: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)"

Transkript

1 1 af : DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag : DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat Erik Kjær-Hansen) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) 1. Den underliggende sags baggrund Flexmedie A/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over DBC mediers adfærd på et marked, hvor DBC medier konkurrerer med navnlig Flexmedie om at levere film og computerspil mv. til danske biblioteker. Klagen vedrører dels DBC mediers indgåelse af aftaler med producenter og distributører om eneret til distribution af visse film og multimedieværker til danske folkebiblioteker, dels DBC mediers rabatpolitik ved afgivelse af tilbud til folkebiblioteker i forbindelse med offentlige udbud af bibliotekers køb af ikke-boglige materialer. På baggrund af Flexmedies klage har Konkurrencestyrelsen iværksat en undersøgelse, og Konkurrencestyrelsen har til brug herfor beregnet markedsaktørernes markedsandele på baggrund af de oplysninger om omsætning på film og multimedia, som styrelsen har modtaget fra DBC medier, Flexmedie og Front Row. Det hedder i punkt 66 og 67 i Konkurrencestyrelsens indstillingsnotat af 11. april 2005 til brug for Konkurrencerådets behandling af sagen: 66. Et vigtig led i dominansvurderingen er en virksomheds markedsandel. Bibliotekernes samlede indkøb målt i beløb kendes ikke. DBC medier har derfor i stedet indhentet oplysning om den omsætning, parterne på markedet, har haft [note: Ud over DBC medier og Flexmedie er det alene virksomheden Front Row, der leverer AV-materialer til bibliotekerne. Front Rows levering af multimedieprodukterne har meget begrænset omfang, hvorfor Front Row alene medtages i dominansvurderingen for så vidt angår filmmarkedet]. Ud fra disse oplysninger har Konkurrencestyrelsen beregnet følgende markedsandele: Film DBC medier [..] [..] Flexmedie [..] [..] Front Row [..] [..] Samlet omsætning [..] [..]

2 2 af 9 DBC mediers andel i % [..] [..] Parternes omsætning i kr. Multimedia DBC medier [..] [..] Flexmedie [..] [..] Samlet omsætning [..] [..] DBC mediers andel i % [..] [..] Parternes omsætning i kr. 67. Med en markedsandel på mellem [..] og [..] % har DBC medier således en meget stærk position på disse to markeder. På den baggrund vurderer styrelsen, at DBC medier for begge materialetypers vedkommende indtager en dominerende stilling på de relevante markeder. 2. Den påklagede afgørelse og Konkurrencestyrelsens efterfølgende meddelelse af aktindsigt Klager, DBC medier, har ved brev af 29. april 2005 indbragt Konkurrencerådets afgørelse af 25. april 2005, hvorved der blev meddelt DBC medier afslag på aktindsigt i størrelsen af de markedsandele for DBC medier, som Konkurrencestyrelsen har beregnet sig frem til i punkterne 66 og 67 i det indstillingsnotat, som Konkurrencestyrelsen har udarbejdet til brug for Konkurrencerådets behandling af sagen. Ved Konkurrencestyrelsens brev af 9. maj 2005 blev det meddelt, at styrelsen på baggrund af DBC mediers klage havde fundet anledning til at revurdere afgørelsen af 25. april 2005 om aktindsigt. Det hedder i brevet bl.a.: Styrelsen har vurderet, at DBC medier kan få oplyst, at Konkurrencestyrelsen har opgjort DBC mediers markedsandel for 2003 og 2004 til at være ikke under 80 % på hverken film- eller multimedia markedet. Konkurrencestyrelsen har foretaget en konkret afvejning af DBC mediers interesse i, at kunne få oplyst sine egne eksakte markedsandele, for at kunne varetage sit tarv i forhold til Flexmediers interesser. Styrelsen fastholder, at der er nærliggende fare for, at Flexmediers interesse vil lide skade af væsentlig betydning, såfremt disse oplysninger fremsendes til DBC medier, idet der er tale om særdeles følsomme oplysninger, som konkurrenter ikke under andre omstændigheder får indsigt i. 3. Parternes påstande 3.1. DBC medier har nedlagt påstand om, at Konkurrencerådets afgørelse af 25. april og 9. maj 2005 ophæves, og at Konkurrencerådet pålægges at give DBC medier oplysning om de af rådet opgjorte markedsandele for selskabet på markederne for salg af film og multimedia til biblioteker i 2003 og Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse af Konkurrencerådets afgørelse af 9. maj 2005.

3 3 af 9 4. Afslag på begæring om opsættende virkning 4.1. Sagen var oprindeligt berammet til behandling af Konkurrencerådet den 25. maj Ved Konkurrencerådets beslutning blev behandlingen af sagen imidlertid omberammet til foretagelse den 22. juni Konkurrenceankenævnet traf den 26. maj 2005 følgende afgørelse om opsættende virkning i sagen: Ved skrivelse af 29. april 2005 har DBC medier as indbragt en af Konkurrencestyrelsen truffet afgørelse af 25. april 2005, hvorved styrelsen afslog DBC medier as anmodning om aktindsigt i nogle af styrelsen opgjorte markedsandele for selskabet på markederne for salg af film og multimedia til biblioteker i 2003 og DBC medier as har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 19, stk. 4, således at fristen for høring af DBC medier as i den sag, der fortsat verserer for Konkurrencerådet, suspenderes indtil et passende tidsrum efter klagens afgørelse. DBC medier as har til støtte for anmodningen om opsættende virkning anført, at en effektiv høring forudsætter, at selskabet gives adgang til de udeladte oplysninger om markedsandele. DBC medier as har en væsentlig interesse i at kende de eksakt opgjorte tal for markedsandele, herunder udviklingen i disse tal. Konkurrencestyrelsen har i et udkast af 11. april 2005 til afgørelse af konkurrencesagen mod DBC medier as tillagt de opgjorte markedsandele afgørende betydning. Ved vurderingen af, om DBC medier as besidder en dominerende stilling på de relevante markeder, har styrelsen baseret sig alene på de opgjorte historiske markedsandele og set bort fra alle øvrige oplysninger. DBC mediers as effektive forsvar mod det påtænkte indgreb må forudsætte kendskab til de opgjorte markedsandele. Træffer Konkurrencerådet afgørelse i sagen, inden DBC medier as ret til høring og aktindsigt er iagttaget, er der risiko for, at rådet - på grundlag af oplysninger, som DBC medier as ikke er givet mulighed for at kommentere - tiltræder de af styrelsen foreslåede påbud. Rådets afgørelse vil alene kunne søges ændret ved klage til Konkurrenceankenævnet. En sådan klage tillægges som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Konkurrencestyrelsens manglende iagttagelse af de centrale sagsbehandlingsregler om partshøring og aktindsigt vil derfor kunne få indgribende betydning for DBC medier as. Det er væsentligt, at der tages stilling til retlige spørgsmål om grundlaget for Konkurrencerådets forventede afgørelse, før afgørelsen træffes. Opsættende virkning er derfor påkrævet. Det bemærkes endvidere, at ikke enhver klage til Konkurrenceankenævnet vil kunne begrunde et krav om opsættende virkning. Risikoen for chikanøse klager er næppe reel og har i hvert fald ikke betydning for vurderingen af den foreliggende sag, hvor klagen angår et afslag på at meddele indsigt i faktiske oplysninger, der er bærende for udkastet til afgørelse. Det er desuden ikke givet, at en imødekommelse af begæringen om opsættende virkning indtil Konkurrenceankenævnets afgørelse foreligger, vil føre til en forsinkelse af Konkurrencerådets afgørelse af konkurrencesagen. Endelig bemærkes, at konkurrencesagen blev indledt i september Efter et i

4 4 af 9 forvejen langvarigt sagsforløb må hensynet til at opnå et fyldestgørende grundlag for Konkurrencerådets afgørelse veje tungere end interessen i at undgå, at afgørelsen måske - som følge af Konkurrencestyrelsens tilrettelæggelse af sagsbehandlingen - forsinkes kortvarigt. Konkurrencerådet har udtalt sig imod, at der meddeles opsættende virkning, og har bl.a. anført, at det bestrides, at en effektiv høring forudsætter, at DBC medier as får kendskab til de udeladte oplysninger om markedsandel. Det fremgår af konkurrencelovens 19, stk. 4, at en klage til Konkurrenceankenævnet som udgangspunkt ikke tillægges opsættende virkning, og der er ikke i den konkrete sag forhold, som gives anledning til at fravige dette udgangspunkt. Styrelsens konklusion om, at DBC medier as har en dominerende stilling på det relevante marked underbygges af DBC medier as egne oplysninger om markedsandele. DBC medier as har således anslået, at deres markedsandel på markedet for film udgjorde 80 % i 2003 og på multimediamarkedet 90 %. DBC medier as egne oplysninger viser, at der ikke kan herske tvivl om, at DBC medier as besidder en dominerende stilling på markedet. De markedsandele, som Konkurrencestyrelsen har opgjort ud fra DBC medier as konkurrenters omsætningstal, efterlader heller ingen tvivl om, at DBC medier as besidder en dominerende stilling på det relevante marked. Det kan derfor lægges til grund, at selvom DBC medier as måtte kunne komme med oplysninger, som medfører mindre korrektioner af de opgjorte markedsandele, vil det ikke få nogen betydning for vurderingen af, om DBC medier as besidder en dominerende stilling på markedet. At DBC medier as besidder en dominerende stilling på det relevante marked, understøttes endvidere af en række andre forhold. Hvis DBC medier as klage tillægges opsættende virkning vil det betyde, at indklagede i rådssager vil have mulighed for at få udskudt Konkurrencerådets behandling af en sag med op til flere måneder, alene ved at indgive en klage til ankenævnet. En praksis om, at en klage til Konkurrenceankenævnet over afslag på aktindsigt tillægges opsættende virkning, vil derfor i praksis medføre mulighed for chikanøse klager til ankenævnet. Klager vil kunne indgives alene med det formål at få udskudt Konkurrencerådets behandling af en sag, hvilket i praksis vil betyde, at udstedelsen af et eventuelt påbud vil kunne udskydes. Konkurrenceankenævnet skal udtale: Der er ikke i det af DBC medier as anførte grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning. Ankenævnet bestemmer derfor, at DBC medier as klage af 29. april 2005 ikke tillægges opsættende virkning. 5. DBC mediers argumentation DBC medier har anført, at en effektiv høring af selskabet forudsætter, at selskabet gives adgang til de udeladte oplysninger om markedsandele, og at forvaltningslovens 15, stk. 1, ikke giver hjemmel til, at DBC medier nægtes indsigt heri. I Konkurrencestyrelsens udkast til afgørelse er anført, at DBC medier besidder en dominerende

5 5 af 9 stilling på markederne for levering af film og multimedia til biblioteker, jf. udkastets pkt. 67. Denne konklusion er udtrykkeligt baseret på DBC mediers markedsandele på disse markeder. Oplysningerne om de af Konkurrencestyrelsen opgjorte markedsandele for DBC medier er imidlertid udeladt i det udkast til afgørelse, der er fremsendt til DBC medier til høring. Oplysningerne vil forventeligt også være udeladt i den endelige afgørelse, der måtte blive truffet af Konkurrencerådet. Konkurrencestyrelsen har i udkastet til afgørelse indstillet, at DBC medier pålægges at ophæve en række aftalebestemmelser i indgåede aftaler og pålægges at afstå fra visse former for tilbudsgivning ved offentlige udbud. Hvis Konkurrencerådet følger Konkurrencestyrelsens indstilling, vil der være tale om et indgribende indgreb over for DBC mediers forretningspolitik og forretningsgrundlag. Som følge af, at DBC medier er nægtet adgang til de opgjorte markedsandele for selskabet, er selskabet reelt afskåret fra at søge at påse, om markedsandelene er rigtigt opgjort. Selskabet er endvidere afskåret fra at basere sine bemærkninger og forsvar på de opgjorte markedsandele og udviklingen heri samt på forholdet mellem markedsandel og konkurrencesituation. DBC medier er herved pålagt en væsentlig begrænsning af muligheden for at forsvare sig over for de indgreb, der af Konkurrencestyrelsen foreslås pålagt selskabet. Da oplysningerne formentlig tillige vil være udeladt i den endelige afgørelse fra Konkurrencerådet, vil også DBC mediers mulighed for at anfægte en negativ realitetsafgørelse blive begrænset. Det er DBC mediers opfattelse, at selskabet ikke er dominerende - navnlig fordi konkurrencen foregår på et marked præget af offentlige udbud. Som led i argumentationen for, at DBC medier ikke kan anses for dominerende, har DBC medier væsentlig interesse i at opnå adgang til oplysningerne om markedsandele, der af Konkurrencestyrelsen tillægges helt afgørende betydning for dominansvurderingen. De tilbageholdte oplysninger udgør det væsentligste faktuelle grundlag for det påtænkte indgreb over for DBC medier. Kun i helt exceptionelle situationer kan det tænkes, at sådanne oplysninger ikke meddeles den indklagede virksomhed til brug for virksomhedens forsvar. En sådan situation foreligger ikke her. DBC mediers interesse i at få adgang til oplysningerne overstiger således klart eventuelle modstående private eller offentlige interesser. Konkurrencestyrelsen har i afgørelsen af 25. april 2005 anført, at på grund af det lave antal aktører på de to relevante markeder, vil DBC medier ud fra de opgjorte markedsandele kunne beregne omsætningen for konkurrenterne Flexmedie og Front Row. Styrelsen har anført, at en udlevering af oplysningerne om DBC mediers markedsandele derfor reelt ville indebære, at selskabet fik udleveret oplysninger om konkurrenternes omsætninger. Hertil bemærkes, at selve oplysningen om de offentlige bibliotekers indkøb af film og multimedier - og dermed størrelsen af de to markeder - ikke kan anses for forretningshemmeligheder for nogen eller alle leverandører af film og multimedier til bibliotekerne. Den måde, hvorpå oplysningerne om markedets størrelse er indhentet af Konkurrencestyrelsen, kan ikke have betydning for, om oplysninger om markedsandele kan udleveres til DBC medier. Konkurrencestyrelsen kunne have rettet henvendelse til landets biblioteker og sammenslutning af biblioteker og derved fået oplysning om foretagne indkøb i de relevante år. Hvis Konkurrencestyrelsens antagelse om, at alene DBC medier, Flexmedie og Front Row er aktive på de relevante markeder er rigtig, ville de omsætningstal, der kunne indhentes fra bibliotekerne, svare til summen af de tre virksomheders relevante omsætninger som meddelt styrelsen. Det forhold, at Konkurrencestyrelsen tilsyneladende ikke har ønsket at rette henvendelse til bibliotekerne for at fastlægge markedets størrelse, kan ikke medføre en begrænsning i DBC mediers adgang til oplysninger af afgørende betydning for den påtænkte afgørelse og dermed for selskabets forsvar mod de foreslåede indgreb. Det bemærkes endvidere, at udkastet til afgørelse på markedet for salg af musik-cd'er til biblioteker indeholder oplysning om omsætning og markedsandele for både DBC medier og

6 6 af 9 Flexmedie. DBC medier er efter styrelsens vurdering ikke dominerende på dette marked. Den tilsyneladende forskellige opfattelse af den fortrolige karakter af omsætningstal og markedsandele på markederne for film og multimedia henholdsvis på markedet for musik-cd'er forekommer ubegrundet. DBC medier har en stærkere interesse i at få kendskab til oplysninger om markedsandele på markeder, hvor selskabet på grundlag af disse oplysninger af styrelsen anses for dominerende, end på andre markeder. Eventuelle modstående hensyn må derimod forventes at optræde med samme styrke på markederne for film, multimedia og musik-cd'er. Over for det af Konkurrencestyrelsen anførte om, at de markedsandele, som DBC medier har angivet, i sig selv viser, at der er tale om en dominerende stilling på markedet, bemærkes, at de oplyste markedsandele alene er skønnet på grundlag af navnlig offentligt tilgængelige oplysninger om bibliotekernes indkøb af film og multimedia målt i styk (ikke i pris). Oplysningerne er meddelt som svar på begæring herom fra styrelsen. DBC medier ved ikke - og har ingen mulighed for at vide - om de skønnede markedsandele er rigtige. Stykprisen for forskellige typer produkter varierer, og aktørernes sortiment er uens sammensat. De skønnede tal kan ikke uden videre lægges til grund for en afgørelse, hvorved DBC medier pålægges væsentlige indgreb i sin markedsadfærd. DBC medier har på et møde med styrelsen opfordret styrelsen til fra bibliotekerne at indhente omsætningstal for de relevante markeder. De af styrelsen opgjorte markedsandele er baseret på omsætning (i pris). Den af Konkurrencerådet anførte begrundelse for ikke at meddele DBC medier indsigt i de opgjorte markedsandelstal giver ikke grundlag herfor. Konkurrencerådet har anført, at kendskab til oplysningerne om markedsandele kan få skadevirkninger for Flexmedie og for konkurrencen på markedet. Rådet har ikke redegjort for konkrete skadevirkninger, men alene fremsat generelle bemærkninger herom. Det er vanskeligt at se, hvilke konkrete skadevirkninger der kan indtræde, eller hvordan DBC medier - som det anføres af rådet - på grundlag af kendskab til markedsandelstallene vil få en forøget mulighed for at " lave en målrettet indsats" over for Flexmedie. Det følger af praksis om forvaltningslovens 15, stk. 1, at skadevirkninger af den påberåbte art må være konkretiserede og underbyggede. Rådets beskrivelse af skadevirkningerne af at meddele DBC medier oplysninger om egne markedsandele opfylder ikke dette krav. For filmmarkedet bemærkes endvidere, at DBC medier ikke ud fra egne markedsandele vil kunne beregne den individuelle markedsandel for hver af konkurrenterne Flexmedie og Front Row, men alene opnå kendskab til den samlede markedsandel for andre virksomheder. Oplysningen om den samlede størrelse af markederne for distribution til biblioteker af film og multimedieprodukter kan ikke i sig selv anses for forretningshemmeligheder for Flexmedie eller nogen anden virksomhed. Konkurrenceankenævnet bør derfor ændre Konkurrencestyrelsens afgørelse af 25. april og 9. maj 2005 således, at det pålægges styrelsen at give DBC medier oplysning om de af styrelsen opgjorte markedsandele for selskabet på markederne for salg af film og multimedia til biblioteker i 2003 og Konkurrencerådets argumentation Konkurrencerådet har anført, at de undtagne oplysninger om markedsandele er af en sådan karakter, at DBC mediers interesse i at kunne benytte kendskab til de undtagne oplysninger til varetagelse af sin partsinteresse bør vige for afgørende hensyn til andre private interesser, og at de undtagne oplysninger om markedsandele ikke er nødvendige for, at DBC medier kan varetage sin partsinteresse. Efter forvaltningslovens 15, stk. 1, skal partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv afvejes over for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser. DBC mediers markedsandele er beregnet på baggrund af oplysninger fra de tre aktører på

7 7 af 9 markedet, DBC medier, Flexmedie og Front Row. På baggrund af disse oplysninger har styrelsen beregnet den samlede omsætning på markedet, og de enkelte aktørers markedsandele kan opgøres på baggrund heraf. Eftersom der er så få aktører på de to markeder, ville DBC medier ud fra de opgjorte markedsandele uden store vanskeligheder kunne beregne omsætningen for Flexmedie og Front Row, da DBC medier kender sin egen omsætning på de relevante markeder, og den måde som styrelsen har opgjort markedsandelene på. En udlevering af oplysningerne om DBC mediers markedsandele ville derfor reelt indebære, at DBC medier fik udleveret oplysninger om sine konkurrenters omsætning. Det bemærkes i den forbindelse, at Front Row er en meget lille aktør på markedet, og de eneste reelle aktører på markedet er Flexmedie og DBC medier. Flexmedie har anmodet om, at oplysninger om omsætning ikke videregives til DBC medier, da Flexmedie betragter oplysningerne som forretningshemmeligheder. At en virksomhed anmoder om, at oplysninger ikke videregives til en konkurrent, berettiger ikke i sig selv til, at de bliver undtaget fra aktindsigt efter forvaltningslovens 15. Rådet finder imidlertid, at der i denne sag foreligger afgørende modhensyn til navnlig Flexmedie, da de oplysninger, som rådet har undtaget fra aktindsigt, er oplysninger om Flexmedies drifts- og forretningsforhold, som afgørende vil kunne skade virksomhedens konkurrenceevne, hvis DBC medier får kendskab til hertil. DBC medier ønsker oplysninger om markedsandele, således at det er muligt for DBC medier at få en indgående og detaljeret indsigt i sin eneste reelle konkurrents omsætning, opdelt på mindre delmarkeder. Dette fremgår bl.a. af DBC mediers brev af 11. maj 2005 til ankenævnet, idet DBC medier også ønsker oplyst, hvordan deres eneste konkurrents markedsandele har udviklet sig fra 2003 til Hvis DBC medier får udleveret de ønskede markedsandele, vil det gøre det muligt for DBC medier at lave en målrettet indsats på de delmarkeder, hvor DBC mediers eneste reelle konkurrent er på vej frem. En udlevering af oplysninger vil derfor kunne medføre stor skadevirkning for den nye konkurrent på markedet, Flexmedie. I forlængelse heraf bemærkes, at oplysninger om en konkurrents omsætning på delmarkeder er oplysninger, som DBC medier ikke ville kunne få på anden måde - oplysninger, som man ikke under andre forhold overhovedet ville acceptere blev udvekslet mellem konkurrenter, og det følger af EF-konkurrenceretten, at det ved en vurdering af, om udlevering af oplysning om markedsandele vil skade konkurrencen, er relevant at inddrage praksis vedrørende EF-traktatens artikel 81 på informationsudveksling, jf. Kommissionens meddelelse 2001/C 3/02 pkt DBC mediers besiddelse af sådanne oplysninger vil kunne påføre Flexmedie kommerciel skade. Det skal i den forbindelse endvidere fremhæves, at DBC medier ikke ved at bede om aktindsigt i en klagesag over deres egen konkurrencemæssige adfærd bør kunne få adgang til oplysninger, som de ellers aldrig vil kunne få adgang til. Hvis en virksomhed frygter, at en klage til Konkurrencestyrelsen er ensbetydende med, at deres forretningshemmeligheder videregives til konkurrenter, vil det afholde virksomheder fra at klage til Konkurrencestyrelsen. Disse hensyn skal afvejes overfor partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv, jf. forvaltningslovens 15. DBC medier har anført, at selskabet, som følge af at de er nægtet adgang til de opgjorte markedsandele for selskabet, reelt er afskåret fra at søge at påse, om markedsandelene er rigtigt opgjort. Derudover er det anført, at de anfægter at være dominerende, navnlig fordi konkurrencen foregår på et marked præget af offentlige udbud. Hertil bemærkes, at det fremgår af det fremsendte udkast til afgørelse, hvordan markedsandelene er opgjort. DBC medier har derfor mulighed for at kommentere på den måde, som rådet har valgt at opgøre markedsandelene på, herunder om DBC medier mener, at der findes andre aktører på markedet, hvis omsætning også bør medregnes ved opgørelse af markedets størrelse. Endvidere

8 8 af 9 bemærkes, at DBC mediers argumentation vedrørende spørgsmålet om dominans ikke relaterer sig til hvilken markedsandel DBC medier besidder, men fokuserer på andre aspekter. For det første mener DBC medier, at de ikke indtager en dominerende stilling, fordi styrelsen har foretaget en forkert markedsafgrænsning i de udkast, som er sendt i høring. Endvidere argumenterer DBC medier for, at DBC medier ikke indtager en dominerende stilling, fordi der er tale om et budmarked, og DBC medier finder ikke, at de opgjorte markedsandele har afgørende betydning, når der er tale om et budmarked. Det er således klart, at ingen af DBC mediers argumenter relaterer sig til den præcise markedsandel, som styrelsen har opgjort. Rådet finder derfor, at det slet ikke er nødvendigt for DBC medier i forsvaret for sine interesser at kende de eksakte opgjorte markedsandele. DBC medier er ved afgørelse af 9. maj 2005 blevet meddelt, at deres markedsandel ikke er under 80 %, og de har ud fra disse oplysninger fuldt ud mulighed for at varetage deres partsinteresser. DBC medier har videre anført, at størrelsen af de to markeder ikke kan anses som en forretningshemmelighed. DBC medier henviser i den forbindelse til, at Konkurrencestyrelsen kunne have rettet henvendelse til landets biblioteker og sammenslutning af biblioteker og derved fået oplysning om foretagne indkøb i de relevante år. I relation til den afvejning, som rådet har foretaget i overensstemmelse med forvaltningslovens 15, er det imidlertid uden betydning, hvordan oplysningerne er indhentet. Rådet har foretaget et konkret skøn over oplysningernes karakter og vurderet, at oplysningerne må betragtes som forretningshemmeligheder og dermed undtaget fra aktindsigt. Hvorvidt oplysningerne kunne være indhentet ad anden vej, har ingen betydning for denne afvejning. Det bestrides endvidere, at karakteren af oplysningerne, herunder vurderingen af spørgsmålet om fortrolighed, ville have været anderledes, hvis oplysningerne var indhentet af anden vej. I relation til DBC mediers bemærkninger vedrørende markedsandele på markedet for salg af musik cd er bemærker rådet, at det er en fejl, at disse oplysninger ikke er ekstraheret, inden udkastet til afgørelse blev sendt i høring. Ved at have oplyst over for DBC medier, inden for hvilket område de opgjorte markedsandele ligger, har Konkurrencerådet anvendt samme praksis, som Kommissionen anvender i lignende sager, hvor det af hensyn til den effektive konkurrence på markedet er nødvendigt at udelade oplysninger om markedsandele, jf. som eksempel Kommissionens afgørelse i Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken (case COMP/C /B2), hvor markedsandelene for de involverede parter er oplyst inden for et spænd på 10 %. Konkurrencerådet har således med rette i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, undtaget de nævnte oplysninger fra aktindsigten. 7. Konkurrenceankenævnets bemærkninger: Af de af Konkurrencerådet anførte grunde, og da det af DBC medier anførte ikke kan føre til et andet resultat, stadfæstes Konkurrencerådets afgørelse af 9. maj Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 9. maj 2005 stadfæstes. Jens Fejø Ole Jess Olsen

9 9 af 9 Christian Hjorth- Andersen Suzanne Helsteen Børge Dahl

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

: TV 2/Danmark mod Konkurrencestyrelsen (om aktindsigt) (Stadfæstet)

: TV 2/Danmark mod Konkurrencestyrelsen (om aktindsigt) (Stadfæstet) 2005-12-20: TV 2/Danmark mod Konkurrencestyrelsen (om aktindsigt) (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 20. december 2005 i sag 2005-0004064 TV 2/Danmark A/S (advokat Olof Koktvedgaard)

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) 1 af 8 2008-03-03: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. marts 2008 i sag 2007-14948: De Samvirkende Købmænd (juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

K E N D E L S E. 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0011907:

K E N D E L S E. 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0011907: 2007-08-15: Møns Bank, lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Journalnummer januar Vedr.: Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet.

Journalnummer januar Vedr.: Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Birger

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager fremtiden starter her... Gode råd om... Aktindsigt i udbudssager INDHOLD Indledning 3 Forskellige regler om aktindsigt 4 Udbudsloven 4 Forvaltningsloven 5 Offentlighedsloven 5 Øvrige regler om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. maj 2016 (2016-1732). Udtalelse fra myndigheds advokat

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere