Almindelige forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet mellem kontrahenterne og kunden. De almindelige forretningsbetingelser kan fraviges ved aftale. 1 Almindelige bestemmelser Nærværende almindelige forretningsbetingelser regulerer aftaleforholdet medmindre andet følger af aftale. Stk. 2. ejes og drives af cand.jur. Johan Lisberg, og tilknyttet er et vekslende team af jurister, erhvervsjurister, eksterne konsulenter og ad- hoc ansatte, herunder juridiske assistenter. Det er udelukkende cand.jur. og ejer og ene- tegningsberettiget, Johan Lisberg Jensen, der kan indgå aftaler med bindende virkning for. Stk. 3. Fravigelse eller ændring af bestemmelserne kan kun gøres gældende ved aftale og med udtrykkelig angivelse, med henvisning til hvilken bestemmelse fra hvilken, der skal ske fravigelse. 2 - Tilbud Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens 1. Stk. 2. Aftalen indebærer, at forestår tjenesteydelser og modtager betaling herfor. Stk. 3. Tjenesteydelser jf. stk. 2 kan have karakter af følgende: customer relations relateret arbejde, kontraktarbejde, aftaleudfærdigelse og ad hoc arbejde af juridisk eller ikke- juridisk karakter. Stk. 4. Tjenesteydelsesforholdet forestås efter aftale mellem parterne, men inden for tidsrammer, der imødeser begge parter.

2 3 Pris eller aftale om vederlag og fakturering Prisen følger de af anviste priser, hvoraf standardpriser for visse opgaver fremgår. Der kan indgås aftale om en særlig favorabel pris eller aftale om rabat. Stk. 2. Prisen for tjenesteydelser forestået af udgør i mangel af udtrykkelig aftale herom kr kr. pr. time. Timesatsen afhænger af omfanget af den konkrete opgave og dennes kompleksitet. Stk. 3. Faktura og afregning af tjenesteydelser kan afvikles månedligt og ellers i henhold til aftale herom. Stk. 4. Det er af påkrævet at holde løbende, faktisk og korrekt føring med regnskabet af antallet af arbejdstimer for opgaver, der medfører et ikke uvæsentligt antal timer til betaling. Det er ligeledes påkrævet, at der holdes notering om de konkrete tjenesteydelsesforholds art og karakter sideløbende med den timemæssige volumen, for opgaver, der medfører et ikke uvæsentligt antal timer til betaling. Stk. 5. skal til enhver tid og uden ugrundet ophold kunne fremvise omfanget eller volumen af arbejdstimer, også inden fakturering, for opgaver, der medfører et ikke uvæsentligt antal timer til betaling. 4 Udførelse af tjenesteydelser i øvrigt er ikke berettiget til at lade arbejder eller dele heraf udføre af andre end selv. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forhold kan fraviges ved aftale. Stk. 3. Kunden er ikke berettiget til at kræve ekstraarbejder eller arbejder i almindelighed vederlagsfrit. 5 Tjenesteydelsesforholdets varighed og opsigelse Tjenesteydelsesforholdet anses for afsluttet, når materialet, rådgivningen eller hvad, der må sidestilles hermed, tilgår kunden. Stk. 2. Kunden kan påberåbe sig mangler inden for rimelig tid, men med den begrænsning, at mangler som ikke påvises og afkræves afhjulpet, ikke kan gøres gældende. Stk. 3. Der gives rimelig tid til afhjælpning af eventuelle mangler, der er påberåbt inden for rimelig tid.

3 Stk. 4 Om forholdet rimelig tid jf. 5, stk. 3, fastsættes fristen efter hensyn til mangelens art og omfang, og om kundens mulighed for at afdække mangelen. Efter eventuelt afhjælpning af mangler, anses det konkrete og isolerede tjenesteydelsesforhold for endeligt afsluttet. 6 Særligt om klientmøder & møder i almindelighed Er det et ønske eller relevant i øvrigt, afholdes klientbesøg, møder og hvad der kan sidestilles hermed hos klienten selv og uden beregning. I tilfælde af klientbesøg, møder eller hvad der kan sidestilles hermed længere end 10 km fra Aalborg, kan aftale om betaling for befordring indgås. I mangel af aftale, udgør betaling for befordring ved klientbesøg, møder eller hvad der kan sidestilles hermed kr. 10 pr. km. Stk. 2. I andre end de i ovenstående nævnte tilfælde, kan mødeafvikling i kontorfællesskab på Østerågade 6, 1.,, aftales. Stk. 3. Er der mulighed for telefoniske møder og aftaleindgåelser, og kan sager afvikles ved almindelig brevveksling eller onlinebehandling, kan dette aftales. 7 Ansvar & garanti (herunder ansvarsforsikring) Kunden har ret til frit at disponere over, ændre i eller uændret bruge materiale, formuleringer eller lignende frembringelser med direkte eller indirekte tilknytning til tjenesteydelser forestået af. Kunden bærer alene ansvaret for brugen og eventuelle retsfølger ved brugen af materiale, formuleringer og andet, der er direkte eller indirekte knyttet til tjenesteydelser forestået af, også i kundens virke. Stk. 2. yder ingen garanti af nogen art for tjenesteydelsesforholdet. Stk. 3. er ikke ansvarsforsikret eller rådgiveransvarsforsikret. Stk. 4. Materiale, information og andre frembringelser tjener som vejledende information. Der kan ikke rettes krav om erstatning, som følge af forhold, der måtte være direkte eller indirekte forbundet til tjenesteydelsen forestået af, med de undtagelser, der følger af gældende ret på området. har ikke rådgiveransvar, og strider forhold, der er direkte eller indirekte knyttet til tjenesteydelser forestået af, med almindelig god skik uanset om det kunne iagttages forudgående, eller lovgivning, bærer alene kunden ansvar herfor. Stk. 5. Strider materiale, formuleringer eller andet, der er direkte eller indirekte knyttet til tjenesteydelser forestået af med lovgivning eller anden forskrift, har alene kunden ansvaret for at bringe forholdet i retmæssig stand.

4 8 - Fortrolighed er forpligtet til at udvise almindelig god diskretion og fortrolighed med hensyn til særlige forhold og forretningshemmeligheder, som måtte få kendskab til under udførelse af tjenesteydelser i kundens regi. 9 - Ophavsret har ophavsretten til frembringelser eller anden lignende materiale i forbindelse med udførelse af tjenesteydelsen. Kunden er berettiget til at anvende materialet i det omfang, det er forudsat at skulle ske efter denne eller konkret indgået aftale. Henstillinger fra skal følges af kunden i denne henseende. 9 - Misligholdelse Ved misligholdelse er den skadeslidte part berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser, herunder men ikke begrænset til at hæve kontrakten og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler, men dog med begrænsninger jf. 7, stk Lovvalg og værneting Denne aftale reguleres efter dansk ret. Stk. 2. Uoverensstemmelser mellem parterne om nærværende aftale, dens opfyldning eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, og aftaler parterne ikke voldgift, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol efter reglerne om småsagsproces, jf. retsplejelovens kapitel 39. Stk. 3. Værneting afgøres ud fra s bopæl.

5 Cand.jur., ejer Johan Lisberg Jensen

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere