin position som et af de lande i verden, der har den laveste forekomst af resistente bakteriestammer. Inden for infektionshygiejnen vil KMA medvirke til at dokumentere antallet af nosokomielle infektioner inden for relevante kliniske specialer og arbejde målrettet for at nedbringe deres antal. Vi vil realisere det ved at udvikle vores service og rådgivning til et niveau, der sætter standarden for tilsvarende afdelinger i Norden. KMA s ISO-certificerede substratproduktion skal være tilgængelig for hele Region Hovedstaden. KMA arbejder målrettet mod et godt og sikkert arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk i respekt for hinandens arbejde og en åben dialog og kommunikation, som afspejles i den sociale adfærd blandt ledere og medarbejdere. Sikkerhed i arbejdsprocesserne har høj prioritet. I KMA er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur. KMA har fokus på gode ideer med en innovativ tankegang. KMA er en moderne arbejdsplads, og det skal komme til udtryk i brugen af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, et udstyr som skal være med til at sikre resultater af høj kvalitet og medvirke til at fastholde medarbejdere og rekruttere nye. Vi vil fortsat stille krav til egne resultater, herunder forskning og udvikling, og vi tror på, at vi dermed til stadighed gør afdelingen til en attraktiv, inspirerende og konkurrencedygtig arbejdsplads Målsætninger KMA s mål At yde den bedst mulige, evidensbaserede rådgivning vedr. diagnostik og behandling af patienter med infektioner. At yde den bedst mulige service i forbindelse med udførelsen af mikrobiologiske undersøgelser, dvs. prøvebehandling af international standard, kortest mulige svartider og svar, som er til at forstå for rekvirenten. Hjemtagelsen i 2013 af et større prøverepertoire fra SSI er et vigtigt led i denne proces incl.udvikling af analysepakker - 3

4 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 At yde den bedst mulige rådgivning i forbindelse med anvendelse af antibiotika i relation til en overordnet antibiotikapolitik, der tilsigter, at Danmark bevarer sin enestående position som et af de lande i verden, der har den laveste forekomst af resistente bakteriestammer. At yde den bedst mulige rådgivning vedr. infektionsprofylakse og infektionshygiejne mhp. forebyggelse af de infektioner, der kan opstå hos patienter og personale i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering. At udvikle og vedligeholde kvaliteten af Substratafdelingens produkter i henhold til kvalitetsstyringssystemet (DS/EN ISO 9001:2008 og DS/EN ISO 13485:2003). At Substratafdelingen kan levere og udvikle produkter af høj kvalitet i overensstemmelse med kundens behov og krav. At fortsætte en akkrediteringsproces i 2014 efter DDKM og efterfølgende en DS/EN ISO 15189:2008 med henblik på at blive akkrediteret, når afdelingens nye lokaler er taget i brug. At sikre, at forskning, udvikling og undervisning udgør en integreret del af KMA s funktion, således at KMA kan opretholde en høj kvalitet i sit arbejde og styrke sin position inden for specialet og dermed tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. At konsolidere fusionsprocessen mellem KMA-afsnittene, som pr er flyttet fysisk sammen i Herlev såvel i relation til medarbejdertrivsel og tryghed, kvalitet i produktionen og optimeret rådgivning og produktion. At have særlig fokus på at nedbringe sygefraværet. At sætte særlig fokus på medarbejdertrivsel og at skabe rammer som tilgodeser medarbejdernes forskellige faglige og sociale ønsker, behov og muligheder til gavn for den enkelte i forhold til opgaveløsningen bl.a. med øget automatisering for at formindske ensidigt gentaget arbejde. - 4

5 3. Faglig profil for afdelingen 3.1. Organisationsdiagram Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Afdelingsledelsen Ledende overlæge / ledende bioanalytiker Afdelingsledelsessekretær Ledelsesteam Specialistteam Kvalitetsteam Leder af Substratafd. Hygiejne sygeplejersker Overlæger Afd. bioanalytikere med ledelsesansvar Afd.bioanalytiker - undervisere Ledende lægesekretær Medarbejdere i Substratafd. Afdelingslæger - 5 Uddannelsessøgende læger Bioanalytikere Lægesekretærer

6 3.2. Beskrivelse af afdelingens opgaver og kerneydelser Herlev Hospital Opgavevaretagelse KMA undersøger prøver fra patienter for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. KMA Herlev yder fra kl til en omfattende klinisk rådgivningsfunktion overfor såvel hospitaler- som primærsektor vedr. diagnostik og behandling af infektioner på speciallægeniveau i Region Hovedstadens planområder Nord og Midt. Fra kl til har KMA, Rigshospitalet den mikrobiologiske vagt for hele regionen. Der afholdes på årsbasis ca formaliserede konferencer med forskellige hospitalsafdelinger. KMA har som opgave at sikre, at behandlingen af infektioner bliver så effektiv som mulig, samtidig med, at der føres en rationel antibiotikapolitik, således at risikoen for udvikling af resistente bakterier holdes på et lavt niveau. KMA har fra 1. januar 2013 regionsfunktion indenfor det mykologiske område dermatofytter (hud hår og neglesvamp). KMA er et af centrene i Region Hovedstaden til infektionsprofylaktisk/hygiejnisk rådgivning. Dette arbejde består i en målrettet indsats for at opretholde en høj hospitalshygiejnisk standard og forebygge forekomsten af hospitalsinfektioner. KMA har et større salg af bakteriologiske dyrkningssubstrater til egen og andre regioner. KMA deltager i speciallægeuddannelsen i specialet Klinisk Mikrobiologi, i specialuddannelsen af hygiejnesygeplejersker samt i uddannelsen af medicinstuderende, bioanalytikerstuderende og lægesekretærelever. KMA er forskningsaktiv både internt og i samarbejde med andre afdelinger i Region Hovedstaden og andre eksterne samarbejdspartnere. Vedr. prøvebehandling som aktivitet: For perioden til Aktivitetsmål, prøvetyper Estimeret antal analysesvar Bloddyrkninger(antal kolber) Spinalvæsker 800 Væv og væsker Gonokokker 600 Podninger Miljøprøver Urindyrkninger Luftvejssekreter, dyrkning Undersøgelser for hud- og neglesvampe LUT PUT Blodparasitter 800 Screeningsprøver: MRSA, dyrkning MRSA, PCR Vancomycin resistente enterokokker, dyrkning Øvrige screeningsprøver

7 Luftvejsvirus: RS, Inf.A og Inf.B Udvidet undersøgelse Diarreudredning: Tarmpatogene bakterier Clostridium difficile Norovirus Rota/Adeno virus Tarmparasitter, PCR Tarmparasitter, mikroskopi Tarmpatogene E.coli Herlev Hospital Øvrige tarmpatogene parasitter Intrathekal test: Borrelia Herpes virus Varicella zoster virus Helicobacter pylori: Dyrkning (PY) Antigen (HF) Antistof (HP) Serologiske prøver, øvrige: Parasit antistoffer Virologi antistoffer Bakteriologi antistoffer PCR, øvrige: Atypisk pneumoni Bordetella Cytomegalo virus Enterovirus Herpes simplex Varicella zoster Meningit udredning Mycoplasma/Chlamydophilae Epstein Barr Urogenitale mycoplasmer Chlamydia trachomatis/gonokok (TMA) Videresendte prøver PCR Serologi Andet Øvrige prøver I alt Produktionstal fra Substratafdelingen: 2013 Dyrkningsplader Flydende substrater og reagenser

8 4. Strategiske udviklingsområder Herlev Hospital 4.1 Hospitalets Udviklingsplan Hospitalets Udviklingsplan er funderet i følgende tre strategiske pejlermærker: Faglighed Flow patienttilfredshed. Med udgangspunkt heri konkretiseres Udviklingsplanen indenfor følgende udviklingsområder: helhed i patientforløb, partnerskab med patienten, effektivisering, forskning, innovation og uddannelse, en attraktiv arbejdsplads. 4.2 Afdelingens aktiviteter og milepæle Andre indsatsområder/årsprojekter i afdelingen Afdelingen fastsætter relevante indsatsområder eller årsprojekter ud over de fælles udpegede områder. Sygefravær Afdelingen har et samlet sygefravær på 4,2%. På baggrund af en bekymrende stigning i sygefraværet i løbet af 2013 vil der være særlig fokus på dette område i Afdelingen har et mål om at reducere sygefraværet med 1% til 3,2% Trivsel På baggrund af Trivsel-OP 2014 fastsætter afdelingen mål for øget trivsel på valgte parametre. Flow KMA anvender Lean principper i forbindelse med vores daglige drift bl.a. ved at afholde tavlemøder. KMA anvender Lean-principper i mange processer internt i afdelingen. Der tilstræbes at undgå flaskehalse i prøvebehandlingen og på den måde fremme et konstant flow. KMA har tidl. initieret en analyse af prøvetransport på Herlev Hospital, med det formål at forkorte transporttider og øge sikkerheden ved selve transporten, samt undgå fejlforsendelser. Resultatet af den tværfaglige og hospitalsdækkende aktion, som herefter blev styret af risikomanager Benedicte Schou, blev, at der er indført særlige transportposer i farve, som angiver hvilket laboratorium, prøven skal afleveres til. KMA har pr 1. september 2011 øget åbningstiden på hverdage, således at der nu er bioanalytiker til stede til kl denne service er udvidet til at omfatte alle dage september Dette betyder bl.a., at bloddyrkninger kan overvåges i en betydelig større del af døgnet med hurtigere reaktion på positive prøver. Der er opstillet bloddyrkningsinkubatorer i de klinisk biokemiske afdelinger på Hillerød og Frederiksund hospital. Formålet med dette er, at reducere tiden fra prøvetagning til inkubation, hvorved detektionstiden af positive prøver reduceres markant. Dette, kombineret med åbningstid til kl , er en optimering af kvaliteten af denne livsvigtige analyse til gavn for patientbehandlingen. Endvidere udføres PCR (hurtigtest) for CDAD og MRSA (Akutmodtagelsen og neonatalafd.) også i denne periode. Pt med påvist CDAD kommer derfor hurtigt i korrekt behandling ved positivt fund, og patienter, som screenes for MRSA, kan undgå isolation ud over nogle få timer ved negativt resultat for MRSA. Det er med til et bedre flow i Akutmodtagelsen og Neonatalafsnittet på Herlev og Gentofte og for hele Nordsjællands Hospital, samt forøgelsen af trygheden for patienter og medarbejdere. Ved implementering af nyt serologi- og chlamydiaudstyr sikres flow, idet prøver kan analyseres løbende. Registrering af prøve-transport tider - 8

9 1. Hospitaler Overvågningen: Prøver der er mere end 1 dag om at blive transporteret til KMA registreres. Hver måned udsendes denne statistik til alle Kvalitets Patients Sikkerheds repræsentanter på Herlev samt til kvalitetskoordinatorer på Gentofte. Tilsvarende etableres for de Nordsjællandske hospitaler i Hver afdeling har således mulighed for at kontrollere egen afdeling i udsendte regneark. Monitorering: For at sikre en lokal opfølgning og handling kontakter KMA s Koordinerende Patients Sikkerhedsansvarlige de lokale afdelingsansvarlinge KPS ere ved forlænget transporttid. Monitoreringen behandles som punkt på de månedlige UPS (udvalg for patientsikkerhed). 2. Primærsektor Transporttid må max. være 2 hverdage (standard). Der forventes 95% overholdelse. Overvågning og monitorering af svartider 1 x ugentlig gøres der status på prøvebehandlingstid for udvalgte laboratorier. Denne status drøftes på det ugentlige Specialistteammøde, hvorefter en handlingsplan evt. igangsættes. Overvågning af prøvebehandlingstider 1 x ugentlig gøres der status på prøvebehandlingstid for udvalgte laboratorier. Denne status drøftes på det ugentlige Specialistteammøde. Se bilag 1. Hospitalserhvervede infektioner inkl. C. difficile Regional handlingsplan er implementeret i Med udgangspunkt i denne fastsættes afdelingsspecifikke mål og aktiviteter for 2012 mhp. at opnå det overordnede mål om 50 % reduktion af infektioner på hospitalsniveau i 2013 i forhold til regionalt fastsatte base-lines. Afdelingen fastlægger lokale indsatser, som kan bidrage til samlet målopfyldelse. Især fokus på registreringspraksis, indsats vedr. C.difficileinfektioner, forbrug af antibiotika, samt resistensudvikling. I forhold til Nordsjællands Hospital samt Gentofte Hospital er dette beskrevet i de respektive hospitalers infektionskontrolprogrammer. Ledelsesmæssig målopfyldelse af området sker på afdelingens økonomimøder med Direktionen. Andre indsatsområder/årsprojekter i afdelingen Afdelingen fastsætter relevante indsatsområder eller årsprojekter ud over de fælles udpegede områder - 9

10 Faglighed Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Antibiotikaindsats på Herlev Hospital og i primær sektor. Fortsat overvågning af antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens. Optimering af mikrobiologisk diagnostik og antibiotisk behandling. KMA deltager aktivt i hospitalets antibiotikaspecialistteam og er ansvarlig for den daglige ledelse af antibiotikaindsatsen ved antibiotika ekspertgruppen (½ overlæge, 1 fuldtids farmaceut). Etablering af forskningsmiljø på KMA mhp. optimering af kvalitetsindikatorer for antibiotic stewardship på Herlev Hospital og i primær sektor. Styrkelse af antibiotikaindsatsen på hospitalet ved fælles standardplaner for antibiotisk behandling. Monitorering af dækningsgrad ved empirisk behandling af samfundserhvervet bakteriæmi. Opstart af overvågning af udvalgte infektionstyper (bakteriæmi, pneumoni, urinvejsinfektion) vha. EPM udtræk for at monitorere overholdelse af antibiotikavejledningen Antibiotika audits udføres på alle sengeafdelinger af antibiotika kontaktpersoner Styrkelse af forskningsenheden for antibiotic stewardship med yderligere et PhD projekt (2 PhD projekter omhandlende udvikling af kvali- Magnus Arpi Jens Otto Jarløv Permanent indsatsområde - 10

11 Patogenese og behandling af MRSA svælgbærerskab Undersøgelse af patogenese ved MRSA svælgbærerskab med fokus på rhinopharynx. Initiering af randomiseret undersøgelse af behandling af MRSA svælgbærerskab med fokus på rhinopharynx tetsindikatorer for antibiotic stewardship på hospitaler og i almen praksis er opstartet i 2013). Afslutning af patogenetisk undersøgelse med publicering anerkendt tidsskrift. Etablering af forskningsgpuppe og pilotundersøgelse mht behandling af MRSA svælgbærerskab Ina Sleimann Petersen 2-4 år December 2014: Projekt afbrudt, da nøgleperson ikke er ansat mere. Flow Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Se afsnittet om Flow Automatisering KiestrA Implementering af BD Kiestra work cell og standalone InoqulA. Denne automatisering af: udsåning af bakteriologiske prøver, inkubering og fotografering af dyrkningssubstrater vil kunne biddrage til at skabe flow i prøvebehandling, diagnostik og prøvesvar af patientprøverne til rekvirenterne. Flow forbedres ved at patientprøverne kan sættes på udstyret løbende og affotograferingen af dyrkningssubstraterne vil ske automatisk og løbende. Udover bedre flow øges kvaliteten ved standardisering i prøvebehandlingen. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet betragtelig da automatiseringen mindsker ensidigt gentaget arbejde. Når systemet er fuldt implementeret vil en del af patientprøverne kunne aflæses og slutsvares på baggrund af vurdering af vækst på substrater iagttaget på fremkomne billeder. Udstyret installeres og afprøves Uddannelse of bioanalytikere i KMA Testsystem afprøves etableres og Implementering af systemet i driften BD Kiestra Februar 2014 BD Kiestra, Irene Møller Jensen og Imran Ahmad Khan BD Kiestra CIMT BD Kiestra, Susanne Pedersen, Irene Møller Jensen og Dennis Schrøder Hansen Marts 2014 Marts 2014 Medio

12 Brugertilfredshed Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Praktiserende læger a) Årligt interview med 10 antal praktiserende læger i anonymiseret form. Brugertilfreds vil have fokus i 2015 b) Årsmøde med indbydelse til alle områdets praktiserende læger. Efter aftale med vores praksiskonsulent blev det planlagte møde ikke afholdt. Vedr. evt. møde i 2015 vil vi undersøge interessen. a) 90% af de interviewede er tilfredse eller meget tilfredse med KMA s service b) Åben dialog med praktiserende læger Jens Otto Jarløv December 2014: Interview maj 2015 Evt. Årsmøde oktobernovember Hospitalsafdelinger Årlig dialog med hospitalafdelinger vedr. KMA s service. Dialogen kan være i forbindelse med lægekonferencer, hygiejneaudits eller ved særlig aftalt møde 95% af afdelingerne mener, at KMA yder en tilfredsstillende service Jens Otto Jarløv Løbende Årsprojekter i afdelingen Beskrivelse af projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan 1. Dokumentstyring Dokumentstyring til akkreditering efter Den Deadline for revision Faglige teams og afdelingsledelsen. Løbende. Danske Kvalitetsmodel af instrukser m.v. overholdes. 2. Fortsat fokus på implementering af Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitals infektionskontrol-program, herunder akkreditering efter Den Dan- Fortsat fokus på implementering af Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitals infektionskontrolprogram og årlige handlingsplaner. Se årlig Handlingsplan for de respektive hospitaler. Hygiejneteamet i samarbejde med de lokale infektionshygiejniske komitteer. Løbende - 12

13 ske Kvalitetsmodel 3. Intern Audit Et værktøj til at kontrollere, at korrigerende handlinger fra afvigelser er implementeret, og at afdelingen lever op til kravene i standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 4. H 2 O 2 -dry-mist desinfektion Fortsat at tilbyde desinfektion med H 2 O 2 + Ag ioner som en del af den multifaktorielle bekæmpelse af C.difficile. som en mulighed når sengestuer afisoleres på Herlev. Den velfungerende organisation på Herlev Hospital understøttes. Rengøringsafdelingen er den praktiske aktør. Overvågning af omfanget af indsats, samt fortsat udvikling af bakteriologiske målinger. At vedligeholde en organisation som varetager denne mulighed på alle regionens hospitaler. At opbygge en organisation, som varetager denne mulighed på regionens områdehospitaler 5. Antibiotikaindsats på Herlev Hospital og i primær sektor. Der afholdes intern audit 3 x årligt. Bakteriologisk overvågning foregår rutinemæssigt og på længere sigt på alle regionens hospitaler. Se beskrivelse under pkt. Faglighed. Alle sengeafdelinger foretager selv 2 antibiotika audits pr. år. Implementering af fælles standardplaner for antibiotisk behandling på hospitalet. Kvartalsvis tilbagemelding til alle afdelinger vedr. EPM overvågning af overholdelse af antibiotikavejledning ved udvalgte infetionstyper (bakteriæmi, pneumoni, urinvejsinfektion). Casper Dam-Nielsen Jens Otto Jarløv Marianne Midttun Magnus Arpi Jens Otto Jarløv Marts, juni og november 2015 Løbende December 2014: Bakteriologiske kontroller har ikke øget informationsniveauet. Er derfor indstillet indtil videre December 2014: Der sker løbende opdatering af indsatsen. Kvartalsvise tilbagemeldinger vedr. overholdelse af antibiotikavejledningen endnu ikke mulig. - 13

14 6. Uddannelse af hygiejnenetværkspersoner i kommunerne 7. Vedligeholdelse af kompetencerne hos hygiejnenøglepersoner i de kliniske afdelinger på alle 5 hospitaler 8. Vedligeholdelse af kompetencerne hos bioanalytikere og yngre læger på Hille- Der er indgået aftale med kommunerne om et formaliseret samarbejde vedr. infektionshygiejne. Områdehospitalerne har opgaven med etablering af netværk, uddannelse af netværkspersoner og organisering af regelmæssig mødeaktivitet. Muligheden for etablering af supplerende kommune-specifikke kurser undersøges i område Nord og Midt Afholdelse Af temadage og løbende kontakt på de 5 hospitaler. Harmonisering af informationer og implementering af fælles retningslinjer Afholdelse af årskursus 4 enkeltdage i løbet af 2013 rød og Herlev 9. Automatisering Øget automatisering af PCR analyser vha QIAsymphony assay set-up modul. Etablering af monitorering af dækningsgrad ved empirisk behandling af samfundserhvervet bakteriæmi. Case-baseret undervisning af KBU- og introlæger om antibiotikastrategi 2 gange årligt. Uddannelseforløb af 1 dags varighed Harmonisering af informationer sikres Ajourføring af viden og kompetenceudvikling Opsætning og implementering af enkelte analyser Hygiejnesygeplejerskerne Anne-Marie Thye (Hillerød) og Dorthe Mogensen (Herlev), Jens Otto Jarløv og Bente Olesen. Hospitalsdirektionerne i Hillerød og Herlev Hygiejneorganisationerne på de respektive hospitaler Alle afdelingsbioanalytikere, Hovedansvarlig Irene Møller Jensen. Fagligt team Løbende Løbende. Løbende Løbende - 14

15 10. 16S sekventering Etablering af 16S sekventering som rutine i laboratoriet (+ 18S sekventering af svampe). 11. Mikrobiel typning Etablering af et mikrobielt typningslaboratorium. 12. Bedre workflow og nedbringelse af svartider for serologiske undersøgelser 13. Optimering af resistensbestemmelse for gær- og skimmelsvampe med indførelse af bouillon fortyndingsmetode 14. Opsætning af metode til påvisning af Aspergillus Ved implementering af nyt udstyr til analyse af serologiske analyser kan et bedre workflow sikre at svartiden nedbringes. For at følge internationale forskrifter for resistensbestemmelse af gær- og skimmelsvampe skal undersøgelsen omlægges fra disk diffusion til mikrotiter format Afkortning af svartid på undersøgelsen, der i dag sendes til KMA RH, således at real-time 1) Identifikation af bakterie isolater. 2) PCR og sekventering fra kliniske materialer (væv, absces materiale m.m.) 3) Identifikation af svampe isolater. 1) Opsætning af DiversiLab udstyr til typning af K.pneumoniae 2) Afprøvning af DiversiLab til typning af VRE Anskaffelse af udstyr. Implementering i afdelingen. Afprøvning af kommercielt opsætning til gærsvampe, afprøvning af egen metode til skimmelsvampe Opsætning af kommerciel Molekylærbiolog (Gitte Charbon), Dennis Hansen, Lene Nielsen Molekylærbiolog (Gitte Charbon), Dennis Hansen, Lene Nielsen, Jette Bangsborg Fagligt team samt afdelingsledelsen. Irene Møller Jensen, Jette Bangsborg, Michael Pedersen Anne Kailow, Jette Bangsborg, ressource- 1) 1. april, 2) 1. juni og 3) 1. september December 2014: Ikke gennemført på grund af stort pres på KMA Forventes i ) 1. april 2) 1. juni December 2014: Ikke gennemført på grund af stort pres på KMA i Forventes i , såfremt økonomien kan fremskaffes. Løbende Gennemføres i Første halvår af

16 galaktomannan antigen i blod og bronchioalveolær lavage (BAL) 15. Optimering og validering af eksisterende analyser 16. Implementering af E.coli analyse på LightCycler 480 II monitorering af især hæmatologiske patienter i risiko for Aspergillus infektion muliggøres. Fortsat optimering og kvalitetsvalidering af eksisterende analyser indenfor PCR-området. Herunder implementering af kvalitetskontrol af in-house analyser samt kommercielt erhvervede analyse. Projektet har til formål at øge antallet af E.coli prøver, der kan analyseres i det daglige flow. Dette opnås gennem implementering af E.coli analysen på to ekstra platforme (LightCycler 480 II), hvorved det maksimale prøveantal, der kan gennemføres i et analyseopsæt, øges med 42 prøver. metode på eksisterende udstyr At sikre præcision for prøveudsvaring gennem fastlæggelse af kriterier for positive og negative prøver. Opsætning og validering af E.coli analyse person Martin Friis Thomas Sundelin Løbende Martin Friis Medio 2014 December 2014: Afsluttet. - 16

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere