Bilag til styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen"

Transkript

1 Bilag til styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 2.2 Skole Nordre Kajgade Hobro Tlf Journalnummer: Ref.: Preben Kyneb Direkte tlf Dato: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALE VISIONER, VÆRDIER, MÅL OG RAMMER 1.1. VISIONER VÆRDIER OG MÅLSÆTNING FOR KOMMUNENS SKOLEVÆSEN SKOLESTRUKTUR FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE 2.1. SKOLER, DISTRIKTER OG MINIMUMSTIMEPLAN TOSPROGSUNDERVISNINGEN SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND Socialpædagogiske opholdsteder UNDERVISNING I FRITIDEN SKOLEFRITIDSORDNING - SFO UNDERVISNINGENS ORDNING 3.1. KLASSEDANNELSE KLASSECENTER 4.1. STRUKTUR UNDERVISNING KLASSEDANNELSE TILMELDING ELEVBEFORDRING ANDRE FORHOLD 5.1. SKOLEBIBLIOTEKSORDNING SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FØRSKOLEALDEREN INDSKRIVNING TILBUDSFAG LÆSEPLANER FERIEPLAN Side 1 af 24

2 5.7. EKSKURSIONER, LEJRSKOLER OG SKOLEREJSER OBLIGATORISKE EMNER KONFIRMANDUNDERVISNING FRITAGELSE FOR KRISTENDOMSKUNDSKAB PRAKTIKOPHOLD MV SVØMNING SUPPLERENDE UNDERVISNING UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING OPTAGELSE I ANDEN SKOLE END DISTRIKTSSKOLEN ELEVBEFORDRING SKOLEBESTYRELSESVALG RAMMER 6.1. RESURSETILDELING TOSPROGEDE SPECIALUNDERVISNING SKOLEFRITIDSORDNING SFO Side 2 af 24

3 1. KOMMUNALE VISIONER, VÆRDIER, MÅL, RAMMER OG HANDLEPLANER 1.1. VISIONER VÆRDIER OG MÅLSÆTNING FOR KOMMUNENS SKOLEVÆSEN Nedenstående vision og målsætninger danner rammen for skolevæsenet i Mariagerfjord kommune: Vision for skole, SFO og klub En skole i verdensklasse Målsætninger En elev i en skole i verdensklasse skal : - lære på et højt fagligt niveau med afsæt i egne forudsætninger - trives og udvikle selvværd, selvtillid og selvstændighed - udvikle sig til alsidige, livsglade personligheder med gode samarbejdsevner, kreativitet og tro på eget og andres værd Undervisning i en skole i verdensklasse : - er af høj kvalitet og sikrer at børnene tilegner sig faglig viden på højt niveau - skaber en solid platform for livslang læring - er målrettet og differentieret - er forankret i det lokale, det nationale og det globale Et skolemiljø i en skole i verdensklasse: - er fleksibelt, tidssvarende og inspirerende - sikrer et godt og tolerant læringsmiljø, hvor gode omgangsformer er en selvfølge - har velfungerende fysiske rammer - skaber plads til fællesskab og forskellighed - fremmer alle børns læring, trivsel og almene udvikling så tæt på normalmiljøet som muligt Skolevæsenet i verdensklasse: - har tydelige værdier, visioner og mål - muliggør at skolerne kan udvikle selvstændige profiler - udvikler samarbejdet mellem skole, SFO og klub om pædagogik og målsætning - indgår i et aktivt samarbejde med kultur- og fritidstilbud, arbejdsmarkedets parter, offentlige og private institutioner samt sports- og kulturudøvende aktører - udvikler og fremmer en evalueringskultur, der både sikre høj faglighed og dokumentation af aktuel status, og som derved opkvalificerer arbejdet med lærings- og undervisningsmål - medvirker til at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen for børn og unge via et konstruktivt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Side 3 af 24

4 Kommunalbestyrelsen har også vedtaget følgende fælles mål for ledelse, samarbejde med brugere og bestyrelser samt mål for de ansatte indenfor skolevæsenets område: Ledelse - fælles mål Ledelsen indenfor skolevæsenets område styrer efter overordnede og lokale mål og værdier. Ledelsen tænker og agerer proaktivt og strategisk, og udviser mod og handlekraft til ny læring og justering af praksis. Ledelsen skaber resultater ved at fremme medarbejdernes faglige målbevidsthed og selvforståelse, engagement og kreativitet og ved at fremme et godt arbejdsmiljø. Ledelsen er en professionel, synlig og troværdig samarbejdsparter i samspillet med børn, forældre, forvaltning, politikere og offentlighed. Brugere og bestyrelser - fælles mål Undervisning og øvrigt pædagogisk arbejde forudsætter ansvarlige og aktivt deltagende forældre og bestyrelser, som tager aktiv del i udviklingen af skoler og institutioner. Alle skoler og institutioner indgår i et aktivt og forpligtende samarbejde med bestyrelser, børn, unge og forældre, hvor der trækkes på hinandens forskellige ressourcer. Samarbejde og dialog er præget af tydelighed ift. forventninger, ansvar og kompetencer. Medarbejdere - fælles mål Medarbejderne arbejder på et højt fagligt niveau og opsøger ny faglig viden, tager afsæt i og respekterer det enkelte barns og den enkelte families forudsætninger og behov. Der arbejdes resultatorienteret og målrettet i tæt samarbejde og konstruktiv dialog med børn, unge, forældre, ledelse, kolleger og offentlige og private samarbejdspartnere. Side 4 af 24

5 2. SKOLESTRUKTUR FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE 2.1. SKOLER, DISTRIKTER OG ELEVERNES TIMETAL Skolenr. Skole Klassetrin Arden Skole, Storardenvej 22, 9510 Arden Bh.kl. 9. klasse Assens skole, Skolegade 5a, Assens, 9550 Mariager Bh.kl. 9. klasse Bymarkskolen, Sdr. Ringvej 9, 9500 Hobro Bh.kl. 6. klasse Hadsund skole, Stadionvej 5, 9560 Hadsund Bh.kl. 9. klasse Havbakkeskolen, Vikingevej 4, Als, 9560 Hadsund Bh.kl. 9. klasse Mariager skole, Hjulhusvej 3, 9550 Mariager Bh.kl. 9. klasse Søndre skole, Skolegade 10, 9500 Hobro 7. kl. 9. klasse Rosendalskolen, Døstrupvej 33, 9500 Hobro Bh.kl. 9. klasse Mariagerfjord 10. Klasse Center, Kirketoften 5b, 10. klasse 9500 Hobro Valsgaard skole, Skolekrogen 2a, 9500 Hobro Bh.kl. 6. klasse Astrup Specialskole specialklasser Der henvises i øvrigt til oversigt med gadefortegnelse over skoleområder og skoledistrikter. Der kan dog foretages mindre distriktsændringer i forbindelse med den årlige indskrivning. Minimumstimeplan for skoler i Mariagerfjord kommune I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning om lang skoledag d. 26. april 2007 samt justeringer jf. kommunalbestyrelsens beslutning 29. april 2010 er følgende gældende: Ordinær undervisning Fase 1: (0. 3. klasse) undervises 4,5 timer pr dag dog fredag 3,0 timer ~ 840 timer pr år Fase 2: (4. 6. klasse) undervises 4,5 timer pr dag, dog fredag 3,0 timer ~ 840 timer pr. år Fase 3: (7. 9. klasse) undervises i gennemsnit 4,67 timer pr dag ~ 934 timer o 7. klasse undervises ca. 22 timer om ugen o 8. og 9. klasse undervises ca. 24 timer om ugen Fase 4: 10. klasse undervises i gennemsnit 5,0 timer pr dag ~ 1000 timer pr år Den enkelte skole beslutter i overensstemmelse med skolebestyrelsens principper, hvordan der etableres pauser og lang skoledag til gavn for såvel eleverne indskolingen som for elever i det øvrige skoleforløb. Pauserne skal endvidere fastsættes, så lærerne får en spisepause på et passende tidspunkt. Elevernes pauser etableres mellem elevens første og sidste lektion. Den enkelte skoles konkrete møde- og sluttidspunkter koordineres af Skolefagenheden af hensyn til den samlede busdrift til og fra skolerne. Skolens møde- og sluttidspunkter kan variere med op til 1 time i forhold til de nedenfor angivne gennemsnitstider, men skolechefen kan, hvis særlige forhold taler for det, godkende større variation på en skole. Generelt har skolerne følgende mødetider: Indskoling og mellemtrin: Side 5 af 24

6 Mandag torsdag mødes ca. kl. 8 til ca. kl. 14 Fredag mødes ca. kl. 8 til ca. kl. 12 Udskoling: 7. årgang o Mandag torsdag mødes ca. kl. 8 til ca. kl. 14 o Fredag ca. kl. 8 til ca. kl o I ovennævnte tidsrum afvikles ligeledes eventuel konfirmationsforberedelse årgang o Mandag torsdag mødes ca. kl. 8 til ca. kl. 14 o Fredag ca. kl. 8 til ca. kl klasse o Mandag til fredag mødes ca. kl. 8 til ca. kl. 14 For at kunne leve op til kommunalbestyrelsens beslutning, skal skolerne overholde følgende kommunale minimumstimetal, som opgøres hvert skoleår på henholdsvis og 9. klasse 3 år bagud jf. undervisningsministeriets opgørelsesmetode. Beslutningen indebærer, at en elev i Mariagerfjord kommune over en 3-årig periode undervises i et omfang svarende til det såkaldte garatitimetal. Alle elever undervises desuden i fagområderne: humanistiske fag, naturfag, praktisk/musiske fag og i klassens tid i et omfang der svarer til det vejledende timetal (kommunal blokminimum). Det er dog op til skolebestyrelsens beslutning, hvorvidt eleven i det enkelte fag skal undervises i det vejledende timetal for faget. Side 6 af 24

7 Humanistiske fag naturfag KOMMUNAL MINIMUMSTIMEPLAN Årsnormer/klokketimer Indskoling (1.-3.) Mellemtrin (4.-6.) Udskoling (7.-9.) 10. klasse helårsforløb Minimumstimetal for humanistiske fag som blok (statslig krav til kommunen) Kommunal blokminimum (kommunalbestyrelsens krav) 1090 klokketimer (heraf 900 timer i faget dansk) 1110 klokketimer (heraf 900 timer i faget dansk) 1015 klokketimer (heraf mindst 180 timer i faget historie) 1080 klokketimer (heraf mindst 180 timer i faget historie) 1320 klokketimer 1470 klokketimer 420 timer i de obligatoriske fag danskengesk matematik 21 timer obligatorisk brobygning Dansk (vejl) valgfri timer herunder tilbudsfag Engelsk (vejl) Tysk/fransk (vejl) Historie (vejl) Kristendom (vejl) Samfundsfag (vejl) Minimumstimetal for naturfagene som blok (statslig krav) Kommunal blokminimum (kommunalbestyrelsens krav) 560 klokketimer (heraf mindst 450 timer i faget matematik) 570 klokketimer (heraf mindst 450 timer i faget matematik) 515 klokketimer 790 klokketimer 540 klokketimer 840 klokketimer Matematik Side 7 af 24

8 Praktisk-musiske fag Klassens tid Natur/teknik (vejl) Geografi (vejl) Biologi (vejl) Fysik/kemi (vejl) Minimumstimetal for 430 klokketimer 690 klokketimer 325 klokketimer praktisk-musiske fag som blok(statslig krav) Kommunal blokminimum (kommunalbestyrelsens krav) 450 klokketimer 780 klokketimer 390 (heraf mindst 120 timer i valgfag i 8. og 9. årg.) Idræt (vejl) Musik (vejl) Billedkunst (vejl) Håndarbejde (vejl) Sløjd (vejl) Hjemkundskab (vejl) Valgfag (vejl) - 120* Minimumstimetal for klassens tid ( statslig krav) Kommunal minimumstimetal for klassens tid (kommunalbestyrelsens krav) Minimumstimetal i Kommunal minimum alt Statslig krav Kommunal garanti-timetal * valgfag kan kun tilbydes 8. og 9. klasse jf. folkeskoleloven. Eleverne skal tilbydes valgfag i et omfang af 120 timer årligt. Valgfag kan enten være de kommunalt godkendte eller de statslig godkendte Side 8 af 24

9 2.2. TOSPROGSUNDERVISNINGEN Sprogstøtte i førskolealderen Der tilbydes jf. folkeskoleloven særlig stimulering til tosprogede børn, der ikke er optaget i en daginstitution. Tilbudet har et omfang på 15 timer pr. uge og gives senest 1. august det år, hvor barnet fylder 3 år. For tosprogede børn, der er optaget i en daginstitution, tilbydes der særlig støtte, hvis det skønnes, at børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes inden for institutionens egne pædagogiske muligheder. Tilbudet gives senest, når barnet fylder 3 år, medmindre daginstitutionen alene er indrettet til børn under 3 år. Omfanget af støtten fastsættes ud fra en konkret vurdering. Modersmålsundervisning Kommunen skal dog jf. folkeskolelovens 5, stk. 7 og bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland tilbyde førnævnte elever undervisning i det pågældende lands officielle sprog, henholdsvis færøsk og grønlandsk. Dansk som andetsprog Der skal i fornødent omfang afsættes særlige resurser til dansk som andetsprog. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal indgå bestemte screeningsmaterialer eller test, ekstern sagkyndig bistand eller lignende som grundlag for beslutning om iværksættelse af undervisning i dansk som andetsprog. Mariagerfjord kommune træffer på grundlag af en konkret, individuel vurdering beslutning om støttebehov for kommunens tosprogede elever. Skolefagenheden afgør om støtten evt. gives i form af basisundervisning i dansk som andetsprog (modtageklasse/undervisning på holdbasis), eller supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Der kan med udgangspunkt i bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog henvises til følgende af kommunens skoler: Arden Skole Bymarkskolen Søndre Skole 2.3. SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND Mødetider og ferieplan for specialklasserne i Mariagerfjord Kommune følger det gældende for kommunens øvrige elever. Der er oprettet specialklasser i Mariagerfjord kommune følgende steder: Side 9 af 24

10 Arden skole: Assens skole: Astrup Specialskole: Bymarkskolen: Hadsund skole: Mariager skole Rosendalskolen Valsgård skole: Elever med autismespektrumforstyrrelse, herunder også en mindre gruppe med svære autismespektrumforstyrrelse. Elever med Adfærd-Kontakt-Trivsel-problematikker samt elever med relationsforstyrrelser Elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingsklasse for elever, der i indledningsfasen har brug for et mindre overskueligt undervisningsmiljø med tæt voksenkontakt Indskolingsklasse for elever, der i indledningsfasen har brug for et mindre overskueligt undervisningsmiljø med tæt voksenkontakt. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med ADHD/DAMP Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Visitation til kommunens specialklasser foretages af dem enkelte distriktskole på baggrund af bl.a. en pædagogisk-psykologisk vurdering foretaget af PPR. Følgende elevgruppe vurderes og visiteres individuelt af visitationsudvalget på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering, der foretages af PPR. Visitationsudvalget består af ledende psykolog(ppr), souschef(ppr) og specialkonsulent(skolefagenheden) Der er desuden oprettet erhvervsklasser i Hadsund og Hobro. Visitation hertil foretages ligeledes af visitationsudvalget i Mariagerfjord kommune. Organisatorisk hører erhvervsklasserne under Ungdomsskolen (fagenheden Kultur og fritid). Den enkelte skole opretter i overensstemmelse med folkeskoleloven, og den til enhver tid gældende bekendtgørelse relevante tilbud til elever med behov for særlig tilrettelagt undervisning. Disse tilbud ligger inden for rammerne af undervisningsdifferentiering og holddannelse. Såfremt eleven vurderes at have behov for et undervisningstilbud uden for klassen helt eller delvis kan PPR og skolekonsulenten for specialpædagogik efter anmodning foretage en undersøgelse og vurdering af eleven. På dette grundlag sikrer kommunen, at der i relevante tilfælde oprettes et særligt undervisningstilbud til elever med særlige behov Socialpædagogiske opholdsteder Mariagerfjord Kommune har tegnet undervisningsoverenskomster med de socialpædagogiske opholdsteders interne skoler. Det er bl.a. målet med disse overenskomster at sikre en kommunal standard omkring arbejdet med ele- Side 10 af 24

11 ver i Mariagerfjord kommune, som har Adfærd-Kontakt-Trivsel vanskeligheder. Visitationen til de interne skoler foretages af Visitationsudvalget på baggrund af en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering, der er foretaget af PPR. Med hensyn til prøveafviklingen ved folkeskolens afgangsprøve anvises følgende: Elever fra Lindely tilmeldes prøve på Assens skole og under denne skoleleders ansvar. Elever fra Hedehusets fællesskole tilmeldes prøve på Mariager skole og under denne skoleleders ansvar. Elever fra Hostruphøj tilmeldes prøve på Søndre skole og under denne skoleleders ansvar. Elever fra Løvdal tilmeldes prøve på Arden skole og under denne skoleleders ansvar. Elever fra Odamsgård (Hvilshøj) tilmeldes prøve på Rosendalskolen og under denne skoleleders ansvar UNDERVISNING I FRITIDEN Der tildeles ikke særskilt ressource til undervisning i fritiden SKOLEFRITIDSORDNING - SFO Skolefritidsordningerne er etableret for elever i børnehaveklasse til 3. klasse og oprettet i henhold til folkeskoleloven 3, stk. 4. Der er tilknyttet skolefritidsordninger til alle kommunens folkeskoler, som har elever i klasse. Skolefritidsordning Adresse Normering (Børnetal) 1 Arden Skole Storardenvej 22, Arden 111 Assens Skole Skolegade 5, 9550 Mariager 63 Bymarkskolen Bymarkskolen, Sdr. Ringvej 9, Hobro 123 Hadsund skole Stadionvej 5, Hadsund 168 Havbakkeskolen Langerimsvej 3, Øster Hurup 95 Mariager skole Hjulhusvej 3, Mariager 99 Hobro Søndre skole Skolegade 10, Hobro 55 Rosendalskolen Døstrupvej 33, Hørby 112 Valsgaard skole Skolekrogen 2a, Valsgård De anførte tal er opgjort for august måned En nedjustering forventes senere på året Side 11 af 24

12 3. UNDERVISNINGENS ORDNING 3.1. KLASSEDANNELSE Skolen danner klasser fra børnehaveklasse til 10. kl. i henhold til folkeskoleloven. Det vil sige, at den maksimale klassekvotient på planlægningstidspunktet for skoleårets start er 28, for 10. klasse dog 24. Planlægningen sker under hensyntagen til, at elever fra et andet skoledistrikt ikke må udløse ekstra klasser. Side 12 af 24

13 KLASSECENTER 4.1. STRUKTUR I Mariagerfjord kommune er der ét 10. klassecenter, som dog fysisk er placeret med afdelinger i Hadsund og Hobro. Centret fungerer som en selvstændig økonomisk og ledelsesmæssig enhed med eget personale. At der er tale om ét 10 klassecenter betyder, at de ansattes undervisningsopgave ikke på forhånd er placeret i Hadsund henholdsvis Hobro. Undervisningsopgaven er placeret, hvor eleverne og behovet er, hvorfor den heller ikke kan påregnes at være stationær. Centret har sin egen leder og egen skolebestyrelse UNDERVISNING Obligatoriske timer: Undervisning i dansk, engelsk og matematik svarende til 420 årstimer Valgfri fag Undervisning i valgfri fag svarende til mindst 399 årstimer Brobygning Eleverne skal modtage 21 timer til obligatorisk brobygning De 399 timers årlig undervisning i valgfri fag omfatter i henhold til bekendtgørelsen: bundne tilbudsfag i dansk, matematik og engelsk i tilknytning til de obligatoriske fag bundne tilbudsfag i fysik/kemi, tysk og fransk og selvstændige fag. De to sidstnævnte fag skal dog kun tilbydes elever, der har modtaget undervisning i tilbudsfaget i klasse. Blandt de øvrige tilbudsfag skal der tilbydes minimum 3 fra følgende liste: o Idræt o Samfundsfag o Kristendom/religion o Naturfag o Metal/motorværksted o Byggeværksted o Teknologiværksted o Serviceværksted o Produktudvikling og formgivning o Iværksætter o Sundhed og sociale forhold o Teknologi og kommunikation Side 13 af 24

14 4.3. KLASSEDANNELSE Undervisningen struktureres med undervisning i klasser og hold. Basisundervisningen foregår hovedsageligt klassebaseret på hold af varierende størrelse. Dertil kommer oprettelse af de bundne valgfri fag. Oprettelse af de valgfri fag, som ikke er bundne, er betinget af tilstrækkelig tilslutning TILMELDING Der er fri tilmelding for kommunens 9. klasseelever til 10. KlasseCentret, mens elever fra andre kommuner kan optages mod betaling fra bopælskommunen. Skolens ledelse koordinerer tilmeldingen og sikrer en fordeling af eleverne på klasser og fag i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger herunder bilag til styrelsesvedtægten ELEVBEFORDRING I det omfang, at skolegangen kræver, at eleven befordres fra Hadsund-afdelingen til Hobro-afdelingen eller omvendt sørger Mariagerfjord kommune for bustransport. Det forudsættes, at skolegangen så vidt muligt tilrettelægges, så eleverne i løbet af en skoledag ikke skal skifte mellem de 2 afdelinger. 5. ANDRE FORHOLD 5.1. SKOLEBIBLIOTEKSORDNING Struktur Der findes et selvstændigt skolebibliotek på alle kommunens skoler jf. folkeskolelovens 19 stk. 2. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og hører under skolens leder, som træffer afgørelse om skolebiblioteket ud fra vedtagne principper, pædagogiske overvejelser, overenskomster og økonomi. Skolebibliotekerne fungerer som dele af et kommunalt skolebiblioteksvæsen, der under ledelse af skolebibliotekskonsulenten sikrer varetagelse af de centralt placerede opgaver. Virksomhed Skolebibliotekerne fungerer som en del af det nationale bibliotekssystem. Skolebibliotekerne samarbejder indbyrdes og med folkebiblioteket og Center for Undervisningsmidler i Aalborg. Skolebibliotekernes daglige funktioner koncentreres om: Side 14 af 24

15 at understøtte folkeskolens formål og medvirke til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling ved at øge deres læse- og lærelyst at bidrage til skolens udvikling ved at formidle relevante informationer om skoleudvikling og nye pædagogiske tiltag at stille undervisningsmidler til rådighed for undervisningen og vejlede i brugen heraf at give elever og lærere mulighed for via forskellige medieværkstedsfunktioner og brug af ny informationsteknologi at foretage informationssøgning, informationsbearbejdning og informationsformidling at fungere som skolens pædagogiske platform for elektronisk information, herunder adgangen til diverse databaser at formidle og medvirke til afviklingen af diverse kulturtilbud til elever og klasser at understøtte folkeskolelovens undervisnings- og læringsbegreb I så vid udstrækning som muligt skal skolebiblioteket være åbent i elevernes undervisningstid. Budget Efter indstilling fra forvaltningen beslutter Byrådet i forbindelse med folkeskolens budget, hvilken budgetramme, der afsættes til det fælles skolebiblioteksbudget samt hvilke vejledende rammer, der ligger for skolernes tildeling af driftsbudget til skolebibliotekerne SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FØRSKOLEALDEREN Talepædagoger og psykologer yder specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Både talepædagoger og psykologer kommer jævnligt i dagsinstitutionerne og virker både som konsulenter for disse og som egentlige undersøgere af børn, hvor der skønnes at være et behov for dette. For talepædagogernes vedkommende ydes der også undervisning. Efter vurdering fra PPR kan der i perioder være tale om undervisning i sproggruppe i de enkelte institutioner. PPR har tilknyttet fysioterapeuter, der virker som konsulent for småbørn og skolebørn med motoriske vanskeligheder. Der er ligeledes et tæt samarbejde med bl.a. dagplejen og sundhedsplejen vedr. børn med specialpædagogiske behov. Hvis der skønnes at være usikkerhed omkring barnets sproglige udvikling, kan hjemmet modtage bistand i form af sprogvurdering i 3 års alderen. Børnehaveklassen er obligatorisk og skal påbegyndes i det år, barnet fylder 6 år. Forældrene kan dog søge om udsættelse et år, hvis det begrundes i barnets udvikling. Den endelige afgørelse om udsættelse af skolestart træffes af Skolefagenheden ud fra ansøgning og konkret individuel vurdering. Denne afgørelse kan ikke ankes. Side 15 af 24

16 5.3. INDSKRIVNING Indskrivning til børnehaveklasse finder sted på samme tidspunkt på alle kommunens skoler og altid primo januar jf. skolechefens tids- og procesplan for skoleårets planlægning. Skole-fagenheden bekendtgør på vegne af kommunalbestyrelsen skoleindskrivningen i lokalbladene og på kommunens hjemmeside. Skolerne kan desuden udsende informationsmateriale til børn i eget skoledistrikt. I øvrigt henvises til afsnit 5.15 elevflytning til anden skole end distriktsskolen TILBUDSFAG Der skal jf. folkeskoleloven 5, stk. 3. tilbydes eleverne undervisning i tysk på 7. til 9. klassetrin LÆSEPLANER I Mariagerfjord kommune følges undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Dog kan lokale læseplaner for visse valgfag jf. styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen 12, stk. 2, godkendes af skolens bestyrelse. Disse opføres i givet fald på skolens egen hjemmeside FERIEPLAN I Mariagerfjord Kommune udarbejdes ferieplanen på grundlag af følgende: a. Ferieplanen dækker en hel byrådsperiode. Alle kommunale skoler begynder efter sommerferien i henhold til den kommunale ferieplan b. Sommerferien udgør ca. 6 uger c. Efterårsferien afvikles i uge 42 d. Juleferien går minimum fra sidste hverdag før jul til første hverdag efter nytår e. Vinterferie afvikles i uge 7- se nedenfor a. Arden skole og Astrup specialskole har dog forskudt vinterferie. Der henvises til den enkelte skoles hjemmeside for nærmere information b. Skoler, der ønsker at overgå til at afvikle forskudt vinterferie, indsender ansøgning herom til skolechefen. f. Påskeferien udgør minimum dagene fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag g. Fredag efter kr. himmelfart er feriedag h. Grundslovsdag er feriedag i. Antallet af undervisningsdage er 200 j. Den enkelte skole kan i sin lokale ferieplan afvige på indtil 4 skoledage i forhold til den kommunale ferieplan, såfremt dette ikke medfører ekstra udgifter for kommunens befordringsbudget, og det senest er meddelt til skolechefen d. 1. juli forud for skoleåret. Skulle det undtagelsesvist betyde en merudgift for kommunens befordringsbudget, vil den enkelte skole være forpligtiget til at afholde den ekstra udgift på eget budget. k. Den til enhver tid gældende ferieplan fremgår af kommunens hjemmeside. Såfremt den enkelte skole varierer fra denne, skal det fremgå af skolens hjemmeside. Side 16 af 24

17 5.7. EKSKURSIONER, LEJRSKOLER OG SKOLEREJSER Skolebestyrelserne fastlægger de nærmere retningslinier for afholdelse af ekskursioner, lejrskoler og skolerejser. Skolerne skal i kommunikation være præcis omkring terminologien ekskursion, lejrskole og skolerejse, således at forældre og elever ikke er i tvivl om hvilket koncept, der er gældende: ekskursioner Dele af en klasses undervisning kan organiseres som ekskursioner. Der er mødepligt for eleverne, og den enkelte skole afholder alle udgifter, transport, entre mv. - der er led i ekskursionens formål. Såfremt, der er oprettet klassekasse for elevgruppen, kan klassekassen bidrage til udgifter som skole og kommune ikke er forpligtiget til at afholde. Der tænkes her på is, sodavand eller lignende. Det er som udgangspunkt den enkelte elevs forældre, der er ansvarlig for elevens forplejning på ekskursioner. lejrskoler Dele af en klasses undervisning kan organiseres som lejrskoler. Disse indbefatter mindst 1 overnatning, og der er mødepligt for eleverne. Det skal dog tilføjes at skolen ikke kan gennemtvinge en udvidelse af undervisningstiden til også at omfatte overnatning ude for den elev, der af særlige grunde ikke ønsker dette. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning. Ved lejrskoler forstås undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning Skolen afholder alle udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Det indebærer, at skolen skal betale alle udgifter der er forbundet med lærerens deltagelse, samt alle udgifter, der er forbundet med elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende Ud over forplejning, der max. kan udgøre 50,- kr. pr døgn (1998-kroner), påhviler der ikke forældrene nogen pligt til at bidrage økonomisk i forbindelse med deres børns deltagelse i en lejrskole. skolerejser Skolen kan give mulighed for skolerejser. En skolerejse har mindst 1 overnatning og er ikke begrænset til bestemte årgange. Formålet med en skolerejse er typisk at skabe et supplement til den daglige undervisning, hvor indholdet er af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter. Side 17 af 24

18 Formålet med en skolerejse skal ligge inden for folkeskolens formål uden at være en integreret del af den klasse- eller holdbaserede undervisning. Elevernes deltagelse må ikke være en nødvendig forudsætning for at kunne følge klassens eller holdets undervisning, og de elever, der ikke deltager, må ikke miste noget i undervisningsmæssigt henseende. Der er dog ingen hindring for at anvende objektive resultater fra en skolerejse fx fotos i undervisningen, når blot det sker under skyldig hensyntagen til de eventuelle elever, der ikke har været med på rejsen. Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser, men alle elever, som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage, uanset om eleven eller dennes forældre har medvirket til at dække de udgifter, der eventuelt ikke dækkes af skolen. Skolen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse, og supplerer i overensstemmelse med skolens principper herfor dette beløb med et relevant tilskud til rejsen. Den resterende del af udgiften til rejsen finansieres af elever og forældre 5.8. OBLIGATORISKE EMNER I folkeskolelovens 7 nævnes tre obligatoriske emner, som indgår i undervisningen: Færdselslære Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Skolebestyrelsen fastsætter selv de obligatoriske emners placering i fag og på klassetrin samt deres tidsmæssige omfang jf. folkeskolelovens KONFIRMATIONSFORBEREDELSE Konfirmationsforberedelse foregår i 7. klasse. Udgangspunktet er at konfirmationsforberedelsen foregår på skolen, men der kan indgås aftale mellem skolebestyrelse og præsten om at henlægge konfirmationsforberedelsen til anden fysisk placering såfremt dette ikke medfører ekstra udgifter for skolevæsenet. Der afsættes tid i elevernes skema, så elever fra samme klasse kan gå samlet til præst i 1,5 time på en ugedag. Der lægges for de berørte klasser ikke undervisning på skolen i de pågældende lektioner FRITAGELSE FOR KRISTENDOMSKUNDSKAB Folkeskoleloven giver mulighed for, at man som forældre kan anmode om sit barns fritagelse for undervisning i kristendomskundskab. Denne mulighed er skabt for at undgå, at undervisningen medfører en samvittighedskonflikt hos barnet. Dog skal man som forældre/indehaver af forældremyndigheden skriftligt erklære sig villig til at påtage sig at sørge for barnets religionsundervisning, subsidiært oplyse om etiske og moralske værdier, hvis man ikke bekender sig til nogen religion. Fritagelse kan normalt kun ske ved starten af et skoleår, og er barnet over 15 år, skal det give sit samtykke. Der vil fra skolens side ikke blive tilbudt anden undervisning til erstatning for timerne i kristendoms- Side 18 af 24

19 kundskab. Forud for, at en elev fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens 6, stk. 2 og den til enhver tid eksisterende bekendtgørelse, skal skolens leder eller en af ham udpeget stedfortræder vejlede forældrene om fagets indhold og konsekvenserne af fritagelsen PRAKTIKOPHOLD MV. Kommunen har indgået aftale om etablering af Ungdommens Udannelsesvejledning Mariagerfjord. Der henvises til aftale herom samt til vedtægterne for UU Mariagerfjord SVØMNING Svømning foregår i faget idræt. Skolerne prioriterer placeringen indenfor egen resursetildeling. Undervisningen foregår på 2 på hinanden følgende klassetrin indenfor 3., 4. og 5. klasseårgang. Undervisningen tilrettelægges under størst mulig hensyntagen til elevernes sikkerhed. Den lærer, der forestår undervisningen, skal være svømmelærer eller have kvalifikationer, der svarer til uddannelsen til svømmelærer. Læreren skal være i stand til at foretage livredning og kunne betjene det genoplivningsudstyr, der forefindes. Ved al svømmeundervisning skal der være en livredder til stede. Livredderen kan ikke samtidig være underviser med ansvar for undervisningen. For hver påbegyndt 15 elever skal der være en svømmelærer eller anden voksen person til stede. Denne person skal kunne foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr og derved opfylde sikkerhedsbestemmelserne SUPPLERENDE UNDERVISNING Der gives jf. folkeskolelovens 5, stk. 6 i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der kan gives supplerende undervisning, eller anden særlig tilrettelagt undervisning, til elever, som af forskellige grunde har behov for midlertidig faglig støtte UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Den enkelte skole har ansvaret for undervisningen i uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, idet der henvises til folkeskolelovens 7, 8 og 9. Ligeledes henvises til bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkesko lens fag 49 og til Fælles Mål: Læseplan for uddannelses-, erhvervs- og arbejds markedsorientering. Undervisningen, herunder fællesaktiviteter med ungdomsuddannelserne og til det omgivende samfund, tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannel sesvejledning Mariagerfjord. Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og er hverv for elever i folkeskolens (10.) klasse foretages iflg. Lov 298 (30/4) 2003 af vejledere fra UU i samarbejde med den enkelte skole. Side 19 af 24

20 5.15. OPTAGELSE I ANDEN SKOLE END DISTRIKTSSKOLEN Elevflytning i forbindelse med indskrivning (se i øvrigt afsnit 5.3 om indskrivning): 1. Alle elever indskrives via distriktsskolen. Elever, der ønsker optagelse på anden skole end distriktsskolen, ansøger om dette på et skema, som indsendes til Skolefagenheden. 2. Klasserne formeres på grundlag af tilmeldte elever fra skoledistriktet. 3. Skolefagenheden godkender/afslår i forbindelse med den årlige indskrivning til børnehaveklassen alle ønsker om anden skole end distriktsskolen. Dette sker med udgangspunkt i nedenstående generelle retningslinier for elevflytning. Elevflytning i øvrigt: Benyttelse af frit skolevalg for elever ved andre distriktsskoler i kommunen eller andre kommuners skoler kan godkendes af modtagende skole under følgende forudsætninger: Hvis der er 1 klasse på årgangen jf. skolens resursetildeling, må der efter optagelse af eleven højst være 24 elever på årgangen Hvis der er 2 klasser på årgangen jf. skolens resursetildeling, må der efter optagelse af eleven højst være 50 elever på årgangen Hvis der er 3 klasser på årgangen jf. skolens resursetildeling, må der efter optagelse af eleven højst være 76 elever i på årgangen Hvis der er flere end 3 klasser på årgangen, regnes årgangens maksimale elevtal efter optagelse ud ved at normere 26 elever pr klasse for de resterende klasser. Disse lægges sammen med de 76 elever (se forrige pkt.) Hvis der opstår en situation, hvor der er flere ansøgere end pladser anvendes følgende prioritering: Kommunens egne borgere går forud for andre Søskende til elever på skolen går forud for andre Nærmere boende går forud for fjernere boende Lodtrækning i det omfang ovennævnte objektive hensyn ikke fører til en prioritering Skolenchefen kan undtagelsesvis dispensere fra ovenstående regler, hvis særlige grunde taler herfor. Side 20 af 24

21 5.16. ELEVBEFORDRING Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed for: 1) Børn, der har længere skolevej end: 2,5 km. i børnehaveklasse og på klassetrin 6 km. på klassetrin 7 km. på klassetrin 9 km. i 10. klassetrin, og 2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Folkeskoleloven 26 Ansøgninger om fri befordring af elever afleveres på elevens skole. Ansøgninger alene begrundet med skolevejens længde afgøres af skolelederen på elevens distriktsskole. Ansøgninger begrundet med farlig skolevej afgøres på baggrund af det af kommunalbestyrelsen vedtagne grundlag, som er udarbejdet i samarbejde mellem Rambøll Nyvig, politiet og kommunalpolitikerne Ved ansøgning begrundet i tilskadekomst eller sygdom skal forældrene kontakte skolen. Der bevilges kun transport til elever, der går på distriktsskolen. Undtaget kan dog være elever, der er placeret efter visitation foretaget gennem det kommunale visitationsudvalg eller ved tilskadekomst/sygdom. Med hensyn til nærmere beskrivelse af betingelserne for befordring henvises til folkeskoleloven 26 om befordring af elever i folkeskolen. Klageinstans for alle afgørelser i henhold til ovennævnte er kommunalbestyrelsen Skolebestyrelsesvalg Den til enhver tid udnævnte stedfortræder for skolechefen er ligeledes udpeget som central kommunal koordinator for skolebestyrelsesvalg. Kommunalbestyrelsen udpeger ikke et medlem til skolernes valgbestyrelser Skolebestyrelsesvalg i Mariagerfjord Kommune foregår ved elektronisk afstemning via internettet. Den centrale kommunale koordinator sikrer, at det centralt meddeles, hvordan opgaven jf. bekendtgørelsens 11 udføres. Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, at opstilling af kandidater skal besluttes på forældremøder. Kandidater, som opstilles på forældremøder, indberettes til skolens leder se- Side 21 af 24

22 nest 1. februar. Hvis skolebestyrelsen benytter sig af ovennævnte mulighed bortfalder skolebestyrelsesbekendtgørelsens 15 Ved skoler, som har forskudte valg besættes flest pladser ved det ordinære valg. 6. RAMMER 6.1. Resursetildeling til undervisning Byrådet har vedtaget rammer for tildeling af resurser. Resursemodel 2012 Tildelingsmodellen er en model, hvor så meget som muligt tildeles efter a-pris-konceptet. Skolens resurse i 2012 tildeles på baggrund af: Undervisningstildeling pr elev såkaldt variable (5. september) - opdelt efter afdeling. Beløbet (2012-priser) dækker normalundervisning, visse typer specialundervisning, SSP, skolebibliotek, pædagogisk samarbejde, sekretærer, ledelse ud over inspektøren samt korttidsvikarer. o kl.: kr. pr. elev o kl.: kr. pr. elev o kl.: kr. pr. elev o 10. kl.: kr. pr. elev SFO-tildeling pr barn (årsgennemsnit * kr.) Specialundervisning se afsnit 6.3 Der tildeles desuden resurser i forhold til bygningsdrift(indendørs areal), rengøring, udendørs areal (gartner mv.) samt tillæg for 2 lokationer. Endvidere tildeles resurse til varme og el. Visse beløb tildeles fortsat gennem visitation fra centrale konti. Det gælder lederlønninger, personale med tilskud, seniordage, FTR- skolesekretær og DLF, IT-medarbejder, uddannelsespulje, enkeltintegration, dansk som andetsprog basisundervisning henholdsvis supplerende undervisning. Loftet for skolens egenbetaling i forbindelse med betaling for anvendelse af kommunens specialklasser er kr. Endelig er der indført en 3-årig overgangsordning, hvor skolerne kollektivt etablerer en bufferpulje, der sikrer, at de skoler med pludselig store negative variationer i deres budget, som følge af den ny resursemodel kompenseres Tosprogede Resursetildelingen til de skoler, der fremgår af afsnit 2.2. Tosprogsundervisningen, er følgende: På skoler, hvor der ikke er oprettet modtageklasser, vurderer Skolefagenheden og skolen behovet for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. På den baggrund tildeles skolerne timer til konkrete elevers supplerende undervisning i dansk som andet sprog. Side 22 af 24

23 Der er oprettet modtageklasser/basishold på henholdsvis Arden skole, Bymarkskolen og Søndre skole. Disse fungerer som kommunale modtageklasser/basishold og skal således modtage nytilkomne tosprogede elever i Mariagerfjord Kommune, som ikke med udbytte kan følge den almindelige undervisning Specialundervisning Resurseetildelingen til de enkelte handicapgrupper jf. afsnit 2.3. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand, er følgende (2012): Sprog/læseklasserne A-K-T klasserne Generelle indlæringsvanskeligheder TF klassen ADHD/DAMP klasserne Kontaktklasser (autisme) Kx-klasser (svær autisme) Vidtgående generelle kr. pr. barn pr. år kr. pr. barn pr. år kr. pr. barn pr. år kr. pr. barn pr. år kr. pr. barn pr. år kr. pr. barn pr. år kr. pr. barn pr år kr. pr. barn pr år 6.4. Skolefritidsordning SFO Modulordning og forældrebetaling. I SFO tilbydes køb af morgenmodul kr. I SFO tilbydes køb af heldagsmodul kr. For modulordningen gælder, at o taksten er gældende fra 1. januar 2012 o Ovenstående takster er månedlig betaling, der opkræves forud i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. o et heldagsmodul giver adgang til SFO på skolefri dage fra (fredag dog ). o et morgenmodul giver adgang til SFO på skolefri dage fra Side 23 af 24

24 o et eftermiddagsmodul giver adgang til SFO på skolefri dage fra kl (fredag dog ) Åbningstider På alle hverdage er der i SFO morgenåbning kl Mandag til torsdag er der desuden eftermiddagsåbning fra kl Om fredagen er eftermiddagsåbningen fra kl I SFO er der eftermiddagsåbning fra kl (dog om fredagen). SFO tilbuddet gælder også i skolernes sommerferie, hvor der er åbent fra (fredag ). Dog holdes ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. I disse tre uger er der mulighed for sommerferiepasning der afvikles i samarbejde med børnehaver eller udvalgte SFO er. Desuden holdes lukket i juleugen d. 24/12-1/1 (begge dage incl.) og Grundlovsdag. Personaleressource. I SFO er tid til den daglige ledelse indeholdt i normeringen. Den konkrete tid til ledelse aftales lokalt mellem skoleleder og SFO-leder under hensyntagen til stedets kompetenceafklaring (arbejds- og kompetenceplan). Børnerelaterede beløb. Det børnerelaterede beløb til børn i SFO er 1675 kr. pr. år. Side 24 af 24

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 1. Skolevæsenets visioner, mål og indsatsområder a. Skolepolitik i. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en skolepolitik, børnepolitik, inklusionspolitik

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2013/2014 1 Forord Bilaget til Styrelsesvedtægten beskriver: Hvidovre Kommunes skolestruktur Rammerne for og omfanget af undervisningstilbuddet på Hvidovre

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur... 4 1.1 Antal skoler... 4 1.2 Skoledistrikter... 4 1.2.1 Optag i anden

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008-2010 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse Forord 1 Rammebetingelser 2 Personalets sammensætning 2 Personalets sygefravær (%) 3 Uddannede lærere 4 Andel af lærernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Folkeskolens formål Kapitel 2 Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold Kapitel 3 Skolevæsenets ordning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 360 af 19. maj 2004, lov nr. 477 af

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580 Page 1 of 25 Kapitel 1 Folkeskolens formål Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 593 af 24/06/2009 Gældende (Folkeskoleloven) Offentliggørelsesdato: 27-06-2009 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26.

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 Sammenskrivningen indeholder både de ændringer i lov nr. 1640, som

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen... 2 1. KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler.... 2 2. UNDERVISNINGENS ORDNING... 5 3. ANDRE FORHOLD... 6 4. SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2015-16), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND...4 INDHOLD...4 EKSISTERENDE KVALITETSSIKRING... 5 KVALITETSSIKRING OG KVALITETSRAPPORT... 5 IMPLEMENTERING AF KVALITETSRAPPORTEN...

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN

BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDLEDNING... 2 MÅL OG SAMARBEJDE... 2 1. DET GODE SKOLELIV... 2 2. DIALOGFORUM... 2 SKOLESTRUKTUR OG UNDERVISNING... 2 3. SKOLESTRUKTUREN...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere