Døllefjælde Musse Naturpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døllefjælde Musse Naturpark"

Transkript

1 Lokalplan nr. N 23 Døllefjælde Musse Naturpark et rekreativt område ved St. Musse NYSTED KOMMUNE vedtaget 12. december 2006

2 Indhold Redegørelse Lokalplanområdet: Lokalplanens baggrund 3-6 Landskabet lige nu 7-8 Det fremtidige landskab 10 Forholdet til anden planlægning: Regionplan Kommuneplan 16 Råstoftilladelse Øvrig planlægning Lokalplanen er udarbejdet af Byplantegnestuen as v/ Peter Juel Jeppesen MAA i samarbejde med Teknisk Forvaltning i Nysted kommune, august-september Paludan skov- og naturkonsulenter v/ skovrider Søren Paludan, har udformet det teknisk- biologiske grundlag for planen, juni 2006 med tilskud fra Direktoratet FødevareErhverv. Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg og ledninger Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Bonusvirkning og landzonetilladelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 24 Kortbilag 1: Matrikelkort, 1: Kortbilag 2: Lokalplanens anvendelse, 1: Kortbilag 3: Illustrationsplan, ca. 1: Kortbilag 4: Beplantningstyper og arealoversigt, Bilag A Kortbilag 5: Planteliste, Bilag B 2

3 Lokalplan nr. N 23 Døllefjælde Musse Naturpark et rekreativt område ved St. Musse NYSTED KOMMUNE vedtaget 12. december 2006 Lokalplanens baggrund Musse gamle grusgrav øst for Sakskøbingvej foreslås nu omdannet til et rekreativt naturområde til glæde for bl.a. beboerne i landsbyen St. Musse, som er nærmeste nabo. Det er et areal, som dækker ca. 20 ha ud af et samlet tidligere grusgravningsareal på ca. det dobbelte. Der er dannet en arbejdsgruppe, som sammen med landsbylauget vil overtage arealet fra de tidligere grusgravere (fa. Troels Jørgensen Invest) og som vil stå for den kommende drift og omdannelse fra grusgrav til Døllefjælde Musse Naturpark. OVERSIGTSKORT Bramsløkkevej Sakskøbingvej D.M.I. idrætsplads lokalplangrænse jernbane Lille Mussevej Naturpark LP N 23 planlagt grusgrav Put&Take-sø Taastrupvej St. Musse landsby behandlingsanlæg aktiv grusgrav 2006 St. Musse mål 1: Sakskøbingvej 3

4 Områdets arrondering - som det fremtræder idag, mål ca. 1: Der er foreløbig udformet et sæt vedtægter og en plan for udformning af det nye naturområde, som vil komme til at indeholde nogle særlige skovplantninger og forskellige rekreative aktiviteter. Lokalplanområdet Grusgravsområdet er på 19,5 ha og ligger i Nysted Kommunes nordlige del mellem St. Musse landsby og jernbanen Nykøbing-Rødby og med DMI s store markedsområde beliggende umiddelbart mod nordøst - på den anden side af jernbanen. Ca. 9 ha udgøres af vandflader og ca. 10,5 ha af landareal, svarende til ca. 45 % sø-flade og 55% land. Arealet ejes idag af Troels Jørgensen, Landbrug ApS og forventes solgt til den nystiftede andelsforening Døllefjælde-Musse Naturpark a.m.b.a. - i det følgende omtalt som Landsbylauget. Lokalplanens indhold Det er lokalplanens formål at udlægge et tidligere grusgravningsområde til naturpark. Naturparken på dette sted skal anskueliggøre den landskabelige udvikling på Lolland siden istiden for ca år siden. Netop fordi området er en tidligere grusgrav vil det være muligt at genskabe vegetationstyper, som er forsvundet pga. de nuværende kulturforhold - bl.a. intensiv dyrkning og jordforbedring. Med en gammel grusgrav starter man så at sige med et»urlandskab«, hvor vegetations- og succesionsudviklingen starter forfra og netop dette er idégrundlaget og giver nogle enestående muligheder. 4

5 Naturparken vil som tiden går kunne fremvise forskellige vegetationsudviklingstyper fra istiden til i dag, og det er samtidig en idé at der integreres og rekonstrueres en jernalderlandsby imellem søerne og de nye skovplantninger. Udviklingen af forskellige vegetationstyper betyder at der vil blive anlagt ca. 8 forskellige skovudviklingstyper. Det starter med Dryas-tiden ca før Kristi med et åbent landskab med rypelyng, enebær og røn. Der vil også blive et overdrevslandskab med græsning (m. får) og smukke solitære trægrupper. Der vil generelt, selv med de mange skovtyper, blive tale om et lysåbent landskab med høj landskabsæstetisk og rekreativ værdi. Et arboret af danske hjemmehørende buske, samt en mindre samling af nutidens indførte nåletræer foreslås desuden indpasset som en del af det nye landskab. Den mindre jernalderlandsby (et antal huse) integreres naturligt i vegetationstyperne fra perioden 500 f. Kr. til 700 e. Kr. bestående af lindeskov, mose og overdrevslandskab. En grøn oase - naturparken som allerede er ved at tage form med store søflader og grønne brinker. Foto set fra landsbyen i retning mod nord langs Musse Gade og Bramsløkkevej. Lokalplan og naturplan Som baggrund for lokalplan N23, der skal sikre at planen kan realiseres i forhold til Lov om planlægning, ligger den detaljerede»naturplan«, som redegør for områdets udformning og for dens realisering med Landsbylauget som drivkraft. Størstedelen af»naturplanen«, som allerede er udført af Landsbylauget, er overført»ordret«til lokalplanen for at sikre den fremtidige fysiske udformning af parken. Sideløbende med lokalplanen vil der desuden blive arbejdet videre med naturparkens detaljer, dens budgettering og finansiering samt en handlingsplan for de nærmeste år. 5

6 Naturplanens målsætning Det er ønsket at skabe et natur- og kulturhistorisk område af regional betydning, ved involvering af lokale brugergrupper. Målene tænkes realiseres gennem etablering af: - naturlandskab med skovudviklingstyper fra istiden til i dag, - en jernalderlandsby (huse), - en primitiv overnatningsplads med shelters for spejdere mv., - et arboret for danske hjemmehørende buske. Der skal genskabes natur og skovudviklingstyper fra istiden til i dag. Ideen er at man ved en vandring gennem området, vil kunne opleve de karakteristiske vegetationstyper fra istiden til nutiden. Der etableres ved en af søerne et jernalderbosted med agre og overdrev. Området placeres, så det passer i den aktuelle vegetationstype for jernalderen. Her etableres desuden en primitiv overnatningsplads med shelters, selvom disse ikke hører til jernalderen. Der benyttes materialer der vil betyde, at anlæggget passer ind i landskabet og tidsperioden med bl.a. brug af egetræ og evt. græstørv som tage. Arboretet for danske hjemmehørende buske placeres ved siden af skovudviklingstyperne. Ideen er at skabe smukke danske naturrammer, som desuden kan bruges til undervisningsbrug og evt. en genbevaringspulje. Et af de nordlige søområder med Sakskøbingvej i baggrunden Målgrupper for naturparken vil være: - lokalsamfundet, - skolerne fra kommunen og regionen herunder den lokale Brydebjergskole, - lokale spejdere, - borgere fra hele regionen, - naturhistoriske, kulturhistoriske, og botanisk interesserede foreninger, - turister. 6

7 Udsigt med det karakteristiske landskab af nye søer og stenet bund. Foto fra Sakskøbingvej mod Bramsløkkevej Landskabet lige nu Grusgravningen har igennem de seneste år været afsluttet og der er i forbindelse med efterbehandlingen dannet et system af grundvandssøer omkring nogle tanger og halvøer med råjord. Disse arealer er idag for størstedelens vedkommende ubevoksede og henligger med græs eller lav selvsået vegetation. Hvis ikke der gøres noget vil arealerne begynde at springe i skov indenfor de nærmeste år. Den igangværende efterbehandling og den kommende landskabspleje indenfor rammerne af planen vil sikre at området bliver ændret til et naturpræget området - dog med de særlige karakteristiska som jordbundsforholdene i en tidligere grusgravning frembyder. Hensigterne er at oplevelserne i området på enhver måde skal være præget af dansk naturoplevelse. Ambitionsniveauet er højt. Det er planen at parken skal have en høj kvalitet og informationsværdi, således at oplevelsen ved at færdes der, vil være stor allerede fra den første dag. En del efterbehandling er allerede foretaget og planen er, at der i det videre arbejde skal arbejdes efter en bestemt plan. Der skal f.eks. udelukkende bruges træer og buske af danske hjemmehørende arter. Udformningen af naturparken skal være tilpasset dansk natur og de særlige kulturhistoriske perioder efter istiden. 3) Vestlige 2) Nordlige 6) Centrale 5) Østlige 1) Nordøst I det omfang der indpasses rekreative- og friluftsaktiviteter, såsom shelters til spejdere, p-pladser for gæster, opholdsområder og indpasning af landart-installationer skal det ske med stor omhu og indlevelse under hensyn til hver vegetationstypes karakteristika. Området vil med den beskrevne idé og det høje ambitions- og kvalitetsniveau få stor betydning, lokalt såvel som regionalt og vil passe godt ind i det mønster for rekreation og turisme som Nysted kommune i forvejen, arbejder hen imod. 4) Sydlige Grusgravens opdeling, mål ca. 1: Grusgravens nuværende karakteristika kan beskrives i 6 dele: 1) Det nordøstlige område Området er det største sammenhængende areal og det område der i dag har flest nicher. 7

8 Ca. 2 ha står med nordmannsgran - juletræer, der er bortforpagtet til og med Der findes en lille skovlund. Områdets eneste kilde findes også her med det eneste egentlige vådområde ud over de store søer. Den øvre halvdel af det nordlige område op mod banen har gode jordbundsforhold med en del muld. 1) Det nordøstlige område, til ventre - arealet med nordmanngran, i midten vådområdet og til højre vådområdet med skovlunden i baggrunden. 2) Det nordlige område Området har relativ god jordbund med muld. Det er ret åbent, men med begyndende træagtig opvækst. 2) Det nordlige område, til venstre - mod Bramsløkkevej i vest, i midten et kig sydpå ved den lille halvø og til højre en granplantning som skal ryddes. 3) Det vestlige område Området består af en relativ smal stribe op til den største grundvandssø, hvor græsset mod vejen er slået og hvor der i en stribe langs søen har indfundet sig en naturlig varieret vegetation. 3) Det vestlige område, til venstre - adgangsvejen set fra øst, imidten overgang til slået areal, til højre et kig over søen 8

9 4) Det sydlige område Området består af slået græsareal op mod landsbyen og mod sydøst er der for 4-5 år siden etableret en plantning af prydbuske designet af en landskabsarkitekt. Området er idag mere at karakterisere som park og et kulturlandskab end et dansk naturlandskab. Det fremstår åbent med et godt udsyn over grusgraven. Der findes flere opstillede borde og bænke arrangementer til beboernes benyttelse. 4) Det sydlige område, til venstre den store sten, i midten opholdsareal m. bænk nær bebyggelsen, til højre ny kulturplantning 5) Det østlige område, til venstre læhegn langs Sakskøbingvej, imidten spredt opvækst på skrænt og til højre slået spor 6) Det centrale område, til venstre området set fra syd, imidten halvøen»fugleøen«og til højre den sydøstlige sø. 5) Det østlige område Langs Sakskøbingvej er for 4-5 år siden anlagt et læbælte af roser, røn m.v. Langs søen er der en del træagtig opvækst af birk, pil m.v.»solar plexus«midt i område 6 6) Det centrale område Området som er en landlange mellem de to større søområder henligger meget åbent med græs og anden urteagtig vegetation. Centralt er opstillet en landartinstallation af Dorthe Wolf Sørensen bestående af en»plantet«lund af telefonpæle i en opadstigende formation. Stien igennem området passerer igennem installationen solar plexus. Installationen indgår i en serie af mindst 15 landarts installationer opsat forskellige steder på Lolland-Falster. 9

10 Dispositionsplan for Naturparken ved St. Musse, Paludan skov- og naturkonsulenter, juni 2006 Det fremtidige landskab Vegetationsmæssig hoveddisponering Efter hver istid er vegetationsudviklingen i Danmark hver gang blevet nulstillet. Dyr og planter har måttet indvandre fra refugier (steder hvor de har overlevet) til et»nyt«landskab bestående af glaciale aflejringer og sandsletter. Vegetationsudviklingen siden isen trak sig tilbage fra Danmark sidste gang, for ca år siden, er beskrevet ved pollenundersøgelser. Nedenstående diagram giver på grundlag af sådanne pollenanalyser et billede af fortidens skove. Man ser her, hvor kort tid efter istidens tilbagetrækning, skoven kom til at dominere landskabet. Pollendiagrammet viser skovudviklingen på de bedre jorder i Danmark. Først kom birke- og fyrretiden - siden hassel og lindetiden. Derefter ask og eg. Bøgetiden, som vi kender idag, starter først for små 3000 år siden. 10

11 Arealoversigt og beplantningsplan for naturparken. Bilag A til lokalplan N 23 - også gengivet på kortbilag 4. Beskrivelse Tidsperiode Areal ha Dryas-tid f. Kr. 1,74 Birk /fyr tid f. Kr. 0,57 Hassel/fyrre-tid f. Kr. 0,55 Yngre Linde-tid f. Kr 0,38 Parkering 0,50 Ellesump 0,06 Ældre Linde-tid f. Kr 1,05 Bøge-tid 500 f. Kr.-. 1,11 Indførte arter 0,13 Overdrev 2,25 Overdrev og arboret 1,67 Agre/landsby 0,46 sø 1 nnø 0,44 sø 2 nø 0,41 sø 3 nv 1,60 sø 4 sø 1,91 sø 5 ssø 0,86 sø 6 sv 3,74 Samlet areal ca. 19,43 Naturparkens vegetation Dryas-tiden Arealet er stort 1,74 ha og centralt beliggende i området. Der er tale om en næringsfattig jordbund, der vil egne sig godt til vegetationstypen umiddelbart efter istiden. Lav og spredt vegetation vil sikre at området bevares åbent, hvorved udsigtsforholdene over grusgraven store vider sikres. Perioden var præget af rypelyng (Dryas ocopentale), der har givet navn til perioden lave pilearter som dværgpil, polarpil m.v. Senere i perioden er der kommet dunbirk, alm. røn, bævreasp, seljepil, enebær m.v. Et åbent landskab bestående af spredt enebær og små grupper af de omtalte lette pionertræarter vil kunne blive meget smuk. Urtevegetationen bør klart være så tæt på Dryas-perioden som muligt. Der bør overvejes afgræsning med får som pleje, jf. overdrevet. Birke-fyrretiden ( f. Kr) Arealet på ca 0,57 ha beliggende mod sydøst. Perioden var præget af lys pionerskov med f.eks. vortebirk og fyr samt arter omtalt fra Dryas-tiden. Hassel-fyrretid ( f. Kr.) Areal på ca 0,5 ha. Skovens succession sætter for alvor ind, med hassel, eg, elm, el, lind og lidt ask afløser gradvist Birke-fyrretidens arter. Ældre Lindetid ( f. Kr) Areal 0,4 ha. Linden er periodens dominerende træart. Skoven udvikles fortsat uden menneskets indgriben og man når den såkaldte klimaksskov. Der er tale om en periode med temperaturer ca. 3 grader over hvad vi har i dag. Stilkeg, skærmelm, el og ask er også at finde i skoven. Yngre Lindetid ( f. Kr) Overgangen mellem ældre og yngre lindetid karakteriseres ved at elmen forsvinder. Årsagen vurderes i dag til at være elmesyge i datiden. Skoven bliver mere lysåben på grund af menneskets påvirkning, startende med stenalderen og efterfulgt af bronzealderen. I slutningen af perioden starter jernalderen 11

12 samtidig med at bøgen begynder at indvandre. Arealet tænkes plantet til med omtrent samme arter som fra ældre lindetid, men med lidt bøg og mere lysåbent med introduktion af forskellige urter. Placeringen af arealet ved den sydøstlige ende af jernalderbopladsen passer til tidsperioden og til at sikre, at man får lysåbne arealer. Bøgetid (500 f. Kr e. Kr. op til nutiden) Større areal på ca 1,1 ha. Perioden svarer til jernalderens tidsperiode, hvorfor placeringen ved jernalderlandsbyen passer godt. Bevoksningsmæssigt domineres perioden af bøg iblandet eg og avnbøg. Linden trænges tilbage. Ellesumpen ( Offermosen ) Der er tale om et meget lille areal på ca 0,1 ha, men det vil kunne udvides. Det er det eneste fugtige landparti, men der er kun tale om et lille kildevæld. Partiet kunne konverteres til ellesump, med en lille sø og en mose. Et sådant areal vil passe fint både vegetationsmæssigt og aldersmæssigt - ikke mindst ind i et jernaldersamfund. Arealet kunne også døbes Offermosen, og det kunne således rumme både kultur- og naturhistorie i forhold til landsbyen. I jernalderen blev moser brugt til ofringer (Tollundmanden, Grauballemanden). Det er endvidere baseret på undersøgelser fra moser, at man har kunnet opstille pollendiagrammer og vegetationsudviklingstyper. Overdrev Overdrevet foreslås at udgøre godt 2 ha. Der er tale om en menneskeskabt naturtype, der passer fint til jernalderen, hvor mange overdrev med græsning og spredte træer blev skabt. Der tænkes anlagt spredte grupper af træer. Der kunne være tale om både grupper og solitærtræer. Der bør benyttes forskellige træarter, bøg, eg, avnbøg ask mv. Der bruges store træer således, at de allerede fra starten har en landskabelig effekt. Langs vejen på tværs af søerne plantes egetræer som solitærtræer. Arealet skal hegnes og afgræsses af f.eks. får. Der foreslås etableret færiste, så der ikke bliver låger der skal åbnes og lukkes. Jernalderlandsbyen med agre Et område på ca 0,5 ha tæt ved parkeringspladsen. Her tænkes anlagt et par huse tæt ved vandet, samt agre med indhegninger og andre kulturhistoriske ting, der karakteriserede jernalderen. Overgangen til skoven og ikke mindst de skovtyper der var kendt i jernalderen, vil sikre en fin integrering af jernalderhusene i naturparken. Parkeringsarealet Parkeringsarealet tæt ved Sakskøbingvej holdes relativt åbent med solitærtræer af de forskellige hjemmehørende danske arter. På arealet skal opsættes tavler med forklaring og kort, og mulighed for at tage en vandretursfolder hvis man vil rundt i parken. Der skal også forefindes toilet, f.eks. indrettet i en servicebygning. Arboret og overdrev Indretning af arealet mod syd til et overdrev op til landsbyen er bevidst valgt, idet der her vil være den største kulturpåvirkning. Både af hensyn til beboere og ud fra en landskabsæstetisk betragtning vil det være en god idé at disse arealer får overdrevskarakter. Etablering af et arboret med gruppevis samling af forskellige danske buskarter foreslås indpasset her. Korrekt anlagt vil det være en stor æstetisk oplevelse, det vil skabe variation og have stor undervisningsmæssig værdi for besøgende og i øvrigt være værdifuldt for ynglende småfugle. 12

13 Tværsnit i bøgeskov med gruppevis ensaldrende struktur med indblanding af eg, ær, ask og fuglekirsebær. I underetagen kan findes kristtorn, naur, kvalkved og slåen. Naturparkens nøglebiotoper Definition: Nøglebiotoper er områder, der er vigtige for bevarelse af den biologiske værdi, fordi de indeholder naturtyper, strukturer, elementer eller arter, der er med til at sikre den biologiske mangfoldighed. Målsætning: Det bør være et mål i sig selv at sikre biologisk mangfoldighed i området, både generelt, men også på hvert enkelt areal. En eksisterende nøglebiotop er det fugtige område ved ellemosen, hvor der bl.a. gror gøgeurt. En klassisk nøglebiotop er eksempelvis en strandeng, et overdrev eller en fersk eng. Men en nøglebiotoper kan også være strukturer og enkeltelementer af særlig betydning for dyre og plantelivet i biotopen. Nogle biotoper som remiser, levende hegn og fortidsminder m.v., kan indeholde nøgleelementer af en karakter, der berettiger til, at blive betegnet som en nøglebiotop. Det kan være udgåede eller gamle træer, soleksponerede forhøjninger, lysninger i skov, vådområder, diger og lignende. Muligheden for at skabe helt nye nøglebiotoper i Naturparken kunne være f.eks. stengrupper der kan være attraktive for firben, små rovdyr som brud mv. Søerne Søfladerne udgør ca 45 % af det samlede areal. De er adskilt i seks separate søer. Søerne er kendetegnet ved høj vandkvalitet, som normalt er gældende for gamle grusgravsomåder. Dyrelivet i søerne er ikke undersøgt. Adskillelsen af søerne og den høje vandkvalitet giver mulighed for bl.a. at lave en søudviklingsplan, hvor der kunne fokuseres på forskelligt dyreliv i de forskellige vande. Jernalderhuse Den sydøstlige del af Lolland har været beboet fra jægerstenalderen og frem. Det viser forskellige fund og oldtidsminder og da der skulle anlægges en ny grusgrav blev området udgravet og man fandt spor efter bebyggelse, som kan stamme fra jernalderen. Det nye forening omkring naturparken (landsbylauget) er meget interesseret i etablering af en jernalderlandsby. Ved placering ved den nordøstlige sø, vil den ligge med skov fra Bøgetiden og den yngre Lindetid mod øst, der passer ind i Jernaldrens tidsperiode 500 f. Kr- 700 e. Kr. Overdrevet mod vest passer også til jernalderens landskab og brug. En offermose tæt på landsbyen indgår som beskrevet også i planen og endelig vil landområdet op til Sakskøbingvej give god tilgængelighed med mulighed for P-plads og evt. en servicebygning. Skovudviklingstypen Bøg: 13

14 Hjemmehørende arter af vedplanter i Danmark Som bilag B, til lokalplan N 23, findes en liste over danske hjemmehørende arter, hvorfra planter til arboretet vælges. Kulturplantningen mod syd af fremmede kulturbuske erstattes efterhånden af hjemmehørende, der vil passe ind i arboretet. Naturligt hjemmehørende vedplanter i Danmark. Alle arter kan opnå en højde af mindst to m, dog ikke nødvendigvis i hele udbredelsesområdet. Bilag B til lokalplan N 23 - også gengivet som kortbilag 5. 14

15 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2005 I regionplan 2005 er udpeget områder med»særlige drikkevandsinteresser«,»drikkevandsinteresser«og»begrænsede drikkevandsinteresser«. Formålet med udpegningen er at muliggøre en prioritering af indsatsen mod grundvandsforurening fra de gamle lossepladser og industrigrunde, som udgør de såkaldte affaldsdepoter. Det er således hensigten at rette prioriteringen mod områderne med særlige drikkevandsinteresser. Sideløbende hermed foretages en særskilt prioritering for jordforureninger, der truer den måde det forurenede areal anvendes på. Generelt gælder for områder med»særlige drikkevandsinteresser«, at der ikke må ske ændringer i anvendelsen til noget mere grundvandstruende, og at aktiviteter, der øger beskyttelsen af grundvandet, skal fremmes. Kortudsnittet viser, områder med»særlige drikkevandsinteresser«på Midtlolland. Grusgravningsområdet ved St. Musse er markeret med en cirkel. Mængden af beskyttelser og udpegninger omkring St. Musse og de tidligere grusgrave er begrænsede - i forhold til hvad der er gældende mange andre steder i det åbne land på Lolland. Om områder med»særlige drikkevandsinteresser«hedder det: Der må ikke ske ændringer i arealanvendelsen til noget som kan true grundvandet. Arealanvendelser der øger beskyttelsen af grundvandet skal generelt øges (LBK nr. 883 af 18/08/2004 6). Om områder for»skovrejsning«på Lolland hedder det: Områderne inde i landet i Nysted er generelt neutrale i forhold til skovrejsning, mens skovrejsning i f.eks. i kystzonerne er uønsket. Skovrejsning omkring St. Musse er altså er tilladt (BEK nr. 567 af 24/07/1991 LBK nr. 883 af 18/08/2004 6). Anvendelse af de tidligere grusgravsarealer ved St. Musse til rekreative formål, herunder skovrejsning er altså i overensstemmelse med Regionplan

16 Kommuneplan den nye Kommuneplan Nysted Byråd har netop fremlagt et nyt forslag til Kommuneplan I den gamle kommuneplan var området til naturpark ikke indeholdt i rammedelen, men er det, i den nye udgave. Imidlertid er den nye kommuneplan endnu ikke endelig vedtaget - og bliver det formodentlig ikke før mod slutningen af dette år, så derfor må lokalplanforslaget behandles i forhold til den gældende kommuneplan Arealerne i landzonen omkring St. Musse er i kommuneplan udlagt til landbrugformål - herunder skovbrug, gartneri, rekreative formål og offentlige formål. Anvendelse til rekreative formål og offentllige formål kan dog kun ske, hvis de er helt i overensstemmelse med allerede godkendte Regionplan for Storstrøms amt (Regionplan 2005). Som beskrevet side 15, er der overensstemmelse med Regionplan 2005 og Nysted Byråd og Storstrøms Amt har derfor besluttet at arbejde positivt for at de berørte arealer kan anvendes til naturpark og derigennem at arealets landbrugspligt konverteres til rekreative formål. Den permanente ophævelse skal imidlertid godkendes selvstændigt af landbrugskommissionen i amtet. En naturpark er et større nyt anlægsarbejde i det åbne land og der skal derfor udarbejdes en selvstændig lokalplan for anlægget, hvilket er sket med denne lokalplan N 23. OVERSIGTSKORT Bramsløkkevej Sakskøbingvej D.M.I. idrætsplads lokalplangrænse jernbane enkeltområde F9 udlagt til Fritidsformål Lille Mussevej Naturpark LP N 23 F9 Put&Take-sø Taastrupvej St. Musse landsby G5 enkeltområde G5 landsby, landbrug, boliger, mindre butikker, offentlige formål etc. St. Musse mål 1: Sakskøbingvej 16

17 Lokalplan N 23 s anvendelse er imidlertid ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, men bliver det når den nye kommuneplan vedtages endeligt. Det fremlagte kommuneplanforslag , som indeholder Naturplanen ved St. Musse, kan i denne sammenhæng betragtes som det nødvendige kommuneplantillæg. De planlægningsmæssige forhold omkring St. Musse fremgår af illustrationen fra Kommuneplanens rammedel (den nye ) vist side 16. Område G5 er udlagt som afgrænset landsbyareal omkring St. Musse indenfor hvilke, der kan ske en afrunding med enkelte nye boligbebyggelser som udfyldning. Område F9 er et fritidsområde omkring grusgravningsområderne som omfatter både den påtænkte naturpark og den eksisterende Put&Take-sø på den anden side af Sakskøbingvej. Lokalplan N23 er dermed i overensstemmelse med det fremlagte kommuneplanforslag Tilladelser til råstofgravning Det areal som nu ønskes omdannet til naturpark dækker ca. 20 ha ud af et samlede grusgravningsareal i området på ca. 40 ha. Heraf henligger øst for Sakskøbingvej en større grundvandsø som Put & Take-sø, som ikke indgår i den fremtidige naturpark. Syd for Put & Take-søen ligger et område på ca. 10 ha som idag er den aktive grusgrav. Vest for Bramsløkkevej og St. Musse landsby ligger et område på ca. 20 ha som er udlagt til interesseområde for fremtidig råstofindvinding til sand, grus og sten. Vedr. råstofindvinding på matr. nr. 5a, 5b, 5 k og 16a St. Musse, Musse Ansøgning om råstofindvinding til Storstrøms Amt er indgivet i flere omgange fra 1998 til 1999 og er bevilliget tilsvarende i 1998 og På dette tidspunkt var allerede tidligere ansøgt og givet tilladelse til indvinding på matr. nr. 10t op til Sakskøbingvej - umiddelbart øst for 5a m.fl. I det følgende refereres kun tilladelser og betingelser vedr. matr. nr. 5a, 5b, 5 k og 16a St. Musse, Musse da gravningerne tæt omkring Sakskøbingvej er ældre og er afsluttede allerede i slutningen af 1990 erne og derfor er givet under andre uaktuelle vilkår. Tilladelser vedr. matr. nr. 5a, 5b, 5 k og 16a St. Musse, Musse er givet i medfør af lov om råstoffer samt i henhold til administration af landbrugsloven (vedr. ophævelse af landbrugspligten). En forudsætning for gennemgravning af Musse Møllevej er, at matr. nr. 5b, 5k og 16a sammenlægges matrikulært med de øvrige gravefelter (dette er endnu ikke sket). Tilladelsen muliggør indvinding af indtil m3 sand, grus og sten årligt og udløber den 1. jan Til tilladelsen er tilknyttet en række vilkår med hjemmel i råstofloven, landbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven og vejlovgivningen - som desuden er indeholdt i mere specifikke deklarationer tinglyst på den pågældende ejendomme. Vilkårene (var) og er: 1) Andragende om at modtage jord udefra kan ikke imødekommes, idet ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, samt i indvindingsoplandet for Døllefjelde-Musse vandværks boringer. 2) I forhold til råstofkvalitet: Det indvundne skal opfylde specifikke krav til kvalitet, som fastsættes ved efterfølgende prøvetagninger 17

18 3) I forhold til en grave- og efterbehandlingsplan: Gravninger skal påbegyndes fra nord mod syd og ende ved St. Musse landsby med afrettede skråninger i hældningen 1: 1,5. Muldlag afrømmes etapevis og opbevares til senere genudlægning. Muldoverskud kan dog afhændes når det sikres at der kan udlægges et ca. 10 cm tykt muldlag efter afgravning af råstoffer. Øvrig overskudsjord udlægges på tidligere gravearealer mod nord og der sikres en øst-vestlig landfast forbindelse mod Sakskøbingvej på tværs af råstofgraven. 4) I forhold til landbrugsloven: Råstofarealet skal efterfølgende anvendes til ekstensivt landbrug f.eks. juletræsdyrkning eller græsning samt rekreative formål og naturformål. 5) I forhold til generelle miljøvilkår: - Der må ikke oplagres eller henlægges affald i graven, - Der kan kræves foranstaltninger mod eventuelle støvgener. - Der må ikke udspredes kemiske midler som f.eks. støvdæmpende midler, plantegifte eller vejsalt. - Der må ikke ske spild fra olietanke etc. og sker det alligevel skal det straks anmeldes til amtet, - Det samlede udendørs støjbidrag må ved nærliggende boliger ikke overstige 55 db(a) i dagtimerne og 40 db(a) om natten mandag til fredag. Råstofindvinding må ikke være i drift i weekenderne, - Der kan kræve udført støjmålinger, 6) I forhold til til anden lovgivning: - Arbejdet kan kræves standset såfremt der konstateres et depot med forurening eller såfremt en forurening af jorden konstateres, - Såfremt der graves under grundvandsspejlet kræves amtets tilladelse efter vandforsyningsloven, - Såfremt der etableres stenknuseri og behandlingsanlæg kræves amtets tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, - Såfremt der etableres bygninger og faste anlæg kræves tilladelser efter lov og om planlægning og byggeloven, hvortil der skal ansøges i Nysted kommune. I forhold til de opstillede vilkår for råstofgravningen og de specifikke betingelser for især efterbehandling vurderes det at vilkårene er blevet efterlevet og at en overgang til den i lokalplanen beskrevne naturpark med forskellige skovanvendelser og rekreative formål er i overensstemmelse med de oprindelige tilladelser. Vand- og afløbsforhold Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne om det åbne land i spildevandsplanen for Nysted Kommune. Det betyder at evt. spildevand fra parkanlægget skal føres til renseanlægget ved Nysted by. Området ved St. Musse er et landbrugsområde og er vandforsynet fra Døllefjælde Musse vandværk. Både i forbindelse med vandforsyning og afløbsforhold anses det som en betingelse at naturparken er selvforsynene med eventuelt vandingsvand til de kommende bevoksninger. Vejplanlægning Der er ikke planlagt ændringer i de kommunale veje i anledning af naturparken. 18

19 Den lokale tværgående vej, Musse Møllevej er allerede i praksis nedlagt som vej for år tilbage. I stedet etableres stianlæg med beplantning på tværs af parken. Der vil på egen grund ved naturparken blive udlagt og anlagt ca. 20 parkeringspladser på grusbelægning med adgang fra Sakskøbingvej. Støjforhold Områdets anvendelse til naturpark vil ikke påvirke omgivelserne med støj. Der stilles derfor ikke krav om særlige støjdæmpende foranstaltninger i lokalplanen. Affald Lokalplanområdet er omfattet af Nysted Kommunes affaldsplan, hvorefter al affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Anvendelse af arealet til naturpark giver ikke anledning til særlige foranstaltninger. Naturbeskyttelse Området er beliggende udenfor naturbeskyttelseslinierne ved strand, skov, å og fortidsminder. Anvendelse af arealet til naturpark giver ikke anledning til særlige foranstaltninger. Miljøforhold Lokalplanen åbner mulighed for en ændret anvendelse af området, der efter at have være et landbrugsområde, nu i en årrække har været anvendt til grusgravningsområde. Med naturparken og de skitserede plantninger med forskellige skovtyper bliver der i fremtiden tale om en ekstensiv rekreativ anvendelse. Det vurderes at der ved tilplantning og rekreativ anvendelse vil ske forbedringer af de miljømæssige forhold ligesom der vil ske betydelige forbedringer i levevilkårene for områdets dyre- og planteliv. Jordforurening Der er ikke kendskab til forurening eller aktiviteter, der kan have medført forurening af jorden i grusgravene. Såfremt der i forbindelse med anlægsarbejderne opstår mistanke om jordforurening, skal arbejdet standses, og anmeldelse indgives til Nysted Kommune, Teknisk Forvaltning. Sikring af drikkevand Kemiske bekæmpelsesmidler belaster kvaliteten af drikkevandet. Derfor skal der ved virkeliggørelsen af lokalplanen tages hensyn til grundvandsressourcerne - især fordi de dannede søer er grundvandsøer. Det ligger netop i målsætningen for naturparken at der tages stort hensyn til vandresourcerne ved det nye anlæg og at der hverken anvendes f.eks. kemiske støvbekæmpelsesmidler eller kemiske sprøjtemidler i den fremtidge drift og vedligeholdelse. Museumsloven I forbindelse med overgang fra landbrugsjord til grusgravningsområde blev der i sin tid stillet som vilkår at der ved muld - og råjordsafrømningen blev foretaget undersøgelser af om der fandtes fortidsminder i jorden - som led i beskyttelsen i henhold til museumsloven. Der er allerede tidligere foretaget undersøgelser efter arkæologiske spor på de berørte arealer i overfladearealerne og der skønnes derfor ikke behov for at foretages yderligere. 19

20 Tilladelser fra andre myndigheder Beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 er ikke aktuel i lokalplanområdet, men et par andre emner relateret til naturbeskyttelsesloven forudsætter tilladelser fra amtet eller fremtidg planmyndighed, Naturbeskyttelsesloven Indretning af naturparken, herunder større ændringer i terrænet - og etablering af en nye søområder - kræver generelt tilladelse fra amtet eller tilsvarende planmyndighed. Landbrugspligt Områdets landbrugspligt er i princippet kun midlertidigt ophævet, hvorfor realisering af lokalplanens rekreative anlægsaktiviteter kræver tilladelse fra jordbrugskommissionen. Storstrøms Amt Kommuneplan og Lokalplan N23 er begge vedtaget den 12. december Storstrøms Amts har tidligere sammen med Byrådet i Nysted accepteret det rammegrundlag, som lokalplanen bygger på og som er indeholdt i den nye kommuneplan. Dette rammegrundlag (for område F9) lyder: Arealet udgør et ældre grusgravningsområde som Døllefjelde- Musse Bylaug har aftalt at overtage som rekreativt område. De tidligere grave er på begge sider af Sakskøbingvej vandfyldte i store bassiner Der tænkes udarbejdet en naturplan for den vestlige del af grusgraven omfattende nye forskelligartede skovplantninger. I planen kan også indgå et forsøgscenter med jernalderbygninger og aktivitetscenter for spejdergrupper. Den østlige grav fungere idag som put and take fiskesø. Anvendelse: Fritids- og naturformål Bebyggelsesprocent: 5 for området som helhed Bygningshøjde: max. 8,5 m Etageantal: max. 1 Trafik og parkering: Vejadgang til området ved Pilestrædet, Musse Gade eller Bramsløkkevej. Der kan indenfor området etableres interne veje og parkeringspladser Areal- og bebyggelsesudformning: Ny bebyggelse kan kun være provisorisk bebyggelse, telte etc. i forbindelse med jernalderforsøgscentret. Der kan stilles krav om opsætning af hegn ved dele af de rekreative søområder og fiskesøer Området er og skal forblive i landzone. Lokalplan N 23 er i overensstemmelse med disse rammebestemmelse 20

21 F O R S L A G Lokalplan nr. N 23 Døllefjælde Musse Naturpark et rekreativt område ved St. Musse NYSTED KOMMUNE vedtaget 12. december 2006 I henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning af den 18. august 2004 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, - at områdets anvendelse fastlægges til ekstensivt landbrug og/ eller rekreative formål, herunder søer og skovplantninger, - at lokalplanområdet efter endt grusgravning og eventuel deponering efterbehandles således, at der skabes et sammenhængende natur- og fritidsområde i overensstemmelse med lokalplanens kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan, - at fastlægge retningslinier for områdets fremtidige drift og pleje, - at der indenfor området anlægges de fornødne opholds- og parkeringsarealer, - at fastlægge retningslinier for eventuelle mindre bygningers placering, udformning og materialevalg, - at offentligheden sikres adgang til lokalplanområdet i henhold til en nærmere fastsat vedtægt og et ordensreglement for fritidsområdet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 5b, 5k, 16a og 10t samt del af matr. nr. 5a alle St. Musse by, Musse samt alle parceller, der efter den 6. september 2006 udstykkes fra de pågældende ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området, der er en tidligere grusgrav, udlægges til ekstensivt landbrug og rekreative formål og må kun anvendes til fritidsformål/ naturområde med et indhold af skovplantninger afvekslende med åbne områder og søflader. 3.2 Grusgravningen indenfor området må ikke genoptages. Der har hidtil foreligget tilladelse til grusgravning og der er opbygget et system af grundvandssøer. Området kan fortsat efterbehandles i overensstemmelse med kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan, der angiver fordelingen mellem (grundvands-) sø-arealer, åbne arealer og beplantede arealer. Desuden angiver planerne et omtrentligt færdigt terræn. 21

22 F O R S L A G L O K A L P L A N E N S B E S T E M M E L S E R 3.3 Beplantningen i området skal foretages med en beliggenhed og et plantevalg i overensstemmelse med kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan, samt plantelisten og arealfordelingen vist på kortbilag nr. 4 og 5 - bilag A og B. 3.4 Indenfor området kan der anlægges de for benyttelsen nødvendige stier, adgangsveje, p-pladser, rastepladser samt overnatningspladser, beplantninger incl. jordanlæg, mindre servicebygninger og landart-installationer. Der kan maximalt anlægges en servicebygning på 25 m 2. Etablering af eventuelle historiske og/eller museale forsøgsanlæg som f.eks. jernalderhuse el. lign. betragtes ikke som bebyggelse. 3.5 Hvis benyttelsen til rekreative formål ophører, skal arealerne retableres til jordbrugsformål i overensstemmelse med anvisninger fra jordbrugskommissionen. 4 Udstykning 4.1 Området kan ikke udstykkes yderligere, men der kan ske tekniske opdelinger (- og sammenlægninger) som led i drift og anvendelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området må kun etableres som angivet på kortbilag 2 dvs. fra Sakskøbingvej, Bramsløkkevej og Musse Gade og ikke fra Pilestrædet. 5.2 Musse Møllevej nedlægges som vej fra Bramsløkkevej til Sakskøbingvej, men opholdes som sti. Nedlæggelsen vil sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 5.3 Der kan anlægges nye stier og parkeringsarealer i området, i princippet som angivet på kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan. Stier, interne veje og p-pladser etc. anlægges med grus. 5.4 Vejadgang til området for tung trafik (for såvidt angår nødvendig afsluttende grusgravnings- og efterbehandlingsarbejder), må kun ske fra Sakskøbingvej eller Bramsløkkevej. 5.5 Der skal på arealet reserveres areal til anlæg af 20 parkeringspladser, som vist på kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan. 6 Tekniske anlæg og ledninger 6.1 Indenfor området må der ikke opsættes fritstående ledningsanlæg, belysningsanlæg og antenner. 6.2 Eventuelle vand- og kommunikationsledninger anlægges langs eksisterende eller nye stiforbindelser. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsen må kun omfatte en servicebygning samt evt. skure til grej, maskiner o. lign. indenfor et maximalt etageareal på 25 m 2 placeret som vist på kortbilag Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 5,00 m. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på bygninger skal være i træ og fremstå i dæmpede jordfarver eller i sort. 8.2 Tagflader skal fremstå med belægning af græstørv eller mørk tagpap. 8.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. 22

23 F O R S L A G L O K A L P L A N E N S B E S T E M M E L S E R 9 Ubebyggede arealer 9.1 Terrænregulering indenfor lokalplanområdet skal gennemføres efter principperne angivet på kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan. 9.2 Der skal ikke ske indhegning af lokalplanområdet, men omkring søområder og nyplantninger kan der ud fra drifts- og sikkerhedsmæssige forhold ske indhegning. Langs lokalplanområdets nordlige grænse langs ved jernbanen, kan der etableres trådhegn. 9.3 Beplantning og pleje af arealer skal tilrettelægges i overensstemmelse med kortbilag nr. 2 og 3, anvendelsesplan og illustrationsplan samt plantelisten og arealfordelingen vist på kortbilag nr. 4 og 5 - bilag A og B. 9.4 Udendørs oplagring må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse. 9.5 Belysning og skiltning indenfor området må kun finde sted med Byrådets tilladelse. 10 Bonusvirkning og landzonetilladelse 10.1 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1, der er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse (bl.a. en landzonetilladelse). 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Blivende retsvirkninger Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Byrådet kan dispensere til mindre afvigelser, der ikke strider mod principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. Udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, som ikke er forenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 23

24 L O K A L P L A N E N S B E S T E M M E L S E R 12 Vedtagelsespåtegning 12.1 Således vedtaget af Nysted Byråd i henhold til 24 lov om planlægning. Forslaget fremlægges til offentlig høring fra den 21. september til den 16. november Nysted, den 19. september 2006 P. b. v. Lennart Damsbo-Andersen Borgmester Søren Lück Madsen Kommunaldirektør Vedtaget endeligt af Nysted Byråd den 12. december 2006 P. b. v. Lennart Damsbo-Andersen Borgmester Søren Lück Madsen Kommunaldirektør 24

25 Musse Gade lokalplangrænse jernbane Sakskøbingvej Bramsløkkevej 5 k 10 t 1 bb 5 b 16 a Musse Møllevej (nedlægges) Aalborgvej 5 a Lokalplan N 23 Lille Mussevej 10 t Put&Take-sø Pilestrædet Sakskøbingvej Taastrupvej St. Musse landsby Døllefjælde Musse Naturpark - et rekreativt område ved St. Musse m 200m Nysted kommune Lokalplan N 23 KORTBILAG nr. 1 Matrikulære forhold mål 1: december 2006

26 nuværende beplantningsbælte langs banen (5m) lokalplangrænse jernbane sti 7 8 Sakskøbingvej 9 sø nordnordøst 11 jernalderhuse og shelters Bramsløkkevej sti 6 9 sø nordvest grupper af træer eller solitær-træer med landskabelig effekt. 9 sø nordøst 5 sti 10 evt. servicebygning 6 adgangsmulighed for kørende trafik 9 Parkering 20-pladser Aalborgvej 1 3 adgang for kørende trafik Lille Mussevej sø sydvest sti sø sydøst sti sti Put&Take-sø 1 2 Musse Gade 1 sø sydsydøst sti 10 sti 10 2 Pilestrædet St. Musse landsby Taastrupvej Døllefjælde Musse Naturpark - et rekreativt område ved St. Musse Tegnforklaring, se kortbilag nr m 200m Nysted kommune Lokalplan N 23 KORTBILAG nr. 2 Lokalplanens anvendelse mål 1: december 2006

27 Tegnforklaring, se kortbilag nr. 4 Døllefjælde Musse Naturpark - et rekreativt område ved St. Musse m 200m Nysted kommune Lokalplan N 23 KORTBILAG nr. 3 Illustrationsplan mål 1: december 2006

28 Arealoversigt og beplantningstyper for naturpark, Bilag A. Tegnforklaring, kortbilag nr. 2 (numre) og 3 (signatur+farver) Tegnforklaring og numre i relation til beskrivelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser 9.3 samt kortbilag nr. 2 og Beskrivelse Tidsperiode Areal ha Dryas-tid f. Kr. 1,74 Birk /fyr tid f. Kr. 0,57 Hassel/fyrre-tid f. Kr. 0,55 Yngre Linde-tid f. Kr 0,38 Parkering 0,50 Ellesump 0,06 Ældre Linde-tid f. Kr 1,05 Bøge-tid 500 f. Kr.-. 1,11 Indførte arter 0,13 Overdrev 2,25 Overdrev og arboret 1,67 Agre/landsby 0,46 sø 1 nnø 0,44 sø 2 nø 0,41 sø 3 nv 1,60 sø 4 sø 1,91 sø 5 ssø 0,86 sø 6 sv 3,74 Samlet areal ca. 19,43 Døllefjælde Musse Naturpark - et rekreativt område ved St. Musse m 200m Nysted kommune Lokalplan N 23 KORTBILAG nr. 4 Beplantningstyper og arealstørrelser, Bilag A 12. december 2006

29 Planteliste for naturpark, bilag B Navne i relation til beskrivelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser 9.3 samt kortbilag nr. 2 og 3. Døllefjælde Musse Naturpark - et rekreativt område ved St. Musse Nysted kommune Lokalplan N 23 KORTBILAG nr. 5 Planteliste, Bilag B 12. december 2006

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng KØGE KOMMUNE 1989 LOKALPLAN 2-20 OPFYLDNING VED ØLBY LYNG INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE: Baggrund... side 3 Formal... 3 Indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Lokalplan nr. 60 For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Væggerløse Marielyst Marrebæk Indledning...3 Lokalplanens indhold...3 Forholdet til den øvrige planlægning...3 Forholdet til regionplanen...4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav for Ølsted Grusgrav Juni 2013 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke LOKALPLAN N R. 072 for udvidelse af golfbanen ved Hylke Skanderborg Kommune 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 072 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere