Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014"

Transkript

1 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen og hvilke indsatser Jobcenter Glostrup vil iværksætte for at imødegå disse. I tråd med sidste år, har der ikke i samme omfang som tidligere været fokus på ledighedsfremskrivningen og fastsættelsen af kvantitative mål i forbindelse med udarbejdelsen af planen. For at kunne følge udviklingen inden for de fire ministermål og de tre lokale mål, har Jobcenter Glostrup fastsat kvantitative mål for indsatsen i 214. Målene er udarbejdet på baggrund af materiale fra BRHS og dataudtræk fra jobindsats.dk. Fælles for alle seks mål i beskæftigelsesindsatsen i Glostrup Kommune er fokus på det virksomhedsrettede samarbejde. Det gælder både i indsatsen for at sikre, at de svage ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet og i indsatsen for at afhjælpe langtidsledighed. Selve resultatmålet er fremhævet i en rosa tekstboks. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Beskæftigelsesministerens første mål lyder, at flere unge under 3 år skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det skyldes, at en uddannelse giver en mere varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og en kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Målet opgøres som en uddannelsesgrad blandt de årige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden opgøres som den andel af perioden, som a-dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Et eksempel på beregning: Side 1 af 14

2 Xx er 25 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 212 modtager han kontanthjælp første gang i uge 13. Xx modtager herefter kontanthjælp i alle uger til og med uge 32 i alt 2 uger. Herefter påbegynder Xx en ordinær uddannelse i uge 33, men forbliver kun på uddannelsen til og med uge 42 dvs. i samlet 1 uger. I uge modtager Xx igen kontanthjælp i alt 1 uger. Det betyder, at Xx samlet set har været i ordinær uddannelse i 1 uger og modtaget offentlig forsørgelse i samlet 3 uger. Regnestykket bliver derfor: 1 uger (i ordinær uddannelse) 4 uger (1 uger i udd. og 3 uger på offentlig forsørgelse) = 1/4 = 25 pct. Uddannelsesgraden for Xx er derfor 25 pct. % Uddannelsesgrad - Glostrup Jan-dec 12 Jan-jan 13 Jan-feb 13 Jan-mar 13 Jan-apr 13 Jan-maj 13 Jan-jun 13 Jan-jul 13 Jan-aug 13 Jan-sep 13 Jan-okt 13 Jan-nov 13 Jan-dec 13 Jan-jan 14 Jan-feb 14 Jan-mar 14 Jan-apr 14 Jan-maj 14 Jan-jun 14 Jan-jul 14 Jan-aug 14 Jan-sep 14 Jan-okt 14 Jan-nov 14 Jan-dec 14 I alt Mål jan-dec 14 Kilde: Jobindsats.dk Bem.: Januar-april 213 er foreløbig den seneste opgørelse fra Jobindsats.dk I april 213 var uddannelsesgraden 11,3 pct. fordelt på 7,7 pct. for unge dagpengemodtagere og 11,7 pct. for unge kontanthjælpsmodtagere. Glostrup Kommune vedtog i efteråret 213 etableringen af en tværgående unge- og uddannelsesenhed, hvis opgave er at formulere visionen for ungeindsatsen i kommunen og som skal bidrage til at styrke de unges muligheder for at komme i uddannelse eller blive opkvalificeret til at kunne varetage et ordinært arbejde. Det forventes, at denne målrettede og fokuserede indsats i forhold til de unge, vil have en positiv effekt på uddannelsesgraden, en effekt, som vil kunne ses i december 214. Side 2 af 14

3 BRHS har ikke udmeldt et endeligt mål uddannelsesgraden, da dataene til grund for denne fortsat er under revision, men Jobcenter Glostrup har fastsat et foreløbigt mål for uddannelsesgraden i Glostrup Kommune. Resultatmål: Glostrup Kommune havde i december 212 en uddannelsesgrad på 21,8 pct. Jobcenter Glostrup forventer, at uddannelsesgraden for unge i december 214 er på 3 pct., hvilket svarer til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 212 til december 214. Side 3 af 14

4 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Et centralt fokusområde i beskæftigelsesindsatsen i 214 er, at ingen personer uden en forudgående indsats bliver parkeret på førtidspension. Den 1. januar 213 trådte den nye reform vedr. førtidspension og fleksjob i kraft, og den har medvirket til, at flest muligt sikres en plads på arbejdsmarkedet og er i stand til at forsørge sig selv. Der er et særligt fokus på personer under 4 år, idet udgangspunktet er, at denne gruppe ikke kan få tildelt en førtidspension. BRHS har på baggrund af den forventede landsdækkende tilgang til førtidspension i 214 fordelt den ud på de enkelte kommuner. Der er anvendt følgende principper til fordeling af landstilgangen på kommuner: Tilgangen for de under 4-årige beregnes på baggrund af den enkelte kommunes andel af den gennemsnitlige tilgang af årige på landsplan i årene , da tilgangen for denne aldersgruppe forventes at være uændret og har været relativ stabil over tid. Tilgangen for personer, der er fyldt 4 år, beregnes efter den enkelte kommunes andel af aldersgruppens gennemsnitlige tilgang på landsplan i årene Tilgangen for de under og over 4-årige giver det samlede tal for den forventede tilgang til førtidspension i den enkelte kommune i 214. Det betyder, at kommuner, der i dag har en relativ stor andel af den samlede tilgang, også allokeres en relativ stor andel af tilgangen i 214. Samtidig vil beregningsmetoden medføre, at de kommuner, der har nedbragt tilgangen i 212, vil få et relativt lavere procentvis fald i tilgangen fra 212 til 214. Hermed tager beregningerne højde for, at nogle kommuner allerede har nedbragt tilgangen. Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret markant i Glostrup Kommune, hvilket til dels skyldes, at fleksjob- og førtidspensionsreformen har givet mulighed for, at en del af de borgere som tidligere ville have fået tilkendt førtidspension, nu i stedet er tilkendt fleksjob. Glostrup Kommune har dog generelt tilkendt forholdsvis få førtidspensioner, hvilket viser, at kommunen ikke har en historik med at parkere borgere på offentlig forsørgelse. Tilgangen til førtidspension var i januar 214 på 12 fuldtidspersoner (fra februar 213 til januar 214). BRHS skønner, at tilgangen til førtidspension i Glostrup Kommune i december 214 vil være steget med 26,6 pct. i forhold til december 212. Resultatmål: Glostrup Kommune havde i december 212 en tilgang til førtidspension på 34. Denne tilgang forventes ifølge Jobcenter Glostrup at være reduceret til en tilgang på 14 fuldtidspersoner i december 214. Det svarer til et fald på 59 pct. fra december 212 til december 214. Side 4 af 14

5 35 Tilgang til førtidspension - Glostrup Fuldtidspersoner Under 4 år Alder i alt Mål dec-14 Kilde: Jobindsats Den samlede tilgang til førtidspension opgøres over et år. Det vil sige, at tilgangen i december 214 er en opgørelse over tilkendelser fra januar 214 til december 214. Tidspunktet for tilgang til førtidspension er fastsat til bevillingsdatoen for førtidspension. Det vil sige det tidspunkt, hvor bevillingen af førtidspension får virkning fra. Selve udbetalingen af førtidspension kan finde sted på et senere tidspunkt end bevillingsdatoen. Bevilling af førtidspension får i enkelte tilfælde virkning i en anden kommune end den, hvor afgørelsen om bevilling af førtidspension er truffet. Disse tilfælde følger reglen om, at tilgangen knyttes til den kommune, hvor førtidspensionen får virkning fra. Side 5 af 14

6 Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes 25 Antal langtidsledige personer i Glostrup Fuldtidspersoner Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) Mål dec-14 Kilde: jobindsats.dk 35 Andel langtidsledige ift. bruttoledige - Glostrup og hele landet 3 25 Andel Glostrup Hele landet 5 Kilde: jobindsats.dk Et af ministermålene for beskæftigelsesindsatsen i 214 er bekæmpelsen af langtidsledighed. Dette har indirekte været et mål i de foregående år via bekæmpelsen af arbejdskraftreserven, men definitionen på langtidsledighed har ændret sig. En langtidsledig er ifølge den nuværende definition en borger, der har været ledig i mere end 8 pct. af tiden i de seneste 52 uger. Antallet af langtidsledige er steget væsentligt i Glostrup Kommune i perioden 29 til 21, men siden har antallet været nogenlunde konstant. Dog er antallet steget lidt over det seneste halve år, hvilket ikke er tilfældet i hele landet, hvor andelen at langtidsledige har været forholdsvis stabil. I november 213 var der 225 langtidsledige 1 i Glostrup Kommune, svarende 1 Langtidsledige er i denne opgørelse opgjort som dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i match 1. Side 6 af 14

7 til 31,3 pct. af de bruttoledige i Glostrup Kommune. Det svarer til, at lidt over hver tredje af alle ledige i Glostrup Kommune var langtidsledig i november 213. På trods af at antallet af langtidsledige har været forholdsvist stabilt i de seneste år, har sammensætningen af langtidsledige ændret sig: Der har været et markant fald i antallet langtidsledige a-dagpengemodtagere. Der har været en stor stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Ovenstående udvikling kan bl.a. begrundes i, at en stor del af de a-dagpengemodtagere, som i starten af 213 mistede retten til dagpenge, er kommet over i kontanthjælpssystemet. Når en borger er blevet langtidsledig, er der større sandsynlighed for, at denne vil miste kontakten til arbejdsmarkedet permanent. Det er derfor vigtigt, at have fokus på at undgå, at de ledige bliver langtidsledige, og at sikre de ledige, der allerede er langtidsledige, hurtigt kommer tilbage i job eller uddannelse. Centralt i indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed er en tidlig indsats. Jo tidligere i ledighedsforløbet, der bliver iværksat en indsats, des større er chancen for, at det ikke udvikler sig til reel langtidsledighed. Nedenstående graf viser, at Glostrup Kommune ligger væsentligt over gennemsnittet for Østdanmark, når det handler om at iværksætte en tidlig indsats. Ved den seneste opgørelse i BRHS var det ca. 27 pct. af de nyledige, der blev aktiveret i Glostrup inden for den første måneds ledighed, og gennemsnittet for Østdanmark ligger på 19,3 pct. Side 7 af 14

8 Resultatmål: BRHS skønner, at antallet af langtidsledige vil falde med 18,8 pct. fra december 212 til december 214. Jobcenter Glostrup forventer et tilsvarende fald, hvilket svarer til et samlet fald på 44 fuldtidspersoner i Glostrup Kommune. Målet er således max. 189 langtidsledige fuldtidspersoner i december 214. Side 8 af 14

9 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder I tråd med 213 har Beskæftigelsesministeren igen i år udmeldt et øget og forbedret samarbejde med virksomheder som et af jobcentrenes mål i 214. Ministeren lægger hermed op til, at jobcentrene skal spille en mere aktiv rolle ift. at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Denne målsætning falder i god tråd med Jobcenter Glostrups virksomhedsstrategi. Ministeren skriver i sin udmelding om indsatsområder, at kontakten og dialogen med de lokale virksomheder skal styrkes. Den ministerielle udmelding sigter primært på samarbejdet med de lokale virksomheder, men for en kommune som Glostrup kan man ikke tale om et lokalt arbejdsmarked, da Glostrup er en del af Vestegnen og det storkøbenhavnske område. Derudover matcher erhvervsstrukturen og uddannelsessammensætningen i kommunen ikke hinanden. Glostrup Kommune har mange videnstunge virksomheder samtidig med at andelen af ufaglærte og faglærte borgere i kommunen er dominerende. Målsætningen er derfor et tættere samarbejde med virksomhederne både lokalt og regionalt. I forhold til at yde den mest kvalificerede service til de ledige borgere såvel som til virksomhederne, er virksomhedsindsatsen i jobcentret helt central. Med virksomheder er det meget vigtigt, at der både tænkes private og offentlige virksomheder. I forbindelse med det ministerielt udmeldte mål om en styrket virksomhedskontakt, bliver jobcentrene målt på deres samarbejdsgrad med de lokale virksomheder ud fra andelen af virksomhedskontakter i kommunen. Andel Samarbejdsgrad - Andel af virksomhedskontakter i Glostrup Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) Mål dec-14 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antal virksomheder omfatter virksomheder i den pågældende kommune, der i gennemsnit har mindst én lønudbetaling for hver måned, der indgår i den valgte periode. Samarbejdsgraden opgøres for andel virksomhedskontakter i kommunens virksomheder, som er faciliteret af virksomhedskommunens eget jobcenter hhv. jobcentre fra andre kommuner end hjemkommunen. Den samlede samarbejdsgrad er lavere end summen af det lokale jobcenters og øvrige jobcentres samarbejdsgrad. Det skyldes, at virksomheder, der samarbejder med både det lokale jobcenter og jobcentre fra andre kommuner, kun indgår én gang i den samlede samarbejdsgrad. Bem.: Januar-september 213 er foreløbig den seneste opgørelse fra Jobindsats.dk Side 9 af 14

10 I september 213 var samarbejdsgraden med virksomheder i Glostrup Kommune på 33,6 pct. Af disse stod Jobcenter Glostrup for 12,3 pct. og øvrige jobcentre for 29,3 pct. Grundet Glostrup Kommunes størrelse og placering giver det ikke nogen mening tale udelukkende om et lokalt arbejdsmarked. Det skal derfor pointeres, at Jobcenter Glostrup ikke entydigt fokuserer på samarbejdet med virksomheder indenfor kommunegrænsen men i høj grad også samarbejder med virksomheder i de omkringliggende kommuner. Resultatmål: Glostrup Kommune havde i december 212 en samarbejdsgrad på 36 pct. Jobcenter Glostrup forventer, at samarbejdsgraden vil øges med 1 procentpoint fra december 212 til december 214. Målet er således en samarbejdsgrad på 46 procent i december 214. Som et led i indsatsen ønsker Jobcenter Glostrup, at: Forøge antal virksomhedsbesøg Etablere virksomhedsnetværk Forøge antal partnerskabsaftaler Forøge anvendelsen af virksomhedscentre Forøge anvendelsen af virksomhedsaktivering Opfylde den kommunale kvote for løntilskud Etablere et øget antal jobrotationspladser i offentlige og private virksomheder Side 1 af 14

11 Mål 5: Styrket indsats for at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp Historisk har Glostrup haft en relativt høj andel af kontanthjælpsmodtagere, og der har igennem de seneste år været en generel stigning i antallet. Fuldtidspersoner Antal kontanthjælpsmodtagere fordelt på match Matchkategori i alt Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Kilde: Jobindsats.dk I december 213 modtog i alt 736 fuldtidspersoner i Glostrup Kommune kontanthjælp. Af disse var 265 i matchgruppe 1 (jobklar), 332 i matchgruppe 2 (indsatsklar) og 135 i matchgruppe 3 (midlertidig passiv). Stigningen udgør en beskæftigelsesmæssig udfordring, idet der eksisterer en ikke uvæsentlig risiko for, at en del af disse borgere bliver langtidsledige og på sigt udgør en potentiel fødekilde til både fleksjob og førtidspension. Derfor har Glostrup Kommune valgt at opstille et mål i Beskæftigelsesplan 214 om en styrket indsats på kontanthjælpsområdet. Jobcentret har udarbejdet en aktiveringsstrategi med fokus på en tidlig og effektiv indsats, hvor også den virksomhedsrettede aktivering intensiveres. I forbindelse med Glostrup Kommunes budgetforlig for 214, blev der indgået aftale om en intensiveret indsats på kontanthjælpsområdet, som bl.a. medfører øgede medarbejderressourcer. Denne indsats forventes at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Resultatmål: Målsætningen i Jobcenter Glostrup er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil falde med 11,8 pct. fra december 212 til december 214, hvilket svarer til et samlet fald på 83 fuldtidspersoner i Glostrup Kommune. Målet er således, at maksimalt 623 fuldtidspersoner modtager kontanthjælp i december 214. Side 11 af 14

12 Mål 6: Styrket indsats for at nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager Glostrup Kommune har i Beskæftigelsesplan 214 valgt at opstille en lokal målsætning om at nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager. Sygedagpengeindsatsen i Glostrup har som følge af en intensiveret indsats i sidste halvår af 212 og hele 213 skabt nogle af landets bedste resultater. Sagsantallet, især i forhold til de langvarige sager, har været lavt, og den gennemsnitlige varighed pr. sag har været tilsvarende lav med relativt få udsving. Uger Gennemsnitlig varighed pr. sag (hele uger) 213 og 214 Uge 1 Uge 3 Uge 5 Uge 7 Uge 9 Uge 11 Uge 13 Uge 15 Uge 17 Uge 19 Uge 21 Uge 23 Uge 25 Uge 27 Uge 29 Uge 31 Uge 33 Uge 35 Uge 37 Uge 39 Uge 41 Uge 43 Uge 45 Uge 47 Uge 49 Uge Mål 214 Kilde: KMD OnDemand I uge var den gennemsnitlige varighed på 27,2 uger. Jobcenter Glostrups forventning er, at den gennemsnitlige varighed vil kunne nedsættes yderligere. Resultatmål: Målsætningen i Jobcenter Glostrup er, at sygedagpengesagerne i december 214 i alt har en gennemsnitlig varighed på 26 uger. Det svarer til et fald på 7,8 pct. fra uge til december 214, eller et fald på 2,2 uger. Side 12 af 14

13 Mål 7: Styrket indsats for at overholde rettidigheden Jobcenter Glostrup har valgt at opstille et særskilt mål i Beskæftigelsesplan 214 vedrørende rettidighed, da der gennem 212 og starten af 213 har været udfordringer med at give nogle borgere jobsamtaler og aktive tilbud til tiden. Inden kontanthjælpsreformens ikrafttræden 1. januar 214 var rettidigheden et 3 25 Manglende samtaler til tiden Procent Kontanthjælp A-dagpenge Sygedagpenge Mål dec 14 Kilde: Jobindsats.dk Manglende aktive tilbud til tiden Procent Kontanthjælp A-dagpenge Mål dec 14 Kilde: Jobindsats.dk I december 213 manglede 9,4 pct. kontanthjælpsmodtagere, 4,4 pct. dagpengemodtagere og 1,2 sygedagpengemodtagere en samtale til tiden. 12,9 pct. kontanthjælpsmodtagere og 1,6 pct. dagpengemodtagere manglede i december 213 et aktivt tilbud til tiden. Ved beskæftigelsesplanens udarbejdelse var rettidigheden på kontanthjælpsområdet et redskab til styring af indsatsen med kun lidt fleksibilitet. Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 214 har imidlertid revideret rettidigheden som redskab, og opgørelse af Side 13 af 14

14 rettidighed afhænger af den målgruppe den ledige befinder sig i. Eksempelvis skal uddannelsesparate unge have opfølgning efter behov, mens aktivitetsparate unge skal have opfølgning med personligt fremmøde hver ottende uge. Voksne over 3 år uanset målgruppe skal have opfølgning minimum fire gange på et år. Herved er rettidigheden blevet et langt mere fleksibelt redskab, som i en vis grad kan tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte borger, da den for flere målgrupper ikke skal foregå indenfor et bestemt tidsinterval. På baggrund af disse ændringer, vil den reelle rettidighed ift. samtaler først kunne måles ved udgangen af året, dvs. ultimo 214. Resultatmål: Målsætningen i Jobcenter Glostrup er, at minimum 95 pct. af borgere i alle målgrupper skal have haft samtaler og aktive tilbud til tiden i december 214. Side 14 af 14

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Status pr. september 2014 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2014 sat fokus på en række indsatsområde. Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere