Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammendrag og økonomisk overslag Tilstandsvurdering, udbedringsforslag Varmeanlæg Teknikrumsinstallationer Varmefordelende installationer og varmeafgivere Styringer og reguleringer Brugsvandsanlæg Teknikrumsinstallationer Brugsvandsinstallationer Sanitet og indvendige afløb Ventilation Ventilations- og udsugningsanlæg Kloak Spildevandskloak Omfangsdræn Regnvandskloak Gas Gas til undervisningsbrug El-anlæg Hovedtavler, fordelingstavler og gruppeafsætninger Kraft - og lysinstallationer Data installationer Installationer for ABDL Installationer for adgangssikring Installationer i terræn Bilagsfortegnelse Bilag 1: Installationsregistreringer Bilag 2: Kalkulation

3 1. Indledning Bygningsmassen beliggende Bomhusvej 18 på Østerbro, er oprindeligt opført I 1930 erne som fabrik for tekstilproduktion. Bygningerne har siden starten af 1970 erne fungeret som dagskolen Carolineskolen. Skolen udgør i alt ca m 2 fordelt på følgende: A-bygning, Skolen som hovedsagligt består af klasselokaler og kontorer. Der er delvis kælder under kontorer som anvendes til lager / depot. B-bygning, Gymnastiksal som består af lille og stor sal samt depoter og omklædning med bad. Der er fuld kælder under gymnastiksalen som anvendes til formningslokale og opholdsrum. C-bygning, Børnehave som består af opholdslokaler samt køkken. Der er fuld kælder under børnehaven som anvendes til depot. Denne rapport indeholder registreringer på stedet, tilstandsvurderinger samt udbedringsforslag med økonomiske overslag for følgende tekniske installationer: Varmeanlæg Brugsvandsanlæg Ventilation Kloak Gas EL-anlæg Side 1 af 13

4 2. Sammendrag og økonomisk overslag Skolen har et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på tekniske installationer, da størstedelen af disse er fra bygningernes oprindelse i 1930 erne. Brugsvandsanlæg og varmeanlæg er nedslidte og utidssvarende, bør udskiftes 100 %. Teknikrumsinstallationer, varmtvandsbeholder og fjernvarmeveksler er fra Bør udskiftes med tidssvarende produkter for energioptimal udnyttelse. Ventilationssystem på skolen er begrænset til punktudsugning i fysik samt udsugning i produktionskøkken og udsugning i baderum i gymnastiksalen. Der er ikke udsugning i skolekøkkenet hvilket må betragtes som kritisk med henblik på både helbred og bygning. Punktudsugning i fysik kunne ved besigtigelsen ikke fungere og må derfor ligeledes betragtes som kritisk. Ventilationsforholdende opfylder ikke gældende krav. Børnehaven fremtræder generelt forholdsvis nyrenoveret med henblik på varmeafgivere og sanitet. Forsyningsledninger i kælder bør udskiftes da adskillige lækager kan lokaliseres. Der forefindes kun udsugning fra produktionskøkken og toiletter hvilket ikke opfylder gældende krav. Generelt vil de i rapporten nævnte tiltag sikre opfyldelse af gældende krav i bygningsreglement og optimere drift med henblik på energiforbrug. Side 2 af 13

5 Følgende økonomiske overslag for renovering af tekniske installationer er opstillet i prioriteret rækkefølge under henholdsvis need too have og nice too have med udgangspunkt i vedlagte kalkulation. Anlægsdel: Need too have: Nice too have: Varmeanlæg kr ,00 1. A-bygning kr ,00 2. B-bygning kr ,00 3. C-bygning kr ,00 4. Teknikrumsinstallationer kr ,00 5. Styringer og reguleringer kr ,00 Brugsvandsanlæg kr ,00 kr ,00 1. A/B/C-bygning kr ,00 2. A/B/C-bygning (sanitet og afløb) kr ,00 3. Teknikrumsinstallationer kr ,00 Ventilation kr ,00 kr ,00 1. A-bygning, (Fysik og skolekøkken!) kr ,00 kr ,00 2. B-bygning kr ,00 3. C-bygning kr ,00 Kloak kr ,00 1. Regnvandskloak kr ,00 2. Spildevandskloak kr ,00 3. Omfangsdræn kr ,00 Gas kr ,00 EL-anlæg kr ,00 kr ,00 1. Tavler kr ,00 kr ,00 2. Kraft- og lysinstallationer kr ,00 kr ,00 3. Data / EDB kr ,00 kr ,00 Side 3 af 13

6 4. ABDL kr. 0,00 kr ,00 5. ADK kr. 0,00 kr ,00 6. Belysningsarmaturer kr. 0,00 kr ,00 7. Udvendig belysning kr ,00 kr. 0,00 I alt kr ,00 kr ,00 Alle kalkulationspriser er V & S indeks 2010, ekskl. rådgiver honorar, byggepladsomkostninger samt specielle håndteringer såsom asbest og svamp. Side 4 af 13

7 3. Tilstandsvurdering, udbedringsforslag 3.1 Varmeanlæg Teknikrumsinstallationer Skolen opvarmes i dag med fjernvarme. I teknikrummet forefindes fjernvarmeveksler fra Der kan konstateres adskillige utætte / defekte afspærringsventiler og rørinstallationer. Cirkulationspumpe er konstant drift type angiveligt fra Fjernvarmeveksler, cirkulationspumpe og samtlige installationer bør udskiftes til nutidssvarende produkter Varmefordelende installationer og varmeafgivere A-bygning: Rørinstallationer for varmefordeling er primært den oprindelige fra 1930 erne som består af en konvektor (nogen steder kun et stort rør) placeret i rytterlys. Installationen er suppleret med radiatorer ved de fleste vinduer i lokaler. Der er termostatventiler på de fleste radiatorer men ikke alle. Der kan flere steder konstateres reparationer forårsaget at utætte rør. Varmeafgivere og varmefordelende installationer bør udskiftes fuldstændigt i hele bygningen. B-bygning: Som A-bygning. Forsyningsledninger i jorden fra teknikrum til Gymnastiksalen er nyrenoveret. C-bygning: Radiatorer og synlige installationer i børnehavens stueetage vurderes at være af nyere dato. Der er termostatventiler på alle radiatorer. Der forventes kun partielle udbedringer i selve børnehaven. Fordelingsledninger i kælderen bærer præg af gentagende reparationer, bør udskiftes. Forsyningsledninger i jorden fra teknikrum til Børnehaven er nyrenoveret Styringer og reguleringer Der er almindelige termiske reguleringsventiler på installationen i teknikrummet. Der er konstantsdrifts cirkulationspumper i teknikrum og i blandekredse i hver bygning. De fleste ra- Side 5 af 13

8 diatorer er forsynet med termostatventiler. Der er ikke nogen form for overvågning som f. eks. CTS eller SAO. Ved renovering af det komplette varmeanlæg skal automatik i teknikrum etableres for CTS, cirkulationspumper som frekvensstyrede ligeledes for CTS. Nye radiatorer forsynes med termostatventiler med forindstilling. CTS (central tilstandskontrol og styring) etableres for overvågning og styring af varmeanlæg, ventilationsanlæg og drænpumper. 3.2 Brugsvandsanlæg Teknikrumsinstallationer I teknikrum forefindes 1000 liter fjernvarmeopvarmet varmtvandsbeholder. Denne varmtvandsbeholder forsyner kun få steder i A-bygning samt hele B-bygningen. Der forefindes derfor et større antal decentrale elvandvarmere i forbindelse med alle toiletkerner og køkkener etc. Alle decentrale elvandvarmere bør fjernes og erstattes af nye forsyningsledninger fra centralt fjernvarmeopvarmet varmtvandsbeholder placeret i teknikrum. Alle øvrige forsyningsledning til brugsvand bør udskiftes Brugsvandsinstallationer A-bygning / B-bygning / C-bygning: Alle kolde brugsvandsledninger bør udskiftes da der overalt kan konstateres reparationer efter utætheder. Der skal etableres nye ledninger for varmt brugsvand og cirkulation da disse kun forefindes i begrænset omfang som følge af decentrale elvandvarmere Sanitet og indvendige afløb A-bygning: Sanitet (håndvaske, toiletter, blandingsbatterier etc.) er formentligt fra 1980 erne. Vandskyllende toiletter er med enkelt skyl, stort skyl, ca liter. Blandingsbatterier er både 1grebsog 2 grebstyper uden vandsparefunktion. Toiletter bør udskiftes til lavskyls typer under forudsætning af kloakrenovering. Blandingsbatterier bør udskiftes til 1-grebstype med vandsparefunktion. Alle indvendige afløbsledninger bærer præg af adskillige reparationer og bør generelt udskiftes i forbindelse med sanitet. I klasselokaler langs øst facade forefindes indvendigt tagafvandingssystem. Det er oplyst at systemet opstuver ved store regnskyl. Der kan flere steder lokaliseres fugtskader på lofter forårsaget af opstuvning. Tagafvandingssytemet bør udskiftes og etableres i større dimensioner. Side 6 af 13

9 B-bygning: Sanitet og installationer i badeforhold vurderes anvendeligt. Øvrig sanitet i toiletrum samt kælderrum med videre bør generelt udskiftes som A-bygning. C-bygning: Sanitet er forholdsvist nyrenoveret i børnehaven, kan bibeholdes uændret. Alle indvendige afløbsledninger i kælder under børnehaven bærer præg af adskillige reparationer og bør generelt udskiftes. 3.3 Ventilation Ventilations- og udsugningsanlæg A-bygning: Fysiklokalet er i dag forsynet med tagudsugning samt interim tilslutning af stinkskab. Anlægget bør udskiftes til nyt tagudsugningssystem med selvstændig forbindelse til stinkskab samt automatik for opstart ved benyttelse af stinkskab. Produktionskøkkenet er forholdsvis nyrenoveret, der forventes ingen tiltag. Skolekøkkenet er i dag forsynet med en mindre vægudsuger hvilket absolut ikke er tilstrækkeligt. Der skal etableres udsugning ved alle kogeapparater i form af emfang tilsluttet et tagsudsugningssystem for direkte afkast. Klasselokaler og kontorer har generelt ingen mekanisk ventilation. Der er dog mulighed for åbning af rytterlys og alm. vinduer. Personbelastede områder skal forsynes med decentrale mekaniske ventilationsanlæg (airmastere), mindre belastede områder bør forsynes med hybridventilation. B-bygning: Omklædning/bad er i dag forsynet med udsugning som vurderes fungerende. Salene er ikke forsynet med nogen form for ventilation. Det er samtidig kompliceret at åbne vinduer i facader pga. skalsikring. Der skal etableres mekanisk balanceret ventilation som centralt aggregat. Kælderen, herunder formningslokaler og ophold, skal mekanisk luftskiftes for eliminering af allerede konstaterede indeklimaproblemer. C-bygning: Der forefindes kun udsugning fra produktionskøkken og toiletter. Der skal etableres mekanisk balanceret ventilation som centralt aggregat. Side 7 af 13

10 3.4 Kloak Spildevandskloak På udleveret brøndskema er angivet ca. 140 lbm. spildevandskloak. Det er oplyst at strækningen ikke fungerer tilfredsstillende på trods af rodskæring mv. Strækningen er formentligt fra byggeriets oprindelse og er derfor udført at beton uden muffer, hvilket ofte giver anledning til forskudte samlinger. Det er yderligere oplyst at strækningen ligger med meget begrænset gravitation. Denne bør øges for at sikre selvrensningsevnen såfremt sanitet udskiftes til lavtskyl (se pkt.3.2.4) Den angivne strækning bør renoveres 100 % ved udskiftning for at opnå tilfredsstillende selvrensningsevne Omfangsdræn Der er omfangsdræn og stikdræn ved B-bygnings kælder og kælder under kontorer i A- bygning. Drænsystemer afvander til pumpestationer med visuel alarm. Kælder under B-bygning bærer præg af tidligere opstuvninger i dræn system. Det er oplyst at omfangsdræn er renoveret. Omfangsdrænet bør suppleres med yderligere rense/sandfangsbrønde. Der bør etableres en yderligere drænpumpestation placeret vest for B-bygning for at sikre hurtig bortledning af drænvand. Alle pumpestationer bør forsynes med alarmoverførsel til CTS / telefon. Afledning af regnvand fra trappeskakte skal føres direkte til pumpestation Regnvandskloak Regnvandsledning beliggende langs øst facade ved A-bygning mod Gartnerivej er oplyst underdimensioneret. Ledningen modtager regnvand fra størstedelen af A-bygning og flere andre bygninger. Ledningen som vurderes til at være ø 100 skal udskiftes til væsentligt større dimension for at sikre afvanding af tage og derved undgå bygningskader. 3.5 Gas Gas til undervisningsbrug Gasinstallationen til undervisningsbrug bør forsynes med nødstop som aktiverer en afbryder på hele systemet. Der bør etableres nøgleafbryder for manuel til/fra kobling af gasforsyningen, derudover bør der etableres visuel indikation af anlæg i drift, som f.eks rød lampe ved udgangsdør. Side 8 af 13

11 3.6 El-anlæg Hovedtavler, fordelingstavler og gruppeafsætninger Generelt for tavler i bygning A, - B og C Generel gennemgang af alle tavler med henblik på gældende lovkrav til tavler, herunder specielt til HFI/HPFI beskyttelse af lys og kraftinstallationer til og med 20A. Af tekniske grunde kan inspektionen kun foretages visuelt uden indgreb i tavlen. Observationer for de enkelte tavler er noteret nedenfor. Bygning A Generelt gælder, at den eksisterende gamle hovedtavle A1 er udtjent og anbefales udskiftet i forbindelse med en renovering af bygningen. Eksisterende gamle tavle A6 i fysik er udtjent og anbefales udskiftet i forbindelse med en renovering af fysiklokalet. Øvrige tavler anbefales udskiftet i forbindelse med renovering af de faglokaler og fællesområder de forsyner. bygning B Generelt gælder, at de eksisterende gamle støbejernstavler B01, B02, B5 og B6 i bygning B er udtjente og anbefales udskiftet i forbindelse med renovering af bygningen. Bygning C Eksisterende hovedtavle C1 er af nyere dato og i ok stand, hvorfor denne anbefales bibeholdt Tavler i bygning A: Hovedtavle A1 Hovedtavle A1 er placeret tv. for indgang rum A04. Ca. mål: H = 2100, B = 900, D = 400. Tavlen er fabrikat LK Type 41 bestykket med elektronisk måler nr , 3 stk. målertransformere 500/5 A, kabelfelt for stikledning, 1 stk. 430 A QSA afbryder, 6 stk. 63 A QA afbrydere, der forsyner 5 stk. fordelingstavlerne i bygning A, samt felt i hovedtavlen for DIN skinnemateriel på max 16 A. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder. Tavlen overholder ikke kravene mht. kapslingsklasse således at lægmand lovligt kan betjene tavlen. Tavle A2 Tavle A2 er placeret i rum A67 og forsyner elinstallationer i skolekøkken rum A82. Tavlen er bestykket med følgende DIN skinne monteret materiel 63A HPFI, 10 stk. gruppeafbrydere. 4 pol. 16A. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder. ABDL 4000 central for dør mellem rum A67 / A68 er placeret ved siden af tavle 2 Tavle A3 Side 9 af 13

12 Tavle A3 er placeret th. for indgang rum A77. Tavlen er bestykket med følgende DIN skinne monteret materiel 63A HPFI, 9 stk. gruppeafbrydere. 4 pol. 10A og kiprelæ for ganglys. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder. ABDL 4000 central for dør mellem rum A72 og A36 er placeret ved siden af tavle 3 Tavle A4 Tavle A4 er placeret i rum A67. Tavlen er bestykket med DIN skinne monteret 63A HPFI og 8 stk. 4 pol. 10A gruppeafbrydere. Separat tavle for SFO er bestykket med 2 stk. 4 pol. 10A TYTAN afbryder, 1 stk. 4 pol. aut - sikr. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder Tavle A5 Tavle A5 er placeret i rum A35 Caroline køkken. Tavlen er bestykket med DIN skinne monteret 63A HPFI og gruppeafbrydere for lys - og kraftinstallationer. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder Tavle A6 Tavle A6 er placeret i rum A28 fysik. Tavlen er bestykket med DIN skinne monteret 63A HPFI og gruppeafbrydere for lys - og kraftinstallationer. Tilsyneladende er alle grupper for lys og kraftinstallationer til og med 20A beskyttet af HFI/HPFI fejlstrømsafbryder Tavler i bygning B Tavle B01 Tavle B01 gl. støbejernstavle placeret i rum B17 i kælder. Tavlen er bestykket med følgende: QA 4pol. 100A Tavle Omklædning drenge QA 4pol. 63A Tavle Sy og keramik QA 4pol. 63A Tavle Stor gymnastiksal QA 4pol. 63A Tavle Presse / Simotex Tavle B02 Tavle B02 gl. støbejernstavle placeret i rum B20 i kælder og bestykket med følgende: QA 4pol. 63A 3-3_ 3-1 Q 4 pol. 10A Vandvarmer Q 4 pol. 10A Disponibel. Side 10 af 13

13 HPFI 4 pol.. 63A Tavle B03 Tavle B03 Udvendig gruppetavle, som fabrikat. LK UG150-6, placeret i rum B25 i kælder. Tavlen er bestykket med følgende: PFI 4pol. 40A TYTAN 4pol. 6A Grundvandpumpe 1 HPFI 4pol. 63A TYTAN 4pol. 6A TYTAN 2pol. 10A Grundvandpumpe 2 ABDL til stueetagen TavleB04 Tavle B04 Udvendig gruppetavle for DIN skinne materiel, som fabrikat LK UG UG 150-6, placeret i rum B23 (Natur) i kælder. Tavlen bestykket med følgende: HPFI 4pol. 40A TYTAN 4pol. Max 16A Keramikovn 7, rum B22 TYTAN 4pol. Max 10A Stikkontakter for symaskiner TYTAN 4pol. Max 10A Stikkontakter og Vandvarmer TavleB5 Tavle B5 er placeret i rum B12 Lille gymnastiksal i stueetagen. Tavlen er en gl. støbejernstavle, der bør udskiftes. Tavlen bestykket med følgende: Målerfelt 2 skinnefelter 3 felter bestykket med hver 2 stk. 4 pol. NES gruppeafbrydere for max. 16 A TavleB6 Tavle B6 er placeret i rum B11 Stor Gymnastiksal i stueetagen. Tavlen er en gl. støbejernstavle + nyere udvendig gruppetavle, som fabrikat. LK UG150-6 for din skinne materiel. Tavlen bestykket med følgende: Tilgangsfelt + 2 skinnefelter 3 felter bestykket med hver 2 stk. 4 pol. NES gruppeafbrydere for max. 16 A Udvendig gruppetavle som UG150-6 bestykket med følgende: Side 11 af 13

14 HPFI 4 pol. 63A Diverse relæer for lys styring og sikkerhedsbelysning / UD lamper. TavleB7 Tavle B7 er placeret i rum B2 Omklædning drenge i stueetagen. Tavlen er en gl. støbejernstavle + nyere udvendig gruppetavle, som fabrikat. LK UG150-6 for din skinne materiel. Tavlen er bestykket med følgende: Tilgangsfelt + skinnefelt felter bestykket med hver 2 stk. 4 pol. NES gruppeafbrydere for max. 16 A Gruppeafbryderne er opmærket som følger: Udvendig gruppetavle som UG150-6 bestykket med følgende: HPFI 4 pol. 63A Ur styring for ventilation Kraft - og lysinstallationer Generelt bør alle kraft og lys installationer eftergås med henblik på at sikre, at den lever op til gældende nye lovkrav til beskyttelse af installationen med HFI/HPFI fejlstrømsafbrydere. I forbindelse evt. renovering og ombygning anbefales det, at sikre kravene til belysnings niveauer i de enkelte faglokaler mindst lever op til anbefalingerne i DS 700 og kravene i bygningsreglementet. Bygning A Belysningsanlæg Store dele af lys-installationen er udført delvis skjult med lampeudtag bestykket med nedhængte værksteds - pendler. Som lyskilde i værkstedspendler er anvendt cirkulærer lysrør. Værkstedspendlen er designet til E27 glødelamper, hvorfor det må antages, at de monterede lyskilder kraftigt forringer kvaliteten af lyset fra pendlen. Der er til gengæld opnået et lavere energiforbrug og længere levetid for lyskilderne, sammenlignet med de W glødelamper værkstedspendlerne oprindelig er designet til. I forbindelse evt. renovering og ombygning anbefales en total udskiftning af det eksisterende belysningsanlæg, til et digitalt styret belysningsanlæg, der mindst lever op til anbefalingerne i DS 700 og kravene i bygningsreglementet. Side 12 af 13

15 3.6.3 Data installationer Data installationer anbefales bibeholdt som eksisterende. I forbindelse med renovering, anbefales det, at opgradere fremtidige installationer til testcertificeret kategori 6, som LexCom Installationer for ABDL Installationer for ABDL anlæg anbefales bibeholdt som eksisterende Installationer for adgangssikring Installationer for adgangssikring anbefales bibeholdt som eksisterende Installationer i terræn Installationer i terræn anbefales, i forbindelse med en renovering af bygningerne, udskiftet i den udstrækning den ikke lever op til myndighedskravene (SB), herunder eksisterende udtjente gl. belysningsarmaturer. Side 13 af 13

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Njalsgade 74-108 Matr. nr.: 144 Eksercerpladsen Opførelsesår:

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772 H.C. Ørsted Instituttet EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Universitetsparken

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Ringvej 1 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-000803-001 Energikonsulent: Holger Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere