INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd. 2014 og 2015"

Transkript

1 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resultatmål Budget Aktivitetsbudget (DRG) Ledelse Kvalitet Rammer for afdelingen Mission Vision Målsætninger... 3 KMA s mål Faglig profil for afdelingen Organisationsdiagram Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Beskrivelse af afdelingens opgaver og kerneydelser... 6 Opgavevaretagelse Strategiske udviklingsområder Hospitalets Udviklingsplan Afdelingens aktiviteter og milepæle

2 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og Resultatmål Budget I kr. Budget 2014 Status Lønninger Øvrig drift Nettobudget i alt Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser med merforbrug til følge samt i tilfælde heraf at fremkomme med forslag til kompenserende tiltag mhp. budgetoverholdelse Aktivitetsbudget (DRG) Aktivitetsmål Budget 2014 Status DRG-produktionsværdi (1.000 DRG kr.) Ikke relevant. Aktivitet opgøres i antal analyser og klinisk aktivitet samt produktion af substrater Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser i afdelingens DRG- produktionsværdi Ledelse Mål 2014 Status Sygefravær Afdelingen har et samlet sygefravær på 4,2%. På baggrund af en bekymrende stigning i sygefraværet i løbet af 2013 vil der være særlig fokus på dette område i Afdelingen har et mål om at reducere sygefraværet med 1% til 3,2% Trivsel OP Svarpct. Min. 85% Trivsel OP Der udarbejdes inden okt handleplaner for de udvalgte hospitalsspecifikke indsatsområder Inspektorbesøg Ingen genbesøg i Kvalitet Mål 2014 Status Faglighed Antibiotikaovervågning Se under Faglighed Flow a) Overvågning og monitorering af transporttider Standard i forbindelse med praksisprøver max. 2 hverdage, 95% overholdelse. Vedr. hospitalsprøver henvises til Flow - 2

3 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 b) Overvågning og monitorering af svartider Overholdelse af afdelingens servicemål ifølge prøvevejledning Brugertilfredshed a) interviewundersøgelse, praktiserende læger Se under Brugertilfredshed b) hospitalsafdelinger 2. Rammer for afdelingen 2.1. Mission At yde klinisk mikrobiologisk service til hospitaler og primærsektor i Region Hovedstaden, planlægningsområde Midt og Nord, til gavn for patientbehandlingen for disse borgere. Området omfatter klinisk mikrobiologisk diagnostik af patientprøver, rådgivning om diagnostik og behandling, infektionshygiejne, forskning, udvikling, uddannelse samt fremstilling af dyrkningssubstrater på internationalt anerkendt kvalitetsniveau 2.2. Vision KMA vil offensivt være med til at sikre, at patienterne i Region Hovedstaden får et optimalt patientforløb og behandles rationelt for infektionssygdomme, samtidig med at Danmark bevarer sin position som et af de lande i verden, der har den laveste forekomst af resistente bakteriestammer. Inden for infektionshygiejnen vil KMA medvirke til at dokumentere antallet af nosokomielle infektioner inden for relevante kliniske specialer og arbejde målrettet for at nedbringe deres antal. Vi vil realisere det ved at udvikle vores service og rådgivning til et niveau, der sætter standarden for tilsvarende afdelinger i Norden. KMA s ISO-certificerede substratproduktion skal være tilgængelig for hele Region Hovedstaden. KMA arbejder målrettet mod et godt og sikkert arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk i respekt for hinandens arbejde og en åben dialog og kommunikation, som afspejles i den sociale adfærd blandt ledere og medarbejdere. Sikkerhed i arbejdsprocesserne har høj prioritet. I KMA er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur. KMA har fokus på gode ideer med en innovativ tankegang. KMA er en moderne arbejdsplads, og det skal komme til udtryk i brugen af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, et udstyr som skal være med til at sikre resultater af høj kvalitet og medvirke til at fastholde medarbejdere og rekruttere nye. Vi vil fortsat stille krav til egne resultater, herunder forskning og udvikling, og vi tror på, at vi dermed til stadighed gør afdelingen til en attraktiv, inspirerende og konkurrencedygtig arbejdsplads Målsætninger KMA s mål At yde den bedst mulige, evidensbaserede rådgivning vedr. diagnostik og behandling af patienter med infektioner. At yde den bedst mulige service i forbindelse med udførelsen af mikrobiologiske undersøgelser, dvs. prøvebehandling af international standard, kortest mulige svartider og svar, som er til at forstå for rekvirenten. Hjemtagelsen i 2013 af et større prøverepertoire fra SSI er et vigtigt led i denne proces incl.udvikling af analysepakker - 3

4 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 At yde den bedst mulige rådgivning i forbindelse med anvendelse af antibiotika i relation til en overordnet antibiotikapolitik, der tilsigter, at Danmark bevarer sin enestående position som et af de lande i verden, der har den laveste forekomst af resistente bakteriestammer. At yde den bedst mulige rådgivning vedr. infektionsprofylakse og infektionshygiejne mhp. forebyggelse af de infektioner, der kan opstå hos patienter og personale i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering. At udvikle og vedligeholde kvaliteten af Substratafdelingens produkter i henhold til kvalitetsstyringssystemet (DS/EN ISO 9001:2008 og DS/EN ISO 13485:2003). At Substratafdelingen kan levere og udvikle produkter af høj kvalitet i overensstemmelse med kundens behov og krav. At fortsætte en akkrediteringsproces i 2014 efter DDKM og efterfølgende en DS/EN ISO 15189:2008 med henblik på at blive akkrediteret, når afdelingens nye lokaler er taget i brug. At sikre, at forskning, udvikling og undervisning udgør en integreret del af KMA s funktion, således at KMA kan opretholde en høj kvalitet i sit arbejde og styrke sin position inden for specialet og dermed tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. At konsolidere fusionsprocessen mellem KMA-afsnittene, som pr er flyttet fysisk sammen i Herlev såvel i relation til medarbejdertrivsel og tryghed, kvalitet i produktionen og optimeret rådgivning og produktion. At have særlig fokus på at nedbringe sygefraværet. At sætte særlig fokus på medarbejdertrivsel og at skabe rammer som tilgodeser medarbejdernes forskellige faglige og sociale ønsker, behov og muligheder til gavn for den enkelte i forhold til opgaveløsningen bl.a. med øget automatisering for at formindske ensidigt gentaget arbejde. - 4

5 3. Faglig profil for afdelingen 3.1. Organisationsdiagram Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Afdelingsledelsen Ledende overlæge / ledende bioanalytiker Afdelingsledelsessekretær Ledelsesteam Specialistteam Kvalitetsteam Leder af Substratafd. Hygiejne sygeplejersker Overlæger Afd. bioanalytikere med ledelsesansvar Afd.bioanalytiker - undervisere Ledende lægesekretær Medarbejdere i Substratafd. Afdelingslæger - 5 Uddannelsessøgende læger Bioanalytikere Lægesekretærer

6 3.2. Beskrivelse af afdelingens opgaver og kerneydelser Herlev Hospital Opgavevaretagelse KMA undersøger prøver fra patienter for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. KMA Herlev yder fra kl til en omfattende klinisk rådgivningsfunktion overfor såvel hospitaler- som primærsektor vedr. diagnostik og behandling af infektioner på speciallægeniveau i Region Hovedstadens planområder Nord og Midt. Fra kl til har KMA, Rigshospitalet den mikrobiologiske vagt for hele regionen. Der afholdes på årsbasis ca formaliserede konferencer med forskellige hospitalsafdelinger. KMA har som opgave at sikre, at behandlingen af infektioner bliver så effektiv som mulig, samtidig med, at der føres en rationel antibiotikapolitik, således at risikoen for udvikling af resistente bakterier holdes på et lavt niveau. KMA har fra 1. januar 2013 regionsfunktion indenfor det mykologiske område dermatofytter (hud hår og neglesvamp). KMA er et af centrene i Region Hovedstaden til infektionsprofylaktisk/hygiejnisk rådgivning. Dette arbejde består i en målrettet indsats for at opretholde en høj hospitalshygiejnisk standard og forebygge forekomsten af hospitalsinfektioner. KMA har et større salg af bakteriologiske dyrkningssubstrater til egen og andre regioner. KMA deltager i speciallægeuddannelsen i specialet Klinisk Mikrobiologi, i specialuddannelsen af hygiejnesygeplejersker samt i uddannelsen af medicinstuderende, bioanalytikerstuderende og lægesekretærelever. KMA er forskningsaktiv både internt og i samarbejde med andre afdelinger i Region Hovedstaden og andre eksterne samarbejdspartnere. Vedr. prøvebehandling som aktivitet: For perioden til Aktivitetsmål, prøvetyper Estimeret antal analysesvar Bloddyrkninger(antal kolber) Spinalvæsker 800 Væv og væsker Gonokokker 600 Podninger Miljøprøver Urindyrkninger Luftvejssekreter, dyrkning Undersøgelser for hud- og neglesvampe LUT PUT Blodparasitter 800 Screeningsprøver: MRSA, dyrkning MRSA, PCR Vancomycin resistente enterokokker, dyrkning Øvrige screeningsprøver

7 Luftvejsvirus: RS, Inf.A og Inf.B Udvidet undersøgelse Diarreudredning: Tarmpatogene bakterier Clostridium difficile Norovirus Rota/Adeno virus Tarmparasitter, PCR Tarmparasitter, mikroskopi Tarmpatogene E.coli Herlev Hospital Øvrige tarmpatogene parasitter Intrathekal test: Borrelia Herpes virus Varicella zoster virus Helicobacter pylori: Dyrkning (PY) Antigen (HF) Antistof (HP) Serologiske prøver, øvrige: Parasit antistoffer Virologi antistoffer Bakteriologi antistoffer PCR, øvrige: Atypisk pneumoni Bordetella Cytomegalo virus Enterovirus Herpes simplex Varicella zoster Meningit udredning Mycoplasma/Chlamydophilae Epstein Barr Urogenitale mycoplasmer Chlamydia trachomatis/gonokok (TMA) Videresendte prøver PCR Serologi Andet Øvrige prøver I alt Produktionstal fra Substratafdelingen: 2013 Dyrkningsplader Flydende substrater og reagenser

8 4. Strategiske udviklingsområder Herlev Hospital 4.1 Hospitalets Udviklingsplan Hospitalets Udviklingsplan er funderet i følgende tre strategiske pejlermærker: Faglighed Flow patienttilfredshed. Med udgangspunkt heri konkretiseres Udviklingsplanen indenfor følgende udviklingsområder: helhed i patientforløb, partnerskab med patienten, effektivisering, forskning, innovation og uddannelse, en attraktiv arbejdsplads. 4.2 Afdelingens aktiviteter og milepæle Andre indsatsområder/årsprojekter i afdelingen Afdelingen fastsætter relevante indsatsområder eller årsprojekter ud over de fælles udpegede områder. Sygefravær Afdelingen har et samlet sygefravær på 4,2%. På baggrund af en bekymrende stigning i sygefraværet i løbet af 2013 vil der være særlig fokus på dette område i Afdelingen har et mål om at reducere sygefraværet med 1% til 3,2% Trivsel På baggrund af Trivsel-OP 2014 fastsætter afdelingen mål for øget trivsel på valgte parametre. Flow KMA anvender Lean principper i forbindelse med vores daglige drift bl.a. ved at afholde tavlemøder. KMA anvender Lean-principper i mange processer internt i afdelingen. Der tilstræbes at undgå flaskehalse i prøvebehandlingen og på den måde fremme et konstant flow. KMA har tidl. initieret en analyse af prøvetransport på Herlev Hospital, med det formål at forkorte transporttider og øge sikkerheden ved selve transporten, samt undgå fejlforsendelser. Resultatet af den tværfaglige og hospitalsdækkende aktion, som herefter blev styret af risikomanager Benedicte Schou, blev, at der er indført særlige transportposer i farve, som angiver hvilket laboratorium, prøven skal afleveres til. KMA har pr 1. september 2011 øget åbningstiden på hverdage, således at der nu er bioanalytiker til stede til kl denne service er udvidet til at omfatte alle dage september Dette betyder bl.a., at bloddyrkninger kan overvåges i en betydelig større del af døgnet med hurtigere reaktion på positive prøver. Der er opstillet bloddyrkningsinkubatorer i de klinisk biokemiske afdelinger på Hillerød og Frederiksund hospital. Formålet med dette er, at reducere tiden fra prøvetagning til inkubation, hvorved detektionstiden af positive prøver reduceres markant. Dette, kombineret med åbningstid til kl , er en optimering af kvaliteten af denne livsvigtige analyse til gavn for patientbehandlingen. Endvidere udføres PCR (hurtigtest) for CDAD og MRSA (Akutmodtagelsen og neonatalafd.) også i denne periode. Pt med påvist CDAD kommer derfor hurtigt i korrekt behandling ved positivt fund, og patienter, som screenes for MRSA, kan undgå isolation ud over nogle få timer ved negativt resultat for MRSA. Det er med til et bedre flow i Akutmodtagelsen og Neonatalafsnittet på Herlev og Gentofte og for hele Nordsjællands Hospital, samt forøgelsen af trygheden for patienter og medarbejdere. Ved implementering af nyt serologi- og chlamydiaudstyr sikres flow, idet prøver kan analyseres løbende. Registrering af prøve-transport tider - 8

9 1. Hospitaler Overvågningen: Prøver der er mere end 1 dag om at blive transporteret til KMA registreres. Hver måned udsendes denne statistik til alle Kvalitets Patients Sikkerheds repræsentanter på Herlev samt til kvalitetskoordinatorer på Gentofte. Tilsvarende etableres for de Nordsjællandske hospitaler i Hver afdeling har således mulighed for at kontrollere egen afdeling i udsendte regneark. Monitorering: For at sikre en lokal opfølgning og handling kontakter KMA s Koordinerende Patients Sikkerhedsansvarlige de lokale afdelingsansvarlinge KPS ere ved forlænget transporttid. Monitoreringen behandles som punkt på de månedlige UPS (udvalg for patientsikkerhed). 2. Primærsektor Transporttid må max. være 2 hverdage (standard). Der forventes 95% overholdelse. Overvågning og monitorering af svartider 1 x ugentlig gøres der status på prøvebehandlingstid for udvalgte laboratorier. Denne status drøftes på det ugentlige Specialistteammøde, hvorefter en handlingsplan evt. igangsættes. Overvågning af prøvebehandlingstider 1 x ugentlig gøres der status på prøvebehandlingstid for udvalgte laboratorier. Denne status drøftes på det ugentlige Specialistteammøde. Se bilag 1. Hospitalserhvervede infektioner inkl. C. difficile Regional handlingsplan er implementeret i Med udgangspunkt i denne fastsættes afdelingsspecifikke mål og aktiviteter for 2012 mhp. at opnå det overordnede mål om 50 % reduktion af infektioner på hospitalsniveau i 2013 i forhold til regionalt fastsatte base-lines. Afdelingen fastlægger lokale indsatser, som kan bidrage til samlet målopfyldelse. Især fokus på registreringspraksis, indsats vedr. C.difficileinfektioner, forbrug af antibiotika, samt resistensudvikling. I forhold til Nordsjællands Hospital samt Gentofte Hospital er dette beskrevet i de respektive hospitalers infektionskontrolprogrammer. Ledelsesmæssig målopfyldelse af området sker på afdelingens økonomimøder med Direktionen. Andre indsatsområder/årsprojekter i afdelingen Afdelingen fastsætter relevante indsatsområder eller årsprojekter ud over de fælles udpegede områder - 9

10 Faglighed Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Antibiotikaindsats på Herlev Hospital og i primær sektor. Fortsat overvågning af antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens. Optimering af mikrobiologisk diagnostik og antibiotisk behandling. KMA deltager aktivt i hospitalets antibiotikaspecialistteam og er ansvarlig for den daglige ledelse af antibiotikaindsatsen ved antibiotika ekspertgruppen (½ overlæge, 1 fuldtids farmaceut). Etablering af forskningsmiljø på KMA mhp. optimering af kvalitetsindikatorer for antibiotic stewardship på Herlev Hospital og i primær sektor. Styrkelse af antibiotikaindsatsen på hospitalet ved fælles standardplaner for antibiotisk behandling. Monitorering af dækningsgrad ved empirisk behandling af samfundserhvervet bakteriæmi. Opstart af overvågning af udvalgte infektionstyper (bakteriæmi, pneumoni, urinvejsinfektion) vha. EPM udtræk for at monitorere overholdelse af antibiotikavejledningen Antibiotika audits udføres på alle sengeafdelinger af antibiotika kontaktpersoner Styrkelse af forskningsenheden for antibiotic stewardship med yderligere et PhD projekt (2 PhD projekter omhandlende udvikling af kvali- Magnus Arpi Jens Otto Jarløv Permanent indsatsområde - 10

11 Patogenese og behandling af MRSA svælgbærerskab Undersøgelse af patogenese ved MRSA svælgbærerskab med fokus på rhinopharynx. Initiering af randomiseret undersøgelse af behandling af MRSA svælgbærerskab med fokus på rhinopharynx tetsindikatorer for antibiotic stewardship på hospitaler og i almen praksis er opstartet i 2013). Afslutning af patogenetisk undersøgelse med publicering anerkendt tidsskrift. Etablering af forskningsgpuppe og pilotundersøgelse mht behandling af MRSA svælgbærerskab Ina Sleimann Petersen 2-4 år December 2014: Projekt afbrudt, da nøgleperson ikke er ansat mere. Flow Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Se afsnittet om Flow Automatisering KiestrA Implementering af BD Kiestra work cell og standalone InoqulA. Denne automatisering af: udsåning af bakteriologiske prøver, inkubering og fotografering af dyrkningssubstrater vil kunne biddrage til at skabe flow i prøvebehandling, diagnostik og prøvesvar af patientprøverne til rekvirenterne. Flow forbedres ved at patientprøverne kan sættes på udstyret løbende og affotograferingen af dyrkningssubstraterne vil ske automatisk og løbende. Udover bedre flow øges kvaliteten ved standardisering i prøvebehandlingen. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet betragtelig da automatiseringen mindsker ensidigt gentaget arbejde. Når systemet er fuldt implementeret vil en del af patientprøverne kunne aflæses og slutsvares på baggrund af vurdering af vækst på substrater iagttaget på fremkomne billeder. Udstyret installeres og afprøves Uddannelse of bioanalytikere i KMA Testsystem afprøves etableres og Implementering af systemet i driften BD Kiestra Februar 2014 BD Kiestra, Irene Møller Jensen og Imran Ahmad Khan BD Kiestra CIMT BD Kiestra, Susanne Pedersen, Irene Møller Jensen og Dennis Schrøder Hansen Marts 2014 Marts 2014 Medio

12 Brugertilfredshed Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Praktiserende læger a) Årligt interview med 10 antal praktiserende læger i anonymiseret form. Brugertilfreds vil have fokus i 2015 b) Årsmøde med indbydelse til alle områdets praktiserende læger. Efter aftale med vores praksiskonsulent blev det planlagte møde ikke afholdt. Vedr. evt. møde i 2015 vil vi undersøge interessen. a) 90% af de interviewede er tilfredse eller meget tilfredse med KMA s service b) Åben dialog med praktiserende læger Jens Otto Jarløv December 2014: Interview maj 2015 Evt. Årsmøde oktobernovember Hospitalsafdelinger Årlig dialog med hospitalafdelinger vedr. KMA s service. Dialogen kan være i forbindelse med lægekonferencer, hygiejneaudits eller ved særlig aftalt møde 95% af afdelingerne mener, at KMA yder en tilfredsstillende service Jens Otto Jarløv Løbende Årsprojekter i afdelingen Beskrivelse af projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan 1. Dokumentstyring Dokumentstyring til akkreditering efter Den Deadline for revision Faglige teams og afdelingsledelsen. Løbende. Danske Kvalitetsmodel af instrukser m.v. overholdes. 2. Fortsat fokus på implementering af Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitals infektionskontrol-program, herunder akkreditering efter Den Dan- Fortsat fokus på implementering af Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitals infektionskontrolprogram og årlige handlingsplaner. Se årlig Handlingsplan for de respektive hospitaler. Hygiejneteamet i samarbejde med de lokale infektionshygiejniske komitteer. Løbende - 12

13 ske Kvalitetsmodel 3. Intern Audit Et værktøj til at kontrollere, at korrigerende handlinger fra afvigelser er implementeret, og at afdelingen lever op til kravene i standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 4. H 2 O 2 -dry-mist desinfektion Fortsat at tilbyde desinfektion med H 2 O 2 + Ag ioner som en del af den multifaktorielle bekæmpelse af C.difficile. som en mulighed når sengestuer afisoleres på Herlev. Den velfungerende organisation på Herlev Hospital understøttes. Rengøringsafdelingen er den praktiske aktør. Overvågning af omfanget af indsats, samt fortsat udvikling af bakteriologiske målinger. At vedligeholde en organisation som varetager denne mulighed på alle regionens hospitaler. At opbygge en organisation, som varetager denne mulighed på regionens områdehospitaler 5. Antibiotikaindsats på Herlev Hospital og i primær sektor. Der afholdes intern audit 3 x årligt. Bakteriologisk overvågning foregår rutinemæssigt og på længere sigt på alle regionens hospitaler. Se beskrivelse under pkt. Faglighed. Alle sengeafdelinger foretager selv 2 antibiotika audits pr. år. Implementering af fælles standardplaner for antibiotisk behandling på hospitalet. Kvartalsvis tilbagemelding til alle afdelinger vedr. EPM overvågning af overholdelse af antibiotikavejledning ved udvalgte infetionstyper (bakteriæmi, pneumoni, urinvejsinfektion). Casper Dam-Nielsen Jens Otto Jarløv Marianne Midttun Magnus Arpi Jens Otto Jarløv Marts, juni og november 2015 Løbende December 2014: Bakteriologiske kontroller har ikke øget informationsniveauet. Er derfor indstillet indtil videre December 2014: Der sker løbende opdatering af indsatsen. Kvartalsvise tilbagemeldinger vedr. overholdelse af antibiotikavejledningen endnu ikke mulig. - 13

14 6. Uddannelse af hygiejnenetværkspersoner i kommunerne 7. Vedligeholdelse af kompetencerne hos hygiejnenøglepersoner i de kliniske afdelinger på alle 5 hospitaler 8. Vedligeholdelse af kompetencerne hos bioanalytikere og yngre læger på Hille- Der er indgået aftale med kommunerne om et formaliseret samarbejde vedr. infektionshygiejne. Områdehospitalerne har opgaven med etablering af netværk, uddannelse af netværkspersoner og organisering af regelmæssig mødeaktivitet. Muligheden for etablering af supplerende kommune-specifikke kurser undersøges i område Nord og Midt Afholdelse Af temadage og løbende kontakt på de 5 hospitaler. Harmonisering af informationer og implementering af fælles retningslinjer Afholdelse af årskursus 4 enkeltdage i løbet af 2013 rød og Herlev 9. Automatisering Øget automatisering af PCR analyser vha QIAsymphony assay set-up modul. Etablering af monitorering af dækningsgrad ved empirisk behandling af samfundserhvervet bakteriæmi. Case-baseret undervisning af KBU- og introlæger om antibiotikastrategi 2 gange årligt. Uddannelseforløb af 1 dags varighed Harmonisering af informationer sikres Ajourføring af viden og kompetenceudvikling Opsætning og implementering af enkelte analyser Hygiejnesygeplejerskerne Anne-Marie Thye (Hillerød) og Dorthe Mogensen (Herlev), Jens Otto Jarløv og Bente Olesen. Hospitalsdirektionerne i Hillerød og Herlev Hygiejneorganisationerne på de respektive hospitaler Alle afdelingsbioanalytikere, Hovedansvarlig Irene Møller Jensen. Fagligt team Løbende Løbende. Løbende Løbende - 14

15 10. 16S sekventering Etablering af 16S sekventering som rutine i laboratoriet (+ 18S sekventering af svampe). 11. Mikrobiel typning Etablering af et mikrobielt typningslaboratorium. 12. Bedre workflow og nedbringelse af svartider for serologiske undersøgelser 13. Optimering af resistensbestemmelse for gær- og skimmelsvampe med indførelse af bouillon fortyndingsmetode 14. Opsætning af metode til påvisning af Aspergillus Ved implementering af nyt udstyr til analyse af serologiske analyser kan et bedre workflow sikre at svartiden nedbringes. For at følge internationale forskrifter for resistensbestemmelse af gær- og skimmelsvampe skal undersøgelsen omlægges fra disk diffusion til mikrotiter format Afkortning af svartid på undersøgelsen, der i dag sendes til KMA RH, således at real-time 1) Identifikation af bakterie isolater. 2) PCR og sekventering fra kliniske materialer (væv, absces materiale m.m.) 3) Identifikation af svampe isolater. 1) Opsætning af DiversiLab udstyr til typning af K.pneumoniae 2) Afprøvning af DiversiLab til typning af VRE Anskaffelse af udstyr. Implementering i afdelingen. Afprøvning af kommercielt opsætning til gærsvampe, afprøvning af egen metode til skimmelsvampe Opsætning af kommerciel Molekylærbiolog (Gitte Charbon), Dennis Hansen, Lene Nielsen Molekylærbiolog (Gitte Charbon), Dennis Hansen, Lene Nielsen, Jette Bangsborg Fagligt team samt afdelingsledelsen. Irene Møller Jensen, Jette Bangsborg, Michael Pedersen Anne Kailow, Jette Bangsborg, ressource- 1) 1. april, 2) 1. juni og 3) 1. september December 2014: Ikke gennemført på grund af stort pres på KMA Forventes i ) 1. april 2) 1. juni December 2014: Ikke gennemført på grund af stort pres på KMA i Forventes i , såfremt økonomien kan fremskaffes. Løbende Gennemføres i Første halvår af

16 galaktomannan antigen i blod og bronchioalveolær lavage (BAL) 15. Optimering og validering af eksisterende analyser 16. Implementering af E.coli analyse på LightCycler 480 II monitorering af især hæmatologiske patienter i risiko for Aspergillus infektion muliggøres. Fortsat optimering og kvalitetsvalidering af eksisterende analyser indenfor PCR-området. Herunder implementering af kvalitetskontrol af in-house analyser samt kommercielt erhvervede analyse. Projektet har til formål at øge antallet af E.coli prøver, der kan analyseres i det daglige flow. Dette opnås gennem implementering af E.coli analysen på to ekstra platforme (LightCycler 480 II), hvorved det maksimale prøveantal, der kan gennemføres i et analyseopsæt, øges med 42 prøver. metode på eksisterende udstyr At sikre præcision for prøveudsvaring gennem fastlæggelse af kriterier for positive og negative prøver. Opsætning og validering af E.coli analyse person Martin Friis Thomas Sundelin Løbende Martin Friis Medio 2014 December 2014: Afsluttet. - 16

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Rekvireri ngs-nr. Fordeling af analyser Artikelnr. (fakturering) Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Speciale BIOKEMI Biokemi R419 63 SSA (Ro)/SSB (La) antistoffer (IgG) Gentofte Hospital,

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Årsberetning 2012 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND

Årsberetning 2012 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND Årsberetning 2012 Forside: Podningslaboratorium Bagside: Trappe fra afdelingens stueetage. Glaskunst af kunstner Branka Lugonja, st. galla. Tanken bag glaskunst: Samarbejde, bidrag til fælles mål, supplerer

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Årsberetning 2013 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND

Årsberetning 2013 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND Årsberetning 2013 Bagside: Trappe fra afdelingens stueetage. Glaskunst af kunstner Branka Lugonja, st. galla. Tanken bag glaskunst: Samarbejde, bidrag til fælles mål, supplerer hinanden. Foto: Ib Halling

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets

Læs mere

Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014

Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014 Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014 Min tilværelse som klinisk mikrobiolog har været mange facetteret lige siden jeg i 1971 tog lægeeksamen og den amerikanske multiple choice examen blot

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi 2013-2016 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Temadag for hygiejnenøglepersoner 10.april 2014. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Temadag for hygiejnenøglepersoner 10.april 2014. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Temadag for hygiejnenøglepersoner 10.april 2014 Program 1. Tværsektorielt samarbejde ved indlæggelse, pleje/behandling og udskrivning af patienter med smitsomme, resistente og hypervirulente mikroorganismer

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Udviklingsplan 2015-2018 Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital

Udviklingsplan 2015-2018 Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital Udviklingsplan 2015-2018 Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk Afdeling Q Udviklingsplan 2015-2018 Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital Nærværende

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Årsrapport 2012 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital 3

Årsrapport 2012 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital 3 Årsrapport 2012 forord forord årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Aalborg Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hobrovej 18-22, Postboks 365 9100 Aalborg Tel: 99 32 32 07 E-mail: aalborguh@rn.dk

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere