Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 9. december 2003 med bilag fra Justitsministeriet, herunder en udtalelse af 11. september 2003 fra Politimesteren i Helsingør. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 1. Detentionslokalerne Jeg bad politimesteren om at oplyse om anvendelsen af det bad der er beliggende ved visitationslokalet. På tidspunktet for inspektionen var badets brusehoved og -slange afmonteret. Politimesteren har oplyst at brusehoved og slange er afmonteret og placeret i skranken i detentionsområdets modtageafsnit idet der er eksempler på at tilbageholdte i forbindelse med benyttelse af bade-/toiletfaciliteterne har afmonteret bruseslange og/eller brusehoved og benyttet det til at øve hærværk med i rummet. Det frygtes derfor at de nævnte effekter tillige vil kunne anvendes som slagvåben over for personalet. Brusehoved og slange kan umiddelbart genmonteres hvis der er behov for det, og mulighederne for at benytte badefaciliteterne er derfor ikke indskrænket. Jeg har noteret mig det oplyste.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Politimesteren har oplyst at glasset i døren ind til detentionslokale nr. 1 er blevet udskiftet, jf. mine bemærkninger i den endelige rapport og mine tilkendegivelser under inspektionen. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2. Rapportgennemgang Politimesteren har indledningsvis i sin udtalelse anført følgende: Rapporten indeholder en række bemærkninger og beklagelser med hensyn til en række forhold i og omkring benyttelsen af detentionen. Disse forhold har jeg taget til efterretning, og det er i flere sammenhænge indskærpet over for det tjenestegørende personale i døgnberedskabet, herunder særligt de vagthavende vicepolitikommissærer, at det på området gældende regelsæt nøje skal overholdes og detentionsrapporter i alle tilfælde udfyldes fuldstændigt. Justitsministeriet har i sin udtalelse bl.a. anført at ministeriet finder det beklageligt at ingen af de gennemgåede rapporter er udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler, herunder 22, stk. 1, hvorefter alle punkter i rapporten skal udfyldes, og at kundgørelsens bestemmelser om tidspunktet for lægetilkald og gennemførelse af tilsyn i flere tilfælde ikke er overholdt. For så vidt angår notatpligten har ministeriet henvist til Rigspolitichefens indskærpelse heraf i rundskrivelse af 15. januar 2003 som også er nævnt i min rapport. Justitsministeriet har noteret sig det som politimesteren har anført i citatet ovenfor, og har anført at ministeriet på denne baggrund ikke foretager sig yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der i Helsingør politikreds havde været foretaget en undersøgelse af om der i kredsen findes forsorgshjem eller lignende

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer. I givet fald bad jeg politimesteren om at oplyse om resultatet heraf. Politimesteren har oplyst at politiet i Helsingør har kendskab til en række institutioner i politikredsen som foretager alkoholistbehandling eller modtager alkoholister i dagophold. Derimod er der ikke noget døgn- eller akuttilbud i kredsen. Politikredsen er derfor i påkommende tilfælde henvist til at gøre brug af institutionen Skansegården som ligger i Hillerød politikreds, og som er en institution under Frederiksborg Amt. Jeg går ud fra at det oplyste betyder at Politimesteren i Helsingør har foretaget en nærmere undersøgelse af eksistensen af såvel private som offentlige forsorgshjem mv. i politikredsen, og jeg foretager mig på denne baggrund ikke yderligere vedrørende spørgsmålet. Jeg bad politimesteren om at oplyse om antallet af personer som i 2002 var blevet bragt til hjemmet. Jeg henviste til Politiets Statistik hvoraf det fremgår at der i Helsingør politikreds havde været et stærkt stigende antal berusede personer som var blevet bragt til hjemmet (3 personer i 2000 henholdsvis 57 personer i 2001). Under henvisning til det som jeg i rapporten havde nævnt om min inspektion af detentionen i Hillerød vedrørende registreringspraksis i denne politikreds, bad jeg desuden politimesteren om at oplyse på hvilken måde der sker registrering af berusede personer som bliver bragt til hjemmet, og de øvrige tilfælde hvor den pågældende ikke indsættes i politiets detention, jf. kundgørelsens 1, stk. 2, nr. 2 og 3. Jeg bad tillige politimesteren om at oplyse om detentionsrapporten anvendes i disse tilfælde. Politimesteren har oplyst at det af politikredsens virksomhedsregnskab fremgår at der i 2002 var 76 berusede personer som blev bragt til hjemmet. Samme sted fremgår det at 28 berusede personer blev bragt til sygehus og en til forsorgshjem. Politimesteren har videre oplyst at Helsingør politi af samme grunde som Hillerød politi ikke registrerer de pågældende personer som tilbageholdte, men at berusere registreres under

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 hændelseskode i POL-SAS, og at det derfor ved forespørgsel i og udskrift fra systemet vil kunne godtgøres hvor de pågældende er bragt hen. Kun personer som anbringes i detentionen opdateres som tilbageholdte og tildeles (AP.)nummer idet de øvrige muligheder kun bringes i anvendelse på frivillig basis, og når det skønnes forsvarligt. Da alene personer som indsættes i detentionen betragtes som tilbageholdte, anvendes detentionsrapporten kun for denne persongruppe. Justitsministeriet har citeret noget af det som Politimesteren i Hillerød har anført, jf. også tilsvarende citat i min rapport, det som Politimesteren i Helsingør har anført om hvordan berusere registreres i denne politikreds og noget af Rigspolitichefens udtalelse af 25. marts 2003 i sagen vedrørende min inspektion af detentionen i Hillerød som Justitsministeriet har henholdt sig til. I denne udtalelse anførte Rigspolitichefen følgende: Af Hillerød Politis udtalelse af 17. marts 2003 fremgår det, at de berusede personer, der af politiet køres hjem som en servicehandling, ikke er berusede i en sådan grad, at de er omfattet af ordlyden af kundgørelse II, nr. 55, om detentionsanbringelse af berusede personer, 1, stk. 1. Det er på den baggrund Rigspolitiets opfattelse, at det er i overensstemmelse med reglerne, at disse personer ikke registreres som tilbageholdte. Rigspolitiet har desuden i den forbindelse bemærket, at Hillerød Politi er opmærksom på sondringen mellem berusede, der blot køres hjem som en serviceydelse, og berusede, der køres hjem som tilbageholdte i medfør af detentionskundgørelsen. Justitsministeriet har herefter anført følgende: Justitsministeriet skal på denne baggrund præcisere, at det følger af detentionskundgørelsens 1, stk. 4, at der i alle sager efter 1, stk. 2, nr. 1-4, det vil sige både ved overgivelse til andre (herunder ved hjembringelse), indbringelse til hospital, indbringelse til forsorgshjem eller lignende og indsættelse i politiets detention skal ske registrering af de pågældende personer som tilbageholdte og udfyldes detentionsrapport. Kundgørelsens regler omfatter imidlertid kun berusere, som defineret i kundgørelsens 1, stk. 1. Detentionsblanketten skal derfor ikke anvendes ved for eksempel hjembringelse af berusede personer, som ikke er til fare for sig selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed. Politimesteren i Helsingør er gjort opmærksom på dette ved kopi af dette brev.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Jeg har noteret mig at der i 2002 fortsat har været tale om en stigning i antallet af berusede personer som er bragt til hjemmet. Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har gjort Politimesteren i Helsingør bekendt med sin opfattelse med hensyn til registrering af berusere som ikke indsættes i detentionen, men overgives til andre eller indbringes til enten hospital eller forsorgshjem eller lignende. Idet jeg går ud fra at politiet i Helsingør på denne baggrund har ændret praksis således at detentionsrapporten også udfyldes i disse tilfælde, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt 2.2. Lægeundersøgelse I et enkelt tilfælde havde lægen i lægeerklæringen sat en parentes om sit benægtende svar (nej) på spørgsmålet om hvorvidt undersøgtes tilstand skønnedes behandlingskrævende (en anholdelse den 13. november 2002). I lægeerklæringen oplyste lægen herudover at den tilbageholdte havde svaret adækvat på lægens spørgsmål, men at han havde nægtet at lade sig undersøge, og at han ikke havde bevæget sine ekstremiteter. Under rubrikken fra politiet oplyses havde lægen oplyst at have fået at vide at den pågældende har en voldelig adfærd, havde drukket og på grund af selvmordstrusler havde fået frataget sit tøj, og at han derfor lå på gulvet uden tøj. Jeg tilkendegav at jeg umiddelbart forstod lægeerklæringen på den måde at lægen havde været i tvivl om hvorvidt den tilbageholdte var behandlingskrævende og (dermed) egnet til detentionsanbringelse. Jeg bad politimesteren om at oplyse om jeg havde opfattet oplysningerne i lægeerklæringen korrekt. I bekræftende fald bad jeg politimesteren om en udtalelse om de overvejelser som jeg gik ud fra at den vagthavende polititjenestemand havde gjort sig på baggrund af lægens tilkendegivne usikkerhed herunder med hensyn til det efterfølgende tilsyn med den pågældende. Politimesteren har af den vicepolitikommissær der var vagthavende den 13. november 2002, fået bekræftet at den pågældende har udfærdiget erklæringen og har foreta-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 get tilsyn indtil kl , men vicepolitikommissæren erindrer ikke i øvrigt sagen og kan derfor ikke udtale sig om sine overvejelser i sagen. Justitsministeriet har i sin udtalelse anført følgende: formålet med lægeundersøgelsen er at sikre, at en detentionsanbringelse er helbredsmæssigt forsvarlig, jf. 14, stk. 2, i detentionskundgørelsen. Det følger heraf, at politiet som udgangspunkt må foranstalte yderligere lægeundersøgelser for eksempel på skadestuen hvis en læge efter at have foretaget undersøgelse i detentionen ikke med sikkerhed kan konkludere, at den detentionsanbragtes tilstand ikke er behandlingskrævende. Da de nærmere omstændigheder og overvejelser i den konkrete sag ikke har kunnet klarlægges, finder Justitsministeriet imidlertid ikke grundlag for at foretage sig yderligere. Jeg er enig heri og foretager mig af samme grund som Justitsministeriet ikke mere vedrørende sagsbehandlingen i det konkrete tilfælde. Hvis der som jeg gik ud fra, havde været vagtskifte inden den detentionsanbragte i det nævnte tilfælde blev løsladt (kl den 14. november 2002), bad jeg om at politimesteren i sin udtalelse kom ind på hvilke oplysninger om den pågældende den aftrædende vagthavende videregav til den tiltrædende vagthavende, jf. kundgørelsens 17, stk. 3. Politimesteren har forespurgt den tiltrædende vagthavende der har oplyst at han ikke husker hvilke informationer han fik ved vagtskifte kl Jeg har noteret mig at det ikke er muligt at afklare hvilke informationer der blev videregivet i forbindelse med vagtskiftet. Jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. I et enkelt tilfælde fremgår det af detentionsrapporten at lægeundersøgelse ikke blev foretaget fordi den pågældende var blevet tilset af en læge på skadestuen tidligere på aftenen (en anholdelse den 12. november 2002). Den pågældende blev undersøgt på

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 skadestuen kl og blev efterfølgende kl tilbageholdt på Helsingør Sygehus på grund af beruselse og indbragt til politistationen og anbragt i detentionen. Jeg tilkendegav at jeg umiddelbart måtte lægge til grund at den pågældende ikke blev undersøgt på skadestuen med henblik på anbringelse i detentionen, jf. kundgørelsens 14, stk. 2, men alene med henblik på eventuel behandling, og at der på den baggrund kunne stilles spørgsmål om hvorvidt anbringelsen af den pågældende endeligt i detentionen havde været i overensstemmelse med kundgørelsens regler. Inden jeg foretog mig mere i sagen, bad jeg politimesteren og Justitsministeriet om en udtalelse herom. Politimesteren har vedlagt kopi af døgnrapport hvoraf det fremgår at den pågældende blev indbragt til politistationen efter henvendelse fra hospitalet idet den pågældende i forbindelse med behandlingen på skadestuen havde optrådt voldeligt over for personalet. Politimesteren har anført at det må antages at have stået det undersøgende sygehuspersonale klart at tilkald af politiet på den anførte baggrund alene ville kunne føre til detentionsanbringelse, og at politiet derfor forudsætningsvist måtte kunne lægge til grund at sygehuspersonalet ud fra den undersøgelse der havde fundet sted, havde skønnet den pågældende egnet til en sådan anbringelse. Justitsministeriet har anført følgende: Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af detentionskundgørelsens 14, stk. 1, at lægeundersøgelsen af den tilbageholdte kan foretages enten ved tilkald af en læge, ved undersøgelse på skadestue eller ved tilkald af vagtlæge. Lægeundersøgelsen skal i alle tilfælde belyse, om den pågældende er egnet til detentionsanbringelse, jf. detentionskundgørelsens 14, stk. 2. Det er derfor vigtigt, at formålet med undersøgelsen står den undersøgende læge klart. Det ville derfor efter Justitsministeriets opfattelse have været hensigtsmæssigt, hvis politiet i den konkrete sag udtrykkeligt havde gjort sygehuspersonalet opmærksom herpå. Politimesteren er orienteret om ministeriets opfattelse ved kopi af dette brev.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg er enig i Justitsministeriets opfattelse og har noteret mig at ministeriet har gjort politimesteren bekendt med sin opfattelse. Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge Idet jeg henviste til bestemmelsen i kundgørelsens 6 hvorefter der under transporten til politistationen skal ske underretning af vagthavende som herefter skal tilkalde læge, og resultatet af min gennemgang vedrørende tilfælde hvor der var sket lægetilkald før indbringelsen, bad jeg politimesteren om at oplyse nærmere om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Politimesteren har oplyst at der ses at have udviklet sig en praksis hvorefter de vagthavende har ønsket personligt at danne sig et indtryk af den berusede før der blev tilkaldt læge. Detentionskundgørelsen er derfor blevet indskærpet. Justitsministeriet har som nævnt i pkt. 2 udtalt at det er beklageligt at der ikke er handlet i overensstemmelse med kundgørelsen for så vidt angår (bl.a.) tidspunktet for tilkald af læge. Justitsministeriet har noteret sig at politimesteren har indskærpet at reglerne nøje skal overholdes, og har af den grund ikke foretaget sig mere. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at der har været fulgt en praksis som ikke har været i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 6. Da bestemmelsen er indskærpet, foretager jeg mig heller ikke mere i den anledning. Jeg bad endvidere politimesteren om en udtalelse om årsagen til at lægetilkald i ét tilfælde først fandt sted 55 minutter efter anholdelsen (en anholdelse den 7. november 2002). Politimesteren har oplyst at der ud fra de foreliggende oplysninger ikke synes at have været specielt mange eller presserende politiopgaver på det pågældende tidspunkt, og

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 at det derfor må skyldes en beklagelig fejl at lægetilkald i dette tilfælde først fandt sted 55 minutter efter anholdelsen. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder politimesterens beklagelse af fejlen. Da der er tale om et enkeltstående tilfælde, giver det mig ikke anledning til yderligere. Ad punkt Visitation Jeg orienterede politimesteren om min korrespondance i sagen vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af detentionen i Slagelse med hensyn til bestemmelsen i kundgørelsens 13, stk. 5 hvorefter navnene på de polititjenestemænd der har foretaget visitation, skal noteres i detentionsrapporten. I min opfølgningsrapport (nr. 1) af 22. november 2002 vedrørende denne inspektion anførte jeg bl.a. at jeg af den udtalelse fra Rigspolitichefen som Justitsministeriet havde indhentet, udledte at det ikke er tilstrækkeligt at angive den pågældendes fornavn heller ikke selv om der på det pågældende tidspunkt ikke er andre ansatte det pågældende sted med samme navn. Jeg bad i nævnte opfølgningsrapport Justitsministeriet om at meddele mig hvis denne antagelse er forkert. Da jeg endnu ikke havde modtaget svar fra Justitsministeriet på denne opfølgningsrapport foretog jeg mig på daværende tidspunkt ikke noget i anledning af min inspektion af detentionen i Helsingør vedrørende et tilfælde hvor der alene var angivet fornavnet på den pågældende polititjenestemand (en anholdelse den 3. november 2002). Til orientering for Politimesteren i Helsingør kan jeg oplyse at Justitsministeriet (i forbindelse med min inspektion af detentionen i Holbæk) i brev af 27. november 2003 har anført følgende: For så vidt angår spørgsmålet om notering af navnet på den polititjenestemand, som for eksempel foretager visitation eller tilsyn kan det bekræftes, at det efter Justitsministeriets opfattelse ikke er hensigtsmæssigt alene at notere et fornavn, men at såvel fornavn som efternavn eller de initialer, som bruges som identifikation i forbindelse med politiets sagsstyringssystem, eller polititjenestemandens tjenestenummer bør anføres.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 I et tilfælde var der i rubrikken til angivelse af bemærkning hvis den tilbageholdte ved løsladelsen ikke ønsker at kvittere for tilbageleverede effekter, angivet Ingen værdier (en anholdelse den 10. november 2002, kl ). Jeg bad politimesteren om en udtalelse om hvorvidt dette skulle forstås som en gengivelse af den tilbageholdtes begrundelse for ikke at ville kvittere for udleveringen af effekter, eller som en angivelse af at der på grund af de fratagne effekters karakter ikke bestod en pligt efter kundgørelsen til at anmode den tilbageholdte om at kvittere i detentionsrapporten. Hvis angivelsen skulle forstås på den sidstnævnte måde, bad jeg tillige om en udtalelse fra Justitsministeriet. Politimesteren har af den sagsbehandlende politiassistent fået oplyst at angivelsen skyldtes at den tilbageholdte ikke ønskede at kvittere for udlevering af sine effekter idet han ikke betragtede dem som værdier. Politiassistenten er bekendt med pligten i detentionskundgørelsens 22, stk. 2, til at anmode om en kvittering. Jeg har noteret mig det oplyste. Hvad angik en anholdelse den 13. november 2002 hvor ikke alt det som den pågældende fik frataget kunne læses, og hvor en anden så vidt ses havde kvitteret for udlevering af effekterne, bad jeg politimesteren om at oplyse hvilke effekter det i det pågældende tilfælde (yderligere) drejede sig om, og hvem der havde kvitteret for modtagelsen af disse i detentionsrapporten. Politimesteren har oplyst at der foruden mobiltelefon, nøgler og (små)penge som kunne læses blev frataget en pung, armbånd og walkman. Politimesteren har i øvrigt oplyst at det fratagne beløb var 96,50 kr. Den politiassistent der løslod den tilbageholdte, har ikke længere erindring om hvem der kvitterede for udlevering af effekterne.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg har noteret mig det oplyste, men bemærker at politiet efter min opfattelse udtrykkeligt bør angive hvem der har kvitteret for udlevering af effekter hvis det er en anden end den tilbageholdte der kvitterer. Ad punkt 2.5. Tilsyn Jeg gik ud fra at Helsingør politi har et overvågningsudstyr der er godkendt af rigspolitiet, men bad for en ordens skyld politimesteren om oplysning herom. Politimesteren har vedlagt kopi af korrespondance med Rigspolitichefens afdeling C herom. Det fremgår heraf at udstyret er godkendt (den 3. april 2002) til anvendelse efter kundgørelsens 18, stk. 2 og 3. Jeg har noteret mig det oplyste. I detentionsrapporten vedrørende anholdelsen den 13. november 2002 var det på detentionsrapportens bagside skråt ned over siden og hen over de sidste otte tilsynsrubrikker noteret at den tilbageholdte gik rundt. Jeg bemærkede at dette kunne læses således at den pågældende i de sidste (næsten 5) timer forud for løsladelsen havde vandret rundt i detentionslokalet, og at han i denne periode var blevet tilset elektronisk. Jeg bad politimesteren om at oplyse om dette var korrekt forstået. Politimesteren har oplyst at det er korrekt forstået. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg har overvejet at bede politimesteren om så vidt muligt at oplyse om de overvejelser som politiet gjorde sig om den fortsatte tilbageholdelse af den pågældende i dette tilfælde i (nogle af) de 5 timer som han vandrede rundt i detentionslokalet. Da jeg går ud fra at den fortsatte tilbageholdelse i hvert fald noget af tiden har skyldtes oplysningerne i lægeerklæringen som jeg forstod sådan at lægen var i tvivl om hvorvidt den tilbageholdte var behandlingskrævende, da politimesteren nedenfor om denne sag har henvist til den pågældendes bevægelses-

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 mønster, og da det nu er længe siden at anbringelsen fandt sted, er jeg imidlertid afstået fra at fremkomme med denne anmodning. Jeg bad endvidere politimesteren om en udtalelse om tidspunktet for det sidste tilsyn i 6 nærmere angivne sager. Politimesteren har oplyst tidspunkterne for sidste tilsyn i de nævnte sager. Det fremgår heraf at sidste tilsyn fandt sted mellem 1 time og 40 minutter og 4 timer og 55 minutter før den tilbageholdte blev løsladt. For så vidt angår 2 af tilbageholdelserne og formentlig også i et tredje tilfælde har politimesteren anført at det må antages at tiltrædende vagthold i forbindelse med vagtskiftet kl er blevet anmodet om at løslade de pågældende, men at det ikke er sket før på de angivne tidspunkter. Politimesteren har beklaget at der ikke er sket løsladelse tidligere eller at der ikke er ført tilsyn eller gjort notat om tilsyn i overensstemmelse med kundgørelsens regler herom. For så vidt angår anholdelsen den 13. november 2002 (der er nævnt ovenfor), har politimesteren henvist til det tidligere oplyste om den tilbageholdtes bevægelsesmønster. Endelig har politimesteren oplyst at kundgørelsens bestemmelser om tilsyn og notater herom er særskilt indskærpet. Jeg er enig i at det er beklageligt at der ikke er sket løsladelse tidligere hvis der ikke har været grundlag for at opretholdte tilbageholdelsen, eller at der ikke er ført tilsyn eller gjort notat om førte tilsyn i overensstemmelse med kundgørelsens regler herom. Da politimesteren har indskærpet kundgørelsens bestemmelser om tilsyn og notat herom, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der er fastsat lokale bestemmelser efter kundgørelsens 18, stk. 6, og i givet fald sende mig en kopi heraf. Politimesteren har oplyst at der ikke er fastsat sådanne regler.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Jeg har noteret mig det oplyste. 3. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af detentionen i Helsingør som afsluttet. 4. Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Helsingør, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere