EN MALMGEOLOGISK CG GEOKEMISK ENDERSOGELSE AF MINERALISERINGER OG BJERGARTSOMDANNELSER I PERMISKE GRANITER I RØRVIK-RØYSÅSEN-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN MALMGEOLOGISK CG GEOKEMISK ENDERSOGELSE AF MINERALISERINGER OG BJERGARTSOMDANNELSER I PERMISKE GRANITER I RØRVIK-RØYSÅSEN-"

Transkript

1 EN MALMGEOLOGISK CG GEOKEMISK ENDERSOGELSE AF MINERALISERINGER OG BJERGARTSOMDANNELSER I PERMISKE GRANITER I RØRVIK-RØYSÅSEN- BJØRNVANN OMRÅDET; RDRUMLANDET; OSLOFELTET. af VIGGO JENSEN G., Tekstbind Asgårdsvej 6,den 6 august 1984 SPECIALE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord Sammendrag Kapitel 1 Indledning 1.1 Oslofeltets geologi side Drammensgraniten 7 Kapitel 2 Kortbladet RørvIk med tilgrænsende områder. 2.1 Undersøgelsens omfang Områdets beliggenhed og topografi B]ergartstyper Omdannelser i graniten TIdlIgere kendte mineraliseringer 11 Kapitel 3 Bjergartsbeskrivelser 3.1. Anvendte metoder 13 Type 1 graniter 3.2 Grovkornet biotitgranit Petrografi Mellem til grovkornet biotitgranit Petrografi Fin til mellemkornet biotitgranit Petregrafi 18 Type 2 graniter 3.5. Finkornet biotitgranit Petrografi Porfyrisk finkornet biotitgranit Petrografi Petrografisk undersøgelse af opake mineraler i granit Modalanalyser AQP trekantsplot 28 Kapitel 4 Hydrotermale omdannelser og mineraliseringer 4.0. Indledning Silificering Petrografi Greisen Petrografi Pelative minealaldre 13

3 4.3. Kvarts-sericit omdannelse side Petrografi Relative mineralaldre Albitisering Petrografi Relative aldersfordelinger 53 Kapitel 5 Geokemiske undersøgelser 5.1. Mikrosondeundersøgelser af opake mineraler Bjergartsprøver analyseret ved røntgenfluorøscens Laboratoriemetoder Analyseresultater Grafiske plots Røntgenfluoriscensanalyser på plantemateriale Prøvetagningen Laboratoriemetoder Statistiske parametre Anomalier Kanalprøveanalyser fra Grimsrud skjerp 66 Kapitel 6 Diskussion 6.1. GranE-er Hydr0termaleomdannelser og mineraliseringer Biogecemisk undersøgelse 75 Kapitel 7 Kenklusioner side 81 Referancer side 83 FIGUKERB= 81 Figurer 14 Tabeller BILAG 2 Geologis,:e:kort, planche 1 og planche 2

4 EGEORD Dette projekt indledtes ssm et prospekteringsarbejde for Folldalverk A/S i sommeren 190. I den efnerflgende sommer I en 3 dgers periode hlev der endviderc indsamiet oupplerende hjergartspr.tver, og indsamlet plantemateriale til en hiogeokemisk dndersøgelse. Dette var forårsaget af at forfatteren fik lov til at bruge sine resultater fra sommeren lifsf)til en soeciale oogave. Det skal hermed rettes en tak tij FslIdalverk Ajs ved chefgeoloo Dr H. Heim, for at give torfatteren lejlighed til at arbejde i Rørvikområdet. Der skal endviderc rettes en tak ttl E.TrOn Dr.E.Vokes for at introduocre forfatteren i cmrådets geoloqi. En tak skal endvidere rettes til mine specialevejledere Dr. X. Ghisler oc H. Sten(lal. Anal-j.scresultaterne fra mi7:r:usondvundersçueisen cr udfrt under vejledni:h af j.røssbc, rflehsdflt toil antal prøv.ir ved XRE snaersøgelsen er uiført af i.sailey,soo der hermed relf3es en tak

5 SAMMENDRAG. I et karteret 28 km2 stort område centralt i Drammensgraniten findes to hovedtyper granit og eventuelt endnu en tredie type. Disse graniter er alle stærkt differantierede og Mo-W specialiserede, men ikke Sn specialiserede. Silificering(som kvarts-molybdenitårer)og wolframitmineraliserede greisenårer i sværme, er koncentreret i 2 områder 1) Rørvak mine området 2) nord for Bjørnvann. Andre omdannelsestyper er albitiseringer(senmagmatiske) og kvartssericit omdannelser,som formodentlic er en greisenomdannelse. Flere nve mineraliseringer er fundet i denne undersøgelse, hvoraf wolframit i greisen nok er den økonomisk mest interessante. Cassiterit er formodentlig også fundet for første gang i Oslo Feltet. Pyrargvrit og sølvholdig galena er også idendificeret. En biogeokemisk undersøgelse af Betula verruccsa, Callsba as og Pteridium aquilinum viser at disse er admærkede prøvetagnabcsmedier(bortset fra den sidst nævnte) og flere interesante anomalier blevet fundet_ved en statistisk behandling af resultaterne.

6 (.../rmadet t: cocdogi, tekaocis k. granitens geoloci nesk es me/o. Permisk riflting. Den øvre Pa1,32=Isks Oslo Grahen omgivet af Protorozoiske gnejser og migmatiter fra det ltinke Skjold er idag Olottet ca. 200 km NNO-SSY-Ild retnina eg har en 'orcdde md ca. km. Ren nordidgo del a: rift N-'L1 gående forkastninger cg den cattnde torkastninger med en mglig suhmarino er1mnaelco nder Ska trak idasenye c. )2am in itcstmieret Ptlske Peultsc/, od ihasebye &Paml.Roo 9 117). Den Permiske extenslonstektonik har "gdnh/sact" NNV-S0 chende 3ceconorwogicke retninger oc NO-SV gdonde rmtn:ngc tra Damb:e "shear Oslo ri:t 0:1Yor ef $Ch02W:Ifldt :TorlJnc :cet nejr. Hom /g danoer "-n echele " N-S,taor dsynkni bassinor atgrnset a: k,-;:»20r):okko hver inusynkr:inc, ) or moro :.-();:o5.2enct. ritten bestar a: 2 "en ocholon." _:)gerik-yos-±old sog. m.,n7- he-vii,nd. af Ds Ydd Ora/s 0st- :01d horct-n,oc don nordlige Ak.rnhuc cc arent bestaend e dt den vestlige Randsfjord horst og den ostaigo hurdal grauen (figur 1.1.1). Den macmatiske aktivitet er hogrænset t/j de fo granen strdkturer og gdv:ser en strak//as1 zonering af Kambrc-S:1.dro cedimenter, vdlkanitter, s.dosalkanske oci //1ntcri.ske njorgarfer com i det avdi iie segmon/ hliver 3/1dre mod vest og 1 def nordlmte red ost, sc er mentreret svm- -cr1 nc en N-U1 caende an:al men. rne ter cg Drammns-. titgra ti :onere intrasioner 0 gabbr, 1./eck" (Osle (t/gar 1.1.2).

7 1:y; mr (Rombe 1,H. I:;nn pirn cr nrird -nroorttrrnind8-rmrctt. klostiok. Gr.idio " t mulkonske sedimronmer tro Asker druc - teget st8 initial Casotr (8}1) ulkdn cmradet hvor corer og sosi.ynder ud og blicer od nord,hmo d r 1 Kolsos mstotodtskun er obserderem en t,n<el "rlow". Den potrokemiske samtmensætning varierer Mro ondorctordikdtt glivircasolmer oo basaniter i Stsion omrodet t et ci cstoda.8 r s crtionott mget af rnombepor8m (RP; ottkk sont mi flel ncr:calf tiosgrarer rransmcd,ds tittrtt e nplekser 2rammenod immen cd ;t2koiced" dette smodm -r ccnhineret o8 vdikaner (to cideno indomn drt regulert monsmer parotl med hovemt kdstningor rnomsnitlio ofsrand gå co. 28 km r 10 k: t-ilem. ilket indicerer koctio k tlsor no t ionst co. 23 km- -rr vlser si strorig dr 8scm:nord. inmtosionen rimis subvs anske "no (Ostg enr" ireccier er 8torcod ntlig sonero ch:;vr (Rombery & Lorsen 1977). trmoet of store batnolirin trusionyr, nord is- :mteret tl-ordmarka smenir borne; imten,og i ;yd Pdry: rhoetmterne som hcmedsaget or en mgnm nit.sk. Geologisk kcierlatdming larmikird.orr:kmor ofsloret plutoniske rin0 mplekser skmrer.iver yngrd mcd yesr,co si or Kor;

8 lede Pie2's1:1(e sfa24(ter fræk5i0h,--ræae kappoædlcd:,. TikaJihasaJtor (:,end.ahn 1978). 11agmatisko ælære: Fandet ar rossilor ender og de.led El laca "flown" ciser tedre Perdiske aldro Henn.hgsdoen 1(8). R(.0.0Sr"wholæ rock" aldro taa dc nedre 31 lavæ TH.1. år, cg på yngste Trvgva drahit dill. ar, indicercr on toricde på mill, år præget af magdatænk aktivitet. Malingerne viser endvidere at den dagmatisk.: Jktfci5et vandrer med nord Pade i Patholitkorrplekserno og da(toraerne, 262:5( k(ngerik-ves5faid segmentet v(ser aldre ar (ca:deraerno, og nordpå i Akershac Jeddnrcto dellem fall. år (Sanivoll 1978). :YAr oisor s:gniflkæhto "pnakn" ved 265 daii. ar og 230 mi1j. ær og ind:- cerer refog,d madmatisk ækt.cite5 På disse tidspcnk5er. Posf diata-hand,, cr in5ruderef j Ocre 5o2rT cd Trola (215-6.r!, chdcid...re er delvfs Eras (asa "(109.50" rordodehtll: af Metalludonone. Mincræliserihdernt. er i de-5 o:ferfølgendc, hovedsatelit feskrovet udfra ihics 55kon (1978). :-hnefa0iserinderne (4:-.oå ncr. relatorn5( 5:(1 tek5os(ske har n5cs entp:k:ntak5 fil ::55rasioneh sod kvarfs-sa)ih Itn Hfrokods..æd0. i :g-æodensgranitten og norfyr-(mlybdæn (41:trvann Cald, ræoh, 102okontakt som skarnforekodsterno el:or kgærts- -f)reocio eg nolv-calcit arern0 adenfor kohtaktaartelos ( pra kad2-g:sko olle( faohoa Paisfozoinke Pjergarter. Y.or.ologick kan mineræ)inerind,æn0: inddeles i 6 5yPer. Type a magdsciskc sogreda5ionforekomstor sod jacucirasdit lecowcrpc ved Podalen i Vest5old (i (arv.kit), har n dcnsedontlio doda6an.donsatning u asa5:j., 40- H(50 ildenit, ocroxen ot 55 adfsito( 6t Plcf:5. afd,- cas-dpel æ- jidenft ca: (55agnefi5 (erek0025-rsf OsIc ssnck.to:no el(or i æ15radaafiter i det nor:(h. faida-

9 Cestre logi n. Tybe B ar ihtrtmagmatiske kmarts-, hdate arer f Pramm sgraniten oc i mandre grad i Pinnemarka og Nolterkollen -raniten eller ga)ena, sbnalerit, chalcopyrit og fluorit arer : ekeritmassivet syd Eor Drammen. En Ke/668 alder på 235 mill. Or ba molybden Era Soramsåsen i Drammens raniten viser en ret sen alder for mineraliseringerne. Type C er perimagmatiske årer domineret af bornit, chalcosit og chalcopyrit mineraliseringer. Disse findes i mindre kvartsårer og imoregnationer koncentreret ved kontakten mellgm kvarts-porfyr gange og vulkanske bjergarter (Alunsjo og Skien område). Smaragder i diskordante pegmatiter findes ved svdenden af Njosa søen og gedigent kobber findes i 131 basalter i Teloya og i Horten-Holmestrand området. Type D er de nylige Eundne poreyr-molvbdæn mineraliseringer Glitrevann ca'deraen og i Nordli-Hurdal komplekset (Gevti Schonwandt 1879, Schonwandt & Petersen 1983) scm er associeret mud bimodale A-tybe graniter med et karakteristisk 'av Sr isotoo initialforhold (< 0.705) som er indikatly for brimere magmaer df kaphe eller nedre skorpemateriale. Dade Oslo Graben og Kio Grandu riften med de berømte molybdænfcrekcms,ter ClEmax og Nehderson em dele af større molvbdæhrrovinser hen- 8, huldsyis geh Fvdnorske.1olybdænprovins og Colorado.1olybdenpfovinsen, som har kapoesegmenter beriget på molybden (et.ligur Tybe E er kontakt metasomatiske forekomster, der ofte findes vcd kontakten sedimenter/granitintrusioner eller er rumligt ru'ateret tij diabasgahge eller kvartsporfyr og/eller kvartssy. nitgan')<urnmalmb og molvholdige bl -zink malme er de vigtiste af duune tppe, undvidere er wo5frammalme (scheelit) og manganma.me tilstede. Ternmalme med magnetit og hæmatit har været brudt siden det 16.århundrede og brydningen ophørte i dette arhundrude, malmene er koncentreret i området Skreia-Feiring cs Draftmens=å3et. Solvholdige bly-zink forekomster er koncentreret omkring Drammensområdet, hvor Konnerhdkollen er den Ebeft kendte mlne. Det faktum, at nesten alle Ply-zink mineraliseringer E Osio Graben er centreret omkrinc Drammensgran:ften indicurer dt basemetallerne zink, bly, solv cg kobber sttmmer Era craniten (Bugge 1878). re F er arumineraliseringer i Prækambriske bter arter og i

10 cverjic dionter koncentreret ladenfor en ko bred 0:7,,kriT;0 ne KerrLske introsfoner,oc forbindefse Bod pførre riftstruktcrer Jancn ood Skagerraks og Kattegats kystor. To generationer af arer kan identificeres: 1) m bredo kvarts-breccie årer med gentagen brecciering og mineraliseringer ofte fluorit-calcit rige og med malmmineralerne ovrit, sphalerit, galene og chalcopyrit. Kvarts-breccie årerne kan følges adskfllige kilometer og har en meget varierende lødighed og bliver i flere lokaliteter skåret af permiske diabancange. 2) Vngre mineraliserincer ond 1 er cm brede E-V cående calcit- -sølvårer, der hovedsagelig findes i Kongsbergområdet og som blev brudt indtil Arerne indeholder gedigent sølv, sphalerit, chalcopyrit, galena, argentit, og Co-Ni arsenider og er både chloritiserede, seriticerede og argilliticerede Drammenscranoten Dram=sgranitån odgor ien største biotftgranit batnolit i Oslo Graben. Den er mcd vest og i nord omgivet af Kambro-Silure sedimenter, o9 mod ost af Prækambriske gneiser. Drammensoraniten blev tidlfccre tolket som en af de vn9nte intrusiver i Oslo riften, mrap on Pb/Sr alder på 284 t 13 ni. 11. år visor on tidlig intrasionsdlder (Sundvoll 1978), hvilket endvidere senere er bokr2?f5ct uddra geologiske feltrelatfoner. Disse relationer bliver f Kap:berg & Larsen (1978) nenfort tif riftvallev danrelser PP sprækkevulkanismen (stadie 31. Gaut (1981) indde1er Onfo Grabens biotitgranfter i 2 hovedgruoper (ficur 1.2.1): 1) biotitcraniter (11.11(DrammenstYPen), som er de ældste P1utonfske bjergarter, og 2) biotitgraniter (BII) som er blandt de vngste intrusive bjergarter. Inddelingen er baseret nå didersrefdtionerne mellem biotitgraniterne og de omgivende nerphnke hjergarter. Ved Glitrevann bnatdattres calderadannelsen f forhold til Drammensgraniton, da scnoliter af denne findes i en porforink syenitringganc oc ved at Dramrensgraniten bfiver skaret af senere ringsprækkoforkaatninger. Einnemarka graniton (131) i nord bliver skåret af kvartsporfvriske ringgange og er altså også ældre end Glitrevann calderaen, endvidre må calceradannelsen vod Drammen i Drammensgraniton nodvendigvis også være yncrs end værtsbjergarten.

11 f0d dp1:karidn. Ke:rolocisk h htdr n u-rthitisk alka11folds (orthoklas), dtrlam okl, chlerftiseret hddtit og 502 dss.h7r1:, "i-oxidor, titanit, 71 rkon, ahatit: cha,flumr1t ndm1, to: 01101:. Kemisk kiassificer!s iohircraniren som an alkalin Cd ratrig normatit. drar::. SHmo:em2d:t1mil1eldet ditt.yeler,ar de mest differentlorode crdn:mer er konc-ntrordt centmalt i.komplekset sammen mod hydrodhormale omddnnelsor i cranihren og minerdliseringer (Migdr hydrothermd1e omddnnelser er der etbser ter:a r.rd, 1,atdP.MLah1no, kaiifnldst:at cis ia ht sericii-ch dik-11 nm ItorY: )-hmidm (KmtorhMil,n,!) - ar,tr, çvr C)k On, key Siter koft.fltr. Krammenskdr2ste, tdmalia-ro oa Sermmisau Konhakt md:d cranitt,,n konsertr tner-a omrddett ec Konnrddkollen (.(rds'hi, hvor :01.cendd dlmtyper findes 1) magnehirmalm crdna:hkdrn, 2) ed-'): minerdlinerindor ofto associerer med magnetitmrdlm, H sphdl,,rit-galend dor ondmidh,re kan inddeles d) tidlig di semln rot sphdlerit i hmaenherggih hkarn, h) sene: spha-ritdrdr som hot.odsddelig findes i grdndtskarn oc hornfads sd d1mmdndralrrd, cdlena, dlc:ryrit, hornit oc Kh-Cs-Kd mmly 00 netrad

12 KC21T9LA9IO.(2,25CX TILGRÆX Undersogelsenc cmfang. _ Lndersogelsen omfatter øn kartering af grani ttyper, hydrotbcfmole omdannolser cu mineraliscringer i et ca. 28 km2 sffort område centralt i Dramm,ensgraniten (omkring Porvfk mine). 2en netrografiske onderscgelse er baseret pa 42 cvndslih ou nolerede tyndslib, og 57 polernrøver. Et tilsvarende antal håndstykker er endvidere anvendt. Den geokemiske undersøgelse omfatter: 1) mikrosondeanalyser på opake mineraler (9 polerurøver), 2) XRF analyser nå 45 bjergartartsprøver, og 3) XRF analyser på 105 plantemarerialenrøver Områdets belfgoenhed cc copografi. Området er beliggende cøntralt i kortnladet Orobak 1814 II (1:50000) i UTM zoncbetognelsen 32V og 100 km2 kvadranten NM og indenfor zoneknordinaterne fra syd til nord og _78 _84 fra øsc mod vesc d -D fletgeografiske skftringsrl.nktmellem nordlig bredde 59 40' c osrlig lengde 10c201 licger ca. 1 km SV for Rervfk (Planche Karheringen cr foretagef pa ejkonomisk kartv, 1:5500 ou Eølgende kort er karcerøde: CL (bel, kortbiadet), CL (nesten hele korthladet), CL (nederste fjerdedel af kortb adet CL (østlig, dol af fjorden), CL (hele korch:ader,, CL (osflige del af fjorden), CL (no)sten hele korcbladejo CI, (øverste del af kortblaiet). Et rentegnnt tolker geologisk kort 1:10000 L.ed er øjdekurveækvidistance oa 25 m er heretrer blevet konhfrueret (Planche 1), hvor bjergartstyper, bydrothermale omdannolser, mineraliseringer, nedlagte miner og skjerps er påforf. Rrøvetagningsnumre oq detailområdernns placerinq og storrøise (2crum grqber, (Rørvik), Grimsrhd skjerp, og prøvetagningsområderne 1 cg 2) ur indtegnec på Planche 2. Relevante dataer i t nbold ril CTM koordinationssystemet g3ves som kortreferenc-r med øst og nordverdier indenfor 10 m nojagtighed (= 1 mm på kortet), 5.eks. er koordinaten til SV bjørnet af Grimsrud sk ern (8063, 1665). Topografier ma klassifi :eres som. sterk kune,, ted hojdeforskelle fra 0 m-30-,5 m ved drdeåsen), og d sfejle gradienter pa argsidern ( de X-S gående grann vrvgce I

13 JercarrstH a-. Omfadet er kartrar ddfrd oditvarranrrer beskrevt i I al. (1981), o3 jar ar i eurr8+de8 ohserve et 2 hcc +e 1 araniter - grovkorncde mollem-grovkornedc eq -mellemkornede mi arrdlogisk ca tokstarc18 ens hicri Isir, rdes ced grdd-( sc er hlevet adkdrrc+fca korrctorrpalsec: rskelle. Y,cda1sammen (4 procer) er kvarts, kalifeldspar, pldaicklas oa (RTET(':;Cri,' (hccedsagelia hiorit, maskevi eraler :(1). cra8d8er -ef inker fl ap1ske r - isk flnkorc or8e 33d, iflr_fusiye apo:vser adend ind i tyne 1 cranit a M+91:11- sdi mensartnincen (4 prover) 43-55c kvarts, kall rlaglok1a 1,5-8,5r docessor:- Har:-Imaner 1 cran18cr -r Ien 1031 nerend i csa - si araniter +indes chl iindre intrusige områder aranir cg er kun I ko1-8h1ad.ac NO-Imae hjorne domin-r- Enkelte :Ind-c der 1 o fl Ihler -t dd. (19811 er :rir.roiinisk-orano.risk kcaa-, e8 grani8, )r hiot18aranir en kardkteristisk feldspa8-k\ar horfyrisk 5inkorn3a (kka hiiver heskrs+ t r publikærionen, efdvidere vii -r ramfaerligrirg med det acolcaiske kort ficgr (fra IhIcr d ) afslore vascenrlige forskelle. dt 318 ga-aesiciemer or set flere steder +ranire re-re 1 m harade o cd. )0 m Idnge "rdnce carkfinc 8a2c8pira n (8183, 1655) oo gest for :3:+-r (81W9, 1890), endvider5) i ndec molvhdæn i en pegmdri+ nr+- vdfakanren nord for Pelviastranda (8093, 1440).

14 Prækambriske bjergarter: Biotitgnejs findes i kortbladets NO-lige hjørne og er stedvis vanskelig at kartere p.g.a. en utydelig foliation; der er endvidere set flere gnejsxenoliter nær kontakten i type 1 graniter nær gnejs/granitgrænsen f.eks. (8213, 1937), (8280, 1950). Metabasitgange op til 15 m brede og 250 m lange er observeret i biotitgnejsens SV-lige udbredelse Omdannelser i graniter. Silificering, greisen, kvarts + sericit omdannelse og albitisering er karakteristiske omdannelsesfænomener registreret i området, hvor endvidere bestemte mineraliseringer er relateret til, og bliver mere udførligt beskrevet i kapitel 4. Andre mindre betydningsfulde omdannelsesfænomener og mineraliseringer bliver kort nævnt her. Kaolinisering som formodentlig er supergent dannet findes i enkelte områder i cm-dm skala langs sprækker f.eks. ved (8140, 1515). I et større 3-5 m stort område nord for Røjsåsens mine er kaoliniseringen muligvis hydrothermalt dannet (8215, 1220). Kalifeldspatomdannelse i dm skala er observeret et sted i området i forbindelse med en molybdænforende pegmatit (8093, 1440). Leromdannelse findesspredti området og er formodentligt tektonisk dannet (nedknusningsler), og findes som op til 0,5 m brede og flre meter lange vertikale "gange" som i Rørvik området har gående retninger (8088, 1625), og ved mineindgangen ved Sørumsåsen Ø-V gående retninger. Flere uregelmæssige nedknusningszoner er observeret ved Follestad stenbrud (8285, 1785). Mangansprækkebelægninger, som i albi:iserede bjergarter findes som belægninger på silikater, er formodentlig supergent dannet (pers.komm. Vokes 1981). Glimmerlignende hæmatitsprækkebelægninger (specularit) findes i et størr( område i den finkornede cranit nord for Sætervann (8250, 1900) Tidligere kendte mineraliseringyi. Kvarts + melybdenit årer er tidliger- Plevet brudt i økonomisk sammenhæng i Rørvik og Røjsåsens min. r (Bugge 1963, noter fra bergmansar1civet). I Rørvik mine (800;, 1589) blev der af A/S Det Norske Bergselskab i 1918 brudt -1,1 tons malm med en

15 lejighed mellem 1-20% '1oS2' Fnder den anden verdenskrig, hvor :rolvcc nt atter var skæruct, blev der i perioden brudt 4059 tons malm med en lødfghed nå mellem 0,1-1,27- i overtog A/S Knaben molybdænercber brvdnings c- hederne, hvor der r 1952 blev brudt 900 tohs malm, som blev opkoncensreret sil 80 tons konoentrat med en lodighed 05 2,05% 1oS2' Tre undersøgelsesboringer i 1953 nåviste at produktionen som ellers så lovende zd ikke ville være tlifredsssillende, og arbejdet blev indstillet i A/S Folldalverk cg LKAB (Sverige) borede og opmålte mlnen i , men forfatteren er ikke vidende om reszltaterne fra denne for- Jindersogelse, men en brydning er formodentlig ikke aktdel. Detailkortet Hurum Gruber (figur 2.5) viser med stiplede linier minegang8nes (stoller, Orter) udbredelse op til 1943, hvoraf de inderste gange var de rigeste med en malm nå =118m. 1,25%-1,27% MoS2. De 8 røske er indtegnet med dobbeltlinier og nummererede, endvidere er der i røsk 2 og 7 (hvor begyndelses- oq slutmetrene er påført) blevet indsamlet plantemateriale til en biogeokemisk undersøgelse. 7 Dojsåsens mine (8215, 1213) blev der i tiden produceres 2450 tons malm med en varierende lødfghed mellem 0,160-0,390Mo52,Ifra en 135 m G-V gående mdnegang, og nroduktionen blev opgivet i Klere forandersogelser efter molybde s er blevet foretaget i områdec, f.eks. i Grimsrud skjerp, Kæstningen (8154, 1645) og Follestad skjerp (8201, 1771), hvor en 140 m lang forcdnersogelses minegang blev lavet efter NNV-SSO gaende 0,5- -1,0 cm score kvarts + molvbdenit "sværme", men ingen reel brydninq blev foretagec. Kollestad skjern er i dag Cotal ov rsvømmet pa grqnd af en senere cpclæmning og er beliggende i sydenden af Sætervann soen, oq kun enkelte snor efter brydningen er idag efcerladt. Ihlen et al. (1981) beskriver kvarts-pyrit-sphalerit-galenaårer med grønne omdannelseszoner beliggende ca. 1 km nord for Førvik mine, og er formodentlig de samme som beskrevet under kvarts + sericit + chlorit omdannelserne, endvidere beskriver de en kvarts-sericit omdannelse med dissemineret sphalerit, som er den samme fundet ved Lunds skjerp (figur 2.5) (pers.komm. Vokes og Tronnes (1981)), som her er klassffieeret som greisen.

16 rgareso-dbaseree : 1: s anes). Smacntno s: mtn, r Insree febg (1066). Anortnitbontemmelser 1 fasgiukissor er bentemt nit s maxims1 gablukninonvinkei ar g' oo npsltefladen 010 (Ssfloy 1972, f»nt side 200). Orenokls- recenm er besm,)81 cd- :rs _nrocent-opri: 250 (8semæy )) 1:kr(ponmnatmybor er klsnniefeeret qdfrs Li i Ce co beer, Howie fd: sesn (196».)).Cdtof mtne: r-nkrevem qd:rs 2i:r J 1ir (1980). ho. ndsr.kker med oo cooalnaeram dbrsn, i Ce ' 1:711), ncor kal:f0 ienot :srven std1 har ntu r h idenmificerinoen kslifeldsbat oq pfsgiosnof. Farvnins )11 kslifoldsbat (niikrc r hit) i tyndslib minlmkk-son denvsade: fercninaseidon Ift euroget. tyndslibe Tsbel 3.1 co Ts.9) ) d-n ekon: modalanalvne f sr- (S.Anderse losonomer 8.1eck fld er cps=2:- i?(), ncorced arim: flc - r on for skonr. 64 vtrdi eil 44t..nak.riner,lors modal- ssmbab: ning Iindes i tabol 1.1 ol Dliver yderligere niomitgranie. Sotn bioeitgranie t. ak ivalenm eil d-- -glare granfm Ilstal. K1981) nmort kr._ æbasao fra Grimsrotbd iriske bise f nord, endvidelof -vont osende 150 m x 2 inigt bmite langs grani. gre Mindre omrade: f fnaen NØ for Sætervann t kesde ont for Sandungen. I lit, klieformstde omrade ffna-n m porfyrisk ft rsnitintrosic, :n. e-n :ftendsi aen grockorn melnit besmar af veks): mai nor: n: : eller svagt veneackik 3 m eykko ) s bkornem cra : ode tsnder cd og

17 I Orr.2 S.s ur - n 0,1 kornstorrelsen af (..enisemkosn, i biotligsanit. IStrvning af kalifeldspat viser, at detto min, ss1 solomon=ss På sserre end kvaross cg slagicklas. Som acc sie nio 1M, msko's m og onlorim. Kvars finhn som 1 mm, x 1 mm til 10 mmx 10 :nnea formodo orte sammon'"mn mod IoM.oiro som desf es ddkorn n ser :f:fesand sks samss _ng. Snkelso.:svntat.iske tvillinger efter alhlmlo\ n r i de flente tili slagicklåsaelen. ins in, as, sandsh icoor ronormfmen er en Sinåssfssk. r Orsnm:klas roc.'ss,m indes som 0,1 mm x 0,1 mm til 1,O mm x ; mm anhe(sale n51)11- (11 korn, som 1) plagicklassesthit, 2) st,c)rr, fl afsmon Oåmleformede kcrn med r ålsimiomen. 1 ma iraer oisof sa randen nå 70--)8s (oligoklas) ed 2oa mikroh-frmn'm ns- pladfok1axon, - 1:11

18 odra Hiotif findes som 0,2 mn) x 0,3 mn) t.1 0,8 mm v 1,2 - anh,,dyale uregelmessig [ormtlo korn og som odhodrah) korn. I3forEt -r ntamkpleckyoltiskmed - dronbrun. cc adskf rd :1 :=;cmhar :._-0 Jkfiflk.* ). Biotit danner mindrn aggredater mod 2-4 btotitkorn veksot mcd fluorit og opako mineralor, og har inklusioney af mlykon, allanit og anatit. Chloritisering, som starter fra randen cg oflader, or kun svagt tremokreder. Chlorit findes sem otcrc (» :til 1,25 lo: 0g flankegronne inteyntitiofle vifteformede og ur 62)Immssigt formede reclaceringsprodukter. Muokovit (sericit) Hmicc soirmv ore til 0,i5 mn x(i,fl 22 tnteret. Iftdteyn radia.ro addro8dtnr, cii yen. alo-nmsten 2dagzekda Flc iorin findes C:: fl, 0,5 farvelo vioiofm dolmun6r) nterstiellt) korn som olto er sammen ok).. mcd biofd. og opak/oxider. 2irkon findes som 0,04 0,06 rom rz,elon- h ralo vdkntmom nede ndes sot farvelcso sabiltninaletilan dralo korn mtn1 otor dobbeltervdning (ca. 0,04). Epidot og ormcnlontliq allarit er set som inklanioner ihio t ke minerader findos tfl 8,8 v 0,8. tore r..-hedradoemy notkfl.r. kcyn aiykon, eoidot ot Ioher. oxidprne kan rutil kelnes, og den findes som MIrvolooe til rodbrane sammirnhorningor med diotit, opake mineyaler og :luorit. dematit firmly) oen Mo storo inklesionor M-Idsmat. fleopak.) man-raler hlivo _. Apatit findes som onki te 0,3 mm x 0,1 mm til 0,3 rrm x 0,3 mm) oulmfdrale listeformpde korn og enk Ite inkluoloner med hoxagetmal sn.s. titanit findos somf...;k.ie0,1 mm x 0,1 mm annedral korn nm-d rnkonta tit cmake mine Jer on som soredn korn.

19 tnt i Ihlen ut al. (1051), og dekkur i dlt ed. Jvdlige omrador me:1,1r Ur:rt;rensfjorden og :;and- -:rammen cst for Hand, og i et moru g nord dakta cd c5. for fe. Pa rsgde nider intrusiv i den prækambriske gnujb nem formodentlig skyldes un mindre "ophuling" af graniten i cn malig svagt norddykkundgranit anods grense, endvidero n's der ogsa i ot nordllgt emrade af mel'em-arcykornet gra dennu gry3nsm. 3:_.1. Potrografi Bjeryarten har et ly2 rødlig udneende og granitink textur. Kornn:crrulsen varlerer fra 2 mmr,- 4 mm med enkelte korn helt - 6 mera Ilfgar 3.2.L :ext kyrnstor- _ grovk(da r ot tg ran kalifeldspaten visur, ordette minura mfunnie do inerer over kvartn og bltbjrcklas. Som ace oriu cr ()ågs:y protit, munkovit og ohlerrt Indus som 0,5 fum x 0,5 mm ti I 3 mm x 4 mm anh.grral irt forme eftu sammenhåndende korn m lobato, karyedu kern r. Storre kyartnkorn hdr ofte muskoyit, cirkon cg mi.krocerthit inklasioner. store mineral-våskyinklunioner giver kvartsen et ujetvnt stribet udscende. :.:ikr(s r:hit findes om 1,5 mm. x 1,5 mm til 4 fnm x 4,5 mm nnbeard.-til anhedralo arege lm,rsss formedo korn. bnkor Carlsbdd rringer er set. Perth n består af kal teldspat eg 30-50% plagioklas. Den perthitiske sammenvoksning tinden nom ntave,som aregelmennige bånd hovedsagclig vinkelret pa kor :angsakne, og som replacering fra randen. Polvspner som regel bdviklet i niaciokiasd:-len. es som on 0,1 mm ti: 0,3 mm, brod rand pa nifss:- alle mikronor hitkornenu. - 50" nom er målt i kalifeld2pat passer til at væro en ort;;c3kl -is med en orthoklas veegtprocent ba ca. 823, perthit dthmnd: til at yære en orthoklan- ley temberatar

20 drai 1) større og mis /0 imusnid Inins h ) spredte korn inivikiet mea rolmnyntid inke alhitloven og i rad-r, tiirtadm, dmn htrik: mdlinger et anorth:t: 2L kornems ke/ (07minoki rge mikroberthtt on cllgoklah. 0,3 mm bred ell r intergrandl ndviklet ffignr kakkt'i isii En begyndende nortnitering er (Miner tgokjan. dictft ftndes og 0,2 -m ardje mlf annedrale drege:mmsst korn om odrdie tanleformede korn. fliemit or ntmrkt pleokru mnd X - gul og Y = 2 = gronhrun. Det har ikkn IHt Jt Maie den optiske aknevinke:. 13int t aanner misdm. mod 2-5 biotitkorn sammonvek t ::(ed finorit ed onok. mineraler, og har inklon:oner ar rldori nptdbt, orak men Chlor:_f_isering nom nraltor fra tanden og Io kgn ny.teg: frn-skrnd0n. i florr Mi I fmlde er -t nende monster dt kvarts? 1 kl(0 it Het a r kornene. =5kim is k b i otim - ntrkon. Ch: gronm - lader 0:10kJd nnkn=n med inrel anm:ar m: Xdskovit (sertolt) finden nom ntorg t ii 0,8 mui < 1 m tarno:ose korn, scm i TO mlfalde er intnr nt00 onake inklbst(mr r, mnn.(11-rn nom nal- soricinkorn i ridgioklag. b:dorit Elndes op td1 0,5 mm x 0,5 mm dod- (med vtototto dontmer) interntitiolto korn, som ofte er kammon't»ksot nod biotit, opake mineralnr og oxidnr. Sirkon finde2 nom enkeite op til 0,1 mm x 0,1 mm lorto '.'uhedrale 7mkEtnonerede t(m agona: pr. o:ogt.t. k..ott7 htn-- idnr sbidot findes som m long til ys dule oni-t.5(bn od anhedr ' m inklusioner i hiotir. krcit:ske honndnag - Cpake mineraler findgn nom il 1,2 70ko nger med hictit. hodra:= nc nom

21 :mmineralerno 2.4. Fin ti.jmolleakc. net h.ichtcnorjit Den fin-aellemkornede hionitgrnit -r en tea.i l en tilsvarende Sonvnt i Thlen ct ni. 1981) cc :indes centralt korthiadet i et nækten hemegunt 11 kalzoardo og i mindre eregelmæssigo dom,t2nr i finkornedo bictitgranit ost for Sæferv-rn (ca. 1 kml2' on vct for i dcn mellea-grovkonnede grantt. En miarotinihk-granc ariant- zhdes ef ca. 3 km- cm:g nord-g :cr.hn crbak ts: granlf noro for Grtasrodh tkna, hvor endv er domi- nerendo..1. Potrogra:: fl-tercartenhar rod:id ::ornstorrelsen ci cc; fra1 :eldssaf-kvarns rhenokflkter iogr viser fexturon cc acitomkornedo biotitgranit. af den fin sk femfdr., mon km- nage enke lt 5 sgb ;forro fin- tim sfore eg dra:e kaiifeldshan ranocn. Farvning af denn- bjorgart lor( ( g 1H_n harmonvoksning lom kgartn og kalifelds t Ingf fornævnne miaroler 1olumenat2sseg dc inc ka:if lds plagiskl. mens der ECIP accesoril' er observ, :ct :1111Skr! bi tit og chlorit. 4inera iooi: -r 1n, anifisk 6' Or 0,1 Fr.,:r. Y. 0,1 mr::';. ccl 7 rr mm dr310, ccia.:(2 h 2a [ 1-7.1Vde sann mm' i korn oneb:1(-ende med i f(721-:-til fitido norr.os mm

22 . h:,, isiot t oy 1111 /- I ( j5.1 :,,c)11. I nklah I gner i kvaran. Fnknite dfmine, alrand ed fthitinklmnien-f, har finkb or,'n, f.r1 r : k(kt 111 h 1 er er. ", af en n.nerc kvartntiivækst. I dominerer mikrografinks :rrinvo.ksnlnqm cg i farre tilfælde med clagiekids 5 s(rgartenn t-3m, Den mikrografiske kvarts bhntar m sdndre nfarth1 3nee c sregeimæssig forade afmande g atarkt inadmgcede korn scm, I) er koncestsema thitkorn, 21 el:er screder sig væk fra et I trertil,s,stora kvartnkern og bliver koncentreret i dile de (m -ineliggende nerthiter. Observationer viner a( kern Ormlach ch mikregraffnk kvarts bt:(aofic 1 stiger me.d cert - 1( 1, ("):: 2 vak fra det sterre k(mm-ta-k(_mm iemr 3.4.1). Samhorende mikrograf k,mmien ved, at har ;amme octinke (Drientering. Mikrocerthit findes nuf aa mm ti.2,5 am Lanhedrale og subh.mfiral.kotn, 'fl:' t h,r Marlsbad (2. 2n -1C( masnig., hand hovedsa Ite kl kornetn Idnesaksc, sos reci.acertne fra tanden nassen7 band,..de.korn (fit: Maltng,if af den octi:1 vink-i i ka1). Idspat Cegge nlibene, pasnur til ar vaacu orthokl med en orthoklan vagtandel ma ca. (1(6', f...rthitafblandn a; til at vare en orthoklas-lav temceratur alhi.. PcImsynthtiske tvilling-r er iklet i l.; iokla sdelen. Albitrand er udviklet certhitef atoklasdel n i T Ik f ec.r hiten cr nvdgt Placiokids findes som 0,2 smf,:.:0,2 mr, til 1,2 sa 1,2 ah, andraie ttl sabhedralf. kern sca, gicklascer ift, 21 sberre f forsed- elier leforsed- ; cd.. tinke oven onf periklininven. (fagl, iser et acortottindhcld frd 20* ved randcf; til 27. en af kornet (nligoklas),. 3) albitrand ca r(h.. oligoklan.

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier. i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande.

Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier. i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande. Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier for kvalitets- og miljøcertificering i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande. Certificering? Akkreditering? Certificering Hverken

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokallsering Gradering BV 1013 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Læs mere

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen . CFU Aalborg 15/11-12 Ove Pedersen Dagens program: Præsentation Formål. GEOS adgang og præsentation. Naturkatastrofer generelt Kaffe Jordskælv Vulkaner Diverse opgaver Evaluering På kurset vil der, men

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS I dette dokument som downoades separat fra hovedrappoten vises pot af ae uforstyrrede temperaturogs og de derfra bestemte 5 m- og 20 m-temperaturgradienter.

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune

Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune Konference om standarder i Odense den 15. juni 2011 v/chefkonsulent Rita Lützhøft www.ballerup.dk Budskaber FORM når vi laver ny organisation Forretningsbeskrivelse

Læs mere