GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN"

Transkript

1 Februar 2014 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag BUDGETBILAG I DEL A Resultatopgørelse (hovedoversigt) Likviditetsprognose Serviceramme BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN

2 Indhold KALENDER FOR DEN POLITISKE BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG DIALOGMØDER MED BORGERNE INDLEDNING FOKUS OG INDHOLD BAGGRUND DISPOSITION GRUNDLAGET FOR BUDGET DE OFFENTLIGE FINANSER STATSLIG STYRING AF KOMMUNERNES ØKONOMI OVERORDNEDE BUDGETFORUDSÆTNINGER VURDERING AF BRØNDBY KOMMUNES ØKONOMISKE SITUATION RESULTATOPGØRELSE OG LIKVIDITETSPROGNOSE PRÆSENTATION AF RESULTATOPGØRELSE FOR BUDGET 2015 (INKL. FINANSIEL BALANCE) PRÆSENTATION AF LIKVIDITETSPROGNOSE FOR 2014 OG SERVICERAMME PRÆSENTATION AF KOMMUNENS SERVICERAMME FOR PRÆSENTATION AF ØKONOMIUDVALGETS SERVICERAMME FOR INDSTILLING TIL ØKONOMIUDVALGET

3 Kalender for den politiske behandling af budgetforslag 2015 Dato Aktivitet 5. februar 2014 Økonomiudvalget Fremlæggelse og godkendelse af grundlaget for budget 2015, herunder tidsplan og retningslinjer for budgetlægningen (Budgetbilag I Del A og Del B) 2. april 2014 Økonomiudvalget Fremlæggelse og godkendelse af udvalgsfordelt serviceramme for 2015 (inkl. nye demografital samt ny pris- og lønfremskrivning) og Det tekniske budgetforslag (Budgetbilag II) 23. april 2014 Fagudvalg Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 fremlægges 7. maj 2014 Økonomiudvalget Fællesmøde med HovedMED-udvalget vedrørende budget 2015 konsekvenser for arbejdsog personaleforhold 21. maj 2014 Fagudvalg Drøftelse af udvalgenes budgetter og indstillinger af budgetændringsposter - blokke, jf. Skema 5 og Skema 6, til Økonomiudvalget i prioriteret orden. 11. juni 2014 Økonomiudvalget Orientering om budgetsituationen i henhold til Det administrative budgetforslag for 2015, indtægtsprognose samt fagudvalgenes budgetændringsposter (blokke). Eventuel udmelding af krav til budgetreduktioner (Budgetbilag III) 18. juni 2014 Fagudvalg Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 fremlægges 13. august 2014 Kommunalbestyrelsen (Udvidet Økonomiudvalgsmøde) Temamøde Orientering om budgetsituation efter kendskab til Økonomiaftalen for 2015 samt til den endelige indtægtsside (Budgetbilag IV) 13. august 2014 Økonomiudvalget Orientering om budgetsituationen efter kendskab til Økonomiaftalen for 2015 samt endeligt kendskab til indtægtssiden (Budgetbilag IV) 3. september 2014 Økonomiudvalget 10. september 2014 Kommunalbestyrelsen 17. september 2014 Fagudvalg Indstiller budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Budgetbilag V) 1. behandling af budgetforslag (Budgetbilag V) Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 fremlægges 29. september 2014, kl. 08:00 Frist for indsendelse af ændringsforslag fra de politiske partier 1. oktober 2014 Økonomiudvalget Orientering om de fremkomne ændringsforslag fra partierne 8. oktober 2014 Kommunalbestyrelsen 2. behandling af budgetforslag (Budgetbilag VI) Dialogmøder med borgerne I budgettet for 2014 er afsat midler til afholdelse af dialogmøde med borgerne om budgettet for Det er i øjeblikket planen, at dialogmødet afholdes i april måned. Dato og tidspunktet for afholdelse af dialogmødet er endnu ikke endeligt fastsat. Så snart der foreligger dato og tidspunkt, vil Kommunalbestyrelsen blive informeret, ligesom der vil blive annonceret i aviser/dagblade og lignende. 2

4 1 Indledning Budgetbilagene er Centralforvaltningens opsamling på beslutninger med betydning for budgetlægningen, og er desuden en løbende orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om den igangværende budgetlægningsproces. Budgetbilagene følger budgetlægningen fra start til slut, og leverer generel information om såvel den politiske som den administrative del af budgetlægningen. Den primære information er konsekvensberegninger i forhold til balancen mellem indtægter og udgifter i kommunens budget (finansiel balance, resultatopgørelse og likviditetsprognose mv.) samt konsekvensberegninger i forhold til kommunens overholdelse af de aftaler, som indgås mellem Kommunernes Landsforening (herefter KL) og regeringen (servicerammeoverholdelse, anlægsrammeoverholdelse osv.). Herudover fastsætter budgetbilagene tidsplan og budgetproces samt regler og retningslinjer for budgetlægningen og formidler information vedrørende væsentlige begivenheder omkring den kommunale økonomi overordnet set. 1.1 Fokus og indhold På Kommunalbestyrelsens møde onsdag d. 12. februar 2014 behandles grundlaget for budgetlægningen for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og Efter normal kutyme godkender Kommunalbestyrelsen her tidsplan, regler og retningslinjer for budgetlægningen. Tillige fremlægges til orientering en resultatopgørelse samt en serviceramme for budgetforslag 2015 og en vurdering af kommunens økonomi. Budgetbilag I fastlægger grundlaget for budgetlægningen i form af regler, retningslinjer og tidsplan, og består af to dele: Del A Rettet særligt mod det politiske niveau Indeholder de væsentligste tabeller, oversigter og tidsplaner mv. Del B Rettet særligt mod det administrative niveau Indeholder tabeller med uddybende baggrundsmateriale samt detaljerede beskrivelser af de procedurer, regler og retningslinjer mm., som danner grundlag for udarbejdelsen af budget Nærværende dokument er Del A. Det anbefales, af Kommunalbestyrelsens medlemmer som minimum læser Del A, mens Økonomiudvalgets medlemmer kan holde sig orienteret om det samlede indhold af både Del A og Del B. KB-medlemmer med en særlig interesse for kommunaløkonomi og kommunens budgetlægning kan med fordel også læse Del B. Der gøres opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen med sin godkendelse af Budgetbilag I godkender indholdet af både Del A og Del B, herunder regler og retningslinjer for budgetlægningen samt diverse beregningsforudsætninger. 1.2 Baggrund Kommunens budget skal følge lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 som bl.a. omhandler kommunens økonomiske forvaltning. 3

5 I henhold til lovens 57 fastsætter Økonomi- og Indenrigsministeriet formen for kommunernes årsbudget og de flerårige budgetoverslagsår, som også er lovpligtige. Dette sker i praksis via Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Af Brøndby Kommunes Principper for økonomistyring, afsnit 4, fremgår særlige krav om tilrettelæggelsen af proceduren for udarbejdelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Nærværende skrivelse bidrager til at opfylde kravene i denne bestemmelse. I henhold hertil fastlægges, i det efterfølgende, regler og retningslinjer for budgetlægningen. Endvidere er Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for vedlagt. Udarbejdelsen af budgetforslaget for bygger på det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for (overslagsårene). Overslagsår 2018 fremstår som en teknisk kopi af overslagsår 2017 i det vedtagne budget I forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetforslag foretages der administrative korrektioner, hvoraf en stor del vedrører tilretning af budgetforslaget for til Kommunalbestyrelsens beslutninger i de sidste måneder af 2013 samt i løbet af 2014 med konsekvens for Herudover tilrettes budgetforslaget med administrative korrektioner i henhold til de regler og retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen godkender det er f.eks. ændret lovgivning, statslige udmeldinger, kontraktlige forhold, fejlrettelser og omplaceringer indenfor bevillingsniveauet samt på visse område mængdeændringer som følge af bl.a. demografi. 1.3 Disposition Kapitel 2 Grundlaget for budget 2015 indeholder en gennemgang af de offentlige finanser, statens sanktionsstyring af kommunernes økonomi samt de overordnede budgetforudsætninger og en vurdering af Brøndby Kommunes økonomiske situation. Kapitel 3 Resultatopgørelse og likviditetsprognose indeholder en præsentation af en foreløbig resultatopgørelse for budgetforslag samt en likviditetsprognose for perioden 2014 samt Kapitel 4 Serviceramme indeholder en præsentation af en foreløbig serviceramme for 2015, samt en udspecificering af Økonomiudvalgets serviceramme i henhold til forvaltninger. For en uddybning af beregningsforudsætninger mv. henvises til Del B. Kapitel 5 Indstilling til Økonomiudvalget indeholder Centralforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget. Centralforvaltningen gør opmærksom på, at oversigter og tabeller i nærværende Budgetbilag I (resultatopgørelse, likviditetsprognose og serviceramme) ikke er tilrettet med administrative korrektioner siden vedtagelsen af budgettet for i oktober måned Der er således ikke foretaget tilretninger (administrative korrektioner) i forhold til de beslutninger med konsekvens for , som Kommunalbestyrelsen måtte have truffet siden vedtagelsen af budgettet for i oktober måned Tillige er der ikke foretaget tilretninger (administrative korrektioner) i forhold til nye demografital samt nye skøn for pris- og lønudviklingen. Tallene bør derfor læses med et væsentligt forbehold for kommende tilretninger (administrative korrektioner). 4

6 2 Grundlaget for budget 2015 I nærværende kapitel 2 gives en kort gennemgang af det overordnede økonomiske grundlag, som budgetlægningen for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 bygger på. 2.1 De offentlige finanser Efter en årrække i den økonomiske krises tegn er der spæde forårstegn i dansk økonomi. Det er hovedbudskabet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse fra december Optimismen er særligt forbundet til en stabilisering af den førhen nærmest galopperende gældskrise i visse mellem- og sydeuropæiske lande. En forudsætning for at dansk økonomi kan komme på ret spor er således også en fortsat stabil udvikling af situationen i såvel USA som Europa. I USA er væksten atter oppe i fart, og udfordringen her er primært at sikre en rolig og sikker aftrapning af centralbankens økonomiske stimulanser samt at sikre den langsigtede holdbarhed i amerikansk økonomi. Regeringen forventer, at BNP-væksten herhjemme i 2013 ender på 0,4 pct., mens der forventes en BNP-vækst på 1,6 pct. i Væksten hjælpes af en styrket eksport bl.a. som følge af en forbedret lønkonkurrenceevne, diverse reformer til sikring af arbejdsudbuddet og stabiliseringen i euroområdet samt af fremgangen i USA. Regeringens bud er i det store hele på linje med skønnene fra de økonomiske vismænd 1 og diverse bankøkonomer. Såvel regeringen som de økonomiske vismænd skønner, at underskuddet på de offentlige finanser (faktisk offentlig saldo) vil holde sig under EU s grænse på 3 pct. af BNP i 2013, 2014, og Regeringen skønner ligeledes, at underskuddet på den strukturelle offentlige saldo vil ligge under EU s grænse på 0,5 pct. af BNP i 2013, 2014 og Regeringen forventer sidst, men ikke mindst, at EU s grænse for ØMU-gælden på max 60 pct. af BNP overholdes, da Danmarks gæld i de kommende år forventes at ligge i omegnen 45 pct. af BNP. Regeringen har med finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. til et løft af ældreplejen i kommunerne. I finanslovsaftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti lyder det: Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at midlerne er anvendt til de forudsatte formål på ældreområdet. Aftalepartierne er enige om, at der efter to år skal gøres status på anvendelsen af midlerne med henblik på en fortsat prioritering og udmøntning af midlerne ( ). Selvom kommunerne med finanslovsaftalen for 2014 tilføres 1 mia. kr. til ældreområdet, må der gøres opmærksom på, at kommunerne i 2014 (og 2013) har fået et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. som et rent løft af bloktilskuddet med begrundelse i bl.a. lav likviditet i visse kommuner. Det er umiddelbart forventningen, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. vil bortfalde med Økonomiaftalen for 2015, hvorfor kommunens indtægter samlet set forventes forringet i i forhold til 2014, til trods for en eventuel videreførelse af ældre-milliarden. 1 De Økonomiske Råd. 2 De Økonomiske Råd (de økonomiske vismænd) skønner underskuddet på den strukturelle saldo til at være en anelse større end regeringen, men gør dog samtidig opmærksom på, at beregningerne er forbundet med stor usikkerhed, da den strukturelle saldo er et beregningsteknisk begreb, som er afhængig af forudsætninger og subjektive valg. Vismændene hæfter sig ved, at underskuddet på den strukturelle saldo holdes under 0,5 pct. af BNP i perioden

7 Således har finansminister Bjarne Corydon (S) også både på Kommunaløkonomisk Forum 2014 (KØF) og i et interview i avisen Information tilkendegivet, at han finder, at de kommunale anlægsudgifter skal normaliseres i 2015, som finansministeren kalder det dvs. reduceres 3. Det overordnede budskab i Økonomisk Redegørelse er, at der er spæde forårstegn for dansk økonomi, men at økonomien ikke indeholder noget større råderum til yderligere lempelser af finanspolitikken de fleste værktøjer i kassen er så at sige taget i brug. Af hensyn til tilliden til dansk økonomi i forhold til EU s finanspagt og kravene i budgetloven er det ifølge Regeringen vigtigt, at stat, kommuner og regioner fortsat fører en ansvarlig udgiftspolitik indenfor de angivne rammer, som sikrer troværdighed omkring de offentlige budgetter. 2.2 Statslig styring af kommunernes økonomi Derfor forventes hovedparten af de efterhånden velkendte rammer og tilhørende sanktionsmekanismer overfor kommunerne at blive videreført med den kommende Økonomiaftale for Dette er stort set en selvfølge efter indførelsen af budgetloven som følge af EU s finanspagt. Sanktionsmekanismerne tilskynder på det kraftigste kommunerne til at overholde de indgåede aftaler både på indtægtssiden og på udgiftssiden og både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. På indtægtssiden sanktioneres den enkelte kommune, såfremt den ønsker at hæve skatten, med en individuel sanktion på 75 pct. af provenuet i første år, 50 pct. af provenuet i andet og tredje år og 25 pct. af provenuet i fjerde år. Det resterende provenu (fx 25 pct. i første år osv.) betales kollektivt af kommunerne. Statens indtægter fra sanktionen benyttes til at sænke bundskatten, således at det samlede skattetryk i landet forbliver uændret 4. På udgiftssiden (drift, serviceudgifter) sanktioneres kommunerne krone for krone, såfremt de ikke overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne (bedre kendt som servicerammen) både i budget og i regnskab. Sanktionen kan samlet omfatte op til 3 mia. kr. af det kommende bloktilskud til kommunerne, og fordeles 40 pct. kollektivt og 60 pct. individuelt for de kommuner, hvor serviceudgifterne har overskredet det aftalte eller budgetlagte niveau. Fordelingen sker i henhold til den enkelte kommunes andel af den samlede overskridelse for de kommuner, som overskrider (bruttooverskridelsen) 5. På udgiftssiden (anlæg, brutto) kan finansministeren beslutte, at en andel af bloktilskuddet på op til 1 mia. kr. kun udbetales til kommunerne, såfremt kommunernes budgetterede bruttoanlægsudgifter efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet (bloktilskuddet, red.). Loven indeholder umiddelbart ikke bestemmelser i forhold til bruttoanlægsudgifterne ved regnskabsaflæggelsen Lov nr. 477 af 17. juni 2008, Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning samt lov nr. 709 af 25. juni 2010, Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning (Ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet mv.). 5 Lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner samt lov nr. 585 af 18. juni 2012, Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Indførelse af skærpede sanktioner for kommuner ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af de betingede bloktilskud). 6

8 Det vil være fordrende for den kommunale økonomistyring, hvis Økonomiudvalget, og de stående udvalg i almindelighed, tillægger arbejdet med budgetopfølgninger ekstra stor opmærksomhed, og i videst muligt omfang undgår at bevilge kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetterne skal overholdes, og eventuelle merforbrug på ét område skal finansieres af mindreforbrug på et andet område og bør som udgangspunkt håndteres indenfor udvalgets egen ramme. 2.3 Overordnede budgetforudsætninger Kommunerne har siden 2008 praktiseret en faseopdelt budgetlægningsproces, som betyder, at kommunerne fortager en gradvis tilpasning af budgetterne under hensyntagen til en landsprognose for service- (og eventuelt anlægsudgifter) med Økonomiaftalens mål og rammer. Formålet med den faseopdelte budgetlægningsproces er at indføre et mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne med henblik på at overholde de aftaler mellem regeringen og KL som findes i Økonomiaftalen. På baggrund af den faseopdelte budgetlægningsproces, beregner Centralforvaltningen allerede tidligt i budgetlægningen en serviceramme, som kommunens budgetterede serviceudgifter skal holdes indenfor. Servicerammen kendes først endegyldigt, når Økonomiaftalen for 2015 foreligger, men allerede inden forbedres nogle af budgetforudsætningerne i løbet af foråret, såsom skøn for pris- og lønfremskrivningen, demografiudviklingen og senere også administrative korrektioner som følge af lovændringer mv. Tabel 1 nedenfor viser de overordnede forudsætninger for skatte- og afgiftssatser samt takster, som budgettet udarbejdes på baggrund af. Tabel 1. Budgetforudsætninger - skattesatser, afgiftssatser og takster m.m. Område Personskat (udskrivningsprocent) Satser og retningslinjer 24,50 procent Ejendomsskat (grundskyldspromille) 20,50 promille Dækningsafgiftspromille Institutionstakster Salgsindtægter Pensionsforpligtigelser 10,25 promille på grundværdien - 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme (9,9 promille på forretningsejendommes forskelsværdi) Prisreguleres med KL's pris- og lønskøn fra marts jf. dog nærmere bestemmelser for fastsættelse af takster og betalinger Må ikke medtages i budgettet medmindre bindende aftale foreligger Henlæggelser budgetteres ikke, men budgettet justeres i nødvendigt omfang 7

9 Tabel 2 nedenfor viser en oversigt over ændringerne i de overordnede budgetforudsætninger i løbet af budgetlægningsprocessen. Tabel 2. Ændringer i overordnede budgetforudsætninger. Økonomiudvalgets mødedato 5. februar april juni august september oktober (KB) Budgetbilag nr. Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Overordnet fokus Grundlag for budgetlægning (regler, retningslinjer, tidsplan mv.) Det tekniske budgetforslag (serviceramme, ny pris- og lønfremskrivning) Det administrative budgetforslag (administrative korrektioner mv.) Økonomiaftalen for 2015 (endelig indtægtsbudgettering) 1. behandling af budgettet (Borgmesterens ændringsforslag) 2. behandling af budgettet (Partiernes ændringsforslag) Pris- og lønskøn Som vedtaget budget Indtægtsbudgettering Som budget KL-skøn, marts 2014 KL-skøn, marts 2014 KL-skøn, juli 2014 (evt.) Evt. foreløbig prognose Evt. foreløbig prognose Endelig prognose i henhold til Økonomiaftalen samt udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet KL-skøn, juli 2014 (evt.) eller KL-skøn, sept (evt.) Endelig prognose i henhold til Økonomiaftalen samt udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet KL-skøn, juli 2014 (evt.) eller KL-skøn, sept (evt.) Endelig prognose i henhold til Økonomiaftalen samt udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Demografi Tilskud og udligning mv. Befolkningsprognose 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Befolkningsprognose 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Befolkningsprognose 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Befolkningsprognose 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Befolkningsprognose 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Befolkningsprognose 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Servicerammen - status Kommunes egen beregning, foreløbig demografikorrektion Kommunens egen beregning, endelig (fastlåst) demografikorrektion Kommunens egen beregning, endelig (fastlåst) demografikorrektion Endelig beregning (KL s vejledning), revideret i henhold til Økonomiaftalen for 2015, endelig (fastlåst) demografikorrektion Endelig beregning (KL s vejledning), revideret i henhold til Økonomiaftalen for 2015, endelig (fastlåst) demografikorrektion Endelig beregning (KL s vejledning), revideret i henhold til Økonomiaftalen for 2015, endelig (fastlåst) demografikorrektion

10 2.4 Vurdering af Brøndby Kommunes økonomiske situation Vurderingen nedenfor sker med udgangspunkt i oversigter og tabeller i kapitel 3 og 4. Vurderingen er udelukkende et udtryk for et øjebliksbillede af kommunens almindelige drifts- og anlægsvirksomheder samt likvide og rammemæssige situationer og tager ikke i videre omfang stilling til kommunens finansielle stilling (egenkapital og balance mv.) som sådan. Der gøres opmærksom på, at budgetforslaget for generelt ikke er behandlet af kommunens administration i forhold til administrative korrektioner som følge af bl.a. KB-beslutninger i månederne siden vedtagelse af budget Således fremstår budgetforslaget for i vid udstrækning blot som en teknisk kopi af overslagsårene (og 2018 som kopi af 2017) i det oprindeligt vedtagne budget Brøndby Kommunes økonomi er generelt set fornuftigt rustet til at modstå udfordringer. Efter en årrække, hvor hovedudfordringen for kommunens økonomi var at overholde de aftalte rammer for den kommunale økonomi (serviceramme og anlægsramme), har det i de seneste par års budgetlægninger været en mindst ligeså stor udfordring at sikre en fornuftig balance og holdbarhed i kommunens økonomi generelt set. Kommunen har ganske enkelt været presset af et svagere indtægtsgrundlag, som har stillet krav om tilpasninger af såvel drifts- som anlægsudgifter for at sikre en ansvarlig balance mellem indtægter og udgifter i kommunens budgetter. De seneste års budgetter har således tydeliggjort, at den kommunale økonomistyring og budgetlægning fremadrettet både handler om: at overholde aftalerne med Regeringen omkring serviceramme, skatteudskrivning osv. for at undgå økonomiske sanktioner, og at sikre en sund økonomi med en fornuftig balance, herunder et tilstrækkeligt driftsoverskud og et afstemt anlægsniveau. Omkring de centrale pejlemærker for budgetlægningen er status følgende. Driftsresultatet (resultat af ordinær driftsvirksomhed) i budgetforslag 2015 samt i overslagsårene ligger i omegnen af mio. kr. Dette niveau er noget under niveauet i budget 2013 og budget 2014, hvor der blev budgetteret med overskud på driftsresultatet på hhv. 82 mio. kr. og 106 mio. kr. Årsagen til det lavere driftsresultat er primært lavere skøn for kommunens indtægter i bl.a. som følge af det skønnede/bebudede bortfald af det ekstraordinære finansieringstilskud på samlet 3 mia. kr., som kommunerne modtog i 2013 og 2014, men også at kommunen ikke budgetterer med indtægter fra særtilskudspuljerne (de såkaldte 17- og 19-puljer), hvorfra kommunen i 2014 i alt modtager 13,8 mio. kr. Resultat i alt i budgetforslag 2015 samt i overslagsårene udviser generelt underskud i størrelsesordenen mio. kr. Underskuddene skyldes, at niveauet for anlægsudgifterne, som i alle fire år pt. ligger i omegnen af mio. kr., er højere, end hvad driftsresultatet i sig selv kan oppebære. Finansiel balance (tilgang/forbrug af likvide aktiver) viser i budgetforslag 2015 samt overslagsårene underskud (forbrug af likvide aktiver) i størrelsesordenen mio. kr. Dette skyldes, at kommunen anvender knap 30 mio. kr. årligt til at afdrage på sin gæld samt øvrige balanceforskydninger (herunder investeringer i letbaneprojektet). I budgetforslag 2015 ligger en post til optagelse af lån på godt 20 mio. kr., hvoraf hovedparten knytter sig til anlægsarbejdet stednummer Beskyttede boliger, Glentemosen boligdelen, som kan lånefinansieres. Rente- og afdragsprofilen påhviler beboerne og ikke kommunen.

11 Lånemuligheder i øvrigt er ikke indregnet i budgetforslaget og overslagsårene, men fremgår af prognosen for udviklingen i kommunens likviditet (likviditetsprognosen, jf. afsnit 3.2). Servicerammen for 2015 er udregnet/skønnet til 1.731,364 mio. kr., mens budgetforslaget for serviceudgifter for 2015 kan opgøres til 1.724,838 mio. kr. Således er der pt. tale om en underskridelse af servicerammen på 6,535 mio. kr. Underskridelsen skyldes bl.a., at der i budget 2014 blev indlagt i servicepulje under Generelle reserver, som, sammen med indarbejdelsen administrative besparelser i årene , bidrager til at reducere serviceudgifterne i 2015 begge dele under Økonomiudvalget. I modsatte retning trækker en stigning i Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter fra 2014 til Det samlede billede af kommunens økonomi ved indgangen til budgetlægningen for er altså, at der er en smule råderum i den skønnede serviceramme, mens den finansielle situation er præget af udfordringer forårsaget af lavere skøn for kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning samt et forholdsvist højt anlægsniveau. Det budgetterede anlægsniveau er højere, end hvad det budgetterede driftsresultat kan oppebære, som budgettet fremstår pt. Kommunen har en fornuftig kassebeholdning, som kan oppebære underskud på den finansielle balance (kassetræk) i en årrække, ligesom kommunen på visse anlægsarbejde kan optage lån til finansieringen. Men under uændrede budgetforudsætninger vil kommunens nuværende budgetter i sig selv føre til en øget lånoptagelse/gældsstiftelse og/eller i værste fald et stigende pres på kommunens likviditet i løbet af en årrække. Da kommunen, med den eksisterende lovgivning omkring sanktioner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning, ikke umiddelbart kan skaffe sig flere indtægter, er mulighederne for at tackle situationen enten; a) at reducere anlægsudgifterne eller b) at reducere driftsudgifterne for derigennem at skabe et større råderum til det høje anlægsniveau. Det hører med til billedet, at Brøndby Kommunes finansielle stilling fortsat er meget stabil, og kommunens økonomi er sund i forhold til nøgletal som f.eks. langfristet gæld pr. indbygger og likviditet pr. indbygger. 10

12 Det anbefales, at der i budgetlægningen for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 arbejdes hen imod en stærkere finansiel balance i kommunens økonomi, og at det derfor overvejes/drøftes, hvorledes de nødvendige tilpasninger (reduktioner) i anlægs- og/eller driftsbudgettet kan foretages hensigtsmæssigt. Det anbefales, at der tidligt i budgetlægningen udarbejdes klare økonomiske målsætninger/sigtepunkter for budgettet for , og at der på baggrund heraf iværksættes de nødvendige foranstaltninger for at tilvejebringe disse målsætninger/sigtepunkter. Tidlige udmeldinger fra politisk side giver forvaltningen bedre muligheder for en rationel tilpasning af budgetterne. Selvom servicerammen ikke umiddelbart synes at være et hovedproblem i forbindelse med budgetlægningen for 2015, anbefales det kraftigt, at der til stadighed føres et grundigt tilsyn hermed. Af hensyn til Kommunalbestyrelsens samlede overblik og styring af budgetlægningsprocessen bør udvalgssager med økonomisk konsekvens for budgetårene undgås i perioden fra juni 2014 og frem til budgetvedtagelsen i oktober

13 3 Resultatopgørelse og likviditetsprognose I nærværende kapitel 3 præsenteres en hovedoversigt/resultatopgørelse for budgetforslag 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og Endvidere indeholder kapitlet en likviditetsprognose for perioden 2014 samt Præsentation af resultatopgørelse for budget 2015 (inkl. finansiel balance) Tabel 3 nedenfor viser en opdateret resultatopgørelse for budgetforslag 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 inkl. finansiel balance (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Resultatopgørelsen er opstillet efter samme metode som i budgetlægningen for Resultatopgørelsen følger i store træk opstillingen af resultatopgørelsen i regnskabets årsrapport. Det vil sige, at hovedoversigten skelner mellem følgende væsentlige resultater: - Resultat af ordinær driftsvirksomhed (række E) - Resultat af det skattefinansierede område (række H) - Resultat i alt (række J) Herudover indeholder hovedoversigten som altid den finansielle balance (tilgang/forbrug af likvide aktiver), som udtrykker påvirkningen af kommunens likvide beholdning efter balanceforskydninger optagelse af lån, afdrag på lån mv.: - Finansiel balance (tilgang/forbrug af likvide aktiver) (række L) Resultatopgørelsen gør det nemmere at skelne mellem budgettets elementer i form af driftsvirksomhed, anlægsvirksomhed og balanceforskydninger. Det altovervejende fokus bør lægges på det samlede resultat og den finansielle balance, men det er også vigtigt at forholde sig til driftsresultatet og anlægsudgifterne selvstændigt. Hovedoversigtens resultater dannes af elementerne: - Indtægter (række A) - Driftsudgifter (række B) - Renter mv. (række D) - Anlægsudgifter (række F) - Jordforsyning (række G) - Forsyningsvirksomheder (række I) - Balanceforskydninger (række K) Balanceforskydninger (mulighed for lånoptagelse) udenfor budgettet findes i likviditetsprognosen, hvor disse er indregnet. Bemærk, at indtægter og overskud udtrykkes med negative tal foranstillet minustegn (-) i resultatopgørelsen, mens udgifter og underskud udtrykkes med positive tal. For en overordnet gennemgang af tallene i resultatopgørelsen henvises til afsnit 2.4 vedrørende Vurdering af Brøndby Kommunes økonomiske situation. 12

14 Tabel 3. Resultatopgørelse for budgetforslag 2015 samt overslagsår inkl. finansiel balance. A B Opgjort i kr. (netto) Budgetforslag Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetforslag *****2018 Indtægter Skatter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, driftsudgifter Driftsudgifter i alt C Driftsresultat før finansiering D Renter mv E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur F Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Driftsudgifter G Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg Jordforsyning i alt H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) I Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER J RESULTAT I ALT Balanceforskydninger**** Optagelse af lån K Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt L FINANSIEL BALANCE (TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER) Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver ***** Indtægterne er i budgetoverslag 2018 blot mekanisk/manuelt fremskrevet med 1,8 pct. (KL's skøn for hovedart 8) for at opnå sammenlignelighed med udgifterne i budgetoverslag 2018, som er fremskrevet fra med samme PL-skøn som fra Der er således endnu ikke udarbejdet nogen egentlig indtægtsprognose for 2018.

15 3.2 Præsentation af likviditetsprognose for 2014 og Tabel 4 nedenfor viser en likviditetsprognose for perioden 2014 samt Tabel 4. Likviditetsprognose for 2014 samt opgjort i kr. (netto) KORR. VEDT. B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 A LIKVIDITET PRIMO B Resultat Balanceforskydninger mv. Optagelse af lån C Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger mv. i alt Balanceforskydninger u.f. budget* Optagelse af lån, mulig (skønnet/anslået) D Afdrag på lån, mulig (skønnet/anslået) Øvrige balanceforskydninger (skønnet/anslået) Balanceforskydninger u.f. budget i alt E Renter u.f. budget* Renter Renter u.f. budget i alt Korrektioner og skøn Særtilskudspuljer, 17 og F Overførsler fra året før (drift), skønnet/anslået Overførsler fra året før (anlæg), skønnet/anslået Korrektioner og skøn i alt I LIKVIDITET ULTIMO *Rente- og afdragsprofil anslået (beregnet) ud fra 25-årige fastforrentede obligationslån med rente på 2,5 pct. hos KommuneKredit. Lånemuligheder er skønnet/anslået med udgangspunkt i pt. gældende lånebekendtgørelse. Som det fremgår af tabellen, forventes en reduktion i kommunens likviditet frem mod prognosens sidste år. Omkring række D og E bemærkes det, at der kun er tale om mulighed for lånoptagelse, og at de skønnede lånebeløb forudsætter politisk godkendelse af Kommunalbestyrelsen og af revisor i forhold til lånebekendtgørelsen. Rente- og afdragsprofil er beregnet ud fra de i skrivende stund gældende rentesatser hos KommuneKredit (25-årige fastforrentede obligationslån med rente på 2,5 pct.). Omkring række F bemærkes det, at overførslerne er skønnede/anslåede beløb og at opgørelsen heraf er forbundet med en stor usikkerhed, indtil de faktiske overførselssager foreligger til Økonomiudvalgets møde i marts. Det bemærkes endvidere, at der typisk vil blive overført beløb mellem årene også fremadrettet i prognoseforløbet dette er ikke indregnet. Kommunen skønner ikke om særtilskud fra 17- og 19-puljerne, og disse tilskud er ej heller indregnet i budgettet. Som tidligere nævnt, modtager kommunen i ,8 mio. kr. fra de to særtilskudspuljer. Centralforvaltningen gør opmærksom på, at der tages et væsentligt for opgørelsen af den likvide beholdning primo 2014, som først kan fastlægges endegyldigt, når årsregnskabet for 2013 er færdigt. Dette skyldes bl.a. at størrelsen af udgifter, som først er bogført i supplementsperioden endnu ikke er kendt, hvilket kan påvirke likviditeten i

16 4 Serviceramme I nærværende kapitel 4 præsenteres en foreløbig beregning af servicerammen for Centralforvaltningen gør opmærksom på, at beregningen bygger på meget foreløbige forudsætninger, i form af samme pris- og lønskøn (PL-skøn) som budget samt den gamle befolkningsprognose Forudsætningerne forbedres frem mod Økonomiudvalgets møde i april måned. Der gøres ligeledes opmærksom på, at forudsætningerne for beregningen af servicerammen kan findes i Budgetbilag I Del B. 4.1 Præsentation af kommunens serviceramme for 2015 På baggrund af det oprindeligt vedtagne budget 2014 opgøres der en serviceramme for 2015 for hvert politisk udvalg, jf. tabel 5 nedenfor. Formålet med servicerammeopgørelsen er at sammenholde en ramme for serviceudgifterne i 2015 med kommunens budgetforslag for serviceudgifterne i En overskridelse af servicerammen på nuværende tidspunkt betyder, at budgettet skal/bør tilrettes frem mod budgetvedtagelsen i oktober. Dette skyldes, at kommunens budget for serviceudgifter skal holdes indenfor servicerammen for at undgå økonomiske sanktioner fra staten, jf. budgetbilagets indledende kapitler. Tabel 5 nedenfor viser den øjeblikkelige status for servicerammen for

17 Tabel 5. Foreløbig serviceramme for 2015 Brøndby Kommune. A B C D E F G H Serviceudgifter for Brøndby Kommune fordelt på politiske udvalg opgjort kr. (2014-priser) Opr. vedt. budget 2014 (serviceudgifter) Demografikorrektion Fordeling af merudgiften, jf. demografi Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 Omplaceringer Serviceramme for 2015 (A+B+C+D+E) Budgetforslag for 2015 (serviceudgifter) Forskel (G-E)* Økonomiudvalg Løn- og barselspuljer (fkt ) Tjenestemandspension (fkt ) Servicepulje (Generelle reserver, fkt )) DUT-pulje Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalg Idræts- og Fritidsudvalg Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg I alt Anm.: Bemærk, at plus/positiv betyder overskridelse af servicerammen. Som det fremgår af tabellen, forventes pt. en underskridelse af servicerammen for 2015 med 6,527 mio. kr. For yderligere bemærkninger til servicerammen henvises til afsnit 2.4 vedrørende Vurdering af Brøndby Kommunes økonomiske situation. For en uddybende gennemgang af tabellens kolonner henvises til Del B, kapitel 7 vedrørende Forudsætninger for beregning af serviceramme mv.. 16

18 4.2 Præsentation af Økonomiudvalgets serviceramme for 2015 Nedenstående tabel 6 udspecificerer Økonomiudvalgets serviceramme i henhold til kommunens forvaltninger. Tabel 6. Foreløbig serviceramme for Økonomiudvalg. A B C D D E F Serviceudgifter for Økonomiudvalg fordelt på administrative forvaltninger opgjort kr. (2014-priser) Opr. vedt. budget 2014 (serviceudgifter) Fordeling af merudgiften jf. demografi Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 Omplaceringer Serviceramme for 2015 (A+B+C+D) Budgetforslag for 2015 (serviceudgifter) Forskel (E- D) Personaleafdeling og Kommunaldirektør Løn- og barselspuljer (fkt ) Tjenestemandspension (fkt ) Servicepulje (Generelle reserver, fkt )) DUT-pulje Social- og Sundhedsforvaltning Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning Teknisk Forvaltning Centralforvaltning I alt Anm.: Bemærk, at plus/positiv betyder overskridelse af servicerammen. Som det fremgår af tabellen forventes det pt., at Økonomiudvalget underskrider sin servicerammen for 2015 med 10,392 mio. kr. For yderligere bemærkninger til servicerammen henvises igen til afsnit 2.4 vedrørende Vurdering af Brøndby Kommunes økonomiske situation. For en uddybende gennemgang af tabellens kolonner henvises til Del B, kapitel 7 vedrørende Forudsætninger for beregning af serviceramme mv.. 17

19 5 Indstilling til Økonomiudvalget Centralforvaltningen indstiller, at at at tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 godkendes, foreløbig serviceramme for budget 2015 samt forudsætninger for beregningen heraf godkendes, og det drøftes, om der skal udarbejdes besparelsesforslag (reduktionsblokke, drift/anlæg) med henblik på at sikre en stærkere finansiel balance. Normann Frederiksen /Søren Wermuth Larsen /Johan Lorentzen 18

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2015 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 2 RESULTATOPGØRELSE MV....

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2015 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Februar 2016 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG I DEL A Budgetproces og tidsplan Håndtering af omprioriteringsbidraget Regler og retningslinjer Forudsætninger BRØNDBY KOMMUNE

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2013 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2014-2017 BUDGETBILAG V Inkl. Borgmesterens ændringer BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Forudsætninger for beregningen af servicerammen mv. I nærværnede underbilag gøres der rede for de bagvedliggende forudsætninger og præmisser,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014 August 2013 ØKONOMIAFTALEN FOR 2014 Budgetforslag 2014 BUDGETBILAG IV Endelig indtægtsbudgettering Serviceramme i henhold til økonomiaftale BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere