Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet."

Transkript

1 Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 2: Faglig struktur Velfærdsministeriet, KL Juni

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Begreber målgrupper Begreber ydelser Begreber tilbud Ændringer i forhold til Tilbudsportalen 19 Bilag A: Begrebsdefinitioner

3 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Mette Lindgaard, partner, telefon Anne-Mette Brandt, seniormanager, telefon Om Deloitte Business Consulting Fra ide til virkelighed Deloitte Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Telefon Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1. Indledning Forprojekt vedrørende digitalisering af handicap- og udsatte voksne-området er igangsat af Velfærdsministeriet, KL og Danske Regioner og skal danne baggrund for et egentligt digitaliseringsprojekt på området. Målet med digitaliseringen er at skabe grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Det egentlige digitaliseringsprojekt skal således sikre etablering af it-understøttelse af den kommunale sagsbehandling, ledelsesinformation, smidig kommunikation mellem de relevante aktører, herunder koordinering af indsatsen mellem myndighed og udfører samt en yderligere udbredelse af allerede udviklede socialfaglige itsystemer i udførerleddet. I lyset af de omfattende ressourcer, der anvendes på handicap- og udsatte voksne-området, og den store kompleksitet i opgaveløsningen, som er af afgørende betydning for mange borgere, er der et stort kommunalt behov for bedre it-understøttelse. Digitaliseringen af området indgår således også som et element i den fællesoffentlige strategi for digitalisering på det sociale område, ligesom utallige analyser peger på behovet for it-understøttelse. Fordi hensigten med forprojektet er at skabe grundlag for det egentlige digitaliseringsprojekt, er der i projektdesignet lagt vægt på, at de analyser, der udarbejdes i forprojektet, skal have en sådan karakter, at de vil kunne indgå direkte i det egentlige digitaliseringsprojekt, herunder ligge til grund for udarbejdelse af kravspecifikationer mv. Forprojektet skal således overordnet munde ud i en detaljeret projektplan og businesscase, som skal kunne anvendes direkte som grundlag for at tilrettelægge digitaliseringsprojektet. Forprojektet omfatter følgende fem hovedleverancer: Leverance 1: Kortlægning af arbejdsgange og kommunikationsstrømme. Leverance 2: Faglig struktur for god sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området, herunder udvikling af indsatskatalog, målgruppeklassifikation og plan for udvikling af funktionsudredningsmetode. Leverance 3: Oplæg om samlet it-arkitektur. Leverance 4: Detaljeret projektplan for det samlede digitaliseringsprojekt fra primo 2009 og 3-4 år frem. Leverance 5: Businesscase, succeskriterier og effektmål for det samlede digitaliseringsprojekt. 4

5 Der foretages selvstændige afrapporteringer for hver enkelt leverance. Nærværende notat samt bilag udgør leverance Afrapportering af leverance 2 Denne afrapportering præsenterer de begreber, som er udviklet til at dække handicap- og udsatte voksne-området i forbindelse med forprojekt vedr. digitalisering på handicap- og udsatte voksne-området. Begreberne er opdelt på følgende måde: Begreber, der beskriver målgrupper på området. Begreber, der beskriver indsatser, herunder henholdsvis ydelser og tilbud. I forbindelse med leverance 2 udarbejdes også en plan for udvikling af en funktionsudredningsmetode. Dette element er ikke omfattet af nærværende afrapportering. 1.2 Formål med leverance 2 Formålet med begrebsudviklingen er at skabe en faglig struktur for god sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området. Den faglige struktur har til formål at sikre: At alle relevante aktører forstår det samme ved de samme termer, herunder understøtte den faglige proces med at beskrive borgeren og tildele de rette ydelser og tilbudstyper til borgeren samt koordinere og følge op på den indsats, som iværksættes i forhold til borgeren på tværs af sagsbehandlere og faggrupper. Udtræk af relevant, præcis og valid ledelsesinformation, eksempelvis data vedrørende aktiviteter, målgrupper, udvikling i behov, effekter m.m. Desuden skal begreberne kunne anvendes i kommunernes rammeaftaler. Begrebsarbejdet forventes ligeledes at blive benyttet i forbindelse med dokumentationsprojektet (national indberetning) og til lokal og regional kapacitetsplanlægning, blandt andet i form af opgørelse af antal af forskellige målgrupper samt udviklingen heri. I udviklingen af begreber er der taget højde for, at der skal være balance mellem det teoretiske terminologiarbejde og det socialfaglige arbejdssprog med henblik på relevans og praktisk anvendelighed i forhold til brugen af begreberne. Desuden er begreberne udarbejdet med udgangspunkt i det begrebsarbejde, som ligger til grund for Tilbudsportalen og begrebsarbejdet på det sociale område i øvrigt, jævnfør blandt andet de begrebsapparater, som ligger på socialebegreber.dk. Samtidig er begreberne valgt ud fra et princip om at dække de relevante målgrupper, ydelser og tilbud, som en borger på handicap- og udsatte voks- 5

6 ne-området omfattes af og har brug for. Begreberne skal med andre ord gøre det muligt at gennemføre en sagsbehandling, hvor borgeren kan: Omfattes af en eller flere målgrupper, som karakteriserer borgerens funktionsnedsættelse og/eller problem. Tildeles en eller flere relevante ydelser, som kan imødekomme borgerens behov. Tildeles et eller flere tilbud, som kan levere de tildelte ydelser. Endelig er der i udviklingen af begrebsapparatet taget højde for de særlige forhold på handicap- og udsatte voksne-området, herunder at målgrupperne både er meget forskelligartede og i nogle tilfælde ikke kan give udtryk for eller vurdere deres behov, samt at ydelserne både kan omfatte enkeltstående ydelser og en kombination af ydelser, herunder ydelser givet i kombination med socialpædagogisk støtte. Afgrænsning Der er i udviklingen af begreberne for ydelser og tilbudstyper sket en afgrænsning i forhold til begrebsapparater på andre områder. Her indgår således begreber, som er relevante i forhold til sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området og den konkrete tildeling af ydelser og tilbudstyper på dette område, mens allerede udviklede begreber fra eksempelvis beskæftigelses-, ældre- og sundhedsområdet ikke er medtaget. Begreber fra ældreog sundhedsområdet, børne- og ungeområdet samt beskæftigelsesområdet er dækket af metoder og projekter på disse områder såsom Fælles Sprog I og II (ældreområdet), DUBU-projektet (børne- og ungeområdet), arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen (beskæftigelsesområdet). Det kan være relevant for sagsbehandleren at kende begreberne fra beskæftigelsesområdet, ældreområdet eller sundhedsområdet og ikke mindst at have adgang til viden om borgerens eventuelle tilbud på de tilgrænsende områder i sagsbehandlingen. For at sikre validitet i de informationer, som registreres i de kommunale systemer, er det dog hensigtsmæssigt, at de begreber, som anvendes på handicap- og udsatte voksne-området, er relevante i forhold til den indsats, som kan gives på dette område, mens overblik over eventuelle indsatser på øvrige områder bedre kan skabes ved at give adgang til overblik over borgerens indsatser på tværs af områder. Dermed sikres det, at dokumentationen både er opdateret og relevant, hvilket er væsentligt både i forhold til de enkelte sagsbehandleres proces og i forhold til at sikre valid ledelsesinformation. Nedenstående figur viser i oversigtsform snitfladerne mellem handicap- og udsatte voksne-området og tilgrænsende områder. 6

7 Børne- og ungeområdet Handicap- og udsatte voksneområdet Beskæftigelsesområdet Ældre- og sundhedsområdet For at give den enkelte sagsbehandler det nødvendige overblik over såvel eget område som tilgrænsende områder foreslås det, at der udvikles en itfunktionalitet, som giver ovenstående overblik, eventuelt via et skærmbillede, hvor begreber fra de forskellige områder kan hentes frem. 1.3 Processen omkring begrebsudviklingen Udvikling, definition og validering af begreber, der skal beskrive målgrupper og indsatser (ydelser og tilbud) på handicap- og udsatte voksne-området, har blandt andet taget udgangspunkt i møder med en etableret begrebsarbejdsgruppe, opfølgende telefoninterview med udvalgte deltagere samt en afsluttende høringsrunde. Gruppen har bestået af sagsbehandlere fra henholdsvis psykiatri- og handicapområdet fra syv kommuner. Herudover er der sikret en tæt kobling til Servicestyrelsens begrebsudvikling på området gennem deltagelse af en begrebskonsulent fra Servicestyrelsen. Begreberne er desuden blevet drøftet i projektgruppen og valideret i det faglige netværk samt i det kommunale netværk. For at sikre en balance mellem det teoretiske terminologiarbejde og det socialfaglige arbejdssprog er der i begrebsarbejdsgruppen dels taget udgangspunkt i Servicestyrelsens principper for begrebsarbejde, som følger ISO's principper for design af terminologier med henblik på at sikre stringens i det terminologiske arbejde. Dels er der taget udgangspunkt i de deltagende sagsbehandleres praktiske erfaringer og hverdag i forhold til brugen af begreber. Kommunerne har ligeledes sikret, at der løbende er sket en afprøvning af begreberne i praksis med henblik på at sikre praksisrelevans. Ledere og sagsbehandlere har således valideret begreberne i forhold til et overordnet behov for ledelsesinformation og understøttelse af sagsbehandlingen. For at teste begrebernes validitet yderligere vil det være relevant at teste begreberne direkte i forhold til generering af specifik ledelsesinformation i den enkelte kommune. Desuden er det vigtigt, at begreberne løbende testes over tid for at afprøve, om begreberne formår at omfatte alle relevante målgrupper, ydelser og tilbud. Ud over møderne i begrebsarbejdsgruppen er begrebernes relevans og praktiske anvendelighed blevet testet ved gennemgang af forskellige typer af 7

8 sager for at teste, om begreberne kan anvendes heri. For at sikre yderligere validitet af begreberne vil det være relevant løbende at foretage stikprøver for at se, om begreberne kan anvendes i forhold til alle typer af sager på området. Hvor det har været relevant, er der i forbindelse med udvikling af begreber desuden taget udgangspunkt i lovgivningen og de vejledninger, der er udarbejdet hertil. Desuden er ydelseskataloger fra en række kommuner blevet gennemgået med henblik på at udvikle begreber, som stemmer overens med de ydelseskategorier, der allerede anvendes i kommunerne. Begreberne er som nævnt ovenfor udarbejdet med udgangspunkt i det begrebsarbejde og det begrebsapparat, som ligger til grund for Tilbudsportalen og begrebsarbejdet på det sociale område i øvrigt. Det har dog været nødvendigt at udvide, detaljere, præcisere og samle begreberne på en lidt anden måde, idet formålet med forprojektet er et andet end Tilbudsportalen. Tilbudsportalens primære formål har været at udvikle begreber til en søgeportal, der kan lette sagsbehandlerens arbejde med at finde det mest relevante tilbud til den enkelte borger. Med Tilbudsportalen har der således været fokus på at beskrive de relevante tilbud, som findes på nationalt plan. Forprojektet fokuserer i højere grad på, at de rette klassifikationer for henholdsvis målgrupper, tilbud og ydelser er til rådighed for den enkelte sagsbehandler, således at den faglige proces omkring sagsbehandlingen gøres mere smidig og ensartet samt giver øget mulighed for opfølgning og effektmåling. Endelig er der i udviklingen af begreber taget udgangspunkt i det begrebsarbejde, som foregår i regi af den digitale strategi og KL s udvikling af tværfaglig journal, samt den terminologi, som ligger til grund for Fælles Sprog II og Funktionsevnemetoden. Desuden er der hentet inspiration fra det begrebsarbejde, som gennemføres i Sverige, Norge og USA, dog uden at der her er fundet relevant materiale, som direkte kan anvendes i en dansk kontekst. 1.4 Vurderingskriterier for terminologi Med udgangspunkt i Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (1999), ISO-standarder fra bl.a. Sundhedsstyrelsen (2005) og Cimino (1998) er termerne for de udvalgte begreber vurderet ud fra følgende kriterier, der kan være med til at sikre høj validitet af data, genbrug af data samt kommunikation via et fælles sprog: Dækkende for fagområdet og accepteret af fagfolk på handicap- og udsatte voksne-området. Begreberne skal desuden være anvendelige i praksis, dvs. at begreberne giver mening for, og kan anvendes direkte af, sagsbehandlerne på handicap- og udsatte voksne-området i deres praksis 8

9 både i forhold til det faglige arbejde og i forhold til generering af ledelsesinformation. Polyhierarkisk (multiaksialt), således at det i den efterfølgende anvendelse af begrebssystemet er muligt at anvende flere begreber samtidig og derved kombinere sig frem til eksempelvis en person, som både er hjemløs og har et stof- såvel som alkoholmisbrug. Entydige begreber: Begreberne må ikke være flertydige (betyde flere forskellige ting) eller være homonyme (ord, som staves eller udtales ens, men som betyder noget forskelligt), eksempelvis en "fil". Forskellige detaljeringsniveauer: Antallet af begreber og niveauer, som kan dække de ønskede behov. Dække flere formål: Eksempelvis oplysning af borgerbehov, dokumentation af problemer, afgørelser og effekter. Præcise og ikke misvisende: Eksempelvis er det misvisende at kalde det, som angår kernen i et atom, for "atomenergi" og ikke "kerneenergi". Gennemskuelige og selvforklarende samt letforståelige, gerne for såvel fagmand som lægmand. Systemrigtige: Det vil sige i overensstemmelse med det begrebssystem, hvori de hører hjemme. 1.5 Overordnede begreber Der er i forprojektet udviklet et førstegenerationskatalog over begreber for henholdsvis målgrupper og indsatser (tilbud og ydelser) på handicap- og udsatte voksne-området. Skemaet nedenfor viser de overordnede begreber samt tilhørende definitioner og formål med de enkelte begreber. Begreb Definition Formål Målgruppe Gruppe, der er genstand for en indsats - Dække alle relevante grupper på området Indsats En eller flere ydelser tilkendt en borger inden for et eller flere tilbud - Ydelse Tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en borger - Tilbud (leverandør) Organisation, der leverer ydelser - Mulighed for at opgøre valide aktivitetstal - Omfatte de vigtigste lovbestemte ydelser - Imødekomme behov på kommunalt niveau, dvs. behov for økonomi- og aktivitetstal I de følgende tre afsnit præsenteres begreber for målgrupper, ydelser og tilbud samt en kortfattet beskrivelse af baggrunden for begrebernes overord- 9

10 nede inddeling. Alle begreber er defineret og også kommenteret, hvor det er relevant, hvilket foreligger i bilag A. 1.6 Læsevejledning til begrebssystemerne De følgende tre begrebssystemer for henholdsvis målgrupper, ydelser og tilbud er opbygget hierarkisk med et antal overbegreber (dimensioner), som yderligere er nedbrudt i en række tilhørende underbegreber i det antal niveauer, der har været behov for. For eksempel har der i udviklingen af målgruppeklassifikationen været behov for at opdele socialt problem i en række underbegreber, eksempelvis misbrug, som igen er opdelt i tre yderligere underbegreber, henholdsvis stofmisbrug, alkoholmisbrug og medicinmisbrug. Dette er gjort med henblik på at kunne beskrive specifikke typer af et socialt problem og specifikke typer af misbrug, som en borger måtte have. Et underbegreb skal forstås og læses i sammenhæng med det overbegreb, det tilhører. Det betyder for eksempel, at der i definitionerne af de tre underbegreber for misbrug er indeholdt definitionen af overbegrebet misbrug, som igen indeholder definitionen af et socialt problem. Definitionerne af de enkelte underbegreber henviser til de karakteristiske træk, som gør sig gældende for underbegrebet, eksempelvis at stofmisbrug henviser til et misbrug, hvor et individ periodisk eller hele tiden anvender et euforiserende eller narkotisk stof. Indeholdt i denne definition er, at misbrug er et socialt problem, hvor et individ er afhængig eller har et forbrug i et sådant omfang, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for individet og/eller dennes omverden, hvilket er definitionen på misbrug (som igen indeholder definitionen på et socialt problem). Hvor det er relevant, er der udviklet konkretiseringer af begreberne i underbegreber. Konkretiseringerne er ikke udtømmende, og der vil være tilfælde, hvor underbegreber til et overordnet begreb vil være omfattet af det overordnede begreb uden at være egentligt konkretiseret. Eksempelvis er ludomani omfattet af begrebet misbrug, men er ikke konkretiseret som et selvstændigt underbegreb. Begreberne i hvert af de tre begrebssystemer, målgrupper, ydelser og tilbudstyper, er ikke gensidigt udelukkende. Det vil sige, at man efter behov kan kombinere begreberne, både inden for et begrebssystem og imellem begrebssystemerne. Eksempelvis kan det i nogle sager være relevant at registrere borgeren med flere målgruppebegreber. Desuden kan det være relevant at registrere flere ydelser hos de borgere, som modtager mange forskellige typer hjælp og eventuelt også flere tilbudstyper, hvis indsatsen leveres af forskellige typer af leverandører. I praksis skal sagsbehandleren registrere de(n) målgruppe(r), ydelse(r) og tilbudstype(r), som er relevant(e) for den pågældende sag og afgørelse. 10

11 2. Begreber målgrupper Dette afsnit præsenterer en overordnet målgruppeklassifikation på handicapog udsatte voksne-området. Målgruppeklassifikationen skal være med til at beskrive de væsentligste, overordnede forhold med betydning for sagens afgørelse, når sagen er endeligt belyst. Der skal således først registreres målgruppe i forbindelse med den endelige afgørelse. Formålet er dels at øge kommunernes mulighed for at følge udviklingen i forskellige målgrupper med henblik på planlægning af udbuddet af ydelser, dels at skabe grundlag for at søge ydelser i den konkrete sag. Målgruppeklassifikationen er inddelt i tre overordnede begreber, henholdsvis aldersgruppe, funktionsnedsættelse (handicap) og socialt problem med tilhørende underbegreber. De tre overordnede begreber er valgt, idet de tilsammen kan give den nødvendige karakteristik af en borger med en bestemt alder, et handicap (fysisk såvel som psykisk), og/eller som er udsat på grund af et socialt problem. Det er hensigten, at begreberne og underbegreberne tilsammen skal gøre det muligt at kombinere de forskellige funktionsnedsættelser, problemer og/eller diagnoser, som en borger måtte have. Med kategoriseringen af borgeren inden for en målgruppe fokuseres der på en overordnet beskrivelse af borgerens problem og ikke på borgerens konkrete funktionsniveau. I den forstand er målgruppebegreberne ikke funktionsudredninger af borgeren, da selve funktionsudredningen og begreberne hertil vil blive udviklet i arbejdet med udvikling af en særskilt funktionsudredningsmetode. Målgruppebegrebet omfatter de borgere, som er genstand for den konkrete indsats, der sættes i værk med henblik på at afhjælpe det problem og/eller den funktionsnedsættelse, som målgruppebetegnelsen indikerer. Målgruppebegrebets tilknytning til den konkrete indsats indebærer, at en borger kun vil blive registreret i en målgruppe i det omfang, det har haft betydning for afgørelsen om en indsats. Eksempelvis vil et misbrugsproblem, som ikke har relevans for en afgørelse, ikke blive registreret. En konsekvens af dette er, at tilknytningen mellem målgruppe og indsats vil ske i forhold til den samlede indsats og ikke i forhold til de enkelte ydelser og tilbud, som indsatsen består i. I forhold til begreberne vedrørende borgerens fysiske og/eller psykiske handicap er der et ønske om at kunne anvende diagnoserelaterede begreber, eksempelvis autisme, ADHD og demens. Anvendelsen af medicinske diagnoser forudsætter dog, at der er sket en diagnosticering af borgeren. Det 11

12 betyder, at sagsbehandleren først må registrere diagnoselignende målgrupper, såfremt der foreligge en diagnose. Hvis der ikke foreligger en diagnose, kan sagsbehandleren registrere målgruppen på et mere overordnet niveau, altså for eksempel psykisk funktionsnedsættelse i stedet for ADHD. Nedenstående skema viser de begreber, der dækker målgrupper. Definitioner af hvert begreb findes i bilag A. Målgrupper Aldersgruppe år år år år år år år år Funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Hjerneskade - Medfødt hjerneskade - Erhvervet hjerneskade Udviklingsforstyrrelse - ADHD - Autismespektrum Udviklingshæmning Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Socialt problem Problematisk adfærd Seksuelt krænkende adfærd Indadreagerende adfærd Selvskadende adfærd Udadreagerende adfærd Hjemløshed Kriminalitet Ikke personfarlig kriminalitet Personfarlig kriminalitet Misbrug Alkoholmisbrug Stofmisbrug Medicinmisbrug Prostitution Voldsramt Seksuelt misbrugt Tilknytningsforstyrrelse Social isolation Begreberne for målgrupper skal læses som, Individ med, eksempelvis Individ med fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i et individs synsskarphed, synsfelt og/eller synskvalitet (definition af synsnedsættelse), eller Individ med socialt problem, hvor et individ begår en strafbar handling (definition af kriminalitet). I nogle sager vil det være relevant at kombinere flere målgruppebegreber i beskrivelsen af borgeren, eksempelvis sindslidelse og social isolation. I de tilfælde kombineres flere målgruppebegreber fra ovenstående begrebssystem. I praksis skal sagsbehandleren registrere de(n) målgruppe(r), som er relevant(e) for den pågældende sag og afgørelse. Det vil betyde, at målgruppen først kan registreres i slutningen af sagsforløbet, når borgerens situation er endeligt belyst og vurderet, det vil sige lige inden der foretages en afgørelse. Eksempel Helle er 45 år og har haft dissemineret sclerose i adskillelige år nu. Helle sidder i sin kørestol fra morgen til aften og kan kun bevæge sig minimalt. Som følge af sclerosen har Helle desuden nedsat syn og taler meget lavt og utydeligt. Sagsbehandleren registrerer ved hjælp af begreber fra målgruppeklassifikationen Helles alder og de fysiske funktionsnedsættelser, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og kommunikationsnedsættelse. 12

13 2.1 Bemærkninger Der har været overvejelser om yderligere begreber i forhold til målgrupper, som ikke er taget med, idet disse typisk anvendes i andre forvaltninger, afdelinger og/eller sektorer, eksempelvis ludomani (sundhedssektoren). Ludomani vil i dette begrebsapparat blive omfattet af begrebet misbrug, men det er ikke vurderet nødvendigt med en selvstændig kategori for dette, da ludomani typisk behandles og registreres i et andet system. Desuden har det været overvejet, om begrebssystemet også skulle omfatte diagnoser for livsstilssygdomme såsom diabetes, KOL, hjerte-karsygdomme og kræft, idet en stor del af befolkningen lider af disse livsstilssygdomme og derfor udgør et stort problem, som der skal iværksættes tiltag i forhold til. Begreber for disse diagnoser er dog ikke medtaget af to årsager. Dels er diagnoser på konkrete sygdomme forholdsvis velbeskrevne på sundhedsområdet og vil i en eller anden grad kunne hentes herfra. Dels er diagnoser fravalgt, da fokus for projektets begrebssystem er funktionsnedsættelsen og ikke selve diagnosen. En diabetiker, som eksempelvis ansøger om medudgifter til bleer, vil således skulle registreres under funktionsnedsættelsen mobilitetsnedsættelse og ikke under diagnosen diabetes. En række begreber er ligeledes fravalgt, idet de dels bliver for detaljerede og dels omfattes af et eksisterende begreb. Eksempelvis omfattes OCD og psykopati af begrebet sindslidelse, ligesom talenedsættelse omfattes af begrebet kommunikationsnedsættelse. Endelig omfattes kommunikationsnedsættelse som følge af psykisk funktionsnedsættelse af den enkelte funktionsnedsættelse og/eller diagnose, eksempelvis autisme og hjerneskade, og behøver derfor ikke sit eget begreb. Endelig har det været overvejet, om etnicitet skal indgå i målgruppebegrebssystemet. Begrebet er fravalgt, idet de oplysninger, som er relevante i forhold til en borger med anden etnisk herkomst, eventuelt vil kunne hentes fra stamoplysninger og/eller fra en funktionsudredning, såfremt etniciteten påvirker en persons funktionsevne, giver anledning til sociale problemer og/eller ressourcer. 13

14 3. Begreber ydelser Dette afsnit præsenterer de begreber, der dækker de ydelser, som sagsbehandlere på handicap- og udsatte voksne-området har behov for at tildele en borger. Begreberne for ydelser udgør sammen med begreberne for tilbud et førstegenerationsindsatskatalog. Der er identificeret i alt 12 overordnede begreber og tilhørende underbegreber, som dækker de lovbestemte ydelser, der er på handicap- og udsatte voksne-området. Begreberne er yderligere valgt med henblik på at give den enkelte sagsbehandler det nødvendige overblik over de typer af ydelser, som en borger inden for en eller flere målgrupper på handicap- og udsatte voksne-området har behov for i forhold til at håndtere en nedsat funktionsevne og/eller socialt problem. Detaljeringsniveauet for ydelserne er valgt ud fra et praktisk hensyn, det vil sige at der er defineret det antal ydelser, som sagsbehandleren overordnet har brug for i sagsbehandlingen. Det er dog muligt for den enkelte kommune at supplere ydelsesbegreberne og tilhørende underbegreber med flere deltaljeringsniveauer, hvis der er behov for det. Nedenstående skema viser de begreber, der dækker ydelser. Definitioner af hvert begreb findes i bilag A. Ydelser Socialpædagogisk støtte Praktiske opgaver i hjemmet Personlig pleje Kost/indkøb Administration Medicinhåndtering Kontakt/samvær Uddannelse/beskæftigelse Varetagelse af forældrerollen Behandling/træning Talepædagogisk behandling Psykologisk behandling Terapi Misbrugsbehandling Alkoholmisbrugsbehandling Alkoholmisbrugsbehandling - underkastet behandlingsdom Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling - underkastet behandlingsdom Psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling Underkastet behandlingsdom Socialpædagogisk behandling Underkastet behandlingsdom Underkastet ungdomssanktion Genoptræning Vedligeholdelsestræning Botræning Mobilitytræning Aktivitets- og samværsydelse Rådgivning Beskyttet beskæftigelse Ophold Midlertidigt ophold Aflastning Udslusning Længerevarende ophold Undervisning Individuel undervisning Kompenserende specialundervisning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Støttepersonordninger Kontaktperson til døvblinde Ledsageordning Hjælpeordning (BPA) Praktisk hjælp Personlig hjælp Kontantydelse Merudgift Hjælpemiddel Særligt personlige hjælpemiddel Kropsbåret Ikke-kropsbåret Forbrugsgoder Støtte til boligindretning Støtte til køb af bil Støtte til individuel befordring 14

15 Begreberne skal læses som bestemte ydelser, som en borger tildeles, eksempelvis socialpædagogisk støtte i form af hjælp til medicinhåndtering. Det er muligt at vælge enkeltstående ydelser eller kombinere ydelser på tværs i forhold til at kunne beskrive den hjælp, som en borger skal have. Det kan eksempelvis være relevant både at tildele en borger socialpædagogisk støtte til praktiske opgaver i hjemmet (hvor opgaven har en socialpædagogisk karakter) og tildele en form for aktivitets- og samværsydelse. I praksis skal sagsbehandleren registrere de(n) ydelse(r), som er relevant(e) for den pågældende sag og afgørelse. Eksempel Jytte er 55 år og fik for et år siden en hjerneblødning med svære talemotoriske og afatiske følger. Jytte har fået den medicinske diagnose apopleksi og den talepædagogiske diagnose afasi og verbalapraksi. Jytte har modtaget talepædagogisk behandling på et genoptræningscenter, men behandlingen er ophørt. Jytte og ægtefællen Poul ønsker fortsat en form for behandling eller undervisning med henblik på at kunne kommunikere bedre med hinanden, idet Jytte har meget svært ved at gøre sig forståelig og finde de rette ord. Sagsbehandleren registrerer ved hjælp af begreber fra målgruppeklassifikationen dels Jyttes alder, og dels at Jytte har en fysisk funktionsnedsættelse i form af en kommunikationsnedsættelse. For at afhjælpe kommunikationsnedsættelsen indstilles Jytte til kompenserende specialundervisning, som sagsbehandleren registrerer ved hjælp af begrebet fra ydelsesklassifikationen. 3.1 Bemærkninger Andre begreber til at dække ydelser har været under overvejelse, men er ikke fundet relevante, idet disse typisk bliver anvendt i andre forvaltninger, afdelinger og/eller sektorer. Dette gælder eksempelvis arbejdsprøvning (som hører til beskæftigelsesområdet), og yderligere underopdelinger af støtte til køb af bil (som typisk foretages af separate bilteams). Begrebet struktur i hverdagen har været overvejet som et underbegreb til socialpædagogisk støtte, men er blevet fravalgt, idet begrebet er indeholdt i mange af de andre underbegreber til socialpædagogisk støtte, eksempelvis administration og praktiske opgaver i hjemmet. Struktur i hverdagen har desuden karakter af at være et formål med den socialpædagogiske indsats, som leveres, mens de øvrige begreber har karakter af at være konkrete opgaver, som der gives socialpædagogisk støtte til. Ud fra en terminologisk stringens er begrebet således fravalgt. Hvis struktur i hverdagen er den eneste indsats, der skal leveres, kan den omfattes af overbegrebet socialpædagogisk støtte. Begrebet udredning er ikke med i systemet, da denne foretages som en del af sagsbehandlingen, og indgår ikke som en del af afgørelsen, som er et kriterium for, om et begreb skal med eller ej. 15

16 Støttekontaktpersonordningen (SKP-ordningen) er inden for dette systems terminologi en tilbudstype, som leverer ydelsen socialpædagogisk støtte. Derfor er SKP-ordningen inden for dette system ikke en decideret ydelse, men omfattes af en tilbudstype, eksempelvis dagtilbud eller botilbud. Tandpleje hører under begrebet psykiatrisk eller anden speciallægelige behandling, hvis der er tale om behandling. Det har været overvejet, om begrebet botræning skulle høre under begrebet midlertidigt ophold, men vurderingen har været, at botræning ikke som sådan er et midlertidigt ophold, men en form for træning, og derfor hører mest naturligt til under behandling/træning. Under midlertidigt ophold findes begrebet udslusning, som også indeholder begrebet botræning. Botræning kan dog godt foregå uafhængigt af udslusning, hvorfor den har fået en selvstændig kategori. Endelig skal det nævnes, at begreberne beskyttet beskæftigelse, praktisk hjælp og personlig hjælp er inkluderet i begrebssystemet på trods af, at disse begreber stammer fra henholdsvis beskæftigelses- og ældreområdet. Begreberne er medtaget, da sagsbehandlere på handicap- og udsatte voksneområdet i nogle tilfælde vil have behov for at visitere til disse ydelser, blandt andet i forbindelse med tildeling af andre ydelser. Eksempelvis kan praktisk og personlig hjælp være en del af de ydelser, som en borger skal have leveret på et botilbud, og i sådanne tilfælde vil praktisk og personlig hjælp ikke blive visiteret fra ældreområdet. Disse begreber er taget fra Tilbudsportalens begrebssystem og er således veldefinerede. 16

17 4. Begreber tilbud Dette afsnit præsenterer de begreber, der dækker de typer af tilbud, som sagsbehandlere på handicap- og udsatte voksne-området har behov for at tildele en borger. Begreberne for tilbud udgør sammen med begreberne for ydelser et førstegenerationsindsatskatalog. Tilbudsklassifikationen er inddelt i tre overordnede begreber, hvoraf dagtilbud og botilbud er yderligere opdelt med en række underbegreber. Tilsammen gør de tre overordnede begreber og dertilhørende underbegreber det muligt for en sagsbehandler på området at finde den nødvendige tilbudstype, som skal levere den eller de tildelte ydelser, som borgeren har behov for og ret til. Tilbud skal forstås som den organisatoriske ramme, inden for hvilken en eller flere ydelser leveres til borgeren. Et synonym for tilbud er en leverandør. Det skal bemærkes, at ydelser, som myndigheden leverer, eksempelvis kontantydelse og støttekontaktpersoner, ikke er omfattet af systemet, da myndigheden som en tilbudstype ikke er en meningsfuld kategori i sammenligning med de øvrige tilbud, som er anført i nedenstående skema. Det er desuden blevet vurderet, at det ikke giver nogen værdifuld information at vide, om myndigheden leverer en given ydelse. Det interessante i den forbindelse vil være selve ydelsen, som kan trækkes fra ydelsesbegrebssystemet (jf. ovenstående skema). Nedenstående skema viser de begreber, der dækker tilbud. Definitioner af hvert begreb findes i bilag A. Tilbud Dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Uddannelsestilbud Ambulant tilbud til voksne Botilbud til voksne Længerevarende botilbud til voksne Sikret botilbud Plejehjem Almen bolig Plejebolig Bofællesskab Midlertidigt botilbud til voksne Behandlingstilbud Forsorgshjem/herberg Krisecenter Rehabiliteringstilbud 17

18 I nogle tilfælde kan det være relevant at registrere flere tilbudstyper, som skal levere ydelsen eller ydelserne til borgeren, eksempelvis botilbud og undervisningstilbud. I de tilfælde kombineres flere tilbudsbegreber fra ovenstående begrebssystem. I praksis skal sagsbehandleren registrere de(n) tilbudstype(r), som er relevant(e) for den pågældende sag og afgørelse. Eksempel Martin er 33 år og har været indlagt på lukket afdeling på et psykiatrisk center med diagnosen depressiv med psykotiske symptomer. Ved hjælp af begreberne fra målgruppeklassifikationen registrerer sagsbehandleren Martins alder, at Martin er sindslidende samt den diagnose, Martin har fået fra det psykiatriske center. Sagsbehandleren noterer desuden, at Martin er meget sårbar og føler sig socialt isoleret, hvilket blandt andet betyder, at Martin har svært ved at komme i gang med en hverdag uden for hospitalets rammer, herunder på sigt komme i gang med et job. Sagsbehandleren vurderer, at Martin har brug for støtte til at komme i gang med at få indhold i sin hverdag og få en struktur på den. Derfor tildeler sagsbehandleren ydelserne socialpædagogisk støtte til at få struktur i hverdagen og støtte til kontakt/samvær, herunder skabe en sammenhængende hverdag og indgå i sociale sammenhænge. Martin indstilles af sagsbehandleren til et aktivitets- og samværstilbud med henblik på at få leveret ydelsen socialpædagogisk støtte til at få struktur i hverdagen og støtte til samvær/kontakt. 4.1 Bemærkninger Det har været overvejet, om tilbudstyperne skulle opdeles i henholdsvis privat og offentligt tilbud. Det er dog blevet vurderet, at det ikke var relevant inden for et begrebssystem, da sagsbehandleren primært har behov for at tildele et tilbud uafhængigt af, om det er privat eller offentligt. Derimod er der udtrykt et behov for at kunne registrere forskellige oplysninger om et tilbud, eksempelvis om det ligger internt i kommunen eller eksternt, hvad ejerforholdet er, hvor meget personale der er og andet, blandt andet med henblik på snitflader til afregningssystemer. Derfor foreslås det, at der på sigt udarbejdes en teknisk understøttelse af begreberne, som gør det muligt at registrere, hvilket konkret tilbud der vælges, herunder den attribut eller de attributter, der hører til hvert tilbudsbegreb. Dette vil gøre det muligt at beskrive de karakteristika, som gør sig gældende for et tilbud, eksempelvis om det er et privat eller et offentligt tilbud, om det ligger internt i kommunen eller ej og andet. 18

19 5. Ændringer i forhold til Tilbudsportalen Som nævnt er begreberne udarbejdet med udgangspunkt i det begrebsarbejde og det begrebsapparat, som ligger til grund for Tilbudsportalen. Det har dog været nødvendigt at udvide, detaljere, præcisere og samle begreberne på en lidt anden måde, idet formålet med forprojektet er et andet end Tilbudsportalen. I forhold til Tilbudsportalens begreber er følgende ændringer blandt andet foretaget: Yderligere underopdeling af begreber: Eksempelvis er hjerneskade opdelt i henholdsvis erhvervet og medfødt hjerneskade, forskellige typer af behandling har fået et underbegreb i form af underkastet behandlingsdom m.m. Tilføjelse af begreber: Eksempelvis medicinmisbrug, flere aldersintervaller (for at dække gruppen for efterværn, som er år, og for at dække målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er år), uddannelsestilbud, rehabilitering, bofællesskab, almen bolig, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov m.m. Disse tilføjelser er foretaget med henblik på at dække ydelser, som ikke nødvendigvis gives i forbindelse med de tilbud (primært bo- og dagtilbud), som er dækket af Tilbudsportalen, men som er relevante i den kommunale sagsbehandling på området. En anden opdeling af begreber i begrebshierarkiet: Eksempelvis er begrebet socialpædagogisk støtte rykket et niveau op og har fået tilføjet en række underbegreber, fritidsaktivitet og aktivitets- og samværsaktivitet er slået sammen m.m. Omformulering og præcisering af en række begrebers definitioner. Ændringerne er foretaget med henblik på at gøre begreberne mere præcise og anvendelige i praksis, således at begreberne matcher de målgrupper, ydelser og tilbud, som sagsbehandlere på handicap- og udsatte voksneområdet har brug for i sagsbehandlingen. Desuden er ændringerne med til at gøre sagsbehandlingen mere smidig og dokumentationen mere entydig og præcis. 19

20 Bilag A: Begrebsdefinitioner Bilaget er delt op i følgende afsnit: Målgrupper definitioner Ydelser definitioner Tilbud definitioner 20

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 23 2011 12:26:43 - Helle Wittrup-Jensen 61 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Begrebsarbejde til Tilbudsportalen Manual Marts 2007 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Manual Marts 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet 28. november 2012 Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet Kortlægning af specialiseret viden. Socialområdet og specialundervisningsområdet Kolofon: Udgivet af Social-

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere