Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007"

Transkript

1 Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/ /PK3

2 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 3.4. Undervisning... 3 Ad Personaleforhold m.v Ad 4.1. Egelys udredningsprojekt med ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense... 5 Ad 6. Fritidsaktiviteter og fællesskab... 6 Ad 7.1. Besøg... 7 Ad 7.3. Udgang... 9 Ad 9. Vold mv Ad 12. Tilsyn Ad 13. Magtanvendelse Ad Regionens tilsyn med Egelys anvendelse af magtanvendelsesbekendtgørelsen (konkret magtanvendelsesbekendtgørelsens 38, stk. 2) Opfølgning Underretning... 13

3 3/14 Den 12. april 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektionen den 12. december 2007 af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger. I rapporten bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. I den anledning har jeg modtaget en (udateret) udtalelse fra Egely, en udtalelse fra Region Syddanmark af 1. november 2011 samt en udtalelse fra Social- og Integrationsministeriet af 6. december Endvidere har jeg i brev af 21. december 2011 fra Social- og Integrationsministeriet modtaget en udtalelse fra Rigspolitiet dateret 8. december 2011 og en udtalelse fra Justitsministeriet dateret 20. december 2011 om resultatet af Rigspolitiets undersøgelse af politikredsenes administration af udgangsbekendtgørelsen (jf. rapportens pkt. 7.3). Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 3.4. Undervisning Jeg kan i fortsættelse af det, som ombudsmanden har orienteret om i opfølgningsrapporten, oplyse, at ombudsmanden i opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende inspektionen af Bakkegården har anført følgende: I opfølgningsrapport nr. 3 skrev jeg endvidere (bl.a.) følgende: Regionen har anført at regeringen i oktober 2009 i forbindelse med et udspil om ungdomskriminalitet tilkendegav at regeringen vil sikre, at alle unge, der er anbragt i Kriminalforsorgens institutioner, efter behov får tilbud om skolegang til og med 10. klasses niveau, uanset den unges alder og uanset antallet af år, den unge har været indskrevet i skole. Regionen har endvidere anført at Danske Regioner har henstillet til at denne ret tillige ville gælde for unge anbragt på de sikrede institutioner. Endelig har regionen anført at Danske Regioner har bedt Danmarks Pædagogiske Universitet om at gennemføre et forskningsprojekt, Fra udsat til motiveret, om undervisning af unge på de sikrede institutioner, og herunder Bakkegården.

4 4/14 Region Sjælland har under henvisning til ovenstående fundet det hensigtsmæssigt at afvente dels en udmøntning af regeringsudspillet, dels resultaterne af forskningsprojektet (forventeligt i sommeren 2010) om undervisning på de sikrede institutioner inden der træffes beslutning om en eventuel ændring af skoletilbuddet på Bakkegården. Jeg er enig med regionen heri. Jeg afventer herefter at regionen orienterer mig om hvad resultatet af forskningsprojektet giver Bakkegården og regionen anledning til. Jeg har ved opslag konstateret at rapporten om undervisningen på de sikrede institutioner Fra udsat til motiveret (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet) er udkommet i maj måned Regionen har i fortsættelse af opfølgningsrapport nr. 3 oplyst at Bakkegården pr. 1. februar 2011 har taget yderligere to sikrede afdelinger med hver fem pladser i brug, og at der samtidig er sket en væsentlig styrkelse af kvaliteten og indholdet i undervisnings- og beskæftigelsestilbuddene til de unge på Bakkegårdens nu seks sikrede afdelinger. Regionen har nærmere oplyst følgende: Der etableres i alt seks beskæftigelsestilbud foruden et undervisningscenter med betydeligt flere og forskellige undervisningstilbud, end hidtil. Bakkegården vil fremover tilbyde de unge undervisning og/eller beskæftigelse fra kl alle hverdage efter en individuelt tilrettelagt plan. Bakkegården vil dermed være i stand til at tilbyde unge i den skolepligtige alder undervisning, der står mål med folkeskolelovens bestemmelser, samtidig med at unge over den skolepligtige alder kan tilbydes undervisning efter ønske og behov. Jeg har noteret mig det som regionen har oplyst, og foretager mig ikke mere vedrørende undervisningen på Bakkegården.

5 5/14 Ad Personaleforhold m.v. Ombudsmanden bad i opfølgningsrapporten om oplysninger om/kommentarer fra Egely på en række nærmere angivne punkter. Ombudsmanden bad endvidere regionen om en udtalelse i den udstrækning, Egelys oplysninger/kommentarer lagde op til det. Om brandberedskabet på Egely har Egely oplyst, at der foreligger en skriftlig brandinstruks, som er gennemgået med alle afdelinger, og at der er afholdt uvarslede brandøvelser siden inspektionen på alle afdelinger. Om hygiejneforholdene har Egely oplyst, at der er opsat nye sæbedispensere, og at der nu bruges engangshåndklæder på toiletterne. Egely har endvidere undersøgt spørgsmålet om rockwoll i hallen, hvilket ikke forekommer. Om efteruddannelse har Egely oplyst, at Egely forsøger at tilrettelægge efteruddannelsesindsatsen således, at de begrænsede ressourcer, der er afsat hertil, anvendes så effektivt som muligt. Derfor foregår efteruddannelse som regel som interne kurser, bl.a. med inddragelse af Egelys udviklingskonsulent og psykologer. Egely har endvidere henvist til Danske Regioners fælles efteruddannelse for medarbejdere ved de sikrede institutioner, som foreløbig har resulteret i en fælles introuddannelse for nyansatte medarbejdere. Egely har desuden oplyst, at Egely har søgt og fået ekstra midler til efteruddannelse til bl.a. det screeningsprojekt med Odense Universitetshospital, som er nævnt i rapporten om inspektionen, samt til efteruddannelse i det sociale kapitel og i forbehandling af misbrugsproblemer. Endelig har Egely om de omtalte problemer med brug af tekniske hjælpemidler oplyst, at enkelte afdelinger på forsøgsbasis har fået mulighed for at skrive (it-baseret), mens personalet arbejder på afdelingen. Regionen har henholdt sig til Egelys svar. Jeg har noteret mig Egelys oplysninger. Ad 4.1. Egelys udredningsprojekt med ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense Ombudsmanden bad i opfølgningsrapporten (fortsat) om underretning om resultatet af screeningsundersøgelsen.

6 6/14 Egely har som svar vedhæftet den afsluttende rapport om projektet ( Screening for børne- og ungdomspsykiatriske forstyrrelser hos 50 unge anbragte på den sikrede institution Egely, der senere udgør risiko for at de ender som retspsykiatriske patienter ). Jeg har noteret mig, at alle de anbragte unge i undersøgelsesperioden (kalenderårene 2008 og 2009) fik tilbudt at medvirke til undersøgelsen, og at kun to nægtede at medvirke, mens andre fire unge udgik på grund af deres meget kortvarige anbringelsestid. Jeg har endvidere noteret mig, at 34 unge i forbindelse med undersøgelsen blev diagnosticeret, og at fem af disse 34 unge havde en egentlig psykotisk lidelse (seks personer, hvis en allerede diagnosticeret ung tælles med). Rapporten giver mig ikke i øvrigt anledning til bemærkninger. Social- og Integrationsministeriet har oplyst, at denne screeningsundersøgelse har dannet baggrund for, at alle børn og unge på sikrede afdelinger forudsat at der er samtykke fra den unge og forældremyndighedens indehaver skal screenes med henblik på at afdække psykiatriske problemer, jf. servicelovens 57c, stk. 4, der trådte i kraft den 1. juli Jeg har noteret mig, at screeningsundersøgelsen også har haft generel betydning. Ad 6. Fritidsaktiviteter og fællesskab Ombudsmanden bad i opfølgningsrapporten (fortsat) Egely om mere præcise oplysninger om de unges brug af fodbold- og basketballbanen, gymnastiksalen og musiklokalet, og om en udtalelse herom fra regionen. Egely har oplyst, at hallen (gymnastiksalen), afdelingernes værksteder og den udendørs boldbane hidtil har været benyttet efter et fast struktureret dagsprogram kombineret med et bookingsystem, og at faciliteterne derved udnyttes optimalt. Egely har i forlængelse heraf oplyst, at den nyopførte værkstedsbygning blev taget i brug i eftersommeren Egely har til yderligere belysning af udnyttelsen af faciliteterne vedlagt eksempler på dagsprogrammer mv.

7 7/14 Regionen har henholdt sig til Egelys svar. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 7.1. Besøg Efter at have refereret fra rapporterne om inspektionen i 2001 af den sikrede institution Koglen, bad ombudsmanden om udtalelser fra Egely, Region Syddanmark og Socialministeriet om Egelys besøgsregler. Ombudsmanden bad endvidere om, at myndighederne i den forbindelse inddrog det forhold, at besøg af forældre mv., henholdsvis besøg af en kæreste, blev behandlet meget forskelligt, herunder i henseende til den tidsmæssige udstrækning af besøget. Egely har oplyst, at Egely i de kommende måneder vil revidere sine besøgsregler, således at den unges netværk også får mulighed for at besøge den unge. Region Syddanmark har oplyst, at de nye besøgsregler vil blive eftersendt, og at Egely og regionen tager Socialministeriets kommentarer refereret i opfølgningsrapporten til efterretning. Social- og Integrationsministeriet har anført følgende: Social- og Integrationsministeriet skal henlede opmærksomheden på det svar af 9. maj 2011, ministeriet har givet i forbindelse med opfølgning på Ombudsmandens inspektion af Bakkegården d. 6. oktober 2005 vedr. besøg, hvoraf følgende fremgår: Ifølge servicelovens 69, stk. 1, (tidligere 55, stk. 3) skal kommunalbestyrelsen, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. 70, stk. 2, og 148, træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v. under opholdet. Ud over at arbejde for at bevare kontakten til forældrene, skal kommunen sørge for, og om fornødent træffe afgørelse om, at der skal være samvær med andre fra barnets eller den unges netværk. Kommunen skal altså vurdere, om barnet eller den unge har behov for at bevare kontakten til personer i netværket.

8 8/14 Kommunen skal i den forbindelse lægge vægt på barnets eller den unges egne ønsker om at bevare kontakten til bestemte personer. Anbringelsesstedet vil i kraft af det såkaldte anstaltsforhold i enkeltstående situationer kunne forhindre samvær eller kontakt mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, hvis det er påkrævet af hensyn til orden og sikkerhed eller formålet med anbringelsen. Anbringelsesstedet kan således i enkeltstående tilfælde indhente oplysninger om besøgende hos politiet, hvis det er påkrævet af hensyn til orden og sikkerhed eller formålet med anbringelsen, og på den baggrund vurdere, om der skal gives tilladelse til besøg. Hvis der ikke er tale om enkeltstående tilfælde, og hvis anbringelsesstedet finder det nødvendigt at forhindre samvær eller kontakt, må anbringelsesstedet rette henvendelse til kommunen. Kommunen kan derefter træffe afgørelse efter servicelovens 71, stk. 1 og 2, om samvær samt omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten, herunder fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Det er således kommunerne, som i det omfang det er nødvendigt, træffer afgørelse om samvær m.v., og anbringelsesstedet kan kun i enkeltstående situationer give afslag på samvær med forældre og netværket. Afslag på anmodning om besøg bør gives skriftligt med henblik på eventuel klage over afslaget. Det er anbringelsesstedet, der på baggrund af ovenstående og som led i anstaltsforholdet fastsætter rammer for afvikling af besøgene. Social- og Integrationsministeriet har endvidere anført, at ministeriet vil skrive til Region Syddanmark og bede om kopi af de nye besøgsregler. Jeg har noteret mig det, som Social- og Integrationsministeriet har anført, og henviser i øvrigt til det, som ombudsmanden har anført i opfølgningsrapport nr. 4 om Bakkegården (rapportens s.7). Jeg har endvidere noteret mig regionens bemærkning om, at jeg vil få en kopi af Egelys nye besøgsregler, når de foreligger, og ministeriets vurdering af reglerne.

9 9/14 Ad 7.3. Udgang Jeg bad i opfølgningsrapporten Socialministeriet om at foranledige, at jeg blev underrettet, når resultatet af Rigspolitiets undersøgelse forelå; undersøgelsen af politikredsenes praksis med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af bekendtgørelsen om udgang (bekendtgørelse nr. 200/2004). Jeg har modtaget sådan underretning med Social- og Integrationsministeriets brev af 21. december Det fremgår bl.a. af Rigspolitiets brev af 8. december 2011, som Justitsministeriet i brev af 20. december 2011 til Social- og Integrationsministeriet har henholdt sig til, at [k]un én politikreds har oplyst, at man ved gennemgang af praksis på området har konstateret, at der ikke føres en tilstrækkelig ensartet praksis, og at man af den grund lokalt vil udarbejde nærmere retningslinjer for kredsens anvendelse af udgangsbekendtgørelsen. På baggrund af den gennemførte undersøgelse er det Rigspolitiets vurdering, at der ikke er behov for fastsættelse af generelle retningslinjer for politikredsenes anvendelse af udgangsbekendtgørelsen. Jeg har noteret mig resultatet af Rigspolitiets undersøgelse og Rigspolitiets og Justitsministeriets konklusion herpå, og jeg foretager mig ikke mere på dette punkt. Ad 9. Vold mv. Ombudsmanden bad i opfølgningsrapporten om bemærkninger fra Egely og regionen til det, som ombudsmanden anførte i opfølgningsrapporten på baggrund af de oplyste tal om tilfælde af vold og trusler mod personalet en tredobling fra 2007 (inspektionstidspunktet) til og med år Ombudsmanden bad endvidere regionen om en udtalelse om, hvilke eventuelle tiltag regionen havde overvejet i lyset af den konstaterede stigning i antallet af tilfælde af vold og trusler mod personalet på Egely. Egely har oplyst, at det desværre ikke er muligt at angive, hvor mange af de registrerede tilfælde af trusler der kan henføres til magtanvendelse. Egely har endvidere anført, at tallene for den anførte årrække ikke umiddelbart kan sammenlignes pga. flere skift i afgrænsning og opgørelsesmetode.

10 10/14 Endelig har Egely oplyst, at Egely ikke tidligere har ført statistik over antallet af politianmeldte voldsepisoder, men at en manuel optælling har ført til tre politianmeldte tilfælde af vold og trusler i Regionen har vedrørende spørgsmålet om vold og trusler mod personalet henvist til en redegørelse med overskriften MED-udvalgets indsatsområder omkring vold og trusler mod personalet på Egely (bilag 4 til regionens svar med 4 underbilag). Det fremgår af redegørelsen, at der bl.a. på baggrund af den politiske bevågenhed, som en anonym henvendelse fra (tidligere) ansatte på Egely førte med sig, i foråret 2011 blev nedsat en arbejdsgruppe ( Task Force ), som kunne sparre med og rådgive ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på Egely. Det er i redegørelsen endvidere anført, at Egely også forud for henvendelsen havde stort fokus på spørgsmålet om vold og trusler mod personalet. Det fremgår endvidere (bl.a.) af redegørelsen, at alle episoder om vold og trusler registreres (og diskuteres på det næstkommende personalemøde), og at de registrerede episoder kvartalsvis sendes til regionen, ligesom der sker indberetning til Arbejdsskadestyrelsen. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at psykisk og fysisk vold er et fast punkt på MED-udvalgets dagsorden. Redegørelsen indeholder desuden en oversigt over arbejdsmiljøorganisationen på Egely og er endvidere som nævnt vedlagt 4 underbilag: Procedure omkring anmeldelse af vold og trusler, Egelys fraværspolitik, stresspolitik og Egelys handlingsplan mod mobning. Social- og Integrationsministeriet har bemærket og noteret sig, at Egely har fokus på vold og trusler mod personalet. Ministeriet er samtidig gået ud fra, at episoderne ikke alene drøftes i Egelys forskellige fora, men at det også drøftes, hvordan episoderne kan undgås i fremtiden. Jeg har noteret mig ovenstående oplysninger og herunder antallet af politianmeldelser i perioden og jeg har i lighed med Social- og Integrationsministeriet noteret mig, at Egely (og regionen) har stor opmærksomhed på spørgsmålet om vold og trusler mod personalet.

11 11/14 Ad 12. Tilsyn Jeg har noteret mig regionens oplysning om, at den evaluering af regionens tilsyn herunder af tilsynets uafhængighed som ombudsmanden i opfølgningsrapporten bad om underretning om, endnu ikke foreligger. Det fremgår af regionens udtalelse (i brev af 1. november 2011), at resultatet af evalueringen ville blive eftersendt, når det forelå. Jeg har noteret mig, at jeg vil få eftersendt resultatet af evalueringen, når det foreligger. Ad 13. Magtanvendelse Jeg har fra regionen modtaget et eksemplar af det nye magtanvendelsesskema, således som ombudsmanden bad om i opfølgningsrapporten. Skemaet giver mig ikke anledning til bemærkninger. Ad Regionens tilsyn med Egelys anvendelse af magtanvendelsesbekendtgørelsen (konkret magtanvendelsesbekendtgørelsens 38, stk. 2) Ombudsmanden bad inden han eventuelt foretog sig mere vedrørende spørgsmålet om rekvirering af psykiatrisk tilsyn i forbindelse med anbringelse af en ung i særligt isolationsrum om, at regionen og Socialministeriet forholdt sig til det, som Egely havde anført forud for tidspunktet for udsendelse af opfølgningsrapporten. Regionen har i den anledning bl.a. anført følgende: Egely har supplerende oplyst, at lægehuset eller vagtlægen altid reagerer med det samme, og at der således hurtigt indfinder sig lægebesøg på Egely efter opkald. Det er Egelys opfattelse, at der ikke kan forventes den samme hurtighed fra en tilknyttet psykiater. Endvidere har Egely oplyst, at i de tilfælde, hvor der ikke er en diagnosticeret psykiatrisk lidelse, kan den tilkaldte læge bedre end Egelys personale vurdere om den unge har en psykiatrisk lidelse med deraf pligt til at tilkalde psykiatrisk speciallæge.

12 12/14 Det er Region Syddanmarks vurdering, at Egely henset til de geografiske forhold har fundet en praktisk måde at sikre, at børn og unge, der efter en lægelig vurdering har en psykiatrisk lidelse, tilses af en psykiatrisk speciallæge hurtigst muligt. Regionen har dog samtidig erkendt, at det ikke er Egely, der tilkalder den psykiatriske speciallæge. Social- og Integrationsministeriet har anført følgende: En særlig sikret afdeling, skal være godkendt til at modtage unge med psykiske lidelser, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens 38, stk. 1. Unge kan, når der foreligger en skriftlig, lægefaglig vurdering af, at en ung udviser aktuelle symptomer på en diagnose, anbringes på en særlig sikret afdeling godkendt til at modtage unge med psykiske lidelser, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens 39, nr. 3. Når unge er anbragt på en særligt sikret afdeling, der er godkendt til at modtage unge med psykiske lidelser, anbringes i isolation, skal der i forbindelse med isolation tilkaldes en psykiatrisk speciallæge knyttet til afdelingen, der skal tage stilling til om den unge, i stedet for isolation skal indlægges på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, og hvis dette ikke er tilfældet, føre løbende tilsyn med den pågældende unge under isolationen. Formålet med tilsynet fra den psykiatriske speciallæge er bl.a. at påse, om der i løbet af isolationen sker en udvikling med den pågældendes tilstand, som gør en indlæggelse på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling nødvendig, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens 38, stk. 2. Der findes d.d. én særligt sikret afdeling på Grenen, der er godkendt til at modtage unge med psykiske lidelser. Grenen har tilknyttet en psykiatrisk speciallæge fra det psykiatriske hospital Risskov til afdelingen, som kan tilkaldes i forbindelse med isolation. 38, stk. 2, i serviceloven lægger således ikke op til, at alle særligt sikrede afdelinger skal have tilknyttet en psykiatrisk speciallæge. Magtanvendelsesbekendtgørelsens 38, stk. 2, og 39 er sålydende: 38

13 13/14 Stk.2. Ved isolation efter stk. 1, skal der, for så vidt angår unge med psykiske lidelser [min fremhævelse], i umiddelbar forbindelse med isolationen tilkaldes en psykiatrisk speciallæge knyttet til afdelingen, der skal tage stilling til, hvorvidt en indlæggelse af den pågældende på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er nødvendig, og hvis dette ikke er tilfældet, i øvrigt føre løbende tilsyn med den pågældende under isolationen for at kunne tage stilling til om der, i løbet af isolationen, sker en udvikling med den pågældendes tilstand, som gør en indlæggelse på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling nødvendig. 39 En særligt sikret afdeling kan anvendes for unge når: 1) der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret afdeling efter 29, 2) anbringelse i en sikret afdeling ikke er eller vil være tilstrækkelig, idet den unge ved en forudgående særlig voldelig eller psykisk afvigende adfærd har gjort ophold eller fortsat ophold i en sikret afdeling uforsvarligt, og 3) der i forhold til unge med psykisk afvigende adfærd, foreligger en skriftlig, lægefaglig vurdering af, at den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose. Jeg forstår med henvisning til ordlyden af magtanvendelsesbekendtgørelsens 38, stk. 2 (jf. fremhævelsen i citatet ovenfor) Social- og Integrationsministeriets udtalelse således, at pligten til at tilkalde en psykiatrisk speciallæge i modsætning til en almindelig vagtlæge er knyttet til anbringelse i isolation af en ung med en konstateret psykiatrisk lidelse, og at den pågældende har aktuelle psykiatriske symptomer, jf. bekendtgørelsens 39, nr. 3 ( foreligger en skriftlig, lægefaglig vurdering af, at den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose ). Jeg går ud fra, at ministeriets udtalelse skal forstås således, at Egely i modsætning til Grenen ikke er godkendt til at modtage unge med konstaterede psykiske lidelser. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om min inspektion den 12. december 2007 af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger som afsluttet.

14 14/14 Underretning Denne rapport sendes til Egely, Region Syddanmark, Social- og Integrationsministeriet, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til grundlovens 71, stk. 7, og de unge i institutionen. København, den

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 108 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 108 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 108 Offentligt Behandlingshjemmet Sølyst Færgevej 3 5800 Nyborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge, 2010

Kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge, 2010 N O T A T Kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge, 2010 Antallet af unge, der er blevet afvist til en plads på de sikrede institutioner på grund af pladsmangel, har gennem de senere år været

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag.

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag. 1 Den 23. maj 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 5. september 2000 af Køge Kommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål som inspektionen har givet anledning

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Den 28. september 2011 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3518-061/ATG3 1/21 Indholdsfortegnelse Ad 2. Generelt om Sønderbro... 2 Ad 3.2.7. Motionsrum...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere