! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27("

Transkript

1 ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$

2 +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$

3 :#;0!%)( ;%)(($$ %()($ ;%)((%'$!!72&<($$ ;&%()'2($(!%7,'/%$)'(!% = =;1(;%7%)1(!()( : >;!2()2!/<7%$( " :;2!&: ;%! )(6%$(%! %<( ";%7%%7&2%5&')&<('%7; > ;!%%>;"'%!%%$ 2%)($$()()(%) $!/ #;3(%%!%%;:,'&%$(?(!&' ";3(%%!%%>;,()(%2< = "; ($&<(!$$,&% $/72%)!(( : ";(

4 59. Godkendelse af dagsorden Godkendt. +% 60. Til efterretning - Kommunalreform

5 Orientering om status. Til orientering. +% 61. Til efterretning - Tilsyn med Skatteankenævnet i Egebjerg Kommune

6 = SKAT i Svendborg fremsender tilsynsrapport for perioden 01. januar oktober 2005 for Skatteankenævnet i Egebjerg Kommune. Bilag: Tilsynsrapport - dok ident Til efterretning. +% 62. Etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg, en ny halm fyret kedel

7 > ( )<(2($()(< :2(?%)(%$(!,/( $)(,(!!$(( 6(?$2($?!()2($27(! $)(;A(!(%2(?&%)'(%!%; 1&!(%(;#:)=;6$&(:( &%2$ % 2))&(7%,/2((?2($&/2, $ %/!(( )<(2($ '; 3<(2($/(!()2($27(!&%2&( ##>)?#=' )(&( (,((&( )(2$'(%(="' )(&( (;3(2&'(?)!!&' 2!%,((! )()('$(?;*2()(2)(&(?,"B; ( )<(2($!()(,B!%; *(!!)<(,$!%%6(2 27(%? -( 2<%(?( ;3<(2($)(($ %/(, $!%/%27(6(%)(/%%)(';-<(( (( (/2(2$(?2(;2< 3<(2($!(()%$ 2%$$ %/(,(( %%&?27(!; )($!% 2%%%$ 2%) (!!6$'/%$)'(!%;*)($%6(!%! (),?)<(2($/(%$ %/((&<2($; 3((!!?%,$(,!!%(!$$ (;*!!! %!!,$!$$ (!$$(,!$)(&(&%?; % *%%$$ %&'(%,(2%%%)(%) '/%$)'(!%?,B; 1%,! $,##!"" #$% %!; Godkendt.

8 : +% 63. Vedr. nedlæggelse af Vester Skerninge Antenneforening *?((2 2!%?$(!)(!&%2/($)( 2(2<%(%)(($)($;2%)( $(!)()')' ()(?(,/()%((<($?%2 $ %/()(2()( 27()(( 27( )($; 1(!()(/(?!((7( (%)($%&% %7)($$()%(%; 3((($/<7%)(&<($$,!$$ )(&%$&'$1(2/(&%((( % 2( %)(2( &'2(&'$(;*()((( 27()()(&$$%$,&<($$!%!2 %%7%;

9 1%7%!%!(,&<($$!!?)( < (!(&%$,!$$ /(%&'( $$ %/)( %% %1(!()(; %!%!(,&<($$ )(2( 1(27!!)($)(%% )(( (!!(%; *)(/%()()%&!(7))(*4&%12&(2)>;< ; (&%$(!%%,(&$$%($%% %%1(!()(;*(&$$%2/(% &% '!("C(,()(2%&% 2(;1(!(/2!!2(?)()($)(/%2( )((; 1$$)(/(!!%<)%2 ('! )(,&%2(2!%?&%!$$ %&'(% )()(66(%& )(*4&%1 %&(:; ; 1!%/(%(2 (()72$ %)(%%(2(; %% $ %/)((,&<($$ /(%; % *()2(%&/%$/&%!) (%) $ %!!2()(&<($$ ; 1% )(1(!()(8! $;> (%)(*4&%18! $;># Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den (%&/% 52%&/%(?!($($ $/&%!? %%!$$ %&'(%; ;!!%<)%/(!!)?!%(%2 %< (!(&%$( $&<($$ $( 7%($$ %/)(%% % 1(!()(;*)(!%(%%$;,/2((2%)(%7%;!"" #$% *%%!$$ %&'(%,($%1(!( )(%%%%7%;!%%/%(&$$%$,( <($(?!%27( %% 1(!()(;&% $)( %7%?(&$$%;

10 " Indstilling godkendt. +% 64. Aktivering af passive kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med Regeringens integrationsplan 2005 er der vedtaget en række lovændringer, herunder at alle kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mindst 1 år, skal have deres sag behandlet, således at der tages stilling til henvisning til job eller ordinær uddannelse. Hvis det ikke er muligt, kan der gives tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller lign. Lovændringen er gældende fra og frem til , hvor ordningen afløses af ret og pligt til gentagen aktivering af personer over 30 år, der har problemer ud over ledighed.

11 I tilknytning til den 2- årige indsatsperiode har Regeringen opstillet følgende mål: :D)( &(27($ %%(<&, $?%( (%)((%2$%:D) %!%27(!2$>D)(; Kommunerne modtager i den forbindelse et tilskud til aktivering svarende til kr pr. borger samt øgede udgifter til gennemgang af sager. Endvidere er der afsat en sum til resultatløn. De enkelte kommuner kan medtage tilskuddet til de nye kommuner ved sammenlægningen. tilskuddet udbetales a conto og reguleres efterfølgende i forhold til de opstillede mål. Det maksimale tilskud til aktivering udgør: Egebjerg kr Gudme kr Svendborg kr Tilskud til sagsgennemgang udgør: Egebjerg kr Gudme kr Svendborg kr For at leve op til målet er det en forudsætning, at opgaven påbegyndes snarest og at der ansættes sagsbehandlere på tværs af kommunerne, til at gennemgå sagerne. Et enslydende udvalgsoplæg vil derfor blive behandlet i alle tre kommuner og efterfølgende i Sammenlægningsudvalget. Økonomiske konsekvenser: Acontobeløb på det maksimale tilskud efterreguleres ved indsatsens afslutning, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange personer i målgruppen der er påbegyndt et aktivt tilbud.

12 # Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 96 a. Administrationen indstiller: at der snarest muligt i et samarbejde mellem Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner iværksættes en sagsgennemgang og aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mindst 1 år at der ansættes sagsbehandlere svarende til tilskuddet på i en to årig periode at ordningen træder i kraft inden sammenlægningen af kommunerne at indstillingerne fra Socialudvalgene i Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner videresendes til behandling i Sammenlægningsudvalget. &%' 6% 2%!%;%&/% E!$ 2%$$ %&'(%; (" %) )%'!!&% ')($$; (" % Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt med forbehold af Sammenlægningsudvalgets efterfølgende godkendelse.

13 +% 65. Revision - Regnskab Økonomiafdelingen fremsender revisionsberetning nr. 15 "Revision af Regnskabet 2005" med tilhørende bilag, til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Revisionens bemærkninger: Revisionen af "Regnskabet 2005" har givet anledning til bemærkninger - punkt 8.1 og 8.2 side 31. Økonomiafdelingens kommentarer til revisionsbemærkningen: Punkt bemærkningen tages til efterretning - der er tale om at værdien af et jordkøb til udstykningsformål ikke er optaget i balancen og dermed ikke har påvirket den omkostningsbaserede resultatopgørelse. Værdien vil blive optaget i balancen i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for Der er i regnskabet side 34 indføjet en note der forklarer fejlen. Det skal bemærkes, at fejlen ikke har indflydelse på det normale udgiftsbaserede årsregnskab.

14 Punkt bemærkningen tages til efterretning. Bemærkningen er gennemgået sammen med personalet i incassoafdelingen og det er aftalt, hvorledes den manglende gennemgang af oplysninger i rekvirentnet bliver foretaget, ligesom der vil blive arbejdet henimod en fast rykkerprocedure - det skal dog bemærkes, at der er foretaget rykning af restancer på ejendomsskat, forbrugsafgifter, musikskolebetaling og daginstitutionsbetaling. Årsagen til at de hidtidige rykkerprocedurer ikke er fulgt fuldt ud, skyldes blandt andet problemer i forbindelse med overgang til nyt økonomisystem, samt overførsel af restancesager til Told og Skat - begge problemstillinger har krævet øget ressourceanvendelse i inkassoafdelingen. Økonomiafdelingen instiller: - at revisionsberetningen godkendes - at økonomiafdelingens kommentarer til revisionens bemærkninger godkendes - at det reviderede regnskab for 2005 godkendes. Beretning nr. 15 med tilhørende bilag er tidligere fremsendt til kommunalbestyrelsen pr. mail. (" %) )%'!!&% ')($$; (" % Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse: - at revisionsberetningen godkendes - at Økonomiafdelingens kommentarer til revisionens bemærkninger godkendes - at det reviderede regnskab for 2005 godkendes. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

15 +% 66. Tilskud fra Socialministeriets tilskudspuljer! " $%))%2)(/(6%$(( %<?>>,$;!(;*2(()($?%$ %<(!&&($()%!&%/<$$/<7%)(&((;A?( )!$$ %()($)(% %<%; 0 $,&<(2&(!$$ (/()7%!& 6%$( %<;*((%)%(<!( *%( &(%)%%(!(( -<$$/<7%$)!2 6%$(/(!(2%);(%2%!?%:;=";!(;% )%(<!

16 = -<$$/<7%$)!2,!(((,$%$( 2( 2!%)A*; % %<$()(%%!?% %!2(%!? :;";!(; %%($;$;(%!? =;!(; %! 2 ()( 7),(<!(F!2($)( )(7%(,/( (%2$6%(26,%2$(!!(/ $(?6%$(?,!! ((6 & (%(%( $;2; %!!%2(;(%%=;6$&(; *(((<!(?27()(!$$ (,(?()( $)(%)=(<!(; &<($$ (2(%)(!$(<!(,%$&%&( &%%&<($$ ;$<; Der søges om en tillægsbevilling på indtægt: kr. og udgift kr. Ansøgningen er udgiftsneutral i forhold til kassebeholdningen. &%' 6% 2%%;%&/%!$ 2%; (" %) )%'!!&% ')($$; (" % Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstillingen godkendt.

17 > +% 67. Tillæg til anlægsbevilling - Udbygning af Egebjerg Syd Renseanlæg. #$% $%7 2%!$< %7&2%%(%7?!(;;#;?%,$% (?/&%&&%2?!(;;:>;>?/&%&&%2)(%?% (!$*2A(( ;";"#,!(;?2)(!(! (!(2% :;,!(; 3%')&?)%( :;,!(; ('!%%5%&% ";,!(; *%" ""% +),-"!!%<)%/(";< %?!(!$*2 A(($ &')&<('%7

18 : )(&%$%6! 2!((,(<!(&%2'(( )( 2(%)(4B ;*()(&%22)( (7!!&(%((<!;*&(%((()((%%?%,%7,(?!!$!) ($)( & ; *2%)(&((<!&'%,/2(%)((7!!'(% 2(( Ekstra efterklaringstank Kr ,00 Slamlager Kr ,00 Yderlig instrumentering Kr ,00 BV 2500 SRO Kr ,00 Udløbsmålestation Kr ,00 Samlet tilkøb Kr ,00 Rådgivning % Kr ,00 Samlet tilkøb Kr ,00 Buffettank før Båndfilter Kr ,00 1<%7%(%7 (;:;,?2)(&%$%& Kr ,00 % *% '++,))-.""* 27()(!%(!/(%27( $( (!,/2%!/(&2(!,( (!()(!'% (!$$%$$ % ; 3($$(((!(((<!%%&%() & )(!%)((!'%($$!&%? )(!%(; 4B G & 2()( %&)(6-! % ( 7(!()((!!! %&%2(!!?(%(%2)(6 -$ (6!()(!%(!!%2!!&%(& )(!((!!&/2)()(%&)(6-(((,(2% 27(%(7!!%!6)(!%(%)&/%2$7, (!$$(%%7.!(!( 2%)%$%( %;*2% &2(!,(!!2%27(%(!6!,2%&',2% &%22(()%'%$)(%7% &2(%)( &(?%&( <(!!;

19 2%)%$%(((2?() )(,%$$!!!%/?(!( &(?%&( <(;.*(&%2 %(7!!%$?%(,(!27( )(%'())($%7;./ +02&(1!(,(%(+1: '$,('$2(%2(2?? (%72&(;1/(!(!?)%$&%( '$;.$1 *(( %&$?%? 27(%7, $&(!))(&%$$&')%7; 1% )(&%$(()(&(%((<! ((?)(&(%/((%(<!((() %& ;1$?)(2,(2%&%2%!(2$&%2/(( )(%!&,2!()(; "$15(!()&?)%(/(2, (2%27(&/2)(&%((& )(!)(&?)%(;!!%&( %( %((%&%&?)%(; /**!%%)(%7()( 2<%%7!% &')(&(?( )()!% %7 21%)(&%2 (()%& $ (&<%) & $(%(2)<%!!&%2( )(?!$!%, A?&( )2?$%7%%7&2%?!(; =;::;#""+2%)(%?)() &( $%() ((; >?&%H3(&((I!(;;>>;"=$%7) 2()(%)(:?!(;;;$%&%&;>;"=;-(2)(&(?!(;; ; &%&?:#:;>"!(;)(%?)())(2%7&2%% (2()!%!; )(&((?&% ;;"=!(; *((&%&)(&%& 1!%!()(&%$

20 " )(%7%)$?(2<!(/ =;!(; &%&)(%?/)(&2%,( ()(2%(2()!%!!( :#:;>"!(; **%'++,))" Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøge tillæg til anlægsbevillingen til Renseanlægget på kr !"" #$% %%!$$ %&'(%,/2()(2(%&/% $$%7 2%; (" % Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse idet fordelingen af bevillingen fremgår af notat fra Økonomiafdelingen af dok nr. 06/ Økonomiudvalgets indstilling godkendes under forbehold af Sammenlægningsudvalgets efterfølgende godkendelse.

21 +% 68. Lokalplan ny lokalplan med udvidelse af rammer for opførelse af musik-hus %&)(?(>?&'2(&<$'%!%%)($(? $!(?(!)%:!$(%!!(%()(&'(? &(;A?$)&( (:!!!%< 2% 2((($$()(&&'%%!%%,$!! %<)%!?$ (&<%)%)(%; *$(%$ 2%/2&( %2 (() 2%)$(? &%2)(%3'$,$$%(!!2%?$% 2%$ (?%;*)(%? 2%! 66(2)(!%; -2()(?(:( 2%$ %/(&< %,($!$$ %)(%$/(27( /(;3(%)(2!($?, /()(!%!%%)(%)($%7/(; $$272(6/(!!%<)%)(?(: /)$($2(!%($(?%<(,(!%)? (%(( (%; */(27((6,(( /$$(?2% (,%$%<((%?)?(%%!%)($?%; 3(%%%!%% (2%(!)%( &/%,! $(;;= % 3(%%%!%%%%$$ %&'(%&/%$/&%!?)($%7%/( (;

22 # Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den %! Beslutning i Kommunalbestyrelsen den !%)%)($%7% (; )(/((()% ((!$$:&$7(!(F%(; +$7(!(($%$%!$,/2()?)% &$7(!()($?(; +$7(!(((&<%!%%;+$7(!(/%( /%%7(($)(/%,%! %(%)7(( ((2%!($!()($2; +$7(!,2)($%7%)%!%%/%)(%%7(;% $$ %;*(?,!$$ %(! $$ %&'(%; Indstilling:!%%>;"$&$7(!((((&<%%!$$ %&'(%!%%2%; +%( ( 2 $%!$$:!$&$7(!(!%%$(&<&$7(!( (&%$)(/%!"" #$% %!,$ 2%!(,!($(!2(!(% ;:>!!%!!,(%$(!$(!( )(%!%%;$3'$; )(!%/(&$7(!,%!%%&$$%($&&'%'( )($(7!::&()(72(%!(&'( )($2(; 52%)/%(&$$%(,((2$ %/)( )(2&$$%()(!%&'(,?(!&( &'(%6()!; A(<!)($!/ (!$%?&( %)(,&' )(!%)(!(&'(; Indstillingen godkendt.

23 +% 69. Forslag til Lokalplan 21.05, nyt boligområde i Kirkeby $$ %&'(%/(%(&%,(!%!&% (/2(2 2!%(!&',2!%27(!%($(2<)($% 2<?&(%&)"; 0$%7((/(!!%<)%(&<$ )!%($ %/(?%(%(,(%(($!$$ %; J(%((%'!!)?!((%$&%2()((!&'!%; (%($%!$$ %(<)=((,((,!%-2% $&<($$ ;&<($$ (%(2!&(??(% %&)(?(",)(%&%2 %<() 2<";!!%<)%/(/)$$%=((?&( ) ()%(,(2$)(%%%!%%;

24 *(%(,)(%!%27(!%(% 2%$<, )(2%2(/2()%)/%$ 2%, (!%(; A?$2%!!%<)%$?)(%&!( $ %/(; Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den *() 1(!!??%$)(2,$(( (&< '!%,(( $$(!(% '!$%<(/(/) /%$/'%((7$??&!'%%;!( %($; &!(2%((&!(2$$ %/)(!%%))(!% &%'(/( ((7/,((&!(2$ %/)(&&'% %%%6(&( '!;*&&'% )($!!( &!(2,((/%(!!%%,$&$$%(!%!(7!%(%(6%/ &'(,%((!%2$ %/)( '((!! (,$2/(!($)%(&'((; )!(&%)($?($ %2<)(,(%2(%/%$(?! 2<&< %2<;'$2(%$ % )7%($(?2?,$((!!%$(?=,%$ /%(!!($ %!$$$2<6'!%()(; % &( &!(2%!(&%!%/2%(%!%%() )(/%%?&!'%%,2<)(;J(%(!%( %7%()(&&'% )($; +!(2%!(&% ( 2; Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den *( (&<)(%%%!%% )( 2%()%($<< ; 6%(6$,%6(&%()(?&!'%%! 2%66(, ()( 7),%6()&%(( $)(?&( )((7)(/%)(,)%%%! (!!; A?&( )()%(?$;< (( (&< )(%%%!%%; 3

25 3(%%%!%%;:%%!% /&%!?)($%7%)%/( (;!%%)(% ( 2!"" #$% %!$&$7(!$,!"$?(; *!%2 (($&'$ %/$K(&&'%(( %6(;J(%(!( 2%, '!!(%(()( &'$)7((%; (&%!((!!2)(&&'%)(?&!'%%; Godkendt til offentlig fremlæggelse i 8 uger. +%

26 = 70. Forslag til Lokalplan A, nord for landevejen $$ %&'(%/(%(&%,%( A%</<$!% 2 $7%(&%($( 2%)6(; 0$%7((/(!!%<)%-<$$%< (&<$)(!%$ %/(,2(!$$)($%,& %2%27( &'$272 27(6(; *$)((!&)&(%(,()!%($*3(7((!% //%20'$!/<!%%( ; 3(%&'(,(!%%2'%!%%,2 ($$ 2%(%$$ %; *(%(,)(%!%27(!%(% 2%$<, )(2%2(/2()%)/%$ 2%, (!%(; A?$2%!!%<)%$?)(%&!( $ %/(; Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den *(); *(( (&<2($%)()(%%%!%%(!%( %&( )(()%)%!%%% )($/%; 3(%%%!%% ( Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den *((&<2($%7$)(%; *!( 2%,& /%%%6(2)(!(%)/' % '2!(%)(%</<$$; A?&( )()%(?$;< (( (&< )(%%%!%%

27 > 3 3(%%%!%%>;%%!%$$ %&'(% $/&%!?)($%7%)%/( (; *(!%%&(($($7()(()%)'2<)( ( 2!"" #$% %$$%; Godkendt til offentlig fremlæggelse i 8 uger. +%

28 : 71. Naturstien gennem Egebjerg kommune, beslutning om ophævelse af ekspropriation! $$ %&'(%/(?$#;(%( )&% $!(()(/(?=<$$%(;<$$( %&;(;,",(?(2<==,="; 1?)((;<!<$$%&;(;, (?(2<=="%(7)(%%&,(2()($2 )(?)(((;$&(:; A?2)$$ %&'(%66(&<($$ ((7(,+((.(&%, %<( (!(2!%(,(!%!($)(%%& ; $$ 66(2?&%)$$ %&'(%2% /72%(!((&% )#;(%; *()(!%$$ %&'(%%%$!((&% )#;(%; % $$ %&'(%!((&% )#;(%/72; Indstillingen godkendt. Ekspropriationen vedr. Strandgårdsvej 31 fastholdes, men frafaldes for så vidt angår Strandgårdsvej 33 og 27.

29 +% 72. Spørgetid Ingen skriftlige spørgsmål indgået. Ingen spørgsmål. +%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 19. august 2010 kl. 9.00 i mødelokale 2 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 65. Tilsyn med kommunernes administration

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 28. august 2006 kl i Raadsalen

Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 28. august 2006 kl i Raadsalen Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 28. august 2006 kl. 16.30 i Raadsalen Åben Fraværende: Allan Madsen og Kim Arildslund Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Økonomirapportering

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 29. august 2006 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 29. august 2006 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 29. august 2006, kl. 18:00 Åben sag: 419. Status på sammenlægningen med Struer Åben sag: 420. Revisionsberetning

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag, den 15. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 4. april 2006, kl. 12:00 Søren Kristiansen fra Aalborg Universitet deltager fra kl. 12-13.00 Åben sag:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Dagsorden. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:30-16:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Dagsorden. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:30-16:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:30-16:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 03-11-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere