Mads Bryde Andersen. Praktisk aftaleret. 4. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mads Bryde Andersen. Praktisk aftaleret. 4. udgave"

Transkript

1

2

3 Praktisk aftaleret

4

5 Mads Bryde Andersen Praktisk aftaleret 4. udgave Gjellerup København 2015

6 Praktisk aftaleret, 4. udgave Mads Bryde Andersen og Gjellerup ISBN trykt udgave ISBN e-bog Omslag: Jens Hage Sats og ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling Respekter ophavsretten Denne e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogen til din egen personlige brug, og du må ikke distribuere den til personer uden for din husstand.

7 Indhold Forord 11 Kapitel 1: Emne, metode og retskilder Fremstillingens formål a. Den praktiske aftaleret b. Afgrænsning Aftale og transaktion a. Aftalebegrebet b. Aftalens delkomponenter c. Transaktionen d. Andre grundbegreber e. Transaktionens værdi og risici Den praktiske aftalerets virkemidler a. Aftalemanifestationen b. Hensigtserklæringer c. Forkontrakten d. Optionen e. Side letters mv. 40 Kapitel 2: Aftaleforhandling Grundlaget for aftaleindgåelsen a. Værdibegrebet b. Værdi, planlægning og aftale Undersøgelser om modparten a. Den forretningsmæssige betydning b. Offentligt tilgængelige oplysninger c. Interne oplysninger d. Oplysninger fra tredjeparter e. Prøveforløb mv Retlige rammer for aftaleforhandlingen a. Retsgrundlaget før og efter aftaleslutningen b. Regler om oplysningspligt c. Kapitel I-reglerne d. Vilkår om aftalekompetence e. De aftaleretlige ugyldighedsregler f. Forholdet til tredjeparter g. Offentligretlig aftaleregulering h. Det offentlige som aftalepart i. Aftaleindgåelse ved offentlige udbud 74

8 2.4. Planlægning af aftaleforhandlingen a. Aftaleforhandlingen åbnes b. Strukturering af aftaleforhandlingen c. Vilkår for aftaleforhandlingen Selve aftaleforhandlingen a. Forhandlingsforløbet b. Saglig forhandling c. Saglighedsstandarder d. Forhandlingskneb e. Modtræk f. Forhandlingsdødvande g. Interessekonflikter Juristen i aftaleforhandlingen a. Juristopdraget b. Typiske opgaver c. Særligt om projektforløb 115 Kapitel 3: Koncipering Almene spørgsmål a. Begreb og funktion b. Retlige minimumskrav c. Detaljeringskravet d. Momenter ved fastlæggelsen af detaljeringskravet Generelle principper og løsningsmodeller a. Detailregulering eller rammestyring b. Fortolkningslærens betydning for konciperingen c. Fortolkningsregulering d. Særligt om definitioner Koncipering af regelkompontenter a. Problemstilling b. Retsfaktum c. Retsfølgen d. Særlige regeltyper Koncipering af tekster med afledte retsvirkninger a. Problemstillingen b. Konstaterende erklæringer c. Bilagsmateriale d. Reklamemateriale mv e. Emballage Særligt om standarddokumenter a. Problemstillingen b. Adhæsionsaftaler c. Shrink wrap-vilkår mv d. Rammeaftaler e. Forretningsbetingelser og tilbudsgrundlag mv f. Aftalekomplekser Aftalens opbygning a. Strukturering 159

9 3.6.b. Tekstbehandling c. Typografiske markører d. Indledning og præambel e. Bilagshåndtering Aftalens sprog a. Grammatik og form b. Identificer sætningens subjekt c. Subjekt/verbum-relationen d. Modificerende og beskrivende sætningsdele e. Ordvalget i øvrigt 179 Kapitel 4: Aftaleslutningen Pligtens indtræden a. Aftaleslutningens begreb og funktion b. Den mundtlige aftale c. Skriftlighed d. Digital aftaleindgåelse e. Tiltrædelsesforbehold mv Aftalens endelighed a. Betingelser b. Ejendomsforbehold c. Annullation og ombestilling Afslutningsformer a. Underskrivelsen b. Foranstaltninger ved underskrivelsen c. Closing Forhold efter aftaleindgåelsen a. Afgiftsberigtigelse b. Sikring af aftaledokumentet Aftalerevision og ændringshåndtering a. Problemstilling b. Konciperingsspørgsmål c. Ensidige ændringer 217 Kapitel 5: Grundregulering Partsreguleringen a. Problemstillingen b. Partsangivelsen c. Partsrepræsentanter d. Identitetsændringer e. Substitution Kompetenceregulering a. Problemstillingen b. Tildelingsformer Kommunikationsregulering a. Problemstillingen b. Regler om formueretlige påbud 246

10 5.3.c. Enkelte kommunikationsformer d. Kommunikationsaftaler e. Diskretion og offentlighed f. Referencer Forholdet til tredjeparter a. Problemstillingen b. Forholdet til underleverandører c. Andre mulige aftaleparter d. Senere omsætningsled e. Kreditorer Forholdet til det offentlige a. Problemstillingen b. Skatte- og afgiftskrav c. Konkurrenceretlige restriktioner d. Eksportrestriktioner e. Andre omsætningsrestriktioner 276 Kapitel 6: Ydelsen Almene spørgsmål a. Problemstilling b. Forskellige typer af præstationshandlinger c. Oversigt Realydelsen a. Beskrivelsesproblemer b. Kvalitetskrav c. Andre aspekter d. Levering og risikoovergang e. Accessorier f. Præstationstidspunktet Pengeydelsen a. Valg af betalingsmiddel b. Vederlagets størrelse og sammensætning c. Variabel betaling mv d. Refusion og udlæg e. Betalingstid og -sted f. Betalingens retsvirkning Garanti og sikkerhedsstillelse a. Karakteristik b. Partsgarantier c. Tredjemandsgarantier d. Leverandørgarantier e. Sikkerhedsstillelse f. CSR-garantier mv Accessoriske forpligtelser a. Loyalitetspligt b. Konkurrenceklausuler c. Tying clauses d. Facilitering og bestikkelse 346

11 6.6. Andre forhold ved præstationshandlingen a. Kreditormedvirken b. Kontrolforanstaltninger c. Anden risikohåndtering 353 Kapitel 7: Ophør og genforhandling Fælles problemstillinger a. Problemstilling og kendetegn b. Ophørets retsvirkninger c. Ydelsens tilbagegivelse mv d. Leverandørskift Ugyldighed a. Begreb b. Ugyldighedens retsvirkninger c. Delvis ugyldighed Udløb og forældelse mv a. Udløb b. Forældelse og reklamation c. Præklusion og mortifikation Opsigelse a. Terminologi og problemstilling b. Opsigelsesvarslet Ændringsregulering a. Aftaleændring ved opsigelse b. Ændringsanmodninger mv c. Genforhandling d. Ændringshåndtering baseret på partnering 380 Kapitel 8: Misligholdelse Almindelige spørgsmål a. Begreb og problemstilling b. Hoved- og biforpligtelser c. Faktiske mangler d. Forsinkelse e. Retsmangler Opfyldelsesbeføjelser a. Naturalopfyldelse b. Forbud, påbud og umiddelbare fogedforretninger Erstatningsbeføjelsen a. Karakteristik b. Konventionalbod Gensidighedsbeføjelser a. Tilbageholdelse b. Forholdsmæssigt afslag c. Ophævelse d. Udbedring, ombytning og afhjælpning 416

12 8.5. Umulighed og force majeure a. Karakteristik b. Retsfaktum for force majeure c. Retsfølgen af force majeure Fællesproblemer a. Reklamation b. Konsekvenser af anvendte beføjelser c. Ansvarsfraskrivelser mv. 427 Kapitel 9: Lovvalg og konfliktløsning Fælles problemstillinger a. Karakteristik b. Aftalefriheden Lovvalg a. Retsgrundlaget b. Beslutningen om lovvalget c. Aftalevarianter d. Lex mercatoria Forum a. Forumvalget b. Forumvalgets følger c. Værnetingsaftaler d. Processuelle forberedelseshandlinger Voldgift a. Begreb og funktion b. Fordele og ulemper c. Voldgiftsvedtagelsen d. Retlig regulering e. Voldgiftsprocessen Alternativ konfliktløsning a. Begreb og funktion b. Mægling og mediation c. Særlige forligsprocedurer d. Formaliseret klagebehandling 477 Ordliste, forkortelser og lovhenvisninger 479 Litteratur 491 Doms- og afgørelsesregister 499 Emneindeks og lovregister 502

13 Forord Hermed udsendes en revideret og gennemskrevet udgave af andet bind i min trilogi over dansk aftaleret, som foruden dette bind indeholder bogen Grundlæggende aftaleret (Bind I, 4. udgave 2013) og Enkelte transaktioner (bind III, 2. udgave 2011). I denne udgave har jeg opdateret fremstillingen i lyset af den retsstilling og aftalepraksis, der er gældende pr. 15. juni Jeg takker chefjurist Henrik Schultz, DI, for bistand med at fremskaffe opdaterede versioner af industriens standardkontrakter. Trilogien, eller dele af den, anvendes i universitetsundervisningen i København, Aarhus og Aalborg og ved Syddansk Universitet. Bogen suppleres med hjemmesiden hvor man kan finde dele af det aftalemateriale, bogen henviser til. Forslag om forbedringer eller påpegning af fejl modtages med tak på København i juli 2015 Mads Bryde Andersen 11 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

14

15 Emne, metode og retskilder Kapitel Fremstillingens formål 1.1.a. Den praktiske aftaleret Den grundlæggende aftaleret fokuserer på, hvordan aftalepligter skabes, hvordan de ord og vendinger, hvorved disse pligter manifesteres, fortolkes (navnlig i fastsættelsen af, hvilke retsvirkninger der følger heraf), og på, hvornår løfter og aftaler kan anfægtes som ugyldige, jf. i det hele Grundlæggende aftaleret, afsnit 1.1. Denne emneafgrænsning har med aftalelovens opbygning og med lovens traditionelle betydning for aftaleretten været naturlig, og den har i øvrigt været udslag af en mangeårig nordisk retstradition. Men set fra et praktisk synspunkt rummer afgrænsningen en indsnævring af synsfeltet, som ikke i enhver henseende er hensigtsmæssig. Ved kun at fokusere på de tilfælde, hvor aftalen fremlægges som bilag under en retssag, fjernes blikket fra det, aftaleparterne må anse som den væsentligste kvalitetsparameter, nemlig om aftalen tjener som et hensigtsmæssigt instrument for deres økonomiske og forretningsmæssige interesser og som et middel til at undgå fremtidige uenigheder og konflikter. Den grundlæggende aftaleret giver således kun begrænset vejledning om de ganske væsentlige praktiske problemer, der opstår ved koncipering, forhandling og tilrettelæggelse af aftaler, der skal danne retsgrundlaget for mere komplicerede kommercielle transaktioner. Man har undertiden undskyldt denne afgrænsning med, at der er tale om elementer i den praktiske uddannelse, som juristen gennemgår i det virkelige liv, f.eks. som advokat eller husjurist. Men undskyldningen kan ikke bortforklare, at en lang række praktiske problemstillinger kan behandles lige så fagligt og videnskabeligt, som den grundlæggende aftalerets problemer har været behandlet. Den praktiske aftaleret og studiet af de en- Den grundlæggende aftaleret 13 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

16 1.1. Fremstillingens formål Praktisk aftaleret kelte transaktioner trækker disse problemstillinger frem til særskilt behandling. Den praktiske aftaleret beskæftiger sig med, hvordan parterne i en privatretlig aftale bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Betragter man aftaleretten som et hus, er den praktiske aftaleret funderet på den grundlæggende aftaleret, dens arkitektur defineres ved de kommercielle interesser og mål, som parterne sætter for den enkelte transaktion, og dens bygningsmæssige (ingeniørmæssige) konstruktion er de retlige forpligtelser, som realiserer disse intentioner i en så robust form, at helheden giver mening. Betegnelsen praktisk aftaleret blev introduceret med denne bogs første udgave, som udkom for 20 år siden, i Forestillingen om, at aftaleretten også har en praktisk side, vinder stigende anerkendelse både herhjemme og i udlandet, og den tankegang, der ligger til grund for faget, genfindes i talrige andre videnskabelige fremstillinger. I mange år var hovedværket i dansk praktisk aftaleret Juridisk Formularbog, hvis seneste, 16., udgave udkom i I 2000 tog Forlaget Thomson (nu KarnovGroup) initiativ til at udgive den omfattende Paradigmaserie, som tæller adskillige bind inden for alle dele af det kommercielle aftaleliv. Serien udkommer nu primært online. Hertil kommer en række oversigtsværker som f.eks. Erik Werlauff: Kontrakter, hvis 3. udgave udkom i Navnlig i svensk litteratur er den praktiske aftalelitteratur i fremvækst. Her kan der være særlig grund til at fremhæve David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser. Norstedts Juridik, Stockholm (2012). Christina Ramberg har i Kontraktstyper (2005) med fokus på baggrundsretten behandlet et antal transaktioner bl.a. inden for køb, tjenesteydelser, konsulentassistance, finansielle aftaler og samarbejdsaftaler. De almene spørgsmål, der behandles i denne bogs første del, er også beskrevet i Stefan Lindskogs bog Förhandlingsspelet (1989). Se også Gerlinde Berger-Walliser & Kim Østergaard (red.): Proactive Law in a Business Environment (Djøf Publishing, 2012), der samler en række videnskabelige bidrag, hvis fælles tema er, hvordan erhvervsvirksomheder undgår konflikter. Også nyere norsk litteratur har fokus på forhandlingsspørgsmål, se herved Per M. Ristvedt: Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold (2003). I retssystemer, hvor der er tradition for omfattende og detaljerede aftaledokumenter, finder man talrige bidrag til den praktiske aftaleret i form af paradigmasamlinger mv. I et bredere perspektiv 14 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

17 Kapitel 1: Emne, metode og retskilder viderefører den indfaldsvinkel, der lægges frem i denne bog, en tendens, vi også møder i andre nyere retsvidenskabelige discipliner: I stedet for at tage udgangspunkt i de retsspørgsmål, der opstår, når tingene er gået galt, fokuserer man på den situation, beslutningstageren står i. Samme tanke er anvendt i den forvaltningsretlige undervisning ved Københavns Universitet siden Bent Christensens banebrydende fremstilling i Hjemmelsspørgsmål (1980), og senere: Forvaltningsret opgaver, hjemmel, organisation (2. udg., 1997). Det er ambitionen med denne bog og bind III i trilogien Aftaleretten, Enkelte transaktioner at give læseren en almen, men grundlæggende forståelse af aftaleinstrumentets funktion som grundlag for en kommerciel transaktion. Fokus er på de problemstillinger og reguleringstemaer, der går igen omend selvsagt med variationer i enhver kommerciel transaktion. Det drejer sig om både praktiske og retlige forhold, som omgiver transaktionen fra fødsel til død : indgåelse, betingelser, opfyldelse, misligholdelse, konfliktløsning etc. I henseende til aftalereguleringen kommer fokus til at ligge omkring klausuler mv., som vil kunne genfindes i enhver aftale. Den praktiske aftaleret (sammen med læren om de enkelte transaktioner) hører til aftalerettens retspolitik: Hvordan kommer aftalen som parternes lov til at fungere bedst muligt formelt (dvs. ved indgåelse og koncipering) såvel som materielt (dvs. ved reguleringsvalget). Derimod repræsenterer den grundlæggende aftaleret sammen med studiet af de særregler, der regulerer de enkelte transaktioner, aftalerettens retsdogmatik. Hvor andre retsområder, og herunder andre aftaleretlige specialdiscipliner, henvender sig til særlige brancher eller professionsudøvere, sigter den praktiske aftaleret bredt. Faget er en praktisk overbygning over den almindelige obligationsret, med fokus på kommercielle transaktioner. Kun inden for nogle af disse transaktioner (hvoraf nogle er beskrevet i Enkelte transaktioner) er der opbygget sædvaner og normer, der kan supplere den aftaleretlige forståelse. Man finder heller ingen faglige organisationer herhjemme, der beskæftiger sig med den praktiske aftaleret som sådan. Det juridiske organisationsliv udfolder sig også her mest på specialområderne. Målsætning Aftalerettens retspolitik Aftalerettens aktører 15 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

18 1.1. Fremstillingens formål Den amerikanske forening IACCM, International Association for Contract and Commercial Management, se udgør det nærmeste, man kommer en juridisk forening, der beskæftiger sig med den praktiske aftalerets problemer. Foreningen udfolder sig ved aktiviteter, der for en stor dels vedkommende foregår på nettet (indbydelse til konferencer og webinars, spørgeskemaundersøgelser, elektroniske nyhedsbreve mv.), og den udfører et fortjenstfuldt arbejde ved løbende at indhente erfaringsmateriale om praksis ved forhandling og indgåelse af forskellige typer af aftaleklausuler. Almene spørgsmål og enkelte transaktioner Kommercielle transaktioner I triologien Aftaleretten har det ikke været muligt at opretholde nogen knivskarp opdeling mellem den retsdogmatisk orienterede grundlæggende aftaleret og den praktiske, kommercielle og for så vidt retspolitisk orienterede praktiske aftaleret. Det skyldes, at det detaljeringsniveau, der efterspørges i den praktiske aftaleret, ofte nødvendiggør en mere detaljeret redegørelse for baggrundsretten (dvs. for gældende ret), end den man rimeligvis kan gennemføre i den alment orienterede grundlæggende aftaleret. F.eks. forudsætter koncipering af støtteerklæringer, garantier og erstatningsansvar i enkelte transaktioner en detailforståelse af baggrundsreguleringen, som ikke er relevant for en generel fremstilling af denne baggrundsret. Også i sondringen mellem den praktiske aftaleret og de enkelte transaktioner opstår afgrænsningsspørgsmål. Her går den principielle grænse ved, om et reguleringstema har betydning, uanset hvilken type af transaktion der er tale om. Sådanne generelle temaer behandles i den praktiske aftaleret. Derimod omhandles de spørgsmål, der har betydning for de enkelte transaktioner, i bogen af dette navn. 1.1.b. Afgrænsning Som her afgrænset favner den praktiske aftaleret bredt. På grund af de talrige tværgående emner er det nødvendigt at lægge nogle afgrænsninger, der kan sikre en fokus omkring aftalerettens mest relevante problemer. For det første er emnet afgrænset til den kommercielle aftaleret. Som nærmere forklaret i afsnit 1.2.e. giver et indblik i aftalens økonomiske og forretningsmæssige aspekter indblik i de mekanismer, der motiverer parterne, og som derfor styrer dem både i aftaleindgåelsen, i den efterfølgende aftaleopfyldelse, og i den 16 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

19 Kapitel 1: Emne, metode og retskilder retlige fortolkning og udfyldning af de tvivlsspørgsmål, der udspringer af aftalen. Den grundlæggende motivation er ønsket om at skabe merværdi ved transaktionen dvs. gå ud af transaktionen med en værdi, der overstiger den, parterne hver for sig gik ind i aftalen med. I en kommerciel transaktion er dette motiv til stede hos begge parter, selv om parterne hver for sig anlægger forskellige værdikriterier: Når A indgår aftale med B, må det være fordi A anser B s ydelse for mere værdifuld for A, end A s egen ydelse hvorfor ellers have besværet med at indgå aftalen? Og sådan vil B også have det med sin ydelse. Når spekulant A f.eks. sælger en aktie til spekulant B, regner A med, at kursen vil falde; B med at den vil stige. At transaktionen dermed totalt set bliver mere værd for begge parter end før transaktionen hænger sammen med, at begrebet værdi er relativt og dermed beror på, hvilken situation (og hvilken part) der er tale om. Dette spørgsmål drøftes nærmere i afsnit 2.1.a. Uden for den praktiske aftaleret falder dermed bl.a. aftaler i familieforhold (herunder i forbindelse med generationsskifter) og aftaler mellem privatpersoner, f.eks. om køb af brugte genstande. Offentligretlige aftaleforhold er underlagt det legalitetsprincip, der gælder for den offentlige forvaltning. Forvaltningen har end ikke nogen almindelig adgang til at benytte aftale i stedet for forvaltningsakt, se nærmere hertil Grundlæggende aftaleret, afsnit 2.5.c. (navnlig s. 130 ff.). Men heller ikke aftaler mellem offentlige myndigheder omfattes af den praktiske aftaleret. I sådanne aftaler, der ofte vil dreje sig om faktisk forvaltningsvirksomhed, vil bevillingsmæssige og styringspolitiske hensyn der ofte vil være fremmede for den kommercielle aftaleret være i forgrunden. Derimod falder aftaler mellem offentlige myndigheder, der tilsigter at gennemføre kommercielle transaktioner, inden for den praktiske aftaleret. Se hertil Enkelte transaktioner, afsnit 8.4. Synergien Familie og forvaltning Et eksempel på en lovregulering af aftaler mellem forvaltningsmyndigheder foreligger med 60 i loven om kommunernes styrelse om aftaler om samarbejder mellem kommuner, som medfører indskrænkninger i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter den kommunale styrelseslov. Sådanne aftaler kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. Et 17 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

20 1.1. Fremstillingens formål andet eksempel er lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. I aftaleforhold, der indebærer, at en privat virksomhed overtager en offentligretlig opgave, vil man normalt aftale, at virksomheden har pligt til at følge de regler, som de relevante myndigheder måtte give. Dermed vil virksomheden i en række retlige henseender skulle optræde på samme måde som en offentlig myndighed. Der vil dog fortsat være betydelige forskelle. Mulighederne for at gøre et politisk ansvar gældende vil være begrænsede. Det samme gælder mulighederne for at gennemføre kontrol- og disciplinærforanstaltninger. En særlig aftaletype i den offentlige forvaltning (der i konsekvens af afgrænsningen ligeledes falder uden for fremstillingen) er de aftaler, der indgås mellem myndigheder i det statslige forvaltningsapparat med henblik på styring af økonomiske målsætninger. Se hertil Astrid Boel, Hans-Henrik Landert & Stein Larsen: Kontraktsstyring i den danske centraladministration. Nordisk Administrativt Tidsskrift ff. Blandede transaktioner Stærkt regulerede transaktioner Man kan diskutere, om aftaler mellem erhvervsdrivende og forbrugere og mellem en virksomhed og dens medarbejdere bør medtages i den praktiske aftaleret. Imod taler det systematiske hensyn, der følger af afgrænsningen ovenfor: Det økonomiske motiv om at realisere merværdi gør sig typisk kun gældende for den ene part, den erhvervsdrivende. Den typiske forbrugertransaktion vil være båret af et ønske om at realisere et forbrug eller en investering ikke et målrettet ønske om at realisere en fortjeneste mv. Dertil kommer, at forbrugeraftaler i vid udstrækning er reguleret af præceptive lovregler. For taler praktiske hensyn: De aftaler, hvorved en virksomhed afsætter sine varer og tjenester til forbrugere eller tilknytter sin arbejdskraft, rummer helt samme problemer som dem, der præger den øvrige del af den praktiske aftaleret. Det er i hovedsagen samme spørgsmål, der må tages stilling til, og samme strategiske overvejelser, der bør ligge bag. Det samme gælder aftaler med medarbejdere. Et andet forhold er, at disse aftaletyper sjældent volder store problemer i praksis. De fleste aftaler med forbrugere indgås mundtligt og falder af denne grund uden for den praktiske aftalerets område, jf. herom straks nedenfor. For at undgå for megen overlapning med eksisterende specialdiscipliner er opmærksomheden for det andet koncentreret om aftaleforhold, som parterne selv detailregulerer, f.eks. fordi reg 18 INDHOLD ORDLISTE, FORKORTELSER OG LOVHENVISNINGER DOMS- OG AFGØRELSESREGISTER EMNEINDEKS OG LOVREGISTER

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Praktisk aftaleret This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Praktisk aftaleret 3. udgave Gjellerup København 2009 Mads Bryde Andersen Praktisk aftaleret, 3. udgave Mads Bryde Andersen og

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

Forord. Jeg vil være taknemmelig for at modtage forslag om forbedringer eller påpegning af fejl på

Forord. Jeg vil være taknemmelig for at modtage forslag om forbedringer eller påpegning af fejl på Forord I årene 2002 2004 genudgav jeg mine aftaleretlige lærebøger i trilogien Aftaleretten, der foruden nærværende bind III består af Grundlæggende aftaleret (bind I) og Praktisk aftaleret (bind II).

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord til 2.-udgaven, 2009 11 Forord til l.-udgaven, 1977 13 Forkortelser 14 Indledning 15 I Bogens formål 15

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på International handelsret studiehæfte

Læs mere om udgivelsen på  International handelsret studiehæfte International handelsret studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret Studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret. Studiehæfte 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EKSPORT TIL ET NYT MARKED

EKSPORT TIL ET NYT MARKED Optioner, muligheder og udfordringer ved etablering af EKSPORT TIL ET NYT MARKED MICHAEL H. SVENDSEN MICHAEL@MHSVENDSEN.COM TEL 51 18 02 22 Michael H. Svendsen ARBEJDSOMRÅDER Internationale kontrakter

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten FAMILIERETTEN LINDA NIELSEN 7. udgave GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten Linda Nielsen Familieretten 2017 Linda Nielsen og Gjellerup/Gads Forlag ISBN trykt udgave 978 87 13 05077 2 ISBN

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Jens Evald. Juridisk teori, metode og videnskab

Jens Evald. Juridisk teori, metode og videnskab Jens Evald Juridisk teori, metode og videnskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jens Evald Juridisk teori, metode og videnskab 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og EFTA)

Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og EFTA) Jan Trzaskowski!"##$ % Hvad er det egentlig? Forskellige retsområder Civilretligt I kontrakt Uden for kontrakt Offentligretligt Blandede Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet Præsentation af ITCM-website

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Erhvervsret C

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til Koncernregnskaber Introduktion til koncernregnskaber 13. reviderede udgave Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til koncernregnskaber 13.

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd

Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Marie-Louise Holle Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd med særligt henblik på offentlige opgaver Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 AFSNIT I Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler... 15 1. Obligationsretlige skyldforhold... 15 1.1. Begreberne obligationsret og formueret... 15 1.2.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ADAM GOLDSCHMIDT søfart & pengevæsen Om en af tredjemand stillet sikkerhed til sikring af opfyldelsen af aftaler, som angår tilvejebringelsen af et skib JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søfart & Pengevæsen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Juridisk metodelære. 5. udgave

Juridisk metodelære. 5. udgave Juridisk metodelære 5. udgave This page intentionally left blank Peter Blume Juridisk metodelære 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Juridisk metodelære 5. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Mediation ret og rammer

Mediation ret og rammer Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave/1. oplag C Karnov Group, København, 2016 ISBN: 978-87-619-3788-9

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave Peter Pagh Fast ejendom Regulering og Køb 2. udgave soversigt Kapitel I Introduktion... 15 1. Begrebet fast ejendom... 16 1.1 Afgrænsning af den faste ejendom i dybden... 17 1.2 Afgrænsning af fast ejendom

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

Retssystemet og juridisk metode

Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 3. udgave 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forord til 2. udgave... 10 Forord til 3. udgave... 10 Forord til 4. udgave... 11 Kapitel 1. Introduktion. Begreber. Retskilder...

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere