Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning - opfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning - opfølgning"

Transkript

1 Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning - opfølgning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Fokusområde Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Status Ny målsætning Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der i hjemmeplejen arbejdes systematisk med forebyggelse af fald. At antallet af fald blandt ældre opgøres, med henblik på reduktion og målrettet forebyggelse fremadrettet. At der i plejedistrikterne gennemføres registrering og indrapportering af fald, med henblik på en afdækning af årsager til fald. Opbygge faglig ekspertise om faldforebyggelse. Metode Der bliver foretaget en bred borgerret forebyggelse gennem oplysning om ældres sundhed generelt og de faktorer, der har betydning for forebyggelse af faldulykker i hjemmet. Der oplyses om kost- og drikkevaner, indretning af hjemmet og motion. Information om faldforebyggelse oplyses via: - Sundhedsbussen - Sund By - Internettet - Lokalavisen - Seniorrådet I hjemmeplejedistrikterne Fjorden, Vojens By og Hjortebo, gøres en præventiv indsats for at minimere fald ved borgere 80+. Man registrerer årsagerne til de fald ældre 80 + har, og på den måde kan årsagerne bruges som læring til at forebygge flere fald. Kompetencerne hos medarbejderne i hjemmeplejen udvikles, således at de bliver bedre i stand til at sætte ind med faldforebyggende foranstaltninger. Der er en udannet sygeplejerske i hvert af hjemmeplejedistrikterne til at instruere i faldforebyggelse. Sygeplejersken får derved en særlig stor ekspertise i faldforebyggelse, og sygeplejersken skal kunne give sine kollegaer sparring om forebyggelse af fald. At medarbejderne i de 3 hjemmeplejedistrikter Fjorden, Vojens By og Hjortebo, får uddannelse, så medarbejderen kender de sidste nye metoder i forhold til faldforebyggelse. På den måde bliver der systematisk arbejdet med faldforebyggelse og analyse af faldårsager. Økonomi og finansiering Finansieres for midler bevilliget fra Udvalget for Ældre og Handicappede og fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Målopfyldelse Projektet er på vej ind i sidste kvartal af projektperioden. Evaluering og dataindsamling påbegyndes i 4. kvartal Side 1 af 12

2 Ad mål 1: Der er en oplevelse blandt medarbejderne af, at der har været færre fald i første kvartal i år, sammenholdt mod tidligere. Dette bekræftes af de indrapporterede fald bland ældre medborgere. Det er dog uvist om dette udelukkende skyldes projektets indsats, eller også det faktum at der er sket et fald i antallet af de svageste borgere i målgruppen i de beskrevne kvartaler. Ad mål 2: Der blev forud for projektet holdt infomøder i de tre deltagende distrikter, om projektet og dets formål, samt vigtigheden i at arbejde systematisk med faldforebyggelse, set ud fra et menneskeligt og samfundsøkonomisk perspektiv. Her blev projektbeskrivelse og forudsætninger gennemgået, for at sikre en fælles og systematisk tilgang i plejedistrikterne. Ad mål 3: Der er til udgangen af juni registreret 229 fald blandt ældre borgere i de tilknyttede distrikter fra projektets start til nu. De fordeler sig med 144 fra projektets start til april dette år, og 85 fald fra april til nu. Periode Samlet antal fald Fald i de tilknyttede distrikter Samlet antal fald 229 Ad mål 4: Tallene under mål 3, skal ses i lyset af, at man under projektet er blevet mere opmærksom på fald, og har ændret arbejdsgange i forhold til registrering. Der er, med udgangen af april, blevet indført et nyt specialark, som letter registreringen og det efterfølgende arbejde i forhold til udredning af borgeren og dennes fald. Dette har muliggjort at man hurtigere og tidligere i forløbet, har kunnet trække på ressourcepersoner, idet man allerede inden faldudredningen kan se hvilke problematikker der er ved borgeren., hvilket i høj grad har forbedret den forebyggende indsats. Endvidere ses det tydeligt at der er væsentlig flere indrapporterede fald i de tilknyttede distrikter, end i den andre plejedistrikter. Dette kunne være en indikator på, at såfremt man sætter fokus på et problem, så er medarbejderne også mere tilbøjelige til at rapportere det. Ad mål 5: De tre tilknyttede sygeplejersker har sammen med projektlederen deltaget i forskellige arrangementer omhandlende faldforebyggelse og gerontologi, og har også alene deltaget i temadage vedr. ældres sundhed. Der blev som intro til projektet gennemført én dags undervisning/inspirationsmøde med den tidligere projektleder af Sønderborg Kommunes faldforebyggelsesprojekt. I de tre deltagende plejedistrikter, er der gennemført undervisning af medarbejdere i konkrete forhold man skal være opmærksom på i forbindelse med faldforebyggelse, samt hvordan man gennemfører forebyggende og rehabiliterende træning med borgerne. Endvidere er der blevet orienteret om erfaringer fra andre kommuner og deres arbejde med faldforebyggelse, for at inspirere medarbejderne til at arbejde selvstændigt og innovativt i deres tilgang til faldforebyggelse. Endvidere har det Side 2 af 12

3 kunnet konstateres at medarbejderne har et ret højt fagligt niveau og en god grundlæggende forståelse for de faktorer der har betydning i forhold til faldforebyggelse. Side 3 af 12

4 Opgaveområde Pleje og Træning Kode:SO20 Fokusområde Visitation Straksservice på genbrugshjælpemidler. Status Ny målsætning Mål At en del af borgerne benytter straksservice på genbrugshjælpemidler i forbindelse med den nye aftale om fællesdepot med Sønderborg Kommune. At 5 % af alle henvendelser vedr. genbrugshjælpemidler sker gennem straksservice efter et år, 1. november Metode I forbindelse med at Haderslev Kommune indgår aftale med Sønderborg Kommune om drift af fællesdepot af genbrugshjælpemidler, vil Visitationen lave en Straksservice, hvor borgere har mulighed for at møde op på mellemdepotet hver torsdag. Der vil være 2 terapeuter til at tage imod henvendelser, og borgerne kan få behandlet deres ansøgninger med det samme, i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Samtidig er planen, at der, så vidt det er muligt, vil være en tekniker til stede, som kan lave mindre til rettelser og reparationer. Formålet er at give borgeren en bedre og hurtigere service, og at det samtidig giver mulighed for bedre ressourceudnyttelse, da borgeren kommer til Kommunen i stedet for, at terapeuterne skal ud i borgerens hjem. Der skal dog ikke være tvivl om, at der i en del tilfælde vil være sager, som ikke kan færdiggøres i Straksservice, men som skal følges op senere. En stor del borgere ikke have mulighed for at møde op på mellemdepotet. Vi regner med, at God sag-modulet, som vi får i vores elektroniske journalsystem, vil gøre det let at måle på, hvor stor % af henvendelserne kommer til Straksservice. Økonomi og finansiering Vi forventer ikke større omkostninger eller mindre omkostninger af dette mål, da det handler om at to terapeuter og en tekniker arbejder et andet sted hver torsdag i en periode. Derimod forventer vi en bedre service til borgerne. Målopfyldelse Der er i april 2013 etableret Straksservice, nu kaldet Kvikservice i Velfærdscenterets lokaler i Nørregade. Kvikservice betjenes tirsdag og torsdag mellem af to terapeuter. Der modtages henvendelser om ansøgning af diverse hjælpemidler. Ved ukomplicerede ansøgninger, som ikke kræver yderligere sagsbehandling færdiggøres sagen med det samme i Kvikservice. For så vidt angår bevilling af rollator, badebænk, transportkørestole mv. kan hjælpemidlet udleveres straks. Herudover modtages henvendelser om indstilling af hjælpemidelr og der gives råd og vejledning, ofte i forbindelse med borgers eget køb af hjælpemidler. Det har ikke været muligt at måle på antallet af henvendelser, da de ændrede muligheder i journalsystemet endnu ikke er implementeret. Dette forventes gennemført i efteråret Side 4 af 12

5 En manuel optælling af henvendelser i Kvikservice i en afgrænset periode har vist, at omkring 5 % af alle henvendelse om genbrugshjælpemidler modtages i Kvikservice. Ved fortsat at udbrede kendskabet til Kvikservice vurderes det at antallet af henvendelser kan øges yderligere. Side 5 af 12

6 Opgaveområde Pleje og Træning Kode:SO21 Fokusområde Visitation Sagsgang på sager, hvor Haderslev Kommune bruger Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK). Status Ny målsætning Mål At borgerne oplever en smidig sagsgang i forbindelse med, at alle henvendelser fra borgerne om hjælpemidler fra CHK går via Visitationen. Metode Haderslev Kommune har lavet en ny procedure i forbindelse med vores samarbejde med CHK på servicelovsområdet. Proceduren skal sikre, at hele myndighedsudøvelsen ligger hos kommunen. Vi regner med, at de nye arbejdsgange i henhold til den nye procedure vil blive iværksat omkring 1. september 2012 og det vil i starten forventes, at sagsgangen bliver længere og tungere. Vi forventer, at der i løbet af det kommende år vil opnås en erfaring, der gør, at sagsgangen med tiden kan blive smidigere. Vi regner samtidig med, at vi har fået et modul i vores elektroniske journalsystem, som gør det lettere at måle sagsbehandlingstiden. Vi vil derfor måle dette mål ved at se på, hvor lang sagsbehandlingstiden er, når vi starter og så se på, om sagsbehandlingstiden formindskes, inden et år er gået. Vi regner dog også med, at få et mere indgående kendskab til de ydelser, som CHK yder i dag og hvilke kompetencer kommunen råder over, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Økonomi og finansiering Selve kvalitetskontrakten og opfølgningen heraf er ikke forbundet med økonomi. Målopfyldelse Efter at der er pr. 1. september 2012 blev indført nye arbejdsgange vedrørende samarbejdet med CHK, har Visitationen lavet en intern procedure for behandling af sager som udredes af CHK. Denne procedure undersøtter en mere smidig sagsgang i forhold til kontakten med borgeren og samarbejdspartnere samt en mere effektive arbejdsgange i samarbejdet med CHK. Det har ikke været muligt at måle på ændringen i sagsbehandlingstiden, da de ændrede muligheder i journalsystemet endnu ikke er implementeret. Dette forventes gennemført i efteråret En manuel gennemgang af de eksisterende sager har vist en nedgang i sagsmængden af gamle sager, samt en hurtigere behandling af den del af sagsbehandlingen som varetages af Visitationen svarende til ca. 14 dage. På synsog kommunikationsområdet er der dog en udfordring med at holde sagsbehandlingsfristen, idet der p.t. er en ventetid hos CHK på 8 uger før sager Side 6 af 12

7 sendt til udredning påbegyndes behandling. Dette er der gjort opmærksom på overfor CHK, og CHK meddeler at det skyldes stort arbejdspres og at der arbejdes på at nedbringe ventetiden. Ændringen i arbejdsgange har endvidere medført et større kendskab til de pågældende sagsområder samt været med til at sikre det kommunale serviceniveau på området. Side 7 af 12

8 Opgaveområde Pleje og Træning Kode: SO22 Fokusområde Oprettelse af Akutteam i Haderslev Kommune pr. 1. september Status Mål Metode Haderslev Kommune skal kunne håndtere borgere, der udskrives umiddelbart efter den påbegyndte behandling. Akutteamet skal styrke kvaliteten ved udskrivelse og det efterfølgende behandlingsforløb af patienter med udvalgte lidelser (blærebetændelse, væskemangel, svimmelhed, forstoppelse, lungebetændelse, fald, underernæring og KOL). Ny målsætning. Akutteamet i Haderslev Kommune forventes at kunne reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser af borgere med de udvalgte kroniske lidelser. Det skal medføre at sygehusudskrivningerne indenfor de nævnte diagnosegrupper ved udgangen af 2013 er reduceret med 5 %. Antal sygehusudskrivninger for diagnosegrupper ved udgangen af 2013: Blærebetændelse 46, væskemangel 76, forstoppelse 58, lungebetændelse 398, underernæring 2 og KOL 149. Akutteamet fungerer som en specialenhed i hjemmeplejen, der hjælper borgere med akutte behov for observation, pleje og behandling, der kan klares i hjemmet, men som ikke kan klares af den sædvanlige hjemmepleje. Formålet med Akutteam er at give borgere mulighed for at tilbringe længst mulig tid i eget hjem under sygdom frem for indlæggelse på sygehus. Ved at tilbyde denne hjælp spares dyre indlæggelsesdage, og patienterne oplever større kvalitet og sammenhæng i pleje og behandling. Forbyggende indsatser hos borgerne. Behandling efter sygehusophold fungerer bedst på midlertidige pladser eller i borgerens egent hjem. Organiseringen af en del af hjemmesygeplejen i Akutteamet giver specialiseret faglig kompetence indenfor den specifikke målgruppe. Økonomi og finansiering Kommentarer Der ansættes 6 sygeplejersker i stillinger på 32 timer/uge samlet lønudgift på kr kr. afsættes til drift af biler, IT, uniformer, uddannelse mv. Det samlede budget er kr. årligt. Følgende data trukket via regionen ift. udvalgte diagnoser/lidelser. Indenfor de nævnte diagnosegrupper ønskes sygehusudskrivningerne ved udgangen af 2013 reduceret med 10 % som følge af oprettelsen af Haderslev Kommunes Akutteam. Haderslev Kommune færdigregistreret Antal besøg eller ydelser Antal sygehusudskrivninger KOL (DJ440-DJ449) Blærebetændelse (DN300-DN309) Lungebetændelse (DJ120-DJ189) Væskemangel (DE 869A) Underernæring (DE640-DE649) 14 2 Forstoppelse (DK590) Kilde: esundhed. Side 8 af 12

9 Målopfyldelse Akutteamet blev oprettet den 1. oktober 2012 som en del af den kommunale sygepleje. Efter en introduktion opstartede teamet i praksis den 1. november Der er ansat 6 sygeplejersker med kompetencer i akutarbejde og en bred viden om arbejdet med kronisk syge borgere. Akutteamet er bemandet i tidsrummet kl alle ugens dage. Teamet har i løbet af det første halve år fået opbygget et tæt samarbejde med Visitationen, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, midlertidige pladser, Rehabiliteringsteamet samt de praktiserne læger/vagtlægerne. Et samarbejde som er en grundlæggende forudsætning for at Akuteamet kan nå målet med en forventet reduktion af indlæggelser og genindlæggelser af borgere med udvalgte kroniske ledelser. Akutteamet konfererer med lægerne i telefonen, når der er problemstillinger, en læge må afgøre og ofte sker det uden at der kommer en indlæggelse eller et lægetilsyn på tale. Akutteamet har måleudstyr og akut sygeplejefaglige spørgeteknik der gør, at lægen kan vurdere og beslutte gennem telefonisk kontakt. Fra 1. sep. har Akutteamet indledt et tværfagligt samarbejde med Visitationen og Rehabiliteringsteamet omkring udskrivningsmøder på sygehuset, vedrørende de borgere der fra sygehusets side er henvist til de midlertidige pladser. Det har alledere vist sig muligt at udskrive borgere til eget hjem i stedet for til en midlertidig plads. Udfra data trukket via regionen for de første 5 måneder i 2013 på udvalgte diagnoser (KOL, blærebetændelse, lungebetændelse, væskemangel, underernæring og forstoppelse) er det ikke muligt indenfor denne periode at kunne påvise et fald i indlæggelser. Fra 1. oktober 2013 og 1 år frem samarbejder Akutteamet med Aabenraa sygehus i et omfattende forsknings projekt ACCESS, med fokus på pleje og behandling af borgeren i eget hjem - kontra indlæggelse på sygehus. Akutteamet bliver kontaktpersoner i projektet. Projektet vil kunne give en væsentlig bedre vurdering af i hvilket omfang Akutteamet kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Side 9 af 12

10 Kvalitetskontrakter 2013 for Specialrådgivningen Opgaveområde Specialrådgivningen Kode: SO23 Fokusområde Mål Forebyggelse og behandling af alkoholproblemer Smidig og koordineret adgang til psyko-social alkoholbehandling og sundhedsvejledning. Målet er at øge antallet af interventioner for borgere i Haderslev Kommune, der har et sundhedsmæssigt og socialt skadeligt alkoholforbrug. 2013: Sundhedsbussen og Jobcenteret tilbyder dialogbaseret alkoholscreening, 100 borgere har testet netbaseret selvscreening 2013: Der er etableret dialog med praktiserende læger om koordineret alkoholbehandling. Der er en forventning om at nå følgende resultater: 1) Fortløbende 1-2 borgere i abstinensbehandling/sundhedsmæssig opfølgning i RC 2) 8-10 borgere modtager kortids terapi/rådgivning kontinuelingt svarende til ca. 60 borgere pr. år 3) 40 borgere deltager i dagbehandlingsprogram pr. år 2014: Kommunale interventionstilbud efterspørges med mere end 10% i forhold til foregående år. Metode Økonomi og finansiering Borgere, der ønsker at ændre et overforbrug / misbrug af alkohol, skal have let og hurtig adgang til: 1) Netbaseret selvscreening og tilbud om screning ved indgangen til kommunale serviceydelser i Sundhedsbussen og på Jobcenteret. Det skal endvidere undersøges om der i samarbejde med Børn og Failieafdelingen kan skabes screenigstilbud til familier, der har børn med særlige behov. 2) Støtte og hjælp til ophør (ambulant afrusning) / reduktion ved, at der: a. Udvikles model og procedure i dialog med almen praksis så borgere, der henvender sig i almen praksis, tilbydes koordineret indsats, der understøttes med sundhedsfaglig bistand (administration af ordineret abstinensmedicin og vitaminbehandling) i Rådgivningscentrets regi i et koordineret behandlingsforløb. b. Tilbud om korttidsterapi/interventionsprogram til borgere som ved egen opmærksomhed eller gennem screningsforløb/kontakt til andre forvaltninger og samarbejdspartnere m.v. ønsker støtte til ændringer. Visitation til dagbehandlingsforløb (løsningsfokuseret alkoholbehandling) for borgere med mere omfattende misbrugsproblemer. Afholdes som udgangspunkt inden for afdelingernes nuværende økonomiske rammer. Der er som udgangspunkt tale om omlægning og skærpelse af nuværende indsatser indenfor den nuværende økonomiske ramme: Vedr. pkt. 2 a) Støtte og hjælp til ophør vil i en: - Basismodel beløbe sig til ca årlig / klient (daglig fremøde/vurdering/dosering/udlevering ved sundhedspersonale i RC.) - Udvidet Basismodel årlig (som basis men med tættere opfølgning og samarbejde med praktiserende læger) - Alkoholambulatoriemodellen, hvor der vil blive tale om udgifter til Side 10 af 12

11 medicin m.m. i alt for ca kr. årlig samt lægekonsulentdækning i Opgaveområde Specialrådgivningen et omfang afhængig af modellens inddragelse af almen Kode: praksis. SO24 Fokusområde Der Kommende er ikke taget unges stilling behov til for finansiering botilbud og i bostøtte det omfang, dette ikke kan dækkes indenfor Analyse for nuværende af behovet ramme. for botilbud Det endelige og støtte omkostningsniveau i eget hjem i relation vil være til de afhængigt unge som af valg er af endelig født i årene model. 1996, 1997 og 1998 og som må forventes at få behov for en Kommentarer specialiseret For Kommune indsats med når de indbyggere: fylder 18 år. Mål At foretage - en Ca. vurdering 250 borgere af om modtager kommunen antabus har den (primært tilstrækelige i almen kvalitative praksis) og kvantitative - Ca. kapacitet 2500 borgere i forhold drikker målgruppens over højrisikogrænsen behov. uden at være afhængige Metode De I samarbejde kommunale med meromkostninger Børne- og Familieservice til borgere foretages med betydeligt en metodisk alkoholforbrug gennemgang svarer af til 28,3 målgruppen mio. (medfinansiering fokus på en af vurdering sundhedsvæsenet, af det fremtidige overførselindkomster, behov for bolig og bostøtte. hjælpeforanstaltninger til børn og unge Målopfyldelse Analysen a) Alkoholscreening. skal være afsluttet senest 1. juni 2013 Økonomi og Der Analysen er grundmateriale foretages af Specialrådgivningens (Screening fra Sundhedsstyrelsens egne konsulenter. vejledningsmateriale) klar, finansiering men der er endnu ikke udarbejdet digital løsning til håndtering heraf herunder løsning af barrierer i fht. integrering i hjemmesiden. Jobcentret har meddelt, at de Målopfyldelse Der først vil vil årligt kunne være deltage mellem i og 25 unge som på et tidspunkt efter det fyldte 18. år må forventes at få behov for en specialiseret indsats. Der vil være stor b) Samarbejdet med de praktiserende læger. variation i hvor omfattende indsatsen vil være - fra ganske få timers støtte til et Rådgivningscentret har deltaget i temaarrangement Den kroniske patient for de døgndækket tilbud. Tidspunktet for iværksættelsen af støtten vil afhænge af praktiserende læger og der følges op med praksiskoordinator i efteråret. den unges funktionsniveau, egen indstilling og den unges netværk. Det er Der er udarbejdet retningslinjer for alkoholabstinensbehandling herunder B- således ikke muligt at tegne et meget præcist billede af disse unges behov for vitaminer og antabus - i RC regi. Ved kontakter til praktiserende læger tilbydes hjælp støtte og omfanget heraf, dog udgør unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser til administration af og opfølgning på abstinensbehandling. Der har været enkelte (ASF) en meget væsentligt gruppe. behandlinger i samarbejde med praktiserende læge. At integrere borgere med ASF, indebærer øget metodeindsats og faglig c) Korttidsterapi til storbrugere af alkohol. opkvalificering bandt pædagoger. I forhold til ASF (ADHD) er der fremkommet Der er afprøvet flere metoder/tilgange og der er nu udarbejdet koncept til brug for en række analyser der peger på, at der er behov for øget metodekendskab og det videre arbejde. Indsatsen må forventes skulle implementeres over tid og ses i faglig opkvalificering, som sikrer at borgere med ASF så tidligt som muligt sammenhæng med screeningsmaterialet (pkt. a) integreres i egne bo/aktivitetsmiljøer, istedet for at placering i specialiserede autismemiljøer d) Dagbehandlingsprogram. Der er udarbejdet nyt koncept for dagbehandlingen for alkoholmisbrugere. Siden opstarten Den samlede heraf vurdering har i været forhold 17 til indskrivninger kommende unge og målet er, at med behovet 40 indskrivninger for støtte og for botilbud hele året vurderes forventes at indfriet. kunne tilgodeses indenfor den nuværende økonomiske ramme, under forudsætning af, at der målrettet arbejdes med følgende: Uddannelse af videnspersoner i autismeforståelse, autismepædagogik med henblik på udredning og behovsanalyse. Udvikling og fleksibilitet i eksisterende indsatser og tilbud, således at det bliver muligt at integrere borgere med ASF forstyrrelser. Side 11 af 12

12 Opgaveområde Specialrådgivningen Kode: SO25 Fokusområde Bostøtte området Analyse af 85 støtte i eget hjem. Mål En revisitering af borgere der aktuelt er visiteret til støtte jf. servicelovens 85 (pædagogisk støtte og hjælp) At få implementeret det godkendte serviceniveau. Metode Revisiteringen gennemføres af Specialrådgivningens myndighedsafdeling. I forbindelse med revisiteringen sættes der særlig særlig fokus på følgende: Borgere der modtager under 1 times støtte om ugen. Kan denne støtte gives via telefonkontakt el. via velfærdsteknologiske løsninger? Støtte til borgere som er +60 år. Kan støtten helt eller delvist ændres til persolig og praktisk hjælp ( 83) Borgere der modtager mere end 3-4 timers støtte om ugen. Har disse borgere det rette tilbud? Revisiteringen skal være afsluttet senest 1. juni 2013 Økonomi og finansiering Analysen foretages af Specialrådgivningen myndighedsafdeling. Målopfyldelse Ingen årets udgang vil alle sager ca. 400 sager være revisiteret. 1 juni var 60 % af sagene revisiteret. Af de revisiterede sager: er 3% overgået til kontakt via mobiltelefon. Det vurderes at ca 10% vil kunne overgå til bruge af tryghedsbesøg via en skærm, når den tekniske løsning hertil er afprøvet og velfungerende. Særligt i forhodl til den yngste del af målgruppen vurderes der at være gode muligheder for implementering af velfærdsteknologiske løsninger. har det ikke været muligt at ændre støtten til fra pædagogisk hjælp til praktisk hjælp via hjemmeplejen for borgere over 60 år. I de to sager hvor det har været vurderet som en mulighed, har det ikke kunnet gennemføres, idet det praktiske arbejde hos borgerene, har forudsat en pædagogisk viden og tilgang. Har 12% af borgerene fået ændret deres tilbud om støtte. Side 12 af 12

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2013 opfølgning september/oktober 2013

Kvalitetskontrakt 2013 opfølgning september/oktober 2013 Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 anbr@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 1. oktober 2013 Sagsident: 12/17591

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Projekt akutberedskab 2013 2015 evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Opsummering Byrådet besluttede som led i budgetaftalen 2013-2014 at afsætte 1,6 mio. kr. i 2 år til etablering af 2 akutstuer.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Evalueringen af akutindsatsen er iværksat med henblik på at vurdere,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ansøgning til sundhedspuljen 2014.

Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Der ansøges hermed om midler til tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Sundhedsskolen i Norddjurs har i forbindelse med at der er blevet rettet

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Kontrakt bilag F. Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016

Kontrakt bilag F. Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016 Kontrakt bilag F Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016 1 Lovgivning 83a» 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Oprettet den: Revideret den:4.juni 2014 Godkendt den: PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Projektnavn Akutteam (AT) Projektnr. Udfyldes først når projektidéen/ -kommissoriet er godkendt af relevant ledelse edoc sagsnr.

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan (session 4)

Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan (session 4) Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan. 2016 (session 4) Fra Præ- og Posthospital til Person-orienteret Akutfunktion i Aabenraa Kommune.. Input til den Nationale Plan for Det nære og sammenhængende

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere