EN MALMGEOLOGISK CG GEOKEMISK ENDERSOGELSE AF MINERALISERINGER OG BJERGARTSOMDANNELSER I PERMISKE GRANITER I RØRVIK-RØYSÅSEN-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN MALMGEOLOGISK CG GEOKEMISK ENDERSOGELSE AF MINERALISERINGER OG BJERGARTSOMDANNELSER I PERMISKE GRANITER I RØRVIK-RØYSÅSEN-"

Transkript

1 EN MALMGEOLOGISK CG GEOKEMISK ENDERSOGELSE AF MINERALISERINGER OG BJERGARTSOMDANNELSER I PERMISKE GRANITER I RØRVIK-RØYSÅSEN- BJØRNVANN OMRÅDET; RDRUMLANDET; OSLOFELTET. af VIGGO JENSEN G., Tekstbind Asgårdsvej 6,den 6 august 1984 SPECIALE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord Sammendrag Kapitel 1 Indledning 1.1 Oslofeltets geologi side Drammensgraniten 7 Kapitel 2 Kortbladet RørvIk med tilgrænsende områder. 2.1 Undersøgelsens omfang Områdets beliggenhed og topografi B]ergartstyper Omdannelser i graniten TIdlIgere kendte mineraliseringer 11 Kapitel 3 Bjergartsbeskrivelser 3.1. Anvendte metoder 13 Type 1 graniter 3.2 Grovkornet biotitgranit Petrografi Mellem til grovkornet biotitgranit Petrografi Fin til mellemkornet biotitgranit Petregrafi 18 Type 2 graniter 3.5. Finkornet biotitgranit Petrografi Porfyrisk finkornet biotitgranit Petrografi Petrografisk undersøgelse af opake mineraler i granit Modalanalyser AQP trekantsplot 28 Kapitel 4 Hydrotermale omdannelser og mineraliseringer 4.0. Indledning Silificering Petrografi Greisen Petrografi Pelative minealaldre 13

3 4.3. Kvarts-sericit omdannelse side Petrografi Relative mineralaldre Albitisering Petrografi Relative aldersfordelinger 53 Kapitel 5 Geokemiske undersøgelser 5.1. Mikrosondeundersøgelser af opake mineraler Bjergartsprøver analyseret ved røntgenfluorøscens Laboratoriemetoder Analyseresultater Grafiske plots Røntgenfluoriscensanalyser på plantemateriale Prøvetagningen Laboratoriemetoder Statistiske parametre Anomalier Kanalprøveanalyser fra Grimsrud skjerp 66 Kapitel 6 Diskussion 6.1. GranE-er Hydr0termaleomdannelser og mineraliseringer Biogecemisk undersøgelse 75 Kapitel 7 Kenklusioner side 81 Referancer side 83 FIGUKERB= 81 Figurer 14 Tabeller BILAG 2 Geologis,:e:kort, planche 1 og planche 2

4 EGEORD Dette projekt indledtes ssm et prospekteringsarbejde for Folldalverk A/S i sommeren 190. I den efnerflgende sommer I en 3 dgers periode hlev der endviderc indsamiet oupplerende hjergartspr.tver, og indsamlet plantemateriale til en hiogeokemisk dndersøgelse. Dette var forårsaget af at forfatteren fik lov til at bruge sine resultater fra sommeren lifsf)til en soeciale oogave. Det skal hermed rettes en tak tij FslIdalverk Ajs ved chefgeoloo Dr H. Heim, for at give torfatteren lejlighed til at arbejde i Rørvikområdet. Der skal endviderc rettes en tak ttl E.TrOn Dr.E.Vokes for at introduocre forfatteren i cmrådets geoloqi. En tak skal endvidere rettes til mine specialevejledere Dr. X. Ghisler oc H. Sten(lal. Anal-j.scresultaterne fra mi7:r:usondvundersçueisen cr udfrt under vejledni:h af j.røssbc, rflehsdflt toil antal prøv.ir ved XRE snaersøgelsen er uiført af i.sailey,soo der hermed relf3es en tak

5 SAMMENDRAG. I et karteret 28 km2 stort område centralt i Drammensgraniten findes to hovedtyper granit og eventuelt endnu en tredie type. Disse graniter er alle stærkt differantierede og Mo-W specialiserede, men ikke Sn specialiserede. Silificering(som kvarts-molybdenitårer)og wolframitmineraliserede greisenårer i sværme, er koncentreret i 2 områder 1) Rørvak mine området 2) nord for Bjørnvann. Andre omdannelsestyper er albitiseringer(senmagmatiske) og kvartssericit omdannelser,som formodentlic er en greisenomdannelse. Flere nve mineraliseringer er fundet i denne undersøgelse, hvoraf wolframit i greisen nok er den økonomisk mest interessante. Cassiterit er formodentlig også fundet for første gang i Oslo Feltet. Pyrargvrit og sølvholdig galena er også idendificeret. En biogeokemisk undersøgelse af Betula verruccsa, Callsba as og Pteridium aquilinum viser at disse er admærkede prøvetagnabcsmedier(bortset fra den sidst nævnte) og flere interesante anomalier blevet fundet_ved en statistisk behandling af resultaterne.

6 (.../rmadet t: cocdogi, tekaocis k. granitens geoloci nesk es me/o. Permisk riflting. Den øvre Pa1,32=Isks Oslo Grahen omgivet af Protorozoiske gnejser og migmatiter fra det ltinke Skjold er idag Olottet ca. 200 km NNO-SSY-Ild retnina eg har en 'orcdde md ca. km. Ren nordidgo del a: rift N-'L1 gående forkastninger cg den cattnde torkastninger med en mglig suhmarino er1mnaelco nder Ska trak idasenye c. )2am in itcstmieret Ptlske Peultsc/, od ihasebye &Paml.Roo 9 117). Den Permiske extenslonstektonik har "gdnh/sact" NNV-S0 chende 3ceconorwogicke retninger oc NO-SV gdonde rmtn:ngc tra Damb:e "shear Oslo ri:t 0:1Yor ef $Ch02W:Ifldt :TorlJnc :cet nejr. Hom /g danoer "-n echele " N-S,taor dsynkni bassinor atgrnset a: k,-;:»20r):okko hver inusynkr:inc, ) or moro :.-();:o5.2enct. ritten bestar a: 2 "en ocholon." _:)gerik-yos-±old sog. m.,n7- he-vii,nd. af Ds Ydd Ora/s 0st- :01d horct-n,oc don nordlige Ak.rnhuc cc arent bestaend e dt den vestlige Randsfjord horst og den ostaigo hurdal grauen (figur 1.1.1). Den macmatiske aktivitet er hogrænset t/j de fo granen strdkturer og gdv:ser en strak//as1 zonering af Kambrc-S:1.dro cedimenter, vdlkanitter, s.dosalkanske oci //1ntcri.ske njorgarfer com i det avdi iie segmon/ hliver 3/1dre mod vest og 1 def nordlmte red ost, sc er mentreret svm- -cr1 nc en N-U1 caende an:al men. rne ter cg Drammns-. titgra ti :onere intrasioner 0 gabbr, 1./eck" (Osle (t/gar 1.1.2).

7 1:y; mr (Rombe 1,H. I:;nn pirn cr nrird -nroorttrrnind8-rmrctt. klostiok. Gr.idio " t mulkonske sedimronmer tro Asker druc - teget st8 initial Casotr (8}1) ulkdn cmradet hvor corer og sosi.ynder ud og blicer od nord,hmo d r 1 Kolsos mstotodtskun er obserderem en t,n<el "rlow". Den potrokemiske samtmensætning varierer Mro ondorctordikdtt glivircasolmer oo basaniter i Stsion omrodet t et ci cstoda.8 r s crtionott mget af rnombepor8m (RP; ottkk sont mi flel ncr:calf tiosgrarer rransmcd,ds tittrtt e nplekser 2rammenod immen cd ;t2koiced" dette smodm -r ccnhineret o8 vdikaner (to cideno indomn drt regulert monsmer parotl med hovemt kdstningor rnomsnitlio ofsrand gå co. 28 km r 10 k: t-ilem. ilket indicerer koctio k tlsor no t ionst co. 23 km- -rr vlser si strorig dr 8scm:nord. inmtosionen rimis subvs anske "no (Ostg enr" ireccier er 8torcod ntlig sonero ch:;vr (Rombery & Lorsen 1977). trmoet of store batnolirin trusionyr, nord is- :mteret tl-ordmarka smenir borne; imten,og i ;yd Pdry: rhoetmterne som hcmedsaget or en mgnm nit.sk. Geologisk kcierlatdming larmikird.orr:kmor ofsloret plutoniske rin0 mplekser skmrer.iver yngrd mcd yesr,co si or Kor;

8 lede Pie2's1:1(e sfa24(ter fræk5i0h,--ræae kappoædlcd:,. TikaJihasaJtor (:,end.ahn 1978). 11agmatisko ælære: Fandet ar rossilor ender og de.led El laca "flown" ciser tedre Perdiske aldro Henn.hgsdoen 1(8). R(.0.0Sr"wholæ rock" aldro taa dc nedre 31 lavæ TH.1. år, cg på yngste Trvgva drahit dill. ar, indicercr on toricde på mill, år præget af magdatænk aktivitet. Malingerne viser endvidere at den dagmatisk.: Jktfci5et vandrer med nord Pade i Patholitkorrplekserno og da(toraerne, 262:5( k(ngerik-ves5faid segmentet v(ser aldre ar (ca:deraerno, og nordpå i Akershac Jeddnrcto dellem fall. år (Sanivoll 1978). :YAr oisor s:gniflkæhto "pnakn" ved 265 daii. ar og 230 mi1j. ær og ind:- cerer refog,d madmatisk ækt.cite5 På disse tidspcnk5er. Posf diata-hand,, cr in5ruderef j Ocre 5o2rT cd Trola (215-6.r!, chdcid...re er delvfs Eras (asa "(109.50" rordodehtll: af Metalludonone. Mincræliserihdernt. er i de-5 o:ferfølgendc, hovedsatelit feskrovet udfra ihics 55kon (1978). :-hnefa0iserinderne (4:-.oå ncr. relatorn5( 5:(1 tek5os(ske har n5cs entp:k:ntak5 fil ::55rasioneh sod kvarfs-sa)ih Itn Hfrokods..æd0. i :g-æodensgranitten og norfyr-(mlybdæn (41:trvann Cald, ræoh, 102okontakt som skarnforekodsterno el:or kgærts- -f)reocio eg nolv-calcit arern0 adenfor kohtaktaartelos ( pra kad2-g:sko olle( faohoa Paisfozoinke Pjergarter. Y.or.ologick kan mineræ)inerind,æn0: inddeles i 6 5yPer. Type a magdsciskc sogreda5ionforekomstor sod jacucirasdit lecowcrpc ved Podalen i Vest5old (i (arv.kit), har n dcnsedontlio doda6an.donsatning u asa5:j., 40- H(50 ildenit, ocroxen ot 55 adfsito( 6t Plcf:5. afd,- cas-dpel æ- jidenft ca: (55agnefi5 (erek0025-rsf OsIc ssnck.to:no el(or i æ15radaafiter i det nor:(h. faida-

9 Cestre logi n. Tybe B ar ihtrtmagmatiske kmarts-, hdate arer f Pramm sgraniten oc i mandre grad i Pinnemarka og Nolterkollen -raniten eller ga)ena, sbnalerit, chalcopyrit og fluorit arer : ekeritmassivet syd Eor Drammen. En Ke/668 alder på 235 mill. Or ba molybden Era Soramsåsen i Drammens raniten viser en ret sen alder for mineraliseringerne. Type C er perimagmatiske årer domineret af bornit, chalcosit og chalcopyrit mineraliseringer. Disse findes i mindre kvartsårer og imoregnationer koncentreret ved kontakten mellgm kvarts-porfyr gange og vulkanske bjergarter (Alunsjo og Skien område). Smaragder i diskordante pegmatiter findes ved svdenden af Njosa søen og gedigent kobber findes i 131 basalter i Teloya og i Horten-Holmestrand området. Type D er de nylige Eundne poreyr-molvbdæn mineraliseringer Glitrevann ca'deraen og i Nordli-Hurdal komplekset (Gevti Schonwandt 1879, Schonwandt & Petersen 1983) scm er associeret mud bimodale A-tybe graniter med et karakteristisk 'av Sr isotoo initialforhold (< 0.705) som er indikatly for brimere magmaer df kaphe eller nedre skorpemateriale. Dade Oslo Graben og Kio Grandu riften med de berømte molybdænfcrekcms,ter ClEmax og Nehderson em dele af større molvbdæhrrovinser hen- 8, huldsyis geh Fvdnorske.1olybdænprovins og Colorado.1olybdenpfovinsen, som har kapoesegmenter beriget på molybden (et.ligur Tybe E er kontakt metasomatiske forekomster, der ofte findes vcd kontakten sedimenter/granitintrusioner eller er rumligt ru'ateret tij diabasgahge eller kvartsporfyr og/eller kvartssy. nitgan')<urnmalmb og molvholdige bl -zink malme er de vigtiste af duune tppe, undvidere er wo5frammalme (scheelit) og manganma.me tilstede. Ternmalme med magnetit og hæmatit har været brudt siden det 16.århundrede og brydningen ophørte i dette arhundrude, malmene er koncentreret i området Skreia-Feiring cs Draftmens=å3et. Solvholdige bly-zink forekomster er koncentreret omkring Drammensområdet, hvor Konnerhdkollen er den Ebeft kendte mlne. Det faktum, at nesten alle Ply-zink mineraliseringer E Osio Graben er centreret omkrinc Drammensgran:ften indicurer dt basemetallerne zink, bly, solv cg kobber sttmmer Era craniten (Bugge 1878). re F er arumineraliseringer i Prækambriske bter arter og i

10 cverjic dionter koncentreret ladenfor en ko bred 0:7,,kriT;0 ne KerrLske introsfoner,oc forbindefse Bod pførre riftstruktcrer Jancn ood Skagerraks og Kattegats kystor. To generationer af arer kan identificeres: 1) m bredo kvarts-breccie årer med gentagen brecciering og mineraliseringer ofte fluorit-calcit rige og med malmmineralerne ovrit, sphalerit, galene og chalcopyrit. Kvarts-breccie årerne kan følges adskfllige kilometer og har en meget varierende lødighed og bliver i flere lokaliteter skåret af permiske diabancange. 2) Vngre mineraliserincer ond 1 er cm brede E-V cående calcit- -sølvårer, der hovedsagelig findes i Kongsbergområdet og som blev brudt indtil Arerne indeholder gedigent sølv, sphalerit, chalcopyrit, galena, argentit, og Co-Ni arsenider og er både chloritiserede, seriticerede og argilliticerede Drammenscranoten Dram=sgranitån odgor ien største biotftgranit batnolit i Oslo Graben. Den er mcd vest og i nord omgivet af Kambro-Silure sedimenter, o9 mod ost af Prækambriske gneiser. Drammensoraniten blev tidlfccre tolket som en af de vn9nte intrusiver i Oslo riften, mrap on Pb/Sr alder på 284 t 13 ni. 11. år visor on tidlig intrasionsdlder (Sundvoll 1978), hvilket endvidere senere er bokr2?f5ct uddra geologiske feltrelatfoner. Disse relationer bliver f Kap:berg & Larsen (1978) nenfort tif riftvallev danrelser PP sprækkevulkanismen (stadie 31. Gaut (1981) indde1er Onfo Grabens biotitgranfter i 2 hovedgruoper (ficur 1.2.1): 1) biotitcraniter (11.11(DrammenstYPen), som er de ældste P1utonfske bjergarter, og 2) biotitgraniter (BII) som er blandt de vngste intrusive bjergarter. Inddelingen er baseret nå didersrefdtionerne mellem biotitgraniterne og de omgivende nerphnke hjergarter. Ved Glitrevann bnatdattres calderadannelsen f forhold til Drammensgraniton, da scnoliter af denne findes i en porforink syenitringganc oc ved at Dramrensgraniten bfiver skaret af senere ringsprækkoforkaatninger. Einnemarka graniton (131) i nord bliver skåret af kvartsporfvriske ringgange og er altså også ældre end Glitrevann calderaen, endvidre må calceradannelsen vod Drammen i Drammensgraniton nodvendigvis også være yncrs end værtsbjergarten.

11 f0d dp1:karidn. Ke:rolocisk h htdr n u-rthitisk alka11folds (orthoklas), dtrlam okl, chlerftiseret hddtit og 502 dss.h7r1:, "i-oxidor, titanit, 71 rkon, ahatit: cha,flumr1t ndm1, to: 01101:. Kemisk kiassificer!s iohircraniren som an alkalin Cd ratrig normatit. drar::. SHmo:em2d:t1mil1eldet ditt.yeler,ar de mest differentlorode crdn:mer er konc-ntrordt centmalt i.komplekset sammen mod hydrodhormale omddnnelsor i cranihren og minerdliseringer (Migdr hydrothermd1e omddnnelser er der etbser ter:a r.rd, 1,atdP.MLah1no, kaiifnldst:at cis ia ht sericii-ch dik-11 nm ItorY: )-hmidm (KmtorhMil,n,!) - ar,tr, çvr C)k On, key Siter koft.fltr. Krammenskdr2ste, tdmalia-ro oa Sermmisau Konhakt md:d cranitt,,n konsertr tner-a omrddett ec Konnrddkollen (.(rds'hi, hvor :01.cendd dlmtyper findes 1) magnehirmalm crdna:hkdrn, 2) ed-'): minerdlinerindor ofto associerer med magnetitmrdlm, H sphdl,,rit-galend dor ondmidh,re kan inddeles d) tidlig di semln rot sphdlerit i hmaenherggih hkarn, h) sene: spha-ritdrdr som hot.odsddelig findes i grdndtskarn oc hornfads sd d1mmdndralrrd, cdlena, dlc:ryrit, hornit oc Kh-Cs-Kd mmly 00 netrad

12 KC21T9LA9IO.(2,25CX TILGRÆX Undersogelsenc cmfang. _ Lndersogelsen omfatter øn kartering af grani ttyper, hydrotbcfmole omdannolser cu mineraliscringer i et ca. 28 km2 sffort område centralt i Dramm,ensgraniten (omkring Porvfk mine). 2en netrografiske onderscgelse er baseret pa 42 cvndslih ou nolerede tyndslib, og 57 polernrøver. Et tilsvarende antal håndstykker er endvidere anvendt. Den geokemiske undersøgelse omfatter: 1) mikrosondeanalyser på opake mineraler (9 polerurøver), 2) XRF analyser nå 45 bjergartartsprøver, og 3) XRF analyser på 105 plantemarerialenrøver Områdets belfgoenhed cc copografi. Området er beliggende cøntralt i kortnladet Orobak 1814 II (1:50000) i UTM zoncbetognelsen 32V og 100 km2 kvadranten NM og indenfor zoneknordinaterne fra syd til nord og _78 _84 fra øsc mod vesc d -D fletgeografiske skftringsrl.nktmellem nordlig bredde 59 40' c osrlig lengde 10c201 licger ca. 1 km SV for Rervfk (Planche Karheringen cr foretagef pa ejkonomisk kartv, 1:5500 ou Eølgende kort er karcerøde: CL (bel, kortbiadet), CL (nesten hele korthladet), CL (nederste fjerdedel af kortb adet CL (østlig, dol af fjorden), CL (hele korch:ader,, CL (osflige del af fjorden), CL (no)sten hele korcbladejo CI, (øverste del af kortblaiet). Et rentegnnt tolker geologisk kort 1:10000 L.ed er øjdekurveækvidistance oa 25 m er heretrer blevet konhfrueret (Planche 1), hvor bjergartstyper, bydrothermale omdannolser, mineraliseringer, nedlagte miner og skjerps er påforf. Rrøvetagningsnumre oq detailområdernns placerinq og storrøise (2crum grqber, (Rørvik), Grimsrhd skjerp, og prøvetagningsområderne 1 cg 2) ur indtegnec på Planche 2. Relevante dataer i t nbold ril CTM koordinationssystemet g3ves som kortreferenc-r med øst og nordverdier indenfor 10 m nojagtighed (= 1 mm på kortet), 5.eks. er koordinaten til SV bjørnet af Grimsrud sk ern (8063, 1665). Topografier ma klassifi :eres som. sterk kune,, ted hojdeforskelle fra 0 m-30-,5 m ved drdeåsen), og d sfejle gradienter pa argsidern ( de X-S gående grann vrvgce I

13 JercarrstH a-. Omfadet er kartrar ddfrd oditvarranrrer beskrevt i I al. (1981), o3 jar ar i eurr8+de8 ohserve et 2 hcc +e 1 araniter - grovkorncde mollem-grovkornedc eq -mellemkornede mi arrdlogisk ca tokstarc18 ens hicri Isir, rdes ced grdd-( sc er hlevet adkdrrc+fca korrctorrpalsec: rskelle. Y,cda1sammen (4 procer) er kvarts, kalifeldspar, pldaicklas oa (RTET(':;Cri,' (hccedsagelia hiorit, maskevi eraler :(1). cra8d8er -ef inker fl ap1ske r - isk flnkorc or8e 33d, iflr_fusiye apo:vser adend ind i tyne 1 cranit a M+91:11- sdi mensartnincen (4 prover) 43-55c kvarts, kall rlaglok1a 1,5-8,5r docessor:- Har:-Imaner 1 cran18cr -r Ien 1031 nerend i csa - si araniter +indes chl iindre intrusige områder aranir cg er kun I ko1-8h1ad.ac NO-Imae hjorne domin-r- Enkelte :Ind-c der 1 o fl Ihler -t dd. (19811 er :rir.roiinisk-orano.risk kcaa-, e8 grani8, )r hiot18aranir en kardkteristisk feldspa8-k\ar horfyrisk 5inkorn3a (kka hiiver heskrs+ t r publikærionen, efdvidere vii -r ramfaerligrirg med det acolcaiske kort ficgr (fra IhIcr d ) afslore vascenrlige forskelle. dt 318 ga-aesiciemer or set flere steder +ranire re-re 1 m harade o cd. )0 m Idnge "rdnce carkfinc 8a2c8pira n (8183, 1655) oo gest for :3:+-r (81W9, 1890), endvider5) i ndec molvhdæn i en pegmdri+ nr+- vdfakanren nord for Pelviastranda (8093, 1440).

14 Prækambriske bjergarter: Biotitgnejs findes i kortbladets NO-lige hjørne og er stedvis vanskelig at kartere p.g.a. en utydelig foliation; der er endvidere set flere gnejsxenoliter nær kontakten i type 1 graniter nær gnejs/granitgrænsen f.eks. (8213, 1937), (8280, 1950). Metabasitgange op til 15 m brede og 250 m lange er observeret i biotitgnejsens SV-lige udbredelse Omdannelser i graniter. Silificering, greisen, kvarts + sericit omdannelse og albitisering er karakteristiske omdannelsesfænomener registreret i området, hvor endvidere bestemte mineraliseringer er relateret til, og bliver mere udførligt beskrevet i kapitel 4. Andre mindre betydningsfulde omdannelsesfænomener og mineraliseringer bliver kort nævnt her. Kaolinisering som formodentlig er supergent dannet findes i enkelte områder i cm-dm skala langs sprækker f.eks. ved (8140, 1515). I et større 3-5 m stort område nord for Røjsåsens mine er kaoliniseringen muligvis hydrothermalt dannet (8215, 1220). Kalifeldspatomdannelse i dm skala er observeret et sted i området i forbindelse med en molybdænforende pegmatit (8093, 1440). Leromdannelse findesspredti området og er formodentligt tektonisk dannet (nedknusningsler), og findes som op til 0,5 m brede og flre meter lange vertikale "gange" som i Rørvik området har gående retninger (8088, 1625), og ved mineindgangen ved Sørumsåsen Ø-V gående retninger. Flere uregelmæssige nedknusningszoner er observeret ved Follestad stenbrud (8285, 1785). Mangansprækkebelægninger, som i albi:iserede bjergarter findes som belægninger på silikater, er formodentlig supergent dannet (pers.komm. Vokes 1981). Glimmerlignende hæmatitsprækkebelægninger (specularit) findes i et størr( område i den finkornede cranit nord for Sætervann (8250, 1900) Tidligere kendte mineraliseringyi. Kvarts + melybdenit årer er tidliger- Plevet brudt i økonomisk sammenhæng i Rørvik og Røjsåsens min. r (Bugge 1963, noter fra bergmansar1civet). I Rørvik mine (800;, 1589) blev der af A/S Det Norske Bergselskab i 1918 brudt -1,1 tons malm med en

15 lejighed mellem 1-20% '1oS2' Fnder den anden verdenskrig, hvor :rolvcc nt atter var skæruct, blev der i perioden brudt 4059 tons malm med en lødfghed nå mellem 0,1-1,27- i overtog A/S Knaben molybdænercber brvdnings c- hederne, hvor der r 1952 blev brudt 900 tohs malm, som blev opkoncensreret sil 80 tons konoentrat med en lodighed 05 2,05% 1oS2' Tre undersøgelsesboringer i 1953 nåviste at produktionen som ellers så lovende zd ikke ville være tlifredsssillende, og arbejdet blev indstillet i A/S Folldalverk cg LKAB (Sverige) borede og opmålte mlnen i , men forfatteren er ikke vidende om reszltaterne fra denne for- Jindersogelse, men en brydning er formodentlig ikke aktdel. Detailkortet Hurum Gruber (figur 2.5) viser med stiplede linier minegang8nes (stoller, Orter) udbredelse op til 1943, hvoraf de inderste gange var de rigeste med en malm nå =118m. 1,25%-1,27% MoS2. De 8 røske er indtegnet med dobbeltlinier og nummererede, endvidere er der i røsk 2 og 7 (hvor begyndelses- oq slutmetrene er påført) blevet indsamlet plantemateriale til en biogeokemisk undersøgelse. 7 Dojsåsens mine (8215, 1213) blev der i tiden produceres 2450 tons malm med en varierende lødfghed mellem 0,160-0,390Mo52,Ifra en 135 m G-V gående mdnegang, og nroduktionen blev opgivet i Klere forandersogelser efter molybde s er blevet foretaget i områdec, f.eks. i Grimsrud skjerp, Kæstningen (8154, 1645) og Follestad skjerp (8201, 1771), hvor en 140 m lang forcdnersogelses minegang blev lavet efter NNV-SSO gaende 0,5- -1,0 cm score kvarts + molvbdenit "sværme", men ingen reel brydninq blev foretagec. Kollestad skjern er i dag Cotal ov rsvømmet pa grqnd af en senere cpclæmning og er beliggende i sydenden af Sætervann soen, oq kun enkelte snor efter brydningen er idag efcerladt. Ihlen et al. (1981) beskriver kvarts-pyrit-sphalerit-galenaårer med grønne omdannelseszoner beliggende ca. 1 km nord for Førvik mine, og er formodentlig de samme som beskrevet under kvarts + sericit + chlorit omdannelserne, endvidere beskriver de en kvarts-sericit omdannelse med dissemineret sphalerit, som er den samme fundet ved Lunds skjerp (figur 2.5) (pers.komm. Vokes og Tronnes (1981)), som her er klassffieeret som greisen.

16 rgareso-dbaseree : 1: s anes). Smacntno s: mtn, r Insree febg (1066). Anortnitbontemmelser 1 fasgiukissor er bentemt nit s maxims1 gablukninonvinkei ar g' oo npsltefladen 010 (Ssfloy 1972, f»nt side 200). Orenokls- recenm er besm,)81 cd- :rs _nrocent-opri: 250 (8semæy )) 1:kr(ponmnatmybor er klsnniefeeret qdfrs Li i Ce co beer, Howie fd: sesn (196».)).Cdtof mtne: r-nkrevem qd:rs 2i:r J 1ir (1980). ho. ndsr.kker med oo cooalnaeram dbrsn, i Ce ' 1:711), ncor kal:f0 ienot :srven std1 har ntu r h idenmificerinoen kslifeldsbat oq pfsgiosnof. Farvnins )11 kslifoldsbat (niikrc r hit) i tyndslib minlmkk-son denvsade: fercninaseidon Ift euroget. tyndslibe Tsbel 3.1 co Ts.9) ) d-n ekon: modalanalvne f sr- (S.Anderse losonomer 8.1eck fld er cps=2:- i?(), ncorced arim: flc - r on for skonr. 64 vtrdi eil 44t..nak.riner,lors modal- ssmbab: ning Iindes i tabol 1.1 ol Dliver yderligere niomitgranie. Sotn bioeitgranie t. ak ivalenm eil d-- -glare granfm Ilstal. K1981) nmort kr._ æbasao fra Grimsrotbd iriske bise f nord, endvidelof -vont osende 150 m x 2 inigt bmite langs grani. gre Mindre omrade: f fnaen NØ for Sætervann t kesde ont for Sandungen. I lit, klieformstde omrade ffna-n m porfyrisk ft rsnitintrosic, :n. e-n :ftendsi aen grockorn melnit besmar af veks): mai nor: n: : eller svagt veneackik 3 m eykko ) s bkornem cra : ode tsnder cd og

17 I Orr.2 S.s ur - n 0,1 kornstorrelsen af (..enisemkosn, i biotligsanit. IStrvning af kalifeldspat viser, at detto min, ss1 solomon=ss På sserre end kvaross cg slagicklas. Som acc sie nio 1M, msko's m og onlorim. Kvars finhn som 1 mm, x 1 mm til 10 mmx 10 :nnea formodo orte sammon'"mn mod IoM.oiro som desf es ddkorn n ser :f:fesand sks samss _ng. Snkelso.:svntat.iske tvillinger efter alhlmlo\ n r i de flente tili slagicklåsaelen. ins in, as, sandsh icoor ronormfmen er en Sinåssfssk. r Orsnm:klas roc.'ss,m indes som 0,1 mm x 0,1 mm til 1,O mm x ; mm anhe(sale n51)11- (11 korn, som 1) plagicklassesthit, 2) st,c)rr, fl afsmon Oåmleformede kcrn med r ålsimiomen. 1 ma iraer oisof sa randen nå 70--)8s (oligoklas) ed 2oa mikroh-frmn'm ns- pladfok1axon, - 1:11

18 odra Hiotif findes som 0,2 mn) x 0,3 mn) t.1 0,8 mm v 1,2 - anh,,dyale uregelmessig [ormtlo korn og som odhodrah) korn. I3forEt -r ntamkpleckyoltiskmed - dronbrun. cc adskf rd :1 :=;cmhar :._-0 Jkfiflk.* ). Biotit danner mindrn aggredater mod 2-4 btotitkorn veksot mcd fluorit og opako mineralor, og har inklusioney af mlykon, allanit og anatit. Chloritisering, som starter fra randen cg oflader, or kun svagt tremokreder. Chlorit findes sem otcrc (» :til 1,25 lo: 0g flankegronne inteyntitiofle vifteformede og ur 62)Immssigt formede reclaceringsprodukter. Muokovit (sericit) Hmicc soirmv ore til 0,i5 mn x(i,fl 22 tnteret. Iftdteyn radia.ro addro8dtnr, cii yen. alo-nmsten 2dagzekda Flc iorin findes C:: fl, 0,5 farvelo vioiofm dolmun6r) nterstiellt) korn som olto er sammen ok).. mcd biofd. og opak/oxider. 2irkon findes som 0,04 0,06 rom rz,elon- h ralo vdkntmom nede ndes sot farvelcso sabiltninaletilan dralo korn mtn1 otor dobbeltervdning (ca. 0,04). Epidot og ormcnlontliq allarit er set som inklanioner ihio t ke minerader findos tfl 8,8 v 0,8. tore r..-hedradoemy notkfl.r. kcyn aiykon, eoidot ot Ioher. oxidprne kan rutil kelnes, og den findes som MIrvolooe til rodbrane sammirnhorningor med diotit, opake mineyaler og :luorit. dematit firmly) oen Mo storo inklesionor M-Idsmat. fleopak.) man-raler hlivo _. Apatit findes som onki te 0,3 mm x 0,1 mm til 0,3 rrm x 0,3 mm) oulmfdrale listeformpde korn og enk Ite inkluoloner med hoxagetmal sn.s. titanit findos somf...;k.ie0,1 mm x 0,1 mm annedral korn nm-d rnkonta tit cmake mine Jer on som soredn korn.

19 tnt i Ihlen ut al. (1051), og dekkur i dlt ed. Jvdlige omrador me:1,1r Ur:rt;rensfjorden og :;and- -:rammen cst for Hand, og i et moru g nord dakta cd c5. for fe. Pa rsgde nider intrusiv i den prækambriske gnujb nem formodentlig skyldes un mindre "ophuling" af graniten i cn malig svagt norddykkundgranit anods grense, endvidero n's der ogsa i ot nordllgt emrade af mel'em-arcykornet gra dennu gry3nsm. 3:_.1. Potrografi Bjeryarten har et ly2 rødlig udneende og granitink textur. Kornn:crrulsen varlerer fra 2 mmr,- 4 mm med enkelte korn helt - 6 mera Ilfgar 3.2.L :ext kyrnstor- _ grovk(da r ot tg ran kalifeldspaten visur, ordette minura mfunnie do inerer over kvartn og bltbjrcklas. Som ace oriu cr ()ågs:y protit, munkovit og ohlerrt Indus som 0,5 fum x 0,5 mm ti I 3 mm x 4 mm anh.grral irt forme eftu sammenhåndende korn m lobato, karyedu kern r. Storre kyartnkorn hdr ofte muskoyit, cirkon cg mi.krocerthit inklasioner. store mineral-våskyinklunioner giver kvartsen et ujetvnt stribet udscende. :.:ikr(s r:hit findes om 1,5 mm. x 1,5 mm til 4 fnm x 4,5 mm nnbeard.-til anhedralo arege lm,rsss formedo korn. bnkor Carlsbdd rringer er set. Perth n består af kal teldspat eg 30-50% plagioklas. Den perthitiske sammenvoksning tinden nom ntave,som aregelmennige bånd hovedsagclig vinkelret pa kor :angsakne, og som replacering fra randen. Polvspner som regel bdviklet i niaciokiasd:-len. es som on 0,1 mm ti: 0,3 mm, brod rand pa nifss:- alle mikronor hitkornenu. - 50" nom er målt i kalifeld2pat passer til at væro en ort;;c3kl -is med en orthoklas veegtprocent ba ca. 823, perthit dthmnd: til at yære en orthoklan- ley temberatar

20 drai 1) større og mis /0 imusnid Inins h ) spredte korn inivikiet mea rolmnyntid inke alhitloven og i rad-r, tiirtadm, dmn htrik: mdlinger et anorth:t: 2L kornems ke/ (07minoki rge mikroberthtt on cllgoklah. 0,3 mm bred ell r intergrandl ndviklet ffignr kakkt'i isii En begyndende nortnitering er (Miner tgokjan. dictft ftndes og 0,2 -m ardje mlf annedrale drege:mmsst korn om odrdie tanleformede korn. fliemit or ntmrkt pleokru mnd X - gul og Y = 2 = gronhrun. Det har ikkn IHt Jt Maie den optiske aknevinke:. 13int t aanner misdm. mod 2-5 biotitkorn sammonvek t ::(ed finorit ed onok. mineraler, og har inklon:oner ar rldori nptdbt, orak men Chlor:_f_isering nom nraltor fra tanden og Io kgn ny.teg: frn-skrnd0n. i florr Mi I fmlde er -t nende monster dt kvarts? 1 kl(0 it Het a r kornene. =5kim is k b i otim - ntrkon. Ch: gronm - lader 0:10kJd nnkn=n med inrel anm:ar m: Xdskovit (sertolt) finden nom ntorg t ii 0,8 mui < 1 m tarno:ose korn, scm i TO mlfalde er intnr nt00 onake inklbst(mr r, mnn.(11-rn nom nal- soricinkorn i ridgioklag. b:dorit Elndes op td1 0,5 mm x 0,5 mm dod- (med vtototto dontmer) interntitiolto korn, som ofte er kammon't»ksot nod biotit, opake mineralnr og oxidnr. Sirkon finde2 nom enkeite op til 0,1 mm x 0,1 mm lorto '.'uhedrale 7mkEtnonerede t(m agona: pr. o:ogt.t. k..ott7 htn-- idnr sbidot findes som m long til ys dule oni-t.5(bn od anhedr ' m inklusioner i hiotir. krcit:ske honndnag - Cpake mineraler findgn nom il 1,2 70ko nger med hictit. hodra:= nc nom

21 :mmineralerno 2.4. Fin ti.jmolleakc. net h.ichtcnorjit Den fin-aellemkornede hionitgrnit -r en tea.i l en tilsvarende Sonvnt i Thlen ct ni. 1981) cc :indes centralt korthiadet i et nækten hemegunt 11 kalzoardo og i mindre eregelmæssigo dom,t2nr i finkornedo bictitgranit ost for Sæferv-rn (ca. 1 kml2' on vct for i dcn mellea-grovkonnede grantt. En miarotinihk-granc ariant- zhdes ef ca. 3 km- cm:g nord-g :cr.hn crbak ts: granlf noro for Grtasrodh tkna, hvor endv er domi- nerendo..1. Potrogra:: fl-tercartenhar rod:id ::ornstorrelsen ci cc; fra1 :eldssaf-kvarns rhenokflkter iogr viser fexturon cc acitomkornedo biotitgranit. af den fin sk femfdr., mon km- nage enke lt 5 sgb ;forro fin- tim sfore eg dra:e kaiifeldshan ranocn. Farvning af denn- bjorgart lor( ( g 1H_n harmonvoksning lom kgartn og kalifelds t Ingf fornævnne miaroler 1olumenat2sseg dc inc ka:if lds plagiskl. mens der ECIP accesoril' er observ, :ct :1111Skr! bi tit og chlorit. 4inera iooi: -r 1n, anifisk 6' Or 0,1 Fr.,:r. Y. 0,1 mr::';. ccl 7 rr mm dr310, ccia.:(2 h 2a [ 1-7.1Vde sann mm' i korn oneb:1(-ende med i f(721-:-til fitido norr.os mm

22 . h:,, isiot t oy 1111 /- I ( j5.1 :,,c)11. I nklah I gner i kvaran. Fnknite dfmine, alrand ed fthitinklmnien-f, har finkb or,'n, f.r1 r : k(kt 111 h 1 er er. ", af en n.nerc kvartntiivækst. I dominerer mikrografinks :rrinvo.ksnlnqm cg i farre tilfælde med clagiekids 5 s(rgartenn t-3m, Den mikrografiske kvarts bhntar m sdndre nfarth1 3nee c sregeimæssig forade afmande g atarkt inadmgcede korn scm, I) er koncestsema thitkorn, 21 el:er screder sig væk fra et I trertil,s,stora kvartnkern og bliver koncentreret i dile de (m -ineliggende nerthiter. Observationer viner a( kern Ormlach ch mikregraffnk kvarts bt:(aofic 1 stiger me.d cert - 1( 1, ("):: 2 vak fra det sterre k(mm-ta-k(_mm iemr 3.4.1). Samhorende mikrograf k,mmien ved, at har ;amme octinke (Drientering. Mikrocerthit findes nuf aa mm ti.2,5 am Lanhedrale og subh.mfiral.kotn, 'fl:' t h,r Marlsbad (2. 2n -1C( masnig., hand hovedsa Ite kl kornetn Idnesaksc, sos reci.acertne fra tanden nassen7 band,..de.korn (fit: Maltng,if af den octi:1 vink-i i ka1). Idspat Cegge nlibene, pasnur til ar vaacu orthokl med en orthoklan vagtandel ma ca. (1(6', f...rthitafblandn a; til at vare en orthoklas-lav temceratur alhi.. PcImsynthtiske tvilling-r er iklet i l.; iokla sdelen. Albitrand er udviklet certhitef atoklasdel n i T Ik f ec.r hiten cr nvdgt Placiokids findes som 0,2 smf,:.:0,2 mr, til 1,2 sa 1,2 ah, andraie ttl sabhedralf. kern sca, gicklascer ift, 21 sberre f forsed- elier leforsed- ; cd.. tinke oven onf periklininven. (fagl, iser et acortottindhcld frd 20* ved randcf; til 27. en af kornet (nligoklas),. 3) albitrand ca r(h.. oligoklan.

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks 1280336_346752_Vangsøe_011

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks 1280336_346752_Vangsøe_011 Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart Att.: Jesper Vangsøe 5. februar 2010 1280336_346752_Vangsøe_011 Vurdering af pletter på sandsten Indledning og formål Teknologisk Institut har med Dem

Læs mere

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af:

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: S M Å L A N D Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: Granitter - Filipstadgranit og røde smålandsgranitter Porfyrer - Gangporfyr,

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim. Rapportarkivet. BV3441 Boks nr. 04 Nordland

Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim. Rapportarkivet. BV3441 Boks nr. 04 Nordland Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV3441 Boks nr. 04 Nordland Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT

EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT RENÉ PONTOPPIDAN PETERSEN PETERSEN, R. P.: En intrusiv præ-synkinematisk granit. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1973, side 82-88. København, 14. januar 1974. På

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Geologien af Ilímaussaq-komplekset Med fokus på Kvanefjeldet

Geologien af Ilímaussaq-komplekset Med fokus på Kvanefjeldet Geologien af Ilímaussaq-komplekset Med fokus på Kvanefjeldet Sydgrønlands geologi Grundfjeld: Granit Gardarintrusion: Kvanefjeld Killavaat alannguat Ivittuut Eriksfjordformation: Igaliku sandsten Lava

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Dome-bassin strukturer i grundfjeldet mellem Kolbotn og Bunnefjorden, Akershus

Dome-bassin strukturer i grundfjeldet mellem Kolbotn og Bunnefjorden, Akershus Dome-bassin strukturer i grundfjeldet mellem Kolbotn og Bunnefjorden, Akershus CLAUS ZETTERSTRØM Zetterstrøm, C. 1973: Dome-basin structures in the bedrock between Kolbotn and Bunnfjorden. Norges geol.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven)

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven) Geologi opgave 7 (eksamensopgaven) Opgaven her med bilag ligger på http://www.frberg-hf.dk/hf-geografi-geologi.asp 1. Beskriv hvordan modellen for det geologiske kredsløb (- cyklus) kan anvendes til at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser MAGMATISKE BJERGARTER SEDIMENTÆRE BJERGARTER METAMORFE BJERGARTER UDGANGS MATERIALE Smelte Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale Bjergart DANNELSES- PROCESSER Størkning Krystallisation fra smelte

Læs mere

Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins

Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins HENRIK STENDAL OG HANS URBAN DGF Stendal, H. & Urban H.: Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Forelæsning 8. Stabile isotoper. Iltisotoper anvendt i paleoklimastudier, magmadannelse, termometri, vand-bjergart reaktion.

Forelæsning 8. Stabile isotoper. Iltisotoper anvendt i paleoklimastudier, magmadannelse, termometri, vand-bjergart reaktion. Forelæsning: Hvad er stabile isotoper? Forelæsning 8 Stabile isotoper Fraktionering af stabile isotoper Iltisotoper Termometri Vand-bjergart reaktion Øvelse: Iltisotoper anvendt i paleoklimastudier, magmadannelse,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

PROJEKT NATURSTEN REGIONAL FORUNDERSØGELSE AF POTENTIELLE NATURSTENSFOREKOMSTER I NUUP KOMMUNEA. Hans Kristian Olsen

PROJEKT NATURSTEN REGIONAL FORUNDERSØGELSE AF POTENTIELLE NATURSTENSFOREKOMSTER I NUUP KOMMUNEA. Hans Kristian Olsen REGIONAL FORUNDERSØGELSE AF POTENTIELLE NATURSTENSFOREKOMSTER I NUUP KOMMUNEA Hans Kristian Olsen og Karl Bejder Grønlandsk Produktion A/S December 2004 Sammendrag Denne rapport beskriver Projekt Natursten,

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Dansk Patchworkforening 2011

Dansk Patchworkforening 2011 Kari Skallerud Bjørner Blåbær 24 Januar 2011 1 Blåbær Dansk Patchworkforening 2011 dpf0-foto.eps Indhold 1 Oversigt 2 1.1 Fire grundeleenter................................... 2 1.2 De første og sidste

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Hvordan er de forbundet?

Hvordan er de forbundet? Hvordan er de forbundet? Plade Tectoniske Rock Cycle Sedimentære og vulkanske processer foregår på Jordens overflade Plutonske og metamorfe processer foregår under Jordens overflade Magmatiske, sedimentære

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 KONTEKST Gl. Holtegaard og dens haveanlæg opførtes i en tid, hvor barokkens iscenesættende kultur var på sit højeste

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere