Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og stragtegier Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 13 Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer 15 Tillæg 3 Justeret plan for anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter 16 Kapitel 3. Tidsfrister for beskæftigelsesplan Kapitel 4. Supplerende materiale 17 2

3 Kapitel 1 - Indledning Denne beskæftigelsesplan beskriver beskæftigelsesindsatsen for 2012 i Jobcenter Furesø. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret ser for det kommende år på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012 og de udfordringer, som Jobcenter Furesø særligt står overfor. Talmaterialet, der er anvendt i Jobcenter Furesøs beskæftigelsesplan for 2012, er hentet fra Jobindsats.dk svarende til den kilde, der anvendes i udarbejdelsen af Resultatrevision, hvor der følges op på målene fra beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen for 2012 følger en fælles fastsat standard. Opbygningen tager afsæt i Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen, hvor Jobcenter Furesø fastsætter måltal for ministermålene. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire landsdækkende indsatsområder og mål, som alle kommuner skal indarbejde i beskæftigelsesplanen. Det skal ske på følgende måde: Kommunen skal afdække og beskrive, hvilke udfordringer kommunen har i forhold til de enkelte ministermål (boks 1). Derudover skal kommunen fastsætte konkrete kvantitative niveaumål for hvert af de fire ministermål (boks 3). Endelig beskrives de overordnede linjer i den indsats, kommunen planlægger at iværksætte for at møde målgruppernes beskrevne udfordringer med henblik på at opnå de fastlagte mål (boks 2). Særlige lokale mål Udover ministerens mål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen af disse følger modellen ovenfor for beskrivelsen af ministermålene. Begrænsning af borgere som mister retten til A-dagpenge Arbejdsfastholdelse særligt for borgere med ikke-vestlig baggrund i Furesø Kommune Fritidsjobgaranti for de unge ledige Flere deltidssygemeldinger 3

4 Administrativ / udmøntende plan Jobcenter Furesø vil i efteråret 2011 udarbejde en administrativ / udmøntende plan, som på et mere operationelt niveau beskriver den konkrete indsats for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesplan

5 Kapitel 2 - Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 1 : 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for Mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Mål: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 1 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 03/07/2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik.

6 I dette afsnit belyses konkrete niveaumål for de fire mål, og de konkrete niveaumål skal formuleres på følgende måde: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 531 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 8,5 pct. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 104 personer i december 2012, svt. et uændret niveau fra december 2010 til december Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 350 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 7,6 pct. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 612 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 3,7 pct. fra december 2010 til december Fastsættelsen af de konkrete måltal er sket på baggrund af jobcenterets egne vurderinger og ud fra de prognoser og andet understøttende materiale, som Beskæftigelsesregionen har udarbejdet. Vurderingen er, at Jobcenter Furesø i forhold til mål 1, 2 og 4 vil leve op til den tekniske fremskrivning, der er lavet for Østdanmark som helhed. For mål 3 forventes det, at Jobcenter Furesø vil klare sig bedre end gennemsnittet i Østdanmark, og ligger sig derfor op ad den tekniske fremskrivning for Furesø kommune. Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmod-tagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger omfatter nye personer der kommer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension. Unge under 30 år omfatter alle forsørgelsesydelser, dvs. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere omfatter alle på forsørgelsesydelser, dvs. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. 6

7 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Generelt Furesø kommune står overfor en række udfordringer i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Den generelle udvikling på arbejdsmarkedet er karakteriseret ved en stigende ledighed, som forventes at fortsætte gennem 2011, men som ligeledes forventes at toppe inden udgangen af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i deres notat fra 5. april 2011: Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Furesø kommune, beregnet sig frem til at Furesø i gennemsnit vil opleve en mere gunstig udvikling i de fire ministermål, end Østdanmark som helhed. Furesø kommune har været karakteriseret ved, at stigningen i ledigheden, som følge af den økonomiske krise, er indtruffet senere end i resten af klyngen og Østdanmark generelt. Det forventes derfor også at opbremsningen i ledighedsudviklingen vil komme senere til Furesø, end tilfældet er i sammenlignelige kommuner. Furesø kommune har derfor ikke forudsætninger for at afgøre om ledighedsudviklingen vil fortsætte mere eller mindre gunstigt, end i Østdanmark som helhed, og vælger derfor at fastsætte resultatniveauerne på samme niveau, som den tekniske fremskrivning for Østdanmark. Dog er det besluttet at følge notatets vurdering af udviklingen for unge under 30 år, idet en særlig indsats for denne gruppe er igangsat i 2011, og der derfor forventes bedre resultater for denne gruppe end i Østdanmark som helhed. Udfordinger i forhold til ministermål 1: Langtidsledigheden skal bekæmpes Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i deres forudsætningspapir 2 beregnet en teknisk fremskrivning af de fire ministermål for Furesø Kommune og Østdanmark. Af denne fremgår det, at Østdanmark forventes at kunne reducere arbejdskraftreserven med 8,5 pct. fra december 2010 til december Furesø kommune vil således skulle reducere antallet af fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven fra 580 personer i december 2010 til 531 personer i december Per februar 2011 udgør arbejdskraftreserven 587 personer i Furesø kommune, som fordeler sig med 429 A-dagpengemodtagere og 158 Kontant- og starthjælpsmodtagere. På baggrund af tallene for februar 2011, vil kommunen opfylde regionens mål, hvis arbejdskraftreserven, fra dens nuværende niveau, reduceres med 56 personer frem mod december A-dagpenge Furesø kommune har oplevet en stigning i antallet af A-dagpengemodtagere fra januar 2010 til januar 2011 på knap 5 pct. Den største stigning er sket blandt borgere over 50 år, hvorfor der i Furesø kommune er særligt fokus på denne aldersgruppe. Kontant- og starthjælpsmodtagere Stigninge i andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere er relativ beskeden og ligger for de jobklare på 1 pct. af befolkningen og for de indsatsklare på 0,9 pct. af befolkningen. 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland á 5. april 2011: Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Furesø Kommune. 7

8 Udviklingen i Furesø kommune viser et fald på 5 pct. i antallet af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere fra januar 2010 til januar 2011, mens der har været en stigning på 7,8 pct. for de indsatsklare fra 206 fuldtidspersoner i januar 2010 til 222 i januar For de midlertidigt passive har Furesø kommune oplevet en stor stigning fra 56 fuldtidspersoner i januar 2010 til 113 fuldtidspersoner i januar For de ikke-jobklare er det særligt blandt de unge der er sket stigninger, og derfor er det vigtigt, at der sættes særligt ind overfor denne gruppe blandt de ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Udfordinger i forhold til ministermål 2: Færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Ifølge den tekniske fremskrivning for Furesø kommune forventer beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, at tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, vil være uændret i december 2012, hvorfor et mål om en maksimal tilgang på i alt 104 fuldtidspersoner fastholdes. Hvad angår tilgangen til førtidspension har Furesø kommune oplevet en stigning fra 58 personer i januar 2010 til 81 personer i januar Tilgangen til ledighedsydelse og fleksjob har været uændret fra januar 2010 til januar Der er således kommet 30 personer til i begge perioder. Derfor er der for Furesø kommune en udfordring i at nedbringe tilgangen til førtidspensioner gennem 2011 og 2012, hvilket vurderes at være realistisk, således at det samlede mål kan overholdes. Udfordinger i forhold til ministermål 3: Unge skal i uddannelse eller job Forventningen ifølge Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er, at Furesø kommune vil opleve en reduktion i antallet af unge under 30 på offentlig forsørgelse på 7,6 pct. fra december 2010 til december 2012, så antallet ikke overstiger 350 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering. Fra januar 2010 til januar 2011 har Furesø kommune oplevet en stigning fra 363 fuldtidspersoner til 385 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 6,1 pct. Hele landet har i samme periode oplevet en stigning i ungdomsarbejdsløsheden på 3,8 pct. Af særlige udfordringer kan nævnes kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Fra januar 2010 til januar 2011 steg antallet af unge under 30 på kontanthjælp fra 183 til 207 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 13,1 pct. Landet som helhed oplevede kun en halvt så kraftig udvikling. I samme periode steg antallet af unge førtidspensionister fra 42 til 52, hvilket er en stigning på 23,8 pct., som skal ses i sammenhæng med hele landets udvikling, der var på 6,3 pct. For at nå målet om maksimalt 350 unge fuldtidspersoner på offentlige ydelser i december 2012, skal det nuværende antal nedbringes med 35 fuldtidspersoner, og der skal rettes særligt fokus mod udsatte unge kontanthjælpsmodtagere. Udfordinger i forhold til ministermål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Den tekniske fremskrivning for udvikingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, viser at der for Østdanmark forventes et fald på 3,7 pct. i december 2012 i forhold til december For Furesø kommune betyder at målet fastsættes til 612 fuldtidspersoner, da der i december 2010 var 635 fuldtidspersoner i denne kategori. I perioden januar 2010 til januar 2012 er antallet i Furesø kommune reduceret fra 643 til 636 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 1,1 pct. I sammenligning har hele landet oplevet en stigning på 4,8 pct. i samme periode. Det er særligt antallet af sygedagpengesager og A- dagpengesager, der er faldet kraftigt det seneste år i Furesø kommune. 8

9 Det forventes derfor at Furesø kommune vil kunne leve op til målet, såfremt antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse fastholdes på det nuværende niveau. Særligt lokalt mål: Begrænsning af borgere der mister retten til a-dagpenge. Den 16. juni 2010 vedtog Folketinget den lov om ret til a-dagpenge, som begrænser borgernes dagpengeret fra fire til to år. Loven trådte i kraft 1. juli 2010, og konsekvenserne af den nye dagpengereform vil blive synlige efter 1. juli På grund af den reducerede dagpengeperiode må det forventes, at flere borgere kan komme i risiko for at miste dagpengeretten, hvorfor jobcentret gennemfører en særlig indsats for at minimere antallet af langtidsledige borgere. Særligt lokalt mål: Arbejdsfastholdelse særligt for borgere med ikke-vestlig baggrund 8,4 pct. af befolkningen i Furesø Kommune har en baggrund fra et ikke-vestligt land (heraf 5,6 pct. med indvandrere og 2,8 pct. efterkommere). Det svarer til borgere med flygtninge- /indvandrere baggrund. Der er således relativt flere borgere med etnisk minoritets-baggrund i Furesø Kommune end i hele landet, hvor borgere med ikke-vestlig baggrund udgør 6,6 pct. af befolkningen. Tilgangen til førtidspensionsområdet har været kraftigt stigende blandt flygtninge-/indvandrere borgere i Furesø Kommune. I perioden er antallet steget med 71 pct., mens nytilgangen er faldet for personer med dansk baggrund. Samtidig er en større andel flygtninge-/indvandrere borgere sygemeldte og langvarige modtagere af kontanthjælp. Det kan betyde, at nytilgangen til førtidspensionssystemet i årene fremover fortsat vil stige, hvis ikke Furesø kommune udvikler resultatfulde forebyggende førtidspensionsindsatser 3. Særligt lokalt mål: Tilbud om fritidsjob til unge Furesø Kommunen vil gøre en særlig indsats for at hjælpe unge med at finde et fritidsjob. Baggrunden er, at hvis de unge kommer ud tidligt og prøver arbejdsmarkedet af, er det en bedre chance for, at de gennemfører en ungdomsuddannelse efterfølgende. Særligt lokalt mål: Flere deltidssygemeldinger Jobcentret vil intensivere indsatsen for at hæve antallet af deltidssygemeldinger. Vi ved, at en stor del af de borgere, der er sygemeldte, og som har været fraværende fra arbejdspladsen i mere end 13 uger, har risiko for ikke at vende tilbage i deres nuværende job. Ved at bringe Jobcentrets viden mere i spil vil vi sikre en forøgelse af deltidssygemeldinger på 20 % i december 2012, svarende til 20 borgere. Målet nås ved at Jobcentrets fastholdelseskonsulent arbejder intensivt i samarbejde med de kommunale institutioner. Dette skal ske ved kvatalsvise møder. Vi vil koble dette sammen med vores generelle lægesamarbejde og derved forsøge at klæde de praktiserende læge på med viden omkring mulighederne for deltidsraskmeldinger. 3 Kilde: Analyse fra LG Insight, der hedder Arbejdsmarkedssituationen for etniske minoriteter i Furesø Kommune i perioden

10 2.3. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats I nedenstående kapitel ridses den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats op i forhold til de særlige udfordringer som Furesø Kommune står over for. Den borgerrettede indsats Kommunen skal beskrive, hvilken indsats der iværksættes for at sikre opfyldelse af beskæftigelsesministerens fire mål. Det skal således beskrives hvordan: Kommunen planlægger at bringe ledige hurtigt tilbage i job og dermed bekæmpe langtidsledigheden. Dvs. hvordan arbejdskraftreserven planlægges begrænset Kommunen planlægger at yde (bedre) hjælp til personer på kanten af arbejdsmarkedet så færre mennesker kommer på permanent offentlig forsørgelse. Dvs. hvordan tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser planlægges begrænset Kommunen planlægger at bringe unge i uddannelse eller job. Dvs. hvordan antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse planlægges begrænset Kommunen planlægger at bringe indvandrere og efterkommere i job. Dvs. hvordan antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse planlægges begrænset Beskrivelsen skal omhandle alle dele af indsatsen, dvs. kontaktforløb (herunder intensitet), aktiveringsindsatsen (herunder redskabssammensætning), særlige projekter eller aktiviteter (herunder virksomhedscentre og anden form for virksomhedsaktivering), samarbejde med andre aktører og forvaltninger, anvendelse af mentorer mv. Det er afgørende, at beskrivelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, målgrupperne har lokalt, og som kommunen har beskrevet i kapitel 2.2. Samtidig skal den fokusere på kommunens strategier ift. de væsentligste områder i indsatsen. Indsatsen for at bringe ledige hurtigt tilbage i job og bekæmpe langtidsledigheden. Dvs. indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven (Mål 1) I 2011 bliver der etableret en ungeenhed i Furesø Kommune, der hedder FUUA (Furesø Ung Uddannelse og Arbejde). FUUA er Furesø kommunes projekt for at styrke indsatsen for de årige. Projektet er en del af Furesø kommunes forebyggelsesstrategi og skal etablere en særlig indsats for udsatte unge som rummer kommunens tilbud til målgruppen. FUUA skal kunne levere en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse og job. FUUA skal i kontakt med alle unge ledige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og alle unge skal have et tilbud om en uddannelsesplan. De udsatte unge skal via en helhedsorienteret indsats i særlig grad motiveres og støttes til at påbegynde uddannelse og evt. også støtte under uddannelse. Sekundært lægges jobplaner for den unge for at sikre varig beskæftige på arbejdsmarkedet, hvis uddannelse ikke er en mulighed. Indsatsen fra FUUA sker i samspil mellem alle fagkompetencer og med støtte fra øvrige aktører f.eks. ved parallelle indsatser. I 2011 igangsatte kommunen en styrket indsats over for borgere med længerevarende ledighed. Indsatsen tager udgangspunkt i en meget tæt og individuel opfølgning af den enkelte borger med 10

11 intensive vejlednings- og jobsamtaler kombineret med handlleplaner i form af faglig opkvalificering og /eller virksomhedsnære tilbud. Staten yder støtter til denne indsats i Jobcenteret har i 2011 været med i et regionalt rammeudbud med henblik på indgåelse af aftaler med eksterne aktører, der skal hjælpe ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Aktørne anvendes blandt andet til at aktivere borgere med henblik på vejledning-, afklarings- og jobsøgningsaktiviteter samt etablering af virksomhedsnære tilbud. Samarbejdet forventes at fortsætte igennem For gruppen af A-dagpengemodtagere vil der fortsat være særligt fokus på borgernes muligheder for faglig opkvalificeringen ved hjælp af redskabet 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for den første ledigehedsperiode. Flere analyser fra BRHS viser, at virksomhedsrettede tilbud har de højeste jobeffekter. Derfor vil indsatsen være baseret på en øget anvendelse af redskaber inden for løntilskud, praktiker og øvrige opkvalificerende tiltag. Indsatsen for (bedre) hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet så færre mennesker kommer på offentlig forsørgelse. Dvs. indsatsen for at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (Mål 2) Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger her defineret som personer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension - kan komme fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper. Indsatsbeskrivelsen ift. disse grupper skal derfor fokusere på, hvordan kommunen planlægger at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser. Udnyttelse af restarbejdsevne for førtidspensionister Indsatsen for at førtidspensionister får mulighed for at udnytte deres restarbejdsevne skal øges. Der er i 2011 igangsat en kampagne for at hjælpe kommunens førtidspensionister med at finde et løntilskudsjob. Dette arbejde fortsættes i 2012 og sker ved, at jobcentret samarbejder med en privat aktør, bevilgende pensionsmyndighed og Borgerservice. Gennem individelle samtaler med borgerne skal jobcentret bistå med at afklare borgernes jobmuligheder via arbejdsprøvninger og/eller løntilskud. Er denne mulighed ikke tilstede skal muligheden for beskyttet beskæftigelse afdækkes og benyttes jf. Serviceloven. En førtidspensionist kan have en restarbejdsevne op til 12 timer pr. uge og stadig bevare retten til førtidspension. Beskæftigelsesprojekter Der forventes opstart af et beskæftigelsesprojekt på naturstationen Hjortøgård. Gården skal gennemgå en total renovering, hvor i der indgår et lokalt beskæftigelsesprojekt i renoveringsfasen. Efterfølgende forventes det, at Hjortøgård skal fungere som en naturpleje station, herunder etablering af diverse projekter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen for at bringe unge i uddannelse eller job. Dvs. indsatsen for at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (Mål 3) I 2011 har kommunens valgt at lave en forebyggende og sammenhængene indsats for kommunens unge under 25 år. Projektet er tre årigt, der bliver kaldt FUUA (Furesø, Ung, Uddannelse og Arbejde) og er en del af Furesø kommunes forebyggelsesstrategi. FUUA skal kunne levere en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse og job for både jobklare og indsatsklare. FUUA er forankret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, men refererer til en styregruppe bestående af cheferne for Center for Børn og Familie samt Jobcentret. Samlet består enheden af 12 11

12 medarbejderressourcer samt en leder og fungerer som en selvstændig enhed i udførelse af sine opgaver: Arbejdsopgaver uden myndighedsopgaver Åben og anonym rådgivning for unge og deres forældre. Personlig rådgiver/kontaktperson og mentorstøtte Boligsocialt arbejde Ungemægling og konflikthåndtering Råd og vejledning i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet Modtagelse af flygtning samt uledsagede flygtningebørn Opsøgende i forhold til fritidsjob. Samarbejde med Ydelse. Arbejdsopgaver med myndighedsopgaver Almindelig sagsbehandling af kontanthjælpssager samt forsikrede ledige Afklaring af arbejdsevnen Indstilling og bevilling af revalidering Indstilling til fleksjob Jobcenter har tildelingskompetence Indstilling på påbegyndelse af pension Byrådet har tildelingskompetencen Personlig assistance til borgere med handicaps samt hjælpemidler til erhverv Samarbejde med UU om EGU og STU indstillinger Indsatsen for at bringe flere indvandrere og efterkommere i job. Dvs. indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (Mål 4) Kommunens indsats for at begrænse antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse orienterer sig mod en individuel indsats rettet mod virksomhedsnære tilbud eventuelt kombineret med sprogundervisning og/eller faglig opkvalifcering. Vi ser generelt set gruppen af borgere med ikke vestlig baggrund som uhomogen, hvorfor indsatsen tilpasses den enkeltes behov. Jobcentret er opmærksomme på gode effekter ved en målrettet jobsøgningsindsats i den første del af ledighedsperioden og anvender private aktører til at understøtte disse aktiviteter. En stor andel af borgerne er karakteriseret ved at have ingen eller ringe uddannelsesbaggrund, og er på baggrund af finanskrisen kommet i stigende risiko for at blive maganaliseret og derved længere væk fra det det ordinære arbejdsmarked. I 2011 igangsatte kommunen en styrket indsats over for borgere med længerevarende ledighed, hvor en realtiv stor andel af disse er borgere med ikke-vestlig baggrund. Indsatsen tager udgangspunkt i en meget tæt og individuel opfølgning af den enkelte borger med intensive vejlednings- og jobsamtaler kombineret med handlleplaner i form af faglig opkvalificering og /eller virksomhedsnære tilbud. Jobcentret vil i 2012 fortsætte med at fokusere på bringe denne målgruppe tættere på det ordinære arbejdsmarked kombineret med kommunens virksomhedsindsats. 12

13 For de borgere som kommunen møder via deres sygemelding fra arbejdet vil der været øget arbejdsfastholdelsesindsats, således at varigheden af sygdomsforløbet begrænses og tilknytning til arbejdsmarkedet bevares. Den virksomhedsrettede indsats 1. Virksomhedscentre Virksomhedscentre etableres på rigtige arbejdspladser, hvor op til 4 kontanthjælpsmodtagere pr. virksomhedscenter integreres i virksomhedens opgaveløsning. Målet er at bane vejen for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i beskæftigelse i lokale virksomheder. Aktuelt har Jobcenter Furesø etableret 5 virksomhedscentre, og målet er at øge antallet af virkomshedscentre i løbet af de kommende år, for at give borgere på kanten af arbejdsmarkedet bedre muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Club 200 Jobcenteret har tidligere iværksat Club 100, som nu er øget til Club 200, der dækker over kontakt og samarbejde mellem 270 af kommunens lokale virksomheder og Jobcenter Furesø. Ved at øge antallet af virksomhedskontakter fastholder vi niveauet for antallet af praktikker og private løntilskudspladser. Ordinære stillinger videreformidles hurtigt til jobcenteret, således at stillingerne så vidt muligt besættes med ledige furesøborgere. Virksomhedskontakten sker på baggrund af personlige fremmøder i virksomhederne, telefonisk kontakt og ved kontakt med Furesø Erhvervsforening. Som supplement til virksomhedsindsatsen gennemfører Jobcenter Furesø en kvartalsvis beskæftigelsesundersøgelse, hvor omkring 250 virksomheder bliver spurgt, om deres forventninger til beskæftigelsessituationen i indeværende kvartal samt efterfølgende. Formålet er at understøtte virksomhedernes behov for ordinær arbejdskraft, rådgive virksomhederne i Furesø om støtte til oprettelse af tilskudsjob og øvrige muligheder, som jobcenteret kan byde ind med. 3. Etablering af en jobbank med løntilskudsstillinger i Furesø Kommune I løbet af 2011 er der indgået aftale om etablering af en jobbank med løntilskudsstillinger i Furesø Kommune. På den baggrund vil der være et tæt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger for at sikre koodineringen og etableringen af ca. 73 fuldtidsstillinger. Arbejdet er igangsat i 2011 og videreudvikles i løbet af Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Budgettet bliver indarbejdet på et senere tidspunkt. 13

14 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2012 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2012 Her indsættes kommunens samlede oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen dvs. både ministermålene samt eventuelt lokale mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 531 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 8,5 pct. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 104 personer i december 2012, svt. et uændret niveau fra december 2010 til december Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 350 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 7,6 pct. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 612 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 3,7 pct. fra december 2010 til december Kommunens øvrige lokale mål: Særligt lokalt mål: Begrænsning af borgere der mister retten til a-dagpenge. Særligt lokalt mål: Arbejdsfastholdelse særligt for borgere med ikke-vestlig baggrund Særligt lokalt mål: Tilbud om fritidsjob til unge Særligt lokalt mål: Flere deltidssygemeldinger 14

15 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2012 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. BR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Beskæftigelsesministerens udmelding af særlige indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for 2012 forventes at ske medio

16 Tillæg nr. 3. til beskæftigelsesplan 2012 Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Furesø kommune har i 2011 modtaget kr. som støtte til at lave en særlig indsats for langtidsledige. Der vil ligeledes blive tildelt penge fra puljen i 2012 og Beløbet benyttes til at aflønne særlig jobkonsulent med fokus på langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed, men der er ikke planer om at ændre den oprindelige plan for anvendelsen af midlerne. Kapitel 3. Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan for 2012 Beskæftigelsesplanen for 2012 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) se-nest den 1. juli 2011 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsespla-nen med LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2011 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2012 inden udgangen af januar 2012, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt Aktivitet 2. marts 2011 Ministeren har udmeldt indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen for 2012 April/Maj 2011 De 4 RBR er afholder konferencer for jobcentrene/lbr om analyserapporten, Beskæftigelsesregionens/RBR s kon-trakt og ministerens mål April - Juni 2011 Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Senest 1. juli 2011 Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR Senest 31. august 2011 LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Senest 15. oktober 2011 Senest 31. oktober 2011 Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og 16

17 Beskæftigelsesregionens bemærkninger 31. januar 2012 Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres Kapitel 4. Supplerende materiale mv. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 03/07/2009 om ansvaret for og styrin-gen af den aktive beskæftigelsesindsats: Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 890 af 18/09/2009 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47: Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelses-råd: lokale_beskraad5.pdf Arbejdsmarkedsstyrelsens pjece Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksom-heder : Besæftigelsesministeriets Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15/06/2010 om ansvaret for og sty-ringen af den aktive beskæftigelsespolitik: Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2012 kan findes på: Beskæftigelsesregionernes analyserapporter og kontrakter for 2012 mv. vil kunne hentes: Beskæftigelsesregion Nordjylland: Beskæftigelsesregion Midtjylland: Beskæftigelsesregion Syddanmark: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse: 17

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og stragtegier 4 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 4 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og strategier 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere