Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016"

Transkript

1 splan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 sfortegnelse splanen+...+4! Værdigrundlag+...+4! Skolens+lærerstab+...+4! Kursusperiode+og+undervisningsdage+...+4! Pædagogisk+tilrettelagte+ekskursioner+...+4! På+dette+42=ugers+kursus+er+følgende+ekskursioner+med+overnatning+planlagt:+...+5! Fag+og+faggrupper+...+5! Hovedsigte+...+5! Undervisning+...+5! Pædagogisk+tilrettelagt+samvær:+...+5! Uge ! Fag:%Introuge%...%7! Uge ! Fag:%Små%grupper%...%8! Uge ! Fag:%Introduktion%til%teologi%...%9! Uge ! Fag:%Forandringsledelse%...%10! Uge ! Fag:%Discipelskab%...%11! Uge ! Fag:%Strategisk%lederskab%...%13! Uge ! Fag:%Korintherbrevene%...%14! Uge ! Fag:%Projektuge%F%Missionstur%...%15! Uge ! Fag:%Personlig%udvikling%for%alle%elever,%som%ikke%deltager%i%ekskursion%...%16! Uge ! Fag:%Tjenende%lederskab%...%17! Uge ! Fag:%Forskellige%personligheder%...%18! Side 1 af 53

2 Uge ! Fag:%Reformationen%...%19! Uge ! Fag:%Missiologi%...%20! Uge ! Fag:%Kristologi%...%22! Uge ! Fag:%Missionstur%...%23! Uge ! Fag:%Personlig%udvikling%for%alle%elever,%som%ikke%deltager%i%ekskursion%...%24! Uge ! Fag:%Kirkelinjer%...%25! Uge ! Fag:%N.%T.%Græsk%...%26! Uge ! Fag:%Kristen%dogmatik%...%27! Uge ! Fag:%Evangelisk%hermeneutik%...%28! Uge ! Fag:%Profetisk%Tjeneste%...%29! Uge ! Fag:%Akademisk%skrivning%...%30! Uge ! Fag:%Kontemplativ%Spiritualitet%...%31! Uge ! Fag:%Pastoral%tjeneste%...%32! Uge ! Fag:%Team%Work%...%33! Uge ! Fag:%Ekspositorisk%forkyndelse%1%...%34! Uge ! Fag:%Mand%F%Kvinde%...%35! Uge ! Fag:%Postmoderne%Apologetik%...%36! Uge ! Fag:%Socialt%arbejde%...%37! Uge ! Fag:%Menighedsplantning%...%38! Uge ! Fag:%Ekspositorisk%forkyndelse%1%...%39! Uge ! Side 2 af 53

3 Fag:%NT%Eksegese%...%40! Uge ! Fag:%Urban%mission%...%41! Uge ! Fag:%Narrativ%forkyndelse%...%42! Uge ! Fag:%Pastoral%tjeneste%...%43! Uge ! Fag:%Kirken%og%dens%frivillige%...%44! Uge ! Fag:%Coaching%...%45! Uge ! Fag:%Udvikling%af%kirker%...%46! Uge ! Fag:%Stress%og%udbrændthed%...%47! Uge ! Fag:%Ekskursionstur%...%48! Uge ! Fag:%Missional%kirke%...%49! Uge ! Fag:%Event%Management%...%50! Uge ! Fag:%Hjem%og%hvad%så?%...%51! Uge+35= ! Fag:%Ledertræning%og%studie%...%52! Uge+35= ! Fag:%Bibelteologi%...%53! Side 3 af 53

4 splanen Af lovbekendtgørelse nr af 21. november 2006 er det om folkehøjskoler formuleret, at højskoler skal tilbyde undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Undervisningen skal have en bred almen karakter og skolens virksomhed skal tilrettelægges ud fra dens selvvalgte værdigrundlag. Kurser på skolen tilrettelægges med henblik på at øge elevernes almene, faglige og personlige kvalifikationer. At det står således til også på Mariager Højskoles årskursus søges hermed præciseret i nærværende indholdsplan. Værdigrundlag Mariager Højskole har til formål at drive en højskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, hvor unge kan dygtiggøre sig i almendannende fag samtidig med, at de oplyses om det kristne livssyn, som Pinsevækkelsen står for. Skolen baserer sit værdigrundlag på Bibelens Guds- og menneskesyn. Det indebærer blandt andet troen på:! At mennesket er skabt af Gud, i Guds billede og med det formål at agere i henhold til Guds vilje på jorden.! At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt.! At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarligt for sine handlinger.! At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv.! At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling. Skolens dagligdag er karakteriseret ved fire værdier: tillid, ansvar, respekt og fællesskab. Dette udmøntes overordnet set i, at vi, på skolen, viser tillid ved at stole på hinanden og uddelegere ansvar. Dette fordrer ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man hjælper hinanden, når der er brug for dette. Derved opnås en dagligdag som er præget af respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil venskab karakterisere skolen. Skolens virke bygger på opfattelsen af, at udvikling af den enkeltes åndelige liv og selvbillede danner baggrund for personlig afklaring og udvikling. En væsentlig ingrediens i Mariager Højskoles liv er tværkulturel forståelse og der lægges endvidere vægt på positiv idealisme og lyst til at gøre en forskel. Skolens lærerstab Skolens faste lærere er: Kent Jakobsen (KJ) Jakob Vagner (JV) Solfrid Bracher (SB) Camilla Jaroščiak (CJ) Mark Hill (MH) David Jakobsen (DJ) Leif Petterson (LP) Birgitte Petterson (BP) Karin Lima (KL) Jozef Jaroščiak (JJ) Christina Kristensen (CK) ansat pr. 1 januar 2015 Kristine Due (KD) ansat pr. 1/8-31/ Kursusperiode og undervisningsdage Kurset begynder søndag den 17. august. Det har tre afbrydelser i hhv. efterårsferien, juleferien og vinterferien. Efterårsferien er fra søndag den 12. oktober til lørdag den 18. oktober, juleferien er fra tirsdag den 23. december til onsdag den 31. december og vinterferien er fra mandag den 9. februar til lørdag den 14. februar. Derefter genoptages kurset og fortsætter uden afbrydelser frem til lørdag den 27. juni. Undervisning foregår normalt mandage til fredage dog indgår flere undervisningslørdage og søndage henover året. I weekenderne er der altid arrangeret sociale aktiviteter lørdage og søndage, som den pågældende tilsynslærer har ansvar for. Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner Skolen udnytter sin mulighed for at tage på pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, da det bryder op i hverdagens rytme, giver mulighed for at møde og forholde sig til anderledes kulturer, styrker kontakten til Side 4 af 53

5 skolens bagland, og giver mulighed for at bruge de musiknumre, drama og foredrag, osv., som indøves henover året. Eleverne deltager under ekskursionerne i tilrettelæggelse og detailplanlægning, og skolen deltager bl.a. ved koncerter, debatskabende oplæg og gadearrangementer. På dette 42-ugers kursus er følgende ekskursioner med overnatning planlagt: 13/11-20/ (7 døgn) Ekskursion til Slovakiet, Estland, Letland, Færøerne og Norge Beskrivelse: Eleverne fordeler sig mellem de forskellige destinationer. Eleverne vil deltage i skolearrangementer, medvirke ved aktiviteter i forskellige kirker og ungdomsgrupper i landene. Her vil fokus være på musik/sang og kulturmøde. Turen forberedes med projektarbejde om de pågældende landes samfund og historie. For elever, der ikke har mulighed for at deltage i ekskursionen gennemføres undervisning på skolen som beskrevet i indholdsplanen. Mission 19/1 1/ (13 døgn) Beskrivelse: Som en del af valgfaget Mission indgår en 12 dages ekskursion til et tredjeverdensland i foråret for de elever, som har valgt faget. Det vil typisk dreje sig om elever, der rejser i mindre teams sammen med lærere. Formålet med ekskursionen er at fremme forståelsen af og for et tredjeverdensland. Dette sker gennem studier af livsmønstre, værdier, traditioner, religion etc. i et sociologisk og antropologisk perspektiv. Fokus vil ligge på lokale forhold og landet som helhed. Endvidere har kurset sigte på den personlige udvikling og kompetenceopbygning indenfor kulturforståelse, nødhjælp, performance og teamwork. 29/5-5/ (7 døgn) Ekskursion til Sydeuropa (Grækenland/Italien) Beskrivelse: En ekskursion til Sydeuropa (Grækenland/Italien), hvor eleverne vil udforske italiensk/græsk kultur og historie med særligt fokus på hovedstaden Rom/Athen. Fokus: kulturforståelse, sightseeing, indsigt i den katolske kirke og dens historik (teologisk og praktisk). Fag og faggrupper Skolen tilbyder fire linjer: Discipelskabslinjen,, Lederskabslinjen og Studielinjen. En væsentlig del af undervisningen på Lederskabslinjen foregår på engelsk, da linjen har søgning af udenlandske elever. Undervisningen er dog tilrettelagt med henblik på danske elever. Eleverne bliver informerede om dette ved tilmelding. Alle elever har som minimum 22 obligatoriske timer, som placerer sig indenfor en langt række forskellige faggrupper. Hertil udbyder skolen en række valgfag, hvoraf eleverne skal vælge mindst ét. Mange elever vælger flere valgfag. Højskolens faste lærere læser langt de fleste timer på 42-ugers kurset. Hovedsigte Folkehøjskolernes hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Dette kommer til udtryk såvel gennem undervisningen som gennem det planlagte samvær. På Mariager Højskole ser vi blandt andet hovedsigtet udtrykt på følgende måde: Undervisning!!!! Undervisningens indhold er, indenfor skolens overordnede formål, bredt sammensat. Der lægges i de obligatoriske fag vægt på at behandle universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Undervisningen vil bringe kompetencer til at analysere og fortolke bibelske og andre tekster med henblik på, at eleverne spejler og reflektere over eget liv i lyset af indhold, budskab og formål. Undervisningen tager sigte på værdsættelse af kristendommens arv, indsigt i problemstillinger, der har påvirket og stadig har indflydelse på det danske samfund. Gennem en forståelse af den kristne tro vil undervisningen give eleverne mulighed for at medvirke i dialogen om troen i et stadigt mere multireligiøst og sekulariseret samfund. Pædagogisk tilrettelagt samvær:! Rengøring er fælles anliggende, og vi har planlagt rengøring på skolens fællesområder hver dag. Rengøringen praktiseres af elever, og hver elev har ansvar for et konkret og mindre område. Side 5 af 53

6 !!!!!! Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktgruppelæreren har en individuel samtale med alle elever mindst en gang om måneden af minimum en times varighed. Her drøftes elevens trivsel, mål for opholdet og fremtidsplaner. Kontaktlæreren giver i den forbindelse også erhvervsvejledning i samarbejde med skolens vejleder. Skolen tilbyder elever, som ikke har en ungdomsuddannelse og er mellem 17½ -24, et højskoleophold under den såkaldte mentorordning. Højskoleopholdet med mentorordning medvirker til at give eleven mod og afklaring til at gå videre med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Skolens mentorer vil i mentorforløbet støtte eleven i at opnå de mål, der er opstillet i den udfærdigede uddannelsesplan. Omfanget af mentorstøtten til den enkelte elev afhænger af behovet, men vil som minimum bestå af en månedlig samtale og jævnlig opfølgning, hvilket kostskoleformen giver rig mulighed for. Flere af skolens lærere har gennemgået FFD's mentorkursus og har det overordnede ansvar for skolens mentorordning. Vagtlærer og skiftende elever står i fællesskab for planlægning og afvikling af program i weekenden. Elever deltager på skift i skolens gudstjeneste, som afholdes tirsdag aften. Det kan være elever der planlægger, leder samlingen, prædiker, står for musik og sang og/eller kreative indslag. Alle elever er med i en Belonggruppe, der fungerer som en lille familie. Gruppen ledes af 2 elever fra lederlinjen i samarbejde med en af skolens lærere. Det er eleverne selv, der opsætter mål for grupperne og former indholdet at samlingerne. En samling kan typisk indeholde sociale elementer (sang, konkurrencer, leg, hygge) debat baseret oplæg dele liv i form af personlige fortællinger og oplevelser. Efterfølgende evaluerer læreren samlingen med de to Belong ledere. Side 6 af 53

7 Obligatoriske fag på Lederskabslinjen 2014/15 Uge 34 Fag: Introuge Faggruppe: Personlig udvikling Antal timer: 28 Underviser: Birgitte Petterson og alle lærerne I denne uge præsenterer vi eleverne for hele højskolefilosofien og dens grundlæggende tanker om at oplive og oplyse den enkelte til engageret personligt liv og konstruktiv deltagelse i samfundet. Her vil vi bruge både forelæsning, fællessang, øvelser, rundvisning og vandretur i området. Vi vil indføre eleverne i både baggrunden for og udformningen af skolens undervisningstilbud. Faglige, sociale og praktiske aspekter af kostskolelivet vil blive berørt.! Værdier og visioner.! Historie og tilhørsforhold.! Regler og rammer.! Kompetencer og læringsmiljø.! Undervisning og fag.! Læsning og opgaver.! Fællesskab og ejerskab.! Egnen og byen.! Differentieret undervisning og ansvar.! Kendskab til skolens værdier og vision.! Forståelse for højskolelivets forskellige aspekter.! Indsigt i skolens fagtilbud og mulighed for at vælge valgfag.! Indføring i praktiske pligter på skolen.! Udfordring til medansvar. Bibeltekster om Guds imødekommende kærlighed og nåde vil blive brugt. Faget læses sammen med 1.årgang. af både elever og lærere efter endt undervisning. Beyer, Peter (2006): Værdibaseret ledelse. Forlaget Thomson. Side 7 af 53

8 Uge 35 Fag: Små grupper Faggruppe: Kirkeligt arbejde Underviser: Leif Petterson, Kent Jakobsen Faget giver indsigt i små sociale fællesskabers betydning for det enkelte menneskes trivsel og udvikling. Forelæsning, gruppearbejde, individuelle opgaver og fremlæggelser. Vi vil se på smågrupper som et udtryk for en grundlæggende værdi i kristne fællesskaber. Teorier om smågrupper og praktiske overvejelser inddrages.! Bibelens fokus på relationer.! Værdier og teologisk fundament for smågrupper! Visionsdrevne og formålsstyrede smågrupper.! Redskaber til og forståelse af lederskabets betydning for velfungerende smågrupper.! At lede missionale smågrupper.! Rytmen i missionale smågrupper.! Introduktion til BeLong.! Bibelsk fundament for at arbejde med missionale smågrupper.! Redskaber til etablering af og arbejdet med missionale smågrupper.! Kompetencer til at lede missionale smågrupper.! Forståelse for missionale smågrupper. Faget hænger sammen med skolens Belonggrupper. Faget vil blive evalueret ud fra indhold, præsentation og udbytte på baggrund af en evalueringsformular, som udfyldes af både elever og lærere efter endt undervisning. Cho, Dr. Poul Younggi (1983): Cellegrupper som lykkes. OFK-forlaget/LOGOS. Donahue, Bill (2005): Ledelse af livsforvandlende smågrupper. Mediacellen George, Carl F. (1997): The Coming Church Revolution. Fleming H. Revell. Neighbour, Ralph W. (2005): Where Do We Go From Here. Touch Publications, Inc. Ortberg, John (2007): Everybody s Normal Till You Get To Know Them. Zondervan. Seaward, Rick (2002): Cell Group Principles. Zondervan. Stockshill, Larry (1998): The Cell Church. Regal, California, U.S.A. Boren, M.Scott (2010): "21 Missional Practices". (http://www.roxburghmissionalnet.com/pdfs/21misspractices.pdf). Boren, M. Scott (2010): "How to Support Missional Small Groups". (http://www.roxburghmissionalnet.com/pdfs/how2supportmsg.pdf). Boren, M. Scott (2010): "Missional Small Groups". (http://www.roxburghmissionalnet.com/pdfs/misssmallgroup_study.pdf). Side 8 af 53

9 Uge 36 Fag: Introduktion til teologi Faggruppe: Teologi Underviser: Leif Petterson og Solfrid Bracher Faget giver eleven en forståelse for teologiens plads og udvikling i forhold til nutidens samfundsmæssige og kirkelige kontekst. Forelæsning, gruppearbejde, individuelle opgaver og læsning. Undervisningen giver en introduktion til teologi, både som en videnskabelig disciplin, men også som en åndelig praktisk disciplin, der giver eleverne redskaber til teologisk refleksion over livet og tjenesten.! Definition af teologi.! Teologiens kilder.! Teologiens arkitektur.! Teologiens natur.! Åbenbaringen af Gud og naturlig teologi.! Introduktion til teologisk refleksion.! Teologisk refleksion inden for udvalgte emner.! At kunne definere hvad kristen teologi er.! En forståelse for teologiens kompleksitet.! At analysere de individuelle elementer som skaber teologiske doktriner.! Færdigheder til at reflektere teologisk.! Udfordring til at gå ydmygt, nysgerrigt og konstruktivt ind i teologiske dialoger. Forskellige teologiske tekster bliver læst i undervisningen. af både elever og lærere efter endt undervisning. McGrath, Alister (2001): New Testament Theology. Baker. Erickson, Millard J. (1998): Christian Theology. Baker Academic. Jones, Gareth (1999): Christian Theology A Brief Introduction. Polity Press. Hart, Larry D. (2005): "Truth Aflame". Zondervan. Migliore, Daniel L. (2004): "Failth Seeking Understanding". Eerdmans Publishing. Green, L. (1990): Let s Do Theology. London: Continuum. Paul Ballard, John Pritchard (2006), Practical Theology in Action. SPCK Publishing. Witifield H. Bevins (2006), A PENTECOSTAL APPROPRIATION OF THE WESLEYAN QUADRILATERAL, Journal of Pentecostal Theology. PDF. Green, L. (1990): Let s Do Theology. London: Continuum. Paul Ballard, John Pritchard (2006), Practical Theology in Action. SPCK Publishing. Side 9 af 53

10 Uge 37 Fag: Forandringsledelse Faggruppe: Lederskab Underviser: Claus Bækgaard og Anders Holm-Pedersen I dette fag vil vi have udblik til forandrings ledelse både i kirke og samfund. I et samfund som er under konstant forandring vil vi diskutere hvordan individer, kirker og organisationer kan forandre sig, så de fortsat kan være en positiv medspiller i samfundsudviklingen. Casestudies, forelæsning, gruppearbejde og debat. Vi ønsker med dette fag at sætte fokus på vores kultur og dens konstante forandringer. Formålet er at udruste til at bringe forandring og bruge udefrakommende forandringer bedst muligt.! Et teologisk grundlag for forandring.! Behovet for forandring.! Forandringers cyklus.! De forskellige faser under forandring.! At bruge forandring bedst muligt.! Menneskets frygt for forandring.! Anerkendende tilgang til forandringer i kirker og organisationer! Kotters Isbjerget smelter, som anekdote på forandring i kirker og organisationer.! Casestudies og interviews med forstandere fra danske kirker, som har lavet forandringer! Identifikation af behovet for forandring.! Kendskab til den nyeste forskning indenfor forandringsledelse.! Indblik i metoder til forandring.! Forståelse for vellykkede forandringsprocesser i kirker. Forskellige tekster om forandring fra Det nye Testamente vil blive brugt, såvel som psykologisk forskning. Faget hænger sammen med de andre ledelsesfag på andet år. af både elever og lærere efter endt undervisning. Wilson, Scott (1998): Training Tomorrows Leaders. Aponet. Kotter, John (2007): Isbjerget Smelter. Jyllandsposten. Cooperrider, David, m.fl. (2011): Håndbog i Anerkendende udforskning. Dansk psykologisk Forlag. Malphurs, Aubrey (2005): Advanced Strategic Planning: a new model for Churches and Ministry leaders. Side 10 af 53

11 Uge 38 Fag: Discipelskab Faggruppe: Lederskab Underviser Kent Jakobsen Faget lægger op til at involvere sig i andre menneskers personlige vækst og udvikling. Forelæsning, gruppearbejde, gæstebesøg og selv-studie. Formålet er at skabe en bevidsthed om baggrunden for kristent discipel, leder og mentorskab. Faget bringer konkret vejledning og redskaber til den, der discipler, leder og er mentorer for andre.! Discipelskabets indhold, betydning og bibelske belæg.! Vigtigheden af selv at være i discipelskab og have mentorer tilknyttet sit liv.! Komponenterne i discipelskab; Helligånden, den lokale kirke og den der discipler.! Discipelskab som et redskab til at opfylde missionsbefalingen.! Elementer i discipelskab og lederskabs processer: Bøn, relation og undervisning! Identifikation af vækstfaser.! Indsigt i hvad det kræver at blive en god discipler og leder.! Eksempler på discipel- og lederskab i praksis.! Indsigt i betydningen og forståelsen af discipelskab.! Redskaber til at disciple og lede andre. Tekster fra Timoteus brevene anvendes. Faget vil blive evalueret ud fra indhold, præsentation og udbytte på baggrund af en evalueringsformular, som udfyldes af både elever og lærere efter endt undervisning. Adsit, Christopher B (1988): Personal disciple making. Here's Life Publishers, Inc. Arn, Win & Charles (1998): The Masters Plan for Making Disciples. Baker Book House Co. Barna, George (2001): Growing True Disciples. WaterBook Press, Colorado, US. Bosch, David J. (2001). Spirituality on the road. Wipf and Stock Publisher. Breen, Mike (2011): Building a Discipling Culture.3DM, Pawleys Island, US. Chan, Edmund. (n.d.) Seven Paradigm Shifts in Twenty-First Century Discipling (1/3) Posted: 20 Mar :19 AM PDT (inserted in 3 sequential SVM Abandoned Times e-zines) Cosgrove. Francis M. (1980): Essentials of Disciple making. Navpress. Drane, John. (2008). After Mcdonaldization. Darton, London, Longman + ToddLtd. Eims, Leroy (1980): The Lost Art of Disciple making. Zondervan. Hadidian, Allen (1979): Successful Discipling. Moody Press. Hirsch, Allan. ( 2006) The Forgotten Ways. Grand Rapids, Michigan, Brazos Press. Hull, Bill. (1990): The Disciple making Church. Fleming H. Revell, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan. Logan, Rob & Ogne, Steven. Church Planting Incubator. Copenhagen, Denmark, Salt Publishing House. Logan, Rob & Ogne, Steven. The Church Planters Toolbox. Copenhagen,Denmark, Salt Publishing House. Macchia, Stephen A. (2004). Becoming a Healthy Disciple. Baker Books, Grand Rapids, Michigan, US. Ochlenschlager, Jesper Ertmann (2011). Mentorskab at udvikle disciple og ledere. MediaCellen, Side 11 af 53

12 Pohl, Christine D. (1999): Making Room - Recovering Hospitality as a Christian Tradition. Grand Rapids MI, Eerdmans. Schwarz, Christian A. (1996). Natural Church Development. Emmelsbull,Germany. C & P Verlags-GmbH. Stanley, Andy & Joiner, Reggie & Jones, Lane (2004). 7 Practices of Effective Ministry. Oregon, Multnomah Publishers Sisters. Stanley, Paul D. & Clinton, Robert J. (1992): Connecting The mentoring relationships you need to succeed in life. NavPress, Colorado Springs, Colorado. Stetzer, Ed (2003). Planting New Churches in a Postmodern Age. Nashville, Tennessee, Broadman & Holman Publishers. Warren, Rich (1995). Purpose Driven Church. Grand Rapids, Michigan, Zondervan. Side 12 af 53

13 Uge 39 Fag: Strategisk lederskab Faggruppe: Lederskab Underviser: Jakob Vagner og Leif Petterson Dette fag vil have udblik til almene mellemmenneskelige dynamikker og arbejdskultures tilblivelse og udvikling. Vi berører samtalekultur og beslutningsprocesser i både kirke og samfund, samt beskæftiger os med religionens plads i dette. Undervisningsmetode Der vil hovedsagligt blive forelæst; suppleret med gruppeøvelser. I dette fag er formålet at definere lederskab og se på nogle grundlæggende strategiske redskaber. Vi ønsker også at se på kristent lederskab og dets grundlag.! Definition af strategisk lederskab.! Lederskabets psykologi.! Værdibaseret lederskab.! Visionsdrevet lederskab.! Målrettet lederskab.! Udvikling af en mission, vision, mål og strategi i en lokal menighed eller tjenesteområde! Refleksioner om hvad lederskab er.! Indsigt i lederskabs grundlæggende byggestene.! Brug af proces værktøjer til strategisk ledelse. Faget bygger på faget Lederskab fra. af både elever og lærere efter endt undervisning. Beyer, Peter (1994): Værdibaseret ledelse. Forlaget Thomson. Damazio, Frank (1988): The making of a leader, City Bible Publishing. Kier Hansen, Finn (1993): Teenagere og tro. Forlaget Salt. Bell, Rob (2008): Velvet Elvis. Zondervan. Kolind, Lars (1995): Kolind kuren. Boendahl. Myra, Harold (1987): Learning leadership from some of Christianity s best. Word Book. Wilson, Scott (2008): The G Factor. ApoNet. Malphurs, Aubrey (2005): Advanced Strategic Planning: a new model for Churches and Ministry leaders. Kompendium. Side 13 af 53

14 Uge 40 Fag: Korintherbrevene Faggruppe: Bibel Underviser: Mikael Laursen og Jakob Vagner Faget giver kompetencer til at fortolke Paulus breve til korinterne med henblik på at overføre dens væsentlige pointer til et moderne menneskes hverdagsliv. Forelæsning, gruppearbejde og eksegetiske øvelser. Faget giver en introduktion til korinterbrevene som et eksempel på sund bibelfortolkning.! Introduktion til den historiske, politiske og religiøse baggrund for korinterbrevene.! Kristendommens begyndelse i Korinth (Apg.18:1-18)! Brevene til og fra Korinth.! Hvorfor Paulus skrev disse breve! Disposition i brevene! og budskab! At opnå et kendskab til Korinterbrevene! At få erfaring med eksegese og hermeneutik! At identificere brevenes særlige egenart! At kunne fortolke vanskelige passager i Korinterbrevene Vi arbejder med Paulus Første og Andet korinterbrev. Her arbejdes videre på undervisningen fra fagene Bibelstudiemetoder og Evangelisk Hermeneutik. Faget vil blive evalueret ud fra indhold, præsentation og udbytte på baggrund en evalueringsformular, som udfyldes af både elever og lærere efter endt undervisning. Elwell, Yarbrough (2003): Encountering the New Testament. Baker Books. Fee, Stuart (1992): How to Read the Bible Book by Book. Zondervan. Gæbelein, Frank E. (2002): The Expositor s Bible Commentary. Zondervan. Fee Gordon (1999): The First Epistle to the Corinthians. Eerdmans. Side 14 af 53

15 Uge 41 Fag: Projektuge - Missionstur Faggruppe: Personlig udvikling Antal timer: 30 Underviser: Lærerne Faget tilsigter at forberede eleven på den kommende missionsrejse til Slovakiet, Letland, Norge og Færøerne igennem projektarbejde, dans, drama, fortælling og praktisk arbejde samt at fastholde elevens personlige udvikling og kompetence i samspillet med den forbedrende fase. Undervisningen vil blive en blanding af klasseundervisning og projektarbejde. Faget tager udgangspunkt i forberedelsen til vores missions tur til Slovakiet, Letland, Norge og Færøerne! Projektarbejde! Kulturforståelse! Teamwork! Performance! Dans, drama, fortælling og musik! Indsigt og indføring i slovakisk, lettisk, norsk og færøsk kultur og historie.! Personlig udvikling og erhvervelsen af nye kompetencer! Forståelse for teamwork Projektugen er den forbedrende del inden missionsrejsen. Der vil ved projektugens afslutning være en skriftlig evaluering. Ingen særlige grundbøger her. Side 15 af 53

16 Uge 41 Fag: Personlig udvikling for alle elever, som ikke deltager i ekskursion Faggruppe: Identitet Antal timer: 50 Underviser: Jakob Vagner Det bliver i spændingsfeltet mellem psykologi og teologi, at vi skal arbejde med dette fag. Med udgangspunkt i det postmoderne fokus på den personlige identitetsdannelse og den kristne tradition, vil vi søge at arbejde med egen udvikling og vækst. Faget benytter en blanding af dialog, fortællinger, læsning, forelæsninger, gruppearbejde og øvelser. I dette fag vil eleverne blive introduceret til psykologiske modeller og teologisk tænkning omkring identitet. Personlige erfaringer og refleksioner vil stå i centrum.! Identitetsdannelse.! Identitet som et projekt.! Socialisering og fællesskab.! Kommunikation.! Kristelig dannelse.! Åndelig modenhed.! Refleksioner omkring egen identitet.! Opmærksomhed omkring egen socialisering.! Kristen moral og etik. Vi bruger hovedsagligt tekster fra Salmernes bog og evangelierne. Faget bygger oven på Discipelskabsfaget "Sår og sjælesorg". af eleverne efter endt undervisning. Franzén, Bert (1988): Guds forspring. Føltveds Forlag. Yalom, Irvin (2001): Eksistentiel Psykoterapi. Hans Reitzel forlag. Wikström, Owe (2000): Det blændende mørke. Anis. Reichmann, Sven (1987): Befriande nåd. Interskrift. Christensen, Lars Due (2009): Velkommen til virkeligheden. Kulturshoppen. Nouwen, Henri (2000): The dance of life. Ave Maria Press. Side 16 af 53

17 Uge 43 Fag: Tjenende lederskab Faggruppe: Lederskab Termin: 1 Underviser: Kent Jakobsen og Jakob Vagner Fagets fokus er det kristne menneskesyns opfattelse af, at alle mennesker har samme værdi og bør behandles med respekt og indgå i gensidige tillidsrelationer. Dette danner grundlag for konstruktive relationer inden for store og små fællesskaber. Forelæsning og gruppearbejde. Med dette fag ønsker vi at skabe en bevidsthed om det særlige ved kristent lederskab. Der fokuseres på det tjenende lederskabs karakter, indhold og effekt.! Tjeneste defineret og karakteriseret i kristen forstand.! Den tjenende Gud beskrives.! Indføring i begrebet tjeneste i bibelen.! En ydmyg og tjenende attitude udtrykker kristen tjeneste.! Det nye Testamentes betegnelser for tjenende lederskab introduceres.! Principper bag tjenende lederskab gennemgås.! Tjenende karakter og sunde livsrytmer.! Coaching i vaner og tjenende lederskab.! Et godt og sundt fundament for kristent lederskab.! Indsigt i Bibelske tekster om tjenende lederskab.! Blik for tjenende lederskabs betydning og effekt.! Udfordringer i forhold til egen karakter og livsstil. Den bibelske beretning om David, Paulus brev til Titus og Judas brev vil danne grundlag for undervisningen. Her bygger vi oven på undervisningen i faget Lederskab. Faget vil blive evalueret ud fra indhold, præsentation og udbytte på baggrund af en evalueringsformular, som udfyldes af eleverne efter endt undervisning. Blanchard, Ken (2003): The Servant Leader. Countryman a division of Thomas Nelson, Inc. Bonhoeffer, Dietrich (1997): Efterfølgelse. Credo. Drane, John. (2008) After Mcdonaldization. Darton. Longman + Todd Ltd. London. Edwards, Gene (1992): A tale of three kings. Tyndale. Greenleaf, Robert (1992): Servant leadership. Mahwah Paulist Press. Jørgensen, Knud (1991): Visjon og hverdag. Verbum. Kouzes, James (2003): Credebility. Wiley Imprint. Smidt, Fred (1999): Leading With Integrity. Bethany House Publishers. Wright, Walther C. (2000): Relational Leadership. Paternoster. Side 17 af 53

18 Uge 44 Fag: Forskellige personligheder Faggruppe: Identitet Underviser: Karin Hall I denne uge præsenterer vi eleverne for det grundlæggende menneskesyn, at menneskers forskellighed er ligeværdige, og at en opdagelse af disse forskelligheder kan bidrage til personlig selvaccept og selvudvikling, samt skabe muligheder for at kunne deltage i og få det optimale ud af de gruppesammenhænge som den enkelte indgår i, i samfundet. Vil være en blanding af forelæsning, personlig refleksion og gruppeøvelser. I dette fag vil formålet være at påpege menneskers forskellighed og se på mulighederne i dette. Eleverne vil også blive bevidstgjort om deres egen mennesketype.! Bibelteologi om det unikke ved det enkelte menneske.! Introduktion til dynamisk mennesketypologi.! Personlig udvikling i lyset af dynamisk mennesketypologi.! Introduktion til personlighedsværktøj.! Arbejde med personligværktøj.! Forskellige typers samspil.! Synergi i mødet mellem forskellige mennesker.! Faren i kategorisering af mennesker.! Uddybning af det kristne menneskesyn.! Indsigt i forskellige teorier omkring mennesketypologi.! Bevidstgørelse omkring egen personlighed.! Syn for eget samspil med andre mennesker.! Refleksioner over farerne ved kategorisering af mennesker. Faget bygger videre på faget Kristent menneskesyn og spiller sammen med modellen Shape samt faget Ledertræning og studie. af både elever og lærere efter endt undervisning. Berens, Linda (1998): An Introduction to temperament. Telos Publications. Borbye, Edvard (2001): Hvorfor er du så anderledes?. Dansk Management Forum. Keirsey, David (2004): Please understand me II. Promentheus Nemisis Book Company. Meyers, Isabel Briggs (1994): Introduktion til type. Consulting Psychologists Press. Kesler, Jay (1988): Being Holy, Being Human. Christianity Today, Inc. Side 18 af 53

19 Uge 45 Fag: Reformationen Faggruppe: Historie Underviser: Mark Hill I dette fag ser vi på hændelser og personer i perioden op til og umiddelbart efter reformationen, og hvilken teologi reformatorerne stod for. Vi ser både på de mere og mindre kendte personer i reformationstiden, på de kendte samt mod-reformationsbevægelsen i den katolske kirke. Efter et kort oplæg vil eleverne arbejde selvstændigt, som slutter med præsentationer sidst på ugen. Deres skriftlige oplæg samles i et kompendium, som de får udleveret efterfølgende. Formålet med dette fag er at give eleverne et overblik over den pre-reformatoriske tid, reformationen, og den post-reformatoriske tid.! Reformationens historie! Reformationens teologi! Martin Luther! Johan Calvin! John Wycliffe! William Tyndale! Johan Hus o.a.! Historisk overblik! En opmuntring til at kæmpe for og stå ved egne holdninger trods modstand, som vi møder det i reformatorernes liv.! Klarhed over reformationens teologiske budskaber. Faget vil foregå som en projektuge. af både elever og lærere efter endt undervisning. Smeeton, Donald D. (1985): The Church: Pentecost to the reformation. ICI University, Missouri, USA Smeeton, Donald D. (1993): The Church: From the reformation to the present. ICI University Press, Texas, USA Pedersen, Hans P. (1999): "2000 år med Helligånden". Proskrift. Federer, William J. (2001): "Great Quotations". Federer. [Logos] Larsen, Timothy (2003): "Biographical Dictionary of Evangelicals". InterVarsity Press. [Logos] Rusten E., Michael. & Sharon (2005): "Complete book of when and where: In the Bible and throughout history". Tyndale. [Logos] Galli, M. & Olsen, T. (2000): "131 Christians Everyone should know". Christianity Today Inc. [Logos] Schaff, P. & Schaff, D. S. (1996): "History of the Christian Church". Eerdmans. [Logos] Douglas, J. D.; Comfort, P. W.; Mitchell D. (1992): "Who s who in Christian History". Tyndale. [Logos] Geisler, Norman L.; Nix, W. E. (1986): "A general introduction to the Bible, revised and expanded". Geisler & Nix. [Logos] Side 19 af 53

20 Uge 46 Fag: Missiologi Faggruppe: Mission Underviser: Leif Petterson, Jakob Vagner, Jozef Jarosciak Faget ser på værdien forskellige tilgange en kristen mission, som har til formål at opbygge sunde mennesker, som bidrager til det omgivne samfund. Faget bruger både forelæsning, individuelle opgaver og gruppearbejde. Faget formål er at give en indføring i missiologi udfra både en praktisk teologisk og reflekterende vinkel.! Hvad er missiologi, bibelske og teologisk set?! Diskussion omkring evangelisations rolle og metoder i dag! Diskussion omkring socialt arbejde og diakoni! Diskussion omkring ydre mission, dens rolle og omfang i dag! Personlig stilling! Mission i GT og NT.! Missiologiens historie.! Mission i Vesten og udviklingslande!! Oversigt over hvad missiologi er! Evne til at reflektere og diskuttere missiologiske temaer! Bibelsk og teologisk forståelse af vigtigheden af missiologisk tænkning Faget har berøring med valgfaget Mission og Social, samt faget Evangelisation, men på et evaluerende og reflekterende niveau. af både elever og lærere efter endt undervisning. Kompendium, Missiologi n in Contemporary society, Underviserne, Mariager Højskole, Side 20 af 53

21 Williams R. (2004): "Mission-Shaped Church". London: Church House Publishing. Weeden, Larry (1988): Reaching and keeping people. Word Book. Hirsch, A. (2006): The Forgotten Ways. Grand Rapids: Brazos Press. Murray, S. (2004): Church After Christendom. Milton Keynes: Paternoster Press. Side 21 af 53

22 Uge 47 Fag: Kristologi Faggruppe: Teologi Underviser: David Jakobsen og Christina Kristensen Jesus af Nazareth er en af historiens mest indflydelsesrige personer og omdrejningspunktet for den kristne tro. Læren om Jesus I og II, søger at give en indføring i historiske, teologiske og filosofiske problemstillinger og gennem dette opnå: værdsættelse af kristendommens intellektuelle arv, indsigt i problemstillinger der har påvirket og stadig har indflydelse på det danske samfund, og kompetencer til at indgå aktivt i et multireligiøst samfund. Undervisningen vil primært foregå som klasseundervisning. Faget gennemgår de vigtigste begivenheder i Jesu liv og Hans opfattelse af sig selv som Guds søn. Derudover gives der en introduktion til Jesu to naturer, og hans perfekte karakter.! Jesu selvforståelse! Jesus brug af det gamle testamente! Jesus som Guds Søn.! Jesus i det gamle testamente.! Jesu liv.! Jesu tjeneste.! Jesu død, opstandelse og himmelfart.! Jesu ypperstepræstelige tjeneste.! At give en dybere forståelse af Bibelens lære om Jesus.! At give en generel introduktion til væsentlige historiske og filosofiske problemstillinger angående Bibelens lære om Jesus.! At facilitere og styrke troen på Guds værk i Jesus Kristus.! At få en forståelse af betydningen af Jesus centreret kristendom. Faget bygger ovenpå en forudgående kendskab til de grundlæggende aspekter i Kristologi, der svarer til Læren om Jesus 1 på teologilinjen. af eleven efter endt undervisning. Holdcroft, Thomas (1997): Christology, ICI University Press. Thiessen, Henry (1992): Systematic Theology, Eerdmans Publishing Company. Little, Paul E. (2000): Know why you believe, Kregel Publications. Green, Michael (1982): Den dag døden døde, Credo. Walvoord, John F. (1969): Jesus Christ Our Lord, Moody Press. France, R.T. (1998): "Jesus and the Old Testament". Regents Side 22 af 53

23 Uge 48 Fag: Missionstur Faggruppe: Personlig udvikling Antal lektioner: 56 Underviser: Alle lærere Faget tager udgangspunkt i en uges ekskursion til Slovakiet og Letland, og Færøerne. Formålet er at fremme elevens forståelse for det slovakiske og lettiske folk, at tilvejebringe et førstehåndsfeltstudie af dets kultur, samfund og historie, her med særligt fokus på det kirkelige landskab som det udfolder sig. Endvidere tilsigter ekskursionen, at iagttage hvordan erhvervelsen og samspillet af denne nye viden påvirker og inspirerer ens eget værdigrundlag og samfundsforståelse. Ekskursionen fokuserer ligeledes på den personlige udvikling og kompetenceopbygning igennem brugen af musik, drama, fortælling, socialt praktisk arbejde og det at fungerer i et teamwork. Undervisningen vil blive en blanding af sightseeing, kirkelige besøg, performance og praktisk arbejde. Vi ønsker igennem turen at se personlig udvikling af den enkelte, at fremme kulturforståelse for det slovakiske og lettiske folk samt at få et større kendskab til landets historie og mangeårige udvikling.! Besøg på skoler og institutioner! Socialt arbejde blandt marginaliseret mennesker! Besøg i forskellige kirker! Kultur og historie belysning! Teamwork og performance! Indsigt og indføring i den slovakiske og lettiske kultur og historie.! Personlig udvikling og erhvervelsen af nye kompetencer! Forståelsen for teamwork Ekskursionen til Slovakiet og Letland er kulminationen på projektugens forberedelse. Der vil efter endt rejse være en skriftlig evaluering. Ingen særlige grundbøger her. Side 23 af 53

24 Uge 48 Fag: Personlig udvikling for alle elever, som ikke deltager i ekskursion Faggruppe: Identitet Antal timer: 50 Underviser: Jakob Vagner Det bliver i spændingsfeltet mellem psykologi og teologi, at vi skal arbejde med dette fag. Med udgangspunkt i det postmoderne fokus på personlige identitetsdannelse og den kristne tradition, vil vi søge at arbejde med egen udvikling og vækst. Her bliver det en blanding af dialog, fortællinger, læsning, forelæsninger, gruppearbejde og øvelser. I dette fag vil eleverne blive introduceret til psykologiske modeller og teologisk tænkning omkring identitet. Personlige erfaringer og refleksioner vil stå i centrum.! Identitetsdannelse.! Identitet som et projekt.! Socialisering og fællesskab.! Kommunikation.! Kristelig dannelse.! Åndelig modenhed.! Refleksioner omkring egen identitet.! Opmærksomhed omkring egen socialisering.! Kristen moral og etik. Vi bruger hovedsagligt tekster fra Salmernes bog og evangelierne. Faget bygger oven på faget Sår og sjælesorg. af eleverne efter endt undervisning. Franzén, Bert (1988): Guds forspring. Føltveds Forlag. Yalom, Irvin (2001): Eksistentiel Psykoterapi. Hans Reitzel forlag. Wikström, Owe (2000): Det blændende mørke. Anis. Reichmann, Sven (1987): Befriande nåd. Interskrift. Christensen, Lars Due (2009): Velkommen til virkeligheden. Kulturshoppen. Nouwen, Henri (2000): The dance of life. Ave Maria Press. Side 24 af 53

25 Uge 49 Fag: Kirkelinjer Faggruppe: Teologi Underviser: Jakob Vagner, Jozef Jaroščiak I dette fag vil vi bevæge os ud i det store og brede kirkelige landskab på tværs af traditionelle kirkeskel og retninger. Der udover skal vi beskæftige os med både historiske, verdensomspændende og tværgående perspektiver. Vi skal arbejde med statistik, elevoplæg, internetresearch, forelæsninger og debat på klassen. I dette fag er formålet at præsentere de studerende for nogle forskellige kirkelige retninger. Vi ønsker derigennem at give en historisk forankring og inspiration.! Konfessionshistoriens berettelse og funktion.! Den ortodokse kirkes teologi og praksis.! Ortodoks spiritualitet i vore sammenhænge.! Frelsens Hærs oprindelse, tænkning og egenart.! Inspiration fra Frelsens Hær til Kirken i dag.! Baptisternes historie, identitet og menighedsliv.! Baptismens input til dagens Kirke.! Pinsekirkens opståen og tænkning.! Nutidig karismatisk kristendom.! Bevidstgørelse omkring historiens betydning for kristne i dag.! Dybere kendskab til fire forskellige kirkesamfund.! Udfordring til at lade sig inspirere af disse kirkelige sammenhænge.! Refleksioner over eget kirkelige tilhørsforhold. Tekster fra Salmernes Bog og Apostlenes Gerninger vil blive inddraget. Undervisningen bygger videre på fagene Læren om Kirken og Missional menighedsplantning. af både elever og lærere efter endt undervisning. Lindqvist, Kaj (1999): Kristenhedens kirkesamfund. Fremad. Cross, F. L. (2005): The Oxford Dictionary of the Christian church. University Press. Side 25 af 53

26 Uge 50 Fag: N. T. Græsk Faggruppe: Sprog Underviser: Mark Hill Dette fag er en introduktion til det græsk, der blev brugt på bibelens tid, som det Nye Testamente blev skrevet på. I dette fag går vi igennem alfabetet, og den grundlæggende grammatik. Enkelte verber, navneord, egenavne, og adjektiver vil blive præsenteret. Enkelte velkendte græske ord, som bliver brugt i kirker og prædikener vil blive gennemgået.! Det græske alfabet! Grammatik og grammatiske konstruktioner! Ordtyper! Enkelte græske ord, der er gode at kende! Eleven vil blive klædt på til selv at kunne studere videre.! Eleven vil lære det græske alfabet og vil kunne læse og udtale de græske ord.! Vil kunne identificere forskellige endelser, og få et lille ordforråd af enkelte græske ord. Det forventes ikke, at eleven skal beherske græsk efter denne korte introduktion og vil kunne oversætte, men de vil få redskaber til selv at kunne arbejde videre. af eleverne efter endt undervisning. Grazier, Hobart E. (2004): "Greek I". ICI. Machen, J. Gresham (1951): "New Testament Greek for Beginners". Prentice Hall. Douglas, J. D. (red.)(1990): "The New Greek-English Interlinear New Testament". Tyndale Side 26 af 53

27 Uge 51 Fag: Kristen Dogmatik Faggruppe: Teologi Underviser: David Jakobsen og Jozef Jarosciak Det større perspektiv vil her være den gennem tiden meget debatterede relation mellem Guds suverænitet og menneskets frie vilje, med henblik på at forstå de forskellige positioner involveret og dermed også få et vigtigt indblik i Europas idéhistorie. Her vil blive brugt en blanding af oplæg, debat, og læsning. I dette fag ønsker vi at arbejde med nogle af de kristne dogmer, som kan være oversete i vore kirkelige sammenhænge. Samtidig er det formålet at give en generel introduktion til kristen dogmatik.! En introduktion til kristen dogmatik og trosbekendelser.! Første trosartikel.! Skabelses- og frelsesteologi.! Reformert syn på Guds Suverænitet! Arminiansk syn på Guds Suverænitet og menneskets frie vilje! Molinistisk syn på Guds Suverænitet og menneskets frie vilje! Åben Teismes syn på Guds Suverænitet og menneskets frie vilje! Tidslogikkens bidrag til den moderne diskussion af Guds Suverænitet og menneskets frie vilje.! Opmærksomhed omkring kristen dogmatik.! Tanker omkring trosbekendelser og deres brug.! Refleksioner omkring Guds Suverænitet og Menneskets frie vilje! Et dybere kendskab og erfaring med teologisk refleksion Nøglevers: 1 Sam 23:11, 1 Kor 2:8. Her bygges videre på Læren om Gud, Jesus og Helligånden. af eleverne efter endt undervisning. Packer, J.I (1993): Knowing God. Intervarsity Press, Flint, Thomas (2006): Divine Providence A Molinist Account. Cornell University Press. Brad, Chat Ed. (2006): Perspectives on Election. B&H Academic. Pink, Arthur W. (2005): The doctrines of election and justification. Bellingham WA. Pinnock & Others (1994): The Openness of God. Intervaristy Press. Boyd A. Gregory (2001): Satan and the Problem of Evil, Intervaristy Press. Craig, L. William (2000): The Only Wise God. Wipf & Stock Publishers. Keathley Kenneth (2008): Salvation and Sovereignty, B&H Academics. Prior, N. Arthur (1962): The Formalities of Omniscience, Philosophy Vol. 37 pp Side 27 af 53

28 Uge 1 Fag: Evangelisk Hermeneutik Faggruppe: Kommunikation Underviser: Tonny Jakobsen Dette fag vil give indblik i hermeneutikkens verden, så eleverne kan bruge både tænkning og praksis indenfor mange forskellige felter i fremtiden. Her tænker vi både ift. videre studier og job. Der vil hovedsagligt blive arbejdet med forelæsninger og debat på klassen. Formålet er her at give grundlæggende forståelse for hermeneutik. Praktiske råd og redskaber vil blive præsenteret.! Hermeneutik som teologisk disciplin.! Principper og guidelines inden for feltet.! At arbejde med en bibeltekst.! De forskellige bøger i Bibelen.! Ånden og Ordet.! Grammatikkens historie.! Forskellige udlægninger af en tekst.! Vigtigheden af sund teologi og forkyndelse i Kirken.! Farerne ved usund udlægning af Bibelen.! At arbejde med en tekst fra Det nye Testamente.! Brug af forskellige redskaber i fortolkningsprocessen.! Muligheden for at finde sunde budskaber i Bibelen.! Forståelse for hermeneutikkens vigtighed.! Syn for farerne inden for Kristen forkyndelse. Hovedsagligt bøger fra Det nye Testamente vil blive brugt. Faget bygger videre på faget Læren om Bibelen. af både elever og lærere efter endt undervisning. Fee, Gordon (1992): How to Read the Bible for all it s Worth. Zondervan. Selby, Rosalind (2006): The Comical Doctrine. Paternoster. Bjerring, Bent (2002): Indblæst af Gud. Forlaget Salt. Hart, Larry D. (2005): "Truth Aflame". Zondervan. Migliore, Daniel L. (2004): "Faith Seeking Understanding". Eerdmans Publishing. Keith Warrinton, (2008), Pentecostal Theology a theology of encounter. London: T&T Clark Side 28 af 53

29 Uge 2 Fag: Profetisk Tjeneste Faggruppe: Kommunikation Underviser: Jakob Vagner og Camilla Jaroščiak Her vil der blive sat fokus på, hvordan profet-tjenesten i Det gamle og Det nye testamente fungerede, og hvorvidt vi i dag er i stand til at benytte os af denne form for kommunikation i det senmoderne samfund. Her arbejder vi både med forelæsninger, personberetninger, øvelser og dialog på klassen. Forskellige cases vil også inddrages i undervisningen. Faget handler hovedsagligt om de profeter, vi møder i Bibelen, selve profettjenesten, kommunikationsformen, og hvordan det fungerer i kirkelige sammenhænge i dag.! Forskellige profeter i det gamle testamente.! Profettjenesten og funktionen.! Profeti som kommunikation.! Profeter op gennem tiden.! Hvordan kommunikerer og bedømmer vi et profetisk budskab?! Hvad lærer Bibelen om profetier?! Indsigt i profettjenesten f. Kr.! Indsigt i profettjenesten e. Kr.! En bredere forståelse for profetisk kommunikation. Tekster fra Det Gamle Testamente og 1. Korinterbrev vil være omdrejningspunkt. af eleverne efter endt undervisning. Smith, James (1947): The minor prophets. Joplin. Duffield, Guy (1987): Foundations of Pentecostal Theology. Life Bible College. Side 29 af 53

30 Uge 3 Fag: Akademisk skrivning Faggruppe: Mission Underviser: David Jakobsen og Leif Petterson Faget giver et førstehåndsindblik i forskellige måder at udleve den kristne tro, så det gavner lokalsamfundet. Foredrag, gruppearbejde samt indføring i teori efterfulgt af forskellige øvelser Faget giver en indføring i videnskabelig tilgang til teologiske studier, der tager højde for teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.! Introduktion til hermeneutikken som videnskab og metode.! Hvordan laver man kvalitative studier, som observation, interview og vidensindsamling?! At analysere observationer og interviews! Teologisk refleksion! Teologiens vidensskabsteorie! At bruge hermeneutikken som en videnskabelig metode.! At få indsigt i kirkers og organisationers bidrag til Guds rige og samfundet.! Praktisk - teologiske forståelse af mission.! Evne til at observere og reflektere teologisk. Nærmere beskrivelse følger. Faget vil blive evalueret ud fra indhold, præsentation og udbytte på baggrund en evalueringsformular, som udfyldes af både elever og lærere efter endt undervisning. Green, L. (1990): Let s Do Theology. London: Continuum. Paul Ballard, John Pritchard (2006), Practical Theology in Action. SPCK Publishing. Steinar Kvale (2008), Interview, Gyldendal. Søren Kristiansen (1999), Deltagende observation, Gyldendal. Side 30 af 53

31 Uge 4 Fag: Kontemplativ Spiritualitet Faggruppe: Teologi Underviser: Jakob Vagner, m.fl. Vi vil her have udblik til den spirituelle opvågnen i Den vestlige verden i disse år og diskutere, hvordan man bedst navigerer på dette område. Undervisningen vil blive en blanding af oplæg, øvelser og refleksion. Formålet med dette fag er at give eleverne nogle praktiske erfaringer på det spirituelle område og hjælpe dem til at reflektere kritisk over dem bagefter.! Spirituelle erfaringer.! Tungetalens brug.! Sunde profetier.! Bøn for syge.! Tegn og undere.! Guds nærvær.! Personlige erfaringer.! Refleksioner omkring de karismatiske gaver.! Bedømmelse af åndelige oplevelser Hænger tæt sammen med de andre fag inden for spiritualitetsområdet. af både elever og lærere efter endt undervisning. Patterson, Ben (1999): Deepening Your Conversation With God. Bethany House Publishers. Duffield, Guy (1987): Foundations of Pentecostal Theology. Life Bible College. Side 31 af 53

32 Uge 5 Fag: Pastoral tjeneste Faggruppe: Identitet Underviser: Solfrid Bracher, m.fl. I dette emne ser vi på, hvordan præster, ledere og frivillige i kirker kan hjælpe mennesker, der går gennem forskellige faser og udfordringer i livet. Undervisningsmetode I dette fag vil vi benytte os af både oplæg, debat, øvelser, og selvrefleksion. Formålet med dette emne er at give de studerende en introduktion til kristen spiritualitet. Forskellige modeller og praksis vil blive fremhævet og diskuteret, og ideer til både personlige og kirke åndelighed vil blive præsenteret.! En teologi pastoral omsorg! Pre-ægteskabelig rådgivning! Modeller for sjælesorg! Følelsesmæssige problemer! Sociale problemer! Psykiske problemer! Åndelige problemer Indsigt i sjælesorg Erfaring med at løse forskellige sager Forståelse for forskellige rådgivning scenarier Ingen Ugen vil blive evalueret på indhold, præsentation og den studerendes resultat i et evalueringsskema. Collins, Gary R. (2007), Christian Counselling. Tyndale. McDowell, Josh (1996), Counseling Youth. Thomas Nelson. Side 32 af 53

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 splan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 Contents splanen+...+3! Værdigrundlag+...+3! Skolens+lærerstab+...+4! Kursusperiode+og+undervisningsdage+...+4! Pædagogisk+tilrettelagte+ekskursioner+...+4!

Læs mere

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 splan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 Contents splanen+...+3! Værdigrundlag+...+3! Skolens+lærerstab+...+4! Kursusperiode+og+undervisningsdage+...+4! Pædagogisk+tilrettelagte+ekskursioner+...+4!

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 splan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus Table of Contents 2015/2016 splanen+...+3! Værdigrundlag+...+3! Skolens+lærerstab+...+3! Kursusperiode+og+undervisningsdage+...+3! Pædagogisk+tilrettelagte+ekskursioner+...+3!

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016

Indholdsplan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 splan for Mariager Højskoles 42-ugers kursus 2015/2016 splanen+...+4! Værdigrundlag+...+4! Skolens+lærerstab+...+4! Kursusperiode+og+undervisningsdage+...+4! Pædagogisk+tilrettelagte+ekskursioner+...+4!

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2 Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1 Følges ad i hverdagen - hænger ud og deler liv Inddrage børnene i kirkearbejde - mere ansvar - Tween gruppe (TeenKatsj børnene bliver til medarbejdere)

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

2014/2015 SKYACADEMY

2014/2015 SKYACADEMY 2014/2015 SKYACADEMY Velkomst Vi glæder os over, at du har valgt at bruge et år på SkyAcademy, og vi er overbeviste om, at det vil gøre en forskel i dit liv. Vi tror på, at Gud har lagt et stort potentiale

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

Den stærke kristne fællesskabsdimension giver os en enestående chance for at

Den stærke kristne fællesskabsdimension giver os en enestående chance for at Side 1 Fra David Benners bog: At vandre sammen Om åndeligt venskab og åndelig Kære allesammen Det har været en god tid, som jeg har fået lov til at opleve sammen med jer siden lejren i Svendborg 2013,

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendomsfaglige område Februar 2015 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Kirke og mission i et multireligiøst tredje millennium Teologisk formation med henblik på missional praksis

Kirke og mission i et multireligiøst tredje millennium Teologisk formation med henblik på missional praksis 10 Poul Kristensen Kirke og mission i et multireligiøst tredje millennium Teologisk formation med henblik på missional praksis Professor og forskningsleder Hvad betyder missional? I og med at vi definerer

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM SIDE 1 AF SOFIE HYLDIG REIMICK LEKTOR I HISTORIE OG RELIGION, AARHUS KATEDRALSKOLE DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM ÉN KRISTENDOM ELLER FLERE KRISTENDOMME? Kristendom opstod og udviklede sig til en selvstændig

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse?

Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse? Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse? På MF s studentermøde 2002 opfordrede de studerende MF s faglærere til at udarbejde en liste over væsentlige bøger, som en teologistuderende bør

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

At bede sit liv og at leve sin bøn

At bede sit liv og at leve sin bøn At bede sit liv og at leve sin bøn Bibelens fortællinger som nutidens nøgler et personligt forløb eller en uddannelse i bibliodramaledelse Bibelens fortællinger som nutidens nøgler Nøglefortællinger er

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere