Indberetningsstruktur for GYM-indberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsstruktur for GYM-indberetning"

Transkript

1 Indberetningsstruktur for GYM-indberetning Dato Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Thomas Quaade

2 Side 2 af 25 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra at omfatte AGYM-området til at omfatte hele GYM-området.

3 Side 3 af 25 Indhold 1 Indledning Hvem skal indberette? Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Hvilke oplysninger skal indberettes? Hvad skal data i hver tabel indeholde? Indberetningshoved Lærertabellen Undervisningskompetencetabellen Censorkompetencetabellen Elevtabellen Studieretningstabellen Elevens fag-tabellen Fremtidige fag-tabellen Underfag-tabellen Elevens klassetrin-tabellen Krydsvalideringsregler Midlertidige undtagelser XML Schema... 25

4 Side 4 af 25 1 Indledning Dette dokument beskriver i detaljer strukturen for de oplysninger, der skal indsamles på institutioner, der har gymnasiale uddannelser, til GYM-indberetningen via STILs modtagestation (set fra decentral, dvs. institutionernes, side). Modtagestationen er udviklet til, at der skal ske en system til system -udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system har funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen. Den første indberetning via GYM fandt sted marts Indberetningerne kører herefter med terminerne 1. oktober og 1. marts. Figur 1 skitserer strukturen i de oplysninger, der skal indberettes. Se afsnit 8, XML Schema, for en visning af den komplette struktur. 2 Hvem skal indberette? Alle institutioner, som varetager undervisning på gymnasiale uddannelser. Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning i den samme indberetningsperiode anvendes samme institutionsnummer. For en institution med hovedskole-/afdelingsstruktur (hvor hovedskolen (den juridiske institution) har et antal underlagte afdelinger), er det valgfrit, om aktiviteten indberettes af hovedskolen eller af afdelingerne. Dette kan gøres på én af to måder: 1. Hvis hovedskolen indberetter alle elever, skal hver elev have angivet institutionsnummeret for den afdeling, eleven har sin uddannelsesaktivitet på, i feltet AfdelingInstitutionsNummer i Elevtabellen. Hovedskolenummeret skal da være det indberettende institutionsnummer. 2. Hvis afdelingerne under en hovedskole indberetter hver for sig, skal hver elev have angivet institutionsnummeret for den afdeling, eleven har sin uddannelsesaktivitet på, i feltet AfdelingInstitutionsNummer i Elevtabellen. Afdelingens institutionsnummer skal ligeledes indgå i indberetningen som den indberettende institution. Institutioner, som ikke er en del af en hovedskole-/afdelingsstruktur, indberetter med anvendelse af eget institutionsnummer både som afdeling ( AfdelingInstitutionsNummer i Elevtabellen) og som indberettende institution ( InstitutionsNummer ). 3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Indberetningen skal omfatte alle lærere samt elever på institutionen, som på indberetningstidspunktet er tilmeldt undervisning på en gymnasial uddannelse. Derudover indberettes elever og lærere, der har haft aktivitet på institutionen siden sidste indberetning. Det er de fuldførte og afbrudte elever samt lærere, der er stoppet med at undervise på institutionen.

5 Side 5 af 25 Brobygningselever skal ikke indberettes. Selvstuderende, der er tilmeldt undervisningen, skal også indberettes, mens prøvedeltagere, der ikke er tilmeldt undervisning, ikke skal indberettes. 4 Hvilke oplysninger skal indberettes? Oplysninger om elever vedrører primært elevens studieforløb og elevens fag. Karakteroplysninger indsamles via Eksamensdatabasen og er ikke en del af GYMindberetningen. Oplysninger om lærere vedrører den enkelte lærers undervisnings- og censorkompetencer. GYM-indberetning er parallel med andre indberetninger (XPRS, Eksamensdatabasen, CØSA, Ungedatabasen, optagelse.dk med flere), og supplerer/præciserer disse i forhold til statistik og datavarehusformål. Ved GYM-indberetningen skal indberettes data om de samme elever, lærere, klasser, hold og fag som i de øvrige indberetninger, og der skal anvendes den samme kodificering og identifikation, herunder af klasser og hold. Klasser og hold skal således identificeres med stabile identifikationer, dvs. angivelser der gælder i (fx) hele holdets levetid. Fx 2015 da/a men ikke 1a da (efterfulgt senere af 2a da og 3a da ). Holdbetegnelser behøver ikke at være informationsbærende det er fx ikke nødvendigt at fagbetegnelsen indgår. Faktisk er det at foretrække at holdidentifikation er abstrakt. Det antages, at der bruges samme identifikation som der indberettes til XPRS med. Indberetningen skal alene indeholde aktuelle oplysninger pr. 1. marts og 1. oktober plus de ændringer, der er sket siden sidste indberetning. 1. marts og 1. oktober er indberetningstidspunkterne, og det er disse datoer, som skal bruges til at afgrænse data, således at indberetningerne til GYM indeholder det mest retvisende billede af elev- og læreraktiviteten på indberetningstidspunktet. Det vil sige, at hvis der er ændringer, som vedrører situationen på indberetningstidspunktet, skal disse ændringer fremgå af indberetningen. Omvendt skal ændringer, som påvirker aktiviteten efter indberetningstidspunktet ikke indberettes. Eksempelvis skal en elev og/eller lærer indberettes med slutdato, såfremt denne er ophørt på institutionen siden sidste indberetning. Omvendt skal eleven/læreren ikke indberettes, såfremt vedkommende har startdato efter indberetningstidspunktet, således i tidsrummet mellem indberetningstidspunktet og indberetningsdatoen. Det betyder i praksis, at en elev med startdato 2. oktober ikke skal med i indberetningen fra 1. oktober. Eleven skal i stedet indberettes ved næste indberetning i marts året efter. Ved hver indberetning medtages en elev kun én gang pr. institution og uddannelse. Hvis en elev både er udmeldt og genindskrevet på samme uddannelse på samme institution (samme cøsa-formål og uddannelsesversion) siden sidste indberetning, er det den seneste begivenhed forud for indberetningen, der ønskes indberettet. Alle tabeller skal indberettes.

6 Side 6 af 25 Det er vigtigt, at skolernes systemer er opdaterede med de oplysninger, der indsamles til GYM, specielt oplysningerne om eleven, hold, fag og studieretning*. Figur 1. Skitse af indberetningsstruktur. Oplysninger om indberetningen (instnr, version etc.) Elevoplysninger (CPR nr, startdato etc.) Studieretning * Elevens fag Elevens fremtidige fag (evt.) Indberetning Elevens klassetrin Læreroplysninger (CPR nr, startdato etc.) Undervisningskompetencer Censor-kompetencer *) se side 13 angående undtagelser på studieretning.

7 Side 7 af 25 5 Hvad skal data i hver tabel indeholde? 5.1 Indberetningshoved På de følgende sider gennemgås, hvad der skal indberettes i hver af de ti tabeller til GYM-indberetningssystemet. I skemaerne nedenfor er der i kolonnen felt angivet navnet på feltet. Benyttes der i daglig tale en anden betegnelse end feltet, er denne anden betegnelse angivet i parentes. Senere i dokumentet er der angivet en række krydsvalideringsregler. Figur 2 Indberetningshoved.

8 Side 8 af 25 Tabel 1 Indberetningshoved. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Version System-Version Journal-Nummer InstitutionsNummer Den version af XML skemaet, som data forventes at overholde. Navn og versionsnummer på det administrative system, der har eksporteret data. Leverandørfelt til intern brug, hvor der kan noteres evt. journalnummer på den enkelte indberetning. Institutionens nummer til den enhed (institution), der foretager indberetningen. Se afsnit om Hvem skal indberette for yderligere information om indberettende institution. 3 tegn 256 tegn 256 tegn 6 tegn Institutioner oprettet som brugere i systemet. Obligatorisk Nøglefelt

9 Side 9 af Lærertabellen Oplysningerne i denne tabel gives én gang pr. CPR-nummer inkluderet i indberetningen. Alle lærere skal indberettes uafhængigt af ansættelsesforholdets karakter, dvs. både timelærere og fastansatte lærere skal indberettes. Oplysningerne omfatter faste baggrundsoplysninger på læreren, dvs. CPR-nummer, startdato og evt. ophørsdato. Indberettes læreren over flere indberetningstidspunkter skal oplysningerne indberettes hver gang. Læreren indberettes til og med den indberetning, hvor ophørsdatoen er udfyldt. Figur 3 Lærertabellen. Tabel 2 Lærertabellen. Felt Beskrivelse Felt-type Lovlige værdier CprNummer (Cpr-nummer) StartDato OphoersDato (Ophørsdato) Angiver cpr-nummer på læreren. Angiver den første kendte startdato for lærerens ansættelsesforhold. Hvis læreren ikke længere har et ansættelsesforhold på skolen, angives ophørsdatoen for det seneste ansættelsesforhold, læreren har haft. 10 tegn Dato Dato Startdatoen skal ligge tidligere end dato for indberetning. Ophørsdatoen skal ligge tidligere end dato for indberetning., ved ansættelsesforholdets ophør. Obligatorisk Nøglefelt

10 Side 10 af Undervisningskompetencetabellen Figur 4 Undervisningskompetencetabellen. Tabel 3 Undervisningskompetencetabellen. Felt Beskrivelse Felt-type Lovlige værdier UmfFagNummer (UMF Kompetence) GyldigFra (Gyldig fra) Formel OphoersDato (Ophørsdato) XPRS-kompetencen, som læreren har. Angiver dato for, hvornår læreren har opnået kompetencen. Angiver, hvorvidt kompetencen er faglig, pædagogisk eller begge dele. 5 tegn Dato 1 tegn Dato af UVM. Datoen skal ligge tidligere end dato for indberetning. U= Undervisningskompetence (faglig + pædagogisk kompetence) F = Faglig kompetence P = Pædagogisk kompetence I = Ingen kompetence Hvis læreren ikke længere har kompetencen, vil der være angivet den ophørsdato, der er registreret på kompetencen. Ophørsdatoen skal ligge tidligere end dato for indberetning., hvis den findes. Obligatorisk Nøglefelt

11 Side 11 af Censorkompetencetabellen Figur 5 Censorkompetencetabellen. Tabel 4 Censorkompetencetabellen. Felt Beskrivelse Felt-type Lovlige værdier UmfFagNummer (UMF Kompetence) GyldigFra (Gyldig fra) OphoersDato (Ophørsdato) XPRS kompetencen, som læreren har. Angiver dato for, hvornår læreren har opnået kompetencen. 5 tegn Dato Dato af UVM Datoen skal ligge tidligere end dato for indberetning. Hvis læreren ikke længere har kompetencen, vil der være angivet den ophørsdato, der er registreret på kompetencen. Ophørsdatoen skal ligge tidligere end dato for indberetning., hvis den findes. Obligatorisk Nøglefelt

12 Side 12 af Elevtabellen En elev defineres ud fra kombinationen CprNummer og Uddannelse (CosaFormaal og UddannelseVersion) og institution (den indberettende institution). En elev indgår kun en gang. En person behandles således som to forskellige elever, hvis personen skifter fra én gymnasial uddannelse til en anden i data fra en indberettende institution. Hvis eleven skifter AfdelingInstitutionsNummer, men beholder samme CosaFormaal og indberettes af samme institution, benyttes det seneste AfdelingInstitutionsNummer. Klassetrin skal indberettes i ElevensKlassetrin-tabellen pr. elev, men også i Elevens- Fag-tabellen pr. fag, selv om klassetrinnet er knyttet til eleven. Det fremgår af tabellen ElevensFag. Figur 6 Elevtabellen.

13 Side 13 af 25 Tabel 5 Elevtabellen. CprNummer (Cpr-nummer) Nøglefelt AfdelingInstitutions- Nummer CosaFormaal (Cøsa formål) UddannelsesVersion Adgangsvej Stamklasse IndmeldelsesDato (optagelsesdato) FoersteStartDato (Første startdato) AfgangsDato Angiver cpr-nummer på eleven. Angiver selvstændig afdeling (instnr.) inden for en hovedskole (juridisk institution), som eleven er tilknyttet. Se afsnit om 'Hvem skal indberette' for yderligere information om indberettende institution. Angiver overordnet kode for uddannelsen. Angiver uddannelsens version. Angiver, om eleven følger en af flere udmeldte gymnasiale adgangsveje. Feltet indeholder stamholdet i dansk på den 20. skoledag (tælledato) for fuldtidsuddannelser. Angiver den dato, hvor eleven er indmeldt på uddannelsen. Det vil typisk være den dato, eleven er registreret i skolens administrative system. Første gang eleven modtager undervisning. Kan afgrænses til tidligste holdplacering. Hvis eleven er udmeldt, angives her elevens afgangsdato. 10 tegn 6 tegn 4 tegn 4 tegn 2 tegn 50 tegn Lovlige værdier Institutioner oprettet som brugere i systemet. af UVM. af UVM. af UVM., hvis eleven ikke følger et ordinært forløb. visse undtagelser**) Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Dato Dato Dato, hvis den er kendt., hvis den er kendt.

14 Side 14 af 25 CentralAfgangsAarsag (Central afgangsårsag)* Hvis eleven er udmeldt, angives her kode for afgangsårsag. 5 tegn af UVM., hvis den er kendt. *) Afgangsårsag ukendt ( ) må kun anvendes om enkeltfagskursister. **) Oplysningen må kun mangle, hvis der er tale om, at eleven er startet efter tælledato (men før indberetningstidspunktet, dvs. 1. marts eller 1. oktober), eller hvis der er tale om specielle adgangsveje, hvorom det må forventes, at en elev ikke nødvendigvis følger et stamhold i dansk).

15 Side 15 af Studieretningstabellen Indberetning af studieretninger gælder for alle gymnasiale uddannelser med studieretning. Studieretning skal for den enkelte elev indberettes i både marts og oktober, men for en 1.g elev på stx forventes indberetning af studieretning tidligst at finde sted i marts. På studenterkursus forventes 1.g-oplysningen om studieretning allerede at komme med i oktober-indberetningen. Studieretningstabellen indeholder én og kun én record pr. elev. Det er obligatorisk at indberette mindst to studieretningsfag og tilhørende er. Derfor er StudieFag1 og StudieFag2 samt StudieFag1Niveau og StudieFag2Niveau obligatoriske, men ikke de øvrige, jf. tabellen nedenfor. Startåret følger eleven og ikke studieretningen. Eksempel: Hvis en elev skifter institution i 2.g og starter på en ny studieretning på den nye institution, så er det elevens startår på den nye studieretning, der indberettes og ikke startåret for det pågældende studieretningsforløb (for de øvrige elever på institutionen). Figur 7 Studieretningstabellen.

16 Side 16 af 25 Tabel 6 Studieretningstabellen. Lovlige værdier Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt StartAar (Startår) Angiver startåret for skoleåret for elevens studieretning. Startåret følger eleven og ikke studieretningen. 4 tegn StudieretningTekst (Studieretning) Angiver studieretningen. 50 tegn StudieFag1 (Studieretningsfag1) Angiver ét af de fag, der er registreret som gyldige studieretningsfag. Det er UVM fagets fagnummer udmeldt af UVM, som indberettes. 5 tegn af UVM StudieFag1Niveau (Niveauet for studieretningsfag1) Angiver på studieretningsfaget. 1 tegn A = A- B = B- C = C- - = Intet StudieFag2 (Studieretningsfag2) Angiver ét af de fag, der er registreret som gyldige studieretningsfag. Det er UVM fagets fagnummer udmeldt af UVM, som indberettes. 5 tegn af UVM StudieFag2Niveau (Niveauet for studieretningsfag2) Angiver på studieretningsfaget. 1 tegn A = A- B = B- C = C- - = Intet StudieFag3 (Studieretningsfag3) Angiver ét af de fag, der er registreret som gyldige studieretningsfag. Det er UVM fagets fagnummer udmeldt af UVM, som indberettes. 5 tegn af UVM

17 Side 17 af 25 Lovlige værdier Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt StudieFag3Niveau (Niveauet for studieretningsfag3) Angiver på studieretningsfaget. 1 tegn A = A- B = B- C = C- - = Intet StudieFag4 (Studieretningsfag4) Angiver ét af de fag, der er registreret som gyldige studieretningsfag. Det er UVM fagets fagnummer udmeldt af UVM, som indberettes. 5 tegn af UVM StudieFag4Niveau (Niveauet for studieretningsfag4) Angiver på studieretningsfaget 1 tegn A = A- B = B- C = C- - = Intet SlutDato Angiver slutdatoen for elevens studieretning Dato, hvis den findes.

18 Side 18 af Elevens fag-tabellen Bemærk: Hold og klasse (stamhold) skal indberettes pr. fag, selv om det er knyttet til eleven. Dvs., for hvert fag indberettes holdet og klassen (stamholdet). Figur 8 Elevens fag-tabellen. Tabel 7 Elevens fag-tabellen. FagNummer FagNiveau Hold StamHold StartDato Angiver UVM-fagets nummer som udmeldt af UVM. Angiver et på faget. Angiver aktivitetskoden (entydigt navn/id) for det hold, hvor eleven følger faget. Angiver elevens klasse (stamhold). Angiver startdatoen for, hvornår eleven følger faget. 5 tegn 1 tegn 50 tegn 50 tegn Lovlige værdier af UVM A = A- B = B- C = C- - = Intet Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt Dato

19 Side 19 af 25 SlutDato StartSkoleAar (Start skoleår) Klassetrin Angiver slutdatoen for, hvornår eleven følger faget. Hvis eleven har en kendt afgangsdato, må slutdatoen for faget ikke ligge efter afgangsdatoen. Angiver startåret i det skoleår, hvor eleven følger faget på det aktuelle klassetrin. Hvis eleven følger faget fra januar-juni 2008, vil der stå *) Angiver det klassetrin, eleven befinder sig på, når han får denne undervisning på indberetningstidspunktet. *) Lovlige værdier Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt Dato 4 tegn 1 tegn 1 = 1. år, 2 = 2. år, 3 = 3. år, 4 = 4. år, 0 = intet klassetrin (fx GSK, GIF), når det er kendt. *) For et to- eller treårigt fag på fuldtidsuddannelser indberettes elevens aktuelle klassetrin og startskoleår. Har eleven haft afgang på indberetningstidspunktet, indberettes det seneste klassetrin for eleven på faget og ikke det aktuelle klassetrin. Eksempel: I faget dansk for en elev, der starter gymnasiet sommeren 2010 og afslutter i 2013, vil der i oktober 2011 stå startskoleår 2011 og klassetrin 2. I oktober 2013-indberetningen vil der stå startskoleår 2012 og klassetrin 3.

20 Side 20 af Fremtidige fag-tabellen Fremtidige fag indberettes kun ved marts-indberetningen. På de få institutioner, hvor skoleåret for et fremtidigt studieretningsfag ikke kendes, angives det tidligste skoleår (2.g) for det fremtidige studieretningsfag. Figur 9 Fremtidige fag-tabellen.

21 Side 21 af 25 Tabel 8 Fremtidige fag-tabellen. Lovlige værdier Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt SkoleAar (Skoleår) Angiver startåret for skoleåret, hvor det fremtidige fag skal følges. Hvis eleven vil følge faget fra januarjuni 2008, vil der stå tegn FagNummer Angiver UVM fagets nummer som udmeldt af UVM. 5 tegn af UVM FagNiveau Angiver et på faget. 1 tegn A = A- B = B- C = C- - = Intet Kategori Kode for fagets rolle. 1 tegn O = Obligatorisk fag V = Valgfag S = Studieretningsfag A = Andet (Kun for GSK, GIF og hfenkeltfag) Endelig Angiver, om elevens valg er et endeligt valg for det efterfølgende skoleår. 1 tegn J = ja N = nej

22 Side 22 af Underfag-tabellen Et givent fag kan eventuelt have underfag. Det gælder både elevens fag og elevens fremtidige fag. Figur 10 Underfag-tabellen Tabel 9 Underfag-tabellen. Lovlige værdier Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt FagNummer Angiver UVM-fagets nummer som udmeldt af UVM. 5 tegn af UVM FagNiveau Angiver et på faget. 1 tegn A = A- B = B- C = C- - = Intet

23 Side 23 af Elevens klassetrin-tabellen Der er tale om en tabel med historik for hele elevens klassetrinforløb på institutionen. For tidligere elever kunne sidste undervisningsdato for hvert klassetrin fx vælges som slutdato. Figur 11 Elevens klassetrin-tabellen. Tabel 10 Elevens klassetrin-tabellen. Klassetrin StartDato SlutDato Angiver elevens aktuelle og tidligere klassetrin. Angiver startdatoen for hvert af elevens klassetrin. Hvis denne er kendt, angives slutdatoen for hvert af elevens klassetrin. Den forventede slutdato for elevens klassetrin på indberetningstidspunktet skal under alle omstændigheder angives, også selvom det kun kan ske med en forventet slutdato. Hvis eleven har en kendt afgangsdato, må slutdatoen for klassetrinnet ikke ligge efter afgangsdatoen. 1 tegn Lovlige værdier 1 = 1. år 2 = 2. år 3 = 3. år 4 = 4. år 0 = intet klassetrin (fx GSK, GIF), når det er kendt. Felt Beskrivelse Felttype Obligatorisk Nøglefelt Dato Dato *) Det eksisterende felt klassetrin i ElevensFag-tabellen bibeholdes., når det er kendt.

24 Side 24 af 25 6 Krydsvalideringsregler Der er følgende valideringsregler, nedenfor angivet på formen tabel.variabel: Eleven.FoersteStartdato <= Studieretning.StartAar Eleven.Afgangsdato >= Elevens fag.slutdato Eleven.Afgangsdato >= Studieretning.Slutdato Eleven.FoersteStartdato <= Elevensfag.Startdato 7 Midlertidige undtagelser Der accepteres (midlertidigt) følgende undtagelser for manglende data: UndervisningsKompetence.GyldigFra: Angiv datoen 1/1/1900 for manglende data. CensorKompetence.GyldigFra: Angiv datoen 1/1/1900 for manglende data. Det accepteres ikke længere, at koden anvendes i Elev.CentralAfgangsAarsag om afgangsårsag ukendt. Der skal anvendes de koder, der allerede er udmeldt i Undervisningsministeriets uddannelsesmodel for centrale afgangsårsager. Eneste undtagelse er for enkeltfagskursister, hvor central afgangsårsag ikke er et krav. Her må benyttes koden om afgangsårsag ukendt.

25 Side 25 af 25 8 XML Schema Figur 12 XML Schema.

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.2 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 25 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 2.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 29 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Webservice til GYM-indberetning

Webservice til GYM-indberetning Webservice til GYM-indberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 12 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra at omfatte

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling.

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling. PUBLICX NOTAT / XML skemaer AF / Maibritt Kerner Introduktion Kommunikation mellem Eksamensdatabasen og eksterne systemer foregår primært via XML dokumenter. Formatet af disse XML dokumenter er defineret

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Bilag XPRS XSD Felttyper

Bilag XPRS XSD Felttyper Bilag XPRS XSD Felttyper Dato 24-06-2016 Version Status 4.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Hans Thorup Side 2 af 212 Indhold 1 XSD felttyper... 3 1.1 ServiceInformation... 3 1.1.1 ServiceInformationRequest...

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette er en

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.30.0 Den 18. maj 2010 J.nr.: 4004 V0445 10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen Opdateret den 8. juni

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.25.0 Den 2. september 2009 J.nr.: 4004 V1033 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-2 Kontrol af eksamensgrundlag www.dxc.technology

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym

Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym August

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen Dato 24-06-2016 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Jørgen Vejbæk Side 2 af 19 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STADS - kravspecifikation og design. Indberetning til Statens Arkiver

STADS - kravspecifikation og design. Indberetning til Statens Arkiver - kravspecifikation og design Indberetning til Statens Arkiver Indgår i eksternt review nr. # Delsystemer: Statistik Referencer: Aflevering til Statens Arkiver, Anders Bøgebjerg Hansen, -samarbejdet, 12.

Læs mere

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Eksamensmodul vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.31.0 Den 24. juni 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

XPRS spørgsmål og svar, 2006-2009

XPRS spørgsmål og svar, 2006-2009 XPRS spørgsmål og svar, 2006-2009 16/12 2009 Indberetning af elever til prøve Eleverne skal indberettes 2 gange til sommerterminen: mundtlig og skriftlig. Første gang 8. februar 2010, hvordan skal denne

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen

Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen Dato 12-05-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Jørgen Bloch Vejbæk Side 2 af 19 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med:

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med: Styrelsen for It og Læring Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med: Indberetning af elevoplysninger for grundskoler pr. 5. september 2015 Side 2 af 11 Indhold 1. PRAKTISKE INFORMATIONER:...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 Dette er vejledning til brug i forbindelse med de frie skolers elevindberetning til Danmarks Statistik. Til orientering: Proceduren i år er den

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Dato 30.06.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen Side 2 af 7 Indhold 1 Indledning... 3 2 Institutionens

Læs mere

Ændringer i prøveadministrationen

Ændringer i prøveadministrationen Ændringer i prøveadministrationen i EASY-A 27-04-2009/version 1.3/UNI-C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Interne prøver Ved interne prøver forstås i denne

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 2. oktober J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 2. oktober J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.26.0 Den 2. oktober 2009 J.nr.: 4004-V1291-09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere