Evaluering af pilotforsøg med videomøder i domstolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af pilotforsøg med videomøder i domstolene"

Transkript

1 Evaluering af pilotforsøg med videomøder i domstolene Domstolsstyrelsen 28. februar 2008 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Domstolsstyrelsen - Evaluering af videomødeformen-v2 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting.

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Kort om pilotprojektet Baggrund og formål Projektorganisation Projektforløbet Det valgte videokonferenceudstyr Den valgte opsætning af netværket Kort om evalueringsprojektet Baggrund og formål Overordnet konklusion på pilotforsøget Metode Målgruppe Vurdering af brugen af videomøder Optælling af anvendelsen i forsøgsperioden Videomøde-udstyret Kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet) Lokalernes egnethed/udstyrets setup (fast/mobilt udstyr) Brugervenlighed (betjening af udstyr) Berammelse af videomøder De praktiske procedurer Indhentning af samtykke Afholdelse af videomøder Traditionel videomødeafholdelse Brugen af præsentations-mode Optagelser af video-retsmøde Retssikkerhed Egnede sagstyper Image Vurdering af projektforløbet Information, support og uddannelse Ressourcer Pilotperioden Den videre udrulning af videomødeudstyr Kritiske succesfaktorer v 1 2

3 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af retternes forsøgsudstyr...43 Bilag 2: Detaljeret tegning af netværksopsætningen...46 Bilag 3: Gennemførte tekniske tests...47 Bilag 4: Quality of Service (QoS) på netværket...50 Bilag 5: Konklusioner om netværket...52 Bilag 6: Yderligere fremtidige tests af systemet...53 #

4 1. Resumé Denne rapport dokumenterer brugernes evaluering af pilotforsøg af videomødeformen gennemført i samarbejde med fem forsøgsembeder. Retternes overordnede evaluering af brugen af videomødeformen til gennemførelse af retsmøder er, at: - Udstyret har fungeret tilfredsstillende. - Udstyret har været let at bruge. - Planlægningen af videomøderne har ikke været vanskeligere end ved et almindeligt retsmøde. - Videomøderne har levet op til standarderne for gode retsmøder retssikkerheden ved gennemførelse af retsmøder som videomøder vil generelt være i orden. - Samlet set har videomødeformen været en vellykket måde at afvikle møder på. - Samlet set er videomødeformen parat til at blive udbredt i domstolene. Retterne har endvidere vurderet egnetheden af videomødeformen i forhold til en række forskellige sagstyper. Egnethed af sager drejer sig på samme måde som retssikkerhed i høj grad om sagernes personfølsomhed og om retternes tilvænning til at bruge systemet. Vurderingen er, at egnethedsbetragtningen vil flytte sig i takt med, at retterne bliver mere vant til at bruge denne mødeform. På den basis af brugernes evalueringer konkluderes det at det tekniske udstyr samt det netværksmæssige set-up på nuværende tidspunkt er på et niveau, hvor det vurderes at være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og generelt formålstjenligt at benytte på en række sagstyper. Endvidere kan det på baggrund af brugerevalueringerne og konkrete udsagn fra alle retter konkluderes, at reglerne i retsplejeloven, som giver dommeren mulighed for at beslutte brugen af videomøde, bør sættes i kraft. I forhold til den fortsatte udbredelse af videomødeformen peger retterne på en række kritiske succesfaktorer, der grupperer sig om tre hovedtemaer: Udstyret, anvendelsen og hjemmelsgrundlaget. #

5 Udstyret: - Af hensyn til at skabe den nødvendige fleksibilitet til berammelse og afholdelse af videomøder i retterne peges der på, at der bør afsættes ressourcer til mindst to retssalsløsninger samt mindst ét vidneafhøringslokale til hvert embede. - Af hensyn til hvordan videomødeformen vil blive opfattet af aktører, som kommer i retterne, peges der på, at udstyret skal passe ind i de fysiske rammer, dvs. retssale og vidneafhøringslokaler. Her tænkes specielt på, at integration af videokonferenceudstyret lokalt skal ske således, at den traditionelle retssalsdramaturgi opretholdes under samtidig hensyntagen til bygningsarkitekturen. Teknikken skal således forstyrre mindst muligt og integreres på en æstetisk tilfredsstillende måde. - Af hensyn til den tillid, som såvel dommere som øvrige aktører skal have til videomødeformen, peges der på, at driftssikkerheden ved udstyret skal være høj. Det er således vigtigt, at teknikken fungerer, og at indretningen af lokalerne ofres særlig opmærksomhed i forhold til at sikre optimale forhold for gennemførelse af videomøder. Anvendelsen af systemet - Af hensyn til at opnå en tilstand, hvor brugen af videokonferenceudstyr generelt opfattes som uproblematisk og som et naturligt alternativ til almindelige retsmøder, peger retterne på, at videomødeudstyr bør sikres en stor udbredelse dvs. til alle byretter, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt til Færøerne og til Grønland, og gerne med mulighed for at kommunikere ud af netværket (dvs. til eksterne parter som advokater, offentlige myndigheder, herunder Arbejdsskadestyrelsen, udlandet, m.v.). - Retterne peger også på, at det er vigtigt, at der afsættes de nødvendige ressourcer til uddannelsen af domstolenes ansatte i brug af videomødeudstyr. Retterne foreslår, at brug af videomødeudstyr til retsmøder kunne indgå i dommerfuldmægtigenes grunduddannelse, fx på retsledelseskursus. - Af hensyn til at gøre kunderne trygge ved løsningen peger retterne på nødvendigheden af, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at kunne kommunikere bredt om systemet hvilken igen forudsætter udarbejdelse af gode vejledninger til og præsentationer af systemet. Hjemmelsgrundlaget - Af hensyn til at sikre, at videomødeformen kan anvendes, når det findes formålstjenligt, skal det nødvendige hjemmelsgrundlag tilvejebringes. Det anbefales derfor, at bestemmelserne i retsplejeloven om videoafhøring sættes i kraft, når udstyret er installeret. #

6 - Herudover bør det overvejes at skabe hjemmel til i videre omfang at kunne anvende videomødeformen i forbindelse med fristforlængelser. #

7 2. Indledning Denne rapport dokumenterer evalueringen af pilotforsøg af videomødeformen gennemført i samarbejde med fem forsøgsembeder. Rapporten er opbygget på følgende måde: I afsnit 3 gennemgås kort det gennemførte pilotforsøg. Det beskrives, hvordan pilotforsøget har været tilrettelagt og gennemført, hvilket teknisk udstyr, der har været anvendt under pilotforsøget, samt hvilket netværks set-up, der har været anvendt. I afsnittet henvises til en række bilag, hvor læseren vil kunne hente uddybende beskrivelser. Afsnit 3 beskriver således den tekniske baggrund, på hvilken evalueringen af pilotforsøget er blevet gennemført. Afsnit 4 beskriver kort baggrunden for og formålet med evalueringen, herunder hvordan evalueringen af pilotforsøget er blevet gennemført. I afsnit 4 sammenfattes endvidere den overordnede konklusion på evalueringen af pilotforsøget. Afsnit 5 er rapportens hovedafsnit. I dette afsnit gennemgås brugernes evaluering af videomødeanvendelsen i pilotforsøget med fokus på nedenstående forhold: - Afsnit 5.2 indeholder en overordnet vurdering af udstyret, herunder kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet), lokalernes egnethed i forhold til udstyrets setup (fast/mobilt udstyr) samt udstyrets brugervenlighed (betjening af udstyr). - Afsnit 5.3 indeholder en vurdering af de arbejdsgange, der er blevet benyttet i pilotforsøget fra berammelse af videomødet til den egentlige gennemførelse af videomødet. - Afsnit 5.4 indeholder en vurdering af videomødeafholdelsen. - Afsnit 5.5 er en vurdering af retssikkerheden i forbindelse med videomødeformen. - Afsnit 5.6 er en vurdering af hvilke sagstyper, der vil være egnede i forhold til videomøder. - Afsnit 5.7 indeholder en vurdering af, hvordan videomødeformen menes at påvirke domstolenes image. Afsnit 6 indeholder en vurdering af selve projektforløbet. Som afslutning indeholder afsnit 7 de involverede brugeres anbefalinger til den videre udrulning af videokonferenceløsningen. #

8 3. Kort om pilotprojektet 3.1. Baggrund og formål En projektgruppe i Domstolsstyrelsen fik i marts 2007 til opgave at undersøge mulighederne for at anvende videokonferenceudstyr ved blandt andet afhøring af vidner i retssager. Undersøgelsens formål var: at afklare, om det tekniske niveau ved videokonferenceudstyret er tilstrækkeligt godt til, at der generelt bør etableres mulighed for at gøre brug af videokonferenceudstyr i retssager, herunder brug af de nye regler i retsplejeloven. Det er hensigten, at brugen af videokonferenceudstyr i retten skal være med til at gøre retsvæsenet mere moderne og øge tilgængeligheden for brugerne. Projektet bygger videre på eksisterende erfaringer fra et tidligere pilotprojekt med brug af videotransmission i fristforlængelsessager gennemført i i Rigspolitiets regi. Det udstyr, der blev sat op i forbindelse med disse forsøg, er blevet delvist genbrugt i det nuværende forsøg Projektorganisation Figur 1 viser de involverede parter i projektet. For detaljerede beskrivelser af projektdeltager-roller, se dokumentet Drejebog til pilotforsøg om videotransmission i retssager. #

9 Interessentgruppe Til informationsformidling og sparring Projektejer Domstolsstyrelsen Simon Gedde Styregruppe Domstolsstyrelsen Adam Wolf Netværksarbejdsgruppe Domstolsstyrelsen Per Hedebo og Troels Debois Projektleder Domstolsstyrelsen Lea Svane Udenlandske domstole Sverige Norge Systemleverandører AV-Center Topnordic Proceskonsulenter Devoteam Consulting Kim Dyresberg & Paula Philipson Evalueringskonsulenter Devoteam Consulting Benedikte Ehlers & Bo Ellehave Forsøgsembeder Bornholm Ansvarlig: Henrik Engell Rhod Kontaktperson: Andreas Bøgsted Teknisk person: Andreas Bøgsted København Ansvarlig: Michael Villemoes Larsen Kontaktperson: Mette Frimodt Hansen Teknisk person: Frank Jensen Hillerød/Sandholm Ansvarlig: Bjarne Bjørnskov Kontaktperson: Bjarne Bjørnskov Teknisk person: Lisa Andersson Glostrup Ansvarlig: Lisbeth Larsen Kontaktperson: Karen Grønbæk Teknisk person: Alpdogan Sari Århus Ansvarlig: Per Holkmann Olsen Kontaktperson: Per Holkmann Olsen Teknisk person: Malene Balzer /Bjarne Galsgård Nyborg Statsfængsel Ansvarlig: Niels Andersen Kontaktperson: Niels Andersen Teknisk person: Niels Andersen Figur 1 - Projektorganisation De angivne projekt-undergrupper har desuden arbejdet på tværs i mindre arbejdsgrupper i relation til følgende hoved-aktiviteter: - Feltbesøg i Sverige og Norge - Tre informationsworkshops - Design/valg af initielt teknisk set-up før leverandørvalg - Design af brugergrænseflade og funktioner til touchpanel - Udarbejdelse af drejebog (arbejdsgange, spilleregler, formularer o.l.) - Afholdelse af test (test er udført i et samarbejde mellem Devoteam, leverandører og brugere samt teknikere fra forsøgsembeder) - Afholdelse af uddannelse (erfarne forsøgsembeder har bidraget i uddannelse af nye forsøgsembeder) - Udarbejdelse af implementerings- og beredskabsplan. Beslutninger om investeringer i udstyr er blevet taget af projektets projektleder ud fra dialog med forsøgsembederne samt ud fra de løbende erfaringer med udstyret/lokalerne mv. Forsøgsembederne har haft stor medindflydelse i definering af processerne for berammelse og afholdelse af retsmøder samt valg af løsning til de individuelle retslokaler (herunder behov for tilpasninger af inventaret i selve lokalerne). #

10 Interessentgruppen Interessentgruppen har bestået primært af eksterne interessenter det vil sige interessenter, som ikke har deltaget på daglig basis i forsøgene. Interessent-gruppen har repræsenteret følgende områder: - De Beskikkede Forsvarer - Advokatsamfundet - Rigspolitiet - Kriminalforsorgen - Anklagemyndigheden 3.3. Projektforløbet De angivne forsøgsembeder er alle blevet inddraget fra starten af projektet, men har fået installeret videokonference-udstyr på forskellige tidspunkter i forsøgsperioden. Planlægningen af implementeringen/udrulning (herunder uddannelse) til hvert forsøgsembede er således foretaget individuelt og forskudt af hinanden som angivet i figuren nedenfor juni september oktober november december Forberedelse af teknisk opsætning Forsøgsperioden Bornholm/Glostrup Århus København Evaluering Evalueringsrapport Videreudrulning Hillerød/Sandholm Figur 2 - Projektforløbet De fleste af forsøgsembeder har fået installeret to typer videokonference-løsning: Én til en retssal og én til et vidneafhøringslokale. Ovenstående indikerer tidspunktet, hvorfra de hver især har haft mindst en af videokonference-løsningerne installeret og dermed i stand til at gennemføre rigtige retsmøder eller simuleringsforsøg, som enten nær- og/eller fjern-ende. Der har undervejs yderligere været specifikke tekniske tests, se Bilag 3: Gennemførte tekniske tests. #

11 C D o m s t o l s s t y r e l s e n - E v a l u e r i n g a f v i d e o m ø d e f o r m e n 3.4. Det valgte videokonferenceudstyr Nedenstående illustration er det grund-koncept, som installationerne i forsøgsembederne følger i henholdsvis retssal (typisk nær-ende ) og vidneafhøringslokale (typisk fjern-ende ). Kontrolpanel (touchskærm) C Kamera Vidneafhøringslokation Retssal Projektor skærm Mikrofon Projektor Fjernbe tjening til skærm/ kamera Rack med div. server/ mixer mv. skal placeres enten i retssalen eller i et lokale for sig Evt. tolk Fjernbe tjening til skærm/ kamera Tilskuere Mobilt udstyr med fladskærm C Anklager Anklager Vidnebænk Forsvarer Forsvarer C Netværk Skærmbillede vist fra projektor Kamer a eller en form for moderne overhead projektor Domsmand 1 Dommer Protokolfører Domsmand 2 Vidne C Kontrolpanel Dommer Bevismateriale o.l. Figur 3 Grundkoncept for videomøde-installationerne Den tekniske opsætning er blevet designet på baggrund af erfaringerne gjort hos domstolene i Sverige og Norge samt i dialog med de danske forsøgsembeder. I starten af pilotprojektet var der et ønske om, at der skulle ske genbrug helt eller delvist af det udstyr, som var blevet anvendt ved det tidligere forsøg med videomøder. Det eksisterende udstyr i Københavns Byret samt Retten i Århus er således blevet prøvet af, og det blev konstateret, at genbrugsværdien var forholdsvis lav i forhold til retternes nuværende behov. Dette udstyr er således blevet delvist erstattet med nyere udstyr, der følger løsnings-konceptet for Retten på Bornholm. I tabel 1 er angivet hvilket videokonferenceudstyr, hvert af forsøgsembederne har fået installeret. #

12 Embede Fuld retssal Vidneafhøringslokale Leverandør Bornholm Nyt 2007-udstyr Fast udstyr AV-Center / Sony Glostrup Udvidet mobil løsning Mobilt udstyr AV-Center / Sony København Nyt 2007-udstyr (dog genbrug af mindre del-elementer fra udstyr) Mobilt udstyr Topnordic / Tandberg Tilpasning til lokaler - El-Kabling - Mørklægning - Kobling af lysdæmpning til touchpanel Intet - Kabling - Mørklægning Århus Nyt 2007-udstyr: (dog genbrug af mindre del-elementer fra udstyr) Mobilt udstyr AV-Center / Sony - Kabling - Kobling af lysdæmpning til touchpanel Hillerød Udvidet mobil løsning Findes ikke Topnordic / Tandberg Nyborg Findes ikke Mobilt udstyr Dansk Data Statsfængsel fra 2004-forsøg Display / Polycom Intet i denne forsøgsperiode Sandholmlejren Findes ikke Udvidet mobil løsning Tabel 1: Videokonferenceudstyret i forsøgsembederne Topnordic / Tandberg Ukendt endnu - Mørklægning - Lyddæmpende lofter. (Akustiklofter) - Indirekte belysning Som det fremgår, har der været tale om tre forskellige modeller for det tekniske udstyr: - En lille model til brug i vidneafhøringslokalet, hvor udstyret enten har været fastmonteret eller mobilt. - En udvidet mobil model udelukkende baseret på mobilt udstyr med to kameraer men til brug både i retssal og i vidneafhøringslokalet (denne type udstyr nåede ikke at blive anvendt i en retssal i pilotperioden, hvorfor den ikke indgår i evalueringen) - En stor model til brug i retssal, hvor udstyret altid har været fastmonteret og har været styret via et såkaldt touch panel, men hvor man enten har brugt en projektor eller en fladskærm. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forsøgsretters udstyr henvises til bilag 1. #

13 3.5. Den valgte opsætning af netværket Videomødeudstyret er koblet sammen via et dedikeret netværk. I nedenstående figur er angivet status for koblingen til netværket primo december Fibernetv æ rk Fibernetv æ rk Bornholm Fibernetv æ rk MPLS (dedikeret netv æ rk) Fibernetv æ rk Glostrup Fibernetværk Kobberlinie K ø benhavn Å rhus Sandholm Lejren Hiller ø d Nyborg Figur 4 - Netværksopsætningen Forsøgsmæssigt er brugt en opsætning, der giver hvert embede 4 Mbps båndbredde i opkobling mod andre embeder. 4 Mbps er valgt, da dette er den maksimale hastighed, hvormed videoudstyret kan sende. - Hvis et embede har en intern afhøring i eget regi (mellem retssal og vidneafhøringslokale), benyttes intet af denne båndbredde. - Hvis et embede har et videomøde mod et andet embede, kan hele denne båndbredde benyttes. - Skulle der være tilfælde, hvor et embede har mere end et videomøde mod andre embeder, vil de 4 Mbps skulle deles mellem disse møder. Dette gøres for hvert opkald ved fx kun at bruge 2 Mbps for hvert opkald, hvis der skal foregå to samtidige videomøder. Fire samtidige videomøder vil være muligt ved kun at bruge 1 Mbps per opkald osv. Der er valgt fiber-tilslutninger frem for kobber, da kobber-forbindelserne har en begrænsning i båndbredde på 2 Mbps. Da fiber-forbindelserne nemt kan understøtte 100 Mbps, sætter disse ikke begrænsninger for videoforsøgene. Derudover har Domstolsstyrelsen som sidegevinst fået udbredt fiber-opkoblinger hos for- #

14 søgsembederne, og således kan det forbundne fiber nu bære både videonetværket og eget administrative netværk. For en mere detaljeret tegning af netværksopsætningen henvises til Bilag 2: Detaljeret tegning af netværksopsætningen. For beskrivelser af netværksopsætning med Quality of Service (QoS) se Bilag 4: Quality of Service (QoS) på netværket. #

15 4. Kort om evalueringsprojektet 4.1. Baggrund og formål Formålet med gennemførelsen af pilotprojektet har som nævnt i afsnit 3.1 været at afklare, om det tekniske niveau ved videokonferenceudstyret er tilstrækkeligt godt til, at der generelt bør etableres mulighed for at gøre brug af videokonferenceudstyr i retssager. I sammenhæng hermed har pilotforsøget haft til formål at afklare, om det kan anbefales, at reglerne i retsplejeloven vedrørende brug af videomødeformen, som indebærer, at brugen af videomødeformen bliver en beslutning, som dommeren i en sag kan træffe uden samtykke fra parterne i sagen, bør træde i kraft. For at kunne besvare disse spørgsmål er det blevet besluttet at gennemføre et evalueringsprojekt. Evalueringsprojektet er blevet gennemført efter ca. tre måneders varighed af pilotforsøget. Formålet med evalueringsprojektet har været på en struktureret måde at opsamle, analysere, validere og dokumentere de brugererfaringer, der er gjort med videoafhøringsforsøg i det gennemførte pilotprojekt. Evalueringen af pilotforsøget bygger således på udsagn fra de fire forsøgsembeder: Retten på Bornholm, Retten i Glostrup, Retten i Århus og Københavns Byret Overordnet konklusion på pilotforsøget Den overordnede konklusion på pilotforsøget baseret på de indsamlede brugerevalueringer er, at det tekniske udstyr samt det netværksmæssige set-up på nuværende tidspunkt er på et niveau, hvor det vurderes at være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og generelt formålstjenligt at benytte på en række sagstyper. Endvidere kan det på baggrund af brugerevalueringerne og konkrete udsagn fra alle retter konkluderes, at #

16 reglerne i retsplejeloven, som giver dommeren mulighed for at beslutte brugen af videomøde, bør sættes i kraft. Denne konklusion underbygges yderligere i afsnit 5 nedenfor Metode Nedenfor er præmisserne og metoden for evalueringen kort beskrevet. Præmisserne for evalueringen Evalueringen har været præget af to forhold: For det første er de indhentede erfaringer vedrørende mulige forbedringer af såvel udstyr, lokaleindretning som af selve processen i forbindelse med videoafhøring løbende blevet indarbejdet i pilotprojektet i form af trinvise forbedringer. Det evaluerede objekt har således ændret sig over tid i forsøgsperioden. For det andet har de deltagende forsøgsembeder ikke deltaget i lige lang tid i pilotprojektet, hvilket naturligvis har en betydning for mængden af de erfaringer, som forsøgsembederne har været i stand til at opsamle. Endvidere har de deltagende forsøgsembeder opsamlet deres erfaringer med videomødeformen på forskellige sagstyper og med brug af forskelligt udstyr. Det evaluerede objekt har således ikke været direkte sammenligneligt på tværs af forsøgsembederne. Disse særlige forhold for evalueringen er afbildet i nedenstående figur. #

17 Figur 5 Gennemførelsen af pilotprojektet som baggrund for evalueringsprojektet Metoden for evalueringen Metoden for evalueringen er en kvalitativ analyse baseret på brugernes vurdering af videomødeformen i pilotperioden. Dataindsamlingen fra brugerne er baseret på hhv. logbøger, spørgeskemaer og interview. - Logbog: I forbindelse med gennemførelsen af alle videomøder er der blevet udfyldt en logbog af den dommer, som har gennemført videomødet i den såkaldte nær-ende. I logbogen er primært blevet opsamlet en række faktuelle forhold vedrørende videomødet og afviklingen af dette. - Spørgeskemaer: Efter gennemførelsen af alle videomøder har deltagerne i såvel nær-ende som fjern-ende haft mulighed for at udfylde et spørgeskema, hvor de har kunne udtrykke deres oplevelse af videomødeformen og forløbet af det konkrete videomøde. - Afsluttende spørgeskema: Alle deltagende forsøgsembeder er ved afslutningen af pilotprojektet blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, hvor de kunne give deres samlede vurdering af videomødeformen i forhold til en lang række parametre. #

18 - Det afsluttende spørgeskema har været en del af grundlaget for gennemførelsen af afsluttende interviews gennemført med brugerne af videomødeformen i de deltagende forsøgsembeder. Ved de afsluttende interviews er der søgt en uddybning og kvalificering af udsagn i de afsluttende spørgeskemaer, samt af de tilbagemeldinger, som vi i øvrigt har modtaget i pilotprojektperioden. Den overordnede evalueringsmetode er således en kvalitativ vurdering af de indsamlede brugerevalueringer. Der er ikke foretaget egentlige kvantitative analyser af det indsamlede datamateriale Målgruppe Målgruppen for denne rapport er den øverste ledelse i Domstolsstyrelsen. #

19 5. Vurdering af brugen af videomøder Dette kapitel opsummerer den samlede brugerevaluering af pilotforsøget med videomøder i domstolene. Følgende temaer er blevet evalueret af brugerne: - Videomødeudstyret, herunder udstyrets kvalitet, udstyrets set-up (fast eller mobilt udstyr), lokalernes egnethed samt udstyrets brugervenlighed (afsnit 5.2) - Berammelse af videomødet, herunder de praktiske procedurer med at beramme et videomøde samt indhente samtykke fra deltagerne (afsnit 5.3). - Afholdelse af videomøder, herunder også anvendelsen af udstyret i præsentationsmode samt muligheden for at optage videomøder (afsnit 5.4) - Retssikkerhed ved videomøder (afsnit 5.5) - Sagstypers egnethed i forhold til videomødeformen (afsnit 5.6) - Domstolene image påvirkes dette af videomødeformen (afsnit 5.7) Indledningsvis (afsnit 5.1) er givet en opsummering af hvor mange og hvilke typer af simuleringsforsøg samt rigtige retsmøder, som de enkelte medvirkende forsøgsembeder har gennemført, og som således ligger til grund for brugernes evaluering Optælling af anvendelsen i forsøgsperioden Samlet set er der ved gennemførelsen af de afsluttende interviews afviklet 9 retsmøder og ca. 25 simuleringsmøder. De er fordelt som vist på de enkelte forsøgsembeder, som har fungeret som enten nær-ende eller fjern-ende. Bornholm Retsmøde Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 2: Videomøder, hvor retten på Bornholm har deltaget #

20 Glostrup Retsmøde Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 3: Videomøder, hvor retten i Glostrup har deltaget Retsmøde Århus Retsmøde Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 4: Videomøder, hvor retten i Århus har deltaget København Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 5: Videomøder, hvor Københavns byret har deltaget Retsmøderne afholdt som videokonference omfatter følgende sagstyper: Retsmøder afholdt Sagstype Sagsundertype Nær-ende Fjern-ende Civilsag Faderskabssag Retten på Bornholm Retten i Glostrup Hovedforhandling Retten på Bornholm Retten i Glostrup Straffesag Bødesag Retten på Bornholm Nyborg statsfængsel Fristforlængelse Retten på Bornholm Retten i Glostrup Hovedforhandling Retten på Bornholm Retten i Glostrup Skiftesag Afsluttende insolvens Retten på Bornholm Retten i Århus Fogedsag Udlægssag Retten på Bornholm Retten i Glostrup Tabel 6: Retsmøder afholdt som videomøder Ét berammet retsmøde (i en skiftesag) er i forsøgsperioden blevet aflyst pga. manglende samtykke fra sagsøger. Der er i forsøgsperioden ikke blevet aflyst berammede retsmøder pga. tekniske problemer med videomødeudstyret. Simuleringsmøderne har foruden rene testmøder, forevisninger for fx retskredsadvokater, workshop mv. - bl.a. omfattet følgende typer simulerede retsmøder: #

21 Simuleringsmøder afholdt Sagstype Civilsag Sagsundertype Skønsmandssag Vidneafhøring Vidneafhøring Udlægssag Insolvens Straffesag Fogedsag Skiftesag Tabel 7: Simuleringsmøder afholdt som videomøder Bornholm har ved fire af simuleringsmøderne (hhv. tre straffesager og en civilsag) haft fremmøde af advokater og anklager. På Bornholm har været afholdt fire retsmøder, som ikke skulle videotransmitteres, men hvor videokonferenceløsningen har været brugt som almindeligt AVudstyr under retsmødet (i præsentationsmode ). På Bornholm har embedet endvidere for egne midler tilkøbt en facilitet for telefonkonference Videomøde-udstyret Dette afsnit indeholder en overordnet vurdering af udstyret, herunder kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet), lokalernes egnethed i forhold til udstyrets setup (fast/mobilt udstyr) samt udstyrets brugervenlighed (betjening af udstyr) Kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet) Den generelle vurdering Generelt vurderer retterne og de eksterne brugere, at kvaliteten af udstyret er god. Fx er der bred enighed om, at skærmbilledet generelt giver et klart og roligt billede, og at lydkvaliteten generelt er så god, at de deltagende parters stemmer er klare og tydelige. Ligeledes er der enighed om, at billedet ved dokumentvisning ved brug af dokumentkamera er tilstrækkeligt god til, at man som part kan se dokumentet. Billedkvaliteten ved visning af dokumenter forbedres dog, såfremt visning af dokumenter sker direkte fra en pc. Observationer, eksempler og bemærkninger fra de enkelte forsøgsembeder Generelt har alle forsøgsembeder oplevet forskellige udsving i kvaliteten af billede og lyd. Alle embeder har således oplevet, at der opstår en lille forsinkelse af lyden i forhold til billedet, således at billede og lyd forskydes en smule fra hinanden. Selvom denne forskydelse kan virke forstyrrende, vurderes forstyrrelsen ikke at være en belastning for gennemførelse af videomøder. Der peges på, at det er et #

22 spørgsmål om tilvænning, og at en mulig imødegåelse på at komme til at tale i munden på hinanden er længere pauser mellem dialog-skift. Ligeledes har alle embeder haft oplevelser af, at billedet ved kameraskift (typisk skift af kameravinkel, når der skiftes mellem forud-definerede kamerapositioner) kan blive sløret eller det kan opleves som sort skærm i ca. 1 sekund. Dette vurderes at være en generel forudsætning med det nuværende tekniske udstyr, og holdningen i forsøgsembederne er, at dette ikke er hindrende for gennemførelsen af videomøder. I nogle tilfælde har der været oplevelser af, at der opstår ekko, fordi mikrofonerne i den modsatte ende af, hvor der tales, opfanger den transmitterede lyd og sender den tilbage til den ende, hvor der tales. Problemet opstår sandsynligvis, fordi afstanden mellem højtaler og mikrofon har været for lille. Problemet er blevet løst ved at opstille en form for afskærmning mellem højtaler og mikrofon. Man bør være opmærksom på dette ved opsætning af udstyret. I enkelte tilfælde har retterne og de deltagende parter ved videomøder oplevet, at lydniveauet på udstyret var indstillet på en sådan måde, at mikrofonerne opfangede baggrundsstøj. Dette virkede naturligvis forstyrrende på videomødedeltagerne i den modsatte ende. Dette vedrører dog i princippet ikke udstyrets kvalitet, men derimod justeringen af udstyret. I København har vurderingen af udstyret været præget af, at de opsatte tv-skærme har været vurderet til ikke at have haft en tilstrækkelig størrelse i forhold til lokalernes størrelse. Dette bliver specielt et problem, når der skal vises picture-inpicture, hvor det indsatte billede bliver så lille, at det kan være svært at se fra beskuerens plads. Der er blevet besluttet at udskifte skærmen overfor dommeren. Udskiftningen er bestilt men endnu ikke leveret. Skærmen fra Københavns byret genbruges til et mobilt udstyr i Domstolsstyrelsen. På Bornholm har der i stedet for tv-skærme været opsat fastmonterede projektorer og lærreder, hvilket har givet et meget større billede, som udover at gøre det nemmere for parterne i sagen at se picture-in-picture også har fordelen af at være synligt fra tilhørerpladserne. Generelt vurderes billedkvaliteten ved brug af projektorer og lærreder at være lige så god som ved brug af skærme. Gennem brugerevalueringerne og anden observation af udstyret kan det konstateres, at der som regel opnås den bedste kvalitet af billede og lyd med udstyr af #

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport Perspektivering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Bilagsrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Bilagsrapport

Læs mere

Bilag 6. Standard AV-udstyr i retssale

Bilag 6. Standard AV-udstyr i retssale Bilag 6. Standard AV-udstyr i retssale Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 12-02-2016 1.0 Godkendt af Toplederforum Endelig version med justeringer efter høring i myndigheder 12-04-2016 1.1 1.2 Liste

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Evaluering af videotolkning på hospitaler - Udkast til spørgeskema til tolk

Evaluering af videotolkning på hospitaler - Udkast til spørgeskema til tolk Evaluering af videotolkning på hospitaler - Udkast til spørgeskema til tolk Baggrund Devoteam Consulting gennemfører i øjeblt en evaluering af tolkning over video på sygehusene. Formålet er at vurdere,

Læs mere

Lokal samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager mellem Sydøstjyllands Politi og retterne i Kolding og Horsens

Lokal samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager mellem Sydøstjyllands Politi og retterne i Kolding og Horsens Lokal samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager mellem Sydøstjyllands Politi og retterne i Kolding og Horsens Det er det klare udgangspunkt, at de sager, som er omfattet af samarbejdsaftalen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af videodemonstrationsprojekt

Evaluering af videodemonstrationsprojekt Evaluering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Hovedrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport-v5

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

Vejledning til efter-analyse

Vejledning til efter-analyse Evaluering af videotolkning på hospitaler Vejledning til efter-analyse Målgruppen for denne vejledning er superbrugerne i spydspidsafdelingerne. Vejledningen beskriver kort, hvordan efter-analysen konkret

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Marts 2009 1. Indledning Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. marts 2008. Nævnet under overfladen. I forandringernes centrum. Grønlands retsreform. Video giver kortere afstand til retten

DANMARKS DOMSTOLE. marts 2008. Nævnet under overfladen. I forandringernes centrum. Grønlands retsreform. Video giver kortere afstand til retten 40 marts 2008 Nævnet under overfladen I forandringernes centrum Grønlands retsreform Video giver kortere afstand til retten Forældremyndighed på nordsjællandsk Regeringens sparringspartner Vidensvogterne

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten.

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledningen beskæftiger sig med telefonretsmøder i udlægssager

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Hvad mener brugerne om [xx]?

Hvad mener brugerne om [xx]? Side 1 af 8 Hvad mener brugerne om [xx]? Bilag 1 Brugerundersøgelse marts / april 2001 Afleveres inden 14 dage På forhånd tak! Kære bruger! De har lige haft kontakt med [xx]. Vi vil derfor gerne have Deres

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Opstart af lokale til parallelundervisning (lokaler med Crestonpanel) 4. Opstart af ActivBoard og sammenkobling af tavler 7

Opstart af lokale til parallelundervisning (lokaler med Crestonpanel) 4. Opstart af ActivBoard og sammenkobling af tavler 7 Konferencesystemer Konferencesystemer 1 Parallelundervisningslokaler/ konferenceudstyr 1.1 1.2 Opstart af lokale til parallelundervisning (lokaler med Crestonpanel) 4 Opstart af ActivBoard og sammenkobling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1093 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Virtuelle samarbejdsmøder. mellem psykiatrisk. afsnit og bosted

Virtuelle samarbejdsmøder. mellem psykiatrisk. afsnit og bosted Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted Guide til superbrugere i. Superbrugernes rolle og ansvar ii. Klargøring og vedligeholdelse af udstyr iii. Før træningen iv. Under træningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere