PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension"

Transkript

1 Produktinformation for Depo-Provera (Medroxy-progesteronacetat) Injektionsvæske, suspension, 50 mg/ml. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Injektionsvæske, suspension 50 mg/ml Pakningsstørrelse 1 htgl. à 3 ml Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 9. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Depo-Provera, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Depo-Provera 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Medroxyprogesteronacetat 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, suspension Hvid suspension med ph 3,0-7,0 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Svangerskabsforebyggelse. Depo-Provera bør kun anvendes, hvis andre svangerskabsforebyggende metoder findes uegnede eller uønskede.

2 Langtidsbehandling med medroxyprogesteronacetat kan medføre reduceret knoglemineraltæthed (BMD) hos kvinder i alle aldre (se pkt. 4.4). Derfor bør der i samråd med kvinden foretages en nøje vurdering af fordele og ulemper inden behandlingen påbegyndes. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Depo-Provera injektionsvæske, suspension omrystes grundigt før brug, for at sikre, at den injicerede dosis er homogen. Depo-Provera bør gives som dyb intramuskulær injektion, fortrinsvist i gluteal- eller deltoidea musklen. Voksne: 150 mg i.m. hver 12. uge. Første injektion skal gives inden for de første 5 dage af en normal menstruationsperiode. Post partum: Såfremt moderen ikke ammer skal første injektion gives inden for de første 5 dage efter fødsel. Hvis moderen derimod ammer kan Depo-Provera anvendes fra 6 uger efter fødsel. Hvis der går mere end 13 uger mellem injektionerne, bør graviditet udelukkees, inden den næste injektion gives. Ved overgang fra andre kontraceptionsmetoder Ved overgang fra anden kontraception, bør Depo-Provera gives på en sådan måde, som sikrer fortsat kontraception baseret på begge metoders virkningsmekanisme (f. eks. ved overgang fra oral kontraceptiva, bør den første injektion af MPA gives inden for 7 dage efter den sidste p- pille). Børn: Depo-Provera er ikke indiceret før indtrædelse af menstruation. Der foreligger data for teenagepiger (12-18 år; se pkt. 5.1). Udover risiko for reduceret BMD forventes sikkerhed og effektivitet af Depo-Provera-injektion hos teenagepiger efter indtrådt menstruation at være den samme som hos voksne kvinder. Nedsat nyrefunktion: Justering af dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke nødvendig. Den renale clearance af medroxyprogesteronacetat er ubetydelig. Nedsat leverfunktion: Depo-Provera er kontraindiceret hos patienter med alvorlig sygdom i leveren (se pkt. 4.3). Hos patienter med nedsat leverfunktion i let til moderat grad, bør en lavere dosis eller et længere dosisinterval overvejes. 4.3 Kontraindikationer Depo-Provera er kontraindiceret ved: Overfølsomhed over for det aktive stof medroxyprogesteronacetat eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Cancer eller mistanke om cancer i bryster eller kønsorganer. Graviditet eller mistanke om graviditet (se pkt. 4.6). Udiagnosticeret vaginal blødning. Alvorligt nedsat leverfunktion.

3 Tidligere eller aktuel venøs eller arteriel tromboembolisk sygdom. Osteoporose. Porfyri. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Patienterne bør kontrolleres regelmæssigt af læge under behandlingen. Nedsat BMD (Bone Mineral Desity): Brug af Depo-Provera-injektion sænker serum-østrogen-værdier og er over tid forbundet med en signifikant reduceret BMD. Knogletabet øges med stigende behandlingstid og er ikke med sikkerhed fuldstændigt reversibel efter ophør med Depo-Provera anvendelse. Det er uvist om anvendelse af Depo-Provera hos yngre kvinder vil reducere den maksimale knoglemasse samt øge risikoen for osteoporotiske frakturer senere i livet. Hos både voksne kvinder og teenagepiger, synes fald i BMD under behandlingen at være væsentlig reversibel efter seponering af Depo-Provera og østrogenproduktionen i ovarierne øges (se pkt. 5.1). Det anbefales at alle patienter i behandling med Depo-Provera får tilstrækkelig calcium og D-vitamin. Patienter som anvender gestagener bør informeres om risiko for brystcancer. Før behandling med Depo-Provera bør der foretages grundig gynækologiske undersøgelser for at udelukke maligne sygdomme. Maligne lidelser bør udelukkes ved uterinblødninger af ukendt ætiologi. Teenagere bør indtil videre kun anvende Depo-Provera hvis andre former for kontraception er blevet drøftet med patienten og betragtet som uegnet eller uacceptabel. Hos kvinder i alle aldre der ønsker at fortsætte behandlingen i mere end 2 år, bør der foretages en omhyggelig genevaluering af fordele og ulemper ved behandlingen. Kvinder med udtalte livsstils og/eller medicinske risikofaktorer for osteoporose bør overveje andre former for kontraception inden brug af Depo-Provera. Som eksempler på sådanne faktorer kan nævnes metabolisk knoglesygdom, alkoholmisbrug, storrygning, lavt Body Mass Index (BMI) eller spiseforstyrrelser, f. eks. anorexia nervosa eller bulimi, svær familiær disposition til osteoporose og længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider og anticonvulsiva. De fleste kvinder, der anvender Depo-Provera vil opleve ændringer i deres menstruationscyklus, f.eks. uregelmæssig blødning, oligomenorré, menoragi eller kontinuerlig blødning. Ændret blødningsmønster i behandlingsforløbet bør undersøges nærmere. Over længere tid oplever færre kvinder uregelmæssig blødning, men flere oplever amenorré. Kvinder der anvender Depo-Provera bør informeres om, at der efter behandling med Depo- Provera kan gå adskillige måneder, før fertiliteten vender tilbage. Tiden er individuel og uafhængig af behandlingsvarighed og er i gennemsnit 10 måneder fra seneste injektion af Depo-Provera (4-31 måneder). Langtidsbehandling med Depo-Provera forøger ikke risiko for ovarie-, lever- eller cervixcancer. Der er fundet ingen eller let forøget risiko for brystcancer ved langtidsbehandling. Der er set en beskyttende virkning på risiko for endometriecancer, som strækker sig ud over behandlingsperioden.

4 Kvinder i behandling med Depo-Provera har en tendens til vægtøgning. Inden for de første 1-2 års behandling er der set en gennemsnitlig vægtøgning på 2,5-4 kg. Da medroxyprogesteronacetat kan forårsage væskeretention, bør forsigtighed udvises ved tilstande såsom astma, migræne, epilepsi, hjerteinsufficiens og nyreinsufficines. Patienter der tidligere har været i behandling for depression bør nøje overvåges mens de er i behandling med Depo-Provera, idet gestagenhormoner kan påvirke stemningslejet. Diabetiske patienter i behandling med Depo-Provera bør overvåges, da enkelte patienter har udvist nedsat glukosetolerans. Visse laboratorieresultater kan påvirkes ved brug af Depo-Provera. Disse inkluderer: undersøgelse af endometriel eller endocervikal væv, gonadotropin (nedsættes), plasma progesteron (nedsættes), pregnandiol i urinen (nedsættes), plasma østrogen (nedsættes), plasma kortisol (nedsættes), leverfunktionstest (kan øges), thyroid funktionstest (proteinbundet iod kan øges og T3 uptake kan nedsættes), koagulationstest for prothrombin (Faktor II) og Faktor VII, VIII, IX og X kan øges. Kvinden bør informeres om, at Depo-Provera ikke beskytter imod smitte med HIV eller andre seksuelt overførte sygdomme. Patienter i behandling med Depo-Provera bør ikke samtidig anvende produkter/medicin, der indeholder Hypericum perforatum (prikbladet perikum), da der er risiko for, at dette reducerer plasmakoncentrationerne med nedsat klinisk effekt af Depo-Provera til følge (se pkt. 4.5). Seponering af behandling bør overvejes ved: førstegangsforekomst af migræneagtig hovedpine eller hyppig forekomst af usædvanlig kraftig hovedpine, akutte synsforstyrrelser, tegn på tromboflebit eller tromboemboliske forekomster, icterus (kolestase), kraftig blodtryksstigning indtrådt svangerskab. pulmonær emboli, cerebrovaskulær sygdom, retinal trombose. Indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat. Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Aminogluthetimid Samtidig indgift af aminogluthetimid og Depo-Provera kan nedsætte biotilgængeligheden af medroxyprogesteronacetat signifikant. Brugere af høj-dosis medroxyprogesteronacetat bør informeres om risiko for nedsat virkning ved samtidig brug af aminogluthetimid. Antiepileptika og antimikrobielle midler

5 Metaboliseringen af gestagener kan blive øget ved samtidig brug af stærkt enzyminducerende lægemidler som antiepileptika (f.eks. phenobarbital, phenytoin, carbamazepin) og antimikrobielle midler (f.eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Perikum Patienter i behandling med Depo-Provera bør ikke samtidig anvende naturlægemidler, der indeholder Hypericum Perforatum (prikbladet perikum), da dette eventuelt kan føre til nedsat virkning af Depo-Provera og ændringer i livmoderens blødningsprofil. Den hæmmende effekt af Hyperikum Perforatum skyldes at planten øger mængden af lægemiddelmetaboliserende enzymer med øget metabolisering af gestagener til følge. Denne perikumeffekt kan vare i mindst 1-2 uger efter at perikumbehandlingen er ophørt. Sulfonylurinstoffer Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af perorale antidiabetika. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Depo-Provera er kontraindiceret under graviditet og ved mistanke om graviditet. Lægen bør kontrollere at patienten ikke er gravid inden første injektion af Depo-Provera og ligeledes, hvis opfølgende injektioner administreres mere end 89 dage (12 uger og 5 dage) efter den forudgående injektion. Bør seponeres ved evt. graviditet på grund af risiko for virilisering af pigefostre og hypospadias hos drengefostre. Spædbørn fra ikke-planlagte graviditeter der er opstået 1-2 måneder efter injektion af Depo-Provera kan muligvis have øget risiko for lav fødselsvægt, hvilket er forbundet med risikoforøgning for neonatal død. Den absolutte risiko er lav fordi graviditet meget sjældent opstår under behandling med Depo-Provera. Børn udsat for medroxyprogesteronacetat in utero og fulgt til teenagealder viste ingen tegn på påvirkninger af helbredet herunder deres fysiske, intellektuelle, seksuelle eller sociale udvikling. Amning: Kan anvendes 6 uger efter fødsel (se pkt. 4.2). Medroxyprogesteronacetat og dets metabolitter udskilles i modermælk. Der er dog intet der tyder på at dette udgør en risiko for barnet. Spædbørn der blev udsat for medroxyprogesteronacetat gennem modermælk er blevet undersøgt for udviklings- og adfærdsmæssige påvirkninger frem til puberteten uden nogen påvirkninger er blevet påvist. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Depo-Provera kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. 4.8 Bivirkninger Patienter i behandling med Depo-Provera kan forvente at få blødningsforstyrrelser og fald i BMD (Bone Mineral Density), som er de mest almindelige bivirkninger.

6 Infektioner og parasitære sygdomme Blod og lymfesystem Immunsystemet Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv enkeltstående tilfælde) Metabolisme og ernæring Psykiske forstyrrelser Nervesystemet Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarmkanalen Lever og galdeveje Vaginit. Anæmi, blod dyskrasi. Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaksi og anafylaktoide reaktioner, angioødem). Vægtændringer, væskeretention/ødem. Vægtøgning (øget fedtdepoter ved behandling med medroxyprogesteron som injektionsvæske). Nervøsitet. Nedtrykthed, søvnløshed, nedsat libido eller anorgasme. Depression. Hovedpine. Svimmelhed. Søvnighed, paræstesier, synkope, paralyse, ansigtslammelser. Hedeture. Åreknuder, tromboemboliske lidelser inkl. tromboflebit, dyb venetrombose, brystsmerter. Pulmonær emboli, dyspnø, hæshed. Abdominale smerter eller gener. Kvalme. Oppustethed. Rektal blødning. Påvirkning af leverfunktionen, icterus.

7 Hud og subkutane væv Knogler, led muskler og bindevæv Det reproduktive system og mammae Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/100) Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Akne, alopecia, udslæt. Hirsutisme, pruritus, urticaria, sclerodermi, melasma. Rygsmerter, artralgi. Lægkramper. Kramper, osteoporose (hos patienter der modtager langtidsbehandling med medroxyprogesteronacetat i.m.) Blødningsforstyrrelser (uregelmæssig vaginalblødninger, øget eller nedsat), amenorré. Brystspændinger (væskeretention). Fluor vaginalis, mastodyni, smerter i pelvis. Galaktorré, vaginale cyster, dyspareuni, ændringer i bryststørrelse, brystknuder eller blødninger på brystvorten, hæmmet laktation, infertilitet, uterin hyperplasi, dysmenorré Forlænget anovulation (efter behandling). Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/100) Undersøgelser Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/100) Asteni. Træthed, reaktioner på injektionsstedet. Feber, tørst. Fald i BMD, påvirkning af laboratorieresultater (se pkt.4.4). Nedsat glucosetolerans. 4.9 Overdosering

8 Toksicitet: Orale doser på op til 3 g/dag er veltolererede. Symptomer: Symptomerne på overdosering svarer stort set til bivirkningsprofilen. Behandling: Behandling er støttende og symptomatisk Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation G 03 DA 02 - Progestogener, pregnen(4)-derivater 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Medroxyprogesteronacetat virker svangerskabsforebyggende ved en kombination af ovulationsblokering, ændring af cervikalslimen og påvirkning af endometriet. Pearl-index (antal graviditeter pr. 100 kvindeårs brug) er omkring 0,3. Ændringer af BMD hos voksne kvinder: I et kontrolleret klinisk forsøg på voksne kvinder, der modtog Depo-Provera-injektion 150 mg i.m. i op til 5 år, blev der vist gennemsnitlig 5-6% reduceret BMD i rygrad og hofte sammenlignet med ingen signifikant ændring i BMD i kontrolgruppen. Reduktionen af BMD er mere udtalt i de første 2 år af behandlingen end i de efterfølgende år. Gennemsnitlige ændringer i BMD af lændehvirvlerne på 2,86%, -4,11%, -4,89% og 5,38% er set efter hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 år. Gennemsnitlige ændringer i BMD for hofte og lårbenshals er tilsvarende. Jf. tabel 1 for detaljer. Når Depo-Provera injektion 150 mg i.m. seponeres ses en progressiv genetablering af BMD over en 2-årig periode. Efter 2 år uden behandling, er BMD underskud faldet til cirka 2,1% i rygsøjlen og hoften. En længere behandling er forbundet med en langsommere genetablering af BMD. Tabel 1. Gennemsnitlig procentvis ændring i BMD i.f.t. udgangsværdi hos voksne opdelt efter knogleområde og gruppe efter 5 års behandling med Depo-Provera 150 mg i.m. og efter 2 år efter ophør med behandling eller 7 års observation (kontrol). Varighed 5 år* n=33-5,38% 7 år** n=12-3,13% Rygsøjle Total hofte Lårbenshals Depo-Provera Kontrol n=105 0,43% n=60 0,53% Depo- Provera n=21-5,16% n=7-1,34% Kontrol Depo-Provera Kontrol n=65 0,19% n=39 0,94% n=34-6,12% n=13-5,38% n=106-0,27% n=63-0,11% * Behandlingsgruppen bestod af kvinder der modtog Depo-Provera injektion i 5 år og kontrolgruppen bestod af kvinder der ikke anvendte hormonal kontraception i denne periode. ** Behandlingsgruppen bestod af kvinder der modtog Depo-Provera injektion i 5 år og derefter blev fulgt i op til 2 år efter brug og kontrolgruppen bestod af kvinder der ikke anvende hormonal kontraception i 7 år.

9 Der er udført et retrospektivt kohorteforsøg i Storbritannien, for at vurdere effekten af medroxyprogesteronacetat på forekomsten af knoglefrakturer hos kvinder, som anvendte kontraception. Incidensraten for frakturer blev sammenlignet mellem brugere af depotformuleret medroxyprogesteron (DMPA) og brugere af anden kontraception. Incidensrate-ratio (IRR) for en fraktur under opfølgningsperioden (gennemsnit = 5.5 år) var 1,41 (95% CI 1,35, 1,47). Hos subkohorten med data før og efter den første rapporterede kontraceptive behandling (N= ), blev en sammenligning udført både i follow-up perioden og i de 6 måneder før den første rapporterede kontraceptive behandling. Ved sammenligning mellem DMPA-brugere og ikke-brugere, er incidensraten for frakturer før behandling (IRR 1,28, 95% CI 1,07, 1,53) sammenlignelig med incidensraten for frakturer efter behandling (IRR 1,37, 95% CI 1,29, 1,45). Det samlede resultat understøtter konklusionen om, at den højere rapporterede incidens af frakturer blandt DMPA-brugere i dette forsøg hovedsagelig er et resultat af andre faktorer end eksponering til DMPA. Ændringer i BMD hos teenagepiger (12-18 år): Et åbent ikke randomiseret klinisk forsøg med Depo-Provera (150 mg i.m. hver 12. uge i op til 240 uger (4,6 år)) på teenagepiger (12-18 år) har også vist, at Depo-Provera var forbundet med et signifikant nedsat BMD i forhold til udgangsværdien. Blandt piger, som fik 4 injektioner i 60 uger, var den gennemsnitlige reduktion i lændehvirvel-bmd -2,1% efter 240 uger,og den gennemsnitlige reduktion af total hofte og lårbenshals var hhv. - 6,4%og -5,4%.Opfølgning efter behandling viste, at lændehvirvel-bmd vendte tilbage til udgangsværdien cirka 1 år efter behandlingen var seponeret, og at hofte-bmd vendte tilbage til udgangsværdien cirka 3 år efter behandlingen var seponeret. Almindeligvis vil de fleste teenagepiger ellers øge deres BMD signifikant gennem denne vækstperiode efter første menstruation. Således blev der hos ikke-matchede, ubehandlede forsøgspersoner vist en gennemsnitlig stigning i BMD for lændehvirvel, total hofte og lårbenshals på hhv. 6,4%, 1,7% og 1,9% ved uge 240 (se pkt. 4.4) Farmakokinetiske egenskaber Efter dyb intragluteal injektion absorberes medroxyprogesteronacetat over en periode på 3 måneder. Eliminationen er bifasisk med en plasmahalveringstid på ca. 30 timer i slutfasen. Metabolisering sker i leveren ved hydroxylering. Udskilles hovedsageligt med galden, en mindre del udskilles gennem nyrerne som sulfater og glukuronider. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata - 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Macrogol 4000 Polysorbat 80 Natriumchlorid Methylparahydroxybenzoat (E218) Propylparahydroxybenzoat (E216) Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Ingen kendte

10 6.3 Opbevaringstid 5 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Hætteglas. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 10. februar DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 9. maj 2011

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA".

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med EVRA. 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 20 cm 2 depotplaster indeholder 6 mg norelgestromin (NGMN) og 600

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Behandlingen skal indledes og monitoreres under supervision af læger med erfaring i behandling af myelomatose.

Behandlingen skal indledes og monitoreres under supervision af læger med erfaring i behandling af myelomatose. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeltdosis-hætteglas med TAXOTERE 20 mg

Læs mere