Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Ove Engstrøm, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Tina Petersen, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Byrådsmødet i august måned Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe Budget rammebesparelse Udvalget for Kultur og Planlægning Budget 2010 Rammebesparelse - Børn og Unge Budget 2010 Rammebesparelse - Socialudvalget Tilføjelse til Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler (skolefritidsordninger) Tilføjelse til Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler (heldagsskoler).9 9. Helhedsplan Byparken og Skovparken - Samarbejdsaftale Prioritering af anlægsprojekter Renovering af Svendborg Tennishal Regnskab 2009 for Svendborg Trafikhavn samt overførsler Kompetencefordelingsplan mellem administrationen og det politiske niveau på Miljø og Teknik-området Svendborg Affald, Årsregnskab Svendborg Kraftvarme - årsrapport Udtalelse til Statsforvaltningen Syddanmark Specialiserede sociale område Lukket - Ejendomshandel Lukket - Arealoverførsel af offentlig vejareal til matr. 17q, Vejstrup By, Vejstrup Lukket - Orientering...23

2 1. Godkendelse af dagsorden Der var spørgsmål fra Kent Jørgensen, Susanne Tustenhoff, Susanne Jensen og Martin Foged Jørgensen. Dagsorden godkendt. 2. Byrådsmødet i august måned /34224 Fremrykning af byrådsmødet i august måned til kl Borgmesteren foreslår, at byrådets møde tirsdag den 31. august 2010 fremrykkes til kl Byrådsmødet fremrykkes til kl Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe 10/16800 Byrådsmedlem Jesper Kiel (Ø) ønsker følgende optaget på byrådets dagsorden den 25. maj 2010: Regeringens løfter og krav til kommunerne Baggrund Svendborg Kommune er blevet pålagt en sanktion på 40 mio. kr. i 2010 da personskat og grundskyld blev hævet. Det er sket fordi regeringen har krævet skattestop i kommunerne. Til gengæld har regeringen stillet kommunerne i udsigt at de kunne spare ved at afbureaukratisere. Regeringen har opgjort de mulige besparelser, som for Svendborg Kommunes vedkommende skulle beløbe sig til 10 mio. kr. Efter administrationens gennemgang af regeringens forslag har det vist sig at besparelserne kun er muligt i et meget begrænset omfang. En meget væsentlig årsag er at den nødvendige lovgivning ikke er gennemført. Dermed lever regeringen ikke selv op til sine løfter. 1

3 Forslag til udtalelse til regeringen og finansminister Claus Hjort Frederiksen: Stop sanktionerne Regeringen har stillet kommunerne i udsigt, at der kan spares ved afbureaukratisering. Svendborg kommune var stillet besparelsesmuligheder på 10 mio. kr. årligt i udsigt. En gennemgang af regeringens mange bud på afbureaukratisering i Svendborg har vist at de færreste forslag kan gennemføres. En hovedårsag er at den nødvendige lovgivning ikke er på plads og dermed er løfterne til kommunerne ikke opfyldt. Det er dobbeltmoralsk når regeringen straffer kommuner, der ikke lever op til regeringens krav, når regeringen ikke lever op til sine egne løfter. Svendborg byråd opfordrer derfor regeringen til at indstille sanktionerne mod de kommuner, der har hævet skatten for I 2010 mister Svendborg Kommune 40 mio. kr. på grund af disse sanktioner, og det rammer den borgernære service, ikke mindst når mulighederne for afbureaukratisering udebliver. V fremsatte et alternativt forslag: "Svendborg Kommune har gennemarbejdet kataloget af afbureaukratiseringsmuligheder. Grundet manglende lovgivning på en lang række områder, er det ikke muligt at gennemføre besparelserne, som var stillet i udsigt. Samtidig vil det være i direkte modstrid med afbureaukratiseringstanken, at benytte udfordringsretten på de mange områder. Svendborg Byråd opfordrer derfor KL til at gå i forhandling med Regeringen og få lovændringerne gennemført, alternativt forhandlet ind i kommunernes aftale for 2011". Idet V og Ø s forslag ikke var gensidig udelukkende var der enighed om at sætte begge forslag til afstemning. Man stemte først om V`s forslag. For stemte: V, C, O, A, F, T, Ø og Masoum Moradi, i alt 29 Man stemte herefter om Ø s forslag. For stemte: A, F, T og Ø ialt 14. Imod stemte: V, C, O og Masoum Moradi, i alt Budget rammebesparelse Udvalget for Kultur og Planlægning 09/11998 Udmøntning af rammebesparelse i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Byrådet besluttede på møde den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave 2

4 at udmønte deres andel. Udvalget for Kultur og Planlægnings andel udgør 0,6 mio. kr. Sammen med udvalgets øvrige udmøntningskrav vedr. de alternative budgetforslag på 0,988 mio. kr., nye tiltag på 0,200 mio. kr. (kun i 2010), og konto 6 besparelser på 0,304 mio. kr. udgør udvalgets samlede besparelsesramme 2,092 mio. kr. i 2010 og 1,892 mio. kr. fra 2011 og frem. Det er udarbejdet forslag til udmøntning af besparelseskravet - beskrevet i vedlagte bilag. På udvalgets april møde blev rammebesparelsesforslagene behandlet og forslagene har efterfølgende været sendt i høring. Høringssvarene vedlægges. Administrationen indstiller til udvalget, at: udmøntning af rammebesparelsesforslagene for godkendes. Åben - Samlet sæt, oversigt og beskr. besp Kultur og Plan Åben - Samlet sæt høringssvar til UKP s møde den 4/ B Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Fremsendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : A, F, T og Ø indstiller, at der gennemføres besparelser på kultur- og planområdet på i alt 1,85 mio. kr. Besparelserne videreføres i overslagsårene og er fordelt således: ALTERNATIV BUDGET Ungdomsskolen Plan og Gis Udvikling og Erhverv GOG RAMMEBESPARELSER Ungdomsskolen Folkeoplysningsudv Borgerforening Tilskud til Golf Tilskud til SAK SOM Venskabsbysam Aftenskoler Medlemstilskud Udvalgets sparekrav udgør 1,8 mio. kr., eksklusiv effekt af ansættelsesstoppet, der udmøntes særskilt. 3

5 V og C ønsker at sagen fremsendes til Byrådet. V, C og O fremsatte et fælles forslag: "C, DF og V følger byrådets beslutning om udmøntning af Kultur og Plans andel af ansættelsesstoppet. Til finansiering af nye tiltag peger C, DF og V på t.kr. 143 til GOG samt t.kr. 45 vedr. momsafløftning SOM. Da 2010 ikke er et fuldt driftsår for Borgerforeningen, foreslår C, DF og V at t.kr. 555 tilgår rådighedspuljen. C, DF og V kan ikke følge udvalgets udmøntning af et sparekrav på kr. 1,85 mio. kr., som følger af genåbningen af budget C, DF og V henviser til egen finansiering" Man stemte først om Økonomiudvalgets flertalsindstilling. For stemte: A, F, T, Ø og Masoum Moradi, i alt 15 Imod stemte: V, C og O, ialt 14. V, C og O s forslag bortfaldt derfor. 5. Budget 2010 Rammebesparelse - Børn og Unge 09/37431 Udmøntning af rammebesparelse i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Byrådet besluttede på mødet den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Udvalget for Børn og Unges andel udgør 1,1 mio. kr. Sammen med mankoen fra afbureaukratiseringen på 4,8 mio. kr. og 15 % reduktion af problemområder på 1 mio.kr. i 2010 (stigende til 4,5 mio. kr. i 2012) udgør den samlede besparelse 7,0 mio. kr. for 2010, 8,9 mio. kr. for 2011 og 10,4 mio. kr. for Forinden endelig beslutning i udvalget, indstilles det at forslaget sendes i høring med frist til den 22. april 2010 for endelig behandling i udvalgets møde den 5. maj Der er udarbejdet forslag til udmøntning beskrevet i vedlagte notat. På udvalgets møde den 7. april 2010 blev forslagene til rammebesparelser behandlet og efterfølgende sendt i høring. Der er indkommet 20 høringssvar der vedlægges. På baggrund af spørgsmål fra Jesper Kiel angående muligheder i et evt. besparelsespotentiale i etablering af eget vikarkorps, jf. Økonomiudvalget den , har administrationen undersøgt sagen på dagtilbudsområdet, som beskrives i vedhæftede notat. Der lægges ikke op til etablering af et fælles centralt vikarkorps på dagtilbudsområdet, der kan gøres til genstand for en specifik 4

6 besparelse, idet økonomien og kompetencen til at træffe beslutningen ligger decentralt. Derimod anbefales, at de øvrige dagtilbud lærer af de erfaringer, som to dagtilbud med flere huse har høstet, med henblik på at bruge ressourcerne mest hensigtsmæssigt. Administrationen indstiller til udvalget, at udmøntning af rammebesparelsesforslagene for godkendes. Åben - Høringssvar.tif Åben - Vikarkorps i dagtilbud Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Sagen oversendes til behandling i Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : A, F, T og Ø indstiller, at der gennemføres besparelser på børn- og ungeområdet på i alt 6,9 mio. kr. fordelt således: SKOLEOMRÅDET: -952 Juniorklubber -552 Undervisningsassistenter -400 DAGTILBUDSOMRÅDET: Skårup Skovmølle -860 Det kan hurtigt blive for sent -800 Demografipulje PPR (takst andre kommuner): -59 Ledelse/afbureaukratisering: -300 I alt: Partierne A, F, T og Ø ønsker at iværksætte en slankning af organisationen på børn- og ungeområdet. Vi ønsker at sikre medarbejderne på de decentrale institutioner større kompetence. Samtidig ønsker vi at reducere antallet af ledelsesniveauer på daginstitutionsområdet, familieområdet og på specialområdet, og vi ønsker at reducere antallet af konsulentfunktioner på børn- og ungeområdet. Endelig ønsker vi, at en del af specialpædagogerne på PPR-området placeres decentralt og arbejder efter samme principper som "det kan hurtigt blive for sent". V og C ønsker sagen fremsendt til Byrådet. V, C og O fremsatte følgende forslag: "C, DF og V kan følge indstillingen hvad angør: 5

7 Juniorklubben jf. tidl. beslutning: t. kr. 552 Undervisningsass. jf. tidl. beslutning: t.kr. 400 Skårup Skovmølle: t.kr. 860 Demografi: t.kr Særlig PPR takst: t.kr. 59 Besparelser i alt i 2010: t.kr Besparelserne videreføres i overslagsårene, hvor hele spareprovenuet ikke indfries. Indfrielse af resten af spareprovenuet i overslagsårene oversendes til budgetforhandlingerne for C, DF og V kan ikke følge udvalgets udmøntning af et sparekrav på kr. 1,1 mio. kr., som følger af genåbningen af budget C, DF og V henviser til egen finansiering. C, V og DF indstiller, at t.kr. 300 til ledelse/afbureaukratisering tilgår rådighedspuljen". Man stemte først om Økonomiudvalgets flertalsindstilling. For stemte: A, F, T, Ø og Masoum Moradi, i alt 15 Imod stemte: V, C og O, ialt Budget 2010 Rammebesparelse - Socialudvalget 09/11287 Udmøntning af rammebesparelse m.v. i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Byrådet besluttede på møde den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Socialudvalgets andel udgør 1,2 mio. kr. Sammen med udvalgets øvrige udmøntningskrav vedr. afbureaukratiseringsbeløbet på 2,031 mio. kr., konto 6 besparelse på 0,772 mio. kr. samt overført ældreområdets underskud fra regnskab 2009 på 4,4 mio. kr., som overføres til 2010, er udvalgets samlede udmøntningskrav 8,4 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i På udvalgets møde den 12. april 2010 blev forslagene til rammebesparelser behandlet og efterfølgende sendt til høring. De indkomne høringssvar vedlægges. Administrationen anbefaler, at: udvalget træffer beslutning om besparelser minimum svarende til sparekravet på 8,4 mio. kr. i 2010 og 4 mio. kr. i Åben - SOC - oversigt over besparelsesforslag Åben - Beskrivelse af reduktionsforslag 2010 Åben - Samtlige høringssvar til Socialudvalget (pdf-fil med sidetal) Åben - Suppl. notat vedr. "kun kølemad" 6

8 Åben - Indstilling til Byrådet, besparelser 2010 Åben - Høringssvar vedr. forslag om, at hjemmeboende ikke længere skal tilbydes varmholdt mad Beslutning i Socialudvalget den : Forslagene nr. 1-12, 20 (model 3) og 18 (2c) i alt kr. 7,848 mio. i årsvirkning udmøntes som foreslået. Dagcentrene Frøavlen, Caroline Amalie og Ollerup i alt ca. kr. 5,0 mio. i årsvirkning lukkes. Nuværende brugere visiteres til andre dagcentre. Merbesparelsen iværksættes med henblik på at skabe ro omkring dagcentrene vedrørende budget 2011 samt til økonomisk konsolidering af Socialudvalgets område. Kr. 2,2 mio. søges hentet indenfor udvalgets samlede budgetramme for Et mindretal bestående af Lars Erik Hornemann (V), Ulla Larsen (V) og Tina Petersen (DF) ønsker, at provenuet i forslag 18 (2c) først søges hentet ved benyttelse af udfordringsretten vedrørende merpris for den varmholdte mad samt forslag 19. Et mindretal bestående af Lars Erik Hornemann (V), Ulla Larsen (V) og Tina Petersen (DF) ønsker ikke, at lukke dagcentre. Lars Erik Hornemann (V), Ulla Larsen (V) og Tina Petersen (DF) begærer sagen i Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Sagen fremsendes til byrådets behandling. A, F, T, Ø og Masoum Moradi fremsatte følgende vedtagelsesforslag: "at der gennemføres besparelser på socialområdet på i alt 3,1 mio. kr. fordelt således: Afbureaukratisering Reduktion i antal ledere Reduktion i administrationen Rammebesparelse (ikke præciseret, kun 2010) I alt Årsvirkningen af afbureaukratiseringsbesparelserne udgør fra 2011 og frem 3,3 mio. kr. Med henblik på indfrielse af 2010-besparelserne i overslagsårene indstilles videre, at bemandingen i nattevagten omlægges, således at der herved tilvejebringes en besparelse på knap 1,5 mio. kr. Det indstilles tilsvarende, at der iværksættes omlægning af kommunens madleverance, således at udbringning af varmholdig mad ophører og 7

9 erstattes med madleverance fra Det Gode Madhus. Besparelsen herved udgør 3 mio. kr. årligt. Det forudsættes, at der på Socialudvalgets områder i øvrigt i forbindelse med den kommende økonomiopfølgning i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 20. april 2010 vurderes, hvorledes budgettet overholdes, således at overførsel af merforbrug til indfrielse i 2011 begrænses mest muligt. Samtidig bruges udfordringsretten til at undersøge mulighederne for at påligne brugere af varmholdig mad transportudgifterne. Det er en forudsætning, at der foreligger en afklaring inden 1. behandlingen af budget 2011". Byrådet tiltrådte forslaget. 7. Tilføjelse til Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler (skolefritidsordninger) 10/7845 Rammebetingelser/retningslinier for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne efter høringsfasen. På Udvalgsmødet den blev følgende indstilling godkendt: kompetencen til fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne gives til skolebestyrelserne ( 7, stk. 2 i Bekendtgørelsen) retningslinierne/ rammebetingelserne for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne sendes i høring i perioden den 15. februar til den 15. marts mål- og indholdsbeskrivelser for den enkelte skolefritidsordning behandles gennem Kvalitetsrapporten for Svendborg Kommunes Skolevæsen Vedtægt for Styrelsen af Svendborg kommunes Folkeskoler tilføjes de nye beslutninger og medtager retningslinier og rammebetingelser for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne Udvalget for Børn og Unge behandler på deres møde den 7. april høringsmaterialet og oversender det derefter til endelig beslutning i Byrådet. Der er pr. den 15. marts indkommet høringssvar fra: Lundby Skole, Tved Skole, Stenstrup Skole, Sct. Michael Skole, Thurø Skole, Skårup Skole, Vester Skerninge Skole, Nordre Skole, Vestre skole, Kirkeby Skole samt Østre Skole. Yderligere har BUPL også sendt deres høringssvar. Lundby-, Tved-, Stenstrup-, Sct. Michael-, Nordre -, Vestre- samt Thurø skoler anbefaler det udsendte forslag uden yderligere kommentarer. 8

10 Skårup Skole, Østre Skole, BUPL, Vester Skerninge Skole, Kirkeby Skole har kommentarer, ændringsforslag og inspirationsmateriale til retningslinierne. De høringssvar, der indeholder kommentarer kan læses i deres fulde længde i vedlagte bilag. BUPL s materiale er udsendt til videre inspiration til skolerne. Få præciseringer er medtaget i indstillingen. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40, stk. 4 Folkeskolelovens 40, stk. 5 Folkeskoleloven 41, stk. 2 Bekendtgørelse nr. 550 af Det indstilles, at kompetencen til fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne gældende for Bekendtgørelsens 3, 4 og 5 for skolefritidsordningerne gives til skolebestyrelserne ( 7, stk. 2 i Bekendtgørelsen) mål- og indholdsbeskrivelser for den enkelte skolefritidsordning behandles gennem Kvalitetsrapporten for Svendborg Kommunes Skolevæsen Vedtægt for Styrelsen af Svendborg kommunes Folkeskoler tilføjes de nye beslutninger og medtager retningslinier og rammebetingelser for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne Indstillingen godkendes og oversendes til Byrådets endelige beslutning den 25. maj. Åben - Høringssvar til retningslinier ofr skolefritidsordningerne Åben - Vester Skerninge Skole Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Mål- og indholdsbeskrivelse udarbejdes i samarbejde med SFO erne. Godkendt 8. Tilføjelse til Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler (heldagsskoler) 10/6225 Beslutning om tilføjelse til Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler vedr. sammensætning af skolebestyrelse for ny heldagsskole. 9

11 Den 1. august 2010 træder en ny selvstændig skole i funktion. Skolen etableres i stedet for de nuværende kommunale heldagsskoler Gl. Nyby og Juulgården, som nedlægges 31. juli 2010 efter Byrådets beslutning af 27/10/2009. Der skal nedsættes en skolebestyrelse for skolen (navn endnu ikke fundet), da de nuværende skolebestyrelser på heldagsskolerne ophører 31. juli Skolen er i modsætning til de øvrige kommunale folkeskoler takstfinansieret og optager kun børn og unge fra klasse, der er visiteret fra PPR/Familieafdelingen. Målgruppen er elever, der ikke kan rummes i den almindelige folkeskole med eller uden specialpædagogisk støtte. Skolebestyrelserne ved Juulgården og Gl. Nyby er i dag sammensat med repræsentation af medarbejdere fra Børn og Unge, jf. bilag 1 i Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler om "Bestyrelse ved heldagsskoler". Administrationen anbefaler, at en ny skolebestyrelse ikke repræsenteres af Børn og Unges egne medarbejdere, men derimod af forældre, elever og medarbejdere som ved kommunens øvrige folkeskoler. Dertil kommer enkelte eksternt udpegede medlemmer. Skolebestyrelsen vil således have tilsvarende sammensætning, beføjelser og vilkår som ved de øvrige folkeskoler, dog med undtagelse af bestyrelsessammensætningen. Forslag til repræsentation i bestyrelsen: 1 forælderrepræsentant 2 medarbejderrepræsentanter 1 elevrådsrepræsentant 1 skoleleder fra én af de øvrige folkeskoler (udpeges af skolechefen) 1 repræsentant med særlig fagekspertise (udpeges af chefen for Børn og Unge m. særlige behov) 1 repræsentant for erhvervsskoleområdet (udpeges af chefen for Børn og Unge m. særlige behov) Administrationen har gennemført en høring på skoleområdet vedr. forslag til ændring af styrelsesvedtægten, herunder den oven for nævnte bestyrelsessammensætning. Der er indkommet i alt fire høringssvar, der har udtrykt sig positive over en skolebestyrelse med tilsvarende vilkår og beføjelser som på øvrige folkeskoler. Sektor MED Børn og Unge foreslog, at erhvervsskolerne skal tilbydes en plads i bestyrelsen. Administrationen imødekommer Sektor MEDs forslag om at tilbyde erhvervsskolerne en plads i bestyrelsen. Byskolen har indvendinger mod forslag om, at bestyrelsen kun er repræsenteret ved én forælder og én elev i bestyrelsen. Administrationen fastholder imidlertid sit forslag til bestyrelsessammensætning med i alt syv medlemmer, hvoraf de to, eventuelt tre er eksternt udpegede. Ændringsforslag til styrelsesvedtægten: I 1 i Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler indføjes et stk. 2, der lyder som følgende: 1, stk. 2. Bestyrelsen ved skolen (navn angives snarest) skal følge Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler, dog med undtagelse af bestyrelsessammensætningen. Den ny skoles bestyrelse består af 1 forælderrepræsentant, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 elevrådsrepræsentant, 1 skoleleder fra én af de øvrige folkeskoler (udpeges af skolechefen) og 1 repræsentant med særlig fagligekspertise (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov). 10

12 Erhvervsskolerne tilbydes én plads i skolebestyrelsen. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand ved bunden flertalsvalg. Bilag 1 om "Bestyrelse ved heldagsskoler" udgår Den nuværende 1, stk. 2 om elevrepræsentanterne ændres til 1, stk. 3. Når Byrådet har truffet beslutning om ændring af styrelsesvedtægten med tilføjelse vedr. den ny skoles bestyrelsessammensætning, søger Administrationen om endelig godkendelse i Undervisningsministeriet. Valg til den kommende bestyrelse forventes først at kunne igangsættes efter 1. august Det er forventningen, at skolebestyrelsen vil kunne være funktionsdygtig pr. 1. oktober (valgperioden følger herefter øvrige kommunale folkeskoler). Lovgrundlag: Bek. af lov om folkeskolen nr. 593 af 24/06/2009, kap. 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. Det indstilles, at: Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler ændres med tilføjelse af 1, stk. 2, og at bilag 1 i vedtægten om "Bestyrelse ved heldagsskoler" udgår. Åben - Høringssvar fra Kirkeby Skole Åben - Høringssvar fra Sektor MED Åben - Høringssvar Åben - Bilag 1 til styrelsesvedtægten vedr. heldagsskoler Åben - Høringsnotat vedr. ændring af styrelsesvedtægt Åben - Høringssvar fra Byskolen vedr. bestyrelse på fremtidige heldagsskole Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Godkendt. 9. Helhedsplan Byparken og Skovparken - Samarbejdsaftale 09/23710 Tiltrædelse af samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening om en helhedsorienteret og tværgående indsats i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Byparken og Skovparken. 11

13 Svendborg Byråd tiltrådte den 10. september 2007 helhedsplan for en styrket lokal indsats i Hømarken og forpligtende samarbejde med Svendborg Andelsboligforening og Svendborg Kommune om den boligsociale helhedsplan. Den boligsociale helhedsplan og det hidtidige samarbejde har indtil nu resulteret i etablering af et væksthus ( anemonen ), en beboerkonsulent, en case manager ( Nøddeknækker ) samt projektet Verdens Haver. Disse projekter er etableret ved medfinansiering fra Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening, samt med støtte fra Landsbyggefonden. Svendborg Andelsboligforening har forhandlet videre med Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse af en fysisk helhedsplan for de to almene afdelinger, Byparken og Skovparken. Samtidig har Svendborg Kommune og boligforeningen været i dialog om, hvordan parterne ved fælles hjælp kan samarbejde om, at løfte området ud af en negativ spiral. Landsbyggefonden ser samarbejdet mellem kommune og boligforening som en understøttelse af de hovedsageligt fysiske indsatser, som fonden har meddelt at den vil støtte. Samarbejdsaftalen bygger således oven på det eksisterende boligsociale samarbejde, men samarbejdet vil i det videre forløb ligeledes fokusere på fysiske, infrastrukturelle, demografiske, skolemæssige og offentlige serviceforhold i området. Med samarbejdsaftalen forpligter parterne sig gensidigt på at arbejde efter de i aftalen opstillede opgaver, hensigtserklæringer, organisering og tidsplan. Økonomiske konsekvenser: Aftalen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med Svendborg Andelsboligforening tiltrædes. Åben - Samarbejdsaftale_Helhedsplan Byparken og Skovparken_ Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt. 10. Prioritering af anlægsprojekter 10/

14 Opfølgning på Byrådsseminar og prioritering af de anlægsprojekter, der blev drøftet på seminaret. Svendborg Kommune står i den kommende tid over for så mange potentielle anlægsprojekter, at det ikke er muligt at udføre dem alle på samme tid. Der er derfor behov for at prioritere og vælge, hvilke der skal arbejdes med først. På Byrådsseminaret d marts 2010 blev 13 anlægsprojekter drøftet og prioriteret. Udgangspunktet for øvelsen var, at det ikke var et spørgsmål om Svendborg Kommune ville anlægsprojekterne, men derimod hvornår kommunen ville dem. Alle grupperne skulle prioritere nogle af anlægsprojekterne meget lavt og andre meget højt. Resultat fremgår af bilag resultater af prioriteringen på byrådsseminaret. Den politiske styregruppe for Havneudviklingen har desuden på et møde d. 8. april 2010 foreslået, at der igangsættes en projektudvikling inden for delområde 2-3 og 7-8 i Lokalplan 349 for Svendborg Havn inden der udarbejdes en masterplan for Svendborg Havn. Dette står i modsætning til Byrådets beslutning d. 27. oktober 2009 om at udarbejde en Masterplan i Byrådsseminaret og mødet i den politiske styregruppe for Havneudviklingen giver derfor anledning til at beslutte en rækkefølge for de 13 anlægsprojekter der blev drøftet på Byrådsseminaret. Det foreslås på den baggrund, at projektudviklingen for delområde 2+3 og 7+8 igangsættes snarrest. Projektudviklingen for delområde 2+3 gennemføres så vidt det er muligt i sammenhæng med planlægning og udbud af ny kollektiv trafikterminal planlægning og udbud for delområde 2+3 gennemføres før delområde 7+8 planlægning og udbud for delområde 7+8 gennemføres før arbejdet med en Masterplan for Svendborg Havn igangsættes den tidsplan Udvalget for Kultur og Planlægning vedtog d. 16. marts 2010 for følges der snarest vedtages en lokalplan for det første område i Tankefuld så byggemodning og grundsalg kan ske hurtigst muligt arbejdet med at udarbejde en lokalplan for Transportcenter og Erhvervsområde ved motorvejen igangsættes i 2011 P-hus i Bagergade/Skolegade udskydes til 2012 og at omdannelsen af Torvet afventer resultatet af udbuddet. arbejdet med udvidelsen af Den Runde Lystbådehavn udskydes indtil man ved hvilken model, der vælges. Ovenstående tidsplan fremgår af bilag 2. Med hensyn til Helhedsplan i Hømarken så er der igangsat et samarbejde med Svendborg Almene Boligselskab. Der er enighed om en tids- og handleplan. Dette arbejde er således bemandet og igangsat. Det samme gælder for Femern Forbindelsen, hvor Svendborg Kommune er blevet associeret medlem af Femern Belt Development og hvor vi følger den kommende foranalyse i Vejdirektoratet nøje. Også dette arbejde er bemandet og igangsat. 13

15 Campus Svendborg og Nyt Maritimt Videns- og Oplevelsescenter i Svendborg er projekter, der kræver store eksterne midler fra fonde mv. Det videre arbejde med disse projekter afventer derfor de respektive processer med fondsansøgninger og efterfølgende bevillinger. Økonomiske konsekvenser: Der vil blive redegjort for de økonomiske konsekvenser til hvert enkelt projekt. Lovgrundlag: Lov om planlægning. Udbudsdirektivet. Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomudvalget, at tidsplanen ovenfor og som den fremgår af bilag - forslag til tidsplan, tages til efterretning. Åben - Resultater af prioriteringen på Byrådsseminaret Åben - Forslag til tidsplan Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles dog, at projekt med p-hus rykkes frem til Delområde 7 og 8 udskydes 1 år. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Enhedslisten kan dog ikke støtte fremrykningen af et P-hus, der ikke er nødvendigt for etableringen af et bilfrit torv. Godkendt. Ø kan dog ikke støtte fremrykningen af et P-hus, der ikke er nødvendigt for etableringen af et bilfrit torv. O tager forbehold i forhold til prioriteringen af delområde 2 og Renovering af Svendborg Tennishal 08/6277 Renovering af Svendborg Tennishal. Tennishallen blev lukket med virkning fra 1. januar 2008, idet der blev konstateret råd og svamp. Beslutningen var baseret på rapport fra Dansk Bygningsanalyse. Efter lukningen foretog administrationen i samarbejde med Miljø og Teknik en række undersøgelser af hele konstruktionen som viste, at 14

16 fugtskaderne var af en karakter, som nødvendiggør en totalrenovering eller nedrivning. Miljø og Teknik konkluderede bl.a. at: Hallen er opført af organiske materialer i tag og med vægge af træ, gipsonitplader m.v., hvilket ikke er fornuftigt da hallen er uopvarmet. Der er ikke tilstrækkelig luftudskiftning i hallen. Hvilket skaber ekstra gunstige betingelser for skimmelsvampevækst. Terræn omkring hallen hælder ind mod bygningen, hvorved vandet løber ind mod hallen. Underdimensionering af tagafløb og bortledning generelt. Da hallen er uopvarmet nedsættes evnen til at bortventilere fugtig luft, når hallen er i brug. En destruktiv undersøgelse har endvidere vist, at der er tegn på, at en svingende kvalitet af det håndværksmæssige arbejde har været medvirkende til fugtskader i væggene. Da der i den nævnte periode blev arbejdet med etablering af projekt Svendborg Hallerne, indgik tennishallen naturligt som en del af det samlede koncept, og det blev planlagt, at der som erstatning for hallen skulle etableres en lethal med støtte fra Lokale og Anlægsfonden. Imidlertid blev halprojektet udsat på møde i Byrådet ultimo Administrationen fortsatte efterfølgende med at afdække mulighederne for at gøre hallen brugbar igen. Dette har medført, at Miljø og Teknik nu har foretaget en række nye undersøgelser og der fremlægges jf. vedlagte bilag to modeller: Model 1: Omfatter en delvis nedbrydning af eksisterende hal med en omfattende renovering. Brugbare, ikke svampeangrebne konstruktioner genanvendes i det omfang dette er vurderet muligt. Renovering af eksist. Tennishal inkl. nødvendig brandventilation 3,5 mio. kr. + tillæg for eventuelt ny gulvbelægning i hallen 0,4 mio. kr. I alt 3,9 mio. kr. Model 2: Omfatter en nedbrydning af eksisterende hal, stålspær, fundamenter og betongulve undtaget. Opførelse af ny hal, hvor eksist. stålspær, fundamenter og gulve forudsættes genanvendt Nedrivning, jord- og kloakarbejder, diverse følgearbejder 2,1 mio. kr. Opførelse af ny hal inkl. uforudsete udgifter, ekskl. Følgearbejder 2,6 mio. kr. + tillæg for eventuelt ny gulvbelægning i hallen 0,4 mio. kr. 15

17 I alt 5,1 mio. kr. Administrationen bemærker, at det eksisterende gulv forventes at kunne renoveres, hvilket vil medføre en mindrepris i forhold til ovenstående. Det er administrationens vurdering, at man bør gennemføre en totalrenovering jf. ovenstående model 1, og at der arbejdes videre med muligheden for at renovere det eksisterende gulv. Det skal bemærkes, at Svendborg Tennishal udgør en del af den selvejende institution Svendborg Idrætshal, som derfor vil være bygherre på projektet i samarbejde med Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: Administrationen anbefaler, at der afsættes en anlægsramme på 3,9 mio. kr. til tennishallen således, at der foretages en renovering jf. model 1. Der skal foretages overvejelser vedr. halgulvet m.h.p., om der skal foretages nyanlæg eller renovering af dette. Finansieringen skal foregå via den afsatte anlægsramme til halprojektet på Ryttervej på i alt 24,7 mio. kr. Svendborg Kommune finansierer projektet med et rente- og afdragsfrit lån mod pant i Tennishallen. Administrationen indstiller, at: der meddeles en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til renoveringen af tennishallen på ovenstående præmisser sagen videresendes til Økonomiudvalget sagen, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse, videresendes til udvalget for Miljø og Teknik m.h.p. endelig gennemførelse. Åben - Bygningsundersøgelse Åben - Svendborg Tennishal Åben - Notat tennishal - april 2010.doc Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. De konservative indstiller model 2. 16

18 Enhedslisten mener ikke, at det er økonomisk ansvarligt at bygge en tennishal i en økonomisk trængselstid. Godkendt. C ønsker dog model 2. O er imod, idet det ikke er økonomisk ansvarligt at gennemføre projektet nu. 12. Regnskab 2009 for Svendborg Trafikhavn samt overførsler 09/36206 Regnskab 2009 for Svendborg Trafikhavn samt overførsler fra 2009 til Fra Økonomiafdelingen foreligger udkast til regnskab for Fra BDO foreligger mundtlig tilsagn på, at regnskabet udviser et retvisende billede. Regnskabet udviser for 2009 et underskud på kr. inkl. afskrivninger på kr. Overførsler: Havnebestyrelsen for Svendborg Havn vedtog på bestyrelsesmøde den 2. november 2009, at Svendborg Havn følger kommunens regler om overførselsadgang fra 2009/2010 midler til igangværende projekter overføres til 2010 at en positiv kassebeholdning tilgår kommunens kassebeholdning, mens en negativ kassebeholdning overføres til Havnens mellemværende med Svendborg Kommune udviste ved regnskabsafslutning pr. 31/ en beholdning på t.kr Igangværende projekter besluttet af Havnebestyrelsen med overførsel til 2010 udgør, Slæbested ved frihavnen t.kr Konsulent KPMG t.kr. 200 Rest vedr. projekt Sikring af havnens værdier Cowi t.kr

19 I alt t.kr Lovgrundlag: Årsregnskabsloven. Administrationen indstiller, at: årsregnskabet for 2009 godkendes der frigives t. kr. til igangværende overførte projekter fra Åben - Samlet udkast regnskab 2009 til UKP s møde den 4/ Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt. 13. Kompetencefordelingsplan mellem administrationen og det politiske niveau på Miljø og Teknik-området 10/14353 Kompetenceplan mellem administrationen og det politiske niveau på Miljø og Teknik-området. Udvalget for Miljø og Teknik godkendte den 12. marts 2007 notat til kompetencefordelingsplan mellem administrationen og det politiske niveau på Miljø og Teknik-området. Kompetencefordelingsplanen blev evalueret i 1. halvår Kompetencefordelingsplanen viser alle væsentlige sagstyper, og hvor de bliver afgjort: I Administrationen, i Udvalget for Miljø og Teknik, i Økonomiudvalget eller i Svendborg Byråd. I planen er det forsøgt at tegne udvalgets profil, så vægten lægges på de politiske og de principielle sager. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser. 18

20 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalgets orientering, at: kompetencefordelingsplanen tages til efterretning, og kompetencefordelingsplanen evalueres i midten af valgperioden, dvs. i Åben - Kompetencefordelingsplan 2010 Åben - Kompetencefordelingsskema med farveforklaring Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales, idet følgende udgår: Indsatsplan for Ærø under vandforsyningsloven og høring af vand- og naturplaner for Ærø og Langeland under miljømålsloven. Skemaet færdigudfyldes under husdyrgodkendelsesloven. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt. 14. Svendborg Affald, Årsregnskab /14046 Godkendelse af årsregnskab Svendborg Affald afrapporterer perioderegnskaber for maj og september samt årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven. Samlet blev resultatet for 2009 efter renter kr. mod budgetteret kr. Afvigelsen på kr. dækker over væsentlige forskydninger inden for enkelte områder. Væsentlige årsager til afvigelsen er: Der er i 2009 modtaget mindre affald end budgetteret Lånoptagelse til ny genbrugsstation udsat til 2010 Afvigelser for de enkelte områder fremgår af regnskabet. Økonomiske konsekvenser: Mellemværende med Svendborg Kommune forbedres hermed med kr. til i alt kr. Lovgrundlag: 19

21 Velfærdsministeriets regler for registrering af aktiver om omkostningsregistrering på forsyningsområdet. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: godkende årsregnskabet for Svendborg Affald. Åben - Regnskab 2009, Svendborg Affald Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt. 15. Svendborg Kraftvarme - årsrapport /13041 Til godkendelse fremlægges Årsrapport 2009 og revisionsprotokollat for regnskabsperioden Svendborg Kraftvarme er, jf. Varmeforsyningslovens 22, forpligtet til at aflægge årsregnskab for at eftervise det anmeldte budget for regnskabsperioden. Derudover aflægger Svendborg Kraftvarme frivilligt årsregnskab efter reglerne i Årsregnskabsloven. Regnskabet, der aflægges efter reglerne i Varmeforsyningsloven, dannes på baggrund af oplysninger i Årsrapporten. Årsrapporten er udarbejdet af revisionsfirmaet KPMG, der samtidigt har forsynet årsrapporten med en "blank revisionspåtegning" dvs, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger fra revisors side. Årets resultat udgør altid 0 kr., jf. den regnskabspraksis, der blev indført fra og med regnskabsåret 2007 (varmeforsyningslovens 20). I følge varmeforsyningsloven udgør årets underdækning kr mod en budgetteret overdækning på kr Akkumuleret underdækning pr udgør kr fordelt med kr til affaldskunderne og kr til varmekunderne. Underdækningen vil blive indregnet i taksterne og opkrævet hos kunderne i de kommende år. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser. 20

22 Lovgrundlag: Årsregnskabsloven. Varmeforsyningslovens 22. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Udvalget for Miljø & Teknik underskriver revisionsprotokollat, som oversendes sammen med årsrapporten for 2009 til Økonomiudvalget. Åben - Årsrapport 2009.pdf Åben - Revisionsprotokollat.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt. 16. Udtalelse til Statsforvaltningen Syddanmark 10/15287 Godkendelse af udkast til svar i tilsynssag vedrørende kommunens godkendelse af betalingsvedtægten for Svendborg Spildevand A/S. Advokatfirmaet Kromann Reumert har på vegne af virksomheden Scan- Hide a.m.b.a. anmodet Statsforvaltningen Syddannark, Tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, om at suspendere Byrådets beslutning af den 27. april 2010 om at godkende en ny betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S. Statsforvaltningen Syddanmark har i den forbindelse, den 4. maj 2010, anmodet Svendborg Kommune om Byrådets bemærkninger til sagen. Samtidig ønsker Statsforvaltningen oplysning om, om der udover Scan- Hide a.m.b.a. er andre udledere af spildevand, der vil skulle betale det specifikke særbidrag. Udkast til svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedlægges som bilag, som er udarbejdet i samarbejde med advokat Henriette Soja fra Advokatselskabet Horten. Direktionen indstiller, 21

23 at vedlagte udkast til svar til Statsforvaltningen Syddanmark godkendes. Åben - Anmodning om byrådets udtalelse Åben - Udtalelse til Statsforvaltningen Syddanmark Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (F) og Birger Jensen (V) var inhabile og forlod mødet. Som suppleanter deltog i stedet henholdsvis: Torben Frost (A), Renee Hamilton (F) og Niels Høite Hansen (V). For udkastet stemte A, F, T, Ø og Masoum Moradi ialt 15. Imod stemte V, C og Jens Munk, i alt 13 Undlod: Tina Petersen. V, C og Jens Munk ønsker at vedlægge en mindretalsudtalelse til Statsforvaltningen. 17. Specialiserede sociale område 10/6022 Orientering om det specialiserede sociale område. Byrådet skal jvf. den kommunale økonomiaftale for 2010 have forelagt en økonomisk oversigt for det specialiserede område med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget senest 1 måned efter kvartalets udløb. Som følge heraf vedlægges kopi at de indberettede oplysninger. De kvartalsvise oversigter indberettes til Indenrigs- og Sundministeriet (IMS) og skal indgå i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på området med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Oplysninger er indberettet til IMS inden for den fastsatte frist, men det har ikke været praktisk muligt at få sagen på Byrådets møde den 27. april Det specialiserede område er ligeledes udpeget som særligt fokusområde i kommunens egen økonomiopfølgning, og første afrapportering fremgår af økonomirapporten for januar/februar 2010, hvortil der henvises. Til Byrådets orientering skal det bemærkes, at Børn og Unge Udvalget på møde den 5. maj 2010 har behandlet dagsordenspunkt om "Budgetopfølgning - prioriteringer i Familieafdelingen", hvilket der ikke er taget højde for i det forventede regnskab jvf. vedlagte oplysninger. Byrådet vil primo juni få tilsendt økonomirapporten for marts/april, hvori der vil være et opdateret skøn over udviklingen på området. Økonomiske konsekvenser: Fremgår af bilag på sagen. 22

24 Direktionen indstiller, at orientering om udviklingen på det specialiserede område tages til efterretning. Åben - Bilag vedr. mail til Byrådet vedr. spec. område Godkendt. 18. Lukket - Ejendomshandel 19. Lukket - Arealoverførsel af offentlig vejareal til matr. 17q, Vejstrup By, Vejstrup 20. Lukket - Orientering 23

25 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 21:00 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Ove Engstrøm Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Tina Petersen Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Lærke Jensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Jesper Kiel 24

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 09-10-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-05-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-05-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-05-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 22-08-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 11-05-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 13-12-2010 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen Afbud: Morten Petersen, Ulrik Sand

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 02-11-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 19-01-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Masoum Moradi, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den 16-06-2016 Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jens Munk, Bo Hansen, Bruno Hansen Afbud:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2 Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere