GRUNDUDDANNELSE AF SYGEPLEJERSKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDUDDANNELSE AF SYGEPLEJERSKER"

Transkript

1 GRUNDUDDANNELSE AF SYGEPLEJERSKER Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af det under indenrigsministeriet hørende uddannelsesnævn for sundhedsvæsenet BETÆNKNING NR. 730 KØBENHAVN 197 5

2 ISBN Statens trykningskontor In bet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Sammenfatning 9 Kapitel 2. Grunduddannelsen af sygeplejersker Grunduddannelsen før Den nuværende grunduddannelse Uddannelsens tilrettelæggelse Antal sygeplejeskoler og uddannelseskapaciteten ved disse Optagelsesbetingelser Den teoretiske uddannelse i hovedtræk Den praktiske uddannelse i hovedtræk Standpunktsprøver og vidnesbyrd Afsluttende eksamen og eksamensbevis De i årene indhøstede erfaringer Antal sygeplejelærere ved skolerne Optagelsesbetingelserne Den teoretiske og den praktiske uddannelses indhold og tilrettelæggelse, og lærlingesystemets indflydelse herpå Undervisningen i sundhedsvæsenets sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og revaliderende opgaver Sammenfattende bemærkninger 30 Kapitel 3. Sygeplejerskens virksomhed og udviklingens indflydelse på de herunder hørende opgaver Tendenser i den hidtidige og fremtidige udvikling inden for sundhedsvæsenet Tendenser inden for det somatiske sygehusvæsen Tendenser inden for det psykiatriske sygehusvæsen Tendenser inden for den primære sundhedstjeneste Udviklingens indflydelse på sygeplejerskens virksomhed Sygeplejerskens virksomhed inden for sygehusvæsenet Sygeplejerskens virksomhed inden for den primære sundhedstjeneste Sammenfattende bemærkninger 43 Side

4 Side Kapitel 4. Forslag til en ændret grunduddannelse af sygeplejersker Uddannelsens formål Optagelsesbetingelser Uddannelsens indhold i hovedtræk Uddannelsens tilrettelæggelse Prøver og eksaminer Uddannelsesforslagets gennemførelse Lærerkræfter Lokaler, undervisningsmidler og -materialer Praktikmulighederne inden for sundhedsvæsenet Sygeplejerskeuddannelsen i relation til uddannelsescentre og basisuddannelser ved universiteter 75 Kapitel 5. Koordinering af grunduddannelsen af sygeplejersker med andre uddannelser inden for sundhedsvæsenet "Stigesystemet" "Koordineringssystemet" Uddannelserne af sygeplejepersonale Jordemoderuddannelsen Ergo- og fysioterapeutuddannelserne og laborantuddannelserne i sygehusvæsenet 83 Kapitel 6. Økonomiske beregninger Udgifterne ved driften af skolerne efter den nugældende uddannelsesplan Udgifterne ved den fremtidige teoriundervisning på sygeplejeskolerne Udgifter til uddannelse af flere sygeplejelærere De nuværende udgifter til elevlønninger Erstatningspersonale for de sygeplejeelever, der foreslås at udgå af sygehusenes personalenormering Uddannelsesstøtte Sammenfatning 86 Kapitel 7. Afsluttende bemærkninger vedrørende overgangen til den nye grunduddannelse for sygeplejersker Forslag til tidsplan for uddannelsens omlægning Uddannelsesplanens tilrettelæggelse i overgangsperioden Uddannelsesstøtte under den foreslåede overgangsordning 90 Særudtalelse fra Dansk Sygeplejeråds repræsentanter for sygeplejeeleverne 92

5 Fortegnelse over tillæg: Tillæg 1. Side Basale menneskelige behov i relation til sundhed og sygeplejerskens opgaver i forbindelse hermed 95 Tillæg 2. Oversigt over fag m.v. i sygeplejerskeuddannelsen 99 Tillæg 3. Signaturforklaring til oversigt over fag i sygeplejerskeuddannelsen 101 Tillæg 4. Undervisningen i de naturvidenskabelige fag 103 Tillæg 5. Undervisningen i samfunds- og adfærdsvidenskabelige fag Tillæg 6. Undervisningen i de sundhedsvidenskabelige fag 121 Tillæg 7. Uddannelsescentre og basisuddannelser ved universiteter, sammendrag af uddrag fra betænkninger, rapporter og artikler herom 133 Billagsfortegnelse: Bilag 1. Bilag 2. Lov nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker, som ændret ved lov nr. 213 af 4. juni 1965 og lov nr. 208 af 3. juni Kgl. anordning af 30. januar 1957 om sygeplejersker, som ændret ved anordning af 15. april Litteraturfortegnelse 151

6

7 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium I skrivelse af 7. oktober 1970 nedsatte uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet et udvalg med den opgave på grundlag af de erfaringer, man har indhøstet siden nyordningen af sygeplejerskeuddannelsen i 1958, at fremkomme med forslag til en teoretisk og praktisk uddannelse af sygeplejeelever, der sikrer de vordende sygeplejersker en hensigtsmæssig og tidssvarende uddannelse. Til formand for udvalget udpegedes amtsborgmester P.E. Eriksen, og udvalget kom i øvrigt til at bestå af: Direktør P. Andersen-Rosendal, udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark, Overlæge dr.med. Helge Baden, udpeget af Den almindelige danske lægeforening, Vicedirektør E. Berlin, udpeget af Københavns kommune, Forstanderinde Ragne Brølling, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, Overlæge Ivan Danvad, udpeget af Direktoratet for Statshospitalerne, Rektor Bodil Dyhre, udpeget af Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet, Forstanderinde Maja Foget, udpeget af Sundhedsstyrelsen, Skoleforstanderinde Birthe Kofoed-Hansen, udpeget af Københavns kommune, Sygeplejeelev Birthe Jensen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, Sygeplejeelev Solveig Gausdal Jepsen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, 1. reservelæge, dr.med. Einar Krag, udpeget af Den almindelige danske lægeforening, Direktør P.S. Lauridsen, udpeget af Rigshospitalet, Sygeplejelærer, nu afdelingssygeplejerske Lisbeth Vahl Møller, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, Skoleforstanderinde, søster Elna Krogh Nielsen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, Læge, nu kredslæge Nils Rosdahl, udpeget af Sundhedsstyrelsen, Kontorchef K. V. Stang, udpeget af indenrigsministeriet, Sygehusdirektør Aksel Søholm, udpeget af Foreningen af Sygehusadministratorer i Danmark, Amtsborgmester Søren Trolborg, udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark. Tilknyttet udvalget blev endvidere kontorchef O. Stochholm, som repræsentant for direktoratet for statshospitalerne.

8 8 I de forløbne år er der sket følgende ændringer i udvalgets sammensætning: Den 11. maj 1971 indtrådte sekretær Hanne Willumsen, udpeget af indenrigsministeriet, i stedet for kontorchef, nu direktør, K.V. Stang. Den 5. oktober 1971 indtrådte afdelingsleder, læge Erik Holst, udpeget af planlægningsrådet for de højere uddannelser. Den 1. december 1971 indtrådte sygeplejeelev Ellen Thorsén og sygeplejeelev Peter Drumm, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, i stedet for sygeplejeelev Birthe Jensen og sygeplejeelev Solveig Gausdal Jepsen. Den 23. februar 1972 indtrådte fuldmægtig, nu fung. kontorchef Jacob Tørning, udpeget af indenrigsministeriet, i stedet for sekretær Hanne Willumsen. Den 26. april 1972 indtrådte overlæge Per Udsen, udpeget af Den alm. danske Lægeforening, i stedet for overlæge, nu professor, dr.med. Helge Baden. Den 15. juni 1972 indtrådte 1. reservelæge Jørgen Rosenbeck-Hansen, udpeget af Den alm. danske Lægeforening, i stedet for 1. reservelæge, dr.med. Einar Krag. Den 6. oktober 1972 indtrådte skoleforstanderinde Margit Skriver, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, i stedet for skoleforstanderinde, søster Elna Krogh Nielsen. Den 30. november 1972 indtrådte sygeplejeelev Ulla Sørensen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, i stedet for sygeplejeelev Ellen Thorsén. Den 29. maj indtrådte amtssundhedsplejerske Helga Teilmann, udpeget af sundhedsstyrelsen. Den 6. december udtrådte rektor Bodil Dyhre af udvalget. Endvidere indtrådte sygeplejeelev Ingelise Christensen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, i stedet for sygeplejeelev Peter Drumm. Endvidere har afdelingsleder Ole B. Larsen bistået sekretariatet som pædagogisk konsulent, og fra den 10. juli 1972 har skoleforstanderinde, Søster Elna Krogh Nielsen bistået udvalgets sekretariat som særlig konsulent. Som sekretariat for udvalget har virket viceforstanderinde, nu forstanderinde, Inger M. Madsen, sundhedsstyrelsen, og sekretær, nu fuldmægtig, C. Mørch Petersen, indenrigsministeriet, samt overassistent Benedicte Gaardsting, sundhedsstyrelsen. På udvalgets møde den 10. december 1970 besluttedes det at nedsætte en arbejdsgruppe, der ved nærværende betænknings afgivelse består af følgende: Amtsborgmester P. E. Eriksen, formand, forstanderinde Ragne Brølling, overlæge Ivan Danvad, forstanderinde Maja Foget, afdelingsleder, læge Erik Holst, skoleforstanderinde Birthe Kofoed-Hansen, direktør P.S. Lauridsen, afdelingssygeplejerske Lisbeth Vahl Møller, 1. reservelæge Jørgen Rosenbeck-Hansen,

9 9 fung. kontorchef Jacob Tørning, skoleforstanderinde Margit Skriver og sygeplejeelev Ulla Sørensen. Udvalget har afholdt 11 møder og arbejdsgruppen 10 møder Sammenfatning Betænkningens kapitel 2 indeholder foruden nogle bemærkninger om grunduddannelsen af sygeplejersker før 1958 en redegørelse for den nuværende grunduddannelse, der blev indført 1. april 1958, og en bedømmelse af denne, baseret på de i årene 1958 til 1974 indhøstede erfaringer. Forslaget til den nuværende grunduddannelse af sygeplejersker og den nedenfor nævnte lov om sygeplejersker blev fremsat i Betænkning om uddannelse af sygeplejersker, afgivet 1954 af det af indenrigsministeriet herom nedsatte udvalg. En betingelse for at opnå autorisation som sygeplejerske i medfør af lov nr.127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker, der afløste lov nr. 140 af 26. april 1933 om autoriserede sygeplejersker, er bl.a., at ansøgeren har gennemgået sygeplejeforskole og en 3-årig uddannelse med forkursus og har bestået afsluttende eksamen og modtaget eksamensbevis fra en af sundhedsstyrelsen godkendt sygeplejeskole. Autorisationer meddeles af sundhedsstyrelsen. Retningslinier for sygeplejerskeuddannelsen er i medfør af lovens 2, stk. 5, givet i kgl. anordning af 30. januar 1957 med ændring ved anordning af 15. april 1971 om sygeplejerskeuddannelsen. Efter de givne regler kan forskoleundervisningen meddeles såvel af sygeplejehøjskoler som af sygeplejeskoler med egen forskole, medens forkursus og den 3-årige uddannelse alene kan meddeles af sygeplejeskoler. Ved anordningens ikrafttræden den 1. april 1958 var der godkendt 34 sygeplejeskoler, heraf 1 på Færøerne (10 med egen forskole), og 11 sygeplejehøjskoler, heraf 1 på Færøerne, der i 5-måneders kursus giver undervisning i de foreskrevne forskolefag og tillige i h.øjskolefag. Januar 1974 er antallet af godkendte sygeplejeskoler og sygeplejehøjskoler henholdsvis 33 og 5, hvoraf for tiden kun 4 virker som sådan, og samtidig er antallet af sygeplejeskoler, der giver grunduddannelsen i sin helhed, steget fra 10 til 24. Uddannelseskapaciteten ved de 33 sygeplejeskoler er 1.993, beregnet ved optagelsen på forkursus. Sygeplejerskeuddannelsen blev ved nyordningen i 1958 tilrettelagt efter det såkaldte lærlingeprincip, dog således, at teoriundervisningen i modsætning til tidligere skulle gives i elevens normale arbejdstid, og den praktiske uddannelse skulle tilrettelægges på en pædagogisk tilfredsstillende måde og ikke være af længere varighed, end uddannelsesformålet tilsiger. Uddannelsen varer ca. 3^ år med ca.42 ugers teoriundervisning og ca.138 ugers praktik inkl. ferier, søgne- og helligdage, erstatning for vagttjeneste etc. Betingelserne for optagelse på en sygeplejeskole er, at ansøgeren ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 18 år, kan dokumentere at være i besiddelse af gode skolekundskaber og kan præstere tilfredsstillende helbredsattest. Optagelsen er endvidere betinget af, at ansøgeren har bestået en prøve i fagene dansk, regning, fysik og kemi, ved hvilken fordringerne i de enkelte fag skal være på højde med fordringerne ved realeksamen.

10 10 Bedømmelse af den nuværende uddannelse Gennemførelsen af bestemmelserne i anordningen om sygeplejerskeuddannelsen medførte på få år en betydelig forbedring af grunduddannelsen og samtidig en mere ensartet standard for uddannelsen ved alle landets skoler. Sygeplejeskolerne har dog ikke været i stand til under de bestående vilkår for uddannelsen at gennemføre den nødvendige ajourføring af denne i takt med de ændringer, der har fundet sted inden for sygeplejerskens arbejdsområde, og som i stigende grad har medført nye og generelt øgede krav til sygeplejerskens kvalifikationer. Spørgsmålet, hvilke krav til skoleuddannelse, der bør stilles som betingelse for optagelse, har gennem årene været genstand for mange overvejelser på sygeplejeskolerne. Uensartede og utilstrækkelige forkundskaber hos eleverne vanskeliggør en tilfredsstillende planlægning af undervisningen og medfører for stor afgang af elever under uddannelsen så vel som spild af lærernes arbejdsindsats. Erfaringerne har vist, at kravene til de grundlæggende skolekundskaber må afstemmes og konkretiseres i overensstemmelse med de kvalifikationer og den viden, uddannelsen ifølge sit formål skal bibringe eleverne. Skolerne har som følge heraf set sig nødsaget til efterhånden at skærpe optagelsesbetingelserne med hensyn til skolekundskaber. Mindstekravene for teoriundervisningens indhold og omfang har vist sig efterhånden at være utilstrækkelige for en adækvat sygeplejerskeuddannelse, og den nødvendige ajourføring af undervisningen har det kun været muligt at foretage i begrænset omfang. Den udvidelse af undervisningen, der dog har fundet sted, er de fleste steder sket ved at øge antallet af undervisningstimer i læsekursus, således at det ugentlige timetal ved de fleste skolers læsekursus efterhånden er steget til 38-40, hvilket langt overskrider det pædagogisk forsvarlige. Hovedårsagen til den mangelfulde ajourføring og udvidelse af undervisningen er, at skolerne ved tilrettelæggelse af uddannelsesplanen må tage hensyn til, at eleverne under den praktiske uddannelse indgår i de fleste afdelingers personalenormering som arbejdskraft. Afdelingerne skal derfor videst muligt tildeles et konstant elevtal hele året, således at elever, der overflyttes fra en afdeling til en anden eller skal på kursus, erstattes af et tilsvarende antal elever. Formålet med den teoretiske undervisning er bl. a. at understøtte og uddybe den udvikling, eleven skal gennemgå under den praktiske uddannelse. Teori og praktik skal derfor være koordineret på en sådan måde, at eleven under den praktiske uddannelse inden for de forskellige sygeplejegrene - kirurgisk, medicinsk, pædiatrisk sygepleje etc. - har det relevante teoretiske grundlag som en nødvendig forudsætning for at udvikle forståelse for i praksis at kunne imødekomme patientens/klientens individuelle behov for sundheds- og sygepleje. Under den nuværende uddannelse, hvor den foreskrevne teoriundervisning stort set koncentreres i 2 relativt korte læsekursus, kan de enkelte fag vanskeligt sammenkædes med de dele af den praktiske uddannelse, hvortil de naturligt hører. Elevens udbytte af den teoretiske undervisning og dermed af den praktiske uddannelse vil derfor i højeste grad være afhængig af, om undervisningsforholdene under den praktiske uddannelse er hensigtsmæssige, herunder at der gives en planlagt klinisk undervisning.

11 Skolerne har gennem årene udøvet en kendelig stimulerende indflydelse på afdelingernes interesse for at undervise og vejlede eleven i afdelingsopgaverne, men forskellige forhold har vanskeliggjort gennemførelsen af en egentlig planlagt og målrettet afdelingsundervisning, herunder navnlig det forhold, at eleven som nævnt indgår i personalenormeringen og udgør en væsentlig part af afdelingens arbejdskraft. Dette behøver i sig selv ikke at være et minus. Tværtimod er det almindeligt erkendt, at det kan være en værdifuld læreproces for eleven at være fuldt medlem af afdelingens personalestab og dermed medansvarlig for afdelingens arbejde, såfremt betingelserne for et godt undervisningsmiljø er opfyldt. Forudsætningerne for et sådant miljø er imidlertid gradvist formindsket. Erfaringerne har vist, at det stigende tempo og øgede arbejdspres i afdelingen i forbindelse med et i dag-, aften- og nattjeneste stærkt skiftende sygeplejerske - personale (35% er deltidsansatte) har medført, at eleven i stigende grad anvendes som arbejdskraft, og at sygeplejerskens supervision af dennes arbejde er sporadisk og utilstrækkelig, idet afviklingen af afdelingens mangeartede arbejdsopgaver som oftest må gå forud for de pædagogiske hensyn til elevens uddannelse. Den bistand, skolernes sygeplejelærere kan yde til de med skolerne samarbejdende praktiksteder, er for begrænset og tilfældig i forhold til det nuværende behov. Som gennemsnit for skolerne er der 21 elever pr. sygeplejelærer, men med visse forskydninger inden for de forskellige områder af landet. For at imødekomme elevernes undervisningsbehov som helhed må det antages, at antallet af sygeplejelærere bør være 1 lærer pr.ca.12 elever. Tendensen i de senere år til at lægge stigende vægt på de sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og revaliderende opgaver inden for sundhedsvæsenet har i nogen grad øvet indflydelse på sygeplejeskolernes teoretiske undervisning. I praksis er undervisningen på disse områder dog fortsat sparsom, idet størsteparten af elevens praktik foregår i sygehusafdelinger, hvor de sygdomsbehandlende opgaver er de primære, og orienteringsperioderne vedrørende sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejerskearbejdet er ved de fleste skoler af så kort varighed, at eleven kun får et perifert indtryk af, hvad arbejdet indebærer. Den nyuddannede sygeplejerskes kvalifikationer er som følge heraf fortrinsvis centreret om den kliniske sygepleje i forbindelse med sygdomsdiagnostik og -behandling. Uddannelsens utilstrækkelighed bl.a. med hensyn til undervisning i sygeplejerskens opgaver i det sundhedsfremmende, forebyggende og revaliderende arbejde såvel i sygehusvæsenet som i den primære sundhedstjeneste bevirker, at den nyuddannede sygeplejerske kun har ringe forudsætninger for at udøve optimal sundheds- og sygepleje ud fra et helhedssyn på patientens/klientens fysiske, psykiske og sociale forhold og behov. Endelig har grunduddannelsen i sin nuværende form ikke formået at bibringe eleven tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i forbindelse med sygeplejerskens koordinerende/arbejdsledende og pædagogiske opgaver. De forskellige forhold, der har hæmmet og vanskeliggjort gennemførelsen af hensigtsmæssige ændringer af uddannelsen i trit med udviklingen har tillige bevirket, at den årlige uddannelseskapacitet ikke er blevet øget i takt med det stigende behov for sygeplejersker. Det forhold, der navnlig har gjort sig gældende, er, at skolerne på grund af den foreskrevne omfattende praktiske 11

12 12 uddannelse har måttet udnytte samtlige for sygeplejeelever mulige uddannelsespladser fuldt ud. Antallet af sygeplejersker, der er uddannet her i landet, og som er autoriseret i årene har således været nogenlunde konstant og har bl.a. som følge af det stigende antal deltidsbeskæftigede sygeplejersker ikke kunnet imødekomme behovet. Endvidere er tilgangen af mænd ikke som forventet steget væsentligt. I kapitel 3 gives der en redegørelse for tendenser inden for sundhedsvæsenet i årene og for den forventede udvikling indtil 1985 samt for dennes indflydelse på virksomheden som sygeplejerske. Tendenserne inden for det somatiske og det psykiatriske sygehusvæsen samt den primære sundhedstjeneste er beskrevet i store træk som grundlag for en nærmere beskrivelse af sygeplejerskens virksomhed og den indflydelse udviklingen har haft på de herunder hørende opgaver, idet kendskabet hertil er en forudsætning for planlægningen af den fremtidige sygeplejerskeuddannelse. Inden for sundhedsvæsenet må det forventes, at der fremtidig i højere grad end hidtil vil blive lagt vægt på planlægning og koordinering af opgaverne for mere rationelt at imødekomme samfundets behov for individualiseret behandling og pleje, omfattende sundhedsvejledning og -kontrol, sygdomsforebyggelse, tidlig diagnose, sygdomsbehandling, revalidering, pleje og omsorg. Lægerne bærer i kraft af deres uddannelse hovedansvaret for patientbehandlingen, men resultaterne er i høj grad beroende på sygeplejerskernes medvirken og kunnen i det kliniske arbejde, f.eks. ved indsamling og registrering af kliniske iagttagelser, iværksættelse af undersøgelser og behandlinger etc. En hensigtsmæssig gennemførelse af den medicinske patientbehandling er dog i ligeså høj grad betinget af sygeplejerskens løsning af de sideløbende opgaver i selve sundheds- og sygeplejen, der på en række områder er af afgørende fysisk og mental betydning for patienten/klienten og dennes pårørende. Resultaterne af den medicinske behandling vil ofte påvirkes på godt og ondt af, i hvilken udstrækning der ydes en hensigtsmæssig sundheds- og sygepleje. I samarbejdet med læger, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter m.fl., der virker inden for den samlede patient/klientbehandling, vil det være sygeplejerskens opgave som led i sundheds- og sygeplejen at give et helhedsbillede af patientens/klientens tilstand på grundlag af de foretagne observationer, egne iagttagelser og oplysninger indhentet fra de øvrige medarbejdere, herunder at give rapport om reaktioner i forbindelse med iværksatte undersøgelser og behandlinger. Sygeplejerskernes observation af patienten i døgnets 24 timer bliver således af afgørende betydning i den samlede patientbehandling og derved en af sygeplejerskens væsentlige opgaver - ofte i form af en kompliceret, differentieret og detailleret observation. Sygeplejerskens medansvar for, at sundheds- og sygeplejen - kvalitativt og kvantitativt - imødekommer patienternes/klienternes behov, indebærer en række opgaver af koordinerende/arbejdsledende og pædagogisk art. Sundheds- og sygeplejen kan opdeles i opgaver i forbindelse med patientens/klientens almene fysiske, psykiske og sociale behov samt i særlige opgaver, der er betinget af den enkeltes tilstand. Nogle af disse opgaver kan udføres af personale med mindre sygeplejefaglige kvalifikationer, og andre bør kun udføres af sygeplejersken. Det vil være sygeplejerskens ansvar at bedømme, hvilke opgaver der i den enkelte patients situation er behov for at udføre, og beslutte, hvem der skal udføre dem. Delegeringen af sygeplejeopgaverne

13 13 skal ske i overensstemmelse med patientens tilstand og personalets kvalifikationer samt ud fra sygeplejerskens indsigt i og forståelse af de enkelte sygeplejeopgavers sværhedsgrad isoleret betragtet så vel som i relation til den enkelte patient. Selv normalt enkle opgaver bør i visse tilfælde udføres af lægen eller sygeplejersken, fordi disse alt efter patientens situation kan være særdeles vanskelige og komplicerede at udføre og i tilfælde af fejlagtig fremgangsmåde eller mangelfuld observation af patientens reaktioner kan rumme risici for denne - fysisk og psykisk. Delegeringen af opgaverne til personale med mindre sygeplejefaglige kvalifikationer indebærer tillige, at sygeplejersken kontinuerligt må informere og instruere dette til at yde en optimal indsats med hensyn til at hjælpe patienten/klienten. Han/hun må herunder tilsikre, at arbejdet udføres efter de givne anvisninger, og til stadighed drage omsorg for patienten, dennes sikkerhed og tryghed. De undervisende opgaver indgår som en integreret del af sygeplejerskens samlede funktion. Disse vil over for patienten/klienten og dennes pårørende bestå i oplysning af sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende art, samt vejledning, instruktion og aktivering som en ofte væsentlig forudsætning for gennemførelsen af behandling og revalidering. Over for sygeplejeelever, sygehjælpere og andre, der deltager i sundheds- og sygeplejen, vil disse opgaver bestå så vel i en systematisk, planlagt undervisning som i en uformel vejledning betinget af de aktuelle arbejdssituationer. Sygeplejerskens virksomhed omfatter således i høj grad pædagogiske opgaver. Hans/hendes indsigt i og forståelse af indlæringsprocessen tillige med almene færdigheder i at undervise og instruere er derfor væsentlige faktorer i omsorgen for patienter og klienter i sundhedsvæsenet. Uddannelsen bør planlægges med de i praksis nøje sammenhængende tre hovedområder inden for sygeplejerskens virksomhed for øje: 1) Udøvelse af faget sundheds- og sygepleje, herunder fremme af sundhed, forebyggelse og behandling af sygdom samt revalidering. Disse opgaver består i: at identificere den enkeltes behov for sundheds- og sygepleje på grundlag af observationer og informationer at udarbejde planer for sundheds- og sygeplejen at gennemføre planerne under kontinuerlig vurdering og justering. 2) Koordinerende/arbejdsledende opgaver i forbindelse med udøvelse af sundheds- og sygeplejen. 3) Undervisende opgaver som led i en optimal sundheds- og sygepleje. I kapitel 4 fremsættes forslag til en ændret grunduddannelse af sygeplejersker. Grunduddannelsens formål er at kvalificere den studerende til i princippet at kunne udøve virksomhed som sygeplejerske inden for sundheds- og sygeplejens forskellige grene. Da det er ønskeligt, at grunduddannelsen kan give den studerende de nødvendige forudsætninger på den kortest mulige tid, må uddannelsestiden udnyttes så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt. Dette forudsætter, at sygeplejerskeuddannelsen i princippet udformes som et egentligt studium, og

14 14 at de studerende ikke medregnes i praktikstedernes/afdelingernes personalenormering som arbejdskraft, selvom praktik i sundheds- og sygepleje indebærer, at de studerende deltager i udførelse af konkrete opgaver i arbejdet for og med patienter og klienter. I det foreliggende forslag er uddannelsen fortsat på 3^ år, opdelt i 7 semestre af ca. 20 ugers varighed. En forudsætning herfor vil dog være, at undervisningen intensiveres, og at uddannelsen tilrettelægges med nøje sammenhæng mellem teori og praktik. De studerende må have mulighed for på den ene side at anvende deres teoretiske viden i meningsfulde og aktuelle studieog arbejdssituationer og på den anden side at udnytte deres erfaringer fra praktikfeltet under tilegnelsen af teoretiske kundskaber. Optagelsesbetingelserne til den ændrede sygeplejerskeuddannelse foreslås angivet således: "Optagelse på en sygeplejeskole er afhængig af, at den pågældende 1) har bestået højere forberedelseseksamen med fysik og kemi som tilvalgsfag (realeksamen med fuldt pensum i regning og matematik) eller studentereksamen (sproglig studentereksamen fra og med 1956 til og med 1965 dog med tillægsprøve L matematik), eller gennem en adgangsprøve i dansk, matematik, fysik og kemi svarende til de afsluttende obligatoriske prøver ved højere forberedelseseksamen i disse fag mindst har opnået karakteren 6 1 ) i hvert af fagene, 2) har både fysisk og psykisk et godt helbred i henhold til en af pågældende selv afgivet helbredserklæring, suppleret med en tilfredsstillende attest for tuberkuloseundersøgelse. I visse tilfælde vil helbredsattest udfærdiget af læge blive afkrævet." Uddannelsestiden tænkes opdelt i 3 faser: Det forberedende studium (2 semestre), hovedstudiet (4 semestre) og det afsluttende studium (1 semester). I det forberedende studium (ca. 1 år), der indledes med et introduktionskursus, gives der fortrinsvis teoriundervisning, dog med nogen praktik i det kliniske felt i form af formaliseret praktik i reelle arbejdssituationer tilrettelagt i nøje sammenhæng med den teoretiske undervisning. I hovedstudiet (ca. 2 år) får den studerende en alsidig indføring - teoretisk og praktisk - i de vigtigste områder af en sygeplejerskes virksomhed. Sideløbende med teoriundervisning anvendes blokpraktik, sammenhængende perioder af kortere eller længere varighed, i hvilke den studerende under pædagogisk vejledning og instruktion deltager i arbejdet og indgår i samarbejdsrelationerne inden for et bestemt arbejdsfelt. I det afsluttende studium (ca.j år) får den studerende mulighed for at fungere mere selvstændigt og at påtage sig øget ansvar for herved at blive i stand til at udføre de opgaver, som den nyuddannede sygeplejerske skal kunne bestride. Med henblik herpå anvendes turnuspraktik, en sammenhængende periode, i hvilken den studerende fungerer selvstændigt, men med vejledning efter behov. O Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. februar 1963 om karakterskala (13-skalaen).

15 For hvert af de 7 semestre er der givet en oversigt over fagområderne og en redegørelse for undervisningens formål side Til vejledning for undervisningen er der givet fagbeskrivelser i tillæg 4, 5 og 6. Under uddannelsesforløbet anvendes to former for vurdering-evaluering, betegnet som "intern" og "ekstern" vurdering. Uddannelsen afsluttes med en ekstern vurdering. Eksamensenhederne, der skal indgå i den eksterne vurdering, afholdes efter herom nærmere fastsatte bestemmelser i form af en prøve (eksamen) og/eller ved aflevering af en rapport over et projekt. Uddannelsesfor slagets gennemførelse De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for sygeplejeskolernes nuværende administrative og organisatoriske rammer. Med henblik på at opnå en i princippet ensartet grunduddannelse af sygeplejersker må det fortsat kræves, at sygeplejeskolernes lokale uddannelsesplaner opfylder visse mindstefordringer for såvel teori- som praktikundervisning. Forslaget tilsigter en i trit med udviklingen forbedret uddannelse uden at forlænge denne. En forudsætning herfor er navnlig, at undervisningen intensiveres bl.a. ved at skabe nøje sammenhæng mellem teori og praktik. Dette vil imidlertid som tidligere nævnt indebære, at de studerende ikke i praktikperioderne kan medregnes i personalenormeringen som arbejdskraft, og at der derfor må skaffes erstatningspersonale for de sygeplejeelever, der i dag deltager i arbejdet på sygehuse og andre institutioner, der samarbejder med sygeplejeskolerne vedrørende uddannelsen. Gennemførelsen af en intensiveret undervisning i teori og praktik vil medvirke til en mere hensigtsmæssig udnyttelse af sygeplejelærernes indsats, bl.a. fordi de studerende i praktikperioderne i højere grad end i dag vil kunne samles i grupper eller hold. På trods heraf vil der være behov for flere sygeplejelærere, og der må på længere sigt satses på en forøgelse af det nuværende antal fra 255 til ca.450, således at de studerendes antal som tidligere nævnt bliver ca. 12 pr. lærer. For de fleste skolers vedkommende vil det nuværende antal undervisningslokaler formentlig være tilstrækkeligt, hvorimod der generelt vil blive behov for flere mindre lokaler til gruppearbejde, ligesom kravene til øvelseslokaler og bibliotek må forventes øget. Uddannelsesforslaget indebærer navnlig ændringer inden for praktikuddannelsen. Den tilsigtede intensivering og forbedring af undervisningen opnås bl.a. ved at skabe et ligeligt forhold og dermed bedre sammenhæng mellem teori og praktik. Efter forslaget vil teoriundervisningen udgøre ca.52% og praktik ca.48% af uddannelsen. Denne afkortelse af praktik og større fleksibilitet i uddannelsen giver mulighed for en bedre udnyttelse af praktikpladserne og dermed for en forøgelse af sygeplejeskolernes uddannelseskapacitet. Gennemførelsen af den foreslåede praktik er imidlertid også et spørgsmål om en ændring af praktikperiodernes indhold, således at arten og mængden af de opgaver, de studerende beskæftiges med under de forskellige praktikafsnit, kan dikteres alene af uddannelsesmålene. Den detaillerede tilrettelæggelse af praktikken må ske i nært samarbejde mellem skolen og praktikstederne. Afdelingssygeplejersken eller en anden sygeplejerske på praktikstedet må påtage sig ansvaret for undervisningen af de studerende i enkeltheder udfra sit ind- 15

16 16 gående kendskab til de enkelte patienter/klienter på afdelingen/praktikstedet. Men skolens lærere må have hovedansvaret for, at den enkelte praktikperiode i uddannelsen udnyttes i overensstemmelse med de pædagogiske mål og samordnes med studierne i øvrigt. De vil således skulle fungere som koordinatorer og undervisere på praktikstederne. Spørgsmålet om sygeplejerskeuddannelsen i relation til uddannelsescentre og basisuddannelser ved universiteter er søgt nærmere belyst ved uddrag, dels fra officielle betænkninger afgivet af planlægningsrådet for de højere uddannelser, dels fra rapporter og artikler fremsat lokalt ved de nuværende universiteter eller af planlægningsgrupper ved de kommende universiteter. I forbindelse med en ændring af sygeplejerskeuddannelsen synes det nærliggende at overveje, i hvilken udstrækning der kan gøres brug af allerede eksisterende eller kommende ressourcer ved universitetscentre, og der er kort redegjort for de muligheder, der måtte være, for at initiere et samarbejde mellem sygeplejeskoler og universiteter. I kapitel 5 behandles spørgsmålet om en koordinering af grunduddannelsen af sygeplejersker med andre uddannelser inden for sundhedsvæsenet. Der er omtalt to systemer: "Stigesystemet" og "Koordineringssystemet", der begge er tilrettelagt med det formål, at den enkelte ved overgang fra en uddannelse i sygeplejen til en anden ikke påtvinges undervisning inden for områder, hvor den pågældende i forvejen har tilfredsstillende forudsætninger. Men, bortset fra dette fælles sigte, er de to systemer forskellige på væsentlige områder, for hvilke der er nærmere redegjort. Anvendelsen af stigesystemet vil forudsætte en fuldstændig omstrukturering af uddannelsessystemet for alle grupper af sygeplejepersonale, hvorimod koordineringssystemet umiddelbart kan anvendes inden for disse uddannelser. Koordineringssystemet indebærer, f.eks. at sygehjælpere, der har gennemgået den af sundhedsstyrelsen i cirkulære af 6. december foreskrevne uddannelse, og som i øvrigt er studieegnede, kan opnå en afkortning af sygeplejerskeuddannelsen på 1 semester. I kapitel 6 redegøres for nogle økonomiske beregninger af udgifterne ved gennemførelse af uddannelsesforslaget. Det fremgår heraf, at udgifterne i april 1974-niveau ved driften af de nuværende skoler og til elevlønninger udgør ca. 205 mill.kr. Udgifterne under den foreslåede nye uddannelse til drift af skoler, uddannelse af flere sygeplejelærere, ansættelse af erstatningspersonale for de elever, der udgår af normeringen, samt til øget uddannelsesstøtte er anslået til ca.232 mill.kr. Det er herved skønnet, at man ved fuldstændig overgang til den nye uddannelse vil få behov for et erstatningspersonale på ca personer. I kapitel 7 redegøres for udvalgets overvejelser vedrørende overgangen til den nye grunduddannelse af sygeplejersker. Den foreslåede nye grunduddannelse vil af hensyn til det forberedende arbejde - såvel centralt som amtskommunalt - og til den detaillerede planlægning ved sygeplejeskolerne formentlig tidligst kunne påbegyndes september 1976, således at det første hold studerende, uddannet efter det nye system,

17 vil kunne dimitteres ved udgangen af januar 1980, og det næste hold sommeren 1980; samtidig vil uddannelsen efter de tidligere regler skulle afvikles, således at skolerne i denne overgangsperiode vil være nødsaget til at arbejde med to forskellige systemer. Et af de væsentligste principper i uddannelsesfor slaget er koordineringen af teori og praktik, som forudsætter en intensivering og nøje vekselvirkning mellem teori- og praktikundervisningen og dermed øgede opgaver for sygeplejeskolerne og praktikstederne. Dennes koordination af teori og praktik og intensivering af praktikundervisningen er den del af uddannelsesforslaget, der formentlig vil kræve størst forberedelse og tilpasning og i forbindelse hermed øget samarbejde og kommunikation mellem skole og praktiksted. En længere overgangsperiode for nyordningen med hensyn til tilrettelæggelsen af praktikperioderne efter de nye principper vil give mulighed for bedre at kunne bedømme spørgsmål om det personalebehov - undervisere, erstatningspersonale etc. - som nyordningen indebærer. Udvalget har derfor overvejet muligheden af at indføre nyordningen over en 6-7 årig periode, i stedet for som nævnt en 3^ års periode, med det sigte at afvikle lærlingesystemet i et langsommere tempo og i takt hermed opnå en mere gradvis overgang til den foreslåede studie- og praktikordning. Der er udarbejdet et forslag til tidsplan for en overgangsordning, efter hvilken den nye uddannelsesplan vil kunne gennemføres fuldt ud for de studerende, der påbegynder uddannelsen 1981/82. Det er udvalgets opfattelse, at der for påbegyndelsen af den nye uddannelse bør fastsættes en tidsfrist af begrænset varighed, f.eks. således, at skoler, der ikke påbegynder den nye uddannelse september 1976, senest skal påbegynde den marts 1977, ligesom der må fastsættes en tidsfrist for overgangsperiodens ophør. Udvalget mener endvidere, at der bør åbnes mulighed for, at en amtskommune efter ansøgning til sundhedsstyrelsen kan opnå tilladelse til ved nyordningens påbegyndelse at inddrage et større antal semestre under den nye studieplan, således at den foreslåede forlængede overgangsordning afkortes, men dog fortsat er længere end de for en "normal" overgang nødvendige 3^ år. Uddannelsesplanerne for sådanne ordninger bør godkendes som forsøgsordninger, og en godkendelse må være afhængig af, at den pågældende skole opfylder visse nærmere angivne betingelser herfor. Erfaringerne fra sådanne forsøgsordninger vil kunne være generelt nyttige for nyordningens gennemførelse og tjene som vejledning for de øvrige sygeplejeskoler, der indfører den nye uddannelsesplan i et langsommere tempo. I en særudtalelse har Dansk Sygeplejeråds repræsentanter for sygeplejeeleverne afgivet en indstilling om, at der ved angivelsen af de studerendes resultater ved prøver (ekstern vurdering) anvendes en 2-delt karakterskala: bestået/ikke bestået, fremfor den ved de højere uddannelsesinstitutioner til enhver tid gældende karakterskala, og at de i uddannelsesplanen fastlagte tre prøver (eksterne vurderinger) nedskæres til to. Sygeplejeeleverne har endvidere på eget initiativ fremsat forslag til en detailleret plan, s. 92, for det i uddannelsesplanen foreslåede introduktionskursus i 1. semester. 17 2

18 L8 Udvalget har ikke ment at være kompetent til at behandle det af skolerådet ved jordemoderskolen rejste spørgsmål om en integration af jordemoder- og sygeplejerskeuddannelsen og skal derfor foreslå, at et særligt udvalg nedsættes til behandling af dette spørgsmål. Endelig skal udvalget anbefale, at udviklingen inden for uddannelsesstrukturen, basisuddannelser og universitetscentre, følges med henblik på en udnyttelse af universiteternes ressourcer i sygeplejerskeuddannelsen. Udvalget betragter hermed sit arbejde som afsluttet, men skal bemærke, at der med uddannelsesforslaget kun er tilsigtet en rammevirkning for uddannelsens indhold og tilrettelæggelse og skal derfor foreslå udpeget særligt sagkyndige til bistand ved udarbejdelsen af retningslinier i enkeltheder. København, den 21. november P. Andersen-Rosendal E. Berlin Ragne Brølling Ingelise Christensen Ivan Danvad P.E. Eriksen (Formand) Maja Foget Erik Holst Birthe Kofoed-Hansen P.S. Lauridsen Lisbeth Vahl Møller Nils Rosdahl Jørgen Rosenbeck-Hansen Margit Skriver O. Stochholm Aksel Søholm Ulla Sørensen Helga Teilmann Søren Trolborg Jacob Tørning Per Udsen Benedicte Gaardsting Inger M. Madsen C. Mørch Petersen Sekretariat og konsulenterne Ole B. Larsen og Elna Krogh Nielsen

19 KAPITEL 2 GRUNDUDDANNELSEN AF SYGEPLEJERSKER 2.1. Grunduddannelsen før 1958 Forud for indførelsen af den nuværende grunduddannelse 1. april 1958 var 110 sygehuse i medfør af lov nr. 140 af 26. april 1933 om autoriserede sygeplejersker af sundhedsstyrelsen godkendt som uddannelsessteder for sygeplejeelever og 5 sygeplejehøjskoler godkendt til undervisning både i forskolefag og almindelige højskolefag. 92 af de nævnte uddannelsessteder var godkendt til at give en 3-årig uddannelse og 18 godkendt til at give 1 eller 2 år af den 3-årige uddannelse. Som indledning til en nyordning af sygeplejerskeuddannelsen blev der i 1940'rne foretaget rationaliseringsundersøgelser af sygeplejearbejdet på kirurgiske og medicinske afdelinger samt på psykiatriske afdelinger. En redegørelse herom er givet i betænkning I om sygeplejerskemangelen (1949) og betænkning II om rationaliseringsundersøgelser på sindssygehospitalet ved Aarhus (1954), afgivet af et af indenrigsministeriet nedsat udvalg. Da flere centrale aspekter af sygeplejen, f.eks. sygeplejerskens samtaler med (herunder vejledning) og kliniske observationer af patienterne samt den individuelle planlægning af disses pleje, ikke belyses gennem rationaliseringsundersøgelser, er der endvidere givet en redegørelse for sygeplejerskens opgaver og arbejdsområder i betænkning III om uddannelse af sygeplejersker (1954) kapitel V, afsnit 4. O Med udgangspunkt i disse redegørelser for sygeplejerskens opgaver og virke, og i sygeplejerskernes fordeling inden for sygeplejens forskellige grene kom det nævnte udvalg til den erkendelse,, at der ved nyordningen af sygeplejerskeuddannelsen burde lægges sajrlig va:gt på at tilrettelægge en bred og alsidig grunduddannelse, så sygeplejersken ikke i for høj grad stavnsbindes inden for een eller nogle få sygeplejegrene,, Endvidere fandt man, at den voksende specialisering og det forstærkede samarbejde mellem sygehusene (afdelingerne), der bevirker, at den enkelte patient ofte behandles af flere specialister, ligeledes gør det påkrævet, at eleven får en passende kortere uddannelse inden for de forskellige sygeplejegrene og opnår en alsidig indsigt i et betydeligt antal sygdommes forebyggelse, symptomer, behandling og pleje. Formålet med den nuværende grunduddannelse er derfor, som anført i kgl. anordning nr.12 af 30. januar 1957 om sygeplejerskeuddannelsen, at give eleverne sådanne kvalifikationer, at de, bortset fra visse specialopgaver, i princippet kan udøve virksomhed som sygeplejerske inden for enhver gren af sygeplejen. l ) Særlig side 42-50, 53, og *

20 Den nuværende grunduddannelse af sygeplejersker Ved lov nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker (bilag L), der afløste lov nr. 140 af 26. april 1933 om autoriserede sygeplejersker, bestemmes det, at retten til at udøve virksomhed som sygeplejerske og at betegne sig som sygeplajerske er forbeholdt personer, der er autoriserede i henhold til og 1956-loven. Ifølge 1933-loven var kun retten til at betegne sig som autoriseret sygeplejerske forbeholdt de i medfør af loven autoriserede sygeplejersker. En betingelse for at opnå autorisation som sygeplejerske i medfør af 1956-loven er, at vedkommende har gennemgået sygeplejeforskole og en 3- årig uddannelse med forkursus og har bestået afsluttende eksamen og modtaget eksamensbevis ved en af sundhedsstyrelsen godkendt sygeplejeskole. Autorisationer meddeles af sundhedsstyrelsen. I medfør af lovens 2, stk. 5, blev der i nævnte anordning (bilag 2) givet retningslinier for sygeplejerskeuddannelsen, herunder for godkendelse af sygeplejehøjskoler og sygeplejeskoler samt angivelse af minimumskrav for både den teoretiske og den praktiske grunduddannelse. Anordningens bestemmelser trådte i kraft 1. april Efter de givne regler kan forskoleundervisningen meddeles såvel af sygeplejehøjskoler som af sygeplejeskoler med egen forskole, medens forkursus og den 3-årige uddannelse alene kan meddeles af sygeplejeskoler. Ved anordning nr. 353 af 21.december 1959 trådte loven af 25. maj 1956 om sygeplejersker i kraft på Færøerne den 1. januar 1960, og ved indenrigsministeriets bekendtgørelse nr.l af 6. januar 1960 for Fa;røerne om sygeplejerskeuddannelsen indførtes de samme regler for uddannelsen, som er givet i nævnte kgl. anordning. Endvidere blev der i medfør af lovens 13, stk. 1, oprettet et sagkyndigt uddannelsesnævn til at være rådgivende for sundhedsstyrelsen vedrørende sygeplejerskeuddannelsen. Ved lov nr. 208 af 3. juni 1967 blev denne bestemmelse ændret til: "Det af indenrigsministeriet den 1. oktober 1966 nedsatte uddannelsesnævn for sundhedsvæsenet er rådgivende for indenrigsministeriet og sundhedsstyrelsen i sager vedrørende sygeplejerskernes uddannelse, der forelægges nævnet til udtalelse ". I sundhedsstyrelsens cirkulære af l.juni 1957 til sygeplejeskoler m.m. har styrelsen efter samråd med uddannelsesnævnet fastlagt nærmere bestemmelser for den i anordningen foreskrevne grunduddannelse og har senere efter behov udsendt forskellige vejledende meddelelser. Det nævnte cirkulære blev ændret maj 1971 i forbindelse med de ved anordning af 15. april 1971 foretagne ændringer bl.a. af karakterskalaen i anordningen af 30. januar 1957 om sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsens tilrettelæggelse Sygeplejerskeuddannelsen blev ved nyordningen i 1958 tilrettelagt efter det såkaldte lærlingeprincip, dog således, at teoriundervisningen i modsætning til tidligere skulle gives i elevens normale arbejdstid, og den praktiske uddannelse skulle tilrettelægges på en pædagogisk tilfredsstillende måde og ikke være af længere varighed end uddannelsesformålet tilsiger. Uddannelsen ved sygeplejeskolerne er tilrettelagt efter de i anordningen givne regler for den teoretiske og praktiske uddannelse m.v. Den enkelte skoles uddannelsesplan er primært godkendt af sundhedsstyrelsen efter samråd med uddannelsesnævnet, og ændringer i planen forudsætter fornyet godkendelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. I medfør af, 8, stk. 4, 22, stk. 2, 27, stk. 3, 28, stk. 4, 34 stk.2, og 52, stk. 2 samt 7, stk. 3 og 12, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger I medfør af 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

BETÆNKNING OM UDDANNELSE AF. plejere AFGIVET AF. En arbejdsgruppe under uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet BETÆNKNING NR. 777 KØBENHAVN 1976

BETÆNKNING OM UDDANNELSE AF. plejere AFGIVET AF. En arbejdsgruppe under uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet BETÆNKNING NR. 777 KØBENHAVN 1976 BETÆNKNING OM UDDANNELSE AF plejere AFGIVET AF En arbejdsgruppe under uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet BETÆNKNING NR. 777 KØBENHAVN 1976 ISBN 87-503-2051-3 Statens trykningskontor In 00-1-bet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Betænkning. om uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger

Betænkning. om uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger Betænkning om uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger Afgivet af et udvalg nedsat af indenrigsministeriet BETÆNKNING NR. 899 Juli 1980 trykt på genbrugspapir

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDDANNELSE SYGEPLEJERSKER M. M

UDDANNELSE SYGEPLEJERSKER M. M UDDANNELSE AF SYGEPLEJERSKER M. M BETÆNKNING III AFGIVET AF DET AF INDENRIGSMINISTERIET UNDER 9. FEBRUAR 1946 NEDSATTE UDVALG OM SYGEPLEJERSKEMANGLEN BETÆNKNING N R. 100 1954 11. Behrndt & Co. A/S - Bogtrykkeri

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere