Evaluering af pilotforsøg med videomøder i domstolene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af pilotforsøg med videomøder i domstolene"

Transkript

1 Evaluering af pilotforsøg med videomøder i domstolene Domstolsstyrelsen 28. februar 2008 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Domstolsstyrelsen - Evaluering af videomødeformen-v2 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting.

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Kort om pilotprojektet Baggrund og formål Projektorganisation Projektforløbet Det valgte videokonferenceudstyr Den valgte opsætning af netværket Kort om evalueringsprojektet Baggrund og formål Overordnet konklusion på pilotforsøget Metode Målgruppe Vurdering af brugen af videomøder Optælling af anvendelsen i forsøgsperioden Videomøde-udstyret Kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet) Lokalernes egnethed/udstyrets setup (fast/mobilt udstyr) Brugervenlighed (betjening af udstyr) Berammelse af videomøder De praktiske procedurer Indhentning af samtykke Afholdelse af videomøder Traditionel videomødeafholdelse Brugen af præsentations-mode Optagelser af video-retsmøde Retssikkerhed Egnede sagstyper Image Vurdering af projektforløbet Information, support og uddannelse Ressourcer Pilotperioden Den videre udrulning af videomødeudstyr Kritiske succesfaktorer v 1 2

3 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af retternes forsøgsudstyr...43 Bilag 2: Detaljeret tegning af netværksopsætningen...46 Bilag 3: Gennemførte tekniske tests...47 Bilag 4: Quality of Service (QoS) på netværket...50 Bilag 5: Konklusioner om netværket...52 Bilag 6: Yderligere fremtidige tests af systemet...53 #

4 1. Resumé Denne rapport dokumenterer brugernes evaluering af pilotforsøg af videomødeformen gennemført i samarbejde med fem forsøgsembeder. Retternes overordnede evaluering af brugen af videomødeformen til gennemførelse af retsmøder er, at: - Udstyret har fungeret tilfredsstillende. - Udstyret har været let at bruge. - Planlægningen af videomøderne har ikke været vanskeligere end ved et almindeligt retsmøde. - Videomøderne har levet op til standarderne for gode retsmøder retssikkerheden ved gennemførelse af retsmøder som videomøder vil generelt være i orden. - Samlet set har videomødeformen været en vellykket måde at afvikle møder på. - Samlet set er videomødeformen parat til at blive udbredt i domstolene. Retterne har endvidere vurderet egnetheden af videomødeformen i forhold til en række forskellige sagstyper. Egnethed af sager drejer sig på samme måde som retssikkerhed i høj grad om sagernes personfølsomhed og om retternes tilvænning til at bruge systemet. Vurderingen er, at egnethedsbetragtningen vil flytte sig i takt med, at retterne bliver mere vant til at bruge denne mødeform. På den basis af brugernes evalueringer konkluderes det at det tekniske udstyr samt det netværksmæssige set-up på nuværende tidspunkt er på et niveau, hvor det vurderes at være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og generelt formålstjenligt at benytte på en række sagstyper. Endvidere kan det på baggrund af brugerevalueringerne og konkrete udsagn fra alle retter konkluderes, at reglerne i retsplejeloven, som giver dommeren mulighed for at beslutte brugen af videomøde, bør sættes i kraft. I forhold til den fortsatte udbredelse af videomødeformen peger retterne på en række kritiske succesfaktorer, der grupperer sig om tre hovedtemaer: Udstyret, anvendelsen og hjemmelsgrundlaget. #

5 Udstyret: - Af hensyn til at skabe den nødvendige fleksibilitet til berammelse og afholdelse af videomøder i retterne peges der på, at der bør afsættes ressourcer til mindst to retssalsløsninger samt mindst ét vidneafhøringslokale til hvert embede. - Af hensyn til hvordan videomødeformen vil blive opfattet af aktører, som kommer i retterne, peges der på, at udstyret skal passe ind i de fysiske rammer, dvs. retssale og vidneafhøringslokaler. Her tænkes specielt på, at integration af videokonferenceudstyret lokalt skal ske således, at den traditionelle retssalsdramaturgi opretholdes under samtidig hensyntagen til bygningsarkitekturen. Teknikken skal således forstyrre mindst muligt og integreres på en æstetisk tilfredsstillende måde. - Af hensyn til den tillid, som såvel dommere som øvrige aktører skal have til videomødeformen, peges der på, at driftssikkerheden ved udstyret skal være høj. Det er således vigtigt, at teknikken fungerer, og at indretningen af lokalerne ofres særlig opmærksomhed i forhold til at sikre optimale forhold for gennemførelse af videomøder. Anvendelsen af systemet - Af hensyn til at opnå en tilstand, hvor brugen af videokonferenceudstyr generelt opfattes som uproblematisk og som et naturligt alternativ til almindelige retsmøder, peger retterne på, at videomødeudstyr bør sikres en stor udbredelse dvs. til alle byretter, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt til Færøerne og til Grønland, og gerne med mulighed for at kommunikere ud af netværket (dvs. til eksterne parter som advokater, offentlige myndigheder, herunder Arbejdsskadestyrelsen, udlandet, m.v.). - Retterne peger også på, at det er vigtigt, at der afsættes de nødvendige ressourcer til uddannelsen af domstolenes ansatte i brug af videomødeudstyr. Retterne foreslår, at brug af videomødeudstyr til retsmøder kunne indgå i dommerfuldmægtigenes grunduddannelse, fx på retsledelseskursus. - Af hensyn til at gøre kunderne trygge ved løsningen peger retterne på nødvendigheden af, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at kunne kommunikere bredt om systemet hvilken igen forudsætter udarbejdelse af gode vejledninger til og præsentationer af systemet. Hjemmelsgrundlaget - Af hensyn til at sikre, at videomødeformen kan anvendes, når det findes formålstjenligt, skal det nødvendige hjemmelsgrundlag tilvejebringes. Det anbefales derfor, at bestemmelserne i retsplejeloven om videoafhøring sættes i kraft, når udstyret er installeret. #

6 - Herudover bør det overvejes at skabe hjemmel til i videre omfang at kunne anvende videomødeformen i forbindelse med fristforlængelser. #

7 2. Indledning Denne rapport dokumenterer evalueringen af pilotforsøg af videomødeformen gennemført i samarbejde med fem forsøgsembeder. Rapporten er opbygget på følgende måde: I afsnit 3 gennemgås kort det gennemførte pilotforsøg. Det beskrives, hvordan pilotforsøget har været tilrettelagt og gennemført, hvilket teknisk udstyr, der har været anvendt under pilotforsøget, samt hvilket netværks set-up, der har været anvendt. I afsnittet henvises til en række bilag, hvor læseren vil kunne hente uddybende beskrivelser. Afsnit 3 beskriver således den tekniske baggrund, på hvilken evalueringen af pilotforsøget er blevet gennemført. Afsnit 4 beskriver kort baggrunden for og formålet med evalueringen, herunder hvordan evalueringen af pilotforsøget er blevet gennemført. I afsnit 4 sammenfattes endvidere den overordnede konklusion på evalueringen af pilotforsøget. Afsnit 5 er rapportens hovedafsnit. I dette afsnit gennemgås brugernes evaluering af videomødeanvendelsen i pilotforsøget med fokus på nedenstående forhold: - Afsnit 5.2 indeholder en overordnet vurdering af udstyret, herunder kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet), lokalernes egnethed i forhold til udstyrets setup (fast/mobilt udstyr) samt udstyrets brugervenlighed (betjening af udstyr). - Afsnit 5.3 indeholder en vurdering af de arbejdsgange, der er blevet benyttet i pilotforsøget fra berammelse af videomødet til den egentlige gennemførelse af videomødet. - Afsnit 5.4 indeholder en vurdering af videomødeafholdelsen. - Afsnit 5.5 er en vurdering af retssikkerheden i forbindelse med videomødeformen. - Afsnit 5.6 er en vurdering af hvilke sagstyper, der vil være egnede i forhold til videomøder. - Afsnit 5.7 indeholder en vurdering af, hvordan videomødeformen menes at påvirke domstolenes image. Afsnit 6 indeholder en vurdering af selve projektforløbet. Som afslutning indeholder afsnit 7 de involverede brugeres anbefalinger til den videre udrulning af videokonferenceløsningen. #

8 3. Kort om pilotprojektet 3.1. Baggrund og formål En projektgruppe i Domstolsstyrelsen fik i marts 2007 til opgave at undersøge mulighederne for at anvende videokonferenceudstyr ved blandt andet afhøring af vidner i retssager. Undersøgelsens formål var: at afklare, om det tekniske niveau ved videokonferenceudstyret er tilstrækkeligt godt til, at der generelt bør etableres mulighed for at gøre brug af videokonferenceudstyr i retssager, herunder brug af de nye regler i retsplejeloven. Det er hensigten, at brugen af videokonferenceudstyr i retten skal være med til at gøre retsvæsenet mere moderne og øge tilgængeligheden for brugerne. Projektet bygger videre på eksisterende erfaringer fra et tidligere pilotprojekt med brug af videotransmission i fristforlængelsessager gennemført i i Rigspolitiets regi. Det udstyr, der blev sat op i forbindelse med disse forsøg, er blevet delvist genbrugt i det nuværende forsøg Projektorganisation Figur 1 viser de involverede parter i projektet. For detaljerede beskrivelser af projektdeltager-roller, se dokumentet Drejebog til pilotforsøg om videotransmission i retssager. #

9 Interessentgruppe Til informationsformidling og sparring Projektejer Domstolsstyrelsen Simon Gedde Styregruppe Domstolsstyrelsen Adam Wolf Netværksarbejdsgruppe Domstolsstyrelsen Per Hedebo og Troels Debois Projektleder Domstolsstyrelsen Lea Svane Udenlandske domstole Sverige Norge Systemleverandører AV-Center Topnordic Proceskonsulenter Devoteam Consulting Kim Dyresberg & Paula Philipson Evalueringskonsulenter Devoteam Consulting Benedikte Ehlers & Bo Ellehave Forsøgsembeder Bornholm Ansvarlig: Henrik Engell Rhod Kontaktperson: Andreas Bøgsted Teknisk person: Andreas Bøgsted København Ansvarlig: Michael Villemoes Larsen Kontaktperson: Mette Frimodt Hansen Teknisk person: Frank Jensen Hillerød/Sandholm Ansvarlig: Bjarne Bjørnskov Kontaktperson: Bjarne Bjørnskov Teknisk person: Lisa Andersson Glostrup Ansvarlig: Lisbeth Larsen Kontaktperson: Karen Grønbæk Teknisk person: Alpdogan Sari Århus Ansvarlig: Per Holkmann Olsen Kontaktperson: Per Holkmann Olsen Teknisk person: Malene Balzer /Bjarne Galsgård Nyborg Statsfængsel Ansvarlig: Niels Andersen Kontaktperson: Niels Andersen Teknisk person: Niels Andersen Figur 1 - Projektorganisation De angivne projekt-undergrupper har desuden arbejdet på tværs i mindre arbejdsgrupper i relation til følgende hoved-aktiviteter: - Feltbesøg i Sverige og Norge - Tre informationsworkshops - Design/valg af initielt teknisk set-up før leverandørvalg - Design af brugergrænseflade og funktioner til touchpanel - Udarbejdelse af drejebog (arbejdsgange, spilleregler, formularer o.l.) - Afholdelse af test (test er udført i et samarbejde mellem Devoteam, leverandører og brugere samt teknikere fra forsøgsembeder) - Afholdelse af uddannelse (erfarne forsøgsembeder har bidraget i uddannelse af nye forsøgsembeder) - Udarbejdelse af implementerings- og beredskabsplan. Beslutninger om investeringer i udstyr er blevet taget af projektets projektleder ud fra dialog med forsøgsembederne samt ud fra de løbende erfaringer med udstyret/lokalerne mv. Forsøgsembederne har haft stor medindflydelse i definering af processerne for berammelse og afholdelse af retsmøder samt valg af løsning til de individuelle retslokaler (herunder behov for tilpasninger af inventaret i selve lokalerne). #

10 Interessentgruppen Interessentgruppen har bestået primært af eksterne interessenter det vil sige interessenter, som ikke har deltaget på daglig basis i forsøgene. Interessent-gruppen har repræsenteret følgende områder: - De Beskikkede Forsvarer - Advokatsamfundet - Rigspolitiet - Kriminalforsorgen - Anklagemyndigheden 3.3. Projektforløbet De angivne forsøgsembeder er alle blevet inddraget fra starten af projektet, men har fået installeret videokonference-udstyr på forskellige tidspunkter i forsøgsperioden. Planlægningen af implementeringen/udrulning (herunder uddannelse) til hvert forsøgsembede er således foretaget individuelt og forskudt af hinanden som angivet i figuren nedenfor juni september oktober november december Forberedelse af teknisk opsætning Forsøgsperioden Bornholm/Glostrup Århus København Evaluering Evalueringsrapport Videreudrulning Hillerød/Sandholm Figur 2 - Projektforløbet De fleste af forsøgsembeder har fået installeret to typer videokonference-løsning: Én til en retssal og én til et vidneafhøringslokale. Ovenstående indikerer tidspunktet, hvorfra de hver især har haft mindst en af videokonference-løsningerne installeret og dermed i stand til at gennemføre rigtige retsmøder eller simuleringsforsøg, som enten nær- og/eller fjern-ende. Der har undervejs yderligere været specifikke tekniske tests, se Bilag 3: Gennemførte tekniske tests. #

11 C D o m s t o l s s t y r e l s e n - E v a l u e r i n g a f v i d e o m ø d e f o r m e n 3.4. Det valgte videokonferenceudstyr Nedenstående illustration er det grund-koncept, som installationerne i forsøgsembederne følger i henholdsvis retssal (typisk nær-ende ) og vidneafhøringslokale (typisk fjern-ende ). Kontrolpanel (touchskærm) C Kamera Vidneafhøringslokation Retssal Projektor skærm Mikrofon Projektor Fjernbe tjening til skærm/ kamera Rack med div. server/ mixer mv. skal placeres enten i retssalen eller i et lokale for sig Evt. tolk Fjernbe tjening til skærm/ kamera Tilskuere Mobilt udstyr med fladskærm C Anklager Anklager Vidnebænk Forsvarer Forsvarer C Netværk Skærmbillede vist fra projektor Kamer a eller en form for moderne overhead projektor Domsmand 1 Dommer Protokolfører Domsmand 2 Vidne C Kontrolpanel Dommer Bevismateriale o.l. Figur 3 Grundkoncept for videomøde-installationerne Den tekniske opsætning er blevet designet på baggrund af erfaringerne gjort hos domstolene i Sverige og Norge samt i dialog med de danske forsøgsembeder. I starten af pilotprojektet var der et ønske om, at der skulle ske genbrug helt eller delvist af det udstyr, som var blevet anvendt ved det tidligere forsøg med videomøder. Det eksisterende udstyr i Københavns Byret samt Retten i Århus er således blevet prøvet af, og det blev konstateret, at genbrugsværdien var forholdsvis lav i forhold til retternes nuværende behov. Dette udstyr er således blevet delvist erstattet med nyere udstyr, der følger løsnings-konceptet for Retten på Bornholm. I tabel 1 er angivet hvilket videokonferenceudstyr, hvert af forsøgsembederne har fået installeret. #

12 Embede Fuld retssal Vidneafhøringslokale Leverandør Bornholm Nyt 2007-udstyr Fast udstyr AV-Center / Sony Glostrup Udvidet mobil løsning Mobilt udstyr AV-Center / Sony København Nyt 2007-udstyr (dog genbrug af mindre del-elementer fra udstyr) Mobilt udstyr Topnordic / Tandberg Tilpasning til lokaler - El-Kabling - Mørklægning - Kobling af lysdæmpning til touchpanel Intet - Kabling - Mørklægning Århus Nyt 2007-udstyr: (dog genbrug af mindre del-elementer fra udstyr) Mobilt udstyr AV-Center / Sony - Kabling - Kobling af lysdæmpning til touchpanel Hillerød Udvidet mobil løsning Findes ikke Topnordic / Tandberg Nyborg Findes ikke Mobilt udstyr Dansk Data Statsfængsel fra 2004-forsøg Display / Polycom Intet i denne forsøgsperiode Sandholmlejren Findes ikke Udvidet mobil løsning Tabel 1: Videokonferenceudstyret i forsøgsembederne Topnordic / Tandberg Ukendt endnu - Mørklægning - Lyddæmpende lofter. (Akustiklofter) - Indirekte belysning Som det fremgår, har der været tale om tre forskellige modeller for det tekniske udstyr: - En lille model til brug i vidneafhøringslokalet, hvor udstyret enten har været fastmonteret eller mobilt. - En udvidet mobil model udelukkende baseret på mobilt udstyr med to kameraer men til brug både i retssal og i vidneafhøringslokalet (denne type udstyr nåede ikke at blive anvendt i en retssal i pilotperioden, hvorfor den ikke indgår i evalueringen) - En stor model til brug i retssal, hvor udstyret altid har været fastmonteret og har været styret via et såkaldt touch panel, men hvor man enten har brugt en projektor eller en fladskærm. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forsøgsretters udstyr henvises til bilag 1. #

13 3.5. Den valgte opsætning af netværket Videomødeudstyret er koblet sammen via et dedikeret netværk. I nedenstående figur er angivet status for koblingen til netværket primo december Fibernetv æ rk Fibernetv æ rk Bornholm Fibernetv æ rk MPLS (dedikeret netv æ rk) Fibernetv æ rk Glostrup Fibernetværk Kobberlinie K ø benhavn Å rhus Sandholm Lejren Hiller ø d Nyborg Figur 4 - Netværksopsætningen Forsøgsmæssigt er brugt en opsætning, der giver hvert embede 4 Mbps båndbredde i opkobling mod andre embeder. 4 Mbps er valgt, da dette er den maksimale hastighed, hvormed videoudstyret kan sende. - Hvis et embede har en intern afhøring i eget regi (mellem retssal og vidneafhøringslokale), benyttes intet af denne båndbredde. - Hvis et embede har et videomøde mod et andet embede, kan hele denne båndbredde benyttes. - Skulle der være tilfælde, hvor et embede har mere end et videomøde mod andre embeder, vil de 4 Mbps skulle deles mellem disse møder. Dette gøres for hvert opkald ved fx kun at bruge 2 Mbps for hvert opkald, hvis der skal foregå to samtidige videomøder. Fire samtidige videomøder vil være muligt ved kun at bruge 1 Mbps per opkald osv. Der er valgt fiber-tilslutninger frem for kobber, da kobber-forbindelserne har en begrænsning i båndbredde på 2 Mbps. Da fiber-forbindelserne nemt kan understøtte 100 Mbps, sætter disse ikke begrænsninger for videoforsøgene. Derudover har Domstolsstyrelsen som sidegevinst fået udbredt fiber-opkoblinger hos for- #

14 søgsembederne, og således kan det forbundne fiber nu bære både videonetværket og eget administrative netværk. For en mere detaljeret tegning af netværksopsætningen henvises til Bilag 2: Detaljeret tegning af netværksopsætningen. For beskrivelser af netværksopsætning med Quality of Service (QoS) se Bilag 4: Quality of Service (QoS) på netværket. #

15 4. Kort om evalueringsprojektet 4.1. Baggrund og formål Formålet med gennemførelsen af pilotprojektet har som nævnt i afsnit 3.1 været at afklare, om det tekniske niveau ved videokonferenceudstyret er tilstrækkeligt godt til, at der generelt bør etableres mulighed for at gøre brug af videokonferenceudstyr i retssager. I sammenhæng hermed har pilotforsøget haft til formål at afklare, om det kan anbefales, at reglerne i retsplejeloven vedrørende brug af videomødeformen, som indebærer, at brugen af videomødeformen bliver en beslutning, som dommeren i en sag kan træffe uden samtykke fra parterne i sagen, bør træde i kraft. For at kunne besvare disse spørgsmål er det blevet besluttet at gennemføre et evalueringsprojekt. Evalueringsprojektet er blevet gennemført efter ca. tre måneders varighed af pilotforsøget. Formålet med evalueringsprojektet har været på en struktureret måde at opsamle, analysere, validere og dokumentere de brugererfaringer, der er gjort med videoafhøringsforsøg i det gennemførte pilotprojekt. Evalueringen af pilotforsøget bygger således på udsagn fra de fire forsøgsembeder: Retten på Bornholm, Retten i Glostrup, Retten i Århus og Københavns Byret Overordnet konklusion på pilotforsøget Den overordnede konklusion på pilotforsøget baseret på de indsamlede brugerevalueringer er, at det tekniske udstyr samt det netværksmæssige set-up på nuværende tidspunkt er på et niveau, hvor det vurderes at være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og generelt formålstjenligt at benytte på en række sagstyper. Endvidere kan det på baggrund af brugerevalueringerne og konkrete udsagn fra alle retter konkluderes, at #

16 reglerne i retsplejeloven, som giver dommeren mulighed for at beslutte brugen af videomøde, bør sættes i kraft. Denne konklusion underbygges yderligere i afsnit 5 nedenfor Metode Nedenfor er præmisserne og metoden for evalueringen kort beskrevet. Præmisserne for evalueringen Evalueringen har været præget af to forhold: For det første er de indhentede erfaringer vedrørende mulige forbedringer af såvel udstyr, lokaleindretning som af selve processen i forbindelse med videoafhøring løbende blevet indarbejdet i pilotprojektet i form af trinvise forbedringer. Det evaluerede objekt har således ændret sig over tid i forsøgsperioden. For det andet har de deltagende forsøgsembeder ikke deltaget i lige lang tid i pilotprojektet, hvilket naturligvis har en betydning for mængden af de erfaringer, som forsøgsembederne har været i stand til at opsamle. Endvidere har de deltagende forsøgsembeder opsamlet deres erfaringer med videomødeformen på forskellige sagstyper og med brug af forskelligt udstyr. Det evaluerede objekt har således ikke været direkte sammenligneligt på tværs af forsøgsembederne. Disse særlige forhold for evalueringen er afbildet i nedenstående figur. #

17 Figur 5 Gennemførelsen af pilotprojektet som baggrund for evalueringsprojektet Metoden for evalueringen Metoden for evalueringen er en kvalitativ analyse baseret på brugernes vurdering af videomødeformen i pilotperioden. Dataindsamlingen fra brugerne er baseret på hhv. logbøger, spørgeskemaer og interview. - Logbog: I forbindelse med gennemførelsen af alle videomøder er der blevet udfyldt en logbog af den dommer, som har gennemført videomødet i den såkaldte nær-ende. I logbogen er primært blevet opsamlet en række faktuelle forhold vedrørende videomødet og afviklingen af dette. - Spørgeskemaer: Efter gennemførelsen af alle videomøder har deltagerne i såvel nær-ende som fjern-ende haft mulighed for at udfylde et spørgeskema, hvor de har kunne udtrykke deres oplevelse af videomødeformen og forløbet af det konkrete videomøde. - Afsluttende spørgeskema: Alle deltagende forsøgsembeder er ved afslutningen af pilotprojektet blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, hvor de kunne give deres samlede vurdering af videomødeformen i forhold til en lang række parametre. #

18 - Det afsluttende spørgeskema har været en del af grundlaget for gennemførelsen af afsluttende interviews gennemført med brugerne af videomødeformen i de deltagende forsøgsembeder. Ved de afsluttende interviews er der søgt en uddybning og kvalificering af udsagn i de afsluttende spørgeskemaer, samt af de tilbagemeldinger, som vi i øvrigt har modtaget i pilotprojektperioden. Den overordnede evalueringsmetode er således en kvalitativ vurdering af de indsamlede brugerevalueringer. Der er ikke foretaget egentlige kvantitative analyser af det indsamlede datamateriale Målgruppe Målgruppen for denne rapport er den øverste ledelse i Domstolsstyrelsen. #

19 5. Vurdering af brugen af videomøder Dette kapitel opsummerer den samlede brugerevaluering af pilotforsøget med videomøder i domstolene. Følgende temaer er blevet evalueret af brugerne: - Videomødeudstyret, herunder udstyrets kvalitet, udstyrets set-up (fast eller mobilt udstyr), lokalernes egnethed samt udstyrets brugervenlighed (afsnit 5.2) - Berammelse af videomødet, herunder de praktiske procedurer med at beramme et videomøde samt indhente samtykke fra deltagerne (afsnit 5.3). - Afholdelse af videomøder, herunder også anvendelsen af udstyret i præsentationsmode samt muligheden for at optage videomøder (afsnit 5.4) - Retssikkerhed ved videomøder (afsnit 5.5) - Sagstypers egnethed i forhold til videomødeformen (afsnit 5.6) - Domstolene image påvirkes dette af videomødeformen (afsnit 5.7) Indledningsvis (afsnit 5.1) er givet en opsummering af hvor mange og hvilke typer af simuleringsforsøg samt rigtige retsmøder, som de enkelte medvirkende forsøgsembeder har gennemført, og som således ligger til grund for brugernes evaluering Optælling af anvendelsen i forsøgsperioden Samlet set er der ved gennemførelsen af de afsluttende interviews afviklet 9 retsmøder og ca. 25 simuleringsmøder. De er fordelt som vist på de enkelte forsøgsembeder, som har fungeret som enten nær-ende eller fjern-ende. Bornholm Retsmøde Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 2: Videomøder, hvor retten på Bornholm har deltaget #

20 Glostrup Retsmøde Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 3: Videomøder, hvor retten i Glostrup har deltaget Retsmøde Århus Retsmøde Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 4: Videomøder, hvor retten i Århus har deltaget København Simuleringsmøde I alt Nær-ende Fjern-ende I alt Tabel 5: Videomøder, hvor Københavns byret har deltaget Retsmøderne afholdt som videokonference omfatter følgende sagstyper: Retsmøder afholdt Sagstype Sagsundertype Nær-ende Fjern-ende Civilsag Faderskabssag Retten på Bornholm Retten i Glostrup Hovedforhandling Retten på Bornholm Retten i Glostrup Straffesag Bødesag Retten på Bornholm Nyborg statsfængsel Fristforlængelse Retten på Bornholm Retten i Glostrup Hovedforhandling Retten på Bornholm Retten i Glostrup Skiftesag Afsluttende insolvens Retten på Bornholm Retten i Århus Fogedsag Udlægssag Retten på Bornholm Retten i Glostrup Tabel 6: Retsmøder afholdt som videomøder Ét berammet retsmøde (i en skiftesag) er i forsøgsperioden blevet aflyst pga. manglende samtykke fra sagsøger. Der er i forsøgsperioden ikke blevet aflyst berammede retsmøder pga. tekniske problemer med videomødeudstyret. Simuleringsmøderne har foruden rene testmøder, forevisninger for fx retskredsadvokater, workshop mv. - bl.a. omfattet følgende typer simulerede retsmøder: #

21 Simuleringsmøder afholdt Sagstype Civilsag Sagsundertype Skønsmandssag Vidneafhøring Vidneafhøring Udlægssag Insolvens Straffesag Fogedsag Skiftesag Tabel 7: Simuleringsmøder afholdt som videomøder Bornholm har ved fire af simuleringsmøderne (hhv. tre straffesager og en civilsag) haft fremmøde af advokater og anklager. På Bornholm har været afholdt fire retsmøder, som ikke skulle videotransmitteres, men hvor videokonferenceløsningen har været brugt som almindeligt AVudstyr under retsmødet (i præsentationsmode ). På Bornholm har embedet endvidere for egne midler tilkøbt en facilitet for telefonkonference Videomøde-udstyret Dette afsnit indeholder en overordnet vurdering af udstyret, herunder kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet), lokalernes egnethed i forhold til udstyrets setup (fast/mobilt udstyr) samt udstyrets brugervenlighed (betjening af udstyr) Kvaliteten af udstyret (billede, lyd og stabilitet) Den generelle vurdering Generelt vurderer retterne og de eksterne brugere, at kvaliteten af udstyret er god. Fx er der bred enighed om, at skærmbilledet generelt giver et klart og roligt billede, og at lydkvaliteten generelt er så god, at de deltagende parters stemmer er klare og tydelige. Ligeledes er der enighed om, at billedet ved dokumentvisning ved brug af dokumentkamera er tilstrækkeligt god til, at man som part kan se dokumentet. Billedkvaliteten ved visning af dokumenter forbedres dog, såfremt visning af dokumenter sker direkte fra en pc. Observationer, eksempler og bemærkninger fra de enkelte forsøgsembeder Generelt har alle forsøgsembeder oplevet forskellige udsving i kvaliteten af billede og lyd. Alle embeder har således oplevet, at der opstår en lille forsinkelse af lyden i forhold til billedet, således at billede og lyd forskydes en smule fra hinanden. Selvom denne forskydelse kan virke forstyrrende, vurderes forstyrrelsen ikke at være en belastning for gennemførelse af videomøder. Der peges på, at det er et #

22 spørgsmål om tilvænning, og at en mulig imødegåelse på at komme til at tale i munden på hinanden er længere pauser mellem dialog-skift. Ligeledes har alle embeder haft oplevelser af, at billedet ved kameraskift (typisk skift af kameravinkel, når der skiftes mellem forud-definerede kamerapositioner) kan blive sløret eller det kan opleves som sort skærm i ca. 1 sekund. Dette vurderes at være en generel forudsætning med det nuværende tekniske udstyr, og holdningen i forsøgsembederne er, at dette ikke er hindrende for gennemførelsen af videomøder. I nogle tilfælde har der været oplevelser af, at der opstår ekko, fordi mikrofonerne i den modsatte ende af, hvor der tales, opfanger den transmitterede lyd og sender den tilbage til den ende, hvor der tales. Problemet opstår sandsynligvis, fordi afstanden mellem højtaler og mikrofon har været for lille. Problemet er blevet løst ved at opstille en form for afskærmning mellem højtaler og mikrofon. Man bør være opmærksom på dette ved opsætning af udstyret. I enkelte tilfælde har retterne og de deltagende parter ved videomøder oplevet, at lydniveauet på udstyret var indstillet på en sådan måde, at mikrofonerne opfangede baggrundsstøj. Dette virkede naturligvis forstyrrende på videomødedeltagerne i den modsatte ende. Dette vedrører dog i princippet ikke udstyrets kvalitet, men derimod justeringen af udstyret. I København har vurderingen af udstyret været præget af, at de opsatte tv-skærme har været vurderet til ikke at have haft en tilstrækkelig størrelse i forhold til lokalernes størrelse. Dette bliver specielt et problem, når der skal vises picture-inpicture, hvor det indsatte billede bliver så lille, at det kan være svært at se fra beskuerens plads. Der er blevet besluttet at udskifte skærmen overfor dommeren. Udskiftningen er bestilt men endnu ikke leveret. Skærmen fra Københavns byret genbruges til et mobilt udstyr i Domstolsstyrelsen. På Bornholm har der i stedet for tv-skærme været opsat fastmonterede projektorer og lærreder, hvilket har givet et meget større billede, som udover at gøre det nemmere for parterne i sagen at se picture-in-picture også har fordelen af at være synligt fra tilhørerpladserne. Generelt vurderes billedkvaliteten ved brug af projektorer og lærreder at være lige så god som ved brug af skærme. Gennem brugerevalueringerne og anden observation af udstyret kan det konstateres, at der som regel opnås den bedste kvalitet af billede og lyd med udstyr af #

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport Perspektivering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Bilagsrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Bilagsrapport

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Evaluering af videodemonstrationsprojekt

Evaluering af videodemonstrationsprojekt Evaluering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Hovedrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport-v5

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. marts 2008. Nævnet under overfladen. I forandringernes centrum. Grønlands retsreform. Video giver kortere afstand til retten

DANMARKS DOMSTOLE. marts 2008. Nævnet under overfladen. I forandringernes centrum. Grønlands retsreform. Video giver kortere afstand til retten 40 marts 2008 Nævnet under overfladen I forandringernes centrum Grønlands retsreform Video giver kortere afstand til retten Forældremyndighed på nordsjællandsk Regeringens sparringspartner Vidensvogterne

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Videomøder på SDU. 18. September 2015. Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service

Videomøder på SDU. 18. September 2015. Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service Videomøder på SDU 18. September 2015 Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service Indhold : Denne vejledning beskriver de praktiske forhold omkr. afholdelse af videomøder på SDU. Der beskrives hvilket

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

support@we-time.com 01-08-2010

support@we-time.com 01-08-2010 TIDSTAGNINGS SYSTEM support@we-time.com 01-08-2010 2 TIDSTAGNINGS SYSTEM Indhold GENERELT... 3 OPBYGNING... 3 BRUGERFLADE... 3 FLEKSIBILITET... 3 BETJENING SERVER... 4 WT-BOX... 4 BROWSER... 4 EKSEMPLER...

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

konference,, Skive 2007

konference,, Skive 2007 IWB-konference konference,, Skive 2007 Gode råd ved anskaffelse af IWB Ebbe Raun, er@cvumidtvest.dk Programdatateket Center for Undervisningsmidler, CVU Midt-Vest Denne præsentation kan downloades fra

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Videokonference på FM aftalen

Videokonference på FM aftalen Cisco er markedsførende indenfor udvikling, produktion og salg af videokonference og Telepresence løsninger til alle typer af små og store private samt offentlige virksomheder, hospitaler, ministerier,

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE Af Advokat (H) Gunnar Homann Ved ikrafttrædelsen, den 1. juli 1999, af loven om undersøgelseskommissioner blev retsplejelovens 21 og 21 a om henholdsvis kommissionsdomstole

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere