: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)"

Transkript

1 1 af : De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. marts 2008 i sag : De Samvirkende Købmænd (juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen) mod Konkurrencestyrelsen (specialkonsulent Gunvor Harbo Valerius) 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. De Samvirkende Købmænd (DSK) indgav den 21. juni 2007 en klage til Konkurrencestyrelsen over, at Ørestadsselskabet I/S (ØSS) vil tildele en koncessionshaver en 10 års eneret til dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd. På baggrund af denne klage har Konkurrencestyrelsen indledt en sag (j.nr. 4/ ), hvor styrelsen vil vurdere, om ØSS plan om at tildele koncessionshaver en eneret, er i strid med konkurrenceloven. Den 2. november 2007 sendte Konkurrencestyrelsen et udkast til afgørelse i høring hos ØSS, og et afgørelsesudkastet i ekstraheret form i høring hos DSK. Den 7. november 2007 blev der udsendt et korrigeret høringsudkast til ØSS, og dette blev ligeledes udsendt til DSK. Den 12. november 2007 afgav DSK sit høringssvar. I høringssvaret fremsatte DSK en anmodning om aktindsigt. Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 21. november 2007 blev der meddelt DSK delvist afslag på aktindsigt i tre dokumenter i Konkurrencestyrelsens sag j.nr. 4/ , nærmere bestemt Ørestadsselskabet I/S af 8. august 2007 til Konkurrencestyrelsen samt to konsulentrapporter fra april og september Det hedder i afgørelsen nærmere: 10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd Konkurrencestyrelsen har i ovennævnte sag (sag 4/ ) modtaget De Samvirkende Købmænds ( DSK ) brev af 12. november DSK anfører i brevet, at DSK er part i sagen med ret til sædvanlig adgang til partshøring og dermed mulighed for at kommentere Ørestadsselskabet I/S ( ØSS ) konsulentrapporter. DSK ønsker endvidere mulighed for at kommentere ØSS eventuelle bemærkninger til DSK s klage. DSK anfører endvidere, at hvis DSK ikke er part, selvom DSK har 22 medlemmer på Amager, opfordres Konkurrencestyrelsen til alligevel at lade DSK se dette materiale. Konkurrencestyrelsen bemærker indledningsvist, at styrelsen ved af 2. november 2007 har givet DSK lejlighed til at kommentere styrelsens udkast til afgørelse i sagen om 10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd. Styrelsen valgte at gøre dette, selvom styrelsen ikke anså DSK som part i sagen, og selvom DSK således efter styrelsens opfattelse ikke havde krav på partshøring efter forvaltningslovens 19 eller konkurrencelovens 15 a, stk. 2. Aktindsigt efter forvaltningsloven

2 2 af 8 Adgang til aktindsigt efter forvaltningslovens 9, stk. 1, tilkommer sagens parter. DSK s adgang til aktindsigt beror derfor på, om DSK må anses som part i Konkurrencestyrelsens sag 4/ om 10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd. Det anføres i forarbejderne til konkurrenceloven (FT , tillæg A, side 1650), at der i sager efter konkurrenceloven er tale om et snævert partsbegreb, der som udgangspunkt omfatter afgørelsens adressat. Partsstatus kan imidlertid undtagelsesvis også tillægges andre end den umiddelbare adressat for afgørelsen, hvis vedkommende har en væsentlig og individuel interesse knyttet til sagen og dens udfald. Konkurrenceankenævnet har i tre sager slået fast, at klager som altovervejende hovedregel ikke har krav på partsstatus. Konkurrencestyrelsen henviser til kendelse af 15. august 2007 (Forbruger-Kontakt Distribution a-s), kendelse af 16. august 2007 (CityMail Danmark A/S) samt kendelse af 13. september 2007 (Copenhagen Malmö Port AB). Konkurrencestyrelsen finder ikke, at DSK har en så tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse knyttet til sagen og dens udfald til, at DSK kan anses som part i sagen. Konkurrencestyrelsen henviser til, at ØSS koncessionsaftale bliver indgået på baggrund af en prækvalifikation og et efterfølgende udbud mellem de prækvalificerede deltagere, og at tilrettelæggelsen af denne proces og tildeling af 10 års eneret til dagligvarehandel i Ørestad Syd ikke er specifikt rettet mod DSK eller nogen anden dagligvarevirksomhed. Der er tale om generelle vilkår, der gælder for alle i markedet. Styrelsen finder således, at DSK ikke har en særlig interesse i sagen, og at DSK s interesse i sagen ikke adskiller sig fra andre interessenters eller aktørers interesse, herunder de aktører, som er prækvalificeret, men som ikke vinder det efterfølgende udbud. Det kan ikke føre til andet resultat, at DSK har 22 af sine i alt ca medlemmer på Amager Da Konkurrencestyrelsen ikke finder, at DSK er part i styrelsens sag 4/ , kan DSK ikke få partsaktindsigt i konsulentrapporterne eller i ØSS bemærkninger til DSK s klage, jf. forvaltningslovens 9, stk. 1. Aktindsigt efter offentlighedsloven Offentlighedsloven gælder som udgangspunkt ikke for sager efter konkurrenceloven. Uanset dette udgangspunkt kan den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, med visse undtagelser forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom (såkaldt egenaccess ), jf. konkurrencelovens 13, stk. 1, og offentlighedslovens 4, stk. 2. DSK kan således - uden at være part i sagen - få aktindsigt med hensyn til alle oplysninger, der direkte vedrører DSK, jf. punkt 16 i vejledning nr af 3. november 1986 om offentlighed i forvaltningen. DSK s ret til egenaccess omfatter herefter de afsnit i et dokument, hvor DSK er nævnt direkte ved navn, eller hvor DSK s forhold er omtalt, samt - i visse tilfælde - eventuelle tilstødende afsnit, som er nødvendige at medtage for at give en forståelse af sammenhængen. Konkurrencestyrelsen kan endvidere efter princippet om mer-offentlighed give aktindsigt i videre omfang end fastsat efter offentlighedsloven, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv., jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Konkurrencestyrelsen finder efter en samlet vurdering ikke, at der er oplysninger i konsulentrapporterne, som direkte vedrører DSK. I konsulentrapporterne er DSK ikke direkte nævnt ved navn, og DSK s forhold er ikke omtalt. Styrelsen kan derfor ikke give aktindsigt i rapporterne efter princippet om egenaccess. Styrelsen finder endvidere ikke, at DSK kan få aktindsigt i rapporterne efter princippet om mer-offentlighed. Styrelsen har herved lagt vægt på, at mer-aktindsigt ikke er nødvendig til at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen, at

3 3 af 8 konkurrencelovens 13, stk. 1, begrænser adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven, og at hensynet til ØSS interesser, herunder interessen i beskyttelsen af rapporterne, ses at veje tungere end DSK s interesser i mer-offentlighed. For så vidt angår ØSS bemærkninger til DSK s klage (ØSS af 8. august 2007 til Konkurrencestyrelsen), er der enkelte forhold, der efter styrelsens vurdering direkte vedrører DSK og som derfor er omfattet af retten til egenaccess. Styrelsen finder herudover, at der efter princippet om mer-offentlighed kan gives aktindsigt i ØSS af 8. august 2007 i videre omfang, end hvad der følger af princippet om egenaccess. Det drejer sig om afsnit i ØSS , hvor DSK (eller klager ) ikke er nævnt direkte ved navn, og hvor DSK s forhold ikke er omtalt, men som alene indeholder ØSS konkurrenceretlige vurdering af eneretsaftalen. Konkurrencestyrelsen vedlægger derfor i ekstraheret udgave en kopi af ØSS af 8. august 2007 til Konkurrencestyrelsen. Det er denne afgørelse af 21. november 2007, der er indbragt for Konkurrenceankenævnet. 2.0 Parternes påstande. 2.1 De Samvirkende Købmænd har nedlagt følgende påstande for Konkurrenceankenævnet: Principalt: Konkurrencestyrelsen skal anerkende, at De Samvirkende Købmænd er part i sagen, og der skal herefter meddeles De Samvirkende Købmænd partsaktindsigt i Konkurrencestyrelsens sag med j.nr. 4/ Subsidiært: Konkurrencestyrelsen skal pålægges at meddele De Samvirkende Købmænd aktindsigt i de to konsulentrapporter fra april og september 2007, der er indgået i Konkurrencestyrelsens sag med j.nr. 4/ Konkurrencestyrelsen har påstået stadfæstelse af Konkurrencestyrelsens afgørelse af 21. november 2007, subsidiært hjemvisning. 3.0 Sagens behandling i Konkurrenceankenævnet. 3.1 Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Konkurrenceankenævnet. 3.2 For ankenævnet er fremlagt følgende helt eller delvis aktindsigtsundtagne dokumenter: ØSS af 8. august Rapport til Ørestadsselskabet, Detailbutikker, services og restaurant/café i Ørestad Syd fra april 2007 samt regneeksempler vedrørende økonomisk bæredygtighed (konsulentrapporten fra april 2007). Rapport af 17. september 2007 med uddybende kommentarer til konsulentrapporten fra 2007 (konsulentrapporten fra september 2007). Høringsudkast til afgørelse i hovedsagen med og uden ekstraheringer. 4.0 De Samvirkende Købmænds argumentation.

4 4 af DSK har anført, at DSK skal anses for part i Konkurrencestyrelsens sag nr. 4/ Det er DSK, der har indbragt sagen om 10 års eneret til dagligvarehandel i Ørestad Syd på vegne af DSK s medlemmer i området. Disse medlemmer har naturligvis en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. At der eventuelt kommer op til 4 butikker i området med 10 års eneret vil i høj grad påvirke den øvrige dagligvarehandel i området, herunder DSK s medlemmer. Disse medlemmer har således en væsentlig, individuel interesse i, at dette helt usædvanlige dagligvaremonopol ikke etableres. 4.2 DSK har videre anført, at såfremt Konkurrenceankenævnet måtte komme frem til, at DSK ikke bør anses som part i sagen, bør der ikke mindst af retssikkerhedsmæssige årsager gives DSK aktindsigt i de konsulentrapporter m.v., som Konkurrencestyrelsen bygger en del af deres argumentation på. Der er tale om rapporter, som er ensidigt udarbejdet til brug for ØSS. DSK vil med sit branchekendskab kunne nuancere og uddybe de argumenter og konklusioner, som findes i rapporterne. Det er stærkt betænkeligt, hvis Konkurrencestyrelsen og Konkurrencerådet bygger deres afgørelser alene på argumenter fra den ene part i sagen. Der er tale om en sag, hvor der for første gang i dansk byudviklingshistorie etableres et detailhandelsmonopol på denne måde. Endvidere må det konstateres, at såfremt Dansk Supermarked etablerer sig i dette monopol, vil der være tale om en virksomhed, der både omsætningsmæssigt og for så vidt angår antal kvadratmeter får monopol på en betydelig del af Ørestaden, idet den muligvis ulovligt etablerede Bilka OneStop i Fields allerede i dag har en stor del af dagligvaremarkedet i området. Idet DSK i øvrigt har forståelse for behovet for en snæver afgrænsning af partsbegrebet og tilbageholdenhed med at udlevere materiale inden for Konkurrencestyrelsens område, må det konstateres, at der er væsentlige retssikkerhedsmæssige principper, som trædes under fode, såfremt det ikke gøres muligt at få en sag oplyst på et objektivt grundlag. Der bør således under alle omstændigheder meddeles aktindsigt i konsulentrapporterne, da disse lægges til grund i Konkurrencestyrelsens argumentation. Det skal i den forbindelse i særdeleshed fremhæves, at det er overordentlig betænkeligt, såfremt der af en offentlig myndighed træffes afgørelse på baggrund af argumenter, som ikke kommer til klagerens kendskab, og som klageren derfor ikke har haft mulighed for at forholde sig til. 5.0 Konkurrencestyrelsens argumentation. 5.1 Konkurrencestyrelsen har anført, at DSK ikke har krav på partsstatus, og dermed aktindsigt efter forvaltningslovens regler, fordi DSK ikke har den fornødne væsentlige og individuelle interesse i sagens udfald. DSK s ret til aktindsigt efter forvaltningslovens regler afhænger af, om DSK har krav på partsstatus i hovedsagen, jf. forvaltningslovens 9, stk. 1. Det følger af forvaltningsretten, at man kun er part, hvis man har en tilstrækkelig nær tilknytning til en sag og dens afgørelse. Afgørende for vurderingen heraf er, om man har en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i sagen, jf. side 63 og side 65 i Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, På konkurrencelovens område er der tale om et snævert partsbegreb, der som udgangspunkt kun omfatter afgørelsens adressat. Dette følger dels af forarbejderne til konkurrenceloven (FT , tillæg A, side 1650) og dels af praksis, jf. Konkurrenceankenævnets kendelser af 12. august 2004 Forbruger-Kontakt Distribution A/S mod Konkurrencerådet, 15. august 2007

5 5 af 8 Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen, 16. august 2007 CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen, og 13. september 2007 Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen. Partsstatus kan undtagelsesvis tillægges andre end den umiddelbare adressat for afgørelsen, hvis vedkommende har en væsentlig individuel interesse knyttet til sagen og dens udfald. Det forhold, at hovedsagen er startet op på baggrund af en klage fra DSK, udgør ikke fornødent grundlag for sådan partsstatus, jf. side 68 i Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002, og pkt. 53 og 55 i Justitsministeriets vejledning nr af 4. december 1986 om forvaltningsloven samt Konkurrenceankenævnets kendelser af 15. august 2007, 16. august 2007 og 13. september DSK har indbragt sagen med en generel henvisning til, at det sker på vegne af deres 1300 medlemmer. DSK har ikke i øvrigt anført forhold, der skulle medføre, at DSK som selvstændig enhed har en væsentlig individuel interesse i hovedsagen. Det afgørende for vurderingen af DSK s partsstatus vil derfor være, om DSK som brancheorganisation for en række medlemmer og via deres interesse, har krav på partsstatus. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at dette ikke er tilfældet. For det første er partsbegrebet - og dermed partsrettighederne - noget, der tilfalder en snævrere personkreds, jf. side 67 i Forvaltningsret, af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, DSK agerer ikke som repræsentant for en enkelt virksomhed eller i øvrigt på vegne af en snæver personkreds, men derimod på vegne af 1300 forskellige unavngivne virksomheder (heraf 22 på Amager). For det andet er Konkurrencestyrelsen endvidere af den opfattelse, at der heller ikke under hensyntagen til det oplyste om sagsgenstanden, markeds- og konkurrence-forholdene og karakteren af den eventuelle konkurrencelovsovertrædelse er fornødent grundlag for at tillægge DSK partsstatus, jf. Konkurrenceankenævnets kendelser af 12. august 2004, 15. august 2007, 16. august 2007 og 13. september Hovedsagen drejer sig om vurderingen af en adfærd, der har betydning for aktørerne på dagligvaredetailmarkedet. På dette marked er der en lang række aktører. DSK har således oplyst, at de har ca medlemmer, hvoraf de 22 er lokaliseret på Amager. Herudover findes en lang række yderligere aktører, og på Amager er antallet af dagligvaredetailforretninger således på over 60. ØSS ønsker at udvælge og indgå en aftale med en dagligvaredetailaktør, der kan opfylde ØSS krav og ønsker til fremme af en tidlig udvikling af Ørestad Syd et område på ca. 1 km2. ØSS ønsker at tiltrække en dagligvaredetailaktør, som vil åbne en (og senere op til 3) dagligvaredetailforretninger i området af en vis størrelse. Det er samtidig ØSS ønske, at dagligvaredetailaktøren skal åbne forretning på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er et tilstrækkeligt beboergrundlag og dermed kundegrundlag i området til at sikre en rentabel omsætning. Via prækvalifikationen og udbuddet sker der en udvælgelse, men den sker på baggrund af generelle udvælgelseskriterier. Der er således ikke tale om en adfærd fra ØSS side, der retter sig mod nogen bestemt. Tværtimod er det en adfærd, der vil have betydning for en række aktører, hvoraf ingen har en interesse, der adskiller sig individuelt fra de andres. På baggrund heraf er det fortsat Konkurrencestyrelsens opfattelse, at DSK ikke er part i hovedsagen, idet DSK ikke har en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse. Det forhold, at DSK repræsenterer en række medlemmer som eventuelt måtte have en væsentlig om end ikke tilstrækkelig individuel interesse, kan ikke føre til et andet resultat. En brancheforening kan ikke opnå partsstatus ved at kumulere sine medlemmers interesse, når de enkelte medlemmer hver især ikke er i besiddelse af en tilstrækkelig interesse.

6 6 af 8 For det tredje har en brancheorganisation i øvrigt ikke uden videre krav på partsstatus, blot fordi et af organisationens medlemmer eventuelt måtte have det, jf. side 67 i Forvaltningsret, af Hans Gammeltoft-Hansen, 2. udgave, Selvom man måtte antage, at et af DSK s medlemmer havde krav på partsstatus, så ville det efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke medføre, at DSK har krav på partsstatus, når DSK ikke optræder som repræsentant for den pågældende via et fuldmagtsforhold. 5.2 Konkurrencestyrelsen har videre anført, at DSK ikke har ret til egenacces i dokumenterne udover de afsnit, som DSK allerede har fået aktindsigt i. Da klager ikke har ret til aktindsigt efter forvaltningslovens regler, har Konkurrencestyrelsen vurderet, om der måtte være oplysninger, som er omfattet af DSK s ret til egenacces. Ved vurderingen heraf har Konkurrencestyrelsen, som anført i afgørelsen af 21. november 2007 lagt vægt på, om der måtte være afsnit, som indeholder oplysninger, der vedrører DSK direkte enten ved, at DSK er nævnt, eller ved at der i øvrigt er en omtale af DSK s forhold. Der kan i øvrigt henvises til pkt. 16 i Justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven fra 1986, side 124 i Offentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, 3. udgave, 1998, og Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. august 2007 CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at ØSS af 8. august 2007 indeholder oplysninger, som er omfattet af DSK s ret til egenacces, idet DSK er nævnt heri. Som det fremgår af Konkurrencestyrelsens afgørelse, har DSK fået indsigt heri samt i øvrigt en række yderligere oplysninger i medfør af princippet om meroffentlighed. Det bemærkes, at dette er sket efter at have hørt ØSS bemærkninger hertil. Konkurrencestyrelsen har derimod fundet, at konsulentrapporterne fra henholdsvis april og september 2007 ikke indeholder oplysninger, der er omfattet af DSK s ret til egenacces. Dette skyldes, at disse dokumenter ikke indeholder omtale af DSK eller DSK s forhold. Konsulentrapporten fra april 2007 indeholder på side 14-15, og 30 dog nogle faktuelle oplysninger, som Konkurrencestyrelsen kan konstatere relaterer sig til enkelte af DSK s medlemmer. Det er imidlertid Konkurrencestyrelsens opfattelse, at disse oplysninger ikke er omfattet af DSK s ret til egenacces. Det skyldes for det første, at retten til egenacces kun omfatter oplysninger, der direkte vedrører én selv. Oplysningerne om enkelte af DSK s medlemmer vedrører kun indirekte brancheorganisationen DSK. For det andet er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at en brancheorganisation ikke uden videre er berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som er omfattet af deres medlemmers ret til egenacces. I den forbindelse skal fremhæves, at en brancheorganisation som DSK har en lang række medlemmer (ca. 1300), som ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser i enhver henseende med hverken hinanden eller brancheorganisationen. DSK s klage, anmodning om aktindsigt og ageren i øvrigt i forbindelse med sagsoplysning/høring er sket med en generel henvisning til, at DSK varetager deres medlemmers interesse. DSK har ikke nærmere angivet, hvem deres medlemmer er, eller at der skulle være konkrete medlemmer, som DSK måtte optræde på vegne af. Det forhold, at DSK uden angivelse af navne m.v. har henvist til, at de repræsenterer deres 22 medlemmer på Amager, ændrer ikke herpå. Konkurrencestyrelsen har derfor lagt til grund, at DSK har fremsat deres anmodning om aktindsigt i deres egenskab af brancheorganisation - og ikke som repræsentant via et fuldmagtsforhold for konkrete medlemmer. Derfor har Konkurrencestyrelsen vurderet, om dokumenterne indeholder oplysninger, der direkte vedrører DSK som brancheorganisation, og ikke om der måtte være oplysninger, der relaterer sig til virksomheder, der er medlemmer af DSK.

7 7 af Konkurrencestyrelsen har desuden anført, at DSK ikke har ret til yderligere aktindsigt i medfør af reglerne om meroffentlighed. Udgangspunktet er, at der ikke er adgang til aktindsigt for offentligheden i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens 13, stk. 1. Det følger dog af det generelle princip om meroffentlighed, at Konkurrencestyrelsen har mulighed for at give ikke-parter aktindsigt i et videre omfang end det, der følger af reglerne, jf. i øvrigt Konkurrenceankenævnets kendelse af 18. december 1998, Jens Høgsberg Kristensen mod Konkurrencestyrelsen. Det beror i givet fald på et skøn fra styrelsens side. Det er en forudsætning for, at der kan gives meraktindsigt, at reglerne om tavshedspligt ikke er til hinder herfor, jf. side 393 i Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. Samtidig er det nødvendigt, at Konkurrencestyrelsen ved udøvelsen af sin skønsbeføjelse vurderer, om der er et hensyn at tage til andre, herunder specielt parten i den konkrete sag. Dette hensyn gælder særligt på konkurrencelovens område, hvor lovgiver har vedtaget, at offentligheden generelt ikke har krav på adgang til aktindsigt, jf. konkurrencelovens 13, stk. 1. Konkurrencestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt af hensyn til sagsoplysningen at give DSK indsigt i rapporterne, og da ØSS samtidig har modsat sig, at DSK skulle få aktindsigt i konsulentrapporterne, har Konkurrencestyrelsen skønnet og fundet, at der ikke var tilstrækkelig anledning til at give DSK meraktindsigt. Konkurrencestyrelsen har i det konkrete skøn desuden tillagt det vægt, at ØSS har fået udarbejdet konsulentrapporterne til brug for deres interne overvejelser af, hvordan de skal fremme udviklingen af detailhandel, services og restaurantkoncepter i Ørestad Syd. I øvrigt skal fremhæves, at de oplysninger fra konsulentrapporterne, som Konkurrencestyrelsen har fundet relevante, er inddraget i det udkast til afgørelse, der er blevet udsendt i høring d. 7. november Derved har DSK fået lejlighed til at udtale sig herom. 5.4 Konkurrencestyrelsen har endelig anført, at hvis Konkurrenceankenævnet måtte lægge til grund, at DSK har krav på indsigt i yderligere oplysninger, bør sagen hjemvises, idet det i givet fald vil være nødvendigt at vurdere, om der er oplysninger, som skal undtages i medfør af forvaltningslovens 15/offentlighedslovens Konkurrenceankenævnets begrundelse og resultat. Konkurrenceankenævnet tiltræder under henvisning til det af Konkurrencestyrelsen anførte om sagsgenstanden, markeds- og konkurrenceforholdene og karakteren af den eventuelle konkurrencelovsovertrædelse og om De Samvirkende Købmænds status af brancheorganisation, at der ikke er fornødent grundlag for at anse De Samvirkende Købmænd som part i Konkurrencestyrelsens sag nr. 4/ De Samvirkende Købmænd har således ikke krav på aktindsigt efter forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet har gennemgået de aktindsigtsundtagne dokumenter. Der er ikke i de dele, som De Samvirkende Købmænd ikke har fået aktindsigt i, nogen omtale af De Samvirkende Købmænds forhold. I den forbindelse tiltræder Konkurrenceankenævnet, at Konkurrencestyrelsen har lagt til grund, at De Samvirkende Købmænd optræder som brancheorganisation og ikke som mandatar for en eller flere navngivne medlemsvirksomheder. De Samvirkende Købmænd har derfor modtaget de oplysninger, der efter offentlighedsloven er omfattet af retten til egenacces. Herefter, og idet der ikke findes grundlag for i øvrigt at pålægge Konkurrencestyrelsen at meddele yderligere aktindsigt end givet, stadfæster ankenævnet i det hele Konkurrencestyrelsens afgørelse af 21. november 2007 om aktindsigt.

8 8 af 8 Herefter bestemmes: Konkurrencestyrelsens afgørelse af 21. november 2007 om aktindsigt stadfæstes. Jens Fejø Ole Jess Olsen Suzanne Helsteen Christian Hjorth-Andersen Børge Dahl (formand)

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 23 2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. august 2007 i sag 2007-0010594: CityMail Danmark A/S (advokat Jesper

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og

Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og Side 10/15 Ad påstand 3 om konkurrencelovens 14 Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- 0g Forbrugerstyrelsens afgørelse af 13. januar 2009 (bilag 1) og 14. marts 2012

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/10 2013 i sag nr. KL-1-2013 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Cecilie Sivertsen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 30. september 2013 (J.nr. 2013-0034166) Ikke partsstatus

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen.

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/12 2015 i sag nr. KL-6-2015 Breeders of Denmark A/S (advokat Joan Vollertsen) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) Resume af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002:

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002: Kendelse af 24. april 2003. 02-125.195. Sag hjemvist til Finanstilsynet til ekstrahering og udlevering til klager. (Suzanne Helsteen, Kjelde Mors og Ulla Staal) Advokat A har ved skrivelse af 23. maj 2002

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere